Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom äldreomsorgen en enkätbaserad fallstudie bland personal och politiker Rolf Å Gustafsson och Marta Szebehely arbetslivsrapport nr 2001:9 issn Programmet för hälsa och utveckling i det nya arbetslivet Programchef Gunnar Aronsson a

2 ) URUG Vi som skrivit denna rapport har under 1990-talet med förvåning och stigande oro tvingats konstatera att vårdens och omsorgens arbetsmiljö ej fått det utrymme i samhällsvetenskaplig forskning och vårdpolitisk debatt som problematiken förtjänar. Långtgående förändringar av omsorgsarbetets villkor och organisering har genomförts, utan att konsekvenserna för personalen studerats systematiskt. Den här rapporten är ett försök att i någon mån avhjälpa den brist på kunskap som blivit följden. Den enkätundersökning som här presenteras har genomförts med stöd av 5nGHWI U DUEHWVOLYVIRUVNQLQJ (nuvarande FAS, )RUVNQLQJVUnGHWI UDUEHWVOLYRFKVRFLDOYHWHQVNDS) och 9nUGDOVWLIWHOVHQ. Rapporten är en slags slutpunkt för det projekt som också resulterat i en bok utgiven på Daidalos förlag år 2000 (9lOIlUGVWMlQVWHDUEHWHW±'UDJNDPSHQPHOODQRIIHQWOLJW RFKSULYDWLKLVWRULHVRFLRORJLVNWSHUVSHNWLYav Rolf Å. Gustafsson). Det hittills genomförda arbetet ser vi dock som en del i en längre forskningsprocess, som också kräver andra forskare och annan kompetens än den vi själva representerar. För egen del hoppas vi inte minst kunna återkomma till empiriska studier av äldreomsorgens arbetsvillkor. Äldreomsorgen är en viktig del av en vidare problematik och utgör en av brännpunkterna för det slags förändringsprocesser som också pågår i andra delar de offentliga välfärdssystemen. Vi riktar ett varmt tack till den personal och de politiker som i en pressad arbetssituation tagit sig tid att besvara våra frågeformulär! Vi är också tacksamma för synpunkter på rapporten, som vi fick när denna presenterades i de tre deltagande kommunerna. Malin Wreder har som forskningsassistent bidragit till rapportens tillkomst i dess olika faser; från arbetet med att formulera och omformulera enkätens frågor till diskussionerna om hur analysen och redovisningen skulle läggas upp. Malins skarpa penna banade också väg för kapitel 1 i rapporten. Gun-Lis Angsell, som var Rolfs fantastiska chef på FoU-enheten (vid Stockholms stads socialtjänstförvaltning) under den tid projektet bedrevs från denna plattform, bidrog också till att undersökningen kunde lotsas i hamn. När projektet och Rolf sedan hamnade på Arbetslivsinstitutet övertog Gunnar Aronsson denna roll, som genomfördes med samma självklarhet och goda handlag som karakteriserade hans kvinnliga företrädare. Marta Szebehely arbete i projektet har genomförts inom ramen för en forskarassistentjänst med inriktning mot äldre finansierad av Socialvetenskapliga forskningsrådet (nuvarande FAS). Solna, maj Författarna.

3 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 8QGHUV NQLQJHQVV\IWHRFKXSSOlJJQLQJ 1.1 Inledning Kort om enkätens förankring i tidigare forskning Studiens genomförande 5 3UHVHQWDWLRQDYXQGHUV NQLQJVJUXSSHQRFKIDOONRPPXQHUQD 2.1 Huvudkategorier i resultatredovisningen Personalens erfarenheter av vård och omsorg Politikernas partitillhörighet och erfarenhet av politiskt arbete Kön och ålder bland personal och politiker Omsorgspersonalens arbetsplats: hemtjänst eller särskilt boende? Offentlig eller privat arbetsgivare? Anställningsform och synpunkter på denna Personalens och politikernas arbetstid Deltidsarbete och deltidsarbetslöshet Personalens och politikernas övergripande bedömning av äldreomsorgen Sammanfattning 24 boguhrpvrujhqvrpduehwvsodwvi USHUVRQDORFKSROLWLNHU 3.1 Har omsorgsarbetarnas bedömningar av arbetsmiljön förändrats på tio år? Den hierarkiska arbetsmiljön Lågt inflytande i kombination med hög arbetstakt Oro för omorganiseringar och förflyttningar Synen på inflytande Vad vill man att politikerna skall ta ansvar för? Kontakten mellan politiker och personal Bedömning av arbetsmiljön i privat och offentlig drift 45 9nUGNYDOLWHWVRPDUEHWVPLOM 4.1 Vilka relationer är viktiga? Möjligheter att ge god vård Otillräcklighet och psykisk uttröttning Bedömning av vårdkvaliteten i privat och offentlig drift 56 'HQLQUHYlOIlUGVRSLQLRQHQ 5.1 Öppet opinionsklimat? Allmänt om äldreomsorgens finansiering och drift Renodlade privatiserare, traditionalister och andra kombinationer av åsikter Den hierarkiska välfärdsopinionen i synen på konkurren och privat drift Bedömning av entreprenadisering utifrån egna erfarenheter 68 6DPPDQIDWWDQGH YHUVLNW 71 6DPPDQIDWWQLQJ6XPPDU\ 76 5HIHUHQVHU77 %LODJRU

4 8QGHUV NQLQJHQVV\IWHRFKXSSOlJJQLQJ,QOHGQLQJ Äldreomsorgen har under hela 1990-talet varit föremål för stora omvandlingar. Detta gäller såväl tilldelningen av ekonomiska resurser som verksamhetens organisering. Bland annat har verksamheten konkurrensutsatts i många kommuner, och en ökande andel av äldreomsorgen bedrivs i enskild regi. Omsorgen tillhandahålls då antingen av kommunala vårdgivare - LQWUDSUHQDGHUeller av enskilda (privata) sådana - HQWUHSUHQDGHU. Totalt sett utförs idag cirka nio procent av den offentligt finansierade äldreomsorgen av privata utförare, en ökning från cirka tre procent år 1993 (Socialstyrelsen 1999a). 1 Variationerna mellan landets kommuner är mycket stora från ingen äldreomsorg i privat drift i ett stort antal kommuner till mer än hälften i några kommuner i Stockholmsområdet (Socialstyrelsen 2000a, tabell 5). Under samma period har marknadsinpirerade organisationsformer haft ett starkt genomslag inom den kommunala äldreomsorgen, liksom inom en rad andra välfärdsområden (SOU 1993:73, Socialstyrelsen 1995a och 1995b, Montin 1997 och Pollitt & Bouckaert 2000). Många kommuner har infört nya styrformer som beställar- och utförarmodeller, resultatenheter och prestationsbaserade finansieringssystem hade hälften av landets kommuner infört en form av beställar/utförarorganisation inom äldreomsorgen som innebär att myndighetsutövningen skiljs från verkställigheten, dvs att biståndsbedömningen skiljs från utförandet av omsorgsinsatserna var det endast en kommun som hade sådan delad organisation (Socialstyrelsen 1999a). Under samma tid genomfördes också en budgetsanering i Sverige, vilket medförde en åtstramning av de ekonomiska resurserna till all offentlig verksamhet. Resurserna för vård och omsorg minskade, framför allt i relation till det ökade antalet äldre i befolkningen. Antalet äldre som får hemhjälp eller en plats i sjukhem, servicehus eller annat s.k. särskilt boende för äldre har minskat kraftigt. Allt fler äldre står därför utan offentligt finansierad hjälp samtidigt som de som idag får del av äldreomsorgens insatser är äldre och behöver mer hjälp än vad som var fallet tidigare. Inom hemtjänsten är det allt fler som får hjälp på kvällar och helger. Inom de särskilda boendeformerna är det allt fler som behöver mycket omfattande hjälp. Personaltätheten har dock inte ökat i takt med den ökade vårdtyngden, och relativt lite är känt om konsekvenserna för personal och hjälptagare av dessa förändringar (Szebehely 2000). Ännu mindre är känt om konsekvenserna för personalen av de organisatoriska förändringar som ägt rum under perioden. Den kanske mest ambitiöst upplagda svenska fallstudie som hittills genomförts av skillnader mellan äldreomsorg i kommunal och privat drift fokuserar på verksamhetens kostnader och kvalitet (Svensson & Edebalk & Rosén 1996). I denna studie, som genomfördes under 1995 då privata entreprenörer var ett nyare inslag i kommunernas äldreomsorg än idag, ingår en mindre enkätundersökning av arbetsmiljön. Svarsfrekvensen är dock låg och varierande. Endast ett fåtal frågor redovisas. I rapporten tolkas resultaten mot bakgrund av detta med stor försiktighet som att inga avgörande skillnader mellan privat och offentligt kunde konstateras i arbetsmiljöhänseende. I slutsatserna, som således endast marginellt handlar om personalens bedömningar av arbetsförhållandena, läggs stor vikt vid lokala variationer: Den äldreomsorgskultur som finns inom kommunen påverkar sannolikt både verksamheter i egen och privat regi. Kvalitetsstudien bland hemtjänsttagare visar t ex att det är större diskrepans i andelen nöjda 1 Entreprenadiseringsgraden anges här som andelen hjälptagare i privat respektive kommunalt bedriven äldreomsorg. 1

5 eller mycket nöjda hemtjänsttagare mellan storstadsdistrikt och övriga distrikt, jämfört med om hemtjänsten utförs i privat eller kommunal drift. Även skillnader i bemanningsplaner inom hemtjänsten kan snarare hänföras till den lokala traditionen än driftsformen. (Svensson & Edebalk & Rosén 1996, s. 70). Hur de ekonomiska och organisatoriska förändringarna av äldreomsorgen har påverkat arbetsvillkoren för de inblandade har således hittills inte undersökts närmare. Det förefaller troligt att vårdens arbetsmiljö och arbetsvillkor har påverkats av genomförda organisationsförändringar och ekonomiska åtstramningar. Det är också rimligt att anta att omsorgspersonalens arbetsmiljö och arbetsvillkor har ett samband med omsorgens kvalitet. Detta samband är sannolikt dubbelriktat: om arbetsvillkoren försämras påverkas troligen omsorgen negativt, och om patienter och hjälpmottagare är mindre tillfredsställda med den vård och omsorg som de får försämras sannolikt personalens arbetstillfredsställelse. Äldreomsorgens kvalitet bör därför inte uteslutande betraktas som en viktig angelägenhet för de äldre som får del av verksamheterna, utan också som en faktor av betydelse för personalens arbetsmiljö. Vidare kan man anta att även kommunpolitikernas arbetsmiljö och arbetsvillkor har påverkats av förändringarna. Om alla dessa frågor vet vi hittills påfallande lite. En fråga som sällan behandlas i arbetsmiljöforskningen är OHJLWLPLWHWHQI UGHQRIIHQWOLJD VHNWRUQRFKV\QHQSnGHQSROLWLVNDVW\UQLQJHQDYGHQQD Medborgarnas syn på den offentliga sektorn har tidigare studerats (se exempelvis Svallfors 1996 och 1999, Holmberg & Weibull red.1999). Det finns dock mycket få undersökningar av hur vård- och omsorgspersonal ser på den politiska styrningen. Eftersom äldreomsorgspersonalen arbetar i en verksamhet som påtagligt har berörts av det senaste decenniets politiska beslutsfattande, menar vi att det är intressant att undersöka hur just denna personal ser på politiker och politisk styrning. Dessutom anser vi det intressant att få en bild av hur personalens bedömning av äldreomsorgens kvalitet och arbetsmiljö kan sammanhänga med deras syn på politik och demokratisk styrning av verksamheten. 6WXGLHQVIUnJHVWlOOQLQJDU För att undersöka ovanstående frågor har vi, med stöd av 5nGHWI UDUEHWVOLYVIRUVNQLQJ (nuvarande )RUVNQLQJVUnGHWI UDUEHWVOLYRFKVRFLDOYHWHQVNDS) och 9nUGDOVWLIWHOVHQ, genomfört en enkätundersökning i tre kommuner. Kommunerna redovisas anonymt och skiljer sig när det gäller ekonomi, organisering och omfattning av entreprenadisering inom äldreomsorgen. Enkätformuläret, som skickades till all äldreomsorgspersonal samt berörda förvaltningstjänstemän och politiker, innehöll tre frågeområden: Arbetsmiljö, arbetsvillkor, styrning och ledning. Vårdkvalitet som arbetsmiljöfaktor. Välfärdsopinion. Personalens och politikernas svar inom dessa frågeområden analyseras i det följande genom ett antal jämförelser: För det första jämför vi svarsmönster mellan SROLWLNHUI UYDOWQLQJVWMlQVWHPlQRFKROLND \UNHVJUXSSHUEODQGlOGUHRPVRUJVSHUVRQDOHQ. 2

6 Vidare vill vi MlPI UDNRPPXQHUPHGROLNDRUJDQLVDWLRQVIRUPHU, och har därför valt tre kommuner som organiserar sin äldreomsorg på olika sätt och som i olika omfattning har överlåtit äldreomsorgens utförande till enskilda vårdgivare. Vi försöker också NDUWOlJJDSROLWLNHUQDVDUEHWVPLOM och arbetsvillkor på ett liknande sätt som inom arbetsmiljöforskningen (mer eller mindre återkommande och täckande) sker för de flesta yrkesgrupper i Sverige. Den föreliggande rapporten innehåller en redovisning av undersökningens genomförande och en YHUVLNWOLJUHVXOWDWUHGRYLVQLQJ, huvudsakligen i form av beskrivande statistik. I bilaga 1.1 och 1.2 redovisas enkätformulären i sin helhet. Där framgår också varje frågas svarsfördelning (angiven i procent av all personal respektive alla politiker som besvarat formuläret). Fördjupade analyser av materialet kommer att redovisas i andra skrifter..ruwrphqnlwhqvi UDQNULQJLWLGLJDUHIRUVNQLQJ Det finns en omfattande forskningstradition som behandlar välfärdsstatens framväxt och utveckling, samt hur denna utveckling har påverkat samhället och medborgarna. Fokus riktas där ofta mot det som kommit att kallas socialförsäkringsstaten eller de redistributiva systemen. Beträffande det vi här benämner RIIHQWOLJDYlOIlUGVWMlQVWHU(barnomsorg, hälsooch sjukvård, äldreomsorg m.m.) är situationen en annan. Forskningen på detta område är ännu av ganska blygsam omfattning både i Sverige och internationellt sett (se dock exempelvis Sipilä red. 1996, Lewis red. 1998, Kautto et al. red och Kautto et al. red. 2001). I boken 9lOIlUGVWMlQVWHDUEHWHW±'UDJNDPSHQPHOODQRIIHQWOLJWRFKSULYDWL KLVWRULHVRFLRORJLVNWSHUVSHNWLY (Gustafsson 2000) redovisas utförligt den historiska och samhällsvetenskapliga bakgrunden till föreliggande enkätstudie. Ett tema i boken är frågan hur välfärdstjänsterna kom att utföras i offentlig regi. Där hävdas också, efter en genomgång av samhällsvetenskaplig forskning, att välfärdstjänstearbete (vård, omsorg, skola och socialtjänst) är en mycket speciell form av tjänstearbete. En stor del av fundamentet för samhällsmedborgarnas gemensamma liv och sociala integration byggs och formas genom detta arbete. I ett modernt samhälle kan dessa hjälp- och stödinsatser knappast skapas i familjens hägn eller helt och fullt genom frivilligarbete. En tes i boken är att bristen på forskning som beaktar det unika i detta arbetes karaktär utgör en del av förklaringen till varför marknadsliknande styrformer och entreprenadisering kommit att uppfattas som nära nog den enda vägen till produktivitetshöjningar och kvalitetsförbättringar. Äldreomsorg har tenderat att betraktas som ett servicearbete bland alla andra. En följd är att offentligt arbetsgivarskap förblivit en oupptäckt och ohanterlig välfärdspolitisk resurs. En annan effekt är att ekonomiska mått för att följa upp äldreomsorgens produktivitet och effektivitet hämtats från industriell varuproduktion och privat serviceproduktion. Flera av de organisationsmodeller som införts under 1990-talets har utgått från det ofta underförstådda antagandet att äldreomsorg inte principiellt skiljer sig från annat servicearbete (se även Jacobsson red. 1994, Sahlin-Andersson 1998 och Blomgren 1999). I denna bok (Gustafsson 2000) framhålls vikten av att också utveckla vad som benämnes välfärdstjänstearbetets inre demokrati exempelvis äldreomsorgspersonalens möjligheter att aktivt påverka omsorgens 3

7 innehåll och organisation vilket ställs i relation till den argumentation som utvecklats inom modern demokratiteori. En undersökning av hur politiker i ett landsting agerat som arbetsgivare under 1900-talet genomfördes i samband med arbetet med nyss nämnda bok (Wreder 1999). Undersökningen indikerar att politikerna snarare reagerade än regerade och att det politiska arbetsgivarskapet närmast kan karaktäriseras som härmande. Politikerna i det studerade landstinget tog i princip inga egna initiativ till att utveckla anställningsförhållanden eller personalfrågor annorlunda än arbetsgivarna i det privata näringslivet, trots att de naturligtvis hade formella möjligheter till detta. Liknande iakttagelser har gjorts tidigare i andra studier av offentliga arbetsgivare (Sjölund 1989, Seip 1998 och Kvarnström 1998). I den statliga Kommittén Välfärdsboksluts rapport 9lOIlUGYLGYlJVNlO (SOU 2000:3) beskrivs och analyseras en rad förändringar av de offentliga välfärdssystemen under talet. När det gäller välfärdstjänsternas organisering fästs uppmärksamheten på vad man benämner marknadsinfluerade förändringar. Kommitténs iakttagelser, som överensstämmer väl med våra egna, sammanfattas på följande sätt: Förändringen av kommunallagen 1992 innebar en förstärkning av en redan pågående utveckling i riktning mot ökad variation av organisationsmodeller i kommuner och landsting. New Public Management kan som samlingsbegrepp sammanfatta en rad pågående organisationsförändringar inom traditionellt offentliga verkamheter. Omorganisationerna har det gemensamt att de hämtat inspiration från det privata näringslivet. Dessa förändringar har trätt fram på bred front under 1990-talet, som kan betecknas som marknadens decennium. Man har bland annat betonat tydligt ledarskap, resultatkontroll, explicita kriterier för produktivitet och effektivitet samt konkurrens och icke-offentliga utförare av välfärdstjänsterna. Det har införts nya styrformer, såsom beställar-utförarmodeller och resultatenheter, det har skett en övergång från anslagsfinansiering till prestationsersättning och man har infört alternativa driftsformer, såsom kommunala bolag, entreprenader, personal- och brukarkooperativ samt köp av tjänster från privatägda bolag eller ideella organisationer. Denna utveckling innefattar också en perspektivförskjutning till att se brukarna som kunder.(sou 2000:3, s ). Ett syfte med 1990-talets förändringar var att förtydliga och avgränsa det politiska ansvaret till att gälla övergripande prioriteringar för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Förhoppningarna var att denna uppsplittring av tidigare integrerade system skulle underlätta införandet av produktivitets- och effektivitetshöjande incitament. Genom anbudskonkurrens och i vissa fall prestationsrelaterade ersättningssystem förväntades utförarna producera mer vård och omsorg för pengarna (Saltman 1994, s.288). Många av de organisatoriska förändringarna skedde samtidigt och i högt uppdrivet tempo. De implementerade modellerna var dessutom föremål för återkommande revideringar (Klein 1995 och Gustafsson 1999). Ett genomgående drag i 1990-talets förändringsarbete är den brist på utvärderingar, uppföljningar och forskning vilket allt fler nu fäster uppmärksamheten på (Ham 1997, s. 9-10). Socialstyrelsen har undersökt de utvärderingar som genomförts av hälso- och sjukvårdsreformerna i Sverige. Man kunde då konstatera att det är en svår och komplicerad process att förändra ekonomiska styrsystem. Det är därför förvånande att de förändringar som genomförts i de olika landstingen i så ringa utsträckning föregåtts av en öppen diskussion om de nya styrformernas för- och nackdelar. Likaså är det endast undantagsvis som systematiska utvärderingar genomförts av reformer. Samma sak gäller när nyligen införda styrformer övergivits. (Socialstyrelsen 1995a, s. 8-9) En liknande slutsats dras för den primärkommunala sektorn (barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg): 4

8 Det är svårt att veta om och i så fall hur de förändrade styrsystemen i realiteten har påverkat kvaliteten inom socialtjänstens verksamhet. Samtidigt med förändringarna i styrsystemen har kostnadsminskningar och verksamhetsförändringar genomförts i de flesta kommuner, oavsett styrsystem. [ ] Problemet generellt sett med de flesta av de nya produktionsformerna är bristen på uppföljnings- och utvärderingssystem och kvalitetsmätningar. De nya styrformerna har synliggjort de brister som nu finns. Uppföljning behövs för politiker, förvaltning, profession och brukare. (Socialstyrelsen 1995b s. 22 och 27) Till denna svåröverskådlighet på ett allmänt plan vad gäller effekterna av 1990-talets vårdpolitik kommer den nära nog totala bristen på studier som försökt koppla samman arbetsmiljön med olika aspekter av förändringsarbetet (Gustafsson 1999 och Wallenberg 2000). Försummade aspekter är således t.ex. förändringarnas direkta och indirekta effekter på arbetsmiljön, eventuellt förändrade förutsättningar för förtroendefulla relationer mellan politiker, vårdpersonal och klienter, samt effekter på det demokratiska deltagandet och på välfärdssystemens legitimitet. De möjligheter som funnits att vetenskapligt följa upp dessa frågor har långt ifrån utnyttjats. Däremot finns det ett antal noggranna studier av äldreomsorgens arbetsorganisatoriska förhållanden med fokus på samspelet mellan personalens förhållningssätt och omsorgens kvalitet (Eliasson red 1992 och 1996, Szebehely 1995, Franssén 1997, Melin Emilsson 1998) Dessa studier beskriver och analyserar omsorgsarbetets vardag på mikro-nivå. Kopplingar till den omstrukturering av äldreomsorgens övergripande styrsystem som skett under senare år är emellertid sällsynta. Studier som genomförts av den kommunala förnyelsekommittén visar dock att synen på den demokratiska, politiska styrningens innehåll och form kan komma att förändras bland annat av äldreomsorgens entreprenadisering (SOU 1996:169; Bilaga IV). Behovet av fortsatt bevakning av detta understryks i kommitténs slutbetänkande. Om vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö i mer direkt mening finns en omfattande forskning. På senare år har flera studier åter konstaterat vad som varit känt sedan länge; arbetsvillkoren inom vård, omsorg och även skola är i många avseenden mer påfrestande än inom andra sektorer av arbetslivet. Under 1990-talet har arbetsmiljön inom välfärdstjänsteområdet ytterligare försämrats, arbetet upplevs som stressigare och mer psykiskt påfrestande (Aronsson & Sjögren 1994, Petterson 1999). Äldreomsorgen, som redan tidigare var ett fysiskt tungt arbete, har blivit ännu tyngre.vårdbiträden i hemtjänsten och sjukvårdsbiträden tillhör de yrken som har störst risk för belastningsskador. Äldreomsorgens vårdbiträden har mer besvär i rygg och axlar än t ex byggnadsarbetare och bilmekaniker, och de upplever arbetet som betydligt mer fysiskt och psykiskt påfrestande än genomsnittet av samtliga anställda. Psykosociala arbetsskador är vanligare bland vårdbiträden än i många andra yrkesgrupper, och sjukfrånvaro och personalomsättning ligger också klart över genomsnittet. 2 Vård- och omsorgspersonal är alltså i flera avseenden utsatta yrkesgrupper. 6WXGLHQVJHQRPI UDQGH (QNlWHUVRPPlWLQVWUXPHQW Samhällsvetenskapliga metodval och metodproblem är ständigt debatterade ämnen. Hur en undersökning genomförs är av stor betydelse för dess resultat. Valet av metod är därför centralt, liksom hur man sedan analyserar och tolkar materialet. Vi valde att genomföra vår studie med hjälp av en enkät, eftersom vi ville göra en kartläggning av ett i stort sett obeforskat område och därför ville nå en stor och geografiskt spridd grupp. 2 Astvik & Aronsson 1994, Arbetarskyddsstyrelsen & SCB 1997, Eklund

9 Till enkätundersökningens fördelar brukar räknas att man till relativt låga kostnader kan samla in material från många uppgiftslämnare, som dessutom kan vara anonyma. Man vet också att de frågor man ställer är exakt likalydande till samtliga informanter. Till de stora nackdelarna hör att man inte vet hur respektive svarsperson tolkar frågorna och att kontrollen över svarssituationen är obefintlig. De individuella tolkningarna av såväl frågorna som svarsalternativen kan variera avsevärt. Svarsalternativ som alltid/ibland/sällan/aldrig innebär t.ex. att informanterna uppskattar frekvensen av något, en uppskattning som självklart varierar från individ till individ. Det är således svårt att veta om svaret står för ett faktiskt förhållande, eller för hur individerna upplever det faktiska förhållandet. Man kan inte heller utesluta att informanten missförstått någon eller några frågor, medvetet eller omedvetet lämnat felaktiga uppgifter, låtit sig påverkas av andra eller till och med låtit någon annan person besvara enkätformuläret. Genom att vara noggrann vid frågekonstruktionen kan man i bästa fall eliminera vissa felkällor såsom otydliga frågor, svårbedömda svarsalternativ eller att frågorna är irrelevanta för det man vill undersöka. Vad som händer när informanterna sedan fyller i formuläret kan man däremot omöjligt veta man får anta att de flesta uppfattar frågan på det sätt som forskaren avsett och att de försöker vara så uppriktiga som möjligt. En viss försiktighet fordras därför alltid då resultaten från enkätundersökningar tolkas och redovisas. Tyvärr presenteras resultaten av enkätundersökningar ofta på ett sådant sätt att de ger sken av större exakthet än de kan göra anspråk på. Forsman menar att det ligger en lockelse i att kunna kvantifiera åsikter och värderingar vilket många har svårt att motstå. Det beror möjligen på att siffrorna inte endast har en direkt, instrumentell betydelse utan att de också äger en stor symbolisk kraft. Talen är precisa, eleganta och äger vetenskaplig lyskraft. Procentsiffror utstrålar objektivitet och rationalitet. (Herbst enligt Forsman 1996, s. 6) Allt som hittills nämnts om svårigheterna med enkäter som mätinstrument gäller självklart också den här redovisade enkäten. För att i någon mån minska problemen redovisar vi i följande avsnitt relativt utförligt hur vi har gått till väga vid utformandet och genomförandet av vår egen enkät. Som tidigare nämnts redovisas de exakta frågeformuleringarna i enkätformulären, seelodjdrfk )UnJHNRQVWUXNWLRQ För att få kännedom om tidigare undersökningar om äldreomsorgens arbetsmiljö genomfördes en sökning i Spris och Arbetslivsinstitutets databaser 6SULOLQH och $UEOLQH (Befve, Wreder & Gustafsson 1999). 3 Syftet med den relativt omfattande litteraturgenomgången var att med hjälp av tidigare genomförda enkätstudier I UV NDNRQVWUXHUD EDVOLQMHU VRPYLNXQGH UHODWHUDYnUHJHQXQGHUV NQLQJWLOO. Det är svårt att veta vad enkätsvar egentligen säger om man inte kan relatera dem till något. Att veta att 75 procent av undersökningspopulationen svarar ja på en fråga har visserligen ett visst värde i sig, men den informationen blir naturligtvis intressantare om man vet att ja-svararna utgör 90 procent av motsvarande kategori för fem år sedan. Genom litteraturstudien fann vi en relativt omfattande arbetsmiljökartläggning med en acceptabel svarsfrekvens (Malm, Kraftling & Berggren 1988). Eftersom studien har 3 Spri, hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut, upphörde Spris bibliotek överfördes då till Karolinska Institutet och heter nu KIB hälso- och sjukvård. Databasen Spriline är dock opåverkad av dessa förändringar, men nås nu via 6

10 genomförts vid upprepade tillfällen mellan , varje år med ett relativt stort antal anställda inom äldreomsorgen, valde vi att replikera ett antal frågor från denna studie. I avsnitt 3.1 används detta material för att jämföra äldreomsorgspersonalens arbetsmiljö i de tre studerade kommunerna år 2000 med motsvarande uppgifter från tidigare år. Även om vi i övrigt fann få enkäter om äldreomsorgens arbetsmiljö som kunde användas som jämförelsematerial, finns det naturligtvis en hel del arbetsmiljökartläggningar som riktats till andra yrkesgrupper. Tyvärr visade det sig att många frågor i dessa inte lämpade sig för en studie riktad till politiker, tjänstemän och äldreomsorgspersonal. En liknande slutsats dras i MOA-projektet 4 där ett omfattande arbete med att undersöka enkätfrågor om arbetsvillkor och folkhälsa har genomförts. Validitet och reliabilitet för de frågor som traditionellt använts i arbetsmiljökartläggningar undersöktes, och man kunde då konstatera att dessa huvudsakligen utformats för industriarbetets villkor (Härenstam m.fl. 1999). Till stor del tvingades vi därför konstruera egna frågor för att kunna undersöka de frågeställningar vi var intresserade av. Vi beslutade oss tidigt för att utarbeta WYnVQDUOLNDHQNlWIRUPXOlUHWWI USROLWLNHURFKHWWI U loguhrpvrujvshuvrqdo. Ambitionen var att så många frågor som möjligt skulle vara gemensamma, men vi bedömde det inte möjligt att använda helt identiska formulär till alla tillfrågade. Politikerversionen av enkäten testades vid två tillfällen på kommunpolitiker från olika partier, och vissa frågor förtydligades efter önskemål som framkom vid dessa tillfällen. Personalversionen testades också i omgångar, bland annat på personal vid ett äldreboende. Sammanlagt testades enkätformulären på ett tjugotal personer. 9DODYNRPPXQHU För att skydda våra informanters identitet anges inte vilka kommuner som ingår i studien. Det är heller inte nödvändigt, eftersom vår avsikt inte är att utvärdera just dessa kommuners äldreomsorg, utan snarare att beskriva synen på äldreomsorg i tre olika kommuntyper. Nedan beskrivs kommunerna således i generella termer. Sifferangivelserna är av samma anledning ungefärliga. Principerna för urvalet redovisas dock ganska noggrant, eftersom det visade sig svårare än förväntat både att hitta kommuner som stämde med de kriterier vi önskade undersöka och att få dessa kommuner att delta i undersökningen. Vår ursprungliga ambition var att låta fyra kommuner ingå i undersökningen. Två skulle vara förortskommuner i storstadsregioner, de andra två medelstora städer. I varje kommunpar skulle en kommun ha konkurrensutsatt sin äldreomsorg i stor utsträckning, medan den andra skulle ha hela eller den allra största delen av äldreomsorgen kvar i kommunal regi. Viktigt var också att andelen äldre skulle vara ungefär lika hög i kommunparen. Då vi lyckats identifiera fyra kommuner som uppfyllde dessa kriterier kontaktade vi den äldreomsorgsansvariga tjänstemannen i respektive kommun via telefon och presenterade projektets syfte och upplägg i stort. En kortfattad version av forskningsprogrammet sändes också till dessa tjänstemän. Trots vissa försök till övertalning från vår sida meddelade tre av de ursprungliga kommunerna att de inte ville delta i undersökningen. En kommun uppgav som skäl att de stod inför en omorganisation och att det är helt enkelt för turbulent här just nu. En annan svarade att man inte hade kraft, ork eller resurser, samt att äldreomsorgschefen just hade tillträtt sin tjänst. Den tredje kommunen meddelade att man som bäst höll på med en intern utredning av tidigare genomförda förändringar i äldreomsorgen, vilken skulle följas 4 MOA-projektet: Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män. 7

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg

Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Hur många direkt underställda kan en chef ha? om kontrollspann i vård och omsorg Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:11

Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:11 Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg en kunskapssammanställning om New Public Management Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:11 På uppdrag av Stockholms läns landsting Författare:

Läs mer

Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv

Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv En studie om äldreomsorgens chefer och deras förutsättningar Ingrid Hjalmarson Eva Norman Gun-Britt Trydegård Rapporter / Stiftelsen Stockholms

Läs mer

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 FÖRORD Äldreomsorgschef något att se fram mot? Inte självklart

Läs mer

LOKALA RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN. Mellan demokrati och effektivitet (*) David Feltenius. Statsvetenskapliga institutionen

LOKALA RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN. Mellan demokrati och effektivitet (*) David Feltenius. Statsvetenskapliga institutionen LOKALA RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN Mellan demokrati och effektivitet (*) Av David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet 901 87 Umeå, Sverige david.feltenius@pol.umu.se

Läs mer

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Staffan Blomberg Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Genomförandet av en organisationsreform och dess

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen?

Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen? Olav Fumarola Unsgaard Nationalisera äldreomsorgen? Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering Publicerat i maj 2012 Författaren och Arena Idé Bild: Miriam Fumarola Arena Idé är en del av

Läs mer

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? Heléne Nellvik & Katarina Piuva En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? En rapport om organiseringen av insatser till äldre med missbruk/samsjuklighet i Ekerö och Sundbyberg Forskningsrapport

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Man slutar inte dricka för att man får städat om bistånd, hemtjänst och alkohol

Man slutar inte dricka för att man får städat om bistånd, hemtjänst och alkohol Man slutar inte dricka för att man får städat om bistånd, hemtjänst och alkohol Evy Gunnarsson & Lis Bodil Karlsson Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2013:3 Working Paper/Department of Social

Läs mer