UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN"

Transkript

1 RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

2 Uppdrag: , Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs kommun Beställare: Kontaktperson: Strängnäs Fastighets AB Lars Keyser Konsult: Uppdragsansvarig: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Sarah Bragée Mona Kjellberg Tyréns AB Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: Författare: Jennie Bäckman, Madeleine Eneskjöld Datum: Handlingen granskad av: Mona Kjellberg Datum: O:\STH\252824\ASP\Rapport\Rapport Trygghetsboende Strängnäs 3.0.docx

3 Sammanfattning Tyréns har på uppdrag av Strängnäs Fastighets AB genomfört fokusgruppintervjuer med äldre i Stallarholmen och i Mariefred för att utreda deras intresse för trygghetsboende i Strängnäs kommun. Utifrån dialogen med de äldre som Tyréns träffat står det klart att en överväldigande majoritet är mycket positivt inställda till trygghetsboende som bostadsform. De tycker att den fyller en viktig funktion som saknas idag på marknaden och utgör ett mellansteg mellan det nuvarande boendet och slutstationen, som särskilt boende anses vara. Trygghetsboende uppfyller fysiska behov av en anpassad bostad, men framförallt ett socialt behov. En gemenskap genom andra boende och att det finns aktiviteter att delta i, om man vill. Detta anses av deltagarna vara nyckeln till god livkvalitet på ålderns höst. I diskussionerna med äldre i Mariefred och Stallarholmen blir det tydligt att olika individer har olika behov, önskemål och ekonomiska förutsättningar och att detta påverkar deras syn på, och planering för, deras framtida boende. Det som emellertid är gemensamt för alla är en känsla av osäkerhet och rädsla inför för vad ålderdomen kan komma att innebära. Det handlar om en oro inför att hamna utanför sociala arenor, att bli ensam. Och att inte kunna välja var man vill bo när den dagen kommer att man inte kan, eller vill bo kvar i sin nuvarande bostad. Rädslan kommer dels av erfarenheter från den nuvarande situationen för äldre i kommunen och från den allmänna debatten i Sverige om hur bostadssituationen för äldre ser ut. Det framgår att det finns en hel del missnöje bland deltagarna kring hur frågan har hanterats av Strängnäs kommuns tjänstemän och politiker. Nu vill de se att kommunen agerar och ser till att nya bostäder byggs. Det råder emellertid en del skilda meningar om attraktiviteten och lämpligheten i att bygga om Selaöhemmet och Solvändan, men fler bostäder behövs och välkomnas. Flertalet av deltagarna är osäkra på vilka boendealternativ som finns för dem och är själva inte aktiva genom att ställa sig i kö till de boenden som finns. Det finns emellertid andra som är mycket väl insatta och aktiva i frågan om sin framtida boendesituation. Tyréns uppfattning är att största intresset och betalningsviljan finns för lägenheter med 2 rum och kök om ca 50 kvm med en hyra på ca kr/mån, och för lägenheter med 3 rum och kök om ca 75 kvm för ca kr/mån. Målgruppen är framförallt par och ensamstående med en relativt bra ekonomi. Det behövs sannolikt även ett mindre lägenhetsalternativ för de som är ensamstående och som har lägre betalningsförmåga. Vad gäller standarden i lägenheterna blir det tydligt att deltagarna har en del önskemål, men att det flesta helt enkelt utgår ifrån att det är moderna bostäder som är anpassade efter äldres behov utan extravaganser. Utifrån diskussionerna med deltagarna har Tyréns identifierat fyra olika profiler som kan användas för att för att identifiera och förstår olika målgrupper för trygghetsboende; De osäkra ensamstående, De Aktiva, Paret som planerar framåt och Livet som vanligt. 3(19)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Sveriges åldrande befolkning Äldre i Strängnäs Äldres ekonomiska förutsättningar Boendeformer för äldre Resultat från BoTrender Fokusgruppintervjuer Metod Genomförande av fokusgruppintervjuer Om deltagarna Nuvarande och framtida bostadssituation Varför flytta? Trygghetsboende Intresse för thgrygghetsboende Utformning, service och tjänster Baspaket Guldkant Betala extra för Betalningsvilja Lägenhetsstorlekar och hyresnivåer Åsikter om äldreboenden i kommunen Solvändan, Mariefred Selaöhemmet, Stallarholmen Analys och slutsatser Fyra olika profiler Slutsatser r 4(19)

5 1 Inledning Bolaget Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Bostadsbeståndet består av cirka lägenheter. En viktig fråga för bolaget är bostadsförsörjning för äldre personer boende i kommunen och där det till synes finns en stor efterfrågan på bostäder som är särskilt anpassade för äldre. För att få mer kunskap om äldres efterfrågan och behov av trygghetsboende har Strängnäs Fastighets AB beställt en utredning av Tyréns. Föreliggande rapporten beskriver åsikter och tankar som äldre i Mariefred och Stallarholmen har om sitt boende i allmänhet och trygghetsboende i synnerhet. Resultaten syftar till att ge Strängnäs Bostads AB ett underlag för det vidare arbetet med planeringen av trygghetsboenden i kommunen. Diagram 1. Andel av Sveriges befolkning inom varje åldergrupp Källa: SCB. O:\STH\252824\ASP\Rapport\Rapport Trygghetsboende Strängnäs 3.0.docx

6 2 Sveriges åldrande befolkning År 2025 kommer antalet pensionärer uppgå till ca 2 miljoner och utgöra 20 % av Sveriges befolkning. Det innebär att det kommer behövas fler bostäder som uppfyller de behov som äldre har i form av vård, omsorg och service. Samtidigt är de som går i pension idag friskare än någonsin och mycket aktiva. Det finns stora regionala skillnader i åldersstruktur inom landet. En stor andel av befolkningen i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är i yrkesverksam ålder medan andelen äldre är stor i glesbygdskommuner. Att ta reda på hur äldre önskar bo är viktigt för dagens, såväl som morgondagens boendeplanering. Deras agerande påverkar dessutom övriga gruppers situation på bostadsmarknaden bland annat i form av flyttkedjor. 2.1 Äldre i Strängnäs I Strängnäs kommun bor personer, varav är 65 år eller äldre 1, vilket utgör 21 % av befolkningen. Motsvarande siffror för Mariefred och Stallarholmen är 997 personer (19 %) respektive 738 personer (22 %). 2.2 Äldres ekonomiska förutsättningar Det är viktigt att ha i åtanke att det finns stora ekonomiska skillnader mellan olika grupper av äldre och mycket tyder dessutom på att skillnaderna kommer att öka. Betalningsförmågan avgör vilken typ av bostad en individ har möjlighet att köpa eller hyra. Underlag som kan behövas i boendeplaneringen är bland annat information om- och prognoser över disponibla inkomster bland olika befolkningsgrupper. Morgondagens äldre kommer att vara en mer välbeställd generation än vad tidigare äldre generationer varit. Enligt en rapport från SABO är det främst fyrtiotalisterna som har råd att betala för nybyggda bostäder 2. Men för kommande generationer kommer andelen fattigpensionärer, det vill säga de hushåll vars disponibla inkomst är mindre än halva medianinkomsten för landets vuxna Diagram 2. Befolkning, antal. Källa: SCB. 1 Data på karta, SCB Från eget småhus till allmännyttan, SABO 6(19)

7 befolkning, att öka. En stor del av fattigpensionärerna kommer att vara kvinnor. I Idag har kvinnor ca 65 % av männens pensioner på grund av att kvinnorna ofta jobbat deltid under perioder av sitt yrkesverksamma liv 3. Även vissa grupper av äldre invandrare och ensamstående kommer räknas som fattigpensionärer. En framtidsprognos som tar hänsyn till utformningen av dagens pensionssystem samt till bland annat hälsa, pensionsålder och förmögenhet visar att bland de individer som är födda 1937 kommer cirka % att vara fattigpensionärer vid 85 års ålder. I den generation som är född 1955 är motsvarande andel 30 % 4,det vill säga att andelen ökar. 2.3 Boendeformer för äldre En helt övervägande andel av Sveriges äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet, och bara några få procent bor i olika former av anpassade bostäder. Det finns i huvudsak tre olika typer av boende som är anpassade för äldre: 1. Vård och omsorgsboende (särskilt boende), är en form av boende som erbjuds äldre som inte kan få den omsorg som de är i behov av i hemmet. Enligt Socialtjänstlagen är det kommunerna som är ansvariga för att inrätta vård och omsorgsboenden för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det krävs ett särskilt biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att få bo i ett vård- och omsorgsboende. Knappt 5 %, personer, över 65 år bor i särskilt boende, och fyra av fem av dem var 80 år och äldre, enligt Socialstyrelsen Seniorbostäder är vanliga bostäder som är anpassade för personer över en viss ålder, till exempel 55+. Det behövs inte något biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att bo i seniorboende. Seniorboenden har god tillgänglighet och där finns ofta gemensamhetslokaler. Servicepaket såsom hushållsnära tjänster kan vara kopplade till boendet. 3. Trygghetsboende. Det behövs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende men det finns en undre åldersgräns som i många fall är 70 år. Trygghetsbostäder kan vara hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter. I trygghetsbostäder finns personal på vissa tider och här finns utrymmen för de boendes måltider, samvaro och hobby. Många kommuner har egna lösningar och varianter på trygghetsbostäder. Antalet äldre som bor i någon form av anpassat boende som inte kräver 5 Äldre vård och omsorg den 1 april 2012, Socialstyrelsens, biståndsbeslut, till exempel en seniorbostad eller trygghetsbostad, är färre än antalet som bor i särskilt boende. Antalet seniorbostäder och trygghetsbostäder uppskattas till mellan Det kan ställas mot att antalet svenskar som är 65 år och äldre vid senaste årsskiftet var , vilket motsvarar 19,1% av befolkningen. Antalet 80 år och äldre var antalet Bo bra på äldre dar, tidningsbilaga i Dagens Samhälle, 15 november 2012, samt Aktiv Senior, SeniorBo-guiden ww.aktivsenior.se. 7 SCB, Befolkningsstatistiken, Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31 december (19)

8 3 Resultat från BoTrender Tyréns genomförde 2012 en riksrepresentativ studie om bostadspreferenser kallad BoTrender. Som en del av studien genomfördes en fördjupning kring önskemål bland personer som var 55 år eller äldre i syfte att särskilt studera vad de efterfrågar gällande sitt boende på ålderns höst. Vilken åldersgrupp som ska anses utgöra äldre eller seniorer kan diskuteras. I BoTrender definierades en senior som en person över 55 år och utgörs i studien av 2051 personer. För att skapa attraktiva bostäder för seniorer är det viktigt att veta vad som motiverar målgruppen att flytta. Bland respondenterna i BoTrender som är 55 år eller äldre svarar 35 % att den främsta orsaken till varför de planerar att flytta är för att de söker ett bekvämare boende/seniorboende. 17 % av de tillfrågade svarar att den främsta anledningen till varför de planerar att flytta är för att sänka sin boendekostnad. 13 % svarar att den främsta orsaken till varför de planerar att flytta är för att hitta sitt drömboende. På frågan om vad som är viktigast för att ett anpassat boende ska anses attraktivt är läget (72 %) det allra viktigaste följt av behovsanpassning (69 %) dvs. möjligheterna till ett praktiskt boende med till exempel larm, halkskydd, låga trösklar och tillgänglig personal. Att kunna påverka sin egen livssituation är viktigt, såsom att ha möjlighet att själv kunna bestämma vilken dryck som serveras till maten (68 %). Att boendet ligger i ett annat land är emellertid inte av så stor betydelse (9 %). När frågan om betalningsintention ställs är det tryggheten och service, i form av tillgänglig personal är det som flest vill betala för. Diagram 3. BoTrender Attraktiva faktorer i ett anpassat boende, andel som angivit att egenskaperna är Uppdrag: , Fokusgrupper Trygghetsboende mycket viktiga för ett attraktiv boende (19)

9 I jämförelse med andra livsfaser 8 i BoTrender är det tydligt att seniorer prioriterar närheten vill natur och grönområden och är tillsammans med ungdomarna de som värdesätter närhet till spår/busstrafik för lokala resor i hög grad. De är även mest angelägna om att kunna påverka kostnaderna för sin energiförbrukning, något unga singlar inte bryr sig särskilt mycket om. Gärna husdjur och en liten hörna där man kan sitta och prata med varandra. Gemensamma aktiviteter är bra så att man inte blir isolerad. 8 Förklaring: Åtta olika livsfaser har analyseras, Hemmaboende ungdom, Ung singel, Sambo utan barn, Småbarnsfamilj, Tonårsfamilj, Vuxna utan barn, Senior och Pensionär. 9(19)

10 4 Fokusgruppintervjuer 4.1 Metod Målgruppen för utredningen är personer som är 65 år eller äldre och som bor i Mariefred eller Stallarholmen i Strängnäs kommun. För att ta reda på deras tankar om boende i allmänhet och trygghetsboende i synnerhet har Tyréns genomfört två fokusgruppintervjuer. Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod som är speciellt lämplig när man inte bara vill veta vad målgruppen tycker och tänker, utan även vill förstå varför. Metoden ger möjlighet att ställa följdfrågor och gräva djupare i resonemang och tankar som uppkommer under det samtal som förs med deltagarna. 4.2 Genomförande av fokusgruppintervjuer Fokusgruppintervjuerna genomfördes på plats i Mariefred och Stallarholmen Deltagare till fokusgruppintervjuerna rekryterades genom lokalkontor för pensionärsföreningarna PRO, Pensionärernas riksorganisation, och SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Totalt deltog 23 personer, 14 st. i Stallarholmen och 9 st. i Mariefred. Fördelningen mellan kvinnor och män var 13 män och 10 kvinnor. Fokusgrupperna genomfördes i form av dialoger och med en övning. Som stöd i genomförandet användes ett semistrukturerat frågeformulär, en så kallad intervjuguide, se bilaga. Engagemanget kring frågan om äldres boende är stort och det var lätt att få deltagare att ta sig tid att delta. Deltagarna fick inledningsvis kort information om syftet med uppdraget och förklaring till varför deras insikter och åsikter är viktiga för den vidare planeringen och utvecklingen av bostäder för äldre. Deltagarna började med att berätta om sin nuvarande bostadssituation. Därefter följde diskussioner om framtidens behov och tankar kring alternativ gällande tjänster och bostadens utformning. Slutligen diskuterades trygghetsboende och de specifika platser som är aktuella i Mariefred respektive Stallarholmen. Deltagarna var genomgående mycket aktiva i diskussionerna och positiva till att bidra med information om sin nuvarande bostad såväl som förväntningar på sitt framtida boende Det är viktigt att poängtera att urvalet på grund av metod och omfattning inte på något sätt kan sägas representera alla pensionärer i Mariefred och Stallarholmen. Resultatet ska ses som en beskrivning av deltagarnas attityder och preferenser. 4.3 Om deltagarna Deltagarna ger intrycket av att vara aktiva och engagerade pensionärer, majoriteten av dem är medlemmar i PRO och/eller SPF och deltar frekvent i deras verksamhet och aktiviteter. I Mariefred var deltagarna 70 år eller äldre, med några som passerat 80. I Stallarholmen var några deltagare nyblivna pensionärer, men i övrigt ungefär i samma åldrar som deltagarna i Mariefred. Många av deltagarna är födda och uppväxta på orten men det finns även de som har flyttat in på senare år och då i många fall från Stockholm. De som flyttat till Mariefred uppger att de har flyttat för att det är mindre och att de hellre bor på en mindre ort. Någon har flyttat från storstaden till fritidshuset medan en annan valt att köpa lägenhet då det geografiska läget är bra med närheten till Stockholm. En annan deltagare uppger att han har barn och barnbarn på orten och har valt att flytta närmare dem. 10(19)

11 Bild 1. Deltagare i fokusgruppintervju. 5 Nuvarande och framtida bostadssituation Ingen av deltagarna bor anpassat, det vill säga ingen bor i särskilt boende, i seniorlägenhet eller på trygghetsboende. Deltagarna i Mariefred fördelar sig i huvudsak på två typer av boende, de som fortfarande bor kvar i småhus som de äger sedan många år och de som bor i flerbostadshus. Bland dem som bor i lägenhet finns de som ganska nyligen gjort sig av med sin villa och de som flyttade för länge sedan. I Stallarholmen bor samtliga deltagare i småhus för det finns inte så många lägenheter på orten. Dessutom är det så att i flerbostadshusen saknar hiss, så även de bostäder som finns är inte bra anpassade för äldre. I Mariefred bor flertalet i moderna lägenheter där standarden är hög och där det fungerar att bo lång tid framöver. 5.1 Varför flytta? Benägenheten att flytta skiljer sig mycket åt mellan deltagarna, några har redan flyttat och även sålt sommarstugan för att slippa skötsel och underhåll. Andra planerar mentalt för flytten och står sedan fler år tillbaka i olika bostadsköer. Sen finns det de som tänker bo kvar så länge som det går och inte alls planerar för framtiden. Flera av deltagarna har som ovan nämnts, moderna bostäder men det finns även en del som har småhus med trappor och begränsad tillgänglighet. Jag vill inte planera för mitt boende. Jag tycker att det är en negativ tanke. En deltagare säger att politikerna pratar som om att man ska bo kvar hemma så länge som det går. Bland pensionärerna växer det fram en medvetenhet om att man vill planera för en bättre ålderdom, men det går inte. Det behövs mellansteg men det finns inga sådana alternativ anser deltagarna. De saknar mellanläget mellan den egna villan och slutstationen vilket man anser är särskilt boende. Kommunen lyckas inte möta det behovet enligt deltagarna. Stimulans gör att man lever längre och man kommer kunna ha ett bra liv länge. Många av de äldre ser till det praktiska och sina framtida fysiska utmaningar när de flyttar, eller planerar att flytta. Men det handlar även till stor del om trygghet och större möjligheter till social samvaro. Flera av deltagarna är ensamstående och andra tänker att de kan bli det inom en överskådlig framtid. 11(19)

12 6 Trygghetsboende 6.1 Intresse för trygghetsboende När Tyréns berättar om olika typer av boendeformer för äldre är det tydligt att majoriteten inte visste särskilt mycket om de olika alternativen. Många tänker direkt på särskilt boende och att de själva inte kan vara aktiva genom att ställa sig i kö för olika boenden. En person är särskilt påläst och det visar sig att hon arbetat länge i kommunen med bostadsrelaterade frågor, medan flera andra deltagare tror att de ska vända sig till en biståndshandläggare för att förändra sin bostadssituation. De deltagare som är någorlunda insatta i vad trygghetsboende är, är medvetna om att bostäderna är kommersiella och byggs som hyreslägenheter och att man betalar för det. Om det fanns något sådant alternativ skulle jag direkt ställa mig i kön. Majoriteten av deltagarna ställer sig positiva till boendeformen trygghetsboende. Flera ger uttryck för stort behov av den typen av boende för att skapa ett mellansteg mellan det egna icke anpassade boendet och särskilt boende. Man vill inte bo med riktigt andra sjuka människor, man vill bo med andra som är pigga. 6.2 Utformning, service och tjänster Som en del av fokusgruppintervjuerna genomfördes en övning där deltagarna ombads att skriva ned sina önskemål om både aktiviteter och lägenheternas utformning och standard på post-it lappar. Därefter samlades lapparna in och Tyréns konsulter gick tillsammans med deltagarna igenom alla önskemål och delade upp dem enligt tre olika kategorier; Baspaket, Guldkant och Betala extra för. Kring de mesta finns en samsyn, men det finns såklart undantag och där önskemålen skiljer sig åt mellan olika individer. Detta gäller framför allt standard i kök och badrum där det råder något skilda meningar. Dock ger samtliga deltagare uttryck för tanken att de önskar en bra grundstandard utan extravaganser. Möjligheter för särskilda tillval vad gäller materialval anses inte nödvändigt. Däremot ska det vara förberett för att installera egen disk-och tvättmaskin. Några vill gärna se ett väldigt enkelt kök eller pentry, men där går åsikterna något isär. För kategorierna Guldkant och Betala extra för spretar önskemålen betydligt mer än för Baspaketet, vilket är naturligt. Bild 2. Kategorisering av deltagarnas önskemål om aktiviteter, tjänster och bostadens utformning Baspaket Baspaket är tjänster och egenskaper som deltagarna förväntar sig som standard i ett trygghetsboende. Placering: Centralt placerad geografiskt Nära till grönska och natur Bra kollektiva kommunikationer Utemiljö: Uteplats, gärna med möjligheter att grilla Uterum, vinterträdgård Trädgård 12(19)

13 Gemensamma utrymmen: Samlingslokal för gemensamma aktiviteter (måltider och hobbys) Gemensamt vardagsrum med storbildstv Gemensamt kök Datorrum Tvättstuga Återvinning Personliga förråd Gym Gästlägenhet som kan hyras av besökande vänner och familj Fysiskt anpassad miljö (hiss, utan trösklar etc.) Aktiviteter och tjänster: Gymnastik Servering av mat och dryck Bovärd som arrangerar och håller i aktiviteter i de gemensamma lokalerna Lägenhetens egenskaper: Balkong eller uteplats Dusch istället för badkar Golvvärme i badrum Förberett för tvättmaskin Bredband med individuellt valfri operatör Telefonjack Ugn i ståhöjd Litet pentry/enklare kök Förberett för diskmaskin Ingen öppen planlösning Fysiskt anpassad miljö (hiss, utan trösklar etc.) Guldkant Guldkant är tjänster och egenskaper som anses vara extra attraktivt för de boende och som anses sätta en guldkant på trygghetsboendet. Gemensamma utrymmen: Slöjdsal Vävstuga Aktiviteter och tjänster: Arrangerad underhållning i gemensamhetslokalen en gång i månaden Tvättservice Betala extra för Betala extra för är tjänster och egenskaper som deltagarna gärna vill ha och som de i så fall kan tänka sig att betala extra för att få i ett trygghetsboende. Utemiljö: Möjlighet att odla utomhus, i mindre skala Gemensamma utrymmen: Rökrum Bastu Aktiviteter och tjänster: Vinprovning Utflykter Bilpool Lägenhetens egenskaper: Inbyggd mikrovågsugn Badkar Markiser 13(19)

14 6.3 Betalningsvilja Av naturliga skäl finns det bland deltagarna ett stort intresse och en nyfikenhet för vad trygghetsboende kommer att kosta. Utifrån deltagarnas perspektiv har de som lever i en parrelation generellt sett råd med ett trygghetsboende i större utsträckning än de som är ensamstående. Några av deltagarna som bor i småhus ser möjligheten att få råd genom av använda en del av vinsten från en eventuell försäljning för att ha råd med hyran. Men några uppger emellertid att de inte tror att de har råd ens om de säljer sitt hus. Några viktiga frågor uppstår bland deltagarna när priserna för trygghetsboende diskuteras. Många frågar sig vad som gäller beträffande bostadsbidrag. De undrar även vad som ingår i hyran, såsom uppvärmning och el. Även frågan om hur kösystemet skulle se ut tas upp. Det anses viktigt att de som är skrivna på orten har förtur fram de som kommer från andra orter. 6.4 Lägenhetsstorlekar och hyresnivåer Tyréns presenterade under fokusgruppintervjuerna ett par förslag för deltagarna vad gäller lägenhetsstorlekar och priser och bad deltagarna ge sina åsikter om dem. Storlekar och hyresnivåer är schabloner och levererades från uppdragsgivaren. Alternativen beskrevs för deltagarna med ett spann för varje lägenhetsstorlek. 1 rum och kök 30 kvm ca kr/mån Majoriteten tycker att 30 kvm är för liten boyta, många kommer från egen villa och även om de är ensamstående tycker de att det är för litet. Någon enstaka deltagare ställer sig positiv till storleken. 1 rum och kök 50 kvm ca kr/mån, eller 2 rum och kök 50 kvm ca kr/mån Deltagarna anser att storleken är attraktiv, men priset för en 1:a känns väl högt. De är betydligt fler som är intresserade av att ha 2 rum och kök fördelat på den boytan och för det priset. Då anser deltagarna att det är möjligt att bo två i lägenheten även om flertalet säger att det skulle upplevas som trångt. 2 rum och kök 80 kvm ca kr/mån 80 kvm fördelat på en 2:a ansåg deltagarna var för stort och för dyrt. Utifrån deras perspektiv var en sådan lägenhet helt ointressant enligt majoriteten. 3 rum och kök 75 kvm ca kr/mån Många av deltagarna anser att storleken är intressant och hyran rimlig. Många par vill gärna ha en 3:a som ger möjlighet till mer eget personligt utrymme och som rymmer möblerna från villan. Hyran gör emellertid att många tror att de kommer behöva flytta till mindre om de blir ensamstående. 3 rum och kök 100 kvm ca kr/mån 100 kvm tycker majoriteten helt enkelt är för stort, och de anser även det är för stor kostnad för boendet. Tyréns upplever utifrån diskussionerna att det största intresset och betalningsviljan finns för 2 rum och kök på ca 50 kvm och för 3 rum och kök på ca 75 kvm. Men det behövs sannoliket även ett alternativ för de som är ensamstående. Då 30 kvm upplevdes som väldigt litet av deltagarna och 50 kvm som stort kan man tänka sig att en boyta någonstans däremellan skulle vara av intresse för målgruppen. Generellt sett var reaktionen att hyran för de föreslagna lägenheterna är hög. Eftersom många idag bor relativt billigt i småhus som de köpt för flera decennier sedan, eller i äldre hyreslägenheter så innebär ett nyproducerat trygghetsboende en avsevärd höjning av deras boendekostnad. Men betalningsvilja och betalningsförmågan skiljer sig givetvis åt mellan deltagarna och flertalet verkade villiga att betala det som ett trygghetsboende rimligtvis kommer att kosta. Några referenser nämns under diskussionen, varav en lägenhet på Klövervägen, där hyran är 4000 kr/mån för 49 kvm inkl. el. Men flera påpekar att påpekar att det är 80-tal och inte 14(19)

15 den standard som ett nytt boende erbjuder. En annan referens rör ett nybyggnadsprojekt i kommunen och där en lägenhet på 90 kvm kostar kr/mån och det anses vara en mer rimlig jämförelse. 15(19)

16 7 Åsikter om äldreboenden i kommunen Under dialogen med deltagarna i fokusgrupperna framkommer en hel del åsikter kring de äldreboenden som finns eller har funnits i kommunen. I Stallarholmen finns en oro inför framtiden bland de äldre på grund av att det inte finns några alternativ. De står helt utan äldreboende sedan Selaöhemmet lades ned och många är upprörda över detta faktum. Utan möjligheter att flytta så bor många kvar hemma med hjälp av hemhjälp, eller blir tvungna att flytta till boende som ligger på andra orter i kommunen. I Mariefred finns det flera alternativ. Två som nämns i positiva ordalag är Klövervägen och Nypongården. Nypongården byggdes som en form av trygghetsboende med möjligheter till aktiviteter i gemensamma lokaler, men det fungerade aldrig i realiteten och nu hyrs lokalerna ut till andra verksamheter. Thomasgården i Strängnäs tas upp som ett avskräckande exempel. Det finns många brister anser deltagarna, huset är inte byggt som äldreboende och tillgängligheten begränsas av hissar som ständigt krånglar. De är även rädda för tristessen, att det inte finns möjligheter till aktiviteter. Många som besöker närstående ser att de sakta tynar bort, de äldre sitter och sover och dagarna bara går. Jag tar hellre gift än att flyttar in på Thomasgården. En av deltagarna uttrycker att hon saknar lyhördhet och förståelse för människor och deras behov. Om man är intresserad ser man behovet, men som det är nu finns inget intresse bland de som är beslutsfattare, anser hon. Och det behövs flera alternativ för de som har olika behov och intressen. 7.1 Solvändan, Mariefred Bild 3. Solvändan, Mariefred. Att Solvändan skulle byggas om till trygghetsboende tycker många är positivt. Placeringen är bra, det ligger centralt till och har naturen inpå knuten. Många av de äldre ser framför sig att de kommer vilja promenera till centrum och även ta sig ut i naturen. Många ser det som positivt att vårdcentralen ligger på bottenplanet. Byggnaden anses ha potential, genom att den har bra grundförutsättningar för att byggas om för att uppfylla de behov och de förväntningar som äldre har på ett trygghetsboende. Det som anses vara negativt är att byggnaden har en känsla av institution och vårdinrättning. Varumärket Solvändan associeras inte med något attraktivt anser flera av deltagarna. Man söker sig inte till Solvändan, där hamnar man! 16(19)

17 7.2 Selaöhemmet, Stallarholmen Trots att många av deltagarna i fokusgruppintervjun engagerade sig och motarbetade att Selaöhemmet skulle stänga är flertalet tveksamma till att det nu kan komma att byggas om till trygghetsboende. Argumenten är att byggnaden är för liten och att det måste finnas hissar. Husbyholmsvägen anses vara besvärlig att ta sig upp för, gatan är i nuläget inte asfalterad, och det finns begränsade möjligheter att parkera. Tidigare har det funnits förslag på att det skulle byggas ett nytt boende på den gamla konsumtomten, det tycker flera av deltagarna vore ett mycket bättre alternativ än att bygga om Selaöhemmet. Bild 4. Selaöhemmet, Stallarholmen. 17(19)

18 8 Analys och slutsatser 8.1 Fyra olika profiler Utifrån diskussionerna med deltagarna har Tyréns identifierat fyra olika profiler. Att skapa profiler är ett sätt att identifiera och åskådliggöra olika karaktärer som har många åsikter gemensamt. Profilerna ska ses om ett hjälpmedel för att identifiera olika målgrupper för trygghetsboendet, men kan inte sägas representera alla äldre i Strängnäs. Bild 5. Bilden illustrerar de fyra profilerna som beskrivs nedan. Från vänster: De osäkra ensamstående, De Aktiva, Paret som planerar framåt och Livet som vanligt. 1. De osäkra ensamstående Bor kvar i huset men vet att det är för en tidsbegränsad period Ekonomin är ansträngd och ger därmed en ökad rädsla för att inte kunna flytta till mer anpassat boende Om flytt blir aktuellt vill den här gruppen ha 1 rum och kök Känner stor osäkerhet kring vilka boendealternativ som finns Har ett extra stort behov av sociala aktiviteter - kontakt med människor Dator och mobil är i vissa fall främmande och inte aktuella som hjälpmedel En tydlig kandidat till trygghetsboende men behöver informeras om vad det innebär 2. De aktiva Redan sålt huset till förmån för en lägenhet ett mer centralt läge och är mycket nöjd med sitt beslut Har framförhållning och planerar redan för framtiden, trots nylig flytt till mer anpassat boende i lägenhet Har ett behov av att hålla sig aktiv både fysiskt och mentalt Vill flytta till en tvåa eller trea beroende på om man är ensamstående eller har en partner Ekonomiskt stabil och anser sig ha råd med trygghetsboende Trygghetsboende är en perfekt lösning för den här gruppen redan nu 3. Paret som planerar framåt Vill sälja huset då de vet att de inte kommer att orka så mycket längre Har ställt sig i flera bostadsköer De planerar ekonomiskt för att en av dem ska klara av att bo ensam Vill ha tre rum och kök, har mycket saker från villan Ekonomiskt stabila och anser sig ha råd med trygghetsboendet. Trygghetsboendet är precis vad de efterfrågar, inom en snar framtid 4. Livet som vanligt Bor kvar trots ökade svårigheter att klara sig själv i hemmet Tycker att trygghetsboende låter bra men vill inte tänka på morgondagens eventuella behov, lever för dagen Har mycket åsikter och låter mycket Trygghetsboende är inget för den här gruppen, de kommer inte själva att ta ett aktivt beslut om att flytta 18(19)

19 8.2 Slutsatser I diskussionerna med äldre i Mariefred och Stallarholmen blir det tydligt att olika individer har olika behov, önskemål och ekonomiska förutsättningar och att detta påverkar deras syn på och planering för framtida boende. Det som emellertid är gemensamt för alla är en känsla av osäkerhet och rädsla inför för vad ålderdomen kan komma att innebära. Det handlar om en oro inför att hamna utanför sociala arenor, att bli ensam. Och att inte kunna välja var man vill bo när den dagen kommer att man inte kan, eller vill bo kvar i sin nuvarande bostad. Rädslan kommer dels från erfarenheter av den nuvarande situationen för äldre i kommunen och från den allmänna debatten i Sverige om hur bostadssituationen för äldre ser ut. Det framgår att det finns en hel del missnöje bland deltagarna kring hur frågan hanterats av Strängnäs kommuns tjänstemän och politiker. Flertalet av deltagarna är osäkra på vilka boendealternativ som finns för dem och är själva inte aktiva genom att ställa sig i kö till de boenden som finns. Det finns emellertid andra som är mycket väl insatta och aktiva i frågan om sin framtida boendesituation. En överväldigande majoritet av deltagarna i fokusgruppintervjuerna är positivt inställda till trygghetsboende som bostadsform när den beskrivs för dem. De tycker definitivt att det fyller en funktion på marknaden som saknas idag, ett mellansteg mellan det nuvarande boendet och slutstationen, som särskilt boende anses vara. De behov som fokusgruppsdeltagarna vill fylla, i och med trygghetsboendet är fysiska, men framförallt sociala. Att det finns en gemenskap genom de andra boende och att det finns aktiviteter att delta i, om man vill. Detta anses av deltagarna vara nyckeln till god livkvalitet. Det finns lite olika önskemål vad gäller aktiviteter och tjänster bland deltagarna, men i det stora hela är det basala saker som efterfrågas såsom gymnastik, möjligheter att se på tv tillsammans och en bovärd som finns till hands. Tyréns uppfattning är att det största intresset och betalningsviljan finns för lägenheter med 2 rum och kök om ca 50 kvm med en hyra på ca kr/mån, och för lägenheter med 3 rum och kök på ca 75 kvm om ca kr/mån. Målgruppen är framförallt par och ensamstående med en relativt bra ekonomi. Det behövs sannolikt även ett mindre lägenhetsalternativ för de som är ensamstående och som har lite lägre betalningsförmåga. Frågan om betalningsförmåga är även avhängig möjligheten av få bostadsbidrag. Vad gäller standard i lägenheterna blir det tydligt att deltagarna har en del önskemål, men att det flesta helt enkelt utgår ifrån att det är ett modernt boende med dagens mått mätt. Deltagarna som Tyréns träffat är som sagt positiva till trygghetsboende i både Stallarholmen och i Mariefred. Nu vill de att kommunen agerar och ser till att nya bostäder byggs. Det råder en del skilda meningar om attraktiviteten och lämpligheten i att bygga om Selaöhemmet och Solvändan, men fler bostäder behövs och välkomnas. Deltagarna ser fram emot att i detalj få veta mer om de bostäder som kan komma att byggas och som kan bli flera av deltagarnas nya hem. 19(19)

20 1(4) Intervjuguide Fokusgruppintervjuer, Trygghetsboende Hej och välkomna till den här gruppdiskussionen! Presentation av Tyréns, Madde och Jennie. Vi kommer hålla på till klockan respektive 15. Vi kommer här idag, på uppdrag av Strängnäs kommun, se närmare på hur ni ser på ert framtida boende. Vårt uppdrag är att se hur (och var) utvecklingen av ett trygghetsboende skulle kunna gå till. Vi kommer att ägna det här tillfället åt att prata om era upplevelser, behov, idéer om ert boende. Idag är det ni som är experterna så vi vill utgå från era erfarenheter hitta lösningar och/eller tjänster som skulle kunna göra att ni kan få/skulle kunna få era bo-behov uppfyllda. Ni kommer att vara anonyma och vi inte kommer skriva era namn eller visa några personuppgifter någonstans. Ingen kommer att kunna härleda till er personligen. Era synpunkter kommer att sammanfattas och levereras i en rapport till Strängnäs Fastighets AB. Om ni har frågor vad gäller detta efter det här tillfället så kan ni kontakta Lars Keyser som är vår uppdragsgivare. Vi kommer att återkoppla en sammanfattning av resultaten till de som är intresserade av det skriv gärna upp era kontaktuppgifter på ett papper. Det här kommer vi att prata om idag: 1. Hur ni ser på ert liv idag vad gäller boende vad är bra och vad är dåligt? 2. Hur ni ser på ert framtida boende? 3. Trygghetsboende hur ni ser på den bostadsformen 4. Vilka tjänster som ni vill ska vara möjliga 5. Sist gör vi en prioriteringslista för att se vilka tjänster som prioriteras högst och vad ni beredda att betala extra för Att tänka på: Försök få med alla i diskussionen. Om det blir trögt och inte så spontant, gå runt bordet och låt var och en berätta, illustrera.

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Flytta eller. lättare att välja

Flytta eller. lättare att välja December 2008 Flytta eller bo kvargör det lättare att välja En skrift om äldres boende Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Innehållsförteckning Förord 3 Flytta eller bo kvar gör det lättare att välja 4

Läs mer

Äldres bostadsval och preferenser. - en sammanställning av aktuell forskning

Äldres bostadsval och preferenser. - en sammanställning av aktuell forskning Äldres bostadsval och preferenser - en sammanställning av aktuell forskning Marianne Abramsson 1 1 Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna

Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna Viktiga för äldres framtida boende Thomas Wimark och Eva Andersson 23 januari 2015 Kulturgeografiska institutionen. Sammanfattning Stockholms

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Martin Wallin & Robin Sjöström Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Supply and demand in concept senior housing An interview study Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer