Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90-talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90-talet"

Transkript

1 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård under 90-talet Utveckling, omprövning, prioritering 1

2 Rapporten kan beställas från: Förbundens trycksaksbeställning Tel: Fax: Pris: 1 5 ex 50 kr/st 6 ex eller fler 30 kr/st + moms och frakt Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, november :a upplagan ISBN: Foto: Lars Peter Roos/Tiofoto och Thomas Wester/Bildhuset Grafisk form: Rolf Hernegran Tryck: Edita Norstedts Tryckeri SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET OCH LANDSTINGSFÖRBUNDET Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: Tel:

3 Innehåll Förord talet en omvälvande tid 7 Den allt äldre befolkningen 9 Mer liv till åren och fler år till livet om hälsa och ohälsa 11 Att kunna bo kvar i det egna hemmet 15 Utveckling, omprövning och prioritering av hemtjänstinsatser 15 Sjukvårdsinsatser i det egna hemmet 19 Rehabilitering i samverkan 20 Korttids boende och vård 21 Att flytta till ett särskilt boende 23 Vårdhoven ökar 25 Hälso- och sjukvårdens insatser förskjuts till allt fler äldre 27 Några sjukdomsgrupper 28 Läkemedel 33 Mot livets slut 35 En dynamisk reform Ädel Varför Ädel om kommunicerande kärl i en föränderlig värld 37 En dynamisk utveckling efter Ädelreformen 40 Reflektioner om dåtid, nutid och framtid 43 Var det bättre förr? 43 Starka samband mellan vårdens olika delar 43 Om framtiden 44 Bilaga 1 47 Kommunernas och landstingens kostnader 47 Referenser och källor för diagram 51 3

4 4

5 Förord FFler år till livet och mer liv till åren, så kan utvecklingen av äldreomsorgen och hälso- och sjukvården till den äldre befolkningen beskrivas. Den svenska äldremodellen att kunna få såväl äldreomsorg som hälso- och sjukvård integrerat i boende och vardagsliv stödjer äldre människors möjlighet att kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Dessutom har den medicinska utvecklingen inneburit att allt fler och allt äldre människor har tillgång till medicinska insatser som effektiv behandling vid bl.a. hjärtinfarkt och stroke samt höftleds- och starroperationer. Denna rapport syftar till att förmedla kunskap om hur äldreomsorg och hälso- och sjukvård utvecklats med utgångspunkt från de allra äldsta. Som underlag till rapporten har vi använt oss av befintligt statistiskt underlag, specialstudier och forskarrapporter m.m. Underlaget har begränsningar genom att benämningar, definitioner och åldersindelning förändras över tiden och utformas olika hos olika myndigheter. Trots dessa begränsningar bedömer vi att underlaget räcker för syftet att visa trender och utvecklingstendenser mer än vetenskapliga exaktheter och absoluta sanningar. Rapporten har sitt fokus kring utvecklingen under 1900-talets sista decennium och utgår från året före Ädelreformen För att få perspektiv på de stora förändringar som skett under 1990-talet inramas detta decennium med utvecklingen bakåt och med prognoser några decennier framåt i tiden. Rapporten har utarbetats av Kristina Jennbert, Svenska Kommunförbundets sektion för äldreomsorg och sjukvård och Roger Molin, Landstingsförbundets avdelning för hälso- och sjukvårdspolitik. Stockholm i december 2003 Ellen Hyttsten Avdelningen för hälso- och sjukvårdspolitik Landstingsförbundet Margaretha Spjuth Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Svenska Kommunförbundet 5

6 6

7 1990-talet en omvälvande tid FFlera faktorer påverkar utveckling och förändring av samhället bl.a. demografi, ekonomi och utvecklingen av nya kunskaper. Senare delen av 1900-talet kan sammanfattas som en omvälvande tid för utvecklingen av hälso- och sjukvård och äldreomsorg till den äldre befolkningen där följande faktorer utgör några av ingredienserna i händelseutvecklingen. Den demografiska utvecklingen har och kommer att förändra förutsättningarna såväl för Sverige som för resten av världen. Förbättrade levnadsvillkor har inneburit en påtaglig ökning både av antalet äldre och andelen äldre i befolkningen. Allt fler av de äldre lever ett långt liv med i stort sett bibehållen hälsa och funktionsförmåga. Särskilt under 1900-talets sista decennier utvecklades äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Allt fler äldre i hög ålder fick mer omfattande insatser från hemtjänst och hemsjukvård i det egna hemmet samtidigt som antalet starr, kranskärls- och höftledsoperationer ökade kraftigt. En påtagligt försämrad ekonomi mot slutet av seklet ledde till omprövning och omprioritering, en förskjutning av insatserna till en allt äldre del av befolkningen. Trots försämrade ekonomiska förutsättningar har den medicinska utvecklingen och nya organisationsformer bidragit till att allt fler människor i hög ålder får del av nya behandlingsformer talet var också en omvälvande tid betraktat från ett organisatoriskt perspektiv. En av Sveriges största vårdstrukturförändringar Ädelreformen genomfördes 1992 och gav kommunerna förutsättningar att erbjuda ett integrerat socialt och medicinskt stöd för den äldre befolkningen. Kommunerna fick ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende och blev därmed också sjukvårdshuvudmän. Denna omstrukturering har inneburit att alltfler kan erbjudas avancerade sjukvårdsinsatser i det egna hemmet. 7

8 Framtiden handlar om en fortsatt utveckling av samspelet mellan vårdens olika delar och av kvalitet i bemötande, omvårdnad och medicinska insatser. Läkarna har en nyckelroll i detta samspel vilken måste bli ännu tydligare. Kommunernas och landstingens ekonomiska situation är ansträngd och kommer sannolikt inte att medge någon expansion. Detta ställer krav på en väl fungerande samverkan så att de gemensamma resurserna utnyttjas effektivt. För att klara kraven på längre sikt måste vi redan i dag ta en diskussion om bl.a. omfattningen och inriktningen av framtidens vård och omsorg. 8

9 Den allt äldre befolkningen Ökningen av antalet och andelen äldre i befolkningen utgör grunden för det engagemang som äldrefrågan ägnats i flera statliga utredningar från 1940-talet och framåt. DDiagram 1 visar befolkningsutvecklingen inklusive ökningen av äldre personer under en period av 60 år, från 1971 och med prognos ca 30 år framåt i tiden. För 30 år sedan uppgick Sveriges befolkning till ca 8 miljoner och om 30 år väntas befolkningen ha ökat till 10 miljoner invånare. I början på 1970-talet fanns det drygt 1 miljon ålderspensionärer 65 år och äldre och om 30 år beräknas denna grupp uppgå till 2,3 miljoner människor. Ökningstakten för de allra äldsta uttrycks ofta i höga procenttal mer sällan hur många personer det rör sig om. Så har t.ex. antalet personer 80 år och äldre ökat med från 1991 till 2001, en ökning med drygt 22 procent. Under samma tid ökade antalet 90-åringar och äldre med 57 procent som betyder personer. När personer 80 år och äldre på riksnivå bryts ner till kommunnivå fick t.ex. Helsingborgs 121, Borlänge 49 och Ånge 10 nya 80-åringar per år under denna tidsperiod Diagram 1 Befolkningsutveckling (tusental) w 65-w Samtliga

10 Befolkningen blir allt äldre men samtidigt allt yngre när det gäller hälsa och funktionsförmåga. I den statliga Pensionärsundersökningen (SOU 1977:99) bedömdes de framtida vårdbehoven med hela pensionärsgruppen 65 år och äldre som underlag. Omfattande vård- och omsorgsbehov antogs uppstå redan i årsåldern. Många studier, bl.a. H 70- undersökningen i Göteborg om åldrande och hälsa hos äldre, Kungsholmsstudien och återkommande undersökningar om befolkningens levnadsförhållanden (SCBs s k ULF-undersökningar) har visat att hälsa och funktionsförmåga förbättrats påtagligt under de senaste decennierna. I dag är det mer relevant att bedöma framtida behov av vård och omsorg utifrån åldersgruppen 80 år och äldre eller t o m 90 år. Diagram 2 visar förändringar inom åldersgruppen 65 år och äldre. Här framgår den stora ökningen av antalet personer 80 år och äldre under 1900-talets sista decennier och den platåfas i äldreutvecklingen som sträcker sig fram till 2020-talet. Därefter sker en mer påtaglig ökning när 40-talisterna närmar sig 80 års åldern. Den 1 januari 2003 fanns det drygt personer 90 år och äldre. Om 30 år beräknas denna åldersgrupp ha ökat till drygt personer Diagram 2 Befolkningsutveckling för 65-w, 80-w och 90-w (tusental) w 80-w 65-w 10

11 Mer liv till åren och fler år till livet om hälsa och ohälsa Förbättrade levnadsvillkor under 1900-talet har medfört en påtagligt ökad medellivslängd. Efterhand som den tidigare höga barnadödligheten minskar under 1900-talet förklaras ökningen huvudsakligen med minskad dödlighet bland medelålders och äldre människor. FFörändringen av levnadsvillkor under 200 år illustreras mycket påtagligt i diagram 3. Vid sekelskiftet 1800 uppnådde en svensk man i genomsnitt 35 år och kvinnorna 38 år ett kort genomsnittligt livslopp som till största delen var en följd av den höga barnadödligheten. Vid sekelskiftet 1900 hade medellivslängden för män ökat till 50 år och för kvinnor till 53 år. Diagram 3 Ökning g av medellivslängd g g Män Kvinnor Medellivslängden har ökat kontinuerligt sedan förra sekelskiftet Under perioden , det decennium vi särskilt fokuserar, ökade medellivslängden med ytterligare två år och den be- 11

12 döms fortsätta öka. Sedan 1980-talet är ökningstakten större för männen och könsskillnader utjämnas alltmer. Antalet förväntade levnadsår efter fyllda 65 år har ökat kontinuerligt under hela talet och ger kanske en mer sann bild av utvecklingen än medellivslängden vid födseln. Kring sekelskiftet 1900 levde en svensk kvinna i genomsnitt 13.7 år efter 65-årsdagen och i dag 20 år. Riksgenomsnitt visar utvecklingstendenser över tiden och döljer intressanta skillnader i enskilda människors levnadsvillkor. Att ha en god hälsa eller drabbas av ohälsa som äldre beror till mycket stor del av förhållanden tidigare i livet. Ohälsa har samband med ålder men också med kön, civilstånd, födelseland, utbildningsnivå och med inkomst. En kvinna i Danderyd (Stockholms län) lever i genomsnitt 4,4 år längre än en kvinna i Bräcke (Jämtlands län). Skillnaden mellan livslängden för män i Arjeplog (Norrbottens län) och Bollebygd (Västra Götaland) är 7 år. Högst medellivslängd Lägst medellivslängd Kvinna i Danderyd 83,6 år Kvinna i Bräcke 79,2 år Man i Bollebygd 79,7 år Man i Arjeplog 72,7 år En majoritet av befolkningen beskriver och upplever sin hälsosituation som god. Två tredjedelar av åldersgruppen år ger den beskrivningen och färre rapporterar fysisk ohälsa under talet jämfört med 1980-talet (ULF och ). Ju äldre man är desto fler är det som bedömer sin hälsa som bättre än jämnårigas. Många som beskriver sin hälsosituation som god kan samtidigt ha en långvarig sjukdom utan besvär och utan att påverkas i sin livsföring. I rapporten Ohälsa och sjukvård (SCB rapport 95) framgår att andelen som ansåg sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt minskade från 1980 till slutet av 1990-talet. Bl.a. har besvär av ängslan, oro och ångest minskat i åldersgruppen år och andelen med rörelsehinder har minskat stadigt under de sista decennierna i alla åldersgrupper kanske till viss del en följd av förbättrad höft- och knäledsplastik. Enligt den s.k. Kungsholmsstudien (en longitudinell studie inom stadsdelen Kungsholmen i Stockholm) har mer än en femtedel i åldersgruppen år och nästan lika många bland 90-åringarna ingen sjukdom. 12

13 Diagram 4 visar ökningen av antalet personer som uppnår en ålder av 100 år. Antalet 100-årskalas vid mitten av förra seklet torde ha varit ganska få. I år kan förhoppningsvis 1248 människor födda 1903 fira sin 100-års dag också ett mått på hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens utveckling. Diagram 4 Antalet 100-åringar

14 Högst medellivslängd Lägst medellivslängd Kvinna i Danderyd 83,6 år Kvinna i Bräcke 79,2 Man i Bollebygd 79,7 år Man i Arjeplog 72,7 år 14

15 Att kunna bo kvar i det egna hemmet Utveckling, omprövning och prioritering av hemtjänstinsatser FFram till 1950-talet betydde den offentliga åldringsvården i princip att flytta till ett ålderdomshem, till landstingens kronikervård eller till sinnesjukhuset för de som drabbats av en svår demenssjukdom. Den sociala hemhjälpen dagens hemtjänst utvecklades av Röda Korset i Uppsala vid 50-talets början och den s.k. kvarboendeideologin blev snabbt den vägledande principen vid den fortsatta utbyggnaden av äldreomsorgen i offentlig regi. Antalet och andelen äldre som får hemtjänst har minskat från slutet av 1970-talet då utbyggnaden hade nått sin kvantitativa höjdpunkt. Många äldre fick då hjälp med praktiska hemsysslor i och runt bostaden som trädgårdsskötsel, snöröjning, storstädning, fönsterputsning, veckostädning, inköp, tvätt och matlagning. Möjligheterna att kunna bo kvar när man behövde hjälp med uppstigning, påklädning, personlig hygien och omvårdnad, flera gånger per dygn, kvällar och nätter var däremot mycket begränsad. Källa: Helsingborgs äldreomsorgsplan I Helsingborg hade 42 procent av hemtjänstmottagarna vid slutet av 1970-talet hjälp med städning 2 timmar per vecka vid ett tillfälle. 27 procent fick också hjälp med inköp sammanlagt 4 timmar per vecka. Sex timmars hjälp per vecka inkluderade matlagning. 4 procent fick hjälp två timmar varje vardag och en timme lördagar och söndagar (en uppgift för landstinget) och här gick vanligen gränsen för möjligheterna att få bo kvar hemma. Maximalt ca 20 timmar per vecka var den då ekonomiskt försvarbara omfattningen av hjälpinsatser alternativet när behoven ökade blev flyttning till ålderdomshem eller sjukhem. Den minskning av antalet hjälpmottagare som följde fram till slutet av 1980-talet hänförde sig i stort sett helt till åldersgruppen år av vilka 39 procent färre fick hjälp. Bland 80-åringarna ökade antalet hjälpta med 23 procent. En omfördelning av insatserna hade 15

16 inletts och reducering av hjälpinsatser berörde under 1990-talet också de äldsta över 80 år. Diagram 5 Antal äldre med hemtjänst i olika åldersgrupper 1991 och 2002 (tusental) år år år år 90-w år Diagram 5 illustrerar minskningen av antalet hemtjänstmottagare mellan 1991 och Förändringen är mest påtaglig bland de yngre äldre. För åldersgruppen 90 år och äldre ökade antalet som hade hemtjänst 2002 jämfört med tio år tidigare hade totalt personer 65 år och äldre hemtjänst vid mättillfället den 1 oktober. Vid motsvarande mättillfälle år 2002 hade personer 65 år och äldre hemtjänst. Diagram 6 Andelen äldre med hemtjänst 1991 och 2002 (procent) år år år år 90-w år

17 Antalet äldre som får hemtjänst har alltså minskat och beskrivs i diagram 6 också som en minskande andel av befolkningen i olika åldersgrupper hade en fjärdedel av alla personer år hemtjänst jämfört med drygt 13 procent tio år senare hade drygt 43 procent av de allra äldsta över 90 år hemtjänst vilket kan jämföras med de 31 procent som fick hjälp Kring 1980 började utbyggnaden av särskilda kvälls- och nattpatruller och år 1988 hade 16 procent av vårdtagarna insatser dygnet runt. Andelen med mycket omfattande insatser ökade snabbt och uppgick 1992 till en fjärdedel av hjälpmottagarna. I dag har uppskattningsvis närmare hälften av vårdtagarna omfattande insatser dygnet-runt. Möjligheten att bo kvar i sitt eget hem med behov av omfattande och kvalificerade insatser har blivit en realitet för många. Hemtjänstinsatserna omfördelas successivt från yngre till äldre, från hjälptagare med begränsade behov till dem som behöver alltmer omfattande hjälp. Diagram 7 illustrerar omfördelningen av hemtjänstinsatser från få timmar per månad till allt mer omfattande insatser. Kategorien 200 timmar eller mer per månad infördes mot slutet av 1990-talet så omfattande insatser förekom sällan Färre och allt äldre vårdtagare får del av allt mer omfattande insatser. Diagram 7 Antal personer med hemtjänst i olika timintervall 1991 och tim tim tim tim t 200-w tim 17

18 En omfördelning av insatserna har samtidigt skett från samboende/ gifta till ensamstående vilket betyder att anhöriga i större utsträckning än tidigare får stödja sin make/maka. Utredningen SENIOR 2005 (SOU 2003:91, bil D) redovisar följande uppskattade siffror avseende förskjutningen av insatser från gifta/samboende till ogifta (siffrorna avrundade). Tabell 1 Andelen 85-w med hjälpinsats 1985 och 2000 Gifta män Ogifta män Gifta kvinnor Ogifta kvinnor % 31 % 61 % 45 % % 46 % 18 % 42 % Andelen med hemtjänst har minskat påtagligt i gruppen gifta 85 år och äldre från 1985 till Andelen ogifta män som får hjälp har ökat och andelen ogifta kvinnor med hjälp har minskat något. Följande tabell visar ökningen av antalet hjälptimmar per vårdtagare sett till hela gruppen ålderspensionärer: Tabell 2 Genomsnittligt antal timmar per vecka till åldersgruppen 85-w, 1985 resp Gifta män Ogifta män Gifta kvinnor Ogifta kvinnor ,4 4,5 7, ,6 8,3 7 8,6 Hjälpinsatsen räknat på timmar per vecka har ökat i hela åldersgruppen 85 år och äldre och mest påtagligt för gifta kvinnor. Ett fördjupat studium av insatser till hela åldersgruppen 65 år och äldre med svår ohälsa visar bl.a. att lika stor andel ensamstående män och kvinnor med svår ohälsa hade hemtjänst 1985 som 15 år senare: Tabell 3 Ökning av andelen med svår ohälsa med insatser för 65-w 1985 till 2000 Gifta män Ogifta män Gifta kvinnor Ogifta kvinnor ,3 35,5 21,4 37, ,9 34,3 14,8 38,6 18

19 Hittills har genomsnittliga uppgifter på riksnivå beskrivits år 2002 hade i genomsnitt 18,7 procent i åldersgruppen 80 år och äldre hemtjänst. En fördjupad beskrivning visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna med avseende på utbud av hemtjänstinsatser. Så här ser bilden ut för några kommuner som ligger högst, kring riksgenomsnittet och lägst när det gäller andelen 80 år och äldre som hade hemtjänst (1 oktober 2002): Tabell 4 Utbud av hemtjänstinsatser 2002 Högst Genomsnittet Lägst Sandviken: 45,6 % Malmö: 18,7 % Sävsjö: 7,6 % Vilhelmina: 31,6 % Solna: 18,6 % Munkfors: 8,1 % Upplands Bro: 30,9 % Sölvesborg: 18,7 % Lidingö: 9,4 % I vissa kommuner med hög andel hemtjänst bor relativt färre i särskilda boendeformer men det finns också exempel på motsatsen. Det finns kommuner där den äldre befolkningen både har tillgång till en utbyggd hemtjänst och en omfattande utbyggnad av särskilda boenden och kommuner som erbjuder mindre omfattande äldreomsorg. Mixen mellan olika former av insatser för äldre liksom omfattningen av insatserna är en uppgift som den politiska församlingen i varje kommun själv råder över. Sjukvårdsinsatser i det egna hemmet Möjligheterna att få hjälp med såromläggning, insulin, smärtlindring, medicinering, näringstillförsel, dialys, respirator m fl medicinska insatser har ökat allteftersom landstingens primärvårdsorganisation utvecklats under de senaste två decennierna. Före Ädelreformen utfördes all hemsjukvård av landstingens distriktssköterskor och undersköterskor. Vid denna tid hade uppskattningsvis en femtedel av hemtjänstmottagarna samtidigt landstingskommunal hemsjukvård (ca personer). Tio år senare uppskattas drygt personer i åldersgruppen 65 år och äldre få insatser från hemsjukvården som i dag bedrivs också av kommunerna medan landstingen fortfarande står för läkarinsatserna. Merparten av dem som får hemsjukvårdsinsatser är över 80 år. Svenska Kommunförbundet genomför en studie om den kommunala hemsjukvårdens omfattning i ett antal kommuner i Jämtlands 19

20 och Värmlands län. Preliminära uppgifter tyder på att undersköterskor och vårdbiträden använder en större andel av sin arbetstid för hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten jämfört med motsvarande fördelning av insatser i särskilda boendeformer. Något förenklat är det i dag möjligt att vara sjukare eller ha större behov av omvårdnad och medicinska insatser i det egna hemmet än på ett ålderdomshem eller sjukhem. Socialstyrelsen har uppskattat omfattningen av den kommunala hälso- och sjukvården år 2000 till 15 procent av all personaltid och kostnaden till 15 miljarder kronor. Rehabilitering i samverkan Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel ingår som en del av hälso- och sjukvårdsansvaret. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar vilket gör det nödvändigt att samarbeta. På många håll har kommuner och landsting kommit överens om att gemensamt driva och finansiera olika slags verksamheter för äldrerehabilitering. En geriatrisk Rehabsluss i Halmstad I Halmstad finns ett särskilt team med en geriatriker, en sjukgymnast och en distriktsarbetsterapeut från kommunen. Teamet träffar patienten och gör en gemensam helhetsbedömning av vilka rehabiliteringsbehov som finns och vilka problem som behöver lösas inför utskrivningen. Här behövs ingen remiss, man ringer direkt till teamet och mottot är snabbt, billigast och bäst. Teamet gör ett hundratal bedömningar i månaden varav merparten på sjukhuset. Samrehabilitering i kommunerna Mark och Svenljunga I Mark och Svenljunga kommuner i Västra Götalandsregionen finns en samfinansierad rehabiliteringsverksamhet som leds av en gemensam nämnd med politiker både från kommunen och regionen. Här kan man vända sig till en instans och få det stöd man behöver, här inriktas det gemensamma arbetet på den enskilda människan och man kommer därmed bort från diskussioner om organisation och huvudmannaskapsgränser. Källa: Ett samlat stöd. Om samverkan kring äldre personers rehabilitering och habilitering. SK/Lf

21 Källa: Utvärdering av Hemrehab i Centrum, Helsingborg 2002 Hemrehab i Helsingborg Centrum Ett hemrehabteam med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och åtta undersköterskor arbetar sedan några år i ett team som erbjuder rehabilitering i hemmet efter en sjukhusvistelse. Under maximalt åtta veckor tränar man upp förmågan att klara det dagliga livets aktiviteter som t.ex. att klä på sig, klara toalettbesök, våga gå ut och gå igen. Varje dag i veckan, ibland flera gånger om dagen får man besök från någon i teamet, gångtränar inne eller ute och målet är att klara sig så bra som möjligt på egen hand. För vårdtagarna känns det tryggt att rehabiliteringen sker i deras egen hemmiljö, man uppskattar den sociala kontakten, det goda bemötandet och teamets förmåga att förmedla hopp om att det går att återfå funktionsförmågan. Korttids boende och vård Alla bor inte längre permanent i ett särskilt boende. En växande andel av resurserna används för speciella funktioner under kortare tidsbestämda perioder möjlighet för anhörigvårdare att återkommande få avlösning, för den enskilde att kunna vårdas både hemma och i ett särskilt boende, s.k. växelvård, för en intensiv rehabiliteringsperiod eller för vård i livets slutskede. En viss andel av platserna på ålderdomshem och sjukhemsverksamheter av olika slag har alltid används för korttidsfunktioner men först 1994 infördes uppgiften i den offentliga statistiken. Detta år rapporterades växelvårdsoch avlösningsplatser och år 2002 fanns det platser, en ökning med 93 procent. Källa: Korttidsverksamheter i Uppsala I Uppsala kommun finns flera enheter för s.k. korttidsvård. På enhet 125 erbjuds omfattande och kvalificerade sjukvårdsinsatser för personer med diagnoser av allvarlig medicinsk karaktär och/ eller som är medicinsktekniskt krävande. Här finns ett antal platser med inriktning mot vård i livets slutskede och en rehabiliteringsinriktad verksamhet med sammanlagt 36 vårdplatser. Vårdfilosofin går ut på att ta vara på det friska och uppmuntra till att träna själv i syfte att klara sin vardag helst i sin invanda miljö. I Uppsala finns också Mellangården med sju platser som fungerar som ett korttidsboende för personer med demensdiagnos, antingen som en tid för avlastning av anhöriga eller för utredning om lämplig boendeform. 21

22 22

23 Att flytta till ett särskilt boende Ungefär 92 procent av samtliga ålderspensionärer 65 år och äldre bor i sitt eget hem. Andelen minskar med stigande ålder. Diagram 8 Andel äldre som bor hemma samt andel äldre med hemtjänst i olika åldersgrupper 2002 (procent) Hemma Hemtjänst w DDiagram 8 visar också andelen i respektive åldersgrupp som har stöd från hemtjänsten. I åldersgruppen 90 år och äldre är det drygt 20 procent som bor hemma och som inte har hemtjänst. Ungefär samma andel rapporterar att de inte lider av någon svår sjukdom. Året före Ädel-reformens genomförande (1991) bodde personer på ålderdomshem, i servicehus, servicelägenheter eller i en gruppbostad. Ytterligare ca äldre fanns på landstingens olika verksamheter för somatisk långtidssjukvård; sjukhem, långvårdssjukhus eller i gruppbostäder för personer med åldersdemens överfördes merparten av dessa verksamheter till kommunerna som fick ansvaret för alla särskilda boendeformer som är den sammanfattande benämningen. Åren utbetalades ca tre miljarder kronor som stimulans och för att bidra till utbyggnad av nya boendeformer, för ombyggnad m.m. Många omoderna äldrebostäder byggdes om för att kunna erbjuda en bättre boendestandard och arbetsmiljö för perso- 23

24 nalen och vissa äldre verksamheter avvecklades helt. År 2002 bodde totalt personer på ett vårdboende, ibland benämnt ålderdomshem eller sjukhem, i en gruppbostad eller servicebostad hur de särskilda boendeformerna benämns bestämmer varje kommun själv. Antalet och andelen äldre som bor i ett särskilt boende har minskat under det gångna decenniet. I genomsnitt bor drygt 19 procent i åldersgruppen 80 år och äldre i en särskild boendeform och som framgår av diagrammet, 45 procent av de allra äldsta över 90 år. Också här finns stora skillnader mellan kommunerna. Uppgifter som motsvarar hälso- och sjukvårdens medelvårdtid finns inte i socialtjänststatistiken. En aktuell skattning av vistelsetider i särskilt boende den visar följande (SoS: Vad är särskilt i särskilt boende för äldre, 2001): Diagram 9 Antal personer efter tid i särskilt boende < 1 mån 1-4 mån 5-7 mån 8-12 mån 1-2 år 2-5 år 5-10 år > 10 år Drygt en femtedel eller personer vistas kortare tid än sju månader i ett särskilt boende, i vissa fall på en särskild avsedd korttidsplats. För tio år sedan torde det ha varit ovanligt att någon flyttade till ett ålderdomshem eller sjukhem för kortare tid än ett år ibland kunde vistelsetiden handla om flera decennier. Fler äldre får i dag del av den resurs som särskilda boendeformer representerar, men under kortare tid. 24

25 Vårdbehoven ökar Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser och allt mer kvalificerade medicinska insatser har ökat både bland äldre som bor kvar i sitt eget hem och bland boende i särskilt boende. I Sundsvall har den s.k. vårdtyngden bedömts vid fem tillfällen sedan 1978 inom hemvården, på ålderdomshem, sjukhem och i gruppboende för personer med en demenssjukdom (servicehus och gruppboende fanns inte 1978). Underlaget till diagrammet kommer från en viktad vårdtyngdsskala (Y-skalan) som har använts inom hemsjukvården i Västernorrland i ca 25 år. Diagrammet visar bl.a. att skillnaden mellan vårdtyngden i dagens hemvård och de som vårdades inom långtidssjukvården i Sundsvall för 25 år sedan inte är så stor (Socialstyrelsen, Äldreuppdraget 2000:2, Vårdtyngd i äldreomsorgen). Diagram 10 Ökad vårdtyngd i särskilda boendeformer Poäng enl Y-skalan Hemvård Å-hem Sjukhem Gruppb. 25

26 26

27 Hälso- och sjukvårdens insatser förskjuts till allt fler äldre Också hälso- och sjukvården genomgick en radikal omställning under 1990-talet. EEfter flera decennier med oavbruten expansion tvingades vården till kostnads- och personalminskningar. Ändå kunde hälso- och sjukvården expandera på många områden antalet starr, kranskärl- och höftledsoperationer ökade, särskilt för de allra äldsta. Den medicinska utvecklingen har inneburit att allt fler vårdinsatser genomförs i öppen vård utan att patienten behöver läggas in på sjukhus. Vårdtiderna har kortats ner och antalet vårdplatser har reducerats Diagram 11 Antal vårdplatser för olika vårdformer 1992 och Medicinsk korttidsvård Kirurgisk korttidsvård Geriatrisk vård Psykiatrisk vård Under 1990-talet minskade antalet slutenvårdsplatser från till (diagram 11). Det genomsnittliga vårdplatsutnyttjandet (beläggningen) ökade med 30 procent och vårdtillfällena har därmed blivit allt mer behandlingsintensiva. 27

28 Det totala antalet vårdtillfällen vid sjukhus minskade under perioden från ca 1,6 till 1,5 miljoner. I den äldsta åldersgruppen ökade däremot antalet vårdtillfällen med 40 procent. Diagram 12 visar vårdutnyttjande år 2001 i olika åldersgrupper (vårddagar). Åldersgruppen år utgör ca 15 procent av befolkningen och använder mer än 40 procent av det totala antalet vårddagar. Åldersgruppen 85 år och äldre utgör 2,3 procent av befolkningen och tar i anspråk närmare 13 procent av det totala antalet vårddagar. Diagram 12 Procentuell fördelning av befolkningen och vårddagar i olika åldersgrupper 2001 (procent) w Andel av befolkningen Andel av vårddagar Några sjukdomsgrupper Hjärt-kärlsjukdomar Närmare hälften av Sveriges ålderspensionärer lider av någon hjärt-kärlsjukdom och mellan procent i denna åldersgrupp vårdas på sjukhus varje år, de flesta för kranskärlssjukdomar. Den åldersstandardiserade dödligheten i denna sjukdomsgrupp har sjunkit med närmare en tredjedel under de senaste två decennierna. Bland äldre människor orsakar hjärt-kärlsjukdomar en stor andel av besöken inom primärvården i åldersgruppen år närmare 40 procent av besöken. Hjärtsvikt förekommer hos 10 procent i åldersgruppen 80 år och äldre och är en av de största orsakerna till sjuklighet och vanligaste anledning till sjukhusvård hos äldre. 28

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Särskilt boende för äldre under kortare tid

Särskilt boende för äldre under kortare tid Särskilt boende för äldre under kortare tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/ eller beprövad

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie

Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Var dör de äldre på sjukhus, särskilt boende eller hemma? En registerstudie Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer