Kommunalt stöd till äldres närstående

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt stöd till äldres närstående"

Transkript

1 LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Kommunalt stöd till äldres närstående En litteraturöversikt och en kommunal jämförelse mellan Linköping och övriga landet Maj 2000 (Redigerad ) Lars-Åke Gustafson

2 Sammanfattning Hösten 1999 beslutade Kommunfullmäktiges omsorgsutskott i Linköping att göra en uppföljning av hur situationen ser ut för personer som vårdar en äldre, närstående. Föreliggande studie är en inventering av vad som tidigare har skrivits och dokumenterats om anhörigstöd och utgör ett första led i uppföljningen. I denna rapport belyses den traditionella konflikten mellan äldreomsorg som rättighet (med samhällsinsatser) kontra välgörenhet (med frivilliginsatser). Under och 70-talen dominerade den rättighetsbaserade socialpolitiken och offentlig vård- och omsorg byggdes kraftigt ut. Under 1980-talet försämrades kommunernas ekonomi och på 1990-talet restes ideologiska krav på att den offentliga verksamhetens åtaganden skulle minska. Många kommuner i landet beslutade om neddragningar, som bl a innebar att vård- och omsorgsinsatserna för äldre minskade i landet. Ett antal hjälpmottagare föll helt ur hemtjänstsystemet. Företrädesvis är det många äldre sammanboende, som har drabbats då en del av det tidigare kommunala ansvaret, i praktiken har lagts över på en make/maka. För Linköpings del innebar förändringarna på 1990-talet framförallt att de äldre fick mindre hjälp med olika boserviceinsatser, då de inte längre ville eller ansåg sig ha råd att betala för dessa. De anhörigas stödinsatser till äldre antas vara minst dubbelt så omfattande i tid, som den formella sektorns insatser. I en Ädel-Ulf-utvärderingen (SCB) 1994, framkom det att 70% av anhörigvårdarna då var kvinnor. Vidare att det oftast var en make/maka som vårdade personer mellan år och en son/dotter (45-65 år) som vårdade personer som var 85 år och äldre. I föreliggande studie diskuteras förhållandet att det framförallt är kvinnor, som har fått ta ett ökat ansvar för äldre närstående. Arbetsbördan påstås i vissa fall ha utvecklats till orimliga proportioner. I Danmark och Norge får fler personer hemtjänst, men insatser är tidsmässigt kortare i snitt, än vad de är i Sverige. En fråga är vad den tidiga vårdkontakten, som är ett resultat av den breda hemtjänsthjälpen i Norge-Danmark, kan betyda för att förebygga att de som hjälper en närstående inte ska hamna i ett eget vårdberoende p g a den tunga arbetsbördan. I studien avfärdas föreställningarna att äldre hellre vill få vård och hjälp av en nära anhörig än av den offentliga hemtjänsten och att personer med utländsk bakgrund generellt är mer inriktade på att ta hand om sina äldre än vad andra svenskar är. I Ädel-Ulf-utvärderingen svarade 60% av de äldre att man föredrog kommunal hjälp, 35% en anhörigs hjälp och 5% ett privat alternativ eller en frivilligorganisation. Vad gäller frågan om personer med utländsk bakgrund betonas att dessa inte utgör någon homogen grupp, med ett och samma gemensamma intresse. En realitet är att många anhörigvårdare idag förefaller ha ett stort behov av stöd och hjälp i arbetet som man utför. Framförallt förefaller den psykosociala situationen vara svår för många. Vad som främst efterfrågas är att få prata med en professionell person inom kommunen som kan ge råd och stöd. Det förväntas att denna kontaktperson ska kunna berätta om vilka möjligheter att få hjälp som finns. Han/hon ska också kunna slussa anhörigvårdaren vidare till andra verksamheter om så behövs. Ett annat framträdande önskemål är att få avlösning för att få tid för sig själv och för att få vila. Slutligen finns det ett visst behov av att träffa andra personer i samma situation. En slutsats i studien är att de insatser som görs måste utgå från att varje individ och varje situation är unik. Därav måste det finnas olika stödformer för att kunna skapa olika indi- 1

3 viduella lösningar och variationer. I studien betonas att det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete och växelspel mellan kommunen och de anhöriga och att olika lösningar kan få variera över tid. Ett område att fundera vidare över är hur man kan skapa bra mötesplatser för anhöriga att träffa varandra, frivilligorganisationerna/intresseföreningarna och personal från kommun och landsting. Kanske finns det ett behov av en slags träffpunktsverksamhet? Ett annat område är att fundera över är hur vård- och omsorgspersonal kan/bör bemötande de anhöriga och hur olika former av information kan/bör ges. I studien görs en jämförelse mellan vad Linköping respektive andra kommuner i landet erbjuder för anhörigstöd. Vad gäller vårdplatser i form av korttidsvård/växelvård så ligger Linköping på ett riksgenomsnitt. Men det är oklart i vilken mån dessa utnyttjas för andra ändamål än anhörigstöd. Den dokumenterade dagvården/dagverksamheten i Linköping ligger kraftigt under genomsnittskommunen. Då det gäller uppsökande verksamheten är det oklart i vilken mån detta sker. I kommunen finns det en handlingsplan för utveckling av anhörigstöd. Men denna inkluderar inte alla stödformer som kommunen erbjuder, utan gäller bara för de former och aktiviteter som finansieras av de särskilt riktade pengarna som regeringen anslår Framförallt har man valt att satsa på anhöriggrupper, uppsökande verksamhet, information och att involvera olika frivilligorganisationer/intresseföreningar. Erfarenheterna från denna satsning bör senare följas upp för att kunna vidareutveckla olika stödformer. En annan viktig fråga är i vilken mån olika frivilligorganisationer i Linköping bidrar med stöd till anhöriga och vad dessa insatser betyder för de berörda samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom området. Föreliggande rapport utgör nu en grund för ytterligare diskussioner om hur man vill gå vidare med fördjupade, lokala undersökningar om situationen för personer som vårdar en äldre närstående. Studien ger även underlag för att föra diskussioner om hemtjänstens inriktning och om de insatser som Linköping idag erbjuder anhörigvårdarna motsvarar de önskemål och behov som finns. 2

4 Innehåll Inledning...1 Uppdraget...1 Syfte...1 Metod och rapportens uppläggning...1 En historisk beskrivning Befolkning och politik...2 Rättighet istället för välgörenhet 20-talet...2 Hemvård istället för vårdhem 40-talet...2 Röda korsets samaritverksamhet 50-talet...2 Kommunal utbyggnad och uppbromsning Utveckling i Linköpings kommun Statsmakternas ökade intresse för stöd till anhöriga 1990-talet...6 Ökade krav på att kommunerna skall ta ansvar för stöd till anhöriga...6 Äldreuppdraget...7 Ideologisk förskjutning från offentliga insatser till frivilliginsatser...7 Nya stimulansmedel för anhörigstöd En nordisk jämförelse...8 Självbiografier...9 Två exempel...9 Pedagogisk litteratur riktad till anhörigvårdare...11 Forskning och verksamhetsstudier...12 Forskningen på 1980-talet...12 Behov av ny forskning inför 1990-talet...13 Identifiering av anhörigvårdarna och deras motiv...13 Vilka är de som vårdar en anhörig?...13 Vilka motiv har anhörigvårdarna för att ge stöd och hjälp?...15 Motstridigheter att både vilja och inte vilja...16 Rollen som anhörigvårdare på 1990-talet...17 Svårigheter och beroende...17 Källor för tillfredsställelse...18 Strategier för att lösa problem...19 Vem tar emot informell vård och omsorg?...20 De äldres egna önskemål familj, offentlig service eller privata alternativ...21 Vad får man hjälp med?...22 Personer med utländsk bakgrund och frågan om anhörigstöd...23 Anhörigvård och samhällsvård i motverkan eller samverkan?...24 Bemötande av vårdbehövande olika system...25 Bemötande av vårdbehövande samspel och samverkan...25 Bemötande av anhöriga stöd eller nonchalans?...27 Konkreta stödinsatser som efterfrågas...29 Information...29 Avlastning och växelvård...29 Ekonomiska stödformer anhöriganställning.30 Anhöriggrupper...31 Kontaktpersoner och psykosocialt stöd

5 Linköping en jämförelse med andra kommuner...33 En nationell kartläggning Avlösning korttidsvård/växelvård Dagverksamhet Avlösning i hemmet Uppsökande arbete Utbildning och stöd, enskilt eller i grupp Kontaktpersoner Informationsmaterial Ekonomiskt stöd Anställning respektive kontantbidrag Andra former av kommunalt stöd Samordning av väntjänst Utvecklingsarbete och plandokument...39 Kartläggning 1991 och handlingsplan Kartläggning...40 Handlingsplan Utveckling av anhörigstöd...41 Diskussion...43 Rättighet eller välgörenhet...43 Anhörigvårdare mest kvinnor...43 Några vanliga föreställningar som kan ifrågasättas...44 Utveckling av stöd till dem som idag ger en närstående vård och omsorg...45 Linköping - en nationell jämförelse...47 Frivilligorganisationerna...48 Slutord...48 Referenser...49 Källmaterial...49 Muntliga källor/intervjuer...50 Litteratur...50 Bilaga 1: Erfarenheter från anhörigstödsprojektet Kartläggningar och kunskapsprojekt i kommun och landsting...52 Framtagning av modeller, material, planer...54 Projekt av eller tillsammans med olika frivilligorganisationer...55 Bilaga 2: Icke-kommunala aktörers stöd till anhöriga Uppsökande verksamhet Väntjänst Avlösning Utbildning och stödgrupper Andra former av stöd Utvecklingsarbete och planer...58 Bilaga 3: Undersökningsmodell Vad vill man främst veta då man går vidare med en studie i Linköping?

6 Inledning Uppdraget Omsorgsutskottet i Linköpings kommun har som ett led i FN:s äldreår beslutat att se över situationen för personer som vårdar en äldre närstående. 1 Denna litteraturinventering och kommunjämförelse är en första delstudie i det projektet. Syfte Syftet med denna studie är att inventera vad som redan har undersökts och dokumenterats om hur situationen för personer som vårdar en äldre, närstående ser ut. Vidare att ta reda på vad man som anhörigvårdare har för behov av kommunalt stöd, för att bättre klara av sin situation. Ytterligare ett syfte är att undersöka vad Linköpings kommun erbjuder för stöd och att jämföra detta med övriga kommuner i landet och i någon mån sätta detta i relation till den forskning som bedrivs. Resultaten skall ge ett underlag, för att kunna ta beslut om vad man ytterligare vill och behöver veta i Linköpings kommun, om situationen för anhöriga som vårdar en äldre närstående. Metod och rapportens uppläggning Litteratursökning har gjorts på LIBRIS litteraturkatalog för universitet och högskolor och på Internet. Även en mindre sökning har gjorts på folkbiblioteket. Vissa kontakter med utredningsledare i andra kommuner och forskare har tagits. Det slag av texter om anhörigvård som har påträffats delas in i företrädesvis fyra olika kategorier: Litteratur som tar upp politisk historia, stat och kommuns skyldigheter och åtaganden. Självbiografier av personer som vårdar en äldre närstående. Pedagogisk litteratur som förklarar olika sjukdomar och/eller hur man kan hantera situationen som anhörig. Studier av vetenskaplig karaktär och kommunala utvärderingar, om upplevelser som anhörigvårdare. Varje kategori behandlas i tur och ordning i kapitel 2-5. Vidare har några anställda med god kunskap om verksamheten i Linköpings kommun valts ut och intervjuats/tillfrågas om vad kommunen erbjuder för stöd till anhörigvårdarna. I kapitel 6 jämförs Linköping med andra kommuner i landet. Slutligen förs en kort diskussion i kapitel 7. 1 Förslag på studie har lagts fram av Jan Hallendorff i en skrivelse, Förslag till studie av anhörigstöd, daterad , till KF:s presidium, Dnr Till denna bifogas ett förslag på en utvärderingsplan: Gustafson, Lars-Åke (1999). Förslag till plan för en studie om enskilda människors behov av stöd till äldre, närstående personer. Kommunledningskontoret. Linköpings kommun. 1

7 En historisk beskrivning Befolkning och politik I detta kapitel ges en kort historisk beskrivning av några huvudlinjer i den politiska inriktningen vad gäller vård- och omsorg av äldre. Rättighet istället för välgörenhet 20-talet På 1920-talet formulerade Gustav Möller några grundvalar för den socialdemokratiska inriktningen av äldreomsorgen och det moderna välfärdssamhället. Innebörden var att generella bidrag och offentlig verksamhet skulle minska beroendet av fattigvård och välgörenhet, med förnedring och tacksamhetsskuld som följd. Istället skulle socialpolitiken vara rättighetsbaserad. 2 Det var samhällets uppgift att tillgodose behov som utsatta medborgare hade, resonerade man. Dessa idéer har dominerat den svenska äldreomsorgspolitiken fram till 1990-talet. Hemvård istället för vårdhem 40-talet Efter andra världskriget kunde utbyggnaden av äldreomsorgen ta fart. I 1947 års politiska riktlinjer lades den offentliga målsättningen för äldreomsorgen i Sverige. Denna innebar bl a att var tionde ålderspensionär skulle få en plats på ålderdomshem. 3 Men utbyggnaden av institutionsboendet blev aldrig en självklar utvecklingsmodell initierade Ivar Lo-Johansson en kritisk debatt om institutionsvården och lanserade parollen hemvård istället för vårdhem. Debatten och kritiken växte och den socialdemokratiska ideologin kom så småningom att ändra inriktning. En ny paroll blev att ingen skulle behöva flytta till ålderdomshem enbart p g a fattigdom. Men man hade också uppmärksammat att antalet äldre kraftig skulle öka och att samhällsekonomin inte skulle klara av det ambitiösa projektet med ålderdomshem till var tionde ålderspensionär. 4 Röda korsets samaritverksamhet 50-talet Året efter att Ivar Lo hade initierat hemvårdsdebatten, startade Röda korset en hemsamaritsverksamhet. Hemmafruar rekryterades och avlönades några timmar per dag. Detta sågs som en bisyssla till deras huvuduppgift, d v s att sköta den egna familjen och hemmet. Omvårdnadsforskaren Martha Szebehely skriver i Vardagens organisering att insatserna uppskattades av de äldre. Hon hävdar också att de ansvariga för äldreomsorgen var positivt inställda, då detta blev ett billigare alternativ än institutionsboende. 5 I åldringsvårdsutredningen, som blev klar 1956, angavs att åldringsvården skulle inriktas på att i största utsträckning hjälpa de äldre att leva ett oberoende liv så länge som möjligt i det egna hemmet. 6 Samhällets stöd skulle inriktas på att i möjligaste mån hjälpa de äldre i deras egen hemmiljö. Kommunal utbyggnad och uppbromsning Socialstyrelsen. (1998f, s 11). Författaren Lena Dahlberg refererar till historikern Birgitta, Odén.(1994). 3 Szebehely, Marta. (1995, s 27). Hon refererar här till SOU 1946:52. 4 Ibid, s Szebehely refererar till en artikelserie av Ivar Lo-Johansson i tidningen Vi, våren 1949 och olika radioföreläsningar under hösten samma år. Vidare till Ivar Lo-Johansson. (1949), resp (1952). 5 Ibid, s Ibid, s 29. Szebehely refererar här till SOU 1956:1, s

8 Under 1960-talet stärktes den kommunala ekonomin och den rättighetsbaserade socialpolitiken kunde förverkligas. Detta förenades med hemvårdstanken genom utveckling av en kommunalt organiserade hemsamaritsverksamhet, som kraftigt byggdes ut under och 70-talen. Både antalet kommunalt anställda hemsamariter och hemhjälpsmottagare ökade markant vände emellertid trenden. Den hemhjälp som 1978 omfattade personer, hade 1992 minskat till att omfatta Även institutionsvården följde i stort, samma utvecklingsmönster, d v s först en ökning på 1960-talet, därefter en minskning av platser, räknat per 1000 invånare på 65 år och äldre. Men minskningen kom senare, först i mitten av 1980-talet. Då de äldre har ökat i antal under samma period illustrerar Szebehely förändringen genom att ställa antalet platser i relation till antalet äldre i befolkningen (se diagram1). 7 Antal i resp hjälpform/1000 inv som är 65 år Hemhjälp Ålderdomshem + långvård Diagram 1. Antal personer med hemhjälp respektive bor på ålderdomshem/långvård per 1000 personer som är 65 år och äldre Diagrammet är hämtat från Szebehely (1995). 8 Även vårdplatserna på ålderdomshem minskade per 1000 invånare mellan 1975 och Detsamma gäller platser på sjukhem/långvård (diagram 2). Vid sidan av de rena institutionsplatserna började man under 1970-talet även bygga institutionsliknande lägenheter i servicehus. 9 Servicetagaren skulle ha tillgång till vissa gemenskapsutrymmen och nära till kommunal service, i form av t ex vård och omsorg, matsal, och fritidsverksamhet. Trots att platserna på servicehus ökade i antal under och 80-talet, så minskade institutionsboendet ändå totalt. Idag jämställs boendet i en servicelägenhet, i allt fler avseenden med ett eget boende, åtminstone i Linköping. I följande diagram illustreras utvecklingen av de olika institutionsboendena under Siffrorna gäller antal personer som bor i eget boende eller i servicehus och som har haft hemhjälp under året. Senare har socialdepartementet valt att ändra mätmetod genom att skilja på olika boendeformer och genom att göra mätningen vid en viss tidpunkt, dvs i november varje år. Enligt detta sätt att mäta har antalet personer med hjälp från den offentliga äldreomsorgen minskat mellan 1980 och 1996 från c/a personer till Hemhjälpen till personer i ordinärt boende har minskat från till Socialdepartementet. (1999, s 39). Välfärdsfakta Social sammanställning av fakta/nyckeltal inom välfärdsområdet. 8 Szebehely, Marta. (1995, s 31). Szebehely hämtar statistik från: SOU 1964:5, 1977:98, 1985:31, 1987:21, Socialstyrelsen och SCB (1993), SCB Statistisk årsbok (befolkningsuppgifter), samt SCB Statistiska meddelanden. Serie S Ibid, s 31. 3

9 Antal i resp hjälpform/1000 inv som är 65 år servicehus Långvård/ sjukhem ålderdomshem Diagram 2. Antal personer i ålderdomshem, långvård och servicehus per 1000 personer 65 år och äldre. Diagrammet är hämtat från Szebehely (1995). 10 I början av 1990-talet höjdes röster som menade att de ökade behoven inte längre kunde tillfredsställas med enbart allmänna resurser. En framtid med större inslag av alternativa av finansieringsformer, färre insatser och privata/frivilliga insatser förutspåddes trädde en ny kommunallag i kraft och året därpå ändrades formerna för statsbidrag. Kommunerna skulle nu själva svara för servicenivå och kvalitet osv. Det politiska budskapet var att den kommunala utgiftsexpansionen skulle dämpas. 12 I själva verket hade uppbromsningen av utgifterna redan inletts. Den kommunala ekonomin hade under 1980-talet börjat bli alltmer ansträngd och politiken var inte längre lika expansiv. Utveckling i Linköpings kommun På omsorgsnämndens kansli i Linköping förklarar man minskningen med statistik, som visar att antalet personer, 80 år och äldre, ökade väsentligt snabbare än kostnaderna. Mellan åren ökade antalet 80-åringar och äldre med 120% i Linköping, medan antalet hemtjänsttimmar bara ökade med 56%. 13 Gör vi antagandet att utvecklingen har varit jämn över tid, får man en rak utvecklingslinje på antal äldre som går kraftigt uppåt och en kostnadskurva som visar på en mindre än hälften så stor uppgång (diagram 3). I omsorgsnämndens budgetförslag 1999, görs en framtidsprognos. Personer som är 80 år och äldre, beräknas då öka den nästkommande 20-årsperioden ( ), från personer, d v s med 26% Ibid, s 31. Statistiska referenser, se diagram Vad gäller hemtjänst skrev bl a Johansson, Lennarth. (1991b, s 33): The gap between care needes and aviable resources is growing. The public financed caresystem will have to be altered for a combination of financial reasons, lack staff and the demand for greater freedom of choice. 12 Gustafson, Lars-Åke. (1998, s 1). 13 Omsorgsnämndens kansli. Arbetsdokument/faktasammanställning utan rubrik, daterat Uppgifterna är hämtade i bilaga till Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll Budget 1999 och ekonomisk plan Dnr On Linköpings kommun. 4

10 Ökning i procentenheter vid 2 mättillfällen Personer 80 år och äldre Antal hemtjänsttimmar Diagram 3. Antal personer 80 år och äldre kontra antal utförda hemtjänsttimmar i Linköpings kommun 1976 respektive Den insatser som framförallt förefaller ha minskat är boservice. Av hemtjänstens alla insatser 1989 uppges 25-30% vara boservice sägs siffran vara nere i 14-15%. De slutsatser man drar av detta på omsorgsnämndens kansli är att de äldre är friskare idag, att rationaliseringar har gjorts och att de äldre har valt bort boserviceinsatser. 15 I en jämförelse mellan 1995 och 1998 års framkommer det att den sociala omsorgen för äldre som bor i eget boende, har fortsatt att minska. Däremot har antalet vårdplatser ökat något, men då har också antalet äldre ökat och det är oklart hur antalet platser är i förhållande till behovet. Följande tabell ger en översikt över några olika insatser. Tabell 1. Social service, vård och omsorg för pensionärer 1995 respektive Servicelägenheter för äldre Färdtjänstberättigade (inkluderar även yngre) Hemtjänst, antal hushåll Vård-, demens och sjukhemsboende Omsorgsforskaren Marta Szebehely menar att det har skett en förskjutning då det gäller äldrevård från avlönad, formell sektor mot oavlönad informell sektor. Hon skriver i sin avhandling 1995: Två tredjedelar av de äldre (80+) fick hjälp i form av institutionsplats eller hemhjälp 1982, jämfört med drygt hälften Under samma period har anhöriga ökat sina hjälpinsatser för de gamla... En rimlig beteckning av äldreomsorgens förändring under 1980-talet är därför inte bara avinstitutionalisering utan även informalisering...ett minskande antal gamla får idag hjälp från den formella sektorn; det har skett en förskjutning från avlönad omsorg inom välfärdsstaten mot oavlönad omsorg inom familjen Arbetsdokument. (1997) Omsorgsnämndens kansli. Linköpings kommun. 16 Källa: LK Statistik och utredningar. (1999 s 107). 17 Szebehely, Marta. (1995, s 33). Szebehely baserar slutsatsen på statistik från socialdepartementet (1989) och Socialstyrelsen & SCB (1993). 5

11 Några frågor är: Har insatser för personlig omvårdnad minskat? Har anhöriga eller andra har tagit ett större ansvar för såväl boservice som personlig omvårdnad eller utförs dessa insatser inte alls längre? Har det kommunala stödet till anhöriga dimensionerats efter ett ökat ansvarstagande från dem? Statsmakternas ökade intresse för stöd till anhöriga 1990-talet I regeringens proposition Äldreproposition inför 90-talet 18 konstateras det att en stor del av enskilda personers vård av en närstående sker utan att samhällets vårdansvariga känner till omfattning eller vilka behov av stöd som finns. Regeringen understryker att det skall finnas stöd till anhöriga i tillräcklig omfattning och av god kvalitet. Ökade krav på att kommunerna skall ta ansvar för stöd till anhöriga I regeringens proposition Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade, 1990, 19 föreskrivs vad som är kommunernas ansvar i och med Ädelreformen 1992: Utgångspunkten är att kommunerna skall överta kostnaderna för de ekonomiska ersättningar, kontantbidrag eller anställning av anhöriga, som landstinget idag lämnar...ansvaret för det ekonomiska stödet till anhörigvård bör följa samma utgiftsfördelning som gäller för insatser med egen personalkostnaderna. 20 Sex år senare i konstateras det i regeringens proposition Ändring i socialtjänstlagen, 1996, 21 att stödet till anhöriga fortfarande är bristfälligt: Det finns tecken på att familjen och närstående under senare år har fått en allt mer betydande roll som vårdgivare. Situationen för anhörigvårdare tycks dock, enligt den beskrivning Socialtjänstkommittén gör, inte ha förbättrats nämnvärt under senare år. Anhörigomsorgen tycks fortfarande vara en omsorg som sker i det tysta och det är ingen självklarhet att man som anhörigvårdare får hjälp och stöd från samhället. 22 I propositionen föreslås en ny formulering i socialtjänstlagen, fr o m 1 januari 1998: Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. 23 Vid samma tidpunkt tillsatte regeringen en utredning i frågor om bemötande av äldre (dir 1995:159). Inom denna presenterades rapporten Omsorg om anhöriga. 24 Rapporten består av ett antal reportage som illustrerar att varje anhörigsituation är unik, att behovet 18 Regeringens proposition 1987/88: Regeringens proposition 1990/91: Ibid, s Regeringens proposition 1996/97: Ibid, s Lag 1997:13, 5. Den nya socialtjänstlagen: Minell, Marita. & Claesson Norell, Agneta. (1997). 24 SOU 1997:187. 6

12 kan variera över tid och att den enskilde och den närstående måste kunna lita på att det kommunala stödet fungerar. Vidare att man måste vara lyhörd för de erfarenheter som den enskilde och de närstående har. Slutligen, att närstående måste veta till vem man ska vända sig för att få upplysningar och råd samt för att kunna föra fram synpunkter. Äldreuppdraget 1997 avsatte regeringen 7,5 miljoner i utvecklings- och stimulansbidrag. Dessa skulle användas i syfte att öka kunskapen om behovet av att stödja anhörigvårdare och att utveckla metoder och former för detta. Socialstyrelsen fick i uppdrag att fördela medlen. 27 olika projekt genomfördes under året. Flera av dessa dokumenterades i rapporter i serien Äldreuppdraget. Projekten beskrivs kort i bilaga 1, som information om vad som har gjorts i landet och för att ligga till grund för idéer och inspiration. Ideologisk förskjutning från offentliga insatser till frivilliginsatser Socialminister Margot Wallström understryker i en engångstidning från Socialstyrelsen 1998, Värna om anhöriga, 25 att regeringens ökade krav på stöd för anhörigvårdarna inte kan avfärdas med motiveringen att den kommunala ekonomin är dålig. Hon menar att de anhöriga, som främst är kvinnor, inte kan ta ett större ansvar än vad de idag gör: De här kvinnorna bär upp äldreomsorgen på ett sagolikt sätt. Om de ska orka och det här systemet hålla ihop så måste de känna att de får stöd och hjälp Det går inte att kräva mer av anhöriga idag. 26 I en intervju med enhetschefen för Kommunrehab i Linköping, 27 bekräftar hon, att personer som vårdar en äldre närstående inte kan ta ett ökat ansvar för olika vårdinsatser. Hon menar att det finns ett stort behov av stöd och avlastning i denna grupp. Hon hävdar vidare att många anhörigvårdare är i riskzonen att själva bli sjukkonsumenter. Wallström ser vid sidan av ett utbyggt anhörigstöd även ett ökat kommunalt samarbete med de frivillig organisationerna. Möjligen kan man dra paralleller med 50-talet och Röda korsets samaritverksamhet. Samhällsekonomin skulle då inte klara den ambitiösa utbyggnaden av ålderdomshemmen. Röda korsets verksamhet, som var ett billigare alternativ än institutionsboendet välkomnades. Detta kunde även förenas med den ideologiska parollen hemvård istället för institutionsvård. Först när ekonomin blev stabilare utvecklades kommunens egen hemtjänstverksamhet. Wallström säger: Det är orealistiskt att tro att vi med kommunalt anställd personal ska kunna lösa hela problemet med ensamhet eller behovet av social kontakt bland gamla. Det är bra att Röda korset och PR:s väntjänst finns. De kan bygga upp en personlig vänskap på ett annat sätt. 28 Nya stimulansmedel för anhörigstöd Socialstyrelsen (1998i). 26 Ibid, s Intervju med chefen för KommunRehab i Linköping, Eva Svensson, oktober Socialstyrelsen (1998i, s 3). 7

13 I propositionen Nationell plan för äldrepolitiken, 1997/ konstateras att anhörigstödet fortfarande är svagt utvecklat i landet. Där står: De studier som hittills har gjorts av det stöd kommunerna ger för att underlätta för de anhöriga visar att många kommuner erbjuder olika former av hjälp, men att stödet sammantaget är svagt utvecklat i kommunerna och att de anhöriga inte alltid får den hjälp de behöver. 30 Mot denna bakgrund konstaterar regeringen att det krävs ytterligare insatser för att stimulera kommunerna till ökad kreativitet när det gäller former för stöd till anhöriga. Därför föreslår man att 100 miljoner ska avsättas årligen för att utveckla stödet till närstående som vårdar anhöriga. I juni 1998 godkänner riksdagen förslaget. För Linköpings del innebar detta att man fick 1,2 miljoner kronor för En nordisk jämförelse Marta Szebehely konstaterar 1998 i Omsorgsstat i förändring svensk äldreomsorg i nordisk belysning, 32 att institutionsomsorgen minskat påtagligt i samtliga nordiska länderna, men mest i Sverige. Danmark är det land som satsar mest resurser på hemhjälp, i relationen till antalet 80 år och äldre. Sverige kommer strax efter. 33 Både i Norge och Danmark så får fler personer hjälpinsatser än i Sverige. Men var och en får mindre tid, än vad man får i Sverige. Här prioriteras istället de med störst behov och under de senaste åren har många som förut fått hemtjänst fallit ur systemet. Szebehely beskriver i en konferensrapport 1998, Äldreomsorgens vardag, 34 hur profilen har förändrats: De 37% av de svenska hemtjänstmottagarna som 1996 hade mindre än två timmar hjälp per vecka tog bara sex procent av hemtjänstens resurser i anspråk. Mellan 1988 och 1996 har personer med högst två timmars hjälp per vecka försvunnit ur det svenska hjälpsystemet. Dessa personer motsvarar 19% av det sammanlagda antalet hemhjälpsmottagare. Om de hade varit kvar hade den sammanlagda hjälptiden ökat med endast tre procent. 35 Szebehely 36 varnar för, att den höga motivation som finns i Sverige, för att betala skatt för äldreomsorg, kan minska och utgöra ett hot mot välfärdsstatens legitimitet, om de egna avgifterna blir för höga eller om man inte får den hjälp man vill ha. I Danmark är hemhjälpen gratis och även de som inte kräver så omfattande vård- och omsorg får stöd och hjälp. Szebehely hävdar att små hemtjänstinsatser inte kostar särskilt mycket för kommunen, men att de kan ha förebyggande effekter och löna sig både rent mänskligt och ekonomiskt på sikt Regeringens proposition 1997/98: Ibid, avsnitt Sammanträdesprotokoll för Omsorgsnämnden Szebehely, Marta. (1998:b, s ). Hon refererar till Daatland, Svein Olof. (1997). 33 Ibid, s Szebehely, Marta. (1998c). 35 Ibid s Szebehely, Marta. (1998:b, s 146). 37 Ibid, s

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Anhörigvårdarens situation

Anhörigvårdarens situation c-uppsats 10 poäng Anhörigvårdarens situation En intervjustudie om hur anhörigvårdare till en demenssjuk make/maka upplever sin livssituation Giving care to a relative - the work process and its existing

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Samhällets stöd vid psykisk sjukdom

Samhällets stöd vid psykisk sjukdom Omsorgsutskottet Samhällets stöd vid psykisk sjukdom En beskrivning av landstingets och kommunens samlade hjälp- och stödinsatser till psykiskt sjuka och personer med psykiskt funktionshinder samt deras

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Det är mitt hem Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bild och illustrationer är skyddade

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Agneta Törnquist. Vad man ska kunna och hur man ska vara

Agneta Törnquist. Vad man ska kunna och hur man ska vara Agneta Törnquist Vad man ska kunna och hur man ska vara En studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer HLS Förlag Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen

Läs mer