LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA"

Transkript

1 LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka

2 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram för perioden fram till och med år Där beskriver organisationen sina grundläggande värderingar och hur den, i ett nationellt perspektiv, vill påverka samhällsutvecklingen och politiken. Under år 2013 antog PRO Stockholms län om ett landstingspolitiskt program i två delar. Den första delen behandlar hälso- och sjukvården. I den andra delen tas övriga landstingsanknutna områden upp, främst regionplanering, kollektivtrafik och kultur. För att komplettera dessa olika handlingsprogram med ett primärkommunalt perspektiv har PRO Samorganisation i Botkyrka tagit fram detta lokala handlingsprogram. Programarbetet har genomförts i samverkan med de fem PROföreningarna i kommunen. Av naturliga skäl behandlas i programmet främst de frågor där ansvaret ligger på kommunen, exempelvis trygghet, boende och hemtjänst. Även några områden som ligger utanför det kommunala beslutsfattandet tas upp, främst olika aspekter på tillgänglighet. Där är vår förhoppning att vårt program tillsammans med de nationella och regionala handlingsprogrammen ska ge en tydlig bild av var PRO står i frågor som är av stor betydelse för äldre människor. Vi hoppas också att det ska väcka intresse hos berörda beslutsfattare, både politiker och tjänstemän. PRO Samorganisation i Botkyrka

3 2 Lokalt handlingsprogram PRO Botkyrka Vad är en pensionär? En vanlig definition är att det är en person som uppnått en viss ålder och som därför har slutat arbeta. I Botkyrka har denna grupp ökat både till antal och andel av befolkningen. Mellan åren 2002 och 2012 har antalet personer över 65 år ökat från till och andelen från 11,1 % till 13,0 %. Inom denna grupp finns det stora variationer med olika levnadsförutsättningar. De nypensionerade som arbetat heltid i 40 år och haft kollektivavtal samt en bra tjänstepension har betydligt bättre ekonomi än kvinnor som varit hemma med barnen och/eller arbetat deltid under långa perioder. Sämst har de som av olika skäl inte kunnat jobba under en stor del av sitt liv. För att i någon mån utjämna och trygga pensionärernas livsvillkor så behövs grundläggande insatser från samhällets sida. Staten behöver garantera en pension som går att leva på och se till att beskattningen är rättvis. Landstinget behöver erbjuda adekvat sjukvård och kollektivtrafik för alla medborgare oavsett ekonomisk status. Hur detta ska uppnås bevakas av PRO centralt och PRO-distriktet i Stockholm genom sina handlingsprogram. Vi står naturligtvis bakom dem. Varför ett lokalt handlingsprogram? Botkyrka kommun har ansvar för många verksamheter som berör pensionärer och vi är en växande grupp, som länge kommit i skymundan för de behov som finns för andra grupper i samhället. Vi vill genom detta program lyfta fram de frågor som i stor utsträckning berör oss som pensionärer. Vi har valt att presentera vårt program under följande rubriker: Lite historik Trygghet Boende Mat för äldre Äldreomsorg Kultur och förebyggande friskvård Tillgänglighet I några fall är åtgärder inom ett område beroende av vad som görs inom ett annat område varför de kan bli omnämnda på flera ställen. Vi har ändå för tydlighetens skull valt att ha en uppdelning för olika verksamheter.

4 3 Lite historik Under senare delen av 1900-talet gjorde kommunerna stora och ibland generösa förändringar inom äldreomsorgen. Ofta gjordes dessa med stöd av statsbidrag. Många gamla ålderdomshem byggdes om för att kunna erbjuda eget rum med eget hygienutrymme. Det fanns ofta bra gemensamhetsutrymmen. Kommunerna svarade för vård och omsorg, landstinget för sjukvården. Kommunala servicehus växte upp. Syftet var att erbjuda äldre människor trygghet i ett centralt läge, närhet till personal om så behövdes, matservering, gemenskap med andra pensionärer. Lägenheterna beviljades först efter kötid och senare efter biståndsbedömning. Liksom inom ålderdomshemmen ansvarade landstingen för sjukvården. Dagcentraler i form av terapilokaler byggdes upp. Där erbjöds sysselsättning som sömnad, vävning, snickeri och mycket annat. Verksamheten var öppen för alla pensionärer. Hemhjälpen i de egna enskilda hemmen gavs av hemsamariter. Dessa hade oftast ingen yrkesutbildning. En fördel var att det oftast var en och samma person som kom hem. De äldre, som var i behov av mycket omvårdnad och också sjukvård, vistades på landstingens sjukhem. Standarden på dessa boenden var oftast betydligt sämre. Det kunde ligga fyra personer i ett rum. Ibland var det draperier mellan sängarna. Det fanns ingen möjlighet att ha med privata möbler. Med detta som bakgrund kom krav på en standardutjämning i omhändertagandet. Politiskt talade man om eget rum på långvården. Detta mynnade i den så kallade Ädelreformen som genomfördes Kommunerna blev ansvariga för all äldrevård upp till läkarnivå. Vid denna tidpunkt fanns i Botkyrka ålderdomshem samt Orrens och Akvarellens servicehus i kommunal regi. Landstinget hade Tumba sjukhem samt sjukhemmen på Söderby och Uttran. Därutöver nyttjades platser på t.ex. Vårbergs sjukhem. Samtidigt som många äldre och mycket vårdbehövande personer fick ett eget och bättre boende blev situationen ibland mycket sämre för andra grupper. På våra ålderdomshem och också på servicehusen bodde personer med omvårdnadsbehov. Till stor del är denna grupp idag hänvisad till ett eget, enskilt boende och ofta till ensamhet och isolering. De gamla har inte alltid möjlighet att ta sig till matsal och andra gemensamhetsutrymmen. På senare tid har kommunen successivt utvecklat vården för dementa personer. En del av dessa bor numera i egna rum knutna till gruppboenden medan andra bor hemma och vårdas av närstående.

5 4 Trygghet Att kunna känna sig trygg på ålderns höst är av största betydelse för de äldre. Begreppet trygghet har många aspekter. Viktigast är nog att veta att man kan få adekvat vård och omsorg när hälsan och krafterna tryter. Sjukvården är landstingets ansvar. PRO:s synpunkter och krav på denna framgår av PRO-distriktets landstingspolitiska program, del 1. För äldreomsorgen svarar kommunen. Att veta att man kan flytta till ett boende där man kan få stöd och hjälp när man inte längre kan bo kvar i sin tidigare bostad är en trygghetsfråga av yttersta vikt. Också hemtjänsten är mycket viktig i detta sammanhang. Trygghet är en känsla (en upplevelse). För det mesta är den grundad i faktiska förhållanden. Ibland kan dock en känsla av otrygghet vara mindre välgrundad med hänsyn till hur det ser ut i verkligheten. Exempelvis är många äldre rädda för att gå ut särskilt efter mörkrets inbrott, trots att risken att råka illa ut är låg. Här kan kommunen i samarbete med ideella krafter göra en viktig insats. Boende Äldre människors bostadsbehov Pensionärsgrupperna växer och de yngre pensionärerna är idag vanare vid att kunna påverka sin livssituation än tidigare generationer. Valfrihet och valmöjlighet är idag viktiga begrepp. Vad har man då att välja på? Äldre människors bostadsbehov kan indelas i flera olika grupper allt efter behov och önskemål. En del väljer att bo kvar i sitt gamla hem, även när krafterna tryter och funktionshinder tillkommer. Många får till en början hjälp av anhöriga, men vid ökat hjälpbehov måste kommunen kunna erbjuda tjänster som kompenserar den boendes minskade förmåga att klara sin vardag. Andra söker sig till en annan bekvämare bostad som ligger mer centralt. Den äldre personen söker sig aktivt till en bostad närmare kommunikationer och service och med hiss i huset för att utan hjälp klara sin vardag så länge som möjligt. För att detta ska bli möjligt krävs att det finns tillräckligt med bostäder av olika storlekar och upplåtelseformer. Några vill flytta till seniorhus. I dessa finns gemensamhetslokal och eventuellt personal. Kommunen måste se till att sådan boendeform finns i centrala delar av de olika kommundelarna i Botkyrka. Där kan den äldre bo kvar med större trygghet och känna gemenskap med de boende i huset.

6 5 Några har behov av en mellanform av bostad såsom en servicebostad. De servicelägenheter som fortfarande finns inom Botkyrka kommun ligger bland annat i Orren i Tumba och i Akvarellen i Tullinge. Några har behov av och önskemål om att flytta till äldreboende med omsorg dygnet runt. Kommunen måste hela tiden se till att det finns sådana boenden i tillräcklig omfattning. Vårt förslag till hur behoven kan uppfyllas. Bor kvar i eget hem: Kommunen måste ha en generös syn på biståndsbedömning. Det måste kanske inte erbjudas städning från kommunen om det finns andra alternativ. Att använda RUTavdraget för sådan och liknande tjänster kan vara en god idé. Om den vårdbehövande tas om hand av en anhörig måste det vara lätt att få avlösning, avlastningsplats, dagverksamhet eller annat stöd. Dagverksamhet för den som är sjuk är bra för denne och bra för den närstående som vårdar. Det är bra om verksamheten finns sju dagar i veckan på något ställe i Botkyrka. Det är mycket viktigt för att den som vårdar ska orka med att vara vårdare. Söker sig till en bekvämare bostad: Många söker sig till en bekvämare bostad i centrala lägen redan som friska och starka. Motiven till att flytta kan variera, men för många har villan och trädgården blivit för tung att sköta och man köper sig en bostadsrätt nära centrum. För att det ska vara möjligt att flytta krävs att Botkyrka kommun planerar och underlättar byggande i centrala delar i kommunen med olika upplåtelseformer. Närheten till kommunikationer och framför allt kommersiell service är viktig, så att man så länge som möjligt kan klara sig själv. Reglerna för bostadssökande över 65 år bör förbättras. I dagens läge kan man hos Botkyrkabyggen inte komma ifråga om den bostad som söks inte passar den egna kategorin. Vi vill ha en gemensam kö för alla äldre boende i Botkyrka kommun oavsett om man bor som hyresrättshavare inom Botkyrkabyggen eller i annan bostad. Vill flytta till ett Seniorhus: Många personer vill bo i hus som är gemensamt för äldre som fortfarande klarar sig själva. Motiven till att vilja bo på detta sätt kan vara att man lider av ensamhet och därför känner otrygghet. De flesta seniorbostäder som finns i Botkyrka upplåts med bostadsrätt. De har tillgång till gemensamhetsutrymmen där fester och möten kan ordnas. För att ge människor möjlighet att kunna välja seniorboende, måste Botkyrka kommun planera för detta. Nu är möjligheten att bo i seniorboende i hyresrätt begränsad.

7 6 Det som nu kallas trygghetsboende är inte klart definierat, eftersom det kanske bara innebär ett larm. Det borde innebära trygghet såtillvida att det finns personal i direkt anslutning till huset. Ensamheten ökar bland äldre människor och då kan ett ett boende med större trygghet vara ett alternativ. Gärna matsal i bottenvåningen där de boende kan äta gemensam måltid. Att bo på detta vis kan fördröja behovet av mer omfattande vård och omsorg. Vill flytta till servicelägenhet: Denna mellanform av boende är ett bra alternativ när krafterna sviker men man ändå vill känna att man klarar mycket av sin vardag på egen hand. De som är i behov av en sådan lägenhet lämnar sin ansökan till Vård- och omsorgsförvaltningen via biståndsbedömare. Därefter fattas beslut om ansökan kan beviljas. Vi anser att kommunens servicelägenheter skall finnas kvar. Några måste flytta till äldreboende med omsorg dygnet runt: När det till slut inte räcker med hemtjänstinsatser och anhörigstöd måste det finnas bra äldreboende att få komma till. Dessa får man tillgång till efter biståndsbeslut. Inte bara sjukdom och stort hjälpbehov utan även den som lider av ensamhet borde ha möjlighet att komma ifråga. Det har visat sig svårt för Botkyrka kommun att skapa tillräckligt antal platser för dementa personer. Hjälpbehovet för dessa måste täckas! Mat för äldre Måltider till glädje och njutning Måltider ska vara till glädje och njutning. För alla äldre borde måltiden kunna vara dagens höjdpunkt. Därför måste maten dofta och smaka gott, vara aptitretande och ge möjlighet till social samvaro. Välsmakande och näringsrik kost är avgörande för hälsa och livskvalitet. En god måltid med rätt näringsinnehåll betyder mycket för att bevara hälsan, men också för att återfå hälsan efter sjukdom. Detta står skrivet i PRO:s handlingsprogram som antogs vid PRO:s kongress Vi står helt bakom detta. PRO Botkyrka har utifrån dessa utarbetat förslag till hur man ska uppnå målet att Måltider ska kunna vara dagens höjdpunkt. Det är förvisso viktigt att maten är näringsrik och bra sammansatt från hälsosynpunkt, men det räcker inte för att tillgodose de behov som de flesta har oavsett ålder och fysisk status. För att måltiden ska vara dagens höjdpunkt krävs att den upplevs som något att längta till för att få uppleva goda dofter och smaker samt får en trevlig miljö vid måltidens intagande. Detta kan svårligen uppnås med färdiglagade rätter i plastförpackningar. Vi anser därför att färdiglagad mat i plastlådor i möjligaste mån bör undvikas. Den besparing som görs genom att servera industriellt framställd mat uppvägs inte av den minskade livskvaliteten hos personen som går miste om en trevlig stund på dagen.

8 7 Hur man ska undvika plastlådorna kan variera beroende på vilken hjälp man erhåller och var man bor. För den som har mindre behov av hjälp kan matfrågan lösas genom att man på lämpliga ställen i kommunen har matsalar där maten tillagas och serveras för såväl boende med hemhjälp som andra äldre med önskemål att kunna äta tillsammans med andra personer. Kommunen bör därför se till att verksamheten som funnits på Orren i Tumba får fortsätta och utvecklas samtidigt som man ordnar med samma verksamhet i flera kommundelar. För dem som inte själva kan ta sig till dessa matställen bör hjälp erbjudas alternativt ska man kunna få mat lagad i hemmet någon gång i veckan. De utökade resurser som krävs för detta uppvägs av att man ger människor ett bättre och värdigare liv på ålderns höst. Det borde vara möjligt att utöka servicen till de äldre genom att arbetslösa personer anställs för att öka servicen på detta område. Kommunen bör även kunna erbjuda måltider för äldre i någon av Botkyrkaskolornas matsalar. Detta görs nu i Stockholm på vissa skolor. Maten är också viktig för dem som finns på äldreboende varför man bör göra matstunden så trevlig som möjligt och inte bara se den som näringstillförsel. Vi tror att det kan behövas förstärkningar för att uppnå en lugnare och trevligare miljö vid maten, men den kan kanske även förbättras genom att organisera och prioritera på annat sätt. Sammantaget vill vi att Botkyrka kommun satsar på att med olika medel göra måltiden till en av dagens höjdpunkter. Äldreomsorg Kommunens information Kunskapen om hur äldrevården är organiserad i kommunen och vilka möjligheter som finns att få stöd och hjälp är för många äldre mycket diffus. Det behövs en bättre och riktad skriftlig information genom broschyrer och kanske genom besök hos pensionärsorganisationerna. Personer som redan beviljats stöd ska få hjälp med att förstå vad det innebär i praktiken. För många år sedan gavs sådan information till alla som fyllde 75 år och ofta genom hembesök. I dag har vårdcentralerna en uppsökande verksamhet. När kommunen tar över hemsjukvården bör detta arbete utvecklas. Till boende på äldreboenden och deras anhöriga och för personer som har hemtjänst bör kommunen lämna fortlöpande information om förändringar. Detta kan ske bl.a. genom regelbundna anhörigträffar på boendena.

9 8 Läkemedelshantering I handlingsprogrammet för PRO i riket har frågan om felaktigheter i läkemedelshanteringen belysts och lett till ett antal punkter som bör uppmärksammas. Vi står helt bakom dem och finner det viktigt att kommunen i sin verksamhet ser till att medicineringen av äldre vårdbehövande blir rätt. Inom de särskilda boendena ska kommunen se till att en läkemedelsgenomgång sker regelbundet för att förhindra att felmedicinering sker. Kommunen bör även verka för att de äldre medborgarna som erhåller hemtjänst informeras om det lämpliga i att få en genomgång av sina mediciner. Kommunen bör genom sina sjuksköterskor kunna vara behjälplig med att ordna en sådan genomgång. Personal Den personal som idag anställs på äldreboende och inom hemtjänsten är genomgående undersköterskor. Äldre personal uppmuntras att söka adekvat utbildning. Botkyrka har trots detta en större andel outbildad personal än många andra kommuner. Detta kan bero på att man oftare måste prioritera språkkunskaper. Det påbörjade arbetet med utbildning av personal, är naturligtvis oerhört viktigt och måste fortsätta. Likaså är arbetet med en gemensam värdegrund av stor vikt. Detta måste följas upp kontinuerligt och också omfatta nyanställd personal. En stor del av personalen kommer från andra länder och detta gäller också en del av de äldre. Det finns språkproblem och det finns kulturella problem bland annat vid frågan om mathållning. Det finns även rent praktiska problem, men allt måste gå att lösa. Anhörigstöd Många äldre med behov av vård och omsorg väljer att bo kvar i sina egna enskilda bostäder med stöd av anhöriga. Detta stöd kompletteras ibland med hemtjänst. Orsakerna till detta val kan vara olika. Man vill inte skiljas från sin partner. Hemmet och omgivningen är väldigt betydelsefullt. Ibland kan det också vara av ekonomiska skäl. Om en make/maka flyttar försvinner eller minskar en pension. Den som stannar kvar i hemmet har svårt att klara sig ekonomiskt, framför allt gäller det för kvinnan. Att vårda en sjuk och gammal anhörig är för många ett självklart val. Problemet kommer när vården blir allt tyngre. Behovet av stöd till den anhörige kan vara mycket stort. I Botkyrka finns en anhörigsamordnare och en anhörigstödjare. Stödet kan innebära enskild handledning. Det kan också vara kontakt och träffar med andra i samma situation.

10 9 Kultur och förebyggande friskvård Allmänna förutsättningar God livskvalitet för den åldrande människan innebär inte bara att vara mätt, hel och ren. Det innebär även att känna glädje och stimulans i sällskap med andra även om kroppen inte längre hänger med som tidigare. Det är därför viktigt att det finns möjligheter till stimulerande aktiviteter även för äldre vare sig man bor kvar i sitt ordinarie boende eller på ett särskilt boende. Många kulturverksamheter, som sång och musik, anses numera inte bara öka livskvaliteten utan också utgöra förebyggande hälsovård. För att kunna uppfylla dessa behov så krävs insatser och samarbete från kommunen, pensionärsorganisationer och studieförbund. För att få bästa möjliga verksamheter behöver man kombinera frivilliga insatser med kommunala lokaler och personal. Pensionärsorganisationer och studieförbund Pensionärsföreningarna och studieförbunden har en omfattande verksamhet som i någon utsträckning stöds av kommunen. I dag deltar flera hundra människor i körer, studiecirklar, utflykter, sammankomster, resor, boule med mera förutom möten med olika inslag av kultur och information. Det anordnas även bioträffar på dagtid i samarbete med Folkets Hus. All verksamhet sker på ideell basis med oavlönade ledare. För att de ska orka fortsätta är det viktigt att kommunens stöd kvarstår och helst utökas. Mötesplatser och aktivitetsparker Kommunen har inrättat några mötesplatser för pensionärer och beslutat om en aktivitetspark för äldre. Mötesplatsen i Tumba fungerar bra med samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Kommunen står för lokalen och har en person anställd för att samordna verksamheterna medan pensionärerna bidrar med frivilliga insatser för att bedriva verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är mycket goda och bör därför etableras i alla kommundelar. Mötesplatsens motionsmöjligheter bidrar till att hjälpa många äldre att behålla styrka och rörlighet i kroppen förutom att den ger möjlighet till social samvaro. Detsamma borde kunna ske under sommarhalvåret om man bygger upp aktivitetsparker med bland annat motionsredskap för utomhusbruk i kommundelarna. Även här bör det finnas personal som kan visa personer hur redskapen kan användas.

11 10 Bibliotek Biblioteken ska ha en policy som tar hänsyn till de äldres behov. Exempelvis ska de ha böcker med större stil och ett stort urval av talböcker till dem som blivit synsvaga på äldre dagar. Man bör även stå för högläsning på äldreboende samt ge stöd och service vid boklån. Kulturverksamhet Samtliga äldreboenden bör ha ett kulturombud som ges tid att planera och arrangera verksamheter som stimulerar och aktiverar de boende. Kommunen bör ha något som motsvarar landstingets Kultur i vården, eventuellt samarbeta med dem. Man bör även uppmuntra personalen att ordna sångstunder på avdelningen samt undersöka möjligheterna att göra resor till kulturarrangemang på exempelvis Subtopia och Riksteatern. Tillgänglighet Informations- och kommunikationsteknik Den moderna digitala tekniken håller på att förändra vårt samhälle i rask takt. Möjligheter öppnas nu som för bara något eller några årtionden sedan var utopier. Information och kommunikation sker nu i stor utsträckning elektroniskt. Detsamma gäller betalningsströmmar. Att vara uppkopplad är nu en livsstil som allt fler anammar. Även förskolebarn får lära sig att hantera datorer, läsplattor ( paddor ) och smarta telefoner. Denna utveckling är i långa stycken positiv, men den innebär också risker. Framförallt äldre människor kan ha svårt att tillägna sig och använda den nya tekniken. Om dessa risker inte hanteras klokt kan de leda till en fördjupad klyfta mellan generationer Myndigheter, kommuner, företag och organisationer ska ta hänsyn till att en del äldre människor inte har datorer och tillägnar sig nyheter i långsammare takt. Det är en viktig demokratifråga. Digidel Projektet Digidel (Digital Delaktighet) syftar till att hjälpa äldre människor till ökad trygghet med den digitala tekniken. I ett första steg bedrivs utbildning som syftar till att alla ska kunna - läsa och skicka e-post - surfa på Internet - betala räkningar över nätet

12 11 I Botkyrka bedrivs projektet av kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna, studieförbunden och övriga folkrörelser. För utbildningen svarar föreningen SeniorNet. Verksamheten har hittills varit framgångsrik. Det är angeläget att Digidelprojektet fortsätter och att man då i första hand riktar in sig på pensionärer som inte på annat sätt kommer i kontakt med datorer och informationsteknik. Perspektivet för projektet kan också med fördel vidgas till att också avse andra aspekter på äldre människors delaktighet i det digitala samhället. Kontanthantering Bankerna vägrar i ökande utsträckning att befatta sig med kontanter. De vill att all betalning ska ske via internet. Det skapar problem på många sätt. De som inte har tillgång till dator kan få svårt att betala räkningar och pensionärsföreningar kan inte sätta in handkassor på konto utan dryga kostnader. Bankerna bör av omtanke om sitt eget renommé ompröva detta förhållningssätt och erbjuda ett rimligt mått av service. Infrastruktur Ansvaret för olika delar av den samhälleliga infrastrukturen är fördelat på en rad olika aktörer. Kommunerna spelar här en viktig roll liksom landstinget, staten och privata aktörer. Snöröjning Pensionärerna har under senare år särskilt under de snörika vintrarna uttryckt starkt missnöje med hur snöröjningen utförts. Ansvaret för att hålla allmänna gator och tillhörande trottoarer framkomliga ligger på kommunen. Alltför ofta snöröjs trottoarer och andra gångvägar för dåligt, vilket gör dem oframkomliga för pensionärer med någon from av rörelsehinder. Att ta sig fram med rullator är i sådana fall helt omöjligt. Det är viktigt att också gångtrafikanternas, särskilt äldres och rörelsehindrades behov beaktas i planering och genomförande av snöröjningen. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är en angelägenhet för landstinget. Kommunen har dock möjligheter att påverka denna, i dialog med SL och andra landstingsorgan. Den som på grund av ålder och/eller funktionshinder har svårt att förflytta sig har rätt till färdtjänst. Men även den som inte är färdtjänstberättigad kan ha problem. Många äldre med körkort har slutat att köra bil därför att de känner sig osäkra som bilförare. För dem är en fungerande kollektivtrafik av avgörande betydelse.

13 12 Äldre människors behov måste beaktas i planeringen av kollektivtrafiken. Det gäller såväl linjesträckningar och turtäthet som utformningen av hållplatser och den fysiska miljön i övrigt. Programmet antaget i PRO:s Samorganisation i Botkyrka Fakta om åldersutvecklingen: År 2005 hade Botkyrka kommun invånare med 11,1% personer över 65 år, vilket motsvarar personer. År 2007 hade Botkyrka kommun invånare med 11,6% personer över 65 år, vilket motsvarade personer hade Botkyrka kommun invånare med 13,0% personer över 65 år, vilket motsvarar personer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1 (7) INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1. Bakgrund/förutsättningar 1.1 Antalet äldre-äldre ökar De äldres andel i kommunen

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP)

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Företeelsen Trygghetsboende SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Några fakta I dag lever vi ett kvarts sekel längre än för 100 år sedan Medellivslängden

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för dig som ansöker om eller redan bor i särskilt boende Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre

Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre Medborgardialog 28 september 2016 Tillgängliga bostäder för äldre Allmänna frågor Kvinna 34 61,8 Man 21 38,2 Total 55 100 Ålder Under 50 år 0 0 50-65 år 4 7,3 Över 65 år 51 92,7 Total 55 100 Bor du ensam?

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått 2010-2011 Rehabilitering Verksamhet Utförare/anordnare Fördelad Sinnenas Trädgård Socialtjänsten,

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer