LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA"

Transkript

1 LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka

2 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram för perioden fram till och med år Där beskriver organisationen sina grundläggande värderingar och hur den, i ett nationellt perspektiv, vill påverka samhällsutvecklingen och politiken. Under år 2013 antog PRO Stockholms län om ett landstingspolitiskt program i två delar. Den första delen behandlar hälso- och sjukvården. I den andra delen tas övriga landstingsanknutna områden upp, främst regionplanering, kollektivtrafik och kultur. För att komplettera dessa olika handlingsprogram med ett primärkommunalt perspektiv har PRO Samorganisation i Botkyrka tagit fram detta lokala handlingsprogram. Programarbetet har genomförts i samverkan med de fem PROföreningarna i kommunen. Av naturliga skäl behandlas i programmet främst de frågor där ansvaret ligger på kommunen, exempelvis trygghet, boende och hemtjänst. Även några områden som ligger utanför det kommunala beslutsfattandet tas upp, främst olika aspekter på tillgänglighet. Där är vår förhoppning att vårt program tillsammans med de nationella och regionala handlingsprogrammen ska ge en tydlig bild av var PRO står i frågor som är av stor betydelse för äldre människor. Vi hoppas också att det ska väcka intresse hos berörda beslutsfattare, både politiker och tjänstemän. PRO Samorganisation i Botkyrka

3 2 Lokalt handlingsprogram PRO Botkyrka Vad är en pensionär? En vanlig definition är att det är en person som uppnått en viss ålder och som därför har slutat arbeta. I Botkyrka har denna grupp ökat både till antal och andel av befolkningen. Mellan åren 2002 och 2012 har antalet personer över 65 år ökat från till och andelen från 11,1 % till 13,0 %. Inom denna grupp finns det stora variationer med olika levnadsförutsättningar. De nypensionerade som arbetat heltid i 40 år och haft kollektivavtal samt en bra tjänstepension har betydligt bättre ekonomi än kvinnor som varit hemma med barnen och/eller arbetat deltid under långa perioder. Sämst har de som av olika skäl inte kunnat jobba under en stor del av sitt liv. För att i någon mån utjämna och trygga pensionärernas livsvillkor så behövs grundläggande insatser från samhällets sida. Staten behöver garantera en pension som går att leva på och se till att beskattningen är rättvis. Landstinget behöver erbjuda adekvat sjukvård och kollektivtrafik för alla medborgare oavsett ekonomisk status. Hur detta ska uppnås bevakas av PRO centralt och PRO-distriktet i Stockholm genom sina handlingsprogram. Vi står naturligtvis bakom dem. Varför ett lokalt handlingsprogram? Botkyrka kommun har ansvar för många verksamheter som berör pensionärer och vi är en växande grupp, som länge kommit i skymundan för de behov som finns för andra grupper i samhället. Vi vill genom detta program lyfta fram de frågor som i stor utsträckning berör oss som pensionärer. Vi har valt att presentera vårt program under följande rubriker: Lite historik Trygghet Boende Mat för äldre Äldreomsorg Kultur och förebyggande friskvård Tillgänglighet I några fall är åtgärder inom ett område beroende av vad som görs inom ett annat område varför de kan bli omnämnda på flera ställen. Vi har ändå för tydlighetens skull valt att ha en uppdelning för olika verksamheter.

4 3 Lite historik Under senare delen av 1900-talet gjorde kommunerna stora och ibland generösa förändringar inom äldreomsorgen. Ofta gjordes dessa med stöd av statsbidrag. Många gamla ålderdomshem byggdes om för att kunna erbjuda eget rum med eget hygienutrymme. Det fanns ofta bra gemensamhetsutrymmen. Kommunerna svarade för vård och omsorg, landstinget för sjukvården. Kommunala servicehus växte upp. Syftet var att erbjuda äldre människor trygghet i ett centralt läge, närhet till personal om så behövdes, matservering, gemenskap med andra pensionärer. Lägenheterna beviljades först efter kötid och senare efter biståndsbedömning. Liksom inom ålderdomshemmen ansvarade landstingen för sjukvården. Dagcentraler i form av terapilokaler byggdes upp. Där erbjöds sysselsättning som sömnad, vävning, snickeri och mycket annat. Verksamheten var öppen för alla pensionärer. Hemhjälpen i de egna enskilda hemmen gavs av hemsamariter. Dessa hade oftast ingen yrkesutbildning. En fördel var att det oftast var en och samma person som kom hem. De äldre, som var i behov av mycket omvårdnad och också sjukvård, vistades på landstingens sjukhem. Standarden på dessa boenden var oftast betydligt sämre. Det kunde ligga fyra personer i ett rum. Ibland var det draperier mellan sängarna. Det fanns ingen möjlighet att ha med privata möbler. Med detta som bakgrund kom krav på en standardutjämning i omhändertagandet. Politiskt talade man om eget rum på långvården. Detta mynnade i den så kallade Ädelreformen som genomfördes Kommunerna blev ansvariga för all äldrevård upp till läkarnivå. Vid denna tidpunkt fanns i Botkyrka ålderdomshem samt Orrens och Akvarellens servicehus i kommunal regi. Landstinget hade Tumba sjukhem samt sjukhemmen på Söderby och Uttran. Därutöver nyttjades platser på t.ex. Vårbergs sjukhem. Samtidigt som många äldre och mycket vårdbehövande personer fick ett eget och bättre boende blev situationen ibland mycket sämre för andra grupper. På våra ålderdomshem och också på servicehusen bodde personer med omvårdnadsbehov. Till stor del är denna grupp idag hänvisad till ett eget, enskilt boende och ofta till ensamhet och isolering. De gamla har inte alltid möjlighet att ta sig till matsal och andra gemensamhetsutrymmen. På senare tid har kommunen successivt utvecklat vården för dementa personer. En del av dessa bor numera i egna rum knutna till gruppboenden medan andra bor hemma och vårdas av närstående.

5 4 Trygghet Att kunna känna sig trygg på ålderns höst är av största betydelse för de äldre. Begreppet trygghet har många aspekter. Viktigast är nog att veta att man kan få adekvat vård och omsorg när hälsan och krafterna tryter. Sjukvården är landstingets ansvar. PRO:s synpunkter och krav på denna framgår av PRO-distriktets landstingspolitiska program, del 1. För äldreomsorgen svarar kommunen. Att veta att man kan flytta till ett boende där man kan få stöd och hjälp när man inte längre kan bo kvar i sin tidigare bostad är en trygghetsfråga av yttersta vikt. Också hemtjänsten är mycket viktig i detta sammanhang. Trygghet är en känsla (en upplevelse). För det mesta är den grundad i faktiska förhållanden. Ibland kan dock en känsla av otrygghet vara mindre välgrundad med hänsyn till hur det ser ut i verkligheten. Exempelvis är många äldre rädda för att gå ut särskilt efter mörkrets inbrott, trots att risken att råka illa ut är låg. Här kan kommunen i samarbete med ideella krafter göra en viktig insats. Boende Äldre människors bostadsbehov Pensionärsgrupperna växer och de yngre pensionärerna är idag vanare vid att kunna påverka sin livssituation än tidigare generationer. Valfrihet och valmöjlighet är idag viktiga begrepp. Vad har man då att välja på? Äldre människors bostadsbehov kan indelas i flera olika grupper allt efter behov och önskemål. En del väljer att bo kvar i sitt gamla hem, även när krafterna tryter och funktionshinder tillkommer. Många får till en början hjälp av anhöriga, men vid ökat hjälpbehov måste kommunen kunna erbjuda tjänster som kompenserar den boendes minskade förmåga att klara sin vardag. Andra söker sig till en annan bekvämare bostad som ligger mer centralt. Den äldre personen söker sig aktivt till en bostad närmare kommunikationer och service och med hiss i huset för att utan hjälp klara sin vardag så länge som möjligt. För att detta ska bli möjligt krävs att det finns tillräckligt med bostäder av olika storlekar och upplåtelseformer. Några vill flytta till seniorhus. I dessa finns gemensamhetslokal och eventuellt personal. Kommunen måste se till att sådan boendeform finns i centrala delar av de olika kommundelarna i Botkyrka. Där kan den äldre bo kvar med större trygghet och känna gemenskap med de boende i huset.

6 5 Några har behov av en mellanform av bostad såsom en servicebostad. De servicelägenheter som fortfarande finns inom Botkyrka kommun ligger bland annat i Orren i Tumba och i Akvarellen i Tullinge. Några har behov av och önskemål om att flytta till äldreboende med omsorg dygnet runt. Kommunen måste hela tiden se till att det finns sådana boenden i tillräcklig omfattning. Vårt förslag till hur behoven kan uppfyllas. Bor kvar i eget hem: Kommunen måste ha en generös syn på biståndsbedömning. Det måste kanske inte erbjudas städning från kommunen om det finns andra alternativ. Att använda RUTavdraget för sådan och liknande tjänster kan vara en god idé. Om den vårdbehövande tas om hand av en anhörig måste det vara lätt att få avlösning, avlastningsplats, dagverksamhet eller annat stöd. Dagverksamhet för den som är sjuk är bra för denne och bra för den närstående som vårdar. Det är bra om verksamheten finns sju dagar i veckan på något ställe i Botkyrka. Det är mycket viktigt för att den som vårdar ska orka med att vara vårdare. Söker sig till en bekvämare bostad: Många söker sig till en bekvämare bostad i centrala lägen redan som friska och starka. Motiven till att flytta kan variera, men för många har villan och trädgården blivit för tung att sköta och man köper sig en bostadsrätt nära centrum. För att det ska vara möjligt att flytta krävs att Botkyrka kommun planerar och underlättar byggande i centrala delar i kommunen med olika upplåtelseformer. Närheten till kommunikationer och framför allt kommersiell service är viktig, så att man så länge som möjligt kan klara sig själv. Reglerna för bostadssökande över 65 år bör förbättras. I dagens läge kan man hos Botkyrkabyggen inte komma ifråga om den bostad som söks inte passar den egna kategorin. Vi vill ha en gemensam kö för alla äldre boende i Botkyrka kommun oavsett om man bor som hyresrättshavare inom Botkyrkabyggen eller i annan bostad. Vill flytta till ett Seniorhus: Många personer vill bo i hus som är gemensamt för äldre som fortfarande klarar sig själva. Motiven till att vilja bo på detta sätt kan vara att man lider av ensamhet och därför känner otrygghet. De flesta seniorbostäder som finns i Botkyrka upplåts med bostadsrätt. De har tillgång till gemensamhetsutrymmen där fester och möten kan ordnas. För att ge människor möjlighet att kunna välja seniorboende, måste Botkyrka kommun planera för detta. Nu är möjligheten att bo i seniorboende i hyresrätt begränsad.

7 6 Det som nu kallas trygghetsboende är inte klart definierat, eftersom det kanske bara innebär ett larm. Det borde innebära trygghet såtillvida att det finns personal i direkt anslutning till huset. Ensamheten ökar bland äldre människor och då kan ett ett boende med större trygghet vara ett alternativ. Gärna matsal i bottenvåningen där de boende kan äta gemensam måltid. Att bo på detta vis kan fördröja behovet av mer omfattande vård och omsorg. Vill flytta till servicelägenhet: Denna mellanform av boende är ett bra alternativ när krafterna sviker men man ändå vill känna att man klarar mycket av sin vardag på egen hand. De som är i behov av en sådan lägenhet lämnar sin ansökan till Vård- och omsorgsförvaltningen via biståndsbedömare. Därefter fattas beslut om ansökan kan beviljas. Vi anser att kommunens servicelägenheter skall finnas kvar. Några måste flytta till äldreboende med omsorg dygnet runt: När det till slut inte räcker med hemtjänstinsatser och anhörigstöd måste det finnas bra äldreboende att få komma till. Dessa får man tillgång till efter biståndsbeslut. Inte bara sjukdom och stort hjälpbehov utan även den som lider av ensamhet borde ha möjlighet att komma ifråga. Det har visat sig svårt för Botkyrka kommun att skapa tillräckligt antal platser för dementa personer. Hjälpbehovet för dessa måste täckas! Mat för äldre Måltider till glädje och njutning Måltider ska vara till glädje och njutning. För alla äldre borde måltiden kunna vara dagens höjdpunkt. Därför måste maten dofta och smaka gott, vara aptitretande och ge möjlighet till social samvaro. Välsmakande och näringsrik kost är avgörande för hälsa och livskvalitet. En god måltid med rätt näringsinnehåll betyder mycket för att bevara hälsan, men också för att återfå hälsan efter sjukdom. Detta står skrivet i PRO:s handlingsprogram som antogs vid PRO:s kongress Vi står helt bakom detta. PRO Botkyrka har utifrån dessa utarbetat förslag till hur man ska uppnå målet att Måltider ska kunna vara dagens höjdpunkt. Det är förvisso viktigt att maten är näringsrik och bra sammansatt från hälsosynpunkt, men det räcker inte för att tillgodose de behov som de flesta har oavsett ålder och fysisk status. För att måltiden ska vara dagens höjdpunkt krävs att den upplevs som något att längta till för att få uppleva goda dofter och smaker samt får en trevlig miljö vid måltidens intagande. Detta kan svårligen uppnås med färdiglagade rätter i plastförpackningar. Vi anser därför att färdiglagad mat i plastlådor i möjligaste mån bör undvikas. Den besparing som görs genom att servera industriellt framställd mat uppvägs inte av den minskade livskvaliteten hos personen som går miste om en trevlig stund på dagen.

8 7 Hur man ska undvika plastlådorna kan variera beroende på vilken hjälp man erhåller och var man bor. För den som har mindre behov av hjälp kan matfrågan lösas genom att man på lämpliga ställen i kommunen har matsalar där maten tillagas och serveras för såväl boende med hemhjälp som andra äldre med önskemål att kunna äta tillsammans med andra personer. Kommunen bör därför se till att verksamheten som funnits på Orren i Tumba får fortsätta och utvecklas samtidigt som man ordnar med samma verksamhet i flera kommundelar. För dem som inte själva kan ta sig till dessa matställen bör hjälp erbjudas alternativt ska man kunna få mat lagad i hemmet någon gång i veckan. De utökade resurser som krävs för detta uppvägs av att man ger människor ett bättre och värdigare liv på ålderns höst. Det borde vara möjligt att utöka servicen till de äldre genom att arbetslösa personer anställs för att öka servicen på detta område. Kommunen bör även kunna erbjuda måltider för äldre i någon av Botkyrkaskolornas matsalar. Detta görs nu i Stockholm på vissa skolor. Maten är också viktig för dem som finns på äldreboende varför man bör göra matstunden så trevlig som möjligt och inte bara se den som näringstillförsel. Vi tror att det kan behövas förstärkningar för att uppnå en lugnare och trevligare miljö vid maten, men den kan kanske även förbättras genom att organisera och prioritera på annat sätt. Sammantaget vill vi att Botkyrka kommun satsar på att med olika medel göra måltiden till en av dagens höjdpunkter. Äldreomsorg Kommunens information Kunskapen om hur äldrevården är organiserad i kommunen och vilka möjligheter som finns att få stöd och hjälp är för många äldre mycket diffus. Det behövs en bättre och riktad skriftlig information genom broschyrer och kanske genom besök hos pensionärsorganisationerna. Personer som redan beviljats stöd ska få hjälp med att förstå vad det innebär i praktiken. För många år sedan gavs sådan information till alla som fyllde 75 år och ofta genom hembesök. I dag har vårdcentralerna en uppsökande verksamhet. När kommunen tar över hemsjukvården bör detta arbete utvecklas. Till boende på äldreboenden och deras anhöriga och för personer som har hemtjänst bör kommunen lämna fortlöpande information om förändringar. Detta kan ske bl.a. genom regelbundna anhörigträffar på boendena.

9 8 Läkemedelshantering I handlingsprogrammet för PRO i riket har frågan om felaktigheter i läkemedelshanteringen belysts och lett till ett antal punkter som bör uppmärksammas. Vi står helt bakom dem och finner det viktigt att kommunen i sin verksamhet ser till att medicineringen av äldre vårdbehövande blir rätt. Inom de särskilda boendena ska kommunen se till att en läkemedelsgenomgång sker regelbundet för att förhindra att felmedicinering sker. Kommunen bör även verka för att de äldre medborgarna som erhåller hemtjänst informeras om det lämpliga i att få en genomgång av sina mediciner. Kommunen bör genom sina sjuksköterskor kunna vara behjälplig med att ordna en sådan genomgång. Personal Den personal som idag anställs på äldreboende och inom hemtjänsten är genomgående undersköterskor. Äldre personal uppmuntras att söka adekvat utbildning. Botkyrka har trots detta en större andel outbildad personal än många andra kommuner. Detta kan bero på att man oftare måste prioritera språkkunskaper. Det påbörjade arbetet med utbildning av personal, är naturligtvis oerhört viktigt och måste fortsätta. Likaså är arbetet med en gemensam värdegrund av stor vikt. Detta måste följas upp kontinuerligt och också omfatta nyanställd personal. En stor del av personalen kommer från andra länder och detta gäller också en del av de äldre. Det finns språkproblem och det finns kulturella problem bland annat vid frågan om mathållning. Det finns även rent praktiska problem, men allt måste gå att lösa. Anhörigstöd Många äldre med behov av vård och omsorg väljer att bo kvar i sina egna enskilda bostäder med stöd av anhöriga. Detta stöd kompletteras ibland med hemtjänst. Orsakerna till detta val kan vara olika. Man vill inte skiljas från sin partner. Hemmet och omgivningen är väldigt betydelsefullt. Ibland kan det också vara av ekonomiska skäl. Om en make/maka flyttar försvinner eller minskar en pension. Den som stannar kvar i hemmet har svårt att klara sig ekonomiskt, framför allt gäller det för kvinnan. Att vårda en sjuk och gammal anhörig är för många ett självklart val. Problemet kommer när vården blir allt tyngre. Behovet av stöd till den anhörige kan vara mycket stort. I Botkyrka finns en anhörigsamordnare och en anhörigstödjare. Stödet kan innebära enskild handledning. Det kan också vara kontakt och träffar med andra i samma situation.

10 9 Kultur och förebyggande friskvård Allmänna förutsättningar God livskvalitet för den åldrande människan innebär inte bara att vara mätt, hel och ren. Det innebär även att känna glädje och stimulans i sällskap med andra även om kroppen inte längre hänger med som tidigare. Det är därför viktigt att det finns möjligheter till stimulerande aktiviteter även för äldre vare sig man bor kvar i sitt ordinarie boende eller på ett särskilt boende. Många kulturverksamheter, som sång och musik, anses numera inte bara öka livskvaliteten utan också utgöra förebyggande hälsovård. För att kunna uppfylla dessa behov så krävs insatser och samarbete från kommunen, pensionärsorganisationer och studieförbund. För att få bästa möjliga verksamheter behöver man kombinera frivilliga insatser med kommunala lokaler och personal. Pensionärsorganisationer och studieförbund Pensionärsföreningarna och studieförbunden har en omfattande verksamhet som i någon utsträckning stöds av kommunen. I dag deltar flera hundra människor i körer, studiecirklar, utflykter, sammankomster, resor, boule med mera förutom möten med olika inslag av kultur och information. Det anordnas även bioträffar på dagtid i samarbete med Folkets Hus. All verksamhet sker på ideell basis med oavlönade ledare. För att de ska orka fortsätta är det viktigt att kommunens stöd kvarstår och helst utökas. Mötesplatser och aktivitetsparker Kommunen har inrättat några mötesplatser för pensionärer och beslutat om en aktivitetspark för äldre. Mötesplatsen i Tumba fungerar bra med samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Kommunen står för lokalen och har en person anställd för att samordna verksamheterna medan pensionärerna bidrar med frivilliga insatser för att bedriva verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är mycket goda och bör därför etableras i alla kommundelar. Mötesplatsens motionsmöjligheter bidrar till att hjälpa många äldre att behålla styrka och rörlighet i kroppen förutom att den ger möjlighet till social samvaro. Detsamma borde kunna ske under sommarhalvåret om man bygger upp aktivitetsparker med bland annat motionsredskap för utomhusbruk i kommundelarna. Även här bör det finnas personal som kan visa personer hur redskapen kan användas.

11 10 Bibliotek Biblioteken ska ha en policy som tar hänsyn till de äldres behov. Exempelvis ska de ha böcker med större stil och ett stort urval av talböcker till dem som blivit synsvaga på äldre dagar. Man bör även stå för högläsning på äldreboende samt ge stöd och service vid boklån. Kulturverksamhet Samtliga äldreboenden bör ha ett kulturombud som ges tid att planera och arrangera verksamheter som stimulerar och aktiverar de boende. Kommunen bör ha något som motsvarar landstingets Kultur i vården, eventuellt samarbeta med dem. Man bör även uppmuntra personalen att ordna sångstunder på avdelningen samt undersöka möjligheterna att göra resor till kulturarrangemang på exempelvis Subtopia och Riksteatern. Tillgänglighet Informations- och kommunikationsteknik Den moderna digitala tekniken håller på att förändra vårt samhälle i rask takt. Möjligheter öppnas nu som för bara något eller några årtionden sedan var utopier. Information och kommunikation sker nu i stor utsträckning elektroniskt. Detsamma gäller betalningsströmmar. Att vara uppkopplad är nu en livsstil som allt fler anammar. Även förskolebarn får lära sig att hantera datorer, läsplattor ( paddor ) och smarta telefoner. Denna utveckling är i långa stycken positiv, men den innebär också risker. Framförallt äldre människor kan ha svårt att tillägna sig och använda den nya tekniken. Om dessa risker inte hanteras klokt kan de leda till en fördjupad klyfta mellan generationer Myndigheter, kommuner, företag och organisationer ska ta hänsyn till att en del äldre människor inte har datorer och tillägnar sig nyheter i långsammare takt. Det är en viktig demokratifråga. Digidel Projektet Digidel (Digital Delaktighet) syftar till att hjälpa äldre människor till ökad trygghet med den digitala tekniken. I ett första steg bedrivs utbildning som syftar till att alla ska kunna - läsa och skicka e-post - surfa på Internet - betala räkningar över nätet

12 11 I Botkyrka bedrivs projektet av kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna, studieförbunden och övriga folkrörelser. För utbildningen svarar föreningen SeniorNet. Verksamheten har hittills varit framgångsrik. Det är angeläget att Digidelprojektet fortsätter och att man då i första hand riktar in sig på pensionärer som inte på annat sätt kommer i kontakt med datorer och informationsteknik. Perspektivet för projektet kan också med fördel vidgas till att också avse andra aspekter på äldre människors delaktighet i det digitala samhället. Kontanthantering Bankerna vägrar i ökande utsträckning att befatta sig med kontanter. De vill att all betalning ska ske via internet. Det skapar problem på många sätt. De som inte har tillgång till dator kan få svårt att betala räkningar och pensionärsföreningar kan inte sätta in handkassor på konto utan dryga kostnader. Bankerna bör av omtanke om sitt eget renommé ompröva detta förhållningssätt och erbjuda ett rimligt mått av service. Infrastruktur Ansvaret för olika delar av den samhälleliga infrastrukturen är fördelat på en rad olika aktörer. Kommunerna spelar här en viktig roll liksom landstinget, staten och privata aktörer. Snöröjning Pensionärerna har under senare år särskilt under de snörika vintrarna uttryckt starkt missnöje med hur snöröjningen utförts. Ansvaret för att hålla allmänna gator och tillhörande trottoarer framkomliga ligger på kommunen. Alltför ofta snöröjs trottoarer och andra gångvägar för dåligt, vilket gör dem oframkomliga för pensionärer med någon from av rörelsehinder. Att ta sig fram med rullator är i sådana fall helt omöjligt. Det är viktigt att också gångtrafikanternas, särskilt äldres och rörelsehindrades behov beaktas i planering och genomförande av snöröjningen. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är en angelägenhet för landstinget. Kommunen har dock möjligheter att påverka denna, i dialog med SL och andra landstingsorgan. Den som på grund av ålder och/eller funktionshinder har svårt att förflytta sig har rätt till färdtjänst. Men även den som inte är färdtjänstberättigad kan ha problem. Många äldre med körkort har slutat att köra bil därför att de känner sig osäkra som bilförare. För dem är en fungerande kollektivtrafik av avgörande betydelse.

13 12 Äldre människors behov måste beaktas i planeringen av kollektivtrafiken. Det gäller såväl linjesträckningar och turtäthet som utformningen av hållplatser och den fysiska miljön i övrigt. Programmet antaget i PRO:s Samorganisation i Botkyrka Fakta om åldersutvecklingen: År 2005 hade Botkyrka kommun invånare med 11,1% personer över 65 år, vilket motsvarar personer. År 2007 hade Botkyrka kommun invånare med 11,6% personer över 65 år, vilket motsvarade personer hade Botkyrka kommun invånare med 13,0% personer över 65 år, vilket motsvarar personer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Förslag från våra Dialog-Caféer

Förslag från våra Dialog-Caféer Förslag från våra Dialog-Caféer Siljansäs den 2 oktober Kommunens insatser (vård och omsorg) (12 röster) - Så länge man kan vill man bo kvar. Viktigt med fungerande hemtjänst. - Större valfrihet i äldreboende

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Äldre och Mitt i livet

Äldre och Mitt i livet Socialdemokraterna Haninge Haninge 2008-10-25 Äldre och Mitt i livet Äldreomsorg och aktuella frågor Mitt i livet Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Sid 1. Förebyggande insatser och Friskvård

Sid 1. Förebyggande insatser och Friskvård Sid 1 Kommunalpolitiskt Program För PRO Samorganisationen Norrtälje 2014 2018 Inledning Riksorganisationen har ca 400. 000 medlemmar. I Norrtälje finns ca 2.900 fördelade på åtta föreningar. PRO är den

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer