LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA"

Transkript

1 LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka

2 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram för perioden fram till och med år Där beskriver organisationen sina grundläggande värderingar och hur den, i ett nationellt perspektiv, vill påverka samhällsutvecklingen och politiken. Under år 2013 antog PRO Stockholms län om ett landstingspolitiskt program i två delar. Den första delen behandlar hälso- och sjukvården. I den andra delen tas övriga landstingsanknutna områden upp, främst regionplanering, kollektivtrafik och kultur. För att komplettera dessa olika handlingsprogram med ett primärkommunalt perspektiv har PRO Samorganisation i Botkyrka tagit fram detta lokala handlingsprogram. Programarbetet har genomförts i samverkan med de fem PROföreningarna i kommunen. Av naturliga skäl behandlas i programmet främst de frågor där ansvaret ligger på kommunen, exempelvis trygghet, boende och hemtjänst. Även några områden som ligger utanför det kommunala beslutsfattandet tas upp, främst olika aspekter på tillgänglighet. Där är vår förhoppning att vårt program tillsammans med de nationella och regionala handlingsprogrammen ska ge en tydlig bild av var PRO står i frågor som är av stor betydelse för äldre människor. Vi hoppas också att det ska väcka intresse hos berörda beslutsfattare, både politiker och tjänstemän. PRO Samorganisation i Botkyrka

3 2 Lokalt handlingsprogram PRO Botkyrka Vad är en pensionär? En vanlig definition är att det är en person som uppnått en viss ålder och som därför har slutat arbeta. I Botkyrka har denna grupp ökat både till antal och andel av befolkningen. Mellan åren 2002 och 2012 har antalet personer över 65 år ökat från till och andelen från 11,1 % till 13,0 %. Inom denna grupp finns det stora variationer med olika levnadsförutsättningar. De nypensionerade som arbetat heltid i 40 år och haft kollektivavtal samt en bra tjänstepension har betydligt bättre ekonomi än kvinnor som varit hemma med barnen och/eller arbetat deltid under långa perioder. Sämst har de som av olika skäl inte kunnat jobba under en stor del av sitt liv. För att i någon mån utjämna och trygga pensionärernas livsvillkor så behövs grundläggande insatser från samhällets sida. Staten behöver garantera en pension som går att leva på och se till att beskattningen är rättvis. Landstinget behöver erbjuda adekvat sjukvård och kollektivtrafik för alla medborgare oavsett ekonomisk status. Hur detta ska uppnås bevakas av PRO centralt och PRO-distriktet i Stockholm genom sina handlingsprogram. Vi står naturligtvis bakom dem. Varför ett lokalt handlingsprogram? Botkyrka kommun har ansvar för många verksamheter som berör pensionärer och vi är en växande grupp, som länge kommit i skymundan för de behov som finns för andra grupper i samhället. Vi vill genom detta program lyfta fram de frågor som i stor utsträckning berör oss som pensionärer. Vi har valt att presentera vårt program under följande rubriker: Lite historik Trygghet Boende Mat för äldre Äldreomsorg Kultur och förebyggande friskvård Tillgänglighet I några fall är åtgärder inom ett område beroende av vad som görs inom ett annat område varför de kan bli omnämnda på flera ställen. Vi har ändå för tydlighetens skull valt att ha en uppdelning för olika verksamheter.

4 3 Lite historik Under senare delen av 1900-talet gjorde kommunerna stora och ibland generösa förändringar inom äldreomsorgen. Ofta gjordes dessa med stöd av statsbidrag. Många gamla ålderdomshem byggdes om för att kunna erbjuda eget rum med eget hygienutrymme. Det fanns ofta bra gemensamhetsutrymmen. Kommunerna svarade för vård och omsorg, landstinget för sjukvården. Kommunala servicehus växte upp. Syftet var att erbjuda äldre människor trygghet i ett centralt läge, närhet till personal om så behövdes, matservering, gemenskap med andra pensionärer. Lägenheterna beviljades först efter kötid och senare efter biståndsbedömning. Liksom inom ålderdomshemmen ansvarade landstingen för sjukvården. Dagcentraler i form av terapilokaler byggdes upp. Där erbjöds sysselsättning som sömnad, vävning, snickeri och mycket annat. Verksamheten var öppen för alla pensionärer. Hemhjälpen i de egna enskilda hemmen gavs av hemsamariter. Dessa hade oftast ingen yrkesutbildning. En fördel var att det oftast var en och samma person som kom hem. De äldre, som var i behov av mycket omvårdnad och också sjukvård, vistades på landstingens sjukhem. Standarden på dessa boenden var oftast betydligt sämre. Det kunde ligga fyra personer i ett rum. Ibland var det draperier mellan sängarna. Det fanns ingen möjlighet att ha med privata möbler. Med detta som bakgrund kom krav på en standardutjämning i omhändertagandet. Politiskt talade man om eget rum på långvården. Detta mynnade i den så kallade Ädelreformen som genomfördes Kommunerna blev ansvariga för all äldrevård upp till läkarnivå. Vid denna tidpunkt fanns i Botkyrka ålderdomshem samt Orrens och Akvarellens servicehus i kommunal regi. Landstinget hade Tumba sjukhem samt sjukhemmen på Söderby och Uttran. Därutöver nyttjades platser på t.ex. Vårbergs sjukhem. Samtidigt som många äldre och mycket vårdbehövande personer fick ett eget och bättre boende blev situationen ibland mycket sämre för andra grupper. På våra ålderdomshem och också på servicehusen bodde personer med omvårdnadsbehov. Till stor del är denna grupp idag hänvisad till ett eget, enskilt boende och ofta till ensamhet och isolering. De gamla har inte alltid möjlighet att ta sig till matsal och andra gemensamhetsutrymmen. På senare tid har kommunen successivt utvecklat vården för dementa personer. En del av dessa bor numera i egna rum knutna till gruppboenden medan andra bor hemma och vårdas av närstående.

5 4 Trygghet Att kunna känna sig trygg på ålderns höst är av största betydelse för de äldre. Begreppet trygghet har många aspekter. Viktigast är nog att veta att man kan få adekvat vård och omsorg när hälsan och krafterna tryter. Sjukvården är landstingets ansvar. PRO:s synpunkter och krav på denna framgår av PRO-distriktets landstingspolitiska program, del 1. För äldreomsorgen svarar kommunen. Att veta att man kan flytta till ett boende där man kan få stöd och hjälp när man inte längre kan bo kvar i sin tidigare bostad är en trygghetsfråga av yttersta vikt. Också hemtjänsten är mycket viktig i detta sammanhang. Trygghet är en känsla (en upplevelse). För det mesta är den grundad i faktiska förhållanden. Ibland kan dock en känsla av otrygghet vara mindre välgrundad med hänsyn till hur det ser ut i verkligheten. Exempelvis är många äldre rädda för att gå ut särskilt efter mörkrets inbrott, trots att risken att råka illa ut är låg. Här kan kommunen i samarbete med ideella krafter göra en viktig insats. Boende Äldre människors bostadsbehov Pensionärsgrupperna växer och de yngre pensionärerna är idag vanare vid att kunna påverka sin livssituation än tidigare generationer. Valfrihet och valmöjlighet är idag viktiga begrepp. Vad har man då att välja på? Äldre människors bostadsbehov kan indelas i flera olika grupper allt efter behov och önskemål. En del väljer att bo kvar i sitt gamla hem, även när krafterna tryter och funktionshinder tillkommer. Många får till en början hjälp av anhöriga, men vid ökat hjälpbehov måste kommunen kunna erbjuda tjänster som kompenserar den boendes minskade förmåga att klara sin vardag. Andra söker sig till en annan bekvämare bostad som ligger mer centralt. Den äldre personen söker sig aktivt till en bostad närmare kommunikationer och service och med hiss i huset för att utan hjälp klara sin vardag så länge som möjligt. För att detta ska bli möjligt krävs att det finns tillräckligt med bostäder av olika storlekar och upplåtelseformer. Några vill flytta till seniorhus. I dessa finns gemensamhetslokal och eventuellt personal. Kommunen måste se till att sådan boendeform finns i centrala delar av de olika kommundelarna i Botkyrka. Där kan den äldre bo kvar med större trygghet och känna gemenskap med de boende i huset.

6 5 Några har behov av en mellanform av bostad såsom en servicebostad. De servicelägenheter som fortfarande finns inom Botkyrka kommun ligger bland annat i Orren i Tumba och i Akvarellen i Tullinge. Några har behov av och önskemål om att flytta till äldreboende med omsorg dygnet runt. Kommunen måste hela tiden se till att det finns sådana boenden i tillräcklig omfattning. Vårt förslag till hur behoven kan uppfyllas. Bor kvar i eget hem: Kommunen måste ha en generös syn på biståndsbedömning. Det måste kanske inte erbjudas städning från kommunen om det finns andra alternativ. Att använda RUTavdraget för sådan och liknande tjänster kan vara en god idé. Om den vårdbehövande tas om hand av en anhörig måste det vara lätt att få avlösning, avlastningsplats, dagverksamhet eller annat stöd. Dagverksamhet för den som är sjuk är bra för denne och bra för den närstående som vårdar. Det är bra om verksamheten finns sju dagar i veckan på något ställe i Botkyrka. Det är mycket viktigt för att den som vårdar ska orka med att vara vårdare. Söker sig till en bekvämare bostad: Många söker sig till en bekvämare bostad i centrala lägen redan som friska och starka. Motiven till att flytta kan variera, men för många har villan och trädgården blivit för tung att sköta och man köper sig en bostadsrätt nära centrum. För att det ska vara möjligt att flytta krävs att Botkyrka kommun planerar och underlättar byggande i centrala delar i kommunen med olika upplåtelseformer. Närheten till kommunikationer och framför allt kommersiell service är viktig, så att man så länge som möjligt kan klara sig själv. Reglerna för bostadssökande över 65 år bör förbättras. I dagens läge kan man hos Botkyrkabyggen inte komma ifråga om den bostad som söks inte passar den egna kategorin. Vi vill ha en gemensam kö för alla äldre boende i Botkyrka kommun oavsett om man bor som hyresrättshavare inom Botkyrkabyggen eller i annan bostad. Vill flytta till ett Seniorhus: Många personer vill bo i hus som är gemensamt för äldre som fortfarande klarar sig själva. Motiven till att vilja bo på detta sätt kan vara att man lider av ensamhet och därför känner otrygghet. De flesta seniorbostäder som finns i Botkyrka upplåts med bostadsrätt. De har tillgång till gemensamhetsutrymmen där fester och möten kan ordnas. För att ge människor möjlighet att kunna välja seniorboende, måste Botkyrka kommun planera för detta. Nu är möjligheten att bo i seniorboende i hyresrätt begränsad.

7 6 Det som nu kallas trygghetsboende är inte klart definierat, eftersom det kanske bara innebär ett larm. Det borde innebära trygghet såtillvida att det finns personal i direkt anslutning till huset. Ensamheten ökar bland äldre människor och då kan ett ett boende med större trygghet vara ett alternativ. Gärna matsal i bottenvåningen där de boende kan äta gemensam måltid. Att bo på detta vis kan fördröja behovet av mer omfattande vård och omsorg. Vill flytta till servicelägenhet: Denna mellanform av boende är ett bra alternativ när krafterna sviker men man ändå vill känna att man klarar mycket av sin vardag på egen hand. De som är i behov av en sådan lägenhet lämnar sin ansökan till Vård- och omsorgsförvaltningen via biståndsbedömare. Därefter fattas beslut om ansökan kan beviljas. Vi anser att kommunens servicelägenheter skall finnas kvar. Några måste flytta till äldreboende med omsorg dygnet runt: När det till slut inte räcker med hemtjänstinsatser och anhörigstöd måste det finnas bra äldreboende att få komma till. Dessa får man tillgång till efter biståndsbeslut. Inte bara sjukdom och stort hjälpbehov utan även den som lider av ensamhet borde ha möjlighet att komma ifråga. Det har visat sig svårt för Botkyrka kommun att skapa tillräckligt antal platser för dementa personer. Hjälpbehovet för dessa måste täckas! Mat för äldre Måltider till glädje och njutning Måltider ska vara till glädje och njutning. För alla äldre borde måltiden kunna vara dagens höjdpunkt. Därför måste maten dofta och smaka gott, vara aptitretande och ge möjlighet till social samvaro. Välsmakande och näringsrik kost är avgörande för hälsa och livskvalitet. En god måltid med rätt näringsinnehåll betyder mycket för att bevara hälsan, men också för att återfå hälsan efter sjukdom. Detta står skrivet i PRO:s handlingsprogram som antogs vid PRO:s kongress Vi står helt bakom detta. PRO Botkyrka har utifrån dessa utarbetat förslag till hur man ska uppnå målet att Måltider ska kunna vara dagens höjdpunkt. Det är förvisso viktigt att maten är näringsrik och bra sammansatt från hälsosynpunkt, men det räcker inte för att tillgodose de behov som de flesta har oavsett ålder och fysisk status. För att måltiden ska vara dagens höjdpunkt krävs att den upplevs som något att längta till för att få uppleva goda dofter och smaker samt får en trevlig miljö vid måltidens intagande. Detta kan svårligen uppnås med färdiglagade rätter i plastförpackningar. Vi anser därför att färdiglagad mat i plastlådor i möjligaste mån bör undvikas. Den besparing som görs genom att servera industriellt framställd mat uppvägs inte av den minskade livskvaliteten hos personen som går miste om en trevlig stund på dagen.

8 7 Hur man ska undvika plastlådorna kan variera beroende på vilken hjälp man erhåller och var man bor. För den som har mindre behov av hjälp kan matfrågan lösas genom att man på lämpliga ställen i kommunen har matsalar där maten tillagas och serveras för såväl boende med hemhjälp som andra äldre med önskemål att kunna äta tillsammans med andra personer. Kommunen bör därför se till att verksamheten som funnits på Orren i Tumba får fortsätta och utvecklas samtidigt som man ordnar med samma verksamhet i flera kommundelar. För dem som inte själva kan ta sig till dessa matställen bör hjälp erbjudas alternativt ska man kunna få mat lagad i hemmet någon gång i veckan. De utökade resurser som krävs för detta uppvägs av att man ger människor ett bättre och värdigare liv på ålderns höst. Det borde vara möjligt att utöka servicen till de äldre genom att arbetslösa personer anställs för att öka servicen på detta område. Kommunen bör även kunna erbjuda måltider för äldre i någon av Botkyrkaskolornas matsalar. Detta görs nu i Stockholm på vissa skolor. Maten är också viktig för dem som finns på äldreboende varför man bör göra matstunden så trevlig som möjligt och inte bara se den som näringstillförsel. Vi tror att det kan behövas förstärkningar för att uppnå en lugnare och trevligare miljö vid maten, men den kan kanske även förbättras genom att organisera och prioritera på annat sätt. Sammantaget vill vi att Botkyrka kommun satsar på att med olika medel göra måltiden till en av dagens höjdpunkter. Äldreomsorg Kommunens information Kunskapen om hur äldrevården är organiserad i kommunen och vilka möjligheter som finns att få stöd och hjälp är för många äldre mycket diffus. Det behövs en bättre och riktad skriftlig information genom broschyrer och kanske genom besök hos pensionärsorganisationerna. Personer som redan beviljats stöd ska få hjälp med att förstå vad det innebär i praktiken. För många år sedan gavs sådan information till alla som fyllde 75 år och ofta genom hembesök. I dag har vårdcentralerna en uppsökande verksamhet. När kommunen tar över hemsjukvården bör detta arbete utvecklas. Till boende på äldreboenden och deras anhöriga och för personer som har hemtjänst bör kommunen lämna fortlöpande information om förändringar. Detta kan ske bl.a. genom regelbundna anhörigträffar på boendena.

9 8 Läkemedelshantering I handlingsprogrammet för PRO i riket har frågan om felaktigheter i läkemedelshanteringen belysts och lett till ett antal punkter som bör uppmärksammas. Vi står helt bakom dem och finner det viktigt att kommunen i sin verksamhet ser till att medicineringen av äldre vårdbehövande blir rätt. Inom de särskilda boendena ska kommunen se till att en läkemedelsgenomgång sker regelbundet för att förhindra att felmedicinering sker. Kommunen bör även verka för att de äldre medborgarna som erhåller hemtjänst informeras om det lämpliga i att få en genomgång av sina mediciner. Kommunen bör genom sina sjuksköterskor kunna vara behjälplig med att ordna en sådan genomgång. Personal Den personal som idag anställs på äldreboende och inom hemtjänsten är genomgående undersköterskor. Äldre personal uppmuntras att söka adekvat utbildning. Botkyrka har trots detta en större andel outbildad personal än många andra kommuner. Detta kan bero på att man oftare måste prioritera språkkunskaper. Det påbörjade arbetet med utbildning av personal, är naturligtvis oerhört viktigt och måste fortsätta. Likaså är arbetet med en gemensam värdegrund av stor vikt. Detta måste följas upp kontinuerligt och också omfatta nyanställd personal. En stor del av personalen kommer från andra länder och detta gäller också en del av de äldre. Det finns språkproblem och det finns kulturella problem bland annat vid frågan om mathållning. Det finns även rent praktiska problem, men allt måste gå att lösa. Anhörigstöd Många äldre med behov av vård och omsorg väljer att bo kvar i sina egna enskilda bostäder med stöd av anhöriga. Detta stöd kompletteras ibland med hemtjänst. Orsakerna till detta val kan vara olika. Man vill inte skiljas från sin partner. Hemmet och omgivningen är väldigt betydelsefullt. Ibland kan det också vara av ekonomiska skäl. Om en make/maka flyttar försvinner eller minskar en pension. Den som stannar kvar i hemmet har svårt att klara sig ekonomiskt, framför allt gäller det för kvinnan. Att vårda en sjuk och gammal anhörig är för många ett självklart val. Problemet kommer när vården blir allt tyngre. Behovet av stöd till den anhörige kan vara mycket stort. I Botkyrka finns en anhörigsamordnare och en anhörigstödjare. Stödet kan innebära enskild handledning. Det kan också vara kontakt och träffar med andra i samma situation.

10 9 Kultur och förebyggande friskvård Allmänna förutsättningar God livskvalitet för den åldrande människan innebär inte bara att vara mätt, hel och ren. Det innebär även att känna glädje och stimulans i sällskap med andra även om kroppen inte längre hänger med som tidigare. Det är därför viktigt att det finns möjligheter till stimulerande aktiviteter även för äldre vare sig man bor kvar i sitt ordinarie boende eller på ett särskilt boende. Många kulturverksamheter, som sång och musik, anses numera inte bara öka livskvaliteten utan också utgöra förebyggande hälsovård. För att kunna uppfylla dessa behov så krävs insatser och samarbete från kommunen, pensionärsorganisationer och studieförbund. För att få bästa möjliga verksamheter behöver man kombinera frivilliga insatser med kommunala lokaler och personal. Pensionärsorganisationer och studieförbund Pensionärsföreningarna och studieförbunden har en omfattande verksamhet som i någon utsträckning stöds av kommunen. I dag deltar flera hundra människor i körer, studiecirklar, utflykter, sammankomster, resor, boule med mera förutom möten med olika inslag av kultur och information. Det anordnas även bioträffar på dagtid i samarbete med Folkets Hus. All verksamhet sker på ideell basis med oavlönade ledare. För att de ska orka fortsätta är det viktigt att kommunens stöd kvarstår och helst utökas. Mötesplatser och aktivitetsparker Kommunen har inrättat några mötesplatser för pensionärer och beslutat om en aktivitetspark för äldre. Mötesplatsen i Tumba fungerar bra med samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Kommunen står för lokalen och har en person anställd för att samordna verksamheterna medan pensionärerna bidrar med frivilliga insatser för att bedriva verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är mycket goda och bör därför etableras i alla kommundelar. Mötesplatsens motionsmöjligheter bidrar till att hjälpa många äldre att behålla styrka och rörlighet i kroppen förutom att den ger möjlighet till social samvaro. Detsamma borde kunna ske under sommarhalvåret om man bygger upp aktivitetsparker med bland annat motionsredskap för utomhusbruk i kommundelarna. Även här bör det finnas personal som kan visa personer hur redskapen kan användas.

11 10 Bibliotek Biblioteken ska ha en policy som tar hänsyn till de äldres behov. Exempelvis ska de ha böcker med större stil och ett stort urval av talböcker till dem som blivit synsvaga på äldre dagar. Man bör även stå för högläsning på äldreboende samt ge stöd och service vid boklån. Kulturverksamhet Samtliga äldreboenden bör ha ett kulturombud som ges tid att planera och arrangera verksamheter som stimulerar och aktiverar de boende. Kommunen bör ha något som motsvarar landstingets Kultur i vården, eventuellt samarbeta med dem. Man bör även uppmuntra personalen att ordna sångstunder på avdelningen samt undersöka möjligheterna att göra resor till kulturarrangemang på exempelvis Subtopia och Riksteatern. Tillgänglighet Informations- och kommunikationsteknik Den moderna digitala tekniken håller på att förändra vårt samhälle i rask takt. Möjligheter öppnas nu som för bara något eller några årtionden sedan var utopier. Information och kommunikation sker nu i stor utsträckning elektroniskt. Detsamma gäller betalningsströmmar. Att vara uppkopplad är nu en livsstil som allt fler anammar. Även förskolebarn får lära sig att hantera datorer, läsplattor ( paddor ) och smarta telefoner. Denna utveckling är i långa stycken positiv, men den innebär också risker. Framförallt äldre människor kan ha svårt att tillägna sig och använda den nya tekniken. Om dessa risker inte hanteras klokt kan de leda till en fördjupad klyfta mellan generationer Myndigheter, kommuner, företag och organisationer ska ta hänsyn till att en del äldre människor inte har datorer och tillägnar sig nyheter i långsammare takt. Det är en viktig demokratifråga. Digidel Projektet Digidel (Digital Delaktighet) syftar till att hjälpa äldre människor till ökad trygghet med den digitala tekniken. I ett första steg bedrivs utbildning som syftar till att alla ska kunna - läsa och skicka e-post - surfa på Internet - betala räkningar över nätet

12 11 I Botkyrka bedrivs projektet av kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna, studieförbunden och övriga folkrörelser. För utbildningen svarar föreningen SeniorNet. Verksamheten har hittills varit framgångsrik. Det är angeläget att Digidelprojektet fortsätter och att man då i första hand riktar in sig på pensionärer som inte på annat sätt kommer i kontakt med datorer och informationsteknik. Perspektivet för projektet kan också med fördel vidgas till att också avse andra aspekter på äldre människors delaktighet i det digitala samhället. Kontanthantering Bankerna vägrar i ökande utsträckning att befatta sig med kontanter. De vill att all betalning ska ske via internet. Det skapar problem på många sätt. De som inte har tillgång till dator kan få svårt att betala räkningar och pensionärsföreningar kan inte sätta in handkassor på konto utan dryga kostnader. Bankerna bör av omtanke om sitt eget renommé ompröva detta förhållningssätt och erbjuda ett rimligt mått av service. Infrastruktur Ansvaret för olika delar av den samhälleliga infrastrukturen är fördelat på en rad olika aktörer. Kommunerna spelar här en viktig roll liksom landstinget, staten och privata aktörer. Snöröjning Pensionärerna har under senare år särskilt under de snörika vintrarna uttryckt starkt missnöje med hur snöröjningen utförts. Ansvaret för att hålla allmänna gator och tillhörande trottoarer framkomliga ligger på kommunen. Alltför ofta snöröjs trottoarer och andra gångvägar för dåligt, vilket gör dem oframkomliga för pensionärer med någon from av rörelsehinder. Att ta sig fram med rullator är i sådana fall helt omöjligt. Det är viktigt att också gångtrafikanternas, särskilt äldres och rörelsehindrades behov beaktas i planering och genomförande av snöröjningen. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är en angelägenhet för landstinget. Kommunen har dock möjligheter att påverka denna, i dialog med SL och andra landstingsorgan. Den som på grund av ålder och/eller funktionshinder har svårt att förflytta sig har rätt till färdtjänst. Men även den som inte är färdtjänstberättigad kan ha problem. Många äldre med körkort har slutat att köra bil därför att de känner sig osäkra som bilförare. För dem är en fungerande kollektivtrafik av avgörande betydelse.

13 12 Äldre människors behov måste beaktas i planeringen av kollektivtrafiken. Det gäller såväl linjesträckningar och turtäthet som utformningen av hållplatser och den fysiska miljön i övrigt. Programmet antaget i PRO:s Samorganisation i Botkyrka Fakta om åldersutvecklingen: År 2005 hade Botkyrka kommun invånare med 11,1% personer över 65 år, vilket motsvarar personer. År 2007 hade Botkyrka kommun invånare med 11,6% personer över 65 år, vilket motsvarade personer hade Botkyrka kommun invånare med 13,0% personer över 65 år, vilket motsvarar personer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer