Ett samhällsperspektiv i hälsoekonomiska utvärderingar teori och praktik i Sverige och Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett samhällsperspektiv i hälsoekonomiska utvärderingar teori och praktik i Sverige och Norge"

Transkript

1 Ett samhällsperspektiv i hälsoekonomiska utvärderingar teori och praktik i Sverige och Norge Jonas Grundström och Ida Svederud SHEA 2013 Agenda Syfte Metod och avgränsning Resultat Sammanfattning 1

2 Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur de svenska och norska myndigheterna som ansvarar för subvention (TLV, SLV) och medicinsk utvärdering (SBU, Kunnskapssenteret) har: Tolkat samhällsperspektivet i sina riktlinjer med avseende på vilka kostnadsslag och effekter som bör inkluderas i hälsoekonomiska analyser Tillämpat samhällsperspektivet i praktiken Dessutom avsågs att göra en jämförelse av hur myndigheternas tolkning och tillämpning av samhällsperspektivet överensstämmer med hur samhällsperspektivet har beskrivits i litteraturen 2 TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket SLV: Statens legemiddelverk SBU: Statens beredning för medicinsk utvärdering Kunnskapssenteret: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Metod och avgränsning Strukturerad litteraturgenomgång och dokumentgenomgång En genomgång av litteraturen genomfördes ur en teoretisk synvinkel eller med fokus på tillämpning sökningen gav 118 artiklar varav 13 ansågs relevanta att inkludera i studien Genomgång av riktlinjer och policy dokument utfärdade hos TLV, SLV, SBU, Kunnskapssenteret Jämförelse av litteratur och policydokument Jämförelse mellan riktlinjer och policydokument från TLV, SLV, SBU, Kunnskapssenteret och beskrivningen av samhällsperspektivet i litteraturen Granskning av beslut och ekonomiska utvärderingar TLV och SLV från åren 2012 och 2013 SBU och Kunnskapsscenteret från åren 2010 till TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket SLV: Statens legemiddelverk SBU: Statens beredning för medicinsk utvärdering Kunnskapssenteret: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2

3 Litteraturen saknar en precis definition av vad som bör inkluderas i ett samhällsperspektiv The Panel on Cost Effectiveness in Health and Medicine s [The Panel] 1,2 rekommendationer kring kostnadseffektivitetsanalyser från 1996, är utgångspunkten för många beskrivningar av och resonemang kring samhällsperspektivet i litteraturen The Panel beskriver samhällsperspektivet enligt följande: When a CEA is conducted from the societal perspective, the analyst considers everyone affected by the intervention and counts all significant health outcomes that flow from it, regardless of who experiences the outcomes and costs The Panel rekommenderar att använda samhällsperspektivet som reference case för att möjliggöra jämförelse av olika studieresultat och föreslår att följande hälsoeffekter och kostnader inkluderas: Hälsoeffekter för alla som påverkas av interventionen (ex. både nytta för person som behandlas för en infektion och personer som undviks att bli smittade) Kostnader oavsett kostnadsslag (ex. sjukvård, transport, hemhjälp) eller betalare (ex. stat, patient, anhörig) Kostnader för förlorad tid, betald och obetald (ex. sjukfrånvaro för patient, informell vård, förlorad fritid) Ev. kostnader för adderade levnadsår (bör principiellt inkluderas, kan vara svåra att värdera i praktiken) 4 1. Gold MR, Siegel JE, Russell LB, Weinstein MC, eds. Cost-effectiveness in Health and Medicine. New York: Oxford University Press, Siegel JE, Torrance GW, Russell LB, Luce BR, Weinstein MC, Gold MR. Guidelines for pharmacoeconomic studies. Recommendations from the panel on cost effectiveness in health and medicine. PharmacoEconomics 1997;11(2) Ingen konsensus råder gällande vilka effekter och kostnader som bör inkluderas i ett samhällsperspektiv Sedan The Panel publicerade sina rekommendationer har det i senare studier diskuterats vidare hur och vilka ytterligare kostnadsslag och hälsoeffekter som bör inkluderas utifrån ett samhällsperspektiv, några exempel är: Det har förespråkats att kostnader för adderade levnadsår som regel alltid bör inkluderas från ett samhällsperspektiv 1 Det har föreslagits att hälsoeffekter för anhöriga bör inkluderas i hälsoekonomiska utvärderingar utförda ur ett samhällsperspektiv 2 Generellt rekommenderas ett pragmatiskt synsätt gällande inkludering av samhällsperspektivet In short, we believe that economic evaluations in health care should, where feasible, consider the societal viewpoint, although on occasions analytical difficulties will preclude full measurement and valuation of all costs and consequences in monetary terms. Drummond 2005 In practice, it may not always be possible for all the relevant costs and benefits to be included in an economic evaluation because of funding or time constraints. A good case can be made for excluding particular effects if they are likely to have little impact on the overall results. Byford Meltzer D, Johannesson M. Inconsistencies in the "societal perspective" on costs of the Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine. Med Decis Making Oct-Dec;19(4): Davidson T, Levin LÅ. Is the Societal Approach Wide Enough to Include Relatives? Appl Health Econ Health Policy 2010; 8 (1):

4 TLV beskriver ett samhällsperspektiv utan några angivna begränsningar Enligt TLVs allmänna råd om ekonomiska utvärderingar bör den hälsoekonomiska analysen göras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 1 man i ett samhällsekonomiskt perspektiv inkluderar alla kostnader och effekter, oavsett vem de faller på (landsting, stat, patient, anhörig). 1 Kostnader som TLV rekommenderar att inkludera 2 : Samtliga relevanta kostnader förknippade med behandling och sjukdom Även produktionsbortfall för behandling och sjuklighet bör ingå Om behandlingen påverkar överlevnaden bör kostnader för den ökade överlevnaden ingå Effekter som TLV rekommenderar att inkludera 2 : Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) och om så möjligt även vunna levnadsår (LYG) TLV har inte specificerat några kostnadsslag eller effekter som inte bör inkluderas i analysen 6 1. TLV. Introduktion till hälsoekonomisk utvärdering. 2. LFN Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd. LFNAR 2003:2 SBU eftersträvar att utföra hälsoekonomiska analyser från ett samhällsperspektiv Enligt SBUs metodhandbok eftersträvas att hälsoekonomiska analyser ska använda ett samhällsperspektiv analysen ska använda ett samhällsperspektiv för att den ska visa de totala kostnaderna och effekterna för hela samhället och inte leda till suboptimering inom olika sektorer Inga begränsningar vad gäller vilka effekter och kostnadsslag som bör inkluderas i en analys är specificerade, men det bör beskrivas vilka intressenter dessa fördelar sig på Att ha ett samhällsperspektiv innebär att kostnader och effekter ska beaktas oberoende av var och när de uppkommer Det kan emellertid ändå vara av intresse att beskriva hur kostnader och effekter fördelar sig på olika intressenter, såsom patient, landsting, kommun, staten m fl 7 SBU Utvardering av metoder i halso- och sjukvarden: En handbok. Version Stockholm: Statens beredning for medicinsk utvardering (SBU). 4

5 SLV beskriver ett samhällsperspektiv med tydligt definierade begränsningar Enligt SLVs riktlinjer för läkemedelsekonomiska analyser ska dessa utföras utifrån ett samhällsperspektiv med vissa begränsningar: Produktionsförändringar är frivilligt att inkludera Kostnader för adderade levnadsår ska inte inkluderas Utöver ovannämnda begränsningar skall i enlighet med samhällsperspektivet alla andra relevanta hälsoeffekter och kostnader inkluderas i analysen, oavsett vem de faller på Kostnader i hälso- och omsorgssektorn framhålls som viktiga kostnadselement Produktionsförändringar både gällande arbetstid och fritid kan inkluderas 8 Statens legemiddelverk Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser Kunnskapssenteret tar ingen tydlig ställning gällande vilket perspektiv som bör beaktas Kunnskapssenteret utför hälsoekonomiska analyser både från ett betalarperspektiv och från ett samhällsperspektiv Kunnskapssenteret gjør økonomiske evalueringer både med helsesektorens og samfunnsmessig perspektiv. Vi beregner også kostnadene for aktører som iverksetter eller berøres av politikken (institusjoner, pasienter osv.) I de fall det är relevant att beakta samhällsperspektivet rekommenderas att analysen innehåller alla kostnader som uppkommer för samhället Kostnadene for helsesektoren må alltid tas med. Når perspektivet for analysen er samfunnsøkonomisk, ønsker vi også i størst mulig grad å trekke inn alle kostnader for samfunnet (både direkte og indirekte kostnader) 9 Kunnskapssenteret handbok för ekonomiska utvärderingar 5

6 Analys av tillämpning av samhällsperspektivet i praktiken vid genomgång av beslut och utvärderingar Aktörer Hälso- och sjukvårds kostnader Direkta kostnader Övriga direkta kostnader Kostnad för förlorad tid Patient arbetstid Patient fritid Anhörig vård Kostnad för adderade levnadsår Hälsoeffekter Patient Anhörig TLV Riktlinjer Ja Ja Ja Ja Praktik * * SBU Metodbok Ja Ja Ja Ja Praktik SLV Riktlinjer Ja Valfritt Nej Ja Praktik * Kunnskapssenteret Metodbok Ja Valfritt Valfritt Valfritt Ja Valfritt Praktik Inkluderas standardmässigt i hälsoekonomiska analyser Förekommer i en del hälsoekonomiska analyser Har inte identifierats i någon hälsoekonomisk analys 10 *Inkluderas standardmässigt i hälsoekonomiska analyser om så är möjligt TLV, NoMA: Genomgång av publicerade besult/hälsoekonomiska analyser SBU, Kunnskapssenteret: Genomgång av publicerande besult/hälsoekonomiska analyser I praktiken tar inte beslut och utvärderingar hänsyn till ett samhällsperspektiv enligt litteraturens definition Många gånger förenklas samhällsperspektivet till inkludering av produktionsbortfall för patienten Kostnader som uppstår i andra sektorer än sjukvården samt kostnad för anhörigvård exkluderas ofta Effekter för andra än patienten har inte funnits inkluderad i något av de granskade besluten eller hälsoekonomiska utvärderingarna (ex. anhörig, person som undviks bli smittad) 11 Powered by evidence. Guided by expertise. 6

7 Sammanfattning och slutsatser Det råder inget konsensus i den internationella litteraturen kring vilka effekter och kostnader som bör inkluderas i ett samhällsperspektiv vid hälsoekonomiska utvärderingar Riktlinjer och policydokument från svenska och norska myndigheter påminner om varandra gällande synen på hur samhällsperspektivet i hälsoekonomiska utvärderingar bör beaktas Generellt gäller att alla relevanta kostnader och effekter som uppstår ska inkluderas i analysen TLV specificerar i sina riktlinjer att kostnader för adderade levnadsår bör ingå och SLV specificerar i sina riktlinjer att alla typer av produktionsbortfall kan inkluderas SBU och Kunnskapsscenteret anger inga specifika kostnadsposter som bör inkluderas För att förbättra beslutsunderlaget är det av intresse att studera vidare hur olika kostnader och effekter påverkar den hälsoekonomiska utvärdering 12 Powered by evidence. Guided by expertise. Tack! Jonas Grundström och Ida Svederud 13 Powered by evidence. Guided by expertise. 7

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel 1182 Läkemedelsanvändning Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel Lars Borgquist, Allmänmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Per Carlsson, Prioriteringscentrum,

Läs mer

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Reviderad version Mari Broqvist Maria Branting Elgstrand Per Carlsson

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Karin Fernler Ledningssystem och styrning av vård & 76 Sammanfattning Att beslut inom hälso- och sjukvården ska baseras på bästa tillgängliga, vetenskapliga,

Läs mer

Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi i behandling av hjärt-kärlsjukdom

Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi i behandling av hjärt-kärlsjukdom Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi i behandling av hjärt-kärlsjukdom En uppföljningsstudie genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden om åtgärder vid stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi Sammanfattning

Läs mer

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Karin Bäckman Per Carlsson Niklas Ekerstad Katrin Lindroth December 2011 PRIORITERINGSCENTRUM Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko EXAMENSARBETE Handlingsstyrd via Reko En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko Sara Andersson Anna-Karin Åkerlund 2014 Ekonomie kandidatexamen Företagsekonomi Luleå

Läs mer

Eylea (aflibercept) Utvärderad indikation

Eylea (aflibercept) Utvärderad indikation Eylea (aflibercept) Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Utvärderad indikation Eylea är avsett för vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) Augusti 2013 Klinikläkemedelsprojektet

Läs mer

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Gustav Tinghög Ingrid Synnerstad Per Carlsson Inger Rosdahl CMT Rapport 2007:5 Omslag och layout: Sussanne A. Larsson

Läs mer

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 ANALYSERAR 2001:5 Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 hälsoekonomiskt underlag och internationella priser I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings-

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder.

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. Internationell prisjämförelse av läkemedel En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. 2 (81) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

SME-företag i offentliga upphandlingar

SME-företag i offentliga upphandlingar , Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi SME-företag i offentliga upphandlingar - Hur samarbetet upplevs av företagen Examensarbete i

Läs mer

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi 2011:1 Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Läs mer

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Resultat

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Resultat Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0047-09 ISBN 978-91-7383-021-8 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Zaltrap (aflibercept)

Zaltrap (aflibercept) Zaltrap (aflibercept) Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Utvärderad indikation Zaltrap i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie: 2004:1 Konkurrensverket

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT

SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT Hälsa och samhälle SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT En litteraturstudie om advocacy in nursing KRISTINA LENNQUIST MONTAN Examensarbete Kurs HT 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö högskola

Läs mer

Upplevd kvalitet av personlig assistans

Upplevd kvalitet av personlig assistans Social Insurance Report Upplevd kvalitet av personlig assistans En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans enligt studier över utfall under LSS reformens 20 år ISSN 1654-8574 Utgivare:

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen?

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? En studie inom hemtjänsten Hana Davidson Carin Keijsner Magisteruppsats Höstterminen 2011 Handledare:Roland Almqvist, Olle Högberg och Nicklas Wällstedt

Läs mer