Kvalitetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2014"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse 2014

2 Ändringar... 3 Formalia... 4 Riskanalys... 5 Uppföljning genom egenkontroll... 6 Revisionsplan rullande... 6 Revisionssammanfattning... 6 Samverkan... 7 Utredning avvikelser... 8 Exempel från intern rapportering... 8 Klagomål och synpunkter Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Kompetensutvecklingsplan för Sammanställning, analys och resultat Kvalitet Stockholm stad Kundnöjdhet hos Alerta Omsorg AB Kundnöjdhet i staden Alertas kvalitetsprestationer Alertas kvalitetsnivå Nya frågor Analys av kundundersökningen Kvalitetsmål Övriga verksamhetsområden kvalitet m m Utvärdering av ledningssystemet Extern revision av Bureau Veritas Certification resultat Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 2 (16)

3 Ändringar Datum Vad som ändrats Av vem Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 3 (16)

4 Formalia Datum Ansvarig för berättelsen Eyyüp Sürek Upprättad av Eyyüp Sürek Verksamhetschef Alerta Omsorg AB Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 4 (16)

5 Riskanalys Den generella riskbedömningen från feb 2014 för Vård- Omsorgs- och Serviceprocessen har gåtts igenom och granskats. Inga åtgärder är aktuella utöver de som redan vidtagits. De åtgärder som vidtagits har rört följande: Den enskildes individuella önskemål tillgodoses inte Insatsbehovet stäms ej av med den enskilde Mat och måltider planeras inte efter den enskildes behov Medicinen planeras inte (samverkan fungerar inte) Information om portkod och nycklar förkommer Genomförandeplanen uppdateras inte vid förändringar Händelser antecknas ej Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 5 (16)

6 Uppföljning genom egenkontroll Revisionsplan rullande Intern revisor. Per-Arne Fors, QP Projects, Eyyup Sürek, Alerta Omsorg Revisionsområden Jan-Feb14 Okt-Nov 14 Okt_15 Ledningsaktiviteter Klart - x Stödaktiviteter Klart - x Ledningssystem/Lagstiftning Klart - x Vård-, Omsorgs- och Serviceprocessen Klart x Revisionssammanfattning 10 iakttagelser och 2 avvikelser från revisionen feb Avvikelserna rörde kompetensplan och att en ny leverantör av larm planeras att anlitas. Iakttagelserna var av mer kosmetisk art. Interna revisionen för okt/nov genomfördes av Verksamhetschefen och resulterade i 2 st avvikelser. Dessa rörde social dokumentering och nyckelhanteringsrutiner. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 6 (16)

7 Samverkan Samverkan bedrivs löpande i den operativa verksamheten enligt rutiner. Särskilda händelser skedde enligt nedan: - Vi hade julbord i december 2014 där personal, anhöriga och brukare hade möjlighet att delta. - Vi ställde upp i seniormässan i Älvsjö i oktober Under året har vi haft besök av Arbetsmiljöverket och med anledning av detta implementerat rutiner för riskbedömning hos brukare. Samtliga avvikelser är släckta. - Under året har Stockholm stad infört ett nytt tidsregistreringssystem. Personal har gått på två externa utbildningstillfällen, vi har haft ett flertal interna utbildningar under hösten 2013-våren Personalmöten för detta har hållits veckovis. - Utbildning i Ergonomi och förflyttningsteknik utfördes i december 2013 och i januari Utbildning i livsmedelshygien sker externt februari 2015 Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 7 (16)

8 Utredning avvikelser Alla klagomål och synpunkter har utretts och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Främst är det klagomål på att insatser saknas i beställningarna eller att tiden för att utföra insatserna inte räcker till. Andra klagomål som har inkommit är bl.a. att insatser inte har utförts fullvärdigt/på rätt sätt men också att planeringen för utförandet av insatser ute hos brukarna har ändrats för många gånger. Samtlig personal har fått ha fler enskilda samtal med verksamhetschefen och fler personalmöten har fått hållas för att förbättringar kring utförandet av insatserna ska ske. Exempel från intern rapportering Händelse; Huddinge kommun (uppdragsgivare) framför klagomål till utföraren Alerta med innebörden att begärd insats för brukare ovan inte har satts igång i tid. Orsak; P g a att Alerta har så få brukare i Huddinge kommun har bevakningen av inkommande ärenden till viss del varit ineffektiv/fallit mellan stolarna. Rutiner för detta har ännu inte riktigt satt sig. Åtgärd; Uppstramning och tydliggörande av rutinerna kring bevakningen av inkommande Huddingeärenden. Personalen ska i framtiden genom informationsinsatser få ökat fokus på inloggning etc. så att uppdrag från Huddinge kommun behandlas snabbt och korrekt. Händelse; Brukaren har känt sig besvärad av att personalen tidvis har kommit för fysiskt nära. Brukaren har p g a tidigare problematiska upplevelser svårt att hantera sådana situationer. Orsak; se ovan. Åtgärd; Personalchef har bytt ut personal hos brukaren. Nya personalen informerad om problematiken. Händelse; Brukaren framför klagomål på att en av personalen grovt försummat hemtjänstarbetet. Disken har ej blivit utförd, mögel har hittats i tekannan, mathållningen har varit undermålig, städningen har inte gjorts, hela lägenheten har känts mycket stökig, med t ex klädesplagg slängda här och var. E t c. Brukaren säger att hon på något sätt förlorat känslan av ett eget boende, att vara i sin lägenhet på egna villkor. Åtgärd; Byte av personal. Personal som inte skött sina arbetsuppgifter hos brukaren borttagen. Vid telefonkontakt med denna personal har det från arbetsledningens sida framförts hur ytterst allvarligt det är att missköta arbetsuppgifterna. Händelse; Misstänkt stöldincident - brukaren saknar 4 st dessertskedar i silver med mormoderns sigill samt 2 st smörknivar i guld, också de med mormoderns sigill. Enligt brukaren hade personal letat intensivt utan att hitta något. Förra veckan fanns 1 smörkniv kvar enligt brukaren, nu är alltså båda - och skedarna - borta. Åtgärd; Kontoret kontaktar personal som arbetar hos brukaren för att utröna om de sett något misstänkt eller något som kan förklara försvinnandena. Händelse; Brukaren hade ringt till företagets chef och klagat på att vikarierande personal inte hade städat bra. Personalen hade också glömt att städa badrummet. Personalen hade inte varit hos brukaren den tid som bestämts i genomförandeplanen, utan kortare tid. Åtgärd; Diskussion med brukaren, som fick rådet att han (brukaren) skulle visa vikarierande personal hur städningen ska utföras. Kontakt från arbetsledningen med aktuell personal. Händelse; I samband med ett annat ärende ringde brukarens dotter och uttryckte irritation över att semesterledig personal hos modern inte överlämnat dörrnycklar till vikarien. Vikarien hade ringt dottern, som blev irriterad. Då kontorspersonal senare ringde upp dottern sa hon att hon inte hade lust att lämna ut ännu fler av mammans nyckelkopior. Det är bättre att Alertas personal löser detta inbördes med nyckelhanteringen, överlämnar till varandra. Åtgärd; Ordinarie personal kontaktas (så att behövliga nyckelkopior kan göras utifrån ordinarie personalens nycklar). Händelse; Det har nyligen kommit till personalchefens kännedom att anhörig (dotter) upprepade gånger framfört klagomål på kvaliteten i hemhjälpen till samordnare. Något som personalchefen alltså inte fått veta förrän nyligen. De återkommande klagomålen ledde till slut till att brukaren valde att byta utförare. Orsak; Miss i internkommunikation och kvalitetstänk hos utförare. Åtgärd; Diskussion mellan personalchef och anhörig på Alertas kontor. Anhörig fick av personalchef div. bakgrundsinformation till att hjälpen hos brukaren inte uppnått önskad kvalitet samt ett beklagande. Händelse; Brukaren framför klagomål på faktureringen (dyrt). 5 timmar för mycket per månad debiterat. Orsaken till att hon och maken bytte utförare till Alerta var just att de tyckte att den förra utföraren hade för höga avgifter. Orsak; 5 timmar för mycket per månad debiterat per månad enligt anteckning ovan. Felfakturerat. Åtgärd; Sundbybergs kommuns avgiftshanterare makulerar - efter att kontakt tagits från Alerta med dem - en av fakturorna. Händelse; Brukaren klagar på att personalen kommit för sent, inte passat tider. De utsatta tiderna på genomförandeplanen/arbetsschemat har inte följts. Då brukaren har diskuterat detta med personalen har hon - brukaren - upplevt att hon mötts av oförståelse. Orsak; Personalen har inte tagit till sig hur viktigt det är att följa fastslagna arbetsrutiner hos brukare. Åtgärd; Diskussion med personalen i fråga om det allvarliga i situationen. Påpekande av hur viktigt det är att genomförandeplanen/arbetsschemat har följs. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 8 (16)

9 Händelse; Brukaren avslutar hos oss , byter utförare. Orsak; Kommunikationsbrist, informationsbrist. Åtgärd; Med anledning av att brukaren ska sluta/byta utförare ringde kontorspersonal idag sonen som sa att detta beror på missnöje med upplägget med arbetsschemat/genomförandeplanen. För mycket kompromisser har gjorts. Toalettbesök har t ex slagits ihop med andra besök, kvällsinsatsen har utförts för tidigt, brukaren får inte behövlig trygghet då hon ska lägga sig. Brukaren har känt att hon över huvud taget inte får det stöd hon behöver från Alerta. Sonen sa också att personalen vid besöken har varit för stressade. Jag sökte också brukaren för att få bakgrundsinfo, men hon ville inte tala med mig utan hänvisade till sin son. Jag talade också med personalen som sa att brukaren någon gång antytt att hon föredrog kvinnlig personal vid personlig omvårdnad. Personalen sa att han inte hade märkt några misshälligheter, ingen aversion från brukarens och sonens sida (sonen hade varit närvarande då han utfört hemhjälp på kvällen ). Händelse; Vi har fått telefonsamtal från äldreförvaltningen av äldreförvaltningen att brukarens make har skrivit ett brev till äldreförvaltningen om bl a det nya tidsregistreringssystemet ParaGå, där han lämnar sin kritik och inte gillar det nya systemet. Han säger att han är 85 år och vårdar sin fru till 25%, är trött på att trycka "Kom" och "Gick" på telefonen, fast han är hemma hela tiden. Detta passar inte hans situation. Äldreförvaltningen har svarat tillbaka med ett brev och med sammanfattningen att systemet gäller alla, inklusive anhöriganställda. Om man inte vill detta så har man som alternativ att ansöka om "Hemvårdsbidrag". Orsak; ParaGåsystemets tidsredovisning Åtgärd; Hembesök genomfördes av verksamhetschef hos brukaren, tillsammans med maken och dottern. Genomgång av brevet och innehållet av detsamma, erbjudande om att skicka Alertas egen personal istället för brukarens make, som är 85 år. Eventuellt val av Hemvårdsbidrag. Brukaren är nöjd med personal och insats och vill inte ändra något, maken vill fortsätta jobba 25% och eventuella ändringar kan man göra framöver utan att komma med tvingande åtgärder eller ändringar. Samtal med äldreförvaltningen 20/8 om detta genomfördes. Beslutades att vi inte gör ändringar och försvårar situationen för dem. Händelse; Tel-samtal från anhörig till Alertas kontor: Brukaren/anhöriga/personal upplever stor tidsbrist och stress vid arbetet hos brukaren. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att inom de snävt beviljade insatstimmarna ge brukaren den hjälp han behöver. Söndag fick t ex personalen - trots extra utförd arbetstid (7 min) - lämna brukaren med mattallrik framför sig vid matbordet och gå. Orsak; Så som angivits ovan; de från stadsdelsförvaltningen beviljade insatstimmarna räcker inte alls till för brukaren hjälpbehov. Åtgärd; Alerta kontaktar stadsdelsförvaltningen för att informera om läget och driva igenom en utökad hjälpinsats hos brukaren med målet att beviljade insatser framledes realistiskt motsvarar hans behov. Återkoppling och uppdatering av information med brukare/anhörig och stadsdelsförvaltning. Eftersom ärendet nu ligger hos Förvaltningsrätten avvaktar vi ytterligare åtgärder. Händelse; Klagomål från brukaren att personalen flera gånger har haft starkt doftande parfym på sig vid arbetstillfällena i hennes hem. brukaren har med tiden fått en ökande känslighet för starka lukter/kemikalier. Hon får ofta huvudvärk och blir ibland illamående av detta. Har även ordinerats av läkare att vara försiktig med att utsätta sig för starka dofter. Orsak; Personalen har visat oaktsamhet i arbetet. Gränsen mellan det professionella och det privata har i detta fall varit otydlig för personalen (allergikänslig brukare kontra det legitima för personalen i att privat använda parfym). brukarens allergi framgår tydligt av för personalen tillgängliga handlingar. Åtgärd; Det har tydligt framhållits från företagsledningens håll till personalen vikten av att inte utsätta allergikänslig brukare för stark parfymdoft. Händelse; Enligt utredare på äldreförvaltningen i Sundbyberg har Alerta - utan att kontakta förvaltningen - dels arbetat mer hos kund, dels fakturerat för detta. Utredaren vill som en följd av detta att det säkerställs att 1) personal inte arbetar mer än vad som är lagligt hos brukarna och 2) insynen i arbetet hos kunderna tydliggörs. Orsak; Enligt ovan. Åtgärd; VD redogör tydligt för utredaren i ett svar via mail (mailkonversation finns tillgänglig/arkiverad på papper) hur tiden för arbetet hos kunden disponerats. VD framhåller brukarens nöjdhet med nuvarande personal, som han - brukaren - vill ha kontinuerligt, samt det faktum att brukarens s k serviceinsatser (städ, tvätt, inköp etc.) för att underlätta för personal slagits ihop med brukarens makas serviceinsatser. Vidare påpekar VD att den tid Alertas personal arbetat hos brukaren inte överskrider övre tillåten gräns för vad som är lagligt. Detta har Alerta gått vidare med och fått förankrat hos företagets jurister på arbetsgivarorganisationen. Äldreförvaltningens utredare säger sig i sitt mailsvar vara nöjd med återkopplingen. Med reservationen att hon - utredaren - framhåller att det är bra med olika personal hos kunderna ibland, bl a för att i längden kunna upprätthålla en professionell relation. För utförligare information, se arkiverad mailkonversation mellan VD och utredare. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 9 (16)

10 Händelse; Personalen tappade lördag sin nyckelknippa, som han hade brukarens nyckelbricka fastsatt på. Han har själv anmält händelsen till polisen. Orsak; Enligt ovan. Åtgärd; Tills vidare har personalen fått låna nyckelbricka. Annan personal hävdar att han lämnat nyckelbricka på kontoret efter vikariat sommartid. Efter telefonsamtal med den ursprungliga (fortfarande aktuella) personal som jobbat längst hos brukaren framkom det att tillräckligt antal nyckelbrickor (4 st) redan kopierats och att man inte får göra fler kopior. Avstämning ska göras med denna personal om det ev finns riktig nyckelbricka till brukaren på kontoret. 3 st nyckelbrickor ska alltså finnas för användning hos brukaren; 1 för den ursprungliga personalen, 1 för den personalen som nu tappat brickan och 1 som förvaras på kontoret för div vikarierande personal. (Följs upp, personalen kontaktas) Händelse; Telefonsamtal till utförarens samordnare från distriktssköterska, som vid besök hos brukaren noterat missförhållanden som t ex att personal satt overksam och knappade på telefonen istället för att som arbetsschema föreskriver ägna sig åt brukaren. Brukaren låg nu bara i sängen, städningen var dålig, det var allmänt stökigt etc. Utförarens personal försummade arbetet. Även ansvarig biståndshandläggare på Järfälla kommun informerades av distriktssköterskan. Åtgärd; Personalansvarig ringde upp ifrågavarande personal som inte utfört arbetet och framförde kritik baserad på distriktssköterskans information. Viktigt nu att denna personal tar till sig kritiken och i fortsättningen arbetar strikt efter arbetsschemat med brukarens bästa för ögonen. Utförarens administrativa personal kommer att speciellt övervaka hur denna personal arbetar. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

11 Klagomål och synpunkter Under 2014 inkom det totalt 16 klagomål eller synpunkter. De flesta handlade om att personalen inte kommit i tid, misskött vissa serviceinsatser, tappat bort nycklar eller att insatserna inte räckt till för att täcka hjälpbehovet. Alerta Omsorg har lagt åtskilliga timmar för att förebygga att liknande incidenter inträffar igen genom att interna personalmöten hållits samt gjort förtydliganden i de berörda rutinerna. Förtydligande vad gäller rutiner inför att arbeta hos äldre har införts vid introduktion av nyanställda. 3 st från uppdragsgivare. 11 st från kunder 1 st internt som berör t ex tidpassning 0 st olyckor som rapporterats till Arbetsmiljöverket 1 st tillbud Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

12 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Personal deltar veckovis på personalmöten där man tillsammans går igenom händelser som skett under veckans gång, under dessa möten kan de tillsammans bolla idéer med varandra eller rådfråga verksamhetschefen. Interna uppföljningar sker hos alla brukare innan beslut tar slut eller vid behov där personal får hjälpa till med att beskriva hur hjälparbetet fungerar. Personalen medverkar också genom sitt deltagande i den rullande kompetensutvecklingen. Här är planen för 2015: Kompetensutvecklingsplan för 2015 Planerat datum Datum för utförande/ Kurser/Utbildningar Jan Nya uppdateringar ledningssystem Vår/höst 2015 Signatur Jan 2015 Ergonomi och förflyttningsteknik Våren 2015Lamia Jan 2015 Hantering av livsmedel, hygien rutiner, egenkontrollprogram Våren 2015 Eyyüp Jan 2015 Social dokumentation Höst 2015 Eyyüp Feb 2015 Utbildningsdag för personal/kvalitetssystem Vår 2015 Eyyüp Feb-2015 Genomgång av kvalitetsundersökningar hösten 2014 och åtgärder jan 2015 Jan 2015 Löneadministration, Visma Höst 2015 Feb 2015 Utbildning/hantering av Parasol, paraplysystemet Höst 2015 Vår-höst 2015 Feb 2015 Arbetsledarutbildning för mellan chefer Verksamhetsanpassad utbildning för administratörer och samordnare Jan 2015 Verksamhetsorganisation och rutiner Vår 2015 Jan 2015 Försättning USK-utbildning, Omvårdnadsprogrammet(fler personal) Febr Kontaktmannaskap/Genomförandeplaner Våren-2015 Febr Jan 2015 Dec 2014 Utbildning och handledning i arbetsmiljö-riskbedömning Webbaserad demensutbildning Studiebesök utomlands med personal(administrativ) Vår och höst 2015 Vår och höst 2015 Vår 2015 Upprättat/uppdaterat den av Eyyüp Sürek Kompetensplanen för 2014 har genomförts som planerats med gott resultat. Se kundnöjdhetsmätningen Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

13 Sammanställning, analys och resultat Kvalitet Stockholm stad Kundnöjdhet hos Alerta Omsorg AB Förväntan har utgått som fråga i enkäten 2014 Kvalitet Nöjdhet Förväntan Trygghet Kundnöjdhet i staden Kvalitet Nöjdhet Förväntan Trygghet Siffra för 2010 saknas. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

14 Alertas kvalitetsprestationer Kvalitet Kontinuitet Personalen gör ett bra arbete Inflytande Bemötande Trygghet/helhet Respekt Kunskaper Tillgänglighet Tidpassning Information (om tillfälliga förändringar) Hjälp om man vill komma ut Maten och måltidssituationen Totalt Genomsnitt Hur nöjd eller missnöjd sammantaget För 2007 saknas uppgifter. Alertas kvalitetsnivå Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

15 Nya frågor 2014 Nr Frågor Kommentar Handläggarens beslut Uppdragsgivarens fråga Info om val av hemtjänst Uppdragsgivarens fråga Fått välja Uppdragsgivarens fråga Kunna uttrycka klagomål Påverka tider Tillräckligt med tid Uppdragsgivarens fråga Förtroende för personalen Besvär av ensamhet Berör ej våra tjänster Träffa sjuksköterska vid behov Berör ej våra tjänster Träffa läkare vid behov Berör ej våra tjänster Analys av kundundersökningen 2014 Personalen har arbetat på bra. Goda resultat. Genom utbildningssatsningarna under 2015 har vi möjlighet att vidmakthålla nivån. Kvalitetsmålet för 2014 har överträffats. Kvalitetsmål 2015 Bibehålla och öka nuvarande kvalitetsnivå. Övriga verksamhetsområden kvalitet m m Nacka kommun kunder Utbildning Omvårdnadslyftet 1 st 3 st klagomål registrerade Resultat från uppföljning 2014: Brister på kontinuitet Brister på bemötande Brister på tidpassning Brister på information till kund Åtgärder Samtal o information till personalen Genomgång av verksamheten med personalen Bättre planering o schemaläggning av personal Kundkontakt o information om åtgärderna samt uppföljning av dem Järfälla kommun anställda heltid, 2 deltid, 5 timanställda 8 usk Sundbyberg kommun anmärkningar vid besök 24 oktober Om information till kunden Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

16 Utvärdering av ledningssystemet Ledningssystemet granskades av alla fem uppdragsgivarna 2014 och man fann i stort att det uppfyller deras krav. De anmärkningar som funnits har åtgärdats. Bureau Veritas granskade verksamheten i juni Två avvikelser noterades men dessa har åtgärdats. Se nedan. En genomgående förbättring kommer att ske genom en kraftig utbildningssatsning på handledning och friskvård av extern leverantör under Extern revision av Bureau Veritas Certification resultat Standardkrav.: Produktion av tjänster: Organisationen ska planera och genomföra... utförande av tjänster under styrda förhållanden. 2. Beskrivning av avvikelse: Det finns vissa brister i den sociala dokumentationen för brukare. 3. Objektiva bevis: Vid fyra stickprov i Parasol saknade samtliga dagboksanteckningar rörande själva utförande av tjänsten på plats hos brukare. T.ex tar Kvalitetshandboken/Social dokumentering upp (notera även lagkrav) att det ska dokumenteras "vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen" samt att det ska dokumenteras "när något avviker från det normala". Kommentar: Det ska dock noteras att det även finns goda exempel på rapportanteckningar, ibland i pappersform, och att nya verktyg är under införande som eventuellt även kommer att underlätta att få in rapportanteckningar från omsorgspersonalen. De delar som rör upprättande och förändring av genomförandeplan bedöms fungera väl. Åtgärderna accepteras. Tidsplan underförstås vara from nu, med nya upplägget i ParaSol Standardkrav.: Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetsmål, inklusive de som erfordras för att uppfylla krav på tjänst, upprättas för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitetspolicyn. 2. Beskrivning av avvikelse: Det saknas en tydlig handlingsplan för hur man ska uppnå målet högre kontinuitet i utförande av tjänst ute hos brukare. 3. Objektiva bevis: Handlingsplan saknas f.n för detta kvalitetsmål. Vad ska göras, av vem, till när Åtgärderna godkänns. Uppföljning görs vid nästa revision av hur detta implementerats och följts Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-27 Dnr 8.5-4496/2015-4 1(27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen 1

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer