Kvalitetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2014"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse 2014

2 Ändringar... 3 Formalia... 4 Riskanalys... 5 Uppföljning genom egenkontroll... 6 Revisionsplan rullande... 6 Revisionssammanfattning... 6 Samverkan... 7 Utredning avvikelser... 8 Exempel från intern rapportering... 8 Klagomål och synpunkter Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Kompetensutvecklingsplan för Sammanställning, analys och resultat Kvalitet Stockholm stad Kundnöjdhet hos Alerta Omsorg AB Kundnöjdhet i staden Alertas kvalitetsprestationer Alertas kvalitetsnivå Nya frågor Analys av kundundersökningen Kvalitetsmål Övriga verksamhetsområden kvalitet m m Utvärdering av ledningssystemet Extern revision av Bureau Veritas Certification resultat Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 2 (16)

3 Ändringar Datum Vad som ändrats Av vem Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 3 (16)

4 Formalia Datum Ansvarig för berättelsen Eyyüp Sürek Upprättad av Eyyüp Sürek Verksamhetschef Alerta Omsorg AB Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 4 (16)

5 Riskanalys Den generella riskbedömningen från feb 2014 för Vård- Omsorgs- och Serviceprocessen har gåtts igenom och granskats. Inga åtgärder är aktuella utöver de som redan vidtagits. De åtgärder som vidtagits har rört följande: Den enskildes individuella önskemål tillgodoses inte Insatsbehovet stäms ej av med den enskilde Mat och måltider planeras inte efter den enskildes behov Medicinen planeras inte (samverkan fungerar inte) Information om portkod och nycklar förkommer Genomförandeplanen uppdateras inte vid förändringar Händelser antecknas ej Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 5 (16)

6 Uppföljning genom egenkontroll Revisionsplan rullande Intern revisor. Per-Arne Fors, QP Projects, Eyyup Sürek, Alerta Omsorg Revisionsområden Jan-Feb14 Okt-Nov 14 Okt_15 Ledningsaktiviteter Klart - x Stödaktiviteter Klart - x Ledningssystem/Lagstiftning Klart - x Vård-, Omsorgs- och Serviceprocessen Klart x Revisionssammanfattning 10 iakttagelser och 2 avvikelser från revisionen feb Avvikelserna rörde kompetensplan och att en ny leverantör av larm planeras att anlitas. Iakttagelserna var av mer kosmetisk art. Interna revisionen för okt/nov genomfördes av Verksamhetschefen och resulterade i 2 st avvikelser. Dessa rörde social dokumentering och nyckelhanteringsrutiner. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 6 (16)

7 Samverkan Samverkan bedrivs löpande i den operativa verksamheten enligt rutiner. Särskilda händelser skedde enligt nedan: - Vi hade julbord i december 2014 där personal, anhöriga och brukare hade möjlighet att delta. - Vi ställde upp i seniormässan i Älvsjö i oktober Under året har vi haft besök av Arbetsmiljöverket och med anledning av detta implementerat rutiner för riskbedömning hos brukare. Samtliga avvikelser är släckta. - Under året har Stockholm stad infört ett nytt tidsregistreringssystem. Personal har gått på två externa utbildningstillfällen, vi har haft ett flertal interna utbildningar under hösten 2013-våren Personalmöten för detta har hållits veckovis. - Utbildning i Ergonomi och förflyttningsteknik utfördes i december 2013 och i januari Utbildning i livsmedelshygien sker externt februari 2015 Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 7 (16)

8 Utredning avvikelser Alla klagomål och synpunkter har utretts och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Främst är det klagomål på att insatser saknas i beställningarna eller att tiden för att utföra insatserna inte räcker till. Andra klagomål som har inkommit är bl.a. att insatser inte har utförts fullvärdigt/på rätt sätt men också att planeringen för utförandet av insatser ute hos brukarna har ändrats för många gånger. Samtlig personal har fått ha fler enskilda samtal med verksamhetschefen och fler personalmöten har fått hållas för att förbättringar kring utförandet av insatserna ska ske. Exempel från intern rapportering Händelse; Huddinge kommun (uppdragsgivare) framför klagomål till utföraren Alerta med innebörden att begärd insats för brukare ovan inte har satts igång i tid. Orsak; P g a att Alerta har så få brukare i Huddinge kommun har bevakningen av inkommande ärenden till viss del varit ineffektiv/fallit mellan stolarna. Rutiner för detta har ännu inte riktigt satt sig. Åtgärd; Uppstramning och tydliggörande av rutinerna kring bevakningen av inkommande Huddingeärenden. Personalen ska i framtiden genom informationsinsatser få ökat fokus på inloggning etc. så att uppdrag från Huddinge kommun behandlas snabbt och korrekt. Händelse; Brukaren har känt sig besvärad av att personalen tidvis har kommit för fysiskt nära. Brukaren har p g a tidigare problematiska upplevelser svårt att hantera sådana situationer. Orsak; se ovan. Åtgärd; Personalchef har bytt ut personal hos brukaren. Nya personalen informerad om problematiken. Händelse; Brukaren framför klagomål på att en av personalen grovt försummat hemtjänstarbetet. Disken har ej blivit utförd, mögel har hittats i tekannan, mathållningen har varit undermålig, städningen har inte gjorts, hela lägenheten har känts mycket stökig, med t ex klädesplagg slängda här och var. E t c. Brukaren säger att hon på något sätt förlorat känslan av ett eget boende, att vara i sin lägenhet på egna villkor. Åtgärd; Byte av personal. Personal som inte skött sina arbetsuppgifter hos brukaren borttagen. Vid telefonkontakt med denna personal har det från arbetsledningens sida framförts hur ytterst allvarligt det är att missköta arbetsuppgifterna. Händelse; Misstänkt stöldincident - brukaren saknar 4 st dessertskedar i silver med mormoderns sigill samt 2 st smörknivar i guld, också de med mormoderns sigill. Enligt brukaren hade personal letat intensivt utan att hitta något. Förra veckan fanns 1 smörkniv kvar enligt brukaren, nu är alltså båda - och skedarna - borta. Åtgärd; Kontoret kontaktar personal som arbetar hos brukaren för att utröna om de sett något misstänkt eller något som kan förklara försvinnandena. Händelse; Brukaren hade ringt till företagets chef och klagat på att vikarierande personal inte hade städat bra. Personalen hade också glömt att städa badrummet. Personalen hade inte varit hos brukaren den tid som bestämts i genomförandeplanen, utan kortare tid. Åtgärd; Diskussion med brukaren, som fick rådet att han (brukaren) skulle visa vikarierande personal hur städningen ska utföras. Kontakt från arbetsledningen med aktuell personal. Händelse; I samband med ett annat ärende ringde brukarens dotter och uttryckte irritation över att semesterledig personal hos modern inte överlämnat dörrnycklar till vikarien. Vikarien hade ringt dottern, som blev irriterad. Då kontorspersonal senare ringde upp dottern sa hon att hon inte hade lust att lämna ut ännu fler av mammans nyckelkopior. Det är bättre att Alertas personal löser detta inbördes med nyckelhanteringen, överlämnar till varandra. Åtgärd; Ordinarie personal kontaktas (så att behövliga nyckelkopior kan göras utifrån ordinarie personalens nycklar). Händelse; Det har nyligen kommit till personalchefens kännedom att anhörig (dotter) upprepade gånger framfört klagomål på kvaliteten i hemhjälpen till samordnare. Något som personalchefen alltså inte fått veta förrän nyligen. De återkommande klagomålen ledde till slut till att brukaren valde att byta utförare. Orsak; Miss i internkommunikation och kvalitetstänk hos utförare. Åtgärd; Diskussion mellan personalchef och anhörig på Alertas kontor. Anhörig fick av personalchef div. bakgrundsinformation till att hjälpen hos brukaren inte uppnått önskad kvalitet samt ett beklagande. Händelse; Brukaren framför klagomål på faktureringen (dyrt). 5 timmar för mycket per månad debiterat. Orsaken till att hon och maken bytte utförare till Alerta var just att de tyckte att den förra utföraren hade för höga avgifter. Orsak; 5 timmar för mycket per månad debiterat per månad enligt anteckning ovan. Felfakturerat. Åtgärd; Sundbybergs kommuns avgiftshanterare makulerar - efter att kontakt tagits från Alerta med dem - en av fakturorna. Händelse; Brukaren klagar på att personalen kommit för sent, inte passat tider. De utsatta tiderna på genomförandeplanen/arbetsschemat har inte följts. Då brukaren har diskuterat detta med personalen har hon - brukaren - upplevt att hon mötts av oförståelse. Orsak; Personalen har inte tagit till sig hur viktigt det är att följa fastslagna arbetsrutiner hos brukare. Åtgärd; Diskussion med personalen i fråga om det allvarliga i situationen. Påpekande av hur viktigt det är att genomförandeplanen/arbetsschemat har följs. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 8 (16)

9 Händelse; Brukaren avslutar hos oss , byter utförare. Orsak; Kommunikationsbrist, informationsbrist. Åtgärd; Med anledning av att brukaren ska sluta/byta utförare ringde kontorspersonal idag sonen som sa att detta beror på missnöje med upplägget med arbetsschemat/genomförandeplanen. För mycket kompromisser har gjorts. Toalettbesök har t ex slagits ihop med andra besök, kvällsinsatsen har utförts för tidigt, brukaren får inte behövlig trygghet då hon ska lägga sig. Brukaren har känt att hon över huvud taget inte får det stöd hon behöver från Alerta. Sonen sa också att personalen vid besöken har varit för stressade. Jag sökte också brukaren för att få bakgrundsinfo, men hon ville inte tala med mig utan hänvisade till sin son. Jag talade också med personalen som sa att brukaren någon gång antytt att hon föredrog kvinnlig personal vid personlig omvårdnad. Personalen sa att han inte hade märkt några misshälligheter, ingen aversion från brukarens och sonens sida (sonen hade varit närvarande då han utfört hemhjälp på kvällen ). Händelse; Vi har fått telefonsamtal från äldreförvaltningen av äldreförvaltningen att brukarens make har skrivit ett brev till äldreförvaltningen om bl a det nya tidsregistreringssystemet ParaGå, där han lämnar sin kritik och inte gillar det nya systemet. Han säger att han är 85 år och vårdar sin fru till 25%, är trött på att trycka "Kom" och "Gick" på telefonen, fast han är hemma hela tiden. Detta passar inte hans situation. Äldreförvaltningen har svarat tillbaka med ett brev och med sammanfattningen att systemet gäller alla, inklusive anhöriganställda. Om man inte vill detta så har man som alternativ att ansöka om "Hemvårdsbidrag". Orsak; ParaGåsystemets tidsredovisning Åtgärd; Hembesök genomfördes av verksamhetschef hos brukaren, tillsammans med maken och dottern. Genomgång av brevet och innehållet av detsamma, erbjudande om att skicka Alertas egen personal istället för brukarens make, som är 85 år. Eventuellt val av Hemvårdsbidrag. Brukaren är nöjd med personal och insats och vill inte ändra något, maken vill fortsätta jobba 25% och eventuella ändringar kan man göra framöver utan att komma med tvingande åtgärder eller ändringar. Samtal med äldreförvaltningen 20/8 om detta genomfördes. Beslutades att vi inte gör ändringar och försvårar situationen för dem. Händelse; Tel-samtal från anhörig till Alertas kontor: Brukaren/anhöriga/personal upplever stor tidsbrist och stress vid arbetet hos brukaren. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att inom de snävt beviljade insatstimmarna ge brukaren den hjälp han behöver. Söndag fick t ex personalen - trots extra utförd arbetstid (7 min) - lämna brukaren med mattallrik framför sig vid matbordet och gå. Orsak; Så som angivits ovan; de från stadsdelsförvaltningen beviljade insatstimmarna räcker inte alls till för brukaren hjälpbehov. Åtgärd; Alerta kontaktar stadsdelsförvaltningen för att informera om läget och driva igenom en utökad hjälpinsats hos brukaren med målet att beviljade insatser framledes realistiskt motsvarar hans behov. Återkoppling och uppdatering av information med brukare/anhörig och stadsdelsförvaltning. Eftersom ärendet nu ligger hos Förvaltningsrätten avvaktar vi ytterligare åtgärder. Händelse; Klagomål från brukaren att personalen flera gånger har haft starkt doftande parfym på sig vid arbetstillfällena i hennes hem. brukaren har med tiden fått en ökande känslighet för starka lukter/kemikalier. Hon får ofta huvudvärk och blir ibland illamående av detta. Har även ordinerats av läkare att vara försiktig med att utsätta sig för starka dofter. Orsak; Personalen har visat oaktsamhet i arbetet. Gränsen mellan det professionella och det privata har i detta fall varit otydlig för personalen (allergikänslig brukare kontra det legitima för personalen i att privat använda parfym). brukarens allergi framgår tydligt av för personalen tillgängliga handlingar. Åtgärd; Det har tydligt framhållits från företagsledningens håll till personalen vikten av att inte utsätta allergikänslig brukare för stark parfymdoft. Händelse; Enligt utredare på äldreförvaltningen i Sundbyberg har Alerta - utan att kontakta förvaltningen - dels arbetat mer hos kund, dels fakturerat för detta. Utredaren vill som en följd av detta att det säkerställs att 1) personal inte arbetar mer än vad som är lagligt hos brukarna och 2) insynen i arbetet hos kunderna tydliggörs. Orsak; Enligt ovan. Åtgärd; VD redogör tydligt för utredaren i ett svar via mail (mailkonversation finns tillgänglig/arkiverad på papper) hur tiden för arbetet hos kunden disponerats. VD framhåller brukarens nöjdhet med nuvarande personal, som han - brukaren - vill ha kontinuerligt, samt det faktum att brukarens s k serviceinsatser (städ, tvätt, inköp etc.) för att underlätta för personal slagits ihop med brukarens makas serviceinsatser. Vidare påpekar VD att den tid Alertas personal arbetat hos brukaren inte överskrider övre tillåten gräns för vad som är lagligt. Detta har Alerta gått vidare med och fått förankrat hos företagets jurister på arbetsgivarorganisationen. Äldreförvaltningens utredare säger sig i sitt mailsvar vara nöjd med återkopplingen. Med reservationen att hon - utredaren - framhåller att det är bra med olika personal hos kunderna ibland, bl a för att i längden kunna upprätthålla en professionell relation. För utförligare information, se arkiverad mailkonversation mellan VD och utredare. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 9 (16)

10 Händelse; Personalen tappade lördag sin nyckelknippa, som han hade brukarens nyckelbricka fastsatt på. Han har själv anmält händelsen till polisen. Orsak; Enligt ovan. Åtgärd; Tills vidare har personalen fått låna nyckelbricka. Annan personal hävdar att han lämnat nyckelbricka på kontoret efter vikariat sommartid. Efter telefonsamtal med den ursprungliga (fortfarande aktuella) personal som jobbat längst hos brukaren framkom det att tillräckligt antal nyckelbrickor (4 st) redan kopierats och att man inte får göra fler kopior. Avstämning ska göras med denna personal om det ev finns riktig nyckelbricka till brukaren på kontoret. 3 st nyckelbrickor ska alltså finnas för användning hos brukaren; 1 för den ursprungliga personalen, 1 för den personalen som nu tappat brickan och 1 som förvaras på kontoret för div vikarierande personal. (Följs upp, personalen kontaktas) Händelse; Telefonsamtal till utförarens samordnare från distriktssköterska, som vid besök hos brukaren noterat missförhållanden som t ex att personal satt overksam och knappade på telefonen istället för att som arbetsschema föreskriver ägna sig åt brukaren. Brukaren låg nu bara i sängen, städningen var dålig, det var allmänt stökigt etc. Utförarens personal försummade arbetet. Även ansvarig biståndshandläggare på Järfälla kommun informerades av distriktssköterskan. Åtgärd; Personalansvarig ringde upp ifrågavarande personal som inte utfört arbetet och framförde kritik baserad på distriktssköterskans information. Viktigt nu att denna personal tar till sig kritiken och i fortsättningen arbetar strikt efter arbetsschemat med brukarens bästa för ögonen. Utförarens administrativa personal kommer att speciellt övervaka hur denna personal arbetar. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

11 Klagomål och synpunkter Under 2014 inkom det totalt 16 klagomål eller synpunkter. De flesta handlade om att personalen inte kommit i tid, misskött vissa serviceinsatser, tappat bort nycklar eller att insatserna inte räckt till för att täcka hjälpbehovet. Alerta Omsorg har lagt åtskilliga timmar för att förebygga att liknande incidenter inträffar igen genom att interna personalmöten hållits samt gjort förtydliganden i de berörda rutinerna. Förtydligande vad gäller rutiner inför att arbeta hos äldre har införts vid introduktion av nyanställda. 3 st från uppdragsgivare. 11 st från kunder 1 st internt som berör t ex tidpassning 0 st olyckor som rapporterats till Arbetsmiljöverket 1 st tillbud Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

12 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Personal deltar veckovis på personalmöten där man tillsammans går igenom händelser som skett under veckans gång, under dessa möten kan de tillsammans bolla idéer med varandra eller rådfråga verksamhetschefen. Interna uppföljningar sker hos alla brukare innan beslut tar slut eller vid behov där personal får hjälpa till med att beskriva hur hjälparbetet fungerar. Personalen medverkar också genom sitt deltagande i den rullande kompetensutvecklingen. Här är planen för 2015: Kompetensutvecklingsplan för 2015 Planerat datum Datum för utförande/ Kurser/Utbildningar Jan Nya uppdateringar ledningssystem Vår/höst 2015 Signatur Jan 2015 Ergonomi och förflyttningsteknik Våren 2015Lamia Jan 2015 Hantering av livsmedel, hygien rutiner, egenkontrollprogram Våren 2015 Eyyüp Jan 2015 Social dokumentation Höst 2015 Eyyüp Feb 2015 Utbildningsdag för personal/kvalitetssystem Vår 2015 Eyyüp Feb-2015 Genomgång av kvalitetsundersökningar hösten 2014 och åtgärder jan 2015 Jan 2015 Löneadministration, Visma Höst 2015 Feb 2015 Utbildning/hantering av Parasol, paraplysystemet Höst 2015 Vår-höst 2015 Feb 2015 Arbetsledarutbildning för mellan chefer Verksamhetsanpassad utbildning för administratörer och samordnare Jan 2015 Verksamhetsorganisation och rutiner Vår 2015 Jan 2015 Försättning USK-utbildning, Omvårdnadsprogrammet(fler personal) Febr Kontaktmannaskap/Genomförandeplaner Våren-2015 Febr Jan 2015 Dec 2014 Utbildning och handledning i arbetsmiljö-riskbedömning Webbaserad demensutbildning Studiebesök utomlands med personal(administrativ) Vår och höst 2015 Vår och höst 2015 Vår 2015 Upprättat/uppdaterat den av Eyyüp Sürek Kompetensplanen för 2014 har genomförts som planerats med gott resultat. Se kundnöjdhetsmätningen Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

13 Sammanställning, analys och resultat Kvalitet Stockholm stad Kundnöjdhet hos Alerta Omsorg AB Förväntan har utgått som fråga i enkäten 2014 Kvalitet Nöjdhet Förväntan Trygghet Kundnöjdhet i staden Kvalitet Nöjdhet Förväntan Trygghet Siffra för 2010 saknas. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

14 Alertas kvalitetsprestationer Kvalitet Kontinuitet Personalen gör ett bra arbete Inflytande Bemötande Trygghet/helhet Respekt Kunskaper Tillgänglighet Tidpassning Information (om tillfälliga förändringar) Hjälp om man vill komma ut Maten och måltidssituationen Totalt Genomsnitt Hur nöjd eller missnöjd sammantaget För 2007 saknas uppgifter. Alertas kvalitetsnivå Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

15 Nya frågor 2014 Nr Frågor Kommentar Handläggarens beslut Uppdragsgivarens fråga Info om val av hemtjänst Uppdragsgivarens fråga Fått välja Uppdragsgivarens fråga Kunna uttrycka klagomål Påverka tider Tillräckligt med tid Uppdragsgivarens fråga Förtroende för personalen Besvär av ensamhet Berör ej våra tjänster Träffa sjuksköterska vid behov Berör ej våra tjänster Träffa läkare vid behov Berör ej våra tjänster Analys av kundundersökningen 2014 Personalen har arbetat på bra. Goda resultat. Genom utbildningssatsningarna under 2015 har vi möjlighet att vidmakthålla nivån. Kvalitetsmålet för 2014 har överträffats. Kvalitetsmål 2015 Bibehålla och öka nuvarande kvalitetsnivå. Övriga verksamhetsområden kvalitet m m Nacka kommun kunder Utbildning Omvårdnadslyftet 1 st 3 st klagomål registrerade Resultat från uppföljning 2014: Brister på kontinuitet Brister på bemötande Brister på tidpassning Brister på information till kund Åtgärder Samtal o information till personalen Genomgång av verksamheten med personalen Bättre planering o schemaläggning av personal Kundkontakt o information om åtgärderna samt uppföljning av dem Järfälla kommun anställda heltid, 2 deltid, 5 timanställda 8 usk Sundbyberg kommun anmärkningar vid besök 24 oktober Om information till kunden Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

16 Utvärdering av ledningssystemet Ledningssystemet granskades av alla fem uppdragsgivarna 2014 och man fann i stort att det uppfyller deras krav. De anmärkningar som funnits har åtgärdats. Bureau Veritas granskade verksamheten i juni Två avvikelser noterades men dessa har åtgärdats. Se nedan. En genomgående förbättring kommer att ske genom en kraftig utbildningssatsning på handledning och friskvård av extern leverantör under Extern revision av Bureau Veritas Certification resultat Standardkrav.: Produktion av tjänster: Organisationen ska planera och genomföra... utförande av tjänster under styrda förhållanden. 2. Beskrivning av avvikelse: Det finns vissa brister i den sociala dokumentationen för brukare. 3. Objektiva bevis: Vid fyra stickprov i Parasol saknade samtliga dagboksanteckningar rörande själva utförande av tjänsten på plats hos brukare. T.ex tar Kvalitetshandboken/Social dokumentering upp (notera även lagkrav) att det ska dokumenteras "vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen" samt att det ska dokumenteras "när något avviker från det normala". Kommentar: Det ska dock noteras att det även finns goda exempel på rapportanteckningar, ibland i pappersform, och att nya verktyg är under införande som eventuellt även kommer att underlätta att få in rapportanteckningar från omsorgspersonalen. De delar som rör upprättande och förändring av genomförandeplan bedöms fungera väl. Åtgärderna accepteras. Tidsplan underförstås vara from nu, med nya upplägget i ParaSol Standardkrav.: Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetsmål, inklusive de som erfordras för att uppfylla krav på tjänst, upprättas för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitetspolicyn. 2. Beskrivning av avvikelse: Det saknas en tydlig handlingsplan för hur man ska uppnå målet högre kontinuitet i utförande av tjänst ute hos brukare. 3. Objektiva bevis: Handlingsplan saknas f.n för detta kvalitetsmål. Vad ska göras, av vem, till när Åtgärderna godkänns. Uppföljning görs vid nästa revision av hur detta implementerats och följts Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140408 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Vårdplanering? Blir kallade av distriktssköterska, kontaktpersonen är den som oftast deltar.

Vårdplanering? Blir kallade av distriktssköterska, kontaktpersonen är den som oftast deltar. Omsorgsförvaltningen 120412 Addera Omsorg i Ljusdal AB Addera Omsorg 31 kunder, 3 är på gång. Ca 700 timmar Det har varit strul med tekniken, men allt känns bättre än tidigare. Bra med tillgång till TES

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och Omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-28 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

LOV, LJUSDAL. Uppföljning, november 2010

LOV, LJUSDAL. Uppföljning, november 2010 LOV, LJUSDAL Uppföljning, november 2010 Uppföljning Eva Liljevall, har tillsammans med mig gjort en uppföljning av: Addera Omsorg Modus Vivendi, Hemtjänst och service 2 hemtjänstområden i Ljusdal Los Frågorna..

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Att söka hjälp och stöd

Att söka hjälp och stöd Att söka hjälp och stöd Om du behöver stöd och hjälp för att klara din vardag kan du ansöka om bistånd. Bistånd = hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) Du har rätt att ansöka om bistånd med vad

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Delegation - förenklad biståndsbedömning

Delegation - förenklad biståndsbedömning Ärende 7 Dnr VON-2012-212 Dpl 01 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteskrivelse 2012-08-13 Roger Granat, 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegation

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2014 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2014 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2014 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer