RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30. Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson"

Transkript

1 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson

2 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun Dokumentinformation Process: Lagrum: Uppdragsgivare: Kommunal risk- och sårbarhetsanalys Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Säkerhetsskyddslag (1996:627) Patrik Annervi, Falkenbergs kommun Uppdragsnummer: Upprättad av: Kontrollerad av: Godkänd av: Karin Johansson Henrik Selin Karin Johansson Datum Rev Status Upprättad av Kontrollerad av Arbetshandling KJ Arbetshandling KJ Granskningshandling KJ HS Slutgiltig handling KJ HS Konsult WSP Brand & Risk. Laholmsvägen Halmstad Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm. Uppdragsnummer: (28)

3 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap inventera, identifiera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Med bakgrund av denna lagstiftning har Falkenbergs kommun under 2009 arbetat systematiskt med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt sammanställt underlaget i denna rapport. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att identifiera riskobjekt inom kommunens geografiska område och kommunala sårbara verksamheter, identifiera och värdera oönskade händelser som kan påverka kommunens samt bedöma kommunens sårbarhet och förmåga att hantera dessa händelser. Denna risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram i samarbete med kommunerna Falkenberg, Hylte, och Halmstad. Samarbetet inleddes med att ett verktyg togs fram där respektive kommuns riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser dokumenterades, kommunens hanteringsförmåga och sårbarhet bedömdes, samhällsviktiga verksamheter identifierades och åtgärdsförslag presenterades. WSP Brand & Risk har sammanställt rapporten. Dokumentationen diskuterades i kommunens samhällsskyddsgrupp innan rapporten fastställdes. Falkenbergs kommun har i samband med den här risk- och sårbarhetsanalysen identifierat 16 riskobjekt och 38 sårbara verksamheter samt 44 oönskade händelser som kan få konsekvenser för kommunen. Riskobjekten är av mycket varierande karaktär, allt från livsmedelsproduktion och farligt gods till sediment i Ätran. I denna analys har sårbara verksamheterna inom kommunens förvaltningar/bolag identifierats. Flertalet har även klassats som samhällsviktig verksamhet. De oönskade händelserna som identifierats är indelade i följande kategorier; infrastruktursvikt, händelser som påverkar IT-miljön, kriminell handling, naturolyckor, räddningstjänstolycka, smitta, social oro, vardagsolycka. Samtliga kategorier finns med bland de oönskade händelserna även om större delen är räddningstjänstolyckor. Förmågan att hantera de oönskade händelserna bedöms i de flesta fall som i huvudsak god och i något fall som god. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder har påbörjats, nästa steg är att prioritera utifrån en rimlighetsbedömning och kostnad/nyttoanalys. Utifrån Falkenbergs kommuns första sammanställda risk- och sårbarhetsanalys kan följande slutsatser dras: Kommunen har genom denna risk- och sårbarhetsanalys fått god kännedom om riskobjekt, sårbara verksamheter, oönskade händelser och värderingen av dessa samt förmågan att hantera händelserna. Resultatet av värderingen visar att riskbilden i Falkenbergs kommun varierar. Virusangrepp, hot/våld i skolmiljö och skadegörelse i skolor bedöms vara händelser som kan leda till att komplexa situationer uppstår. Kommunen bedömer att hanteringsförmågan överlag är i huvudsak god. Sårbarhetsbedömningen tydliggör i vilken omfattning olika verksamheter påverkas av oönskade händelser. IT-avbrott och stormar bedöms vara händelser som flest verksamheter är sårbara inför. Kommunen behöver ta fram en plan för kommande utbildningar inom risk- och krishanteringsområdet och krisövningar. Övningarna bör genomföras som enkla seminarieövningar på förvaltningsnivå med scenarier där sårbarheten bedöms medelstor/stor. Arbetet med åtgärdsförslagen måste fortsätta och dels bygga på en kostnad/nyttoanalys och dels samordnas med kommunens övriga säkerhets- och trygghetshöjande arbete som pågår. För att analysen skall kunna vara användbar i kommunens planering måste den vara ett levande dokument. En analysgrupp föreslås skapas vars syfte bland annat blir att hålla analysen uppdaterad. Uppdragsnummer: (28)

4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR LAGSTIFTNING UNDERLAGSMATERIAL METOD BEGREPP OCH DEFINITIONER KVALITETSSÄKRING SEKRETESS BESKRIVNING AV KOMMUNEN IDENTIFIERING OCH ANALYS AV RISKOBJEKT, SÅRBARA VERKSAMHETER OCH OÖNSKADE HÄNDELSER SAMMANSTÄLLNING AV RISKOBJEKT I KOMMUNEN SAMMANSTÄLLNING AV SÅRBARA VERKSAMHETER INOM KOMMUNEN SAMMANSTÄLLNING AV OÖNSKADE HÄNDELSER SOM KAN PÅVERKA KOMMUNEN VÄRDERING AV IDENTIFIERADE HÄNDELSER KRITERIER FÖR SANNOLIKHET OCH KONSEKVENS VÄRDERING AV HÄNDELSER SOM KAN PÅVERKA KOMMUNEN BEDÖMNING AV KOMMUNENS HANTERINGSFÖRMÅGA KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV HANTERINGSFÖRMÅGAN FALKENBERGS KOMMUNS BEDÖMDA HANTERINGSFÖRMÅGA SÅRBARHETSBEDÖMNING FÖR KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR KRITERIER FÖR SÅRBARHETSBEDÖMNING SÅRBARHETSBEDÖMNING FÖR FALKENBERGS FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER I KOMMUNENS HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LSO REDOVISNING AV PRIORITERADE ÅTGÄRDER FORTSATT ARBETE FÖR ATT VIDTA ÅTGÄRDER DISKUSSION RISKOBJEKT I KOMMUNEN SÅRBARA VERKSAMHETER INOM KOMMUNEN OÖNSKADE HÄNDELSER KOMMUNENS HANTERINGSFÖRMÅGA SÅRBARHETSBEDÖMNING KOMMUNENS FORTSATTA ARBETE RAPPORTENS OSÄKERHETER REVIDERING OCH UPPDATERING AV RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSEN SLUTSATSER...26 REFERENSER...27 BILAGA A VERKTYG FÖR PRIORITERING AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET...28 Uppdragsnummer: (28)

5 1 Inledning Det huvudsakliga syftet med kommunala risk- och sårbarhetsanalyser är att ta fram underlag för att skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas i kommunen. Beslutsfattare och verksamhetsansvariga bör ha god kännedom om kommunens risker och sårbarheter för att kunna verka för att reducera antalet inträffade olyckor och andra oönskade händelser. En inventering och analys av kommunens risker och sårbarheter fungerar även som underlag för att utveckla förmågan att hantera oönskade händelser, då kännedom om vad som kan inträffa ökar möjligheten att bygga upp en god krishanteringsförmåga. Det är även viktigt att kommunens medborgare får en uppfattning om de risker och sårbarheter som finns i kommunen, då de enligt lagstiftning har ett ansvar att förebygga och hantera olyckor som inträffar. Genom tydlig information om kommunens riskbild kan riskmedvetenheten öka och därmed möjligheten att hantera en oönskad händelse. 1.1 Bakgrund Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap identifiera, värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och säkerhetsskyddslag (1996:627) ställer krav på riskidentifiering. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för både kommunens plan för hantering av extraordinära händelser (Falkenbergs kommuns kris- och kommunikationsplan) och för kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. Båda dessa dokument ska revideras under Med bakgrund av ovanstående lagstiftning och kommunens behov av ett sammanställt underlag för att kunna arbeta vidare med säkerhetsarbetet har Falkenbergs kommun under 2009 tagit fram ett systematiskt arbetssätt för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys samt sammanställt underlaget i denna rapport. I december 2009 överlämnas rapporten till länsstyrelsen i Hallands län. 1.2 Syfte Syftet med kommunens systematiska arbete med risk- och sårbarhetsanalys är att: Identifiera och analysera riskobjekt inom kommunens geografiska område och sårbara kommunala verksamheter. Identifiera och värdera oönskade händelser som kan påverka kommunen. Bedöma kommunens förmåga att hantera dessa händelser och förvaltningars/bolags sårbarhet. Ta fram förslag på åtgärder som är lämpliga att vidta för att göra kommunen mer robust. Utgöra beslutsunderlag i samband med revidering av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, kommunens kris- och kommunikationsplan och vidframtagandet av säkerhetsanalys. Denna rapport är skriven i syfte att sammanställa riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser som kommunen identifierat och värderat samt kommunens bedömda förmåga att hantera olika händelser. 1.3 Mål Målet är att Falkenbergs kommuns risk- och sårbarhetsanalys ska ge en övergripande bild av riskobjekt inom kommunens geografiska yta och sårbara kommunala verksamheter. Sammanställningen ska användas i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag. Uppdragsnummer: (28)

6 1.4 Avgränsningar Denna rapport analyserar riskobjekt, sårbara verksamheter inom kommunens verksamheter och oönskade händelse som finns inom Falkenbergs kommuns geografiska yta eller som kan påverka Falkenbergs kommun. Med påverkan menas i denna rapport störningar för kommunal verksamhet, medborgare, infrastruktur, bebyggelse etc. Rapporten begränsas till att endast omfatta sådana objekt och händelser som medför en kommunal påverkan och därmed skall inkluderas i analysen till följd av kommunens geografiska områdesansvar. Bedömning av kommunens hanteringsförmåga och förvaltningar och bolags sårbarhet samt förslag på åtgärder har enbart gjorts för åtta av de identifierade oönskade händelserna. Valet av vilka oönskade händelser som ska analyseras vidare gjorde kommun efter att händelserna värderats. 1.5 Lagstiftning Rapporten är framtagen utifrån följande lagstiftning: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEX) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Sevesodirektivet, 96/82/EG, om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår Säkerhetsskyddslag (1996:627) 1.6 Underlagsmaterial Rapporten baseras på följande underlag: Grovanalys, Risk- och sårbarhetsanalys, påbörjat arbetsdokument från Falkenbergs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, Falkenbergs kommuns kris- och kommunikationsplan, Falkenbergs rutiner för oljeberedskap, Falkenbergs rutiner för pandemi, Rutiner för vädervarning, 2008 Scenarier Ibero elavbrott och farligt gods-olycka, Torsåsens Fågelprodukter AB, riskanalys, Arbetsmöten med kommunens samhällsskyddsgrupp, Arbetsmöten tillsammans med Hylte och Falkenberg, Utöver detta underlagsmaterial har litteratur används, referenser anges i rapporten. Uppdragsnummer: (28)

7 1.7 Metod I samband med hantering av risker används en rad olika begrepp. De begrepp som används i denna risk- och sårbarhetsanalys utgår från den så kallade riskhanteringsprocessen 1,2, figur 1, vars innebörd förklaras nedan. Risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om frekvensen d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod är känd. Kortfattat definieras risk = sannolikhet * konsekvens. Riskanalys avser riskidentifiering och riskuppskattning. Riskidentifieringen är en inventering av scenarier som kan medföra oönskade konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. Riskbedömning avser riskanalys och riskvärdering. Riskvärderingen innebär att avgöra om uppskattade risker kan accepteras, om det finns behov av riskreducerande åtgärder samt att verifiera olika alternativ. Riskhantering avser riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll. Riskreduktion/kontroll innebär att utifrån riskvärderingen fatta beslut kring riskreducerande åtgärder och kontrollera att de genomförs och följs upp. Dessutom ingår att bevaka eventuella förändringar i systemet som kan föranleda behov av ny riskanalys. Figur 1. Riskhanteringsprocessen. Markeringen visar vilka delar som behandlas i rapporten. Denna kvalitativa risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram i samarbete med Falkenbergs kommun, Hylte kommun och Halmstads kommun. Samarbetet inleddes med att ett verktyg 3 togs fram för att kunna dokumentera respektive kommuns riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser som kan påverka kommunen. WSP Brand & Risk har sammanställt kommunens uppgifter i denna rapport. Efter att varje kommun dokumenterat ovan nämnda objekt, verksamheter och händelser värderades risken för att en oönskad händelse ska inträffa, kommunens sårbarhet och hanteringsförmåga bedömdes, samhällsviktiga verksamheter identifierades och åtgärdsförslag presenterades. Risk- och sårbarhetsanalysen diskuterades och analyserades därefter i kommunens samhällsskyddsgrupp innan rapporten fastställdes. Denna rapport är en sammanställning av kommunens dokumentation avseende risker och sårbarheter inom kommunens geografiska yta samt oönskade händelser som kan påverka kommunen. I kapitel 3-7 ges en kort beskrivning av tillvägagångssättet för respektive kapitels innehåll. Läsare som önskar ta del av mer detaljerad information om riskobjekt, sårbara verksamheter, oönskade händelser samt värdering och bedömning hänvisas till kommunens säkerhetsansvarig. Uppdragsnummer: (28)

8 1.8 Begrepp och definitioner Denna rapport bygger på följande definitioner på nedanstående begrepp: Riskobjekt Ett riskobjekt är ett fysiskt objekt som påverkar omgivningen negativt vid en oönskad händelse. Ett exempel på är en industri med farliga kemikalier eller en väg där det transporteras farligt gods. 4 Sårbar verksamhet Sårbarhet uttrycker oförmåga hos ett objekt, system, verksamhet, individ etc. att stå emot och hantera en specifik påfrestning som kan härledas till inre eller yttre faktorer. En sårbar verksamhet är en verksamhet som påverkas negativt av en oönskad händelse genom sin närhet till ett riskobjekt. Ett exempel på sårbar verksamhet är ett äldreboende i närheten av en farlig industri. 5 Oönskad händelse Med en oönskad händelse avses i denna rapport en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga verksamheter och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 6 Förmåga Förmåga avser i det här sammanhanget den robusthet och kapacitet som behövs för att undvika och hantera allvarliga kriser i samhället Kvalitetssäkring Rapporten är utförd av Karin Johansson (civilingenjör Riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Henrik Selin (civilingenjör Riskhantering) Sekretess Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen har klargjorts ovan och innefattar bland annat att risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra beslutsunderlag, ge samhället en god kunskap om risker och sårbarheter som kan påverka samhällets funktionsförmåga samt att analysen ska vara ett levande dokument. Med detta i åtanke är det olämpligt att belägga risk- och sårbarhetsanalysen med sekretess. De uppgifter som ingår i risk- och sårbarhetsanalysen i dagsläget är inte av sådan karaktär att de omfattas av 18 kap 13 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), det vill säga uppgifterna är inte av den typen att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgifterna röjs. Dock kan analysen i framtiden komma att innehålla denna typ av uppgifter. Om så sker kommer dessa skyddsvärda uppgifter att presenteras i en separat bilaga. Uppdragsnummer: (28)

9 2 Beskrivning av kommunen Falkenbergs kommun ligger centralt i Halland och är ytmässigt den största kommunen i länet. Kommunen sträcker sig ca tre mil längs kusten och ca fem mil in i landet. Den totala ytan är 1115 km 2. I kommunens östra inland finns skogsbygd med åtskilliga sjöar och vattendrag, längre västerut vidtar ett mer brutet landskap, mellanbygden och längst i väster möter ett öppet jordbrukslandskap havet. Älvsered Ullared Köinge Ätran Fegen Långås Vessigebro Falkenberg Slöinge Figur 2. Karta över Falkenbergs kommuns geografiska yta. Falkenbergs kommun är inne i en expansiv fas, där befolkningen de senaste 2,5 åren ökat med 480 personer för att 2007 överstiga invånare. Den senaste framtagna befolkningsprognosen förutspår att befolkningen 2017 ligga på strax över personer. Befolkningsökningen beror framförallt på ett positivt flyttnetto och att invandringen har varit stor. Falkenbergs kommun är en kommun med stor andel villabebyggelse. Förutom villaområden från 50- och 70-talen har under de senaste åren även en del nya flerfamiljshus byggts. Falkenbergs näringsliv består framförallt av små och medelstora företag. Utmärkande för kommunen är det stora inslaget av livsmedel- och verkstadsindustri. Exempel på större industrier är Carlsbergs bryggeri och Arlas ysteri. Varuhuset Gekås i Ullared är en av Sveriges största turistattraktioner, som mest har personer besökt butiken under en och samma dag. Turistnäringen i Falkenberg är stor även om Ullared bortses. Med sitt läge centralt på västkusten korsas Falkenbergs kommun både av E6:an och av västkustbanan. Förutom detta finns ett flertal vägar i väst-östlig riktning vilka är hårt belastade. Ett exempel är väg 154 som sträcker sig från Falkenberg via Ullared, där Gekås ligger, vidare mot Svenljunga och Borås. Även väg 150 är en viktig länk för näringslivets transporter öster och norr ut, den kopplar Falkenberg till Nissastigen och vidare mot E4:an till Stockholm. Uppdragsnummer: (28)

10 3 Identifiering och analys av riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser I detta kapitel presenteras de riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser som identifierats och analyserats av Falkenbergs kommun. Identifieringen bygger på diskussioner med representanter från kommunens förvaltningar och bolag, tidigare framtagen grovanalys, händelser som inträffat, omvärldsbevakning samt material från Länsstyrelsen 8 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 9 (MSB). I rapporten listas bland annat objektens namn och verksamhet samt händelsernas kategori och typ av oönskad händelse. 3.1 Sammanställning av riskobjekt i kommunen Riskobjekten omfattas ofta av någon lagstiftning, som exempelvis lagen om skydd mot olyckor (LSO), sevesodirektivet, elsäkerhetslagstiftning, lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) m.fl. Flera av ovannämnda lagstiftningar ställer krav på att verksamhetsutövare eller ägare ska analysera riskerna med verksamheten. ADR är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg och RID är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på järnväg. Tabell 1. Sammanställning av riskobjekt i Falkenberg. Riskobjekt Verksamhet Lagstiftning Ägare Falkenbergs terminal Driver hamnen i Falkenberg Seveso, 2:4 LSO Falkenbergs kommun Torsåsen Livsmedelsproduktion 2:4 LSO Guldfågeln AB SIA Glass Livsmedelsproduktion 2:4 LSO SIA Glass AB Farligt gods-leder väg Farligt gods-transporter vägnät LSO / ADR Vägverket, åkerier, Falkenbergs kommun Farligt gods-led järnväg Farligt gods-transporter järnväg LSO / RID Banverket, Green Cargo mfl. Transformatorstationer Eldistribution Elsäkerhetslag. E.ON, Feab Bensinstationer Försäljning av brandfarlig vara LBE Bensinstationsföreståndare Kraftledningar, 130 kva Eldistribution Elsäkerhetslag. E.ON Sediment i nedre Ätran Södra Skogsägarna Södra Skogsägarna, Ätranssvetsmekaniska AB F.d Fbg gjuteri, nuvarande Västsvenskfartygsservice Utmed Ätran åbrink förekommer många typer av verksamheter Impregnering/sågverk, tidigare lokstall Falkenbergs kommun 2.2 LSO Södra skogsägarna Träimpregnering 2.2 LSO Södra skogsägarna Fartygsservice 2.2 LSO Västsvenskfartygsservice Falkvarv Varvsverksamhet 2.2 LSO Falkenbergs kommun Skredzoner Översvämningskänsliga områden Viss mark, särskilt lermark som sluttar eller gränsar till vatten, är känslig för skred Anläggningar för el- och vattenproduktion ligger inom översvämningskänsliga områden Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun Uppdragsnummer: (28)

11 3.2 Sammanställning av sårbara verksamheter inom kommunen Denna risk- och sårbarhetsanalys har avgränsats till att enbart identifiera sårbara verksamheter inom kommunens förvaltningar och bolag. Falkenbergs kommuns riktlinjer för hantering av pandemi, en världsomfattande epidemi, har utgjort underlag vid identifieringen av sårbara kommunala verksamheter. Större delen av kommunens förvaltningar och bolag har sårbara verksamheter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Denna bedömning grundar sig på kriterier framtagna av MSB och Sydlänssamverkan. Sydlänssamverkans verktyg för prioritering av samhällsviktig verksamhet 10, presenteras i bilaga A. Samhällsviktig verksamhet är enligt MSB verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor 11 : 1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. I tabellen nedan anges vilka verksamheter som Falkenbergs kommun har bedömt som samhällsviktig verksamhet samt korta kommentarer gällande sårbarheter, kritiska beroendeförhållanden, resursbehov etc. Mer detaljerad information finns i kommunens pandemiplan. 12 Tabell 2. Sammanställning av kommunens sårbara verksamheter. Förvaltning/Bolag Sårbar verksamhet Samhällsviktig verksamhet Motivering Kommentarer enligt Falkenbergs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskolor Ja Om inte barnomsorgen fungerar kan föräldrar inte lämna sina barn och därmed inte arbeta. Skolor Ja Skolor från 6 år till 12 år är samhällsviktiga för att föräldrar har rätt till tillfällig föräldrarpenning. Vid en pandemi, då barn blir sjuka, innebär det att föräldrar behöver vara hemma vilket påverkar övrig samhällsviktig verksamhet. Skolskjuts Ja För att barn skall kunna ta sig till skolan. Krisledningsfunktion Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Vikariepool Ja För att kunna erbjuda barnomsorg åt föräldrar. Gymnasieskolan Nej - Falkenbergs Bostads AB (FaBo) Falkenbergs Energi AB (FEAB) Jourverksamhet Ja Fastighetstekniken är viktig i dagens samhälle. Akuta ärenden Nej - Elstörning Ja Utan el stannar all typ av produktion av tele, vatten, IT, värme. Fjärrvärme Ja Livsnödvändigt. Naturgasledning Nej - Transformatorstationer Ja Utan el stannar all typ av produktion av tele, vatten, IT, värme. Kommunledningskontoret IT-infrastruktur Ja Idag sker merparten av all kommunikation via våra nätverk. Utan en fungerande infrastruktur kommer kommunen få problem att utföra sina åtaganden. Telefoni, växel Ja Mycket viktig för att kunna hålla kontakt med kommunens medborgare. Informationsfunktionen Ja Uthålligheten i informationsfunktionen. Krisledningsfunktionen Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Löneadministration Ja Viktig för att inte personal skall drabbas av personliga problem. Uppdragsnummer: (28)

12 Förvaltning/Bolag Sårbar verksamhet Samhällsviktig verksamhet Motivering Kommentarer enligt Falkenbergs kommun Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsärenden Nej - Räddningstjänst Operativ räddningstjänst Ja Om inte medborgaren kan få hjälp i nödsituationer kan fler omkomma i onödan. Socialförvaltningen Journaler och ärendehantering ÄoH, IFO Ja Utan systemet får socialförvaltningen svårt att utföra sina åtagande enligt lagstiftning. Trygghetslarmen Nej Om inte dessa larm fungerar kommer många äldre inte klara vardagen. Krisledningsfunktion Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Hemtjänst/Hemsjukvård Ja För att äldre skall få den vård och tillsyn de behöver för att klara vardagen. Vårdboende Nej - Mattransporter och matdistribution Ja Är ett kritiskt beroende i kommunen. Det finns idag mellan leverantörer av olika typer av livsmedel, drycker och kosttillägg. Skulle någon av dessa inte kunna leverera varor används i det flesta fall Servera i Halmstad som ses som huvudgrossist. Matdistribution till brukare som bor i ordinärt boende får sin matportion utkör av hemtjänstpersonal. Två dagcentraler för även mat från hemtjänstpersonal medan andra dagcentergrupper hämtar sin mat vid tillagningsköken. Serviceboende samt flertalet skolor och förskolor får sin mat distribuerad av Taxi Falkenberg eller Ätran taxi. Detta innebär att förvaltningar som är beroende av dessa två transportörer bör ta en dialog för att säkerställa så att transportören kan fullfölja avtalet med kommunen. Gruppbostäder, LSS Nej - Personlig assistans Nej - IFO, beroende, familjerätt, ekonomi, försörjningsstöd Ja Försörjningsstöd och akuta familjeärenden för medborgarens trygghet. Stadsbyggnadskontoret Tillgång till kartor Nej - Vinterväghållning Ja Begränsad framkomligheten påverkar blå-ljus myndigheternas och medborgarnas väg till arbete m.m. Vintertid ökar även risken för influensa, vilket kan påverka snöröjningens bemanning. Trafikärenden Idrottshallar, samlingslokaler Nej Nej Vatten & miljö i väst AB (Vivab) Vattenverk Ja Utan fungerande vattenproduktion är samhället mycket sårbart. Vattentäkter Ja Källan till vattenproduktionen. Vissa vägavsnitt med tung trafik och farligt gods passerar vattentäkters skyddsområden. Krisledningsfunktion Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Renhållning Reningsverk Nej Nej Uppdragsnummer: (28)

13 Verksamheter kopplade till vård, skola och omsorg bedöms i stor omfattning bedriva samhällsviktig verksamhet. För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet ses tillgång till nyckelpersoner samt fungerande kommunalteknisk försörjning och IT-system som grundläggande faktorer. I sammanställningen av sårbara verksamheter anger flera förvaltningar/bolag att krisledningsfunktionen är prioriterad. Funktionen är viktig för att kunna upprätthålla en ledning och styrning av prioriterad verksamhet. Vidare behövs funktionen för att kunna skapa en tydlig lägesbild samt kunna samverka med andra aktörer inom kommunen och inom länet. 3.3 Sammanställning av oönskade händelser som kan påverka kommunen Falkenbergs kommun har identifierat oönskade händelser som kan påverka kommunen. Identifieringen är inte heltäckande, utan ska ses som ett första steg i identifieringsprocessen som ingår i kommunens systematiska riskhanteringsarbete. I arbetet med att ta fram kommunens Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor sammanställdes statistiskt underlag från MSB (verktyget IDA), Vägverket (verktyget Strada), kommunens statisk över fallolyckor och uppgifter från kommunens skaderapporteringssystem, där uppgifter gällande egendomsskador registreras. Som underlag till kommunens identifiering av oönskade händelser i denna analys har handlingsprogrammet enligt LSO och erfarenhet från inträffade händelser utgjort värdefull information. Händelserna delas in i följande kategorier: Infrastruktursvikt Händelser som påverkar IT-miljön (benämns IT-miljö) Kriminell handling (våld, terror, brott) Naturolyckor Räddningstjänstolycka inom kommunen (benämns RTJ olycka) Smitta (epidemi, pandemi) Social oro Vardagsolycka (fall, självmord, hot, drunkning, händelser som ej klassas som räddningstjänst) Tabell 3. Sammanställning av händelser som kan påverka Falkenbergs kommun. Nr Kategori Oönskad händelse Konsekvenser för kommunen H1 RTJ olycka Tågolycka med farligt gods i Falkenberg Miljökonsekvenser, allmänhetens oro, svårt att avgränsa, ämnets farlighet är avgörande, evakuering. H2 RTJ olycka Kärnkraftsolycka, radioaktivt utsläpp Totalt kaos, allmänhetens oro, en enormt svår påfrestning på samhället. H3 RTJ olycka Oljeutsläpp mot kustremsan H4 RTJ olycka Trafikolycka med farligt gods Kräver stora personella resurser och skyddskläder. Kan få omfattande miljökonsekvenser. Stora ekonomiska konsekvenser för turismnäringen. Viktigt med information till allmänheten. På fel ställe stora ekonomiska konsekvenser, allmänhetens oro, svårt att avgränsa, ämnets farlighet är avgörande, evakuering. Produktionsstopp på flertalet större företag. H5 RTJ olycka Brand i större vårdboende Totalskada på byggnaden, saknar ersättningslokaler H6 RTJ olycka Transportolycka i kommunen H7 RTJ olycka Kommuninvånare som drabbas av olycka utanför kommungränsen Ett stort informationsbehov, med tanke på liv, vem och vilka som berörs. Komplicerad räddningsinsats. Ett stort informationsbehov, med tanke på liv, vem och vilka som fanns med vid olyckstillfället. Uppdragsnummer: (28)

14 Nr Kategori Oönskad händelse Konsekvenser för kommunen H8 RTJ olycka Utsläpp av farliga ämnen i Ätran Vattenbrist, sjukdomsfall, stort informationsbehov, råd till allmänheten. H9 RTJ olycka Brand i mindre vårdboende, gruppboende Ersättningslokal, informationsbehov, oro, räddningsinsats. H10 RTJ olycka Skogsbrand H11 RTJ olycka Brand i skola/förskola Samordning, informationsbehov, drabbar enskild, resurskrävande. Utebliven undervisning, informationsbehov, ersättningslokaler. H12 RTJ olycka Brand i skola högstadiet/gymnasiet Utebliven undervisning, informationsbehov, ersättningslokaler. H13 RTJ olycka Brand i publik lokal (Gekås), festlokal, hotell, idrottsanläggning Informationsbehov, komplicerad räddningsinsats. H14 Vardagsolycka Fallolyckor Extra vårdbehov, rehab H15 Smitta Vattenburen smitta H16 Smitta Smittspridning/pandemier Panikskapande, stor påfrestning, Beroende på arten av kemikalie kan långvarig sanering av täkten krävas eller i värsta fall läggas ner. Renvattenbrist kan uppstå på grund av minskad råvattentillgång. Stor personalbrist, arbetsuppgifter kan ej utföras, ekonomisk kollaps, osäkert om arbetsgivaren kan flytta runt personalen? H17 Smitta Smittspridning via livsmedel Personalbrist H18 Kriminell handling Bombhot Oro, stort informationsbehov, materiella skador. H19 Kriminell handling Sabotage mot el- och fjärrvärmeanläggning El- och värmeavbrott H20 Kriminell handling Sabotage mot drickvattenförsörjningen Vattenbrist H21 Infrastruktursvikt Avbrott i telesystemet, fast/ mobilt Irritation, störningar i trygghetslarm till äldre, oro. H22 Infrastruktursvikt Långvarigt elavbrott, vintertid H23 Infrastruktursvikt IT-avbrott Samordning, informationsbehov, prioriteringar, evakuering, mat hållning Kommunikationsproblem, irritation, ekonomiska konsekvenser. H24 RTJ olycka Kemikalieolycka i vattenskyddsområde Miljökonsekvenser, produktionsstopp, förorening. H25 IT-miljö Virusangrepp, kapning av dator utifrån Utslagna datasystem, manipulerade uppgifter i databasen. H26 Naturolycka Stormar, snöstorm, isstorm Miljökonsekvenser, egendomsskador, personalbrist H27 Naturolycka Kraftigt snöoväder Miljökonsekvenser, egendomsskador, personalbrist H28 Naturolycka Översvämningar, kraftig nederbörd Översvämningar H29 Social oro Förtroendekris => upplopp, demonstrationer Informationsbehov H30 RTJ olycka Bussolycka skolan Personskador H31 RTJ olycka Olycka i samband med utflykt vid stranden där det förekommer bad. Alt. Studieresa/liknande utflykt. Drunkning/olycka vid vatten H32 Vardagsolycka Hot och våld i skolmiljö Personskador och psykiskt lidande H33 Naturolycka Ras och/eller skred Personskador och psykiskt lidande, materiella skador H34 Naturolycka Värmebölja Personskador H35 Vardagsolycka Självmord Personskador och psykiskt lidande H36 Kriminell handling Hot och våld mot verksamhet, personal Personskador och psykiskt lidande, störning i systemet. Uppdragsnummer: (28)

15 Nr Kategori Oönskad händelse Konsekvenser för kommunen H37 Kriminell handling Hot och våld mot politiker Personskador och psykiskt lidande, störning i den demokratiska ordningen. H38 RTJ olycka Brand i större industrilokal Personskador, produktionsbortfall H39 RTJ olycka Brand i lantgård Personskador, produktionsbortfall H40 RTJ olycka Drunkningsolycka Personskador, dödsfall H41 RTJ olycka Brand i flerfamiljshus Personskador, informationsbehov, behov av bostäder. H42 RTJ olycka Brand i fjärrvärme anläggning Miljökonsekvenser, egendomsskador, minskade produktion. H43 RTJ olycka Tågbrand i tunnel Personskador, egendomsskador H44 Kriminell handling Skadegörelse på skolor Glaskross, onödiga ekonomiska utgifter Hälften av alla de identifierade händelserna är inom kategorin räddningstjänstolycka. Inom kategorin kriminellhandling har sex händelser identifierats och fem händelser har identifierats som naturolyckor. Många händelser påverkar antingen den kommunaltekniska försörjningen eller verksamheter inom skola, vård, omsorg. Ett stort informationsbehov är en tydlig konsekvens som kommunen måste hantera för flertalet av händelserna. Många händelser skapar oro hos medborgarna, vilket ställer krav på kommunens förmåga att se deras behov och i vissa fall omhänderta medborgarna. Uppdragsnummer: (28)

16 4 Värdering av identifierade händelser I detta kapitel värderas de identifierade oönskade händelserna gentemot uppsatta kriterier för sannolikhet och konsekvens. Resultatet av värderingen presenteras i en riskmatris, detta i syfte att kunna samla alla värderade händelser och därmed ge läsaren en tydlig bild över hur riskbilden ser ut i Falkenbergs kommun. 4.1 Kriterier för sannolikhet och konsekvens Kriterierna för sannolikhet och konsekvens har tagits fram utifrån litteratur 3 samt diskussion i arbetsgruppen med representanter från Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun och WSP Brand & Risk. Kriterierna för sannolikhet och konsekvens presenteras i nedanstående tabeller. Tabell 4. Beskrivning av kriterier för att bedöma sannolikhet. Sannolikhet S1 - liten S2 - medelstor S3 - stor S4 - mycket stor Kriterier Inträffar mer sällan än en gång på tio år Inträffar under en tioårsperiod Inträffar årligen Inträffar dagligen/varje vecka Tabell 5. Beskrivning av kriterier för att bedöma konsekvens. Konsekvens K1 - liten K2 - medelstor K3 - stor K4 - mycket stor Kriterier Drabbas inte av störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av mindre störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av kraftiga störningar - verksamheten kan hjälpligen upprätthållas Drabbas av sådana störningar och av sådan grad att den inte fungerar utan att åtgärder vidtas - verksamheten kan inte upprätthållas Efter att den oönskade händelsens sannolikhet och konsekvens har bedömts beräknas risknivån enligt definitionen för risk; risk = sannolikhet * konsekvens. För att enkelt kunna åskådliggöra den oönskade händelsens risknivå placeras händelsen in i en så kallad riskmatris, se figur Värdering av händelser som kan påverka kommunen I riskmatrisen presenteras de oönskade händelser som kommunen identifierat och därefter värderat utifrån kriterier för sannolikhet och konsekvens. I matrisen anges endast den oönskade händelsens nummer, fullständig förteckning finns i kapitel 3.3. För händelser som klassas som räddningstjänst, enligt LSO, fallolyckor och egendomsskador finns statistiskt underlag som varit till hjälp vid värderingen. Detta har medfört att bedömningen av dessa händelser bygger på både kvalitativa och kvantitativa grunder utifrån dialoger med kommunens samhällsskyddsgrupp. Värderingen av övriga händelser bygger på kvalitativa bedömningar i samråd med representanter från kommunens förvaltningar och bolag. Uppdragsnummer: (28)

17 Konsekvens Sannolikhet K1 liten K2 medelstor K3 stor K4 mycket stor S4 - mycket stor H14, H35 H25, H32, H44 S3 - stor H10, H13, H17, H21, H40 H4, H6, H23, H36, H38, H39 S2 - medelstor H7, H37, H41 H1, H3, H5, H8, H9, H11, H12, H15, H22, H28, H30, H42, H43 H24, H26 S1 - liten H18 H16, H19, H20, H27, H29, H33, H34 H2 Figur 3. Riskmatris där identifierade oönskade händelser har värderats. Färgerna på riskmatrisen olika fält är ett hjälpverktyg som syftar till att utgöra underlag till beslut om åtgärder bör vidtas för att reducera risken för att den oönskade händelsen ska inträffa. I tabellen nedan ges en förklaring till tolkning av fältens färger. Tabell 6. Förklaring av hur riskmatrisens färger tolkas. Svart Röd Gul Grön Akut risk, genomför åtgärd omedelbart Reducera risk, åtgärder är nödvändiga Aktiv riskhantering genom förebyggande arbete, överväg åtgärder Förenklad riskhantering, upprätthåll förebyggande åtgärder Värderingen av de oönskade händelserna visar på att riskbilden i Falkenberg är varierande, för vissa händelser kan komplexa situationer uppstå medan andra händelser kommer att påverka kommunen betydligt lindrigare. Utifrån färgerna i riskmatrisen bör, åtgärder som reducerar risken för den oönskade händelsen, i första hand vidtas för händelser som placerats i röda eller svarta fält. Falkenbergs kommun har värderat 3 av de 44 oönskade händelserna som röd risknivå. Enligt riskmatrisens ska sannolikheten och konsekvenserna för händelser som värderats som röd risknivå reduceras, vilket medför att det är nödvändigt att vidta åtgärder. I den här risk- och sårbarhetsanalysen har kommunen även valt att detaljstudera och arbeta vidare med några av de händelser som efter värderingen placeras i något av de gula fälten. Totalt är det 25 händelser i de gula fälten, 5 av dessa (fetstil i riskmatrisen) har efter att risknivån beräknats kommunen bedömt som händelser som bör åtgärdas. Generellt sett ska händelser i gula fält hanteras genom aktiv riskhantering och kommunen ska överväga om åtgärder bör vidtas. Det är av stor vikt att en rimlighetsbedömning, i form av exempelvis kostnad/nyttoanalyser, ligger till grund för beslut gällande om åtgärder skall vidtas för att reducera sannolikheten och/eller konsekvensen för dessa oönskade händelser. Uppdragsnummer: (28)

18 Tabell 7. Oönskade händelser som utifrån riskmatrisen bör hanteras i första hand. Nr Kategori Oönskad händelse Värdering i riskmatris H25 IT-miljö Virusangrepp, kapning av datorer eller system Åtgärder är nödvändiga H32 Vardagsolycka Hot och våld i skolmiljö Åtgärder är nödvändiga H44 Kriminell handling Skadegörelse på skolor Åtgärder är nödvändiga H14 Vardagsolycka Fallolyckor Överväg åtgärd H23 Infrastruktursvikt IT-avbrott Överväg åtgärd H24 RTJ olycka Kemikalieolycka i vattenskyddsområde Överväg åtgärd H26 Naturolycka Stormar, snöstorm, isstorm Överväg åtgärd H35 Vardagsolycka Självmord Överväg åtgärd Motiveringen till att de oönskade händelser som presenteras i tabell 7 har bedömts som väsentliga att arbeta vidare med är att risken (sannolikheten * konsekvensen) för dessa händelser är högre jämfört med de övriga händelserna i de gula fälten. Vardagsolyckorna fick en hög risknivå på grund av att sannolikheten för att de ska inträffa bedöms vara mycket stor. Händelserna kemikalieolycka i vattenskyddsområde och stormar/snöstorm/isstorm bedöms kunna medföra stora konsekvenser för både den kommunala verksamheten och medborgarna. Som underlag för att kunna bedöma sannolikheten och konsekvensen för IT-avbrott användes kommunens systemsäkerhetsanalys. Risknivån för händelsen IT-avbrott blev efter bedömningen högre än övriga händelser i samma fält, anledningen är att konsekvenserna blir stora både för kommunens verksamhet och för medborgarna. Övriga händelser i de gula fälten och händelser som placerats i gröna fält kommer inte att studeras vidare i den här risk- och sårbarhetsanalysen. Då vi lever i ett föränderligt samhälle kan riskbilden ändras och därmed ska dessa händelser värderas på nytt i samband med revidering av risk- och sårbarhetsanalysen. Uppdragsnummer: (28)

19 5 Bedömning av kommunens hanteringsförmåga I detta kapitel presenteras en bedömning av kommunens förmåga att hantera de oönskade händelserna. Denna bedömning bygger på framtagna kriterier och grundas på tillgången av både materiella och personella resurser, operativa förmågan, beroendet av andra verksamheter, produkter eller tjänster, krisledningsförmågan, förmågan att skapa en lägesbild, hantera informationen, samverka med andra aktörer samt ta hand om medborgarna. De oönskade händelser som efter värdering anges i tabell 7 kommer att behandlas i det här kapitlet. 5.1 Kriterier för bedömning av hanteringsförmågan Bedömningen av hanteringsförmågan bygger på kriterier som är framtagna för analysverktyget Ibero. 13 Tabell 8. Kriterier för bedömning av kommunens hanteringsförmåga. God I huvudsak god Viss Ingen/bristfällig Behövs ej Resurser och behov motsvarar förväntningarna uppgiften kan lösas Brister/störningar nedsätter förmågan uppgiften kan i huvudsak lösas Brister/störningar nedsätter förmågan uppgiften kan till viss del lösas Svåra brister uppgiften kan inte lösas Ej relevant för denna händelse 5.2 Falkenbergs kommuns bedömda hanteringsförmåga Falkenbergs kommun har bedömt hanteringsförmågan för de oönskade händelser som redovisas i tabell 7. Kommunens samhällsskyddsgrupp har deltagit i arbetet med att bedöma hanteringsförmågan utifrån framtagna kriterier. I tabellen nedan presenteras den bedömda hanteringsförmågan för händelser i tabell 7. Tabell 9. Bedömning av kommunens förmåga att hantera utvalda oönskade händelser. Nr Kategori Oönskad händelse Värdering riskmatris Bedömd hanteringsförmåga H25 IT-miljö Virusangrepp, kapning av dator utifrån God H32 Vardagsolycka Hot och våld i skolmiljö I huvudsak god H44 Kriminell handling Skadegörelse på skolor I huvudsak god H14 Vardagsolycka Fallolyckor I huvudsak god H23 Infrastruktursvikt IT-avbrott I huvudsak god H24 RTJ olycka Kemikalieolycka i vattenskyddsområde I huvudsak god H26 Naturolycka Stormar, snöstorm, isstorm I huvudsak god H35 Vardagsolycka Självmord I huvudsak god Uppdragsnummer: (28)

20 6 Sårbarhetsbedömning för kommunens förvaltningar I detta kapitel presenteras kriterierna för sårbarhetsbedömning och en övergripande bild av sårbarheten i kommunens förvaltningar och bolag för de utvalda oönskade händelser som studerats djupare i denna riskoch sårbarhetsanalys. 6.1 Kriterier för sårbarhetsbedömning I sårbarhetsbedömningen analyseras olika verksamheters möjligheter att upprätthålla sin verksamhet om en viss oönskad händelse inträffar. I jämförelse med bedömningen av hanteringsförmågan så görs sårbarhetsbedömningen i den här risk- och sårbarhetsanalysen på förvaltnings- och bolagsnivå. Hanteringsförmågan studerar hela kommunens förmåga att hantera en viss oönskad händelse. Bedömningen bygger på nedanstående kriterier för sårbarhetsbedömning. Tabell 10. Kriterier för sårbarhetsbedömning. S1 - liten S2 - medelstor S3 - stor S4 - mycket stor Drabbas inte av störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av mindre störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av kraftiga störningar - verksamheten kan hjälpligen upprätthållas Drabbas av sådana störningar och av sådan grad att den inte fungerar utan att åtgärder vidtas - verksamheten kan inte upprätthållas 6.2 Sårbarhetsbedömning för Falkenbergs förvaltningar och bolag Falkenbergs kommun har analyserat förvaltningarnas och bolagens sårbarhet för de identifierade oönskade händelserna som valts ut att studeras vidare, tabell 7. Sårbarhetsbedömningen syftar till att kartlägga i vilken grad de olika förvaltningarna kommer att drabbas av störningar om de oönskade händelserna inträffar. Vidare visar sårbarhetsbedömningen på vilka verksamheter som kommer att behöva stöttning från andra för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Händelsen storm som leder till el- och telebortfall och störningar i kommunaltekniska system bedömer kommunen att förvaltningarna och bolagen är mest sårbara för. De flesta förvaltningar/bolag anger att verksamheten kommer att drabbas av mindre störningar som de kommer att kunna hantera själva. Dock anger några förvaltningar att de troligtvis kommer att drabbas av så allvarliga störningar att de kan behöva hjälp utifrån för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Även andra händelser än storm kan medföra konsekvenser som störningar i el- och teleleveransen och kommunaltekniska system och bör därmed analyseras i det fortsatta arbetet. IT-avbrott är en annan oönskad händelse som flera förvaltningar/bolag bedömer att de är sårbara inför. Bedömningen visar på att vissa verksamheter kommer att drabbas av kraftiga störningar, medan merparten drabbas till viss del eller inte alls. Gällande de övriga händelserna bedömer kommunens förvaltningar/bolag att de i stort sett inte kommer att drabbas och därmed att verksamheten kan upprätthållas utan störningar. För mer detaljerad information om sårbarhetsbedömningen hänvisas till kommunens säkerhetsansvarig. Uppdragsnummer: (28)

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Läs mer

Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 2 av 32

Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 2 av 32 Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 2 av 32 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Bilaga 8 Vindelns kommun Vindelns vattentäkt Risker Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Innehållsförteckning 1 RISKER... 4 1.1 METODIK/BAKGRUND... 4 1.1.1 Riskmatris... 6 1.2 RISKINVENTERING... 6 1.3 RISKANALYS...

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2012-06-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010 Innehållsförteckning Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering

Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering Kristianstads kommun Säkerhet och krishantering KOMMUNSTYRELSEN Övergripande ansvar Strategi och riktlinjer KOMMUNDIREKTÖR Strategi, riktlinjer och målstyrning Beställare av säkerhetsarbetet RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering process och konsekvensanalys

Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering process och konsekvensanalys Förvaltningsövergripande nivå Förvaltningsnivå Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering

Läs mer

Redovisning av indikatorer

Redovisning av indikatorer Redovisning av indikatorer Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor 2013-12-31 STADSKONTORET Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Redovisning av indikatorer 2013-12-31 Innehåll 2.1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Mall för riskbedömning

Mall för riskbedömning 1(6) DNR: Dubbelklicka här för att ändra [Fakultet/Institution/centrumbildning] [20ÅÅ-MM-DD] Mall för riskbedömning Nedan följer en kort beskrivning av på vilket sätt denna mall för riskhantering bör fyllas

Läs mer

Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Lena Tilly, Tyréns

Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen. Lena Tilly, Tyréns Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen Lena Tilly, Tyréns Samarbetsforum för strategiska VA-frågor i Stockholms län Politisk förankring kommunalt och regionalt KSL administrativ hemvist

Läs mer

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun UPOS Växjö Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun Säkerhetschef Bo Tenland www.vaxjo.se/upos 1 (7) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07 1 Fördjupningsseminarie riskanalys Magnus Karlsson, COWI AB mgka@cowi.se 0702 64 14 64 1 System för återkommande riskanalyser samt översyn enligt Sevesolagstiftningen 2 2 Krav i Sevsolagstiftningen Seveso

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Dok ID: Risk- och sårbarhetsanalys. Region Halland 2011

Dok ID: Risk- och sårbarhetsanalys. Region Halland 2011 Risk- och sårbarhetsanalys Region Halland 2011 OBS Denna handling lyder under Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. 13 (SFS 2009:400) och därför har vissa delar sekretessbelagts. Dok ID: Risk- och

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Ni ska komplettera säkerhetsrapporten med den riskanalys som ligger till grund för rapporten och i övrigt i enlighet med punkterna 2 8 i länsstyrelsens yttrande

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek

Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek Klaz Arvidson, Katarina Engvall & Karin Süld Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Vi har arbetat i en arbetsgrupp

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer