RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30. Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson"

Transkript

1 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson

2 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun Dokumentinformation Process: Lagrum: Uppdragsgivare: Kommunal risk- och sårbarhetsanalys Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Säkerhetsskyddslag (1996:627) Patrik Annervi, Falkenbergs kommun Uppdragsnummer: Upprättad av: Kontrollerad av: Godkänd av: Karin Johansson Henrik Selin Karin Johansson Datum Rev Status Upprättad av Kontrollerad av Arbetshandling KJ Arbetshandling KJ Granskningshandling KJ HS Slutgiltig handling KJ HS Konsult WSP Brand & Risk. Laholmsvägen Halmstad Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm. Uppdragsnummer: (28)

3 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap inventera, identifiera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Med bakgrund av denna lagstiftning har Falkenbergs kommun under 2009 arbetat systematiskt med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt sammanställt underlaget i denna rapport. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att identifiera riskobjekt inom kommunens geografiska område och kommunala sårbara verksamheter, identifiera och värdera oönskade händelser som kan påverka kommunens samt bedöma kommunens sårbarhet och förmåga att hantera dessa händelser. Denna risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram i samarbete med kommunerna Falkenberg, Hylte, och Halmstad. Samarbetet inleddes med att ett verktyg togs fram där respektive kommuns riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser dokumenterades, kommunens hanteringsförmåga och sårbarhet bedömdes, samhällsviktiga verksamheter identifierades och åtgärdsförslag presenterades. WSP Brand & Risk har sammanställt rapporten. Dokumentationen diskuterades i kommunens samhällsskyddsgrupp innan rapporten fastställdes. Falkenbergs kommun har i samband med den här risk- och sårbarhetsanalysen identifierat 16 riskobjekt och 38 sårbara verksamheter samt 44 oönskade händelser som kan få konsekvenser för kommunen. Riskobjekten är av mycket varierande karaktär, allt från livsmedelsproduktion och farligt gods till sediment i Ätran. I denna analys har sårbara verksamheterna inom kommunens förvaltningar/bolag identifierats. Flertalet har även klassats som samhällsviktig verksamhet. De oönskade händelserna som identifierats är indelade i följande kategorier; infrastruktursvikt, händelser som påverkar IT-miljön, kriminell handling, naturolyckor, räddningstjänstolycka, smitta, social oro, vardagsolycka. Samtliga kategorier finns med bland de oönskade händelserna även om större delen är räddningstjänstolyckor. Förmågan att hantera de oönskade händelserna bedöms i de flesta fall som i huvudsak god och i något fall som god. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder har påbörjats, nästa steg är att prioritera utifrån en rimlighetsbedömning och kostnad/nyttoanalys. Utifrån Falkenbergs kommuns första sammanställda risk- och sårbarhetsanalys kan följande slutsatser dras: Kommunen har genom denna risk- och sårbarhetsanalys fått god kännedom om riskobjekt, sårbara verksamheter, oönskade händelser och värderingen av dessa samt förmågan att hantera händelserna. Resultatet av värderingen visar att riskbilden i Falkenbergs kommun varierar. Virusangrepp, hot/våld i skolmiljö och skadegörelse i skolor bedöms vara händelser som kan leda till att komplexa situationer uppstår. Kommunen bedömer att hanteringsförmågan överlag är i huvudsak god. Sårbarhetsbedömningen tydliggör i vilken omfattning olika verksamheter påverkas av oönskade händelser. IT-avbrott och stormar bedöms vara händelser som flest verksamheter är sårbara inför. Kommunen behöver ta fram en plan för kommande utbildningar inom risk- och krishanteringsområdet och krisövningar. Övningarna bör genomföras som enkla seminarieövningar på förvaltningsnivå med scenarier där sårbarheten bedöms medelstor/stor. Arbetet med åtgärdsförslagen måste fortsätta och dels bygga på en kostnad/nyttoanalys och dels samordnas med kommunens övriga säkerhets- och trygghetshöjande arbete som pågår. För att analysen skall kunna vara användbar i kommunens planering måste den vara ett levande dokument. En analysgrupp föreslås skapas vars syfte bland annat blir att hålla analysen uppdaterad. Uppdragsnummer: (28)

4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅL AVGRÄNSNINGAR LAGSTIFTNING UNDERLAGSMATERIAL METOD BEGREPP OCH DEFINITIONER KVALITETSSÄKRING SEKRETESS BESKRIVNING AV KOMMUNEN IDENTIFIERING OCH ANALYS AV RISKOBJEKT, SÅRBARA VERKSAMHETER OCH OÖNSKADE HÄNDELSER SAMMANSTÄLLNING AV RISKOBJEKT I KOMMUNEN SAMMANSTÄLLNING AV SÅRBARA VERKSAMHETER INOM KOMMUNEN SAMMANSTÄLLNING AV OÖNSKADE HÄNDELSER SOM KAN PÅVERKA KOMMUNEN VÄRDERING AV IDENTIFIERADE HÄNDELSER KRITERIER FÖR SANNOLIKHET OCH KONSEKVENS VÄRDERING AV HÄNDELSER SOM KAN PÅVERKA KOMMUNEN BEDÖMNING AV KOMMUNENS HANTERINGSFÖRMÅGA KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV HANTERINGSFÖRMÅGAN FALKENBERGS KOMMUNS BEDÖMDA HANTERINGSFÖRMÅGA SÅRBARHETSBEDÖMNING FÖR KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR KRITERIER FÖR SÅRBARHETSBEDÖMNING SÅRBARHETSBEDÖMNING FÖR FALKENBERGS FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER I KOMMUNENS HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LSO REDOVISNING AV PRIORITERADE ÅTGÄRDER FORTSATT ARBETE FÖR ATT VIDTA ÅTGÄRDER DISKUSSION RISKOBJEKT I KOMMUNEN SÅRBARA VERKSAMHETER INOM KOMMUNEN OÖNSKADE HÄNDELSER KOMMUNENS HANTERINGSFÖRMÅGA SÅRBARHETSBEDÖMNING KOMMUNENS FORTSATTA ARBETE RAPPORTENS OSÄKERHETER REVIDERING OCH UPPDATERING AV RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSEN SLUTSATSER...26 REFERENSER...27 BILAGA A VERKTYG FÖR PRIORITERING AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET...28 Uppdragsnummer: (28)

5 1 Inledning Det huvudsakliga syftet med kommunala risk- och sårbarhetsanalyser är att ta fram underlag för att skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas i kommunen. Beslutsfattare och verksamhetsansvariga bör ha god kännedom om kommunens risker och sårbarheter för att kunna verka för att reducera antalet inträffade olyckor och andra oönskade händelser. En inventering och analys av kommunens risker och sårbarheter fungerar även som underlag för att utveckla förmågan att hantera oönskade händelser, då kännedom om vad som kan inträffa ökar möjligheten att bygga upp en god krishanteringsförmåga. Det är även viktigt att kommunens medborgare får en uppfattning om de risker och sårbarheter som finns i kommunen, då de enligt lagstiftning har ett ansvar att förebygga och hantera olyckor som inträffar. Genom tydlig information om kommunens riskbild kan riskmedvetenheten öka och därmed möjligheten att hantera en oönskad händelse. 1.1 Bakgrund Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap identifiera, värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och säkerhetsskyddslag (1996:627) ställer krav på riskidentifiering. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för både kommunens plan för hantering av extraordinära händelser (Falkenbergs kommuns kris- och kommunikationsplan) och för kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. Båda dessa dokument ska revideras under Med bakgrund av ovanstående lagstiftning och kommunens behov av ett sammanställt underlag för att kunna arbeta vidare med säkerhetsarbetet har Falkenbergs kommun under 2009 tagit fram ett systematiskt arbetssätt för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys samt sammanställt underlaget i denna rapport. I december 2009 överlämnas rapporten till länsstyrelsen i Hallands län. 1.2 Syfte Syftet med kommunens systematiska arbete med risk- och sårbarhetsanalys är att: Identifiera och analysera riskobjekt inom kommunens geografiska område och sårbara kommunala verksamheter. Identifiera och värdera oönskade händelser som kan påverka kommunen. Bedöma kommunens förmåga att hantera dessa händelser och förvaltningars/bolags sårbarhet. Ta fram förslag på åtgärder som är lämpliga att vidta för att göra kommunen mer robust. Utgöra beslutsunderlag i samband med revidering av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, kommunens kris- och kommunikationsplan och vidframtagandet av säkerhetsanalys. Denna rapport är skriven i syfte att sammanställa riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser som kommunen identifierat och värderat samt kommunens bedömda förmåga att hantera olika händelser. 1.3 Mål Målet är att Falkenbergs kommuns risk- och sårbarhetsanalys ska ge en övergripande bild av riskobjekt inom kommunens geografiska yta och sårbara kommunala verksamheter. Sammanställningen ska användas i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag. Uppdragsnummer: (28)

6 1.4 Avgränsningar Denna rapport analyserar riskobjekt, sårbara verksamheter inom kommunens verksamheter och oönskade händelse som finns inom Falkenbergs kommuns geografiska yta eller som kan påverka Falkenbergs kommun. Med påverkan menas i denna rapport störningar för kommunal verksamhet, medborgare, infrastruktur, bebyggelse etc. Rapporten begränsas till att endast omfatta sådana objekt och händelser som medför en kommunal påverkan och därmed skall inkluderas i analysen till följd av kommunens geografiska områdesansvar. Bedömning av kommunens hanteringsförmåga och förvaltningar och bolags sårbarhet samt förslag på åtgärder har enbart gjorts för åtta av de identifierade oönskade händelserna. Valet av vilka oönskade händelser som ska analyseras vidare gjorde kommun efter att händelserna värderats. 1.5 Lagstiftning Rapporten är framtagen utifrån följande lagstiftning: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEX) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Sevesodirektivet, 96/82/EG, om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår Säkerhetsskyddslag (1996:627) 1.6 Underlagsmaterial Rapporten baseras på följande underlag: Grovanalys, Risk- och sårbarhetsanalys, påbörjat arbetsdokument från Falkenbergs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, Falkenbergs kommuns kris- och kommunikationsplan, Falkenbergs rutiner för oljeberedskap, Falkenbergs rutiner för pandemi, Rutiner för vädervarning, 2008 Scenarier Ibero elavbrott och farligt gods-olycka, Torsåsens Fågelprodukter AB, riskanalys, Arbetsmöten med kommunens samhällsskyddsgrupp, Arbetsmöten tillsammans med Hylte och Falkenberg, Utöver detta underlagsmaterial har litteratur används, referenser anges i rapporten. Uppdragsnummer: (28)

7 1.7 Metod I samband med hantering av risker används en rad olika begrepp. De begrepp som används i denna risk- och sårbarhetsanalys utgår från den så kallade riskhanteringsprocessen 1,2, figur 1, vars innebörd förklaras nedan. Risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om frekvensen d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod är känd. Kortfattat definieras risk = sannolikhet * konsekvens. Riskanalys avser riskidentifiering och riskuppskattning. Riskidentifieringen är en inventering av scenarier som kan medföra oönskade konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. Riskbedömning avser riskanalys och riskvärdering. Riskvärderingen innebär att avgöra om uppskattade risker kan accepteras, om det finns behov av riskreducerande åtgärder samt att verifiera olika alternativ. Riskhantering avser riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll. Riskreduktion/kontroll innebär att utifrån riskvärderingen fatta beslut kring riskreducerande åtgärder och kontrollera att de genomförs och följs upp. Dessutom ingår att bevaka eventuella förändringar i systemet som kan föranleda behov av ny riskanalys. Figur 1. Riskhanteringsprocessen. Markeringen visar vilka delar som behandlas i rapporten. Denna kvalitativa risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram i samarbete med Falkenbergs kommun, Hylte kommun och Halmstads kommun. Samarbetet inleddes med att ett verktyg 3 togs fram för att kunna dokumentera respektive kommuns riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser som kan påverka kommunen. WSP Brand & Risk har sammanställt kommunens uppgifter i denna rapport. Efter att varje kommun dokumenterat ovan nämnda objekt, verksamheter och händelser värderades risken för att en oönskad händelse ska inträffa, kommunens sårbarhet och hanteringsförmåga bedömdes, samhällsviktiga verksamheter identifierades och åtgärdsförslag presenterades. Risk- och sårbarhetsanalysen diskuterades och analyserades därefter i kommunens samhällsskyddsgrupp innan rapporten fastställdes. Denna rapport är en sammanställning av kommunens dokumentation avseende risker och sårbarheter inom kommunens geografiska yta samt oönskade händelser som kan påverka kommunen. I kapitel 3-7 ges en kort beskrivning av tillvägagångssättet för respektive kapitels innehåll. Läsare som önskar ta del av mer detaljerad information om riskobjekt, sårbara verksamheter, oönskade händelser samt värdering och bedömning hänvisas till kommunens säkerhetsansvarig. Uppdragsnummer: (28)

8 1.8 Begrepp och definitioner Denna rapport bygger på följande definitioner på nedanstående begrepp: Riskobjekt Ett riskobjekt är ett fysiskt objekt som påverkar omgivningen negativt vid en oönskad händelse. Ett exempel på är en industri med farliga kemikalier eller en väg där det transporteras farligt gods. 4 Sårbar verksamhet Sårbarhet uttrycker oförmåga hos ett objekt, system, verksamhet, individ etc. att stå emot och hantera en specifik påfrestning som kan härledas till inre eller yttre faktorer. En sårbar verksamhet är en verksamhet som påverkas negativt av en oönskad händelse genom sin närhet till ett riskobjekt. Ett exempel på sårbar verksamhet är ett äldreboende i närheten av en farlig industri. 5 Oönskad händelse Med en oönskad händelse avses i denna rapport en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga verksamheter och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 6 Förmåga Förmåga avser i det här sammanhanget den robusthet och kapacitet som behövs för att undvika och hantera allvarliga kriser i samhället Kvalitetssäkring Rapporten är utförd av Karin Johansson (civilingenjör Riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Henrik Selin (civilingenjör Riskhantering) Sekretess Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen har klargjorts ovan och innefattar bland annat att risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra beslutsunderlag, ge samhället en god kunskap om risker och sårbarheter som kan påverka samhällets funktionsförmåga samt att analysen ska vara ett levande dokument. Med detta i åtanke är det olämpligt att belägga risk- och sårbarhetsanalysen med sekretess. De uppgifter som ingår i risk- och sårbarhetsanalysen i dagsläget är inte av sådan karaktär att de omfattas av 18 kap 13 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), det vill säga uppgifterna är inte av den typen att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgifterna röjs. Dock kan analysen i framtiden komma att innehålla denna typ av uppgifter. Om så sker kommer dessa skyddsvärda uppgifter att presenteras i en separat bilaga. Uppdragsnummer: (28)

9 2 Beskrivning av kommunen Falkenbergs kommun ligger centralt i Halland och är ytmässigt den största kommunen i länet. Kommunen sträcker sig ca tre mil längs kusten och ca fem mil in i landet. Den totala ytan är 1115 km 2. I kommunens östra inland finns skogsbygd med åtskilliga sjöar och vattendrag, längre västerut vidtar ett mer brutet landskap, mellanbygden och längst i väster möter ett öppet jordbrukslandskap havet. Älvsered Ullared Köinge Ätran Fegen Långås Vessigebro Falkenberg Slöinge Figur 2. Karta över Falkenbergs kommuns geografiska yta. Falkenbergs kommun är inne i en expansiv fas, där befolkningen de senaste 2,5 åren ökat med 480 personer för att 2007 överstiga invånare. Den senaste framtagna befolkningsprognosen förutspår att befolkningen 2017 ligga på strax över personer. Befolkningsökningen beror framförallt på ett positivt flyttnetto och att invandringen har varit stor. Falkenbergs kommun är en kommun med stor andel villabebyggelse. Förutom villaområden från 50- och 70-talen har under de senaste åren även en del nya flerfamiljshus byggts. Falkenbergs näringsliv består framförallt av små och medelstora företag. Utmärkande för kommunen är det stora inslaget av livsmedel- och verkstadsindustri. Exempel på större industrier är Carlsbergs bryggeri och Arlas ysteri. Varuhuset Gekås i Ullared är en av Sveriges största turistattraktioner, som mest har personer besökt butiken under en och samma dag. Turistnäringen i Falkenberg är stor även om Ullared bortses. Med sitt läge centralt på västkusten korsas Falkenbergs kommun både av E6:an och av västkustbanan. Förutom detta finns ett flertal vägar i väst-östlig riktning vilka är hårt belastade. Ett exempel är väg 154 som sträcker sig från Falkenberg via Ullared, där Gekås ligger, vidare mot Svenljunga och Borås. Även väg 150 är en viktig länk för näringslivets transporter öster och norr ut, den kopplar Falkenberg till Nissastigen och vidare mot E4:an till Stockholm. Uppdragsnummer: (28)

10 3 Identifiering och analys av riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser I detta kapitel presenteras de riskobjekt, sårbara verksamheter och oönskade händelser som identifierats och analyserats av Falkenbergs kommun. Identifieringen bygger på diskussioner med representanter från kommunens förvaltningar och bolag, tidigare framtagen grovanalys, händelser som inträffat, omvärldsbevakning samt material från Länsstyrelsen 8 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 9 (MSB). I rapporten listas bland annat objektens namn och verksamhet samt händelsernas kategori och typ av oönskad händelse. 3.1 Sammanställning av riskobjekt i kommunen Riskobjekten omfattas ofta av någon lagstiftning, som exempelvis lagen om skydd mot olyckor (LSO), sevesodirektivet, elsäkerhetslagstiftning, lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) m.fl. Flera av ovannämnda lagstiftningar ställer krav på att verksamhetsutövare eller ägare ska analysera riskerna med verksamheten. ADR är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg och RID är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på järnväg. Tabell 1. Sammanställning av riskobjekt i Falkenberg. Riskobjekt Verksamhet Lagstiftning Ägare Falkenbergs terminal Driver hamnen i Falkenberg Seveso, 2:4 LSO Falkenbergs kommun Torsåsen Livsmedelsproduktion 2:4 LSO Guldfågeln AB SIA Glass Livsmedelsproduktion 2:4 LSO SIA Glass AB Farligt gods-leder väg Farligt gods-transporter vägnät LSO / ADR Vägverket, åkerier, Falkenbergs kommun Farligt gods-led järnväg Farligt gods-transporter järnväg LSO / RID Banverket, Green Cargo mfl. Transformatorstationer Eldistribution Elsäkerhetslag. E.ON, Feab Bensinstationer Försäljning av brandfarlig vara LBE Bensinstationsföreståndare Kraftledningar, 130 kva Eldistribution Elsäkerhetslag. E.ON Sediment i nedre Ätran Södra Skogsägarna Södra Skogsägarna, Ätranssvetsmekaniska AB F.d Fbg gjuteri, nuvarande Västsvenskfartygsservice Utmed Ätran åbrink förekommer många typer av verksamheter Impregnering/sågverk, tidigare lokstall Falkenbergs kommun 2.2 LSO Södra skogsägarna Träimpregnering 2.2 LSO Södra skogsägarna Fartygsservice 2.2 LSO Västsvenskfartygsservice Falkvarv Varvsverksamhet 2.2 LSO Falkenbergs kommun Skredzoner Översvämningskänsliga områden Viss mark, särskilt lermark som sluttar eller gränsar till vatten, är känslig för skred Anläggningar för el- och vattenproduktion ligger inom översvämningskänsliga områden Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun Uppdragsnummer: (28)

11 3.2 Sammanställning av sårbara verksamheter inom kommunen Denna risk- och sårbarhetsanalys har avgränsats till att enbart identifiera sårbara verksamheter inom kommunens förvaltningar och bolag. Falkenbergs kommuns riktlinjer för hantering av pandemi, en världsomfattande epidemi, har utgjort underlag vid identifieringen av sårbara kommunala verksamheter. Större delen av kommunens förvaltningar och bolag har sårbara verksamheter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Denna bedömning grundar sig på kriterier framtagna av MSB och Sydlänssamverkan. Sydlänssamverkans verktyg för prioritering av samhällsviktig verksamhet 10, presenteras i bilaga A. Samhällsviktig verksamhet är enligt MSB verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor 11 : 1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. I tabellen nedan anges vilka verksamheter som Falkenbergs kommun har bedömt som samhällsviktig verksamhet samt korta kommentarer gällande sårbarheter, kritiska beroendeförhållanden, resursbehov etc. Mer detaljerad information finns i kommunens pandemiplan. 12 Tabell 2. Sammanställning av kommunens sårbara verksamheter. Förvaltning/Bolag Sårbar verksamhet Samhällsviktig verksamhet Motivering Kommentarer enligt Falkenbergs kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskolor Ja Om inte barnomsorgen fungerar kan föräldrar inte lämna sina barn och därmed inte arbeta. Skolor Ja Skolor från 6 år till 12 år är samhällsviktiga för att föräldrar har rätt till tillfällig föräldrarpenning. Vid en pandemi, då barn blir sjuka, innebär det att föräldrar behöver vara hemma vilket påverkar övrig samhällsviktig verksamhet. Skolskjuts Ja För att barn skall kunna ta sig till skolan. Krisledningsfunktion Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Vikariepool Ja För att kunna erbjuda barnomsorg åt föräldrar. Gymnasieskolan Nej - Falkenbergs Bostads AB (FaBo) Falkenbergs Energi AB (FEAB) Jourverksamhet Ja Fastighetstekniken är viktig i dagens samhälle. Akuta ärenden Nej - Elstörning Ja Utan el stannar all typ av produktion av tele, vatten, IT, värme. Fjärrvärme Ja Livsnödvändigt. Naturgasledning Nej - Transformatorstationer Ja Utan el stannar all typ av produktion av tele, vatten, IT, värme. Kommunledningskontoret IT-infrastruktur Ja Idag sker merparten av all kommunikation via våra nätverk. Utan en fungerande infrastruktur kommer kommunen få problem att utföra sina åtaganden. Telefoni, växel Ja Mycket viktig för att kunna hålla kontakt med kommunens medborgare. Informationsfunktionen Ja Uthålligheten i informationsfunktionen. Krisledningsfunktionen Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Löneadministration Ja Viktig för att inte personal skall drabbas av personliga problem. Uppdragsnummer: (28)

12 Förvaltning/Bolag Sårbar verksamhet Samhällsviktig verksamhet Motivering Kommentarer enligt Falkenbergs kommun Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsärenden Nej - Räddningstjänst Operativ räddningstjänst Ja Om inte medborgaren kan få hjälp i nödsituationer kan fler omkomma i onödan. Socialförvaltningen Journaler och ärendehantering ÄoH, IFO Ja Utan systemet får socialförvaltningen svårt att utföra sina åtagande enligt lagstiftning. Trygghetslarmen Nej Om inte dessa larm fungerar kommer många äldre inte klara vardagen. Krisledningsfunktion Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Hemtjänst/Hemsjukvård Ja För att äldre skall få den vård och tillsyn de behöver för att klara vardagen. Vårdboende Nej - Mattransporter och matdistribution Ja Är ett kritiskt beroende i kommunen. Det finns idag mellan leverantörer av olika typer av livsmedel, drycker och kosttillägg. Skulle någon av dessa inte kunna leverera varor används i det flesta fall Servera i Halmstad som ses som huvudgrossist. Matdistribution till brukare som bor i ordinärt boende får sin matportion utkör av hemtjänstpersonal. Två dagcentraler för även mat från hemtjänstpersonal medan andra dagcentergrupper hämtar sin mat vid tillagningsköken. Serviceboende samt flertalet skolor och förskolor får sin mat distribuerad av Taxi Falkenberg eller Ätran taxi. Detta innebär att förvaltningar som är beroende av dessa två transportörer bör ta en dialog för att säkerställa så att transportören kan fullfölja avtalet med kommunen. Gruppbostäder, LSS Nej - Personlig assistans Nej - IFO, beroende, familjerätt, ekonomi, försörjningsstöd Ja Försörjningsstöd och akuta familjeärenden för medborgarens trygghet. Stadsbyggnadskontoret Tillgång till kartor Nej - Vinterväghållning Ja Begränsad framkomligheten påverkar blå-ljus myndigheternas och medborgarnas väg till arbete m.m. Vintertid ökar även risken för influensa, vilket kan påverka snöröjningens bemanning. Trafikärenden Idrottshallar, samlingslokaler Nej Nej Vatten & miljö i väst AB (Vivab) Vattenverk Ja Utan fungerande vattenproduktion är samhället mycket sårbart. Vattentäkter Ja Källan till vattenproduktionen. Vissa vägavsnitt med tung trafik och farligt gods passerar vattentäkters skyddsområden. Krisledningsfunktion Ja Uthålligheten i ledningsfunktionen. Renhållning Reningsverk Nej Nej Uppdragsnummer: (28)

13 Verksamheter kopplade till vård, skola och omsorg bedöms i stor omfattning bedriva samhällsviktig verksamhet. För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet ses tillgång till nyckelpersoner samt fungerande kommunalteknisk försörjning och IT-system som grundläggande faktorer. I sammanställningen av sårbara verksamheter anger flera förvaltningar/bolag att krisledningsfunktionen är prioriterad. Funktionen är viktig för att kunna upprätthålla en ledning och styrning av prioriterad verksamhet. Vidare behövs funktionen för att kunna skapa en tydlig lägesbild samt kunna samverka med andra aktörer inom kommunen och inom länet. 3.3 Sammanställning av oönskade händelser som kan påverka kommunen Falkenbergs kommun har identifierat oönskade händelser som kan påverka kommunen. Identifieringen är inte heltäckande, utan ska ses som ett första steg i identifieringsprocessen som ingår i kommunens systematiska riskhanteringsarbete. I arbetet med att ta fram kommunens Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor sammanställdes statistiskt underlag från MSB (verktyget IDA), Vägverket (verktyget Strada), kommunens statisk över fallolyckor och uppgifter från kommunens skaderapporteringssystem, där uppgifter gällande egendomsskador registreras. Som underlag till kommunens identifiering av oönskade händelser i denna analys har handlingsprogrammet enligt LSO och erfarenhet från inträffade händelser utgjort värdefull information. Händelserna delas in i följande kategorier: Infrastruktursvikt Händelser som påverkar IT-miljön (benämns IT-miljö) Kriminell handling (våld, terror, brott) Naturolyckor Räddningstjänstolycka inom kommunen (benämns RTJ olycka) Smitta (epidemi, pandemi) Social oro Vardagsolycka (fall, självmord, hot, drunkning, händelser som ej klassas som räddningstjänst) Tabell 3. Sammanställning av händelser som kan påverka Falkenbergs kommun. Nr Kategori Oönskad händelse Konsekvenser för kommunen H1 RTJ olycka Tågolycka med farligt gods i Falkenberg Miljökonsekvenser, allmänhetens oro, svårt att avgränsa, ämnets farlighet är avgörande, evakuering. H2 RTJ olycka Kärnkraftsolycka, radioaktivt utsläpp Totalt kaos, allmänhetens oro, en enormt svår påfrestning på samhället. H3 RTJ olycka Oljeutsläpp mot kustremsan H4 RTJ olycka Trafikolycka med farligt gods Kräver stora personella resurser och skyddskläder. Kan få omfattande miljökonsekvenser. Stora ekonomiska konsekvenser för turismnäringen. Viktigt med information till allmänheten. På fel ställe stora ekonomiska konsekvenser, allmänhetens oro, svårt att avgränsa, ämnets farlighet är avgörande, evakuering. Produktionsstopp på flertalet större företag. H5 RTJ olycka Brand i större vårdboende Totalskada på byggnaden, saknar ersättningslokaler H6 RTJ olycka Transportolycka i kommunen H7 RTJ olycka Kommuninvånare som drabbas av olycka utanför kommungränsen Ett stort informationsbehov, med tanke på liv, vem och vilka som berörs. Komplicerad räddningsinsats. Ett stort informationsbehov, med tanke på liv, vem och vilka som fanns med vid olyckstillfället. Uppdragsnummer: (28)

14 Nr Kategori Oönskad händelse Konsekvenser för kommunen H8 RTJ olycka Utsläpp av farliga ämnen i Ätran Vattenbrist, sjukdomsfall, stort informationsbehov, råd till allmänheten. H9 RTJ olycka Brand i mindre vårdboende, gruppboende Ersättningslokal, informationsbehov, oro, räddningsinsats. H10 RTJ olycka Skogsbrand H11 RTJ olycka Brand i skola/förskola Samordning, informationsbehov, drabbar enskild, resurskrävande. Utebliven undervisning, informationsbehov, ersättningslokaler. H12 RTJ olycka Brand i skola högstadiet/gymnasiet Utebliven undervisning, informationsbehov, ersättningslokaler. H13 RTJ olycka Brand i publik lokal (Gekås), festlokal, hotell, idrottsanläggning Informationsbehov, komplicerad räddningsinsats. H14 Vardagsolycka Fallolyckor Extra vårdbehov, rehab H15 Smitta Vattenburen smitta H16 Smitta Smittspridning/pandemier Panikskapande, stor påfrestning, Beroende på arten av kemikalie kan långvarig sanering av täkten krävas eller i värsta fall läggas ner. Renvattenbrist kan uppstå på grund av minskad råvattentillgång. Stor personalbrist, arbetsuppgifter kan ej utföras, ekonomisk kollaps, osäkert om arbetsgivaren kan flytta runt personalen? H17 Smitta Smittspridning via livsmedel Personalbrist H18 Kriminell handling Bombhot Oro, stort informationsbehov, materiella skador. H19 Kriminell handling Sabotage mot el- och fjärrvärmeanläggning El- och värmeavbrott H20 Kriminell handling Sabotage mot drickvattenförsörjningen Vattenbrist H21 Infrastruktursvikt Avbrott i telesystemet, fast/ mobilt Irritation, störningar i trygghetslarm till äldre, oro. H22 Infrastruktursvikt Långvarigt elavbrott, vintertid H23 Infrastruktursvikt IT-avbrott Samordning, informationsbehov, prioriteringar, evakuering, mat hållning Kommunikationsproblem, irritation, ekonomiska konsekvenser. H24 RTJ olycka Kemikalieolycka i vattenskyddsområde Miljökonsekvenser, produktionsstopp, förorening. H25 IT-miljö Virusangrepp, kapning av dator utifrån Utslagna datasystem, manipulerade uppgifter i databasen. H26 Naturolycka Stormar, snöstorm, isstorm Miljökonsekvenser, egendomsskador, personalbrist H27 Naturolycka Kraftigt snöoväder Miljökonsekvenser, egendomsskador, personalbrist H28 Naturolycka Översvämningar, kraftig nederbörd Översvämningar H29 Social oro Förtroendekris => upplopp, demonstrationer Informationsbehov H30 RTJ olycka Bussolycka skolan Personskador H31 RTJ olycka Olycka i samband med utflykt vid stranden där det förekommer bad. Alt. Studieresa/liknande utflykt. Drunkning/olycka vid vatten H32 Vardagsolycka Hot och våld i skolmiljö Personskador och psykiskt lidande H33 Naturolycka Ras och/eller skred Personskador och psykiskt lidande, materiella skador H34 Naturolycka Värmebölja Personskador H35 Vardagsolycka Självmord Personskador och psykiskt lidande H36 Kriminell handling Hot och våld mot verksamhet, personal Personskador och psykiskt lidande, störning i systemet. Uppdragsnummer: (28)

15 Nr Kategori Oönskad händelse Konsekvenser för kommunen H37 Kriminell handling Hot och våld mot politiker Personskador och psykiskt lidande, störning i den demokratiska ordningen. H38 RTJ olycka Brand i större industrilokal Personskador, produktionsbortfall H39 RTJ olycka Brand i lantgård Personskador, produktionsbortfall H40 RTJ olycka Drunkningsolycka Personskador, dödsfall H41 RTJ olycka Brand i flerfamiljshus Personskador, informationsbehov, behov av bostäder. H42 RTJ olycka Brand i fjärrvärme anläggning Miljökonsekvenser, egendomsskador, minskade produktion. H43 RTJ olycka Tågbrand i tunnel Personskador, egendomsskador H44 Kriminell handling Skadegörelse på skolor Glaskross, onödiga ekonomiska utgifter Hälften av alla de identifierade händelserna är inom kategorin räddningstjänstolycka. Inom kategorin kriminellhandling har sex händelser identifierats och fem händelser har identifierats som naturolyckor. Många händelser påverkar antingen den kommunaltekniska försörjningen eller verksamheter inom skola, vård, omsorg. Ett stort informationsbehov är en tydlig konsekvens som kommunen måste hantera för flertalet av händelserna. Många händelser skapar oro hos medborgarna, vilket ställer krav på kommunens förmåga att se deras behov och i vissa fall omhänderta medborgarna. Uppdragsnummer: (28)

16 4 Värdering av identifierade händelser I detta kapitel värderas de identifierade oönskade händelserna gentemot uppsatta kriterier för sannolikhet och konsekvens. Resultatet av värderingen presenteras i en riskmatris, detta i syfte att kunna samla alla värderade händelser och därmed ge läsaren en tydlig bild över hur riskbilden ser ut i Falkenbergs kommun. 4.1 Kriterier för sannolikhet och konsekvens Kriterierna för sannolikhet och konsekvens har tagits fram utifrån litteratur 3 samt diskussion i arbetsgruppen med representanter från Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun och WSP Brand & Risk. Kriterierna för sannolikhet och konsekvens presenteras i nedanstående tabeller. Tabell 4. Beskrivning av kriterier för att bedöma sannolikhet. Sannolikhet S1 - liten S2 - medelstor S3 - stor S4 - mycket stor Kriterier Inträffar mer sällan än en gång på tio år Inträffar under en tioårsperiod Inträffar årligen Inträffar dagligen/varje vecka Tabell 5. Beskrivning av kriterier för att bedöma konsekvens. Konsekvens K1 - liten K2 - medelstor K3 - stor K4 - mycket stor Kriterier Drabbas inte av störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av mindre störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av kraftiga störningar - verksamheten kan hjälpligen upprätthållas Drabbas av sådana störningar och av sådan grad att den inte fungerar utan att åtgärder vidtas - verksamheten kan inte upprätthållas Efter att den oönskade händelsens sannolikhet och konsekvens har bedömts beräknas risknivån enligt definitionen för risk; risk = sannolikhet * konsekvens. För att enkelt kunna åskådliggöra den oönskade händelsens risknivå placeras händelsen in i en så kallad riskmatris, se figur Värdering av händelser som kan påverka kommunen I riskmatrisen presenteras de oönskade händelser som kommunen identifierat och därefter värderat utifrån kriterier för sannolikhet och konsekvens. I matrisen anges endast den oönskade händelsens nummer, fullständig förteckning finns i kapitel 3.3. För händelser som klassas som räddningstjänst, enligt LSO, fallolyckor och egendomsskador finns statistiskt underlag som varit till hjälp vid värderingen. Detta har medfört att bedömningen av dessa händelser bygger på både kvalitativa och kvantitativa grunder utifrån dialoger med kommunens samhällsskyddsgrupp. Värderingen av övriga händelser bygger på kvalitativa bedömningar i samråd med representanter från kommunens förvaltningar och bolag. Uppdragsnummer: (28)

17 Konsekvens Sannolikhet K1 liten K2 medelstor K3 stor K4 mycket stor S4 - mycket stor H14, H35 H25, H32, H44 S3 - stor H10, H13, H17, H21, H40 H4, H6, H23, H36, H38, H39 S2 - medelstor H7, H37, H41 H1, H3, H5, H8, H9, H11, H12, H15, H22, H28, H30, H42, H43 H24, H26 S1 - liten H18 H16, H19, H20, H27, H29, H33, H34 H2 Figur 3. Riskmatris där identifierade oönskade händelser har värderats. Färgerna på riskmatrisen olika fält är ett hjälpverktyg som syftar till att utgöra underlag till beslut om åtgärder bör vidtas för att reducera risken för att den oönskade händelsen ska inträffa. I tabellen nedan ges en förklaring till tolkning av fältens färger. Tabell 6. Förklaring av hur riskmatrisens färger tolkas. Svart Röd Gul Grön Akut risk, genomför åtgärd omedelbart Reducera risk, åtgärder är nödvändiga Aktiv riskhantering genom förebyggande arbete, överväg åtgärder Förenklad riskhantering, upprätthåll förebyggande åtgärder Värderingen av de oönskade händelserna visar på att riskbilden i Falkenberg är varierande, för vissa händelser kan komplexa situationer uppstå medan andra händelser kommer att påverka kommunen betydligt lindrigare. Utifrån färgerna i riskmatrisen bör, åtgärder som reducerar risken för den oönskade händelsen, i första hand vidtas för händelser som placerats i röda eller svarta fält. Falkenbergs kommun har värderat 3 av de 44 oönskade händelserna som röd risknivå. Enligt riskmatrisens ska sannolikheten och konsekvenserna för händelser som värderats som röd risknivå reduceras, vilket medför att det är nödvändigt att vidta åtgärder. I den här risk- och sårbarhetsanalysen har kommunen även valt att detaljstudera och arbeta vidare med några av de händelser som efter värderingen placeras i något av de gula fälten. Totalt är det 25 händelser i de gula fälten, 5 av dessa (fetstil i riskmatrisen) har efter att risknivån beräknats kommunen bedömt som händelser som bör åtgärdas. Generellt sett ska händelser i gula fält hanteras genom aktiv riskhantering och kommunen ska överväga om åtgärder bör vidtas. Det är av stor vikt att en rimlighetsbedömning, i form av exempelvis kostnad/nyttoanalyser, ligger till grund för beslut gällande om åtgärder skall vidtas för att reducera sannolikheten och/eller konsekvensen för dessa oönskade händelser. Uppdragsnummer: (28)

18 Tabell 7. Oönskade händelser som utifrån riskmatrisen bör hanteras i första hand. Nr Kategori Oönskad händelse Värdering i riskmatris H25 IT-miljö Virusangrepp, kapning av datorer eller system Åtgärder är nödvändiga H32 Vardagsolycka Hot och våld i skolmiljö Åtgärder är nödvändiga H44 Kriminell handling Skadegörelse på skolor Åtgärder är nödvändiga H14 Vardagsolycka Fallolyckor Överväg åtgärd H23 Infrastruktursvikt IT-avbrott Överväg åtgärd H24 RTJ olycka Kemikalieolycka i vattenskyddsområde Överväg åtgärd H26 Naturolycka Stormar, snöstorm, isstorm Överväg åtgärd H35 Vardagsolycka Självmord Överväg åtgärd Motiveringen till att de oönskade händelser som presenteras i tabell 7 har bedömts som väsentliga att arbeta vidare med är att risken (sannolikheten * konsekvensen) för dessa händelser är högre jämfört med de övriga händelserna i de gula fälten. Vardagsolyckorna fick en hög risknivå på grund av att sannolikheten för att de ska inträffa bedöms vara mycket stor. Händelserna kemikalieolycka i vattenskyddsområde och stormar/snöstorm/isstorm bedöms kunna medföra stora konsekvenser för både den kommunala verksamheten och medborgarna. Som underlag för att kunna bedöma sannolikheten och konsekvensen för IT-avbrott användes kommunens systemsäkerhetsanalys. Risknivån för händelsen IT-avbrott blev efter bedömningen högre än övriga händelser i samma fält, anledningen är att konsekvenserna blir stora både för kommunens verksamhet och för medborgarna. Övriga händelser i de gula fälten och händelser som placerats i gröna fält kommer inte att studeras vidare i den här risk- och sårbarhetsanalysen. Då vi lever i ett föränderligt samhälle kan riskbilden ändras och därmed ska dessa händelser värderas på nytt i samband med revidering av risk- och sårbarhetsanalysen. Uppdragsnummer: (28)

19 5 Bedömning av kommunens hanteringsförmåga I detta kapitel presenteras en bedömning av kommunens förmåga att hantera de oönskade händelserna. Denna bedömning bygger på framtagna kriterier och grundas på tillgången av både materiella och personella resurser, operativa förmågan, beroendet av andra verksamheter, produkter eller tjänster, krisledningsförmågan, förmågan att skapa en lägesbild, hantera informationen, samverka med andra aktörer samt ta hand om medborgarna. De oönskade händelser som efter värdering anges i tabell 7 kommer att behandlas i det här kapitlet. 5.1 Kriterier för bedömning av hanteringsförmågan Bedömningen av hanteringsförmågan bygger på kriterier som är framtagna för analysverktyget Ibero. 13 Tabell 8. Kriterier för bedömning av kommunens hanteringsförmåga. God I huvudsak god Viss Ingen/bristfällig Behövs ej Resurser och behov motsvarar förväntningarna uppgiften kan lösas Brister/störningar nedsätter förmågan uppgiften kan i huvudsak lösas Brister/störningar nedsätter förmågan uppgiften kan till viss del lösas Svåra brister uppgiften kan inte lösas Ej relevant för denna händelse 5.2 Falkenbergs kommuns bedömda hanteringsförmåga Falkenbergs kommun har bedömt hanteringsförmågan för de oönskade händelser som redovisas i tabell 7. Kommunens samhällsskyddsgrupp har deltagit i arbetet med att bedöma hanteringsförmågan utifrån framtagna kriterier. I tabellen nedan presenteras den bedömda hanteringsförmågan för händelser i tabell 7. Tabell 9. Bedömning av kommunens förmåga att hantera utvalda oönskade händelser. Nr Kategori Oönskad händelse Värdering riskmatris Bedömd hanteringsförmåga H25 IT-miljö Virusangrepp, kapning av dator utifrån God H32 Vardagsolycka Hot och våld i skolmiljö I huvudsak god H44 Kriminell handling Skadegörelse på skolor I huvudsak god H14 Vardagsolycka Fallolyckor I huvudsak god H23 Infrastruktursvikt IT-avbrott I huvudsak god H24 RTJ olycka Kemikalieolycka i vattenskyddsområde I huvudsak god H26 Naturolycka Stormar, snöstorm, isstorm I huvudsak god H35 Vardagsolycka Självmord I huvudsak god Uppdragsnummer: (28)

20 6 Sårbarhetsbedömning för kommunens förvaltningar I detta kapitel presenteras kriterierna för sårbarhetsbedömning och en övergripande bild av sårbarheten i kommunens förvaltningar och bolag för de utvalda oönskade händelser som studerats djupare i denna riskoch sårbarhetsanalys. 6.1 Kriterier för sårbarhetsbedömning I sårbarhetsbedömningen analyseras olika verksamheters möjligheter att upprätthålla sin verksamhet om en viss oönskad händelse inträffar. I jämförelse med bedömningen av hanteringsförmågan så görs sårbarhetsbedömningen i den här risk- och sårbarhetsanalysen på förvaltnings- och bolagsnivå. Hanteringsförmågan studerar hela kommunens förmåga att hantera en viss oönskad händelse. Bedömningen bygger på nedanstående kriterier för sårbarhetsbedömning. Tabell 10. Kriterier för sårbarhetsbedömning. S1 - liten S2 - medelstor S3 - stor S4 - mycket stor Drabbas inte av störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av mindre störningar - verksamheten kan upprätthållas Drabbas av kraftiga störningar - verksamheten kan hjälpligen upprätthållas Drabbas av sådana störningar och av sådan grad att den inte fungerar utan att åtgärder vidtas - verksamheten kan inte upprätthållas 6.2 Sårbarhetsbedömning för Falkenbergs förvaltningar och bolag Falkenbergs kommun har analyserat förvaltningarnas och bolagens sårbarhet för de identifierade oönskade händelserna som valts ut att studeras vidare, tabell 7. Sårbarhetsbedömningen syftar till att kartlägga i vilken grad de olika förvaltningarna kommer att drabbas av störningar om de oönskade händelserna inträffar. Vidare visar sårbarhetsbedömningen på vilka verksamheter som kommer att behöva stöttning från andra för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Händelsen storm som leder till el- och telebortfall och störningar i kommunaltekniska system bedömer kommunen att förvaltningarna och bolagen är mest sårbara för. De flesta förvaltningar/bolag anger att verksamheten kommer att drabbas av mindre störningar som de kommer att kunna hantera själva. Dock anger några förvaltningar att de troligtvis kommer att drabbas av så allvarliga störningar att de kan behöva hjälp utifrån för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Även andra händelser än storm kan medföra konsekvenser som störningar i el- och teleleveransen och kommunaltekniska system och bör därmed analyseras i det fortsatta arbetet. IT-avbrott är en annan oönskad händelse som flera förvaltningar/bolag bedömer att de är sårbara inför. Bedömningen visar på att vissa verksamheter kommer att drabbas av kraftiga störningar, medan merparten drabbas till viss del eller inte alls. Gällande de övriga händelserna bedömer kommunens förvaltningar/bolag att de i stort sett inte kommer att drabbas och därmed att verksamheten kan upprätthållas utan störningar. För mer detaljerad information om sårbarhetsbedömningen hänvisas till kommunens säkerhetsansvarig. Uppdragsnummer: (28)

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Falkenbergs kommun 2011

Risk- och sårbarhetsanalys. Falkenbergs kommun 2011 Risk- och sårbarhetsanalys Falkenbergs kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. 1 Falkenbergs kommun 6 1.1 Falkenbergs kommuns riskbild 2011 6 2. 2 Analysmetod 8 3. 3 Samhällsviktig verksamhet 9 Definition

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Handlingsprogram för extraordinära händelser

Handlingsprogram för extraordinära händelser Handlingsprogram för extraordinära händelser Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-14 68 Innehållsförteckning Bakgrund och avgränsningar 5 Övergripande mål 4 Nationella mål 4 Inriktningsmål 4 Hur verksamheten

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen.

SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen. >> RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 2011 Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen. Hänvisningar till rapporten för vidare läsning finns under varje textdel. Denna

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

RSA Risk- och sårbarhetsanalys

RSA Risk- och sårbarhetsanalys RSA Risk- och sårbarhetsanalys Robert Jönsson Vatten & Miljöbyrån robert.jonsson@vmbyran.se www.vmbyran.se Varför RSA? Viktigt att tänka efter innan något händer Tänk efter före! 1 RSA Enligt lagen om

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 2 av 32

Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 2 av 32 Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2010 2 av 32 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 2010:77 RI (Dnr 001-962/2010) Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern.

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern. Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern. Innehåll: Inledning Definitioner och förkortningar Övergripande bedömningar Uppdrag och avgränsning Kommunens roll och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Inledning Krav på riskanalyser förekommer idag inom många olika områden och i många olika sammanhang dessutom syftar det ofta

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Dags att lägga undan Bättre plats för arbete?

Dags att lägga undan Bättre plats för arbete? Dags att lägga undan Bättre plats för arbete? 2011-04-14 Malin Rizell - översiktsplanearkitekt Bättre plats för arbete Bra plats för staden Datum Titel på presentationen Sidan 2 Staden i ständig utveckling

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

RSA från lokal- till europeisk nivå

RSA från lokal- till europeisk nivå RSA från lokal- till europeisk nivå Konferens om risk- och sårbarhetsanalys 2014-05-06 Magnus Winehav, MSB Agenda RSA lokal nationell nivå Nationell risk- och förmågebedömning EU civilskyddslagstiftningen

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

BERGS KOMMUN LJUNGDALENS GRUNDVATTENTÄKT POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

BERGS KOMMUN LJUNGDALENS GRUNDVATTENTÄKT POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 BERGS KOMMUN LJUNGDALENS GRUNDVATTENTÄKT POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Projekt nr 14106 Östersund 2016-01-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Orientering... 3 3 Potentiella

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Bilaga 8 Vindelns kommun Vindelns vattentäkt Risker Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Innehållsförteckning 1 RISKER... 4 1.1 METODIK/BAKGRUND... 4 1.1.1 Riskmatris... 6 1.2 RISKINVENTERING... 6 1.3 RISKANALYS...

Läs mer

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Styrel Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Agenda Styrels bakgrund och målsättning Styrelprocessen Positiva effekter av Styrel Film om Styrel

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi

Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi Policy Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi 2 A. Säkerhetspolicy anger de övergripande målen 1 Bakgrund I Luleå kommuns "Vision 2015" sägs att en av byggstenarna för att nå visionens mål är att skapa ett

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2012-06-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser

Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Sid 1 (8) 2006-03-27 Handläggare: Michael Engelberg Tfn: 08-508 297 25 Stadsdelsnämnder Facknämnder Bolagsstyrelser Anvisningar för nämnder

Läs mer

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC, FORSA en mikrokurs MSB:s RSA-konferens, WTC, 2015-05-04 Vidar Hedtjärn Swaling, Analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Enh. Samhällets säkerhet Avd. för försvarsanalys Målsättning Lära känna

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Rapport scenarioanalys

Risk- och sårbarhetsanalys. Rapport scenarioanalys Risk- och sårbarhetsanalys Rapport scenarioanalys Scenarioanalys i verksamhet/förvaltning/funktion Arbetsmaterial Får ej citeras Scenario: Scenario: Baserat på genomförda seminarier: Ange datum Sammanställd

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander. Riskhantering Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 08 588 474 13 1. 2015-03-03 Definitioner - Risk Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse Osäkerhetens effekt på mål Möjligheten

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Riskanalys för myndigheterna inom SOES

Riskanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet Sida 1(6) Dokumentklass: Öppen Datum: 2014-10-30 Version: 1.0 Sammanfattning av projektet: Riskanalys för myndigheterna inom SOES Rapporten finns att ladda ner på:

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga RSA-konferens den 6-7 maj 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Stadskansliet Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer