HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM"

Transkript

1 USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB

2 .

3 Innehåll Sammanfattning...1 Bakgrund...4 Syfte...4 Genomförande...4 Redovisningen...7 Brukarna...7 Utförarna...11 Biståndsbeslutet och biståndshandläggaren...12 Helhetsomdömen...17 Tillfredsställelse med kvaliteten i olika avseenden...22 Kundvalsmodellen...28 Tabellbilaga...33

4

5 Sammanfattning Denna brukarundersökning inom en har genomförts på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm. Undersökningen är ett av flera instrument för staden att kontrollera att tjänsterna håller god kvalitet. Syftet är att hålla såväl uppdragsgivare, utförare och brukare om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Synpunkter samlades in från både brukare i ordinärt boende och på servicehus. 86 % av brukarna bor i ordinärt boende. 14 % med bor på servicehus och kan inte själva välja utförare utan är hänvisade till servicehusets utförare. 216 utförare har numera ansvar för att förse brukarna med. Privata utförare står för en allt större del av en. I ordinärt boende väljer varannan en privat utförare. Bland boende i servicehus är det betydligt mer vanligt att en utförs i stadens regi tre av fyra har kommunala utförare. Spridningen över hur många timmars hjälp som beviljats är mycket stor, från någon enstaka timme i månaden upp till 300 timmar. En stor grupp, var tredje, har mindre än 10 timmars beviljad hjälp i månaden och drygt 80 % har mindre än 80 timmars hjälp. Knappt varannan har hjälp minst en gång om dagen. En mycket stor del av ens insatser går till kvinnor mellan 80 och 94 år. Åtta av tio är nöjda med biståndshandläggaren Kontakterna med och bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas positivt av de allra flesta 78 % är ganska eller mycket nöjda. 5 % är missnöjda. Tillfredsställelsen med biståndshandläggaren har emellertid försämrats något jämfört med Andelen brukare som inte var bekanta med vilken hjälp som var beslutad har gradvis sjunkit sedan 90-talet och ligger nu på 12 %. Boende i servicehus saknar oftare än övriga den kunskapen. 78 % menar att de får den hjälp som beslutats av biståndshandläggaren. 8 % saknar uppfattning medan 13 % anser att de får mindre hjälp än vad som beslutats. De som inte anser att de får den hjälp som beslutats är mer kritiska än övriga till servicen. Positivt helhetsomdöme Sammantaget är 79 % av brukarna i Stockholm ganska eller mycket nöjda med sin. 6 % är ganska eller mycket missnöjda. Resultatet skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från I ett lite längre perspektiv ligger andelen nöjda respektive missnöjda relativt konstant. Däremot har andelen som är mycket nöjda med servicen sjunkit stadigt sedan 1995, från 43 % till 34 % idag. Utvecklingen med svagt 1

6 sjunkande tillfredsställelse kan iakttas för brukare i ordinärt boende, men är särskilt tydlig på servicehusen. 70 % tycker att deras i stor utsträckning svarar mot de förväntningar de har. Det är närmast identiskt med 2006 års resultat. 8 % tycker att servicen i mycket låg grad motsvarar förväntningarna. 63 % anser att en ligger ganska eller mycket nära en perfekt. 14 % tycker att den är ganska eller mycket långt ifrån. Elva kvalitetsaspekter Brukarna fick ta ställning till och bedöma elva kvalitetsaspekter av den service de fick. Dessa aspekter är valda för att spegla de viktigaste dimensionerna, men även vara av den karaktären att de berör alla eller i stort sett alla. För alla aspekter är majoriteten ganska eller mycket nöjda, men spännvidden i svaren är ändå påtaglig. Personalens bemötande och respekt inför brukarna får ojämförligt högst betyg. Nio av tio är nöjda och gott och väl hälften kryssar för det högsta betyget mycket nöjd. Andelen uttalat missnöjda är endast 2 % respektive 3 %. Även arbetet som gör uppskattas. 85 % nöjda med arbetet, men de flesta väljer alternativet ganska nöjd framför mycket nöjd. Frågorna som rör information och påverkan får liksom vid tidigare mätningar sämre betyg. Särskilt gäller det hur informerar om tillfälliga förändringar av hjälpen. Den kvalitetsaspekt som får lägst betyg är möjligheterna att få hjälp av för att komma ut om man skulle vilja. Olika kategorier brukare gör delvis olika bedömningar. Brukare med privata alternativ har oftare än övriga själva valt sina utförare. De är i flera fall mer nöjda med sin än de som har kommunal utförare. Särskilt märks det för hur lätt det är att nå om man skulle behöva, s förmåga att passa tider eller möjligheten att komma ut om man vill. Variationen i svaren från boende i ordinärt boende respektive servicehus är större än för privat/kommunalt och omfattar även bedömningen av s arbete och bemötande. Möjligheten att påverka hur hjälpen ska utföras, informationen om tillfälliga förändringar av hjälpen, s kunskaper och färdigheter, möjligheten att komma ut och måltider är aspekter som tydligt får bättre omdömen av brukare i ordinärt boende. Möjligheten att lätt nå upplevs dock som minst lika god på servicehusen. 2

7 De som har mindre hjälp är oftast mer tillfreds än de som har många timmars hjälp. Fyra indikatorer Staden har valt fyra brukarbedömningar till indikatorer för en i Stockholm. Indikatorerna har formulerats som andelen brukare som svarat ganska nöjd eller mycket nöjd. Andelen nöjda brukare är: 79 % är nöjda i en sammantagen bedömning av en. 78 % är nöjda med kontakter och bemötande från biståndshandläggaren. 76 % är nöjda med ens förmåga att skapa trygghet. 70 % är nöjda med maten och måltidssituationen. Avser de som har hjälp med matlagning eller matleveranser. Fyra av tio har valt helt själv Kundvalsmodellen gäller för en i hela Stockholms stad med undantag för servicehusen. Kundval innebär att brukarna kan välja vem som ska ge dem den service och omsorg som beviljats genom ett biståndsbeslut. Det finns både privata utförare och kommunala verksamheter att välja bland. Kunskapen om kundvalsmodellen bland brukarna har totalt sett förbättrats sedan den infördes I 2003-års undersökning var det knappt hälften (46 %) av brukarna som ansåg sig informerade om att man kan välja utförare av. År 2006 hade andelen ökat till 49 % och vid senaste undersökningen 2008 till 55 %. Ungefär fyra av tio brukare har själva valt utförare av. Resultatet har varit stabilt alla de undersöka åren 2003, 2006 och Ytterligare två av tio har valt i samråd men någon närstående. Detta innebär att totalt sex av tio brukare varit med och valt utförare i 2008-års undersökning. 3

8 Bakgrund Enkätundersökningar bland ens brukare i Stockholm har sedan mitten av 1990-talet varit en del av uppföljningsarbetet. Brukarundersökningar som omfattat både kommunala och privata utförare och samtliga stadsdelförvaltningar har genomförts 1995, 1998, 2003, 2006 och nu senast Uppdragsgivare vid den undersökning som presenteras här var Äldreförvaltningen i Stockholms stad. Målsättningen har varit och är att stadsövergripande brukarundersökningar ska genomföras minst vart fjärde år. De senaste två undersökningarna har omfattat så många brukare att resultat kan utläsas för enskilda utförarenheter. Undersökningen hösten 2008 täcker en i det ordinarie boendet där den bedrivs i kommunal eller privat regi enligt stadens kundvalsmodell. Den täcker även den som utförs på servicehusen i kommunal regi eller i privat regi på entreprenad. Kundvalsmodellen gäller för en i hela Stockholms stad med undantag för servicehusen. Den innebär att brukarna kan välja vem som ska ge dem den service och omsorg som beviljats genom ett biståndsbeslut. Det finns både privata utförare och kommunala verksamheter att välja bland. Syfte Syftet med undersökningen är att följa upp hur verksamheten bedrivs. För utförarna ska uppföljningen ge information om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Som beställare av tjänster från kommunala och enskilda aktörer får staden ett instrument för att kontrollera att tjänsterna håller god kvalitet. Undersökningarna ska också ge information till brukarna för att underlätta deras valsituation. Delar av undersökningsresultaten ska göras tillgängligt på stadens webb-plats under rubriken Jämför service. De frågeställningar som undersökningen tar upp rör biståndsbeslutet, ett antal kvalitetsaspekter samt kundvalet. Genomförande Undersökningen har genomförts som postenkät. Till enkätens styrkor hör att den kan besvaras i lugn och ro. Metoden ger tid för eftertanke. Den svarande kan genom att bläddra i frågeblanketten se vad undersökningen konkret handlar om. Svarsalternativen framgår av frågorna. Kritiskt i gruppen äldre är att förmågan att läsa och förstå skriftigt material många gånger kan svikta. Problem med syn, nedsatt rörelseförmåga och motorik kan göra att uppgiftslämnandet försvåras och uppfattas som ar- 4

9 betsamt. Vi har därför understrukit att de svarande om de behöver kan ta hjälp av anhöriga eller vänner (dock inte av personal). Undersökningen har genomförts som en totalundersökning. Främst beroende på att det övergripande syftet har varit att kunna göra jämförelser mellan olika utförare. Vinsten med ett urvalsförfarande per utförare skulle ha varit mycket liten. Undersökningspopulationen avgränsades i Paraplyet (Stadens centrala ITsystem för bl.a. äldreomsorgen) under november För att få med personer som har viss erfarenhet av en ställdes kravet att de skulle ha varit brukare de senaste 3 månaderna. Från undersökningspopulationen uteslöts även personer som: - enbart deltar i dagverksamhet - enbart har trygghetslarm utan att ha andra serviceinsatser - enbart har matdistribution utan att ha andra serviceinsatser - bor i särskilda boendeformer med heldygnsomsorg - bor i servicehus utan insatser Totalt kvarstod brukare den 6 november 2008 när hänsyn tagits till ovanstående kriterier. Undersökningen påbörjades med enkätutskick den 13 november 2008 och avslutades med de sista, kompletterande telefonintervjuerna under januari Utöver första utskicket gjordes tre brevpåminnelser. En påminnelse med ett kort och två påminnelser med ny frågeblankett. Ett antal brukare med synproblem etc. besvarade enkäten per telefon. Resultaten i denna rapport baseras på svar från brukare. Det motsvarar en svarsfrekvens på 77 %. Andelen svarande var högst i Kungsholmen med 84 % och lägst i Spånga-Tensta med 67 %. Svarsresultat Antal % Brutto Därav: Flyttat Registerfel, döda, intervju ej genomförbar, senilitet mm Netto Därav: Svar Vägran, ej ifylld blankett Ej svar, ej kontakt

10 Flertalet och något fler än vid föregående undersökning har besvarat enkäten helt själva. 37 % har fyllt i den tillsammans med anhörig, vän eller annan person. I det senare fallet kan svaren i vissa fall helt och hållet komma från någon annan. I undersökningen är det genomgående så att om enkäten besvarats tillsammans med eller av annan person så är omdömena något mer negativa. Besvarar du frågorna helt själv? Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person 37% Ja, helt själv 63% En jämförelse för några centrala bakgrundsvariabler visar att de svarande tycks representera undersökningspopulationen mycket väl. Liksom tidigare års undersökningar finns det en viss men relativt blygsam underrepresentation av brukare som har mer omfattande hjälp och många timmar beviljade. Underrepresentationen är så svag att den inte bedöms ha inverkan på resultaten av undersökningen. 6

11 Jämförelse svarande undersökningspopulationen Population % Svarande % Svarande antal Ålder Kön <= Total Kvinnor Män Total Beviljade timmar <= 9, ,00-49, , Total Servicehusboende Ja Nej Total Regi Egen regi i staden/intraprenad Entreprenör i staden Privat regi/övriga Total Redovisningen I rapporten görs jämförelser med tidigare undersökningar, främst den senaste från Undersökningarna åren 1995, 1998 och 2006 omfattade både ordinärt och servicehusboende, medan 2003 enbart fokuserade på ordinärt boende. Enkäten bygger på att brukarna gör bedömningar av servicen med hjälp av en fem-gradig verbal skala som sträcker sig från mycket nöjd till mycket missnöjd. Inför årets undersökning önskade Äldreförvaltningen ändra frågornas formulering från Hur nöjd eller missnöjd är du med till Hur nöjd är du med. Förändringar i frågeformulering innebär att man bör iaktta en viss försiktighet i jämförelsen mellan åren. Nu framgår de möjliga svarsalternativen av postenkäten och en jämförelse av svaren på de oförändrade frågorna tyder inte på att den förändrade formuleringen denna gång har haft någon nämnvärd betydelse. Brukarna Tre fjärdedelar av brukarna är kvinnor. Spridningen över åldrar är stor från 19 år till 106 år. Men närmare två tredjedelar finner vi i åldrarna 80 7

12 94 år. Den typiske brukaren, den vanligaste åldersklassen, är 88 år. Det är två år mer än vid undersökningen Antal brukare i olika åldrar 2008 (registeruppgift nov 2008) Antal Ålder Brukare under 65 år utgör endast 7 % av samtliga tagare i staden. Deras svar väger därför förhållandevis lätt i undersökningens totalomdömen. De yngre karaktäriseras av en något jämnare könsfördelning än äldre brukare. Yngre brukare har även mindre hjälp än äldre och anlitar oftare privata utförare än de äldre. Till helt övervägande del 84 % är brukarna i undersökningen ensamboende. Det är en stor skillnad mellan Stockholms stadsdelsförvaltningar när det gäller hur många tagare de ansvarar för. Södermalm var vid urvalstillfället under hösten 2008 beställarförvaltning för 2155 brukare. Även Enskede-Årsta-Vantör, Östermalm och Hässelby-Vällingby är förvaltningar med många brukare. Älvsjö, Spånga-Tensta, Skärholmen och Rinkeby-Kista är exempel på motsatsen. Vid undersökningen 2006 återfanns närmare hälften (46 %) av brukarna i innerstaden. Andelen innerstadsbor bland tagarna har nu minskat något (37 %). Fler bor numera i Söderort (39 %), medan boende i Västerort utgör 24 %. 8

13 Antal brukare i olika stadsdelsområden 2008 (Biståndsfattande förvaltning registeruppgift nov 2008) Socialtjänstförvaltningen Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Nära hälften av brukarna 48 % uppger att de får hjälp varje dag. Drygt var femte har bara hjälp mindre än en gång i veckan. Omfattningen av hjälpen är oförändrad sedan undersökningen från Hur ofta får du hemhjälp? Mer sällan än en gång i veckan 22% Varje dag 48% En eller flera gånger i veckan 31% Spridningen över hur många timmars hjälp som beviljats är mycket stor, från någon enstaka timme i månaden upp till 300 timmar. Endast några enstaka personer har dock hjälp mer än 240 timmar per månad. En stor grupp, var tredje, har mindre än 10 timmars beviljad hjälp i månaden och drygt 80 % har mindre än 80 timmars hjälp. 9

14 Beviljade timmar enligt biståndsbeslut (Registeruppgift nov 2008) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Beviljade timmar Figuren nedan visar att en mycket stor del av ens beviljade timmar går till kvinnor mellan 80 år och 94 år. Beviljade timmar enligt biståndsbeslut efter ålder (femårsklasser) och kön (Registeruppgift nov 2008) Ålder Kvinnor Män Beviljade timmar 10

15 Utförarna 2002 infördes möjligheten för äldre och funktionshindrade i ordinärt boende att välja utförare av de insatser som ingår i deras biståndsbeslut antingen kommunal eller olika privata företag. Samtliga företag som bedöms uppfylla ett antal kvalificerande krav får ingå ett ramavtal med staden. Företagen som erbjuder lämnar anbud inom något/några av tjänsterna omvårdnadsinsatser i, servicetjänster i och städtjänster i. De har rätt att ange ett avgränsat geografiskt område inom staden där de vill verka och även ett kapacitetstak för hur många timmar per månad de kan erbjuda sina tjänster. 216 utförare har numera ansvar för att förse brukarna med. Med utförare menar vi här enheter på det sätt som de registrerats i stadens administrativa system Paraplyet. Åtskilliga utförarenheter ingår dock i större företag/organisationer och har delat upp sin verksamhet, främst geografiskt. 45 utförare hade 10 brukare eller färre, 107 utförare ansvarade för brukare och 64 utförare hade 100 kunder eller fler. Privata utförare står för en allt större del av en. I ordinärt boende väljer varannan en privat utförare. Antalet brukare i ordinärt boende som valt privata alternativ hade i november 2008 passerat kommunala utförare med ett hundratal personer. Bland boende i servicehus är det betydligt mer vanligt att en utförs i stadens regi tre av fyra har kommunala utförare. Organisationsform för en i ordinärt boende och på servicehus. Andel brukare (registeruppgift nov 2008) Servicehus % Ordinärt boende, % Samtliga % Egen regi Intraprenad Entreprenad Privat regi Total Vid entreprenad har staden ett avtal med en privat entreprenör/utförare som omfattar själva driften av kommunal. I kategorin privat regi redovisas den omsorg som utförs av privata, och helt fristående utförare utifrån avtal om köp av enstaka platser inom samt avknoppade enheter. När vi i rapporten talar om privat utförd avser vi både den privata enligt kundvalsmodellen och den som utförs på entreprenad i kommunala enheter. En speciell kategori av brukare är de 14 % som bor på servicehus. De kan inte själva välja utförare utan är hänvisade till servicehusets utförare. 11

16 Andel med boende på servicehus. (Registeruppgift nov 2008) Servicehus 14% Ordinärt boende 86% Biståndsbeslutet och biståndshandläggaren Den första kontakten med äldreomsorgen är som regel en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som ska ta emot ansökan om, fatta beslut om biståndets omfattning och eventuellt ompröva beslutet i återkommande kontakter. Biståndsbedömarna ska ha regelbunden kontakt med de brukare som han/hon har ansvar för. Kontakterna med och bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas positivt av de allra flesta 78 % är ganska eller mycket nöjda. 5 % är missnöjda. Tillfredsställelsen med biståndshandläggaren har försämrats något jämfört med Inte så att fler uttrycker missnöje. Däremot är det idag något färre som väljer det högsta betyget mycket nöjd. Hur nöjd är du med kontakten och bemötandet från biståndshandläggaren? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Många av de skillnader vi ser i graden av tillfredsställelse i kontakter och bemötande från biståndshandläggaren mellan olika kategorier av brukare är generella så till vida att de återkommer för de flesta av enkätens 12

17 kvalitetsaspekter. T ex så är boende i servicehus mindre nöjda än de som bor i ordinärt boende, brukare under 65 år mindre nöjda än äldre, de som tagit hjälp av anhöriga för att fylla i enkäten mindre tillfreds än de som fyllt i helt själva och framför allt är de som inte anser att de får så mycket hjälp som beslutats betydligt mindre tillfreds. Däremot finns ingen skillnad mellan svaren från män och kvinnor. I Bromma, Rinkeby-Kista, Kungsholmen och Skarpnäck är åtta av tio nöjda med sina kontakter. Särskilt gott är betyget från tagarna i Bromma där 57 % ger högsta betyg, dvs mycket nöjd. Södermalm, Östermalm och Älvsjö tillhör stadsdelar där andelen brukare som är nöjda med biståndshandläggaren har minskat sedan Hur nöjd eller missnöjd är du med kontakten och bemötandet från biståndshandläggaren? Andelen (%) nöjda brukare Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Under 90-talet var det vanligare än idag att brukarna inte var bekanta med vilken hjälp som var beslutad. Den andelen har sedan gradvis sjunkit till 12 % vid årets undersökning. Boende i servicehus saknar oftare (16 %) än övriga (11 %) den kunskapen. Det är också så att de som besvarat enkäten helt själva är bättre informerade om detta än de som fyllt i tillsammans med någon annan person 9 % respektive 15 % saknar kunskap om beslutet. Det kan även vara värt att notera att var femte bland dem som anser att de inte får så mycket hjälp som beslutats saknade kännedom om biståndsbeslutet, att jämföra med 4 % bland dem som tyckte sig få så mycket hjälp som de skulle ha. 13

18 Vet du vad du ska ha hjälp med enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren? Procent Nej Ja År Ordinärt boende Servicehus Nej Ja Nej Ja År 2008 År 2008 År 2006 År 2006 År 2003 År 2003 År 1998 År 1998 År 1995 År Procent Procent 14

19 Andelen som saknar kunskap om beslutet varierar mellan som minst 8 % i Skärholmen till 14 % i Farsta. Andel (%) som inte vet vad de ska ha hjälp med enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Som vi redan berört som hastigast är upplevelsen av att man inte får den hjälp som beslutats en viktig faktor för hur man upplever servicen. Det kan därför vara av intresse att uppehålla sig ett tag vid dessa brukare. Totalt sett svarar 78 % att de får den hjälp som beslutats. 8 % saknar uppfattning, många gånger för att de inte känner till vad som beslutats. 14 % anser att de får mindre, och i sällsynta fall, mer hjälp än vad som beslutats. De som inte anser eller är osäkra på om de får den hjälp som de har rätt till enligt biståndsbeslutet återfinner vi oftare bland dem som har hjälp varje dag, något oftare bland yngre än bland äldre och betydligt oftare bland boende på servicehus än i ordinärt boende. Då ska man komma ihåg att tre fjärdedelar av de boende på servicehus har hjälp dagligen mot endast drygt var fjärde i ordinärt boende. 15

20 Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? Ja, oftast, % Nej, oftast mindre, % Nej, oftast me, %r Vet ej, % Total, % Antal svarande Total Servicehus. Egen regi i staden Entreprenör i staden Intraprenad Privat regi i staden Total Ordinärt boende. Egen regi i staden Entreprenör i staden Intraprenad Privat regi i staden Övrig regi i länet Total Däremot finns de inga skillnader mellan brukare med privat respektive kommunal utförare. I det ordinära boendet är variationen mellan åren mindre än bland boende i servicehusen. Mellan 2006 och 2008 är variationen mindre än mellan 90- talets undersökningar och Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? 1 Ordinärt boende Servicehus Nej, oftast mindre Ja, oftast Nej, oftast mindre Ja, oftast År 2008 År 2008 År 2006 År 2006 År 2003 År 2003 År 1998 År 1998 År 1995 År Procent Procent 1 Åren 1995, 1998 och 2003 löd frågan Får Du oftast den hjälp som man beslutat om?. 16

21 Andelen brukare som är osäkra på om de får den hjälp som beslutats eller som är säkra på att de inte får det varierar även mellan stadsdelarna. Andelen osäkra de som svarat vet ej varierar förhållandevis lite. Främst är det andelen som menar att de får för lite hjälp som skiljer sig åt. Minst är den andelen i Bromma och Skarpnäck och högst över 15 % i Skärholmen, Östermalm, Kungsholmen och Hägersten-Liljeholmen. Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? % Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Nej, oftast mindre Nej, oftast mer Vet ej Helhetsomdömen Fokus i enkäten låg kring ett antal frågor som berör olika aspekter på ens service. Avsnittet avslutades med tre frågor som fångar upp helhetsintrycket. Hemtjänst präglas till sin natur av en servicetjänsts viktigaste karaktäristika att produceras och konsumeras i samma ögonblick, att bygga på personliga möten, ha kort livslängd etc. Dessutom utförs tjänsten i brukarnas egna hem om berör sådana sysslor som brukarna själva har utfört under alla år. Hemtjänsts betydelse kan inte underskattas. Det är inte ovanligt att brukarna möter olika personal, särskilt de som ofta har hjälp. Enkätens bedömningar kan ibland vara svåra att göra eftersom personer och service varierar över tiden. Många har favoriter bland men tycker sämre om andra. De som besvarat enkäten har gjort en sammanvägd bedömning. Sammantaget i staden är 79 % ganska eller mycket nöjda med sin. 6 % är ganska eller mycket missnöjda. Resultatet skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från I ett lite längre perspektiv det är nu 13 år sedan den första stadsövergripande brukarundersökningen 17

22 gjordes ligger andelen nöjda respektive missnöjda relativt konstant. Däremot har andelen som är mycket nöjda med servicen sjunkit stadigt sedan 1995, från 43 % till 34 % idag. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd De två diagrammen nedan visar att utvecklingen med svagt sjunkande tillfredsställelse kan iakttas för brukare i ordinärt boende, men är särskilt tydlig på servicehusen. Ordinärt boende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Servicehusboende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 18

23 Ett mått för att jämföra stadsdelarna är andelen nöjda brukare det mått som staden har formulerat för de fyra indikatorer som finns för en. Andelen nöjda varierar från som mest 84 % i Rinkeby-Kista och Skarpnäck till som minst 74 % i Älvsjö och 75 % i Hägersten-Liljeholmen. De stadsdelar som hade höga värden 2006 återfinns till stor del bland de bästa även Hit hör Skarpnäck, Norrmalm, och Bromma. Älvsjö har dock förlorat en del sedan sist. I en mer positiv riktning har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta rört sig. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Andelen (%) nöjda brukare exklusive de som svarat vet ej Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Sorteras istället svaren efter andra relevanta bakgrundsfrågor framträder samma mönster som vi redogjorde för under rubriken biståndshandläggaren och biståndsbeslutet. Boende i servicehus är mindre nöjda än de som bor i ordinärt boende, brukare under 65 år är mindre nöjda än äldre, de som tagit hjälp av anhöriga för att fylla i enkäten är mindre tillfreds än de som fyllt i helt själva och de som inte anser att de får så mycket hjälp som beslutats är betydligt mer kritiska än övriga. 19

24 Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Svarsfördelning efter olika bakgrundsfrågor Bakgrund: Andel (%) nöjda brukare Antal svarande Kön Kvinnor Män Ålder - 64 år år år Ensamboende Ja Nej Servicehus Ja Nej Hjälpinsatser Varje dag En eller flera gånger i veckan Mer sällan än en gång i veckan Regi Kommunal regi Privat regi Svarat själv Ja, helt själv Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person Får biståndsbedömd hjälp Ja, oftast Nej, oftast mindre Nej, oftast mer Vet ej Samtliga Kundvalet berör de som bor i ordinärt boende. Är då de som själva valt utförare mer nöjda med servicen än de som inte utnyttjat den möjligheten? Ja, åtminstone är helhetsomdömet något lägre från de som anger att valet har gjorts av biståndshandläggaren, annan person eller från de som inte vet vem som har fattat beslutet. Däremot syns ingen skillnad i andelen nöjda i de fall man valt helt själv, tillsammans med närstående eller där god man fattat beslutet. Observera dock att de som svarat att närstående eller god man hjälpt till med valet i de flesta fall haft hjälp, av kanske just dessa personer, för att fylla i enkäten. Orsaken till att dessa brukarundersökningar har gjorts som totalundersökningar är att staden vill kunna bedöma ens kundupplevda kvalitet fördelat på utförare. Inte minst är det viktigt för kundvalet. Inledningsvis beskrev vi hur utförarna varierar i storlek. Många gånger arbetar de även under olika förutsättningar när det gäller 20

25 serviceinsatser eller sammansättning av brukare. Vi har t ex sett att brukare med mindre insatser inte är riktigt lika nöjda som övriga brukare. Vissa utförare tillhandahåller endast städning medan andra erbjuder ett brett utbud av service. Helhetsomdömet mätt som andelen nöjda varierar bland utförarna från som högst 100 % till som lägst 41 %. Endast för två utförare understiger andelen nöjda brukare 50 %. Tio utförare hade 90 % nöjda brukare eller mer. I figuren nedan redovisas utförare med minst 20 svarande. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Andelen (%) nöjda brukare exklusive de som svarat vet ej Som framgår av figuren ovan är det några utförare som får mycket positiva omdömen av sina brukare. Till de mest nöjda är de brukare som bor i något av de hus som tillhör SVPH, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux Nockebyhus och Nockebyhem. Dessa utförare tillhörde de med högst betyg även Det är en kategori brukare som planerat för sin ålderdom och som gjort ett medvetet val att vid god hälsa flytta till eget boende med service och gemenskap. Även kommunala enheter som Hemtjänsten i Bagarmossen och Hammarbyhöjden, båda tillhörande Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, uppskattas mycket av sina brukare. Kunders uppfattning om kvaliteten på service mäts ofta med tre frågor. Dels det nyss presenterade helhetsomdömet, dels frågor som ställer kvaliteten i relation till förväntad kvalitet och till en ideal service. Även i denna undersökning ställdes dessa frågor. 70 % menar att deras i stor utsträckning svarar mot de förväntningar de har. Det är närmast identiskt med 2006 års resultat. 8 % tycker att den i mycket låg grad motsvarar förväntningarna. 21

USK. 2007-01-15 Robert Fried UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Arbetsmaterial. Hemtjänsten i Stockholm

USK. 2007-01-15 Robert Fried UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Arbetsmaterial. Hemtjänsten i Stockholm USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2007-01-15 Robert Fried Arbetsmaterial Hemtjänsten i Stockholm - en enkät till brukarna hösten 2006 Innehåll Sammanfattning...1 Bakgrund...4 Syfte...4 Genomförande...4

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Resultat per fråga Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp: Samtliga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-29 SDN 2010-02-11 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Tunets trygghetsboende Plan för

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Psykisk hälsa Gymnasieskolan årskurs 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

EN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD

EN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD EN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD 1 En av stadens viktiga uppgifter är att ansvara för att äldre stockholmare som behöver service, vård och STOCKHOLMS MÅL FÖR omsorg ska få det med hög kvalitet

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen.

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Hägerstensvägen

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Juli 212 och preliminära uppgifter för augusti 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1.6-697-2012 2012-12-04 Handläggare: Christina Egerbrandt Telefon: 08 508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 18 december 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Jämställdhetsgal(n)a 2010-12-08 Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Carina Cannertoft, Innehåll Vad är Stockholmsenkäten? Psykisk och psykosomatisk hälsa Mobbning ANT Kill- och tjejrapporter Hur genomförs

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-09 Handläggare: Britt-Marie Ericsson : 08-508 21 008 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26 Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Utlåtande 2009: RI (Dnr 325-2777/2006) Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Uppföljning av resursfördelningssystemet

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Baltzar von Platens

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Bromma stadsdelsförvaltning

Bromma stadsdelsförvaltning Bromma stadsdelsvaltning Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Upphandling av hantverkstjänster i samarbete med fyra andra stadsdelsvaltningar och utbildningsvaltningen Bromma, Spånga-Tensta, Hässselby-Vällningby,

Läs mer

Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef:

Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Niklas Evaldsson Adress:

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Utförande enhet: Dagverksamheten Träffen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Utförande enhet: Dagverksamheten Träffen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Utförande enhet: Dagverksamheten Träffen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform: Kommunal regi Privat regi

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk Hemtjänst AB Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrand Adress: Skattungsvägen

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera) : CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm

Namn på enheten (går inte att redigera) : CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Namn på enheten (går inte att redigera): CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Avtalspart/Nämnd: CJ?s ledsagarservice Verksamhetschef: Cecilia Johansson

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma

Läs mer

Hemtjänstenhet: Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Neven El-Badawi Adress: Norgegatan 1 164

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad

Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande SON 2013-11-26 Sida 1 (9) 2013-11-05 Handläggare Pia Modin Telefon: 08 508 25618 Till Socialnämnden Kartläggning av

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Heidi Heino, Verksamhetschef Adress: Kristallvägen 1,

Läs mer

Hemtjänstenhet: Sisu Herrgården AB - Skärholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Sisu Herrgården AB - Skärholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Sisu Herrgården AB - Skärholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Margit Salomaa enhetschef Adress: Stora Sällskapets

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Sofia. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Sofia. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Sofia Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Sofia Bonis Adress: Borgmästargatan 13 116

Läs mer

Hemtjänstenhet: AKTA Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm.

Hemtjänstenhet: AKTA Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Hemtjänstenhet: AKTA Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Akta Assistans AB Verksamhetschef/enhetschef: Niklas Evaldsson verksamhetschef/vd

Läs mer

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Verksamhetschef/enhetschef: Camilla Johansson Adress: Lyckselevägen 60 162 67 Vällingby Telefon: 08-381570

Läs mer

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Lena Einarsson Adress: Askrikevägen 3 Stockholm Telefon: 08-30 86 70 Verksamhetens

Läs mer

Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck Verksamhetschef/enhetschef: Linda Linnerheim Adress: Gamla Tyresövägen 349 121 34 Enskededalen Telefon: 0701610573

Läs mer

Hemtjänstenhet: SÄLLSKAPET VÄNNER TILL PAUVRES HONTEUX - Nockebyhus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: SÄLLSKAPET VÄNNER TILL PAUVRES HONTEUX - Nockebyhus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: SÄLLSKAPET VÄNNER TILL PAUVRES HONTEUX - Nockebyhus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Eva Bartholdsson Adress: Nockeby Backe 8, 168 40 Bromma Telefon:

Läs mer

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB-Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Annika Borggren Adress: Sandelsgatan 16 Stockholm

Läs mer

Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress:

Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Sonja Gaugl Adress: Rosenlundsgatan 44 118 63 Stockholm

Läs mer

Hemtjänstenhet: Optimal hemtjänst Stockholm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Optimal hemtjänst Stockholm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Optimal hemtjänst Stockholm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Kristina Skoog Adress: Bjurholmsgatan 13 116 63 Stockholm

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hässelby hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Hässelby hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Hässelby hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Verksamhetschef/enhetschef: Mukkades Cilgin Adress: Hässelby torg 10 Telefon: 08-50805096 Verksamhetens regiform:

Läs mer

Hemtjänstenhet: Södermalms Hemtjänst AB - Aleris Hemtjänst Södermalm, Team Katarina Eriksdal

Hemtjänstenhet: Södermalms Hemtjänst AB - Aleris Hemtjänst Södermalm, Team Katarina Eriksdal Hemtjänstenhet: Södermalms Hemtjänst AB - Aleris Hemtjänst Södermalm, Team Katarina Eriksdal Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Helena

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Hemtjänstenhet: Bäst Omsorg i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Bäst Omsorg i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Bäst Omsorg i Stockholm AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Carina Andersson Adress: Toppbrinken 29 163 44 Spånga Telefon: 073-327

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Spånga-Tensta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Spånga-Tensta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Spånga-Tensta Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Leena Piltti Adress: Spånga Stationsväg 45 163 51 Spånga Telefon: 072-394

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista. Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista Avtalspart/Nämnd: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef:

Läs mer