HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM"

Transkript

1 USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB

2 .

3 Innehåll Sammanfattning...1 Bakgrund...4 Syfte...4 Genomförande...4 Redovisningen...7 Brukarna...7 Utförarna...11 Biståndsbeslutet och biståndshandläggaren...12 Helhetsomdömen...17 Tillfredsställelse med kvaliteten i olika avseenden...22 Kundvalsmodellen...28 Tabellbilaga...33

4

5 Sammanfattning Denna brukarundersökning inom en har genomförts på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm. Undersökningen är ett av flera instrument för staden att kontrollera att tjänsterna håller god kvalitet. Syftet är att hålla såväl uppdragsgivare, utförare och brukare om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Synpunkter samlades in från både brukare i ordinärt boende och på servicehus. 86 % av brukarna bor i ordinärt boende. 14 % med bor på servicehus och kan inte själva välja utförare utan är hänvisade till servicehusets utförare. 216 utförare har numera ansvar för att förse brukarna med. Privata utförare står för en allt större del av en. I ordinärt boende väljer varannan en privat utförare. Bland boende i servicehus är det betydligt mer vanligt att en utförs i stadens regi tre av fyra har kommunala utförare. Spridningen över hur många timmars hjälp som beviljats är mycket stor, från någon enstaka timme i månaden upp till 300 timmar. En stor grupp, var tredje, har mindre än 10 timmars beviljad hjälp i månaden och drygt 80 % har mindre än 80 timmars hjälp. Knappt varannan har hjälp minst en gång om dagen. En mycket stor del av ens insatser går till kvinnor mellan 80 och 94 år. Åtta av tio är nöjda med biståndshandläggaren Kontakterna med och bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas positivt av de allra flesta 78 % är ganska eller mycket nöjda. 5 % är missnöjda. Tillfredsställelsen med biståndshandläggaren har emellertid försämrats något jämfört med Andelen brukare som inte var bekanta med vilken hjälp som var beslutad har gradvis sjunkit sedan 90-talet och ligger nu på 12 %. Boende i servicehus saknar oftare än övriga den kunskapen. 78 % menar att de får den hjälp som beslutats av biståndshandläggaren. 8 % saknar uppfattning medan 13 % anser att de får mindre hjälp än vad som beslutats. De som inte anser att de får den hjälp som beslutats är mer kritiska än övriga till servicen. Positivt helhetsomdöme Sammantaget är 79 % av brukarna i Stockholm ganska eller mycket nöjda med sin. 6 % är ganska eller mycket missnöjda. Resultatet skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från I ett lite längre perspektiv ligger andelen nöjda respektive missnöjda relativt konstant. Däremot har andelen som är mycket nöjda med servicen sjunkit stadigt sedan 1995, från 43 % till 34 % idag. Utvecklingen med svagt 1

6 sjunkande tillfredsställelse kan iakttas för brukare i ordinärt boende, men är särskilt tydlig på servicehusen. 70 % tycker att deras i stor utsträckning svarar mot de förväntningar de har. Det är närmast identiskt med 2006 års resultat. 8 % tycker att servicen i mycket låg grad motsvarar förväntningarna. 63 % anser att en ligger ganska eller mycket nära en perfekt. 14 % tycker att den är ganska eller mycket långt ifrån. Elva kvalitetsaspekter Brukarna fick ta ställning till och bedöma elva kvalitetsaspekter av den service de fick. Dessa aspekter är valda för att spegla de viktigaste dimensionerna, men även vara av den karaktären att de berör alla eller i stort sett alla. För alla aspekter är majoriteten ganska eller mycket nöjda, men spännvidden i svaren är ändå påtaglig. Personalens bemötande och respekt inför brukarna får ojämförligt högst betyg. Nio av tio är nöjda och gott och väl hälften kryssar för det högsta betyget mycket nöjd. Andelen uttalat missnöjda är endast 2 % respektive 3 %. Även arbetet som gör uppskattas. 85 % nöjda med arbetet, men de flesta väljer alternativet ganska nöjd framför mycket nöjd. Frågorna som rör information och påverkan får liksom vid tidigare mätningar sämre betyg. Särskilt gäller det hur informerar om tillfälliga förändringar av hjälpen. Den kvalitetsaspekt som får lägst betyg är möjligheterna att få hjälp av för att komma ut om man skulle vilja. Olika kategorier brukare gör delvis olika bedömningar. Brukare med privata alternativ har oftare än övriga själva valt sina utförare. De är i flera fall mer nöjda med sin än de som har kommunal utförare. Särskilt märks det för hur lätt det är att nå om man skulle behöva, s förmåga att passa tider eller möjligheten att komma ut om man vill. Variationen i svaren från boende i ordinärt boende respektive servicehus är större än för privat/kommunalt och omfattar även bedömningen av s arbete och bemötande. Möjligheten att påverka hur hjälpen ska utföras, informationen om tillfälliga förändringar av hjälpen, s kunskaper och färdigheter, möjligheten att komma ut och måltider är aspekter som tydligt får bättre omdömen av brukare i ordinärt boende. Möjligheten att lätt nå upplevs dock som minst lika god på servicehusen. 2

7 De som har mindre hjälp är oftast mer tillfreds än de som har många timmars hjälp. Fyra indikatorer Staden har valt fyra brukarbedömningar till indikatorer för en i Stockholm. Indikatorerna har formulerats som andelen brukare som svarat ganska nöjd eller mycket nöjd. Andelen nöjda brukare är: 79 % är nöjda i en sammantagen bedömning av en. 78 % är nöjda med kontakter och bemötande från biståndshandläggaren. 76 % är nöjda med ens förmåga att skapa trygghet. 70 % är nöjda med maten och måltidssituationen. Avser de som har hjälp med matlagning eller matleveranser. Fyra av tio har valt helt själv Kundvalsmodellen gäller för en i hela Stockholms stad med undantag för servicehusen. Kundval innebär att brukarna kan välja vem som ska ge dem den service och omsorg som beviljats genom ett biståndsbeslut. Det finns både privata utförare och kommunala verksamheter att välja bland. Kunskapen om kundvalsmodellen bland brukarna har totalt sett förbättrats sedan den infördes I 2003-års undersökning var det knappt hälften (46 %) av brukarna som ansåg sig informerade om att man kan välja utförare av. År 2006 hade andelen ökat till 49 % och vid senaste undersökningen 2008 till 55 %. Ungefär fyra av tio brukare har själva valt utförare av. Resultatet har varit stabilt alla de undersöka åren 2003, 2006 och Ytterligare två av tio har valt i samråd men någon närstående. Detta innebär att totalt sex av tio brukare varit med och valt utförare i 2008-års undersökning. 3

8 Bakgrund Enkätundersökningar bland ens brukare i Stockholm har sedan mitten av 1990-talet varit en del av uppföljningsarbetet. Brukarundersökningar som omfattat både kommunala och privata utförare och samtliga stadsdelförvaltningar har genomförts 1995, 1998, 2003, 2006 och nu senast Uppdragsgivare vid den undersökning som presenteras här var Äldreförvaltningen i Stockholms stad. Målsättningen har varit och är att stadsövergripande brukarundersökningar ska genomföras minst vart fjärde år. De senaste två undersökningarna har omfattat så många brukare att resultat kan utläsas för enskilda utförarenheter. Undersökningen hösten 2008 täcker en i det ordinarie boendet där den bedrivs i kommunal eller privat regi enligt stadens kundvalsmodell. Den täcker även den som utförs på servicehusen i kommunal regi eller i privat regi på entreprenad. Kundvalsmodellen gäller för en i hela Stockholms stad med undantag för servicehusen. Den innebär att brukarna kan välja vem som ska ge dem den service och omsorg som beviljats genom ett biståndsbeslut. Det finns både privata utförare och kommunala verksamheter att välja bland. Syfte Syftet med undersökningen är att följa upp hur verksamheten bedrivs. För utförarna ska uppföljningen ge information om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Som beställare av tjänster från kommunala och enskilda aktörer får staden ett instrument för att kontrollera att tjänsterna håller god kvalitet. Undersökningarna ska också ge information till brukarna för att underlätta deras valsituation. Delar av undersökningsresultaten ska göras tillgängligt på stadens webb-plats under rubriken Jämför service. De frågeställningar som undersökningen tar upp rör biståndsbeslutet, ett antal kvalitetsaspekter samt kundvalet. Genomförande Undersökningen har genomförts som postenkät. Till enkätens styrkor hör att den kan besvaras i lugn och ro. Metoden ger tid för eftertanke. Den svarande kan genom att bläddra i frågeblanketten se vad undersökningen konkret handlar om. Svarsalternativen framgår av frågorna. Kritiskt i gruppen äldre är att förmågan att läsa och förstå skriftigt material många gånger kan svikta. Problem med syn, nedsatt rörelseförmåga och motorik kan göra att uppgiftslämnandet försvåras och uppfattas som ar- 4

9 betsamt. Vi har därför understrukit att de svarande om de behöver kan ta hjälp av anhöriga eller vänner (dock inte av personal). Undersökningen har genomförts som en totalundersökning. Främst beroende på att det övergripande syftet har varit att kunna göra jämförelser mellan olika utförare. Vinsten med ett urvalsförfarande per utförare skulle ha varit mycket liten. Undersökningspopulationen avgränsades i Paraplyet (Stadens centrala ITsystem för bl.a. äldreomsorgen) under november För att få med personer som har viss erfarenhet av en ställdes kravet att de skulle ha varit brukare de senaste 3 månaderna. Från undersökningspopulationen uteslöts även personer som: - enbart deltar i dagverksamhet - enbart har trygghetslarm utan att ha andra serviceinsatser - enbart har matdistribution utan att ha andra serviceinsatser - bor i särskilda boendeformer med heldygnsomsorg - bor i servicehus utan insatser Totalt kvarstod brukare den 6 november 2008 när hänsyn tagits till ovanstående kriterier. Undersökningen påbörjades med enkätutskick den 13 november 2008 och avslutades med de sista, kompletterande telefonintervjuerna under januari Utöver första utskicket gjordes tre brevpåminnelser. En påminnelse med ett kort och två påminnelser med ny frågeblankett. Ett antal brukare med synproblem etc. besvarade enkäten per telefon. Resultaten i denna rapport baseras på svar från brukare. Det motsvarar en svarsfrekvens på 77 %. Andelen svarande var högst i Kungsholmen med 84 % och lägst i Spånga-Tensta med 67 %. Svarsresultat Antal % Brutto Därav: Flyttat Registerfel, döda, intervju ej genomförbar, senilitet mm Netto Därav: Svar Vägran, ej ifylld blankett Ej svar, ej kontakt

10 Flertalet och något fler än vid föregående undersökning har besvarat enkäten helt själva. 37 % har fyllt i den tillsammans med anhörig, vän eller annan person. I det senare fallet kan svaren i vissa fall helt och hållet komma från någon annan. I undersökningen är det genomgående så att om enkäten besvarats tillsammans med eller av annan person så är omdömena något mer negativa. Besvarar du frågorna helt själv? Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person 37% Ja, helt själv 63% En jämförelse för några centrala bakgrundsvariabler visar att de svarande tycks representera undersökningspopulationen mycket väl. Liksom tidigare års undersökningar finns det en viss men relativt blygsam underrepresentation av brukare som har mer omfattande hjälp och många timmar beviljade. Underrepresentationen är så svag att den inte bedöms ha inverkan på resultaten av undersökningen. 6

11 Jämförelse svarande undersökningspopulationen Population % Svarande % Svarande antal Ålder Kön <= Total Kvinnor Män Total Beviljade timmar <= 9, ,00-49, , Total Servicehusboende Ja Nej Total Regi Egen regi i staden/intraprenad Entreprenör i staden Privat regi/övriga Total Redovisningen I rapporten görs jämförelser med tidigare undersökningar, främst den senaste från Undersökningarna åren 1995, 1998 och 2006 omfattade både ordinärt och servicehusboende, medan 2003 enbart fokuserade på ordinärt boende. Enkäten bygger på att brukarna gör bedömningar av servicen med hjälp av en fem-gradig verbal skala som sträcker sig från mycket nöjd till mycket missnöjd. Inför årets undersökning önskade Äldreförvaltningen ändra frågornas formulering från Hur nöjd eller missnöjd är du med till Hur nöjd är du med. Förändringar i frågeformulering innebär att man bör iaktta en viss försiktighet i jämförelsen mellan åren. Nu framgår de möjliga svarsalternativen av postenkäten och en jämförelse av svaren på de oförändrade frågorna tyder inte på att den förändrade formuleringen denna gång har haft någon nämnvärd betydelse. Brukarna Tre fjärdedelar av brukarna är kvinnor. Spridningen över åldrar är stor från 19 år till 106 år. Men närmare två tredjedelar finner vi i åldrarna 80 7

12 94 år. Den typiske brukaren, den vanligaste åldersklassen, är 88 år. Det är två år mer än vid undersökningen Antal brukare i olika åldrar 2008 (registeruppgift nov 2008) Antal Ålder Brukare under 65 år utgör endast 7 % av samtliga tagare i staden. Deras svar väger därför förhållandevis lätt i undersökningens totalomdömen. De yngre karaktäriseras av en något jämnare könsfördelning än äldre brukare. Yngre brukare har även mindre hjälp än äldre och anlitar oftare privata utförare än de äldre. Till helt övervägande del 84 % är brukarna i undersökningen ensamboende. Det är en stor skillnad mellan Stockholms stadsdelsförvaltningar när det gäller hur många tagare de ansvarar för. Södermalm var vid urvalstillfället under hösten 2008 beställarförvaltning för 2155 brukare. Även Enskede-Årsta-Vantör, Östermalm och Hässelby-Vällingby är förvaltningar med många brukare. Älvsjö, Spånga-Tensta, Skärholmen och Rinkeby-Kista är exempel på motsatsen. Vid undersökningen 2006 återfanns närmare hälften (46 %) av brukarna i innerstaden. Andelen innerstadsbor bland tagarna har nu minskat något (37 %). Fler bor numera i Söderort (39 %), medan boende i Västerort utgör 24 %. 8

13 Antal brukare i olika stadsdelsområden 2008 (Biståndsfattande förvaltning registeruppgift nov 2008) Socialtjänstförvaltningen Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Nära hälften av brukarna 48 % uppger att de får hjälp varje dag. Drygt var femte har bara hjälp mindre än en gång i veckan. Omfattningen av hjälpen är oförändrad sedan undersökningen från Hur ofta får du hemhjälp? Mer sällan än en gång i veckan 22% Varje dag 48% En eller flera gånger i veckan 31% Spridningen över hur många timmars hjälp som beviljats är mycket stor, från någon enstaka timme i månaden upp till 300 timmar. Endast några enstaka personer har dock hjälp mer än 240 timmar per månad. En stor grupp, var tredje, har mindre än 10 timmars beviljad hjälp i månaden och drygt 80 % har mindre än 80 timmars hjälp. 9

14 Beviljade timmar enligt biståndsbeslut (Registeruppgift nov 2008) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Beviljade timmar Figuren nedan visar att en mycket stor del av ens beviljade timmar går till kvinnor mellan 80 år och 94 år. Beviljade timmar enligt biståndsbeslut efter ålder (femårsklasser) och kön (Registeruppgift nov 2008) Ålder Kvinnor Män Beviljade timmar 10

15 Utförarna 2002 infördes möjligheten för äldre och funktionshindrade i ordinärt boende att välja utförare av de insatser som ingår i deras biståndsbeslut antingen kommunal eller olika privata företag. Samtliga företag som bedöms uppfylla ett antal kvalificerande krav får ingå ett ramavtal med staden. Företagen som erbjuder lämnar anbud inom något/några av tjänsterna omvårdnadsinsatser i, servicetjänster i och städtjänster i. De har rätt att ange ett avgränsat geografiskt område inom staden där de vill verka och även ett kapacitetstak för hur många timmar per månad de kan erbjuda sina tjänster. 216 utförare har numera ansvar för att förse brukarna med. Med utförare menar vi här enheter på det sätt som de registrerats i stadens administrativa system Paraplyet. Åtskilliga utförarenheter ingår dock i större företag/organisationer och har delat upp sin verksamhet, främst geografiskt. 45 utförare hade 10 brukare eller färre, 107 utförare ansvarade för brukare och 64 utförare hade 100 kunder eller fler. Privata utförare står för en allt större del av en. I ordinärt boende väljer varannan en privat utförare. Antalet brukare i ordinärt boende som valt privata alternativ hade i november 2008 passerat kommunala utförare med ett hundratal personer. Bland boende i servicehus är det betydligt mer vanligt att en utförs i stadens regi tre av fyra har kommunala utförare. Organisationsform för en i ordinärt boende och på servicehus. Andel brukare (registeruppgift nov 2008) Servicehus % Ordinärt boende, % Samtliga % Egen regi Intraprenad Entreprenad Privat regi Total Vid entreprenad har staden ett avtal med en privat entreprenör/utförare som omfattar själva driften av kommunal. I kategorin privat regi redovisas den omsorg som utförs av privata, och helt fristående utförare utifrån avtal om köp av enstaka platser inom samt avknoppade enheter. När vi i rapporten talar om privat utförd avser vi både den privata enligt kundvalsmodellen och den som utförs på entreprenad i kommunala enheter. En speciell kategori av brukare är de 14 % som bor på servicehus. De kan inte själva välja utförare utan är hänvisade till servicehusets utförare. 11

16 Andel med boende på servicehus. (Registeruppgift nov 2008) Servicehus 14% Ordinärt boende 86% Biståndsbeslutet och biståndshandläggaren Den första kontakten med äldreomsorgen är som regel en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som ska ta emot ansökan om, fatta beslut om biståndets omfattning och eventuellt ompröva beslutet i återkommande kontakter. Biståndsbedömarna ska ha regelbunden kontakt med de brukare som han/hon har ansvar för. Kontakterna med och bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas positivt av de allra flesta 78 % är ganska eller mycket nöjda. 5 % är missnöjda. Tillfredsställelsen med biståndshandläggaren har försämrats något jämfört med Inte så att fler uttrycker missnöje. Däremot är det idag något färre som väljer det högsta betyget mycket nöjd. Hur nöjd är du med kontakten och bemötandet från biståndshandläggaren? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Många av de skillnader vi ser i graden av tillfredsställelse i kontakter och bemötande från biståndshandläggaren mellan olika kategorier av brukare är generella så till vida att de återkommer för de flesta av enkätens 12

17 kvalitetsaspekter. T ex så är boende i servicehus mindre nöjda än de som bor i ordinärt boende, brukare under 65 år mindre nöjda än äldre, de som tagit hjälp av anhöriga för att fylla i enkäten mindre tillfreds än de som fyllt i helt själva och framför allt är de som inte anser att de får så mycket hjälp som beslutats betydligt mindre tillfreds. Däremot finns ingen skillnad mellan svaren från män och kvinnor. I Bromma, Rinkeby-Kista, Kungsholmen och Skarpnäck är åtta av tio nöjda med sina kontakter. Särskilt gott är betyget från tagarna i Bromma där 57 % ger högsta betyg, dvs mycket nöjd. Södermalm, Östermalm och Älvsjö tillhör stadsdelar där andelen brukare som är nöjda med biståndshandläggaren har minskat sedan Hur nöjd eller missnöjd är du med kontakten och bemötandet från biståndshandläggaren? Andelen (%) nöjda brukare Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Under 90-talet var det vanligare än idag att brukarna inte var bekanta med vilken hjälp som var beslutad. Den andelen har sedan gradvis sjunkit till 12 % vid årets undersökning. Boende i servicehus saknar oftare (16 %) än övriga (11 %) den kunskapen. Det är också så att de som besvarat enkäten helt själva är bättre informerade om detta än de som fyllt i tillsammans med någon annan person 9 % respektive 15 % saknar kunskap om beslutet. Det kan även vara värt att notera att var femte bland dem som anser att de inte får så mycket hjälp som beslutats saknade kännedom om biståndsbeslutet, att jämföra med 4 % bland dem som tyckte sig få så mycket hjälp som de skulle ha. 13

18 Vet du vad du ska ha hjälp med enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren? Procent Nej Ja År Ordinärt boende Servicehus Nej Ja Nej Ja År 2008 År 2008 År 2006 År 2006 År 2003 År 2003 År 1998 År 1998 År 1995 År Procent Procent 14

19 Andelen som saknar kunskap om beslutet varierar mellan som minst 8 % i Skärholmen till 14 % i Farsta. Andel (%) som inte vet vad de ska ha hjälp med enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Som vi redan berört som hastigast är upplevelsen av att man inte får den hjälp som beslutats en viktig faktor för hur man upplever servicen. Det kan därför vara av intresse att uppehålla sig ett tag vid dessa brukare. Totalt sett svarar 78 % att de får den hjälp som beslutats. 8 % saknar uppfattning, många gånger för att de inte känner till vad som beslutats. 14 % anser att de får mindre, och i sällsynta fall, mer hjälp än vad som beslutats. De som inte anser eller är osäkra på om de får den hjälp som de har rätt till enligt biståndsbeslutet återfinner vi oftare bland dem som har hjälp varje dag, något oftare bland yngre än bland äldre och betydligt oftare bland boende på servicehus än i ordinärt boende. Då ska man komma ihåg att tre fjärdedelar av de boende på servicehus har hjälp dagligen mot endast drygt var fjärde i ordinärt boende. 15

20 Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? Ja, oftast, % Nej, oftast mindre, % Nej, oftast me, %r Vet ej, % Total, % Antal svarande Total Servicehus. Egen regi i staden Entreprenör i staden Intraprenad Privat regi i staden Total Ordinärt boende. Egen regi i staden Entreprenör i staden Intraprenad Privat regi i staden Övrig regi i länet Total Däremot finns de inga skillnader mellan brukare med privat respektive kommunal utförare. I det ordinära boendet är variationen mellan åren mindre än bland boende i servicehusen. Mellan 2006 och 2008 är variationen mindre än mellan 90- talets undersökningar och Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? 1 Ordinärt boende Servicehus Nej, oftast mindre Ja, oftast Nej, oftast mindre Ja, oftast År 2008 År 2008 År 2006 År 2006 År 2003 År 2003 År 1998 År 1998 År 1995 År Procent Procent 1 Åren 1995, 1998 och 2003 löd frågan Får Du oftast den hjälp som man beslutat om?. 16

21 Andelen brukare som är osäkra på om de får den hjälp som beslutats eller som är säkra på att de inte får det varierar även mellan stadsdelarna. Andelen osäkra de som svarat vet ej varierar förhållandevis lite. Främst är det andelen som menar att de får för lite hjälp som skiljer sig åt. Minst är den andelen i Bromma och Skarpnäck och högst över 15 % i Skärholmen, Östermalm, Kungsholmen och Hägersten-Liljeholmen. Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? % Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Nej, oftast mindre Nej, oftast mer Vet ej Helhetsomdömen Fokus i enkäten låg kring ett antal frågor som berör olika aspekter på ens service. Avsnittet avslutades med tre frågor som fångar upp helhetsintrycket. Hemtjänst präglas till sin natur av en servicetjänsts viktigaste karaktäristika att produceras och konsumeras i samma ögonblick, att bygga på personliga möten, ha kort livslängd etc. Dessutom utförs tjänsten i brukarnas egna hem om berör sådana sysslor som brukarna själva har utfört under alla år. Hemtjänsts betydelse kan inte underskattas. Det är inte ovanligt att brukarna möter olika personal, särskilt de som ofta har hjälp. Enkätens bedömningar kan ibland vara svåra att göra eftersom personer och service varierar över tiden. Många har favoriter bland men tycker sämre om andra. De som besvarat enkäten har gjort en sammanvägd bedömning. Sammantaget i staden är 79 % ganska eller mycket nöjda med sin. 6 % är ganska eller mycket missnöjda. Resultatet skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från I ett lite längre perspektiv det är nu 13 år sedan den första stadsövergripande brukarundersökningen 17

22 gjordes ligger andelen nöjda respektive missnöjda relativt konstant. Däremot har andelen som är mycket nöjda med servicen sjunkit stadigt sedan 1995, från 43 % till 34 % idag. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd De två diagrammen nedan visar att utvecklingen med svagt sjunkande tillfredsställelse kan iakttas för brukare i ordinärt boende, men är särskilt tydlig på servicehusen. Ordinärt boende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Servicehusboende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 18

23 Ett mått för att jämföra stadsdelarna är andelen nöjda brukare det mått som staden har formulerat för de fyra indikatorer som finns för en. Andelen nöjda varierar från som mest 84 % i Rinkeby-Kista och Skarpnäck till som minst 74 % i Älvsjö och 75 % i Hägersten-Liljeholmen. De stadsdelar som hade höga värden 2006 återfinns till stor del bland de bästa även Hit hör Skarpnäck, Norrmalm, och Bromma. Älvsjö har dock förlorat en del sedan sist. I en mer positiv riktning har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta rört sig. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Andelen (%) nöjda brukare exklusive de som svarat vet ej Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Sorteras istället svaren efter andra relevanta bakgrundsfrågor framträder samma mönster som vi redogjorde för under rubriken biståndshandläggaren och biståndsbeslutet. Boende i servicehus är mindre nöjda än de som bor i ordinärt boende, brukare under 65 år är mindre nöjda än äldre, de som tagit hjälp av anhöriga för att fylla i enkäten är mindre tillfreds än de som fyllt i helt själva och de som inte anser att de får så mycket hjälp som beslutats är betydligt mer kritiska än övriga. 19

24 Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Svarsfördelning efter olika bakgrundsfrågor Bakgrund: Andel (%) nöjda brukare Antal svarande Kön Kvinnor Män Ålder - 64 år år år Ensamboende Ja Nej Servicehus Ja Nej Hjälpinsatser Varje dag En eller flera gånger i veckan Mer sällan än en gång i veckan Regi Kommunal regi Privat regi Svarat själv Ja, helt själv Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person Får biståndsbedömd hjälp Ja, oftast Nej, oftast mindre Nej, oftast mer Vet ej Samtliga Kundvalet berör de som bor i ordinärt boende. Är då de som själva valt utförare mer nöjda med servicen än de som inte utnyttjat den möjligheten? Ja, åtminstone är helhetsomdömet något lägre från de som anger att valet har gjorts av biståndshandläggaren, annan person eller från de som inte vet vem som har fattat beslutet. Däremot syns ingen skillnad i andelen nöjda i de fall man valt helt själv, tillsammans med närstående eller där god man fattat beslutet. Observera dock att de som svarat att närstående eller god man hjälpt till med valet i de flesta fall haft hjälp, av kanske just dessa personer, för att fylla i enkäten. Orsaken till att dessa brukarundersökningar har gjorts som totalundersökningar är att staden vill kunna bedöma ens kundupplevda kvalitet fördelat på utförare. Inte minst är det viktigt för kundvalet. Inledningsvis beskrev vi hur utförarna varierar i storlek. Många gånger arbetar de även under olika förutsättningar när det gäller 20

25 serviceinsatser eller sammansättning av brukare. Vi har t ex sett att brukare med mindre insatser inte är riktigt lika nöjda som övriga brukare. Vissa utförare tillhandahåller endast städning medan andra erbjuder ett brett utbud av service. Helhetsomdömet mätt som andelen nöjda varierar bland utförarna från som högst 100 % till som lägst 41 %. Endast för två utförare understiger andelen nöjda brukare 50 %. Tio utförare hade 90 % nöjda brukare eller mer. I figuren nedan redovisas utförare med minst 20 svarande. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Andelen (%) nöjda brukare exklusive de som svarat vet ej Som framgår av figuren ovan är det några utförare som får mycket positiva omdömen av sina brukare. Till de mest nöjda är de brukare som bor i något av de hus som tillhör SVPH, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux Nockebyhus och Nockebyhem. Dessa utförare tillhörde de med högst betyg även Det är en kategori brukare som planerat för sin ålderdom och som gjort ett medvetet val att vid god hälsa flytta till eget boende med service och gemenskap. Även kommunala enheter som Hemtjänsten i Bagarmossen och Hammarbyhöjden, båda tillhörande Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, uppskattas mycket av sina brukare. Kunders uppfattning om kvaliteten på service mäts ofta med tre frågor. Dels det nyss presenterade helhetsomdömet, dels frågor som ställer kvaliteten i relation till förväntad kvalitet och till en ideal service. Även i denna undersökning ställdes dessa frågor. 70 % menar att deras i stor utsträckning svarar mot de förväntningar de har. Det är närmast identiskt med 2006 års resultat. 8 % tycker att den i mycket låg grad motsvarar förväntningarna. 21

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING

BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING FoU-Södertörns skriftserie nr 119/13 FOU - SÖDERTÖRN BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer