HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM"

Transkript

1 USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB

2 .

3 Innehåll Sammanfattning...1 Bakgrund...4 Syfte...4 Genomförande...4 Redovisningen...7 Brukarna...7 Utförarna...11 Biståndsbeslutet och biståndshandläggaren...12 Helhetsomdömen...17 Tillfredsställelse med kvaliteten i olika avseenden...22 Kundvalsmodellen...28 Tabellbilaga...33

4

5 Sammanfattning Denna brukarundersökning inom en har genomförts på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm. Undersökningen är ett av flera instrument för staden att kontrollera att tjänsterna håller god kvalitet. Syftet är att hålla såväl uppdragsgivare, utförare och brukare om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Synpunkter samlades in från både brukare i ordinärt boende och på servicehus. 86 % av brukarna bor i ordinärt boende. 14 % med bor på servicehus och kan inte själva välja utförare utan är hänvisade till servicehusets utförare. 216 utförare har numera ansvar för att förse brukarna med. Privata utförare står för en allt större del av en. I ordinärt boende väljer varannan en privat utförare. Bland boende i servicehus är det betydligt mer vanligt att en utförs i stadens regi tre av fyra har kommunala utförare. Spridningen över hur många timmars hjälp som beviljats är mycket stor, från någon enstaka timme i månaden upp till 300 timmar. En stor grupp, var tredje, har mindre än 10 timmars beviljad hjälp i månaden och drygt 80 % har mindre än 80 timmars hjälp. Knappt varannan har hjälp minst en gång om dagen. En mycket stor del av ens insatser går till kvinnor mellan 80 och 94 år. Åtta av tio är nöjda med biståndshandläggaren Kontakterna med och bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas positivt av de allra flesta 78 % är ganska eller mycket nöjda. 5 % är missnöjda. Tillfredsställelsen med biståndshandläggaren har emellertid försämrats något jämfört med Andelen brukare som inte var bekanta med vilken hjälp som var beslutad har gradvis sjunkit sedan 90-talet och ligger nu på 12 %. Boende i servicehus saknar oftare än övriga den kunskapen. 78 % menar att de får den hjälp som beslutats av biståndshandläggaren. 8 % saknar uppfattning medan 13 % anser att de får mindre hjälp än vad som beslutats. De som inte anser att de får den hjälp som beslutats är mer kritiska än övriga till servicen. Positivt helhetsomdöme Sammantaget är 79 % av brukarna i Stockholm ganska eller mycket nöjda med sin. 6 % är ganska eller mycket missnöjda. Resultatet skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från I ett lite längre perspektiv ligger andelen nöjda respektive missnöjda relativt konstant. Däremot har andelen som är mycket nöjda med servicen sjunkit stadigt sedan 1995, från 43 % till 34 % idag. Utvecklingen med svagt 1

6 sjunkande tillfredsställelse kan iakttas för brukare i ordinärt boende, men är särskilt tydlig på servicehusen. 70 % tycker att deras i stor utsträckning svarar mot de förväntningar de har. Det är närmast identiskt med 2006 års resultat. 8 % tycker att servicen i mycket låg grad motsvarar förväntningarna. 63 % anser att en ligger ganska eller mycket nära en perfekt. 14 % tycker att den är ganska eller mycket långt ifrån. Elva kvalitetsaspekter Brukarna fick ta ställning till och bedöma elva kvalitetsaspekter av den service de fick. Dessa aspekter är valda för att spegla de viktigaste dimensionerna, men även vara av den karaktären att de berör alla eller i stort sett alla. För alla aspekter är majoriteten ganska eller mycket nöjda, men spännvidden i svaren är ändå påtaglig. Personalens bemötande och respekt inför brukarna får ojämförligt högst betyg. Nio av tio är nöjda och gott och väl hälften kryssar för det högsta betyget mycket nöjd. Andelen uttalat missnöjda är endast 2 % respektive 3 %. Även arbetet som gör uppskattas. 85 % nöjda med arbetet, men de flesta väljer alternativet ganska nöjd framför mycket nöjd. Frågorna som rör information och påverkan får liksom vid tidigare mätningar sämre betyg. Särskilt gäller det hur informerar om tillfälliga förändringar av hjälpen. Den kvalitetsaspekt som får lägst betyg är möjligheterna att få hjälp av för att komma ut om man skulle vilja. Olika kategorier brukare gör delvis olika bedömningar. Brukare med privata alternativ har oftare än övriga själva valt sina utförare. De är i flera fall mer nöjda med sin än de som har kommunal utförare. Särskilt märks det för hur lätt det är att nå om man skulle behöva, s förmåga att passa tider eller möjligheten att komma ut om man vill. Variationen i svaren från boende i ordinärt boende respektive servicehus är större än för privat/kommunalt och omfattar även bedömningen av s arbete och bemötande. Möjligheten att påverka hur hjälpen ska utföras, informationen om tillfälliga förändringar av hjälpen, s kunskaper och färdigheter, möjligheten att komma ut och måltider är aspekter som tydligt får bättre omdömen av brukare i ordinärt boende. Möjligheten att lätt nå upplevs dock som minst lika god på servicehusen. 2

7 De som har mindre hjälp är oftast mer tillfreds än de som har många timmars hjälp. Fyra indikatorer Staden har valt fyra brukarbedömningar till indikatorer för en i Stockholm. Indikatorerna har formulerats som andelen brukare som svarat ganska nöjd eller mycket nöjd. Andelen nöjda brukare är: 79 % är nöjda i en sammantagen bedömning av en. 78 % är nöjda med kontakter och bemötande från biståndshandläggaren. 76 % är nöjda med ens förmåga att skapa trygghet. 70 % är nöjda med maten och måltidssituationen. Avser de som har hjälp med matlagning eller matleveranser. Fyra av tio har valt helt själv Kundvalsmodellen gäller för en i hela Stockholms stad med undantag för servicehusen. Kundval innebär att brukarna kan välja vem som ska ge dem den service och omsorg som beviljats genom ett biståndsbeslut. Det finns både privata utförare och kommunala verksamheter att välja bland. Kunskapen om kundvalsmodellen bland brukarna har totalt sett förbättrats sedan den infördes I 2003-års undersökning var det knappt hälften (46 %) av brukarna som ansåg sig informerade om att man kan välja utförare av. År 2006 hade andelen ökat till 49 % och vid senaste undersökningen 2008 till 55 %. Ungefär fyra av tio brukare har själva valt utförare av. Resultatet har varit stabilt alla de undersöka åren 2003, 2006 och Ytterligare två av tio har valt i samråd men någon närstående. Detta innebär att totalt sex av tio brukare varit med och valt utförare i 2008-års undersökning. 3

8 Bakgrund Enkätundersökningar bland ens brukare i Stockholm har sedan mitten av 1990-talet varit en del av uppföljningsarbetet. Brukarundersökningar som omfattat både kommunala och privata utförare och samtliga stadsdelförvaltningar har genomförts 1995, 1998, 2003, 2006 och nu senast Uppdragsgivare vid den undersökning som presenteras här var Äldreförvaltningen i Stockholms stad. Målsättningen har varit och är att stadsövergripande brukarundersökningar ska genomföras minst vart fjärde år. De senaste två undersökningarna har omfattat så många brukare att resultat kan utläsas för enskilda utförarenheter. Undersökningen hösten 2008 täcker en i det ordinarie boendet där den bedrivs i kommunal eller privat regi enligt stadens kundvalsmodell. Den täcker även den som utförs på servicehusen i kommunal regi eller i privat regi på entreprenad. Kundvalsmodellen gäller för en i hela Stockholms stad med undantag för servicehusen. Den innebär att brukarna kan välja vem som ska ge dem den service och omsorg som beviljats genom ett biståndsbeslut. Det finns både privata utförare och kommunala verksamheter att välja bland. Syfte Syftet med undersökningen är att följa upp hur verksamheten bedrivs. För utförarna ska uppföljningen ge information om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Som beställare av tjänster från kommunala och enskilda aktörer får staden ett instrument för att kontrollera att tjänsterna håller god kvalitet. Undersökningarna ska också ge information till brukarna för att underlätta deras valsituation. Delar av undersökningsresultaten ska göras tillgängligt på stadens webb-plats under rubriken Jämför service. De frågeställningar som undersökningen tar upp rör biståndsbeslutet, ett antal kvalitetsaspekter samt kundvalet. Genomförande Undersökningen har genomförts som postenkät. Till enkätens styrkor hör att den kan besvaras i lugn och ro. Metoden ger tid för eftertanke. Den svarande kan genom att bläddra i frågeblanketten se vad undersökningen konkret handlar om. Svarsalternativen framgår av frågorna. Kritiskt i gruppen äldre är att förmågan att läsa och förstå skriftigt material många gånger kan svikta. Problem med syn, nedsatt rörelseförmåga och motorik kan göra att uppgiftslämnandet försvåras och uppfattas som ar- 4

9 betsamt. Vi har därför understrukit att de svarande om de behöver kan ta hjälp av anhöriga eller vänner (dock inte av personal). Undersökningen har genomförts som en totalundersökning. Främst beroende på att det övergripande syftet har varit att kunna göra jämförelser mellan olika utförare. Vinsten med ett urvalsförfarande per utförare skulle ha varit mycket liten. Undersökningspopulationen avgränsades i Paraplyet (Stadens centrala ITsystem för bl.a. äldreomsorgen) under november För att få med personer som har viss erfarenhet av en ställdes kravet att de skulle ha varit brukare de senaste 3 månaderna. Från undersökningspopulationen uteslöts även personer som: - enbart deltar i dagverksamhet - enbart har trygghetslarm utan att ha andra serviceinsatser - enbart har matdistribution utan att ha andra serviceinsatser - bor i särskilda boendeformer med heldygnsomsorg - bor i servicehus utan insatser Totalt kvarstod brukare den 6 november 2008 när hänsyn tagits till ovanstående kriterier. Undersökningen påbörjades med enkätutskick den 13 november 2008 och avslutades med de sista, kompletterande telefonintervjuerna under januari Utöver första utskicket gjordes tre brevpåminnelser. En påminnelse med ett kort och två påminnelser med ny frågeblankett. Ett antal brukare med synproblem etc. besvarade enkäten per telefon. Resultaten i denna rapport baseras på svar från brukare. Det motsvarar en svarsfrekvens på 77 %. Andelen svarande var högst i Kungsholmen med 84 % och lägst i Spånga-Tensta med 67 %. Svarsresultat Antal % Brutto Därav: Flyttat Registerfel, döda, intervju ej genomförbar, senilitet mm Netto Därav: Svar Vägran, ej ifylld blankett Ej svar, ej kontakt

10 Flertalet och något fler än vid föregående undersökning har besvarat enkäten helt själva. 37 % har fyllt i den tillsammans med anhörig, vän eller annan person. I det senare fallet kan svaren i vissa fall helt och hållet komma från någon annan. I undersökningen är det genomgående så att om enkäten besvarats tillsammans med eller av annan person så är omdömena något mer negativa. Besvarar du frågorna helt själv? Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person 37% Ja, helt själv 63% En jämförelse för några centrala bakgrundsvariabler visar att de svarande tycks representera undersökningspopulationen mycket väl. Liksom tidigare års undersökningar finns det en viss men relativt blygsam underrepresentation av brukare som har mer omfattande hjälp och många timmar beviljade. Underrepresentationen är så svag att den inte bedöms ha inverkan på resultaten av undersökningen. 6

11 Jämförelse svarande undersökningspopulationen Population % Svarande % Svarande antal Ålder Kön <= Total Kvinnor Män Total Beviljade timmar <= 9, ,00-49, , Total Servicehusboende Ja Nej Total Regi Egen regi i staden/intraprenad Entreprenör i staden Privat regi/övriga Total Redovisningen I rapporten görs jämförelser med tidigare undersökningar, främst den senaste från Undersökningarna åren 1995, 1998 och 2006 omfattade både ordinärt och servicehusboende, medan 2003 enbart fokuserade på ordinärt boende. Enkäten bygger på att brukarna gör bedömningar av servicen med hjälp av en fem-gradig verbal skala som sträcker sig från mycket nöjd till mycket missnöjd. Inför årets undersökning önskade Äldreförvaltningen ändra frågornas formulering från Hur nöjd eller missnöjd är du med till Hur nöjd är du med. Förändringar i frågeformulering innebär att man bör iaktta en viss försiktighet i jämförelsen mellan åren. Nu framgår de möjliga svarsalternativen av postenkäten och en jämförelse av svaren på de oförändrade frågorna tyder inte på att den förändrade formuleringen denna gång har haft någon nämnvärd betydelse. Brukarna Tre fjärdedelar av brukarna är kvinnor. Spridningen över åldrar är stor från 19 år till 106 år. Men närmare två tredjedelar finner vi i åldrarna 80 7

12 94 år. Den typiske brukaren, den vanligaste åldersklassen, är 88 år. Det är två år mer än vid undersökningen Antal brukare i olika åldrar 2008 (registeruppgift nov 2008) Antal Ålder Brukare under 65 år utgör endast 7 % av samtliga tagare i staden. Deras svar väger därför förhållandevis lätt i undersökningens totalomdömen. De yngre karaktäriseras av en något jämnare könsfördelning än äldre brukare. Yngre brukare har även mindre hjälp än äldre och anlitar oftare privata utförare än de äldre. Till helt övervägande del 84 % är brukarna i undersökningen ensamboende. Det är en stor skillnad mellan Stockholms stadsdelsförvaltningar när det gäller hur många tagare de ansvarar för. Södermalm var vid urvalstillfället under hösten 2008 beställarförvaltning för 2155 brukare. Även Enskede-Årsta-Vantör, Östermalm och Hässelby-Vällingby är förvaltningar med många brukare. Älvsjö, Spånga-Tensta, Skärholmen och Rinkeby-Kista är exempel på motsatsen. Vid undersökningen 2006 återfanns närmare hälften (46 %) av brukarna i innerstaden. Andelen innerstadsbor bland tagarna har nu minskat något (37 %). Fler bor numera i Söderort (39 %), medan boende i Västerort utgör 24 %. 8

13 Antal brukare i olika stadsdelsområden 2008 (Biståndsfattande förvaltning registeruppgift nov 2008) Socialtjänstförvaltningen Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Nära hälften av brukarna 48 % uppger att de får hjälp varje dag. Drygt var femte har bara hjälp mindre än en gång i veckan. Omfattningen av hjälpen är oförändrad sedan undersökningen från Hur ofta får du hemhjälp? Mer sällan än en gång i veckan 22% Varje dag 48% En eller flera gånger i veckan 31% Spridningen över hur många timmars hjälp som beviljats är mycket stor, från någon enstaka timme i månaden upp till 300 timmar. Endast några enstaka personer har dock hjälp mer än 240 timmar per månad. En stor grupp, var tredje, har mindre än 10 timmars beviljad hjälp i månaden och drygt 80 % har mindre än 80 timmars hjälp. 9

14 Beviljade timmar enligt biståndsbeslut (Registeruppgift nov 2008) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Beviljade timmar Figuren nedan visar att en mycket stor del av ens beviljade timmar går till kvinnor mellan 80 år och 94 år. Beviljade timmar enligt biståndsbeslut efter ålder (femårsklasser) och kön (Registeruppgift nov 2008) Ålder Kvinnor Män Beviljade timmar 10

15 Utförarna 2002 infördes möjligheten för äldre och funktionshindrade i ordinärt boende att välja utförare av de insatser som ingår i deras biståndsbeslut antingen kommunal eller olika privata företag. Samtliga företag som bedöms uppfylla ett antal kvalificerande krav får ingå ett ramavtal med staden. Företagen som erbjuder lämnar anbud inom något/några av tjänsterna omvårdnadsinsatser i, servicetjänster i och städtjänster i. De har rätt att ange ett avgränsat geografiskt område inom staden där de vill verka och även ett kapacitetstak för hur många timmar per månad de kan erbjuda sina tjänster. 216 utförare har numera ansvar för att förse brukarna med. Med utförare menar vi här enheter på det sätt som de registrerats i stadens administrativa system Paraplyet. Åtskilliga utförarenheter ingår dock i större företag/organisationer och har delat upp sin verksamhet, främst geografiskt. 45 utförare hade 10 brukare eller färre, 107 utförare ansvarade för brukare och 64 utförare hade 100 kunder eller fler. Privata utförare står för en allt större del av en. I ordinärt boende väljer varannan en privat utförare. Antalet brukare i ordinärt boende som valt privata alternativ hade i november 2008 passerat kommunala utförare med ett hundratal personer. Bland boende i servicehus är det betydligt mer vanligt att en utförs i stadens regi tre av fyra har kommunala utförare. Organisationsform för en i ordinärt boende och på servicehus. Andel brukare (registeruppgift nov 2008) Servicehus % Ordinärt boende, % Samtliga % Egen regi Intraprenad Entreprenad Privat regi Total Vid entreprenad har staden ett avtal med en privat entreprenör/utförare som omfattar själva driften av kommunal. I kategorin privat regi redovisas den omsorg som utförs av privata, och helt fristående utförare utifrån avtal om köp av enstaka platser inom samt avknoppade enheter. När vi i rapporten talar om privat utförd avser vi både den privata enligt kundvalsmodellen och den som utförs på entreprenad i kommunala enheter. En speciell kategori av brukare är de 14 % som bor på servicehus. De kan inte själva välja utförare utan är hänvisade till servicehusets utförare. 11

16 Andel med boende på servicehus. (Registeruppgift nov 2008) Servicehus 14% Ordinärt boende 86% Biståndsbeslutet och biståndshandläggaren Den första kontakten med äldreomsorgen är som regel en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som ska ta emot ansökan om, fatta beslut om biståndets omfattning och eventuellt ompröva beslutet i återkommande kontakter. Biståndsbedömarna ska ha regelbunden kontakt med de brukare som han/hon har ansvar för. Kontakterna med och bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas positivt av de allra flesta 78 % är ganska eller mycket nöjda. 5 % är missnöjda. Tillfredsställelsen med biståndshandläggaren har försämrats något jämfört med Inte så att fler uttrycker missnöje. Däremot är det idag något färre som väljer det högsta betyget mycket nöjd. Hur nöjd är du med kontakten och bemötandet från biståndshandläggaren? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Många av de skillnader vi ser i graden av tillfredsställelse i kontakter och bemötande från biståndshandläggaren mellan olika kategorier av brukare är generella så till vida att de återkommer för de flesta av enkätens 12

17 kvalitetsaspekter. T ex så är boende i servicehus mindre nöjda än de som bor i ordinärt boende, brukare under 65 år mindre nöjda än äldre, de som tagit hjälp av anhöriga för att fylla i enkäten mindre tillfreds än de som fyllt i helt själva och framför allt är de som inte anser att de får så mycket hjälp som beslutats betydligt mindre tillfreds. Däremot finns ingen skillnad mellan svaren från män och kvinnor. I Bromma, Rinkeby-Kista, Kungsholmen och Skarpnäck är åtta av tio nöjda med sina kontakter. Särskilt gott är betyget från tagarna i Bromma där 57 % ger högsta betyg, dvs mycket nöjd. Södermalm, Östermalm och Älvsjö tillhör stadsdelar där andelen brukare som är nöjda med biståndshandläggaren har minskat sedan Hur nöjd eller missnöjd är du med kontakten och bemötandet från biståndshandläggaren? Andelen (%) nöjda brukare Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Under 90-talet var det vanligare än idag att brukarna inte var bekanta med vilken hjälp som var beslutad. Den andelen har sedan gradvis sjunkit till 12 % vid årets undersökning. Boende i servicehus saknar oftare (16 %) än övriga (11 %) den kunskapen. Det är också så att de som besvarat enkäten helt själva är bättre informerade om detta än de som fyllt i tillsammans med någon annan person 9 % respektive 15 % saknar kunskap om beslutet. Det kan även vara värt att notera att var femte bland dem som anser att de inte får så mycket hjälp som beslutats saknade kännedom om biståndsbeslutet, att jämföra med 4 % bland dem som tyckte sig få så mycket hjälp som de skulle ha. 13

18 Vet du vad du ska ha hjälp med enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren? Procent Nej Ja År Ordinärt boende Servicehus Nej Ja Nej Ja År 2008 År 2008 År 2006 År 2006 År 2003 År 2003 År 1998 År 1998 År 1995 År Procent Procent 14

19 Andelen som saknar kunskap om beslutet varierar mellan som minst 8 % i Skärholmen till 14 % i Farsta. Andel (%) som inte vet vad de ska ha hjälp med enligt det beslut som fattats av biståndshandläggaren Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Som vi redan berört som hastigast är upplevelsen av att man inte får den hjälp som beslutats en viktig faktor för hur man upplever servicen. Det kan därför vara av intresse att uppehålla sig ett tag vid dessa brukare. Totalt sett svarar 78 % att de får den hjälp som beslutats. 8 % saknar uppfattning, många gånger för att de inte känner till vad som beslutats. 14 % anser att de får mindre, och i sällsynta fall, mer hjälp än vad som beslutats. De som inte anser eller är osäkra på om de får den hjälp som de har rätt till enligt biståndsbeslutet återfinner vi oftare bland dem som har hjälp varje dag, något oftare bland yngre än bland äldre och betydligt oftare bland boende på servicehus än i ordinärt boende. Då ska man komma ihåg att tre fjärdedelar av de boende på servicehus har hjälp dagligen mot endast drygt var fjärde i ordinärt boende. 15

20 Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? Ja, oftast, % Nej, oftast mindre, % Nej, oftast me, %r Vet ej, % Total, % Antal svarande Total Servicehus. Egen regi i staden Entreprenör i staden Intraprenad Privat regi i staden Total Ordinärt boende. Egen regi i staden Entreprenör i staden Intraprenad Privat regi i staden Övrig regi i länet Total Däremot finns de inga skillnader mellan brukare med privat respektive kommunal utförare. I det ordinära boendet är variationen mellan åren mindre än bland boende i servicehusen. Mellan 2006 och 2008 är variationen mindre än mellan 90- talets undersökningar och Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? 1 Ordinärt boende Servicehus Nej, oftast mindre Ja, oftast Nej, oftast mindre Ja, oftast År 2008 År 2008 År 2006 År 2006 År 2003 År 2003 År 1998 År 1998 År 1995 År Procent Procent 1 Åren 1995, 1998 och 2003 löd frågan Får Du oftast den hjälp som man beslutat om?. 16

21 Andelen brukare som är osäkra på om de får den hjälp som beslutats eller som är säkra på att de inte får det varierar även mellan stadsdelarna. Andelen osäkra de som svarat vet ej varierar förhållandevis lite. Främst är det andelen som menar att de får för lite hjälp som skiljer sig åt. Minst är den andelen i Bromma och Skarpnäck och högst över 15 % i Skärholmen, Östermalm, Kungsholmen och Hägersten-Liljeholmen. Får du den hjälp som biståndshandläggaren beslutat om? % Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Nej, oftast mindre Nej, oftast mer Vet ej Helhetsomdömen Fokus i enkäten låg kring ett antal frågor som berör olika aspekter på ens service. Avsnittet avslutades med tre frågor som fångar upp helhetsintrycket. Hemtjänst präglas till sin natur av en servicetjänsts viktigaste karaktäristika att produceras och konsumeras i samma ögonblick, att bygga på personliga möten, ha kort livslängd etc. Dessutom utförs tjänsten i brukarnas egna hem om berör sådana sysslor som brukarna själva har utfört under alla år. Hemtjänsts betydelse kan inte underskattas. Det är inte ovanligt att brukarna möter olika personal, särskilt de som ofta har hjälp. Enkätens bedömningar kan ibland vara svåra att göra eftersom personer och service varierar över tiden. Många har favoriter bland men tycker sämre om andra. De som besvarat enkäten har gjort en sammanvägd bedömning. Sammantaget i staden är 79 % ganska eller mycket nöjda med sin. 6 % är ganska eller mycket missnöjda. Resultatet skiljer sig obetydligt från närmast föregående undersökning från I ett lite längre perspektiv det är nu 13 år sedan den första stadsövergripande brukarundersökningen 17

22 gjordes ligger andelen nöjda respektive missnöjda relativt konstant. Däremot har andelen som är mycket nöjda med servicen sjunkit stadigt sedan 1995, från 43 % till 34 % idag. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd De två diagrammen nedan visar att utvecklingen med svagt sjunkande tillfredsställelse kan iakttas för brukare i ordinärt boende, men är särskilt tydlig på servicehusen. Ordinärt boende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Servicehusboende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 18

23 Ett mått för att jämföra stadsdelarna är andelen nöjda brukare det mått som staden har formulerat för de fyra indikatorer som finns för en. Andelen nöjda varierar från som mest 84 % i Rinkeby-Kista och Skarpnäck till som minst 74 % i Älvsjö och 75 % i Hägersten-Liljeholmen. De stadsdelar som hade höga värden 2006 återfinns till stor del bland de bästa även Hit hör Skarpnäck, Norrmalm, och Bromma. Älvsjö har dock förlorat en del sedan sist. I en mer positiv riktning har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta rört sig. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Andelen (%) nöjda brukare exklusive de som svarat vet ej Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Samtliga Sorteras istället svaren efter andra relevanta bakgrundsfrågor framträder samma mönster som vi redogjorde för under rubriken biståndshandläggaren och biståndsbeslutet. Boende i servicehus är mindre nöjda än de som bor i ordinärt boende, brukare under 65 år är mindre nöjda än äldre, de som tagit hjälp av anhöriga för att fylla i enkäten är mindre tillfreds än de som fyllt i helt själva och de som inte anser att de får så mycket hjälp som beslutats är betydligt mer kritiska än övriga. 19

24 Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Svarsfördelning efter olika bakgrundsfrågor Bakgrund: Andel (%) nöjda brukare Antal svarande Kön Kvinnor Män Ålder - 64 år år år Ensamboende Ja Nej Servicehus Ja Nej Hjälpinsatser Varje dag En eller flera gånger i veckan Mer sällan än en gång i veckan Regi Kommunal regi Privat regi Svarat själv Ja, helt själv Nej, tillsammans med anhörig, vän eller annan person Får biståndsbedömd hjälp Ja, oftast Nej, oftast mindre Nej, oftast mer Vet ej Samtliga Kundvalet berör de som bor i ordinärt boende. Är då de som själva valt utförare mer nöjda med servicen än de som inte utnyttjat den möjligheten? Ja, åtminstone är helhetsomdömet något lägre från de som anger att valet har gjorts av biståndshandläggaren, annan person eller från de som inte vet vem som har fattat beslutet. Däremot syns ingen skillnad i andelen nöjda i de fall man valt helt själv, tillsammans med närstående eller där god man fattat beslutet. Observera dock att de som svarat att närstående eller god man hjälpt till med valet i de flesta fall haft hjälp, av kanske just dessa personer, för att fylla i enkäten. Orsaken till att dessa brukarundersökningar har gjorts som totalundersökningar är att staden vill kunna bedöma ens kundupplevda kvalitet fördelat på utförare. Inte minst är det viktigt för kundvalet. Inledningsvis beskrev vi hur utförarna varierar i storlek. Många gånger arbetar de även under olika förutsättningar när det gäller 20

25 serviceinsatser eller sammansättning av brukare. Vi har t ex sett att brukare med mindre insatser inte är riktigt lika nöjda som övriga brukare. Vissa utförare tillhandahåller endast städning medan andra erbjuder ett brett utbud av service. Helhetsomdömet mätt som andelen nöjda varierar bland utförarna från som högst 100 % till som lägst 41 %. Endast för två utförare understiger andelen nöjda brukare 50 %. Tio utförare hade 90 % nöjda brukare eller mer. I figuren nedan redovisas utförare med minst 20 svarande. Om du gör en sammantagen bedömning av kvaliteten i den du får hur nöjd är du? Andelen (%) nöjda brukare exklusive de som svarat vet ej Som framgår av figuren ovan är det några utförare som får mycket positiva omdömen av sina brukare. Till de mest nöjda är de brukare som bor i något av de hus som tillhör SVPH, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux Nockebyhus och Nockebyhem. Dessa utförare tillhörde de med högst betyg även Det är en kategori brukare som planerat för sin ålderdom och som gjort ett medvetet val att vid god hälsa flytta till eget boende med service och gemenskap. Även kommunala enheter som Hemtjänsten i Bagarmossen och Hammarbyhöjden, båda tillhörande Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, uppskattas mycket av sina brukare. Kunders uppfattning om kvaliteten på service mäts ofta med tre frågor. Dels det nyss presenterade helhetsomdömet, dels frågor som ställer kvaliteten i relation till förväntad kvalitet och till en ideal service. Även i denna undersökning ställdes dessa frågor. 70 % menar att deras i stor utsträckning svarar mot de förväntningar de har. Det är närmast identiskt med 2006 års resultat. 8 % tycker att den i mycket låg grad motsvarar förväntningarna. 21

USK. 2007-01-15 Robert Fried UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Arbetsmaterial. Hemtjänsten i Stockholm

USK. 2007-01-15 Robert Fried UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Arbetsmaterial. Hemtjänsten i Stockholm USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2007-01-15 Robert Fried Arbetsmaterial Hemtjänsten i Stockholm - en enkät till brukarna hösten 2006 Innehåll Sammanfattning...1 Bakgrund...4 Syfte...4 Genomförande...4

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2009 S 2010:03 2010-05-20 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 21 SA 21:2 21-3-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga verksamhetsavtal Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Verksamhet/objekt (beskrivning) Planerade verksamhetsar Planerat

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Kommun/stadsdel: Bromma sdf

Kommun/stadsdel: Bromma sdf Bromma sdf Blackebergsbackens servicebostad Kulla-Gulla gruppbostad Fredsforsens gruppbostad Annedals gruppbostad Boende vuna Boende vuna Boende vuna Boende vuna Enskede-Årsta-Vantör sdf Johanneshov 1

Läs mer

Stadsdelsförvaltningen Bromma

Stadsdelsförvaltningen Bromma Stadsdelsförvaltningen Bromma Grottparkens Fritidsträgårdar 10 2-4 år en Gubbkärret Iris Johannelunds 21 1-2 Vi brukar stänga listan vid ca 70-100 pers. för att ge intressenter rimlig chans att få en stuga.

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Ekonomiskt bistånd 2011 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Eurofutures denna årsrapport

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem i hemtjänsten Informationsmöten 18, 19, 20 mars samt 9 april 2013 Agendan för dagen.. Inledning Varför ett nytt ersättningssystem Nytt ersättningssystem Tidrapportering

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter.

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Direktörsmöte för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. 2015-01-19

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2013 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2014 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING

BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING FoU-Södertörns skriftserie nr 119/13 FOU - SÖDERTÖRN BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer