Årsredovisning Besöksadress: Wahrendorffsgatan 3 Postadress: Box 7427, STOCKHOLM Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Besöksadress: Wahrendorffsgatan 3 Postadress: Box 7427, 103 91 STOCKHOLM Tel: 08-587 858 00"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Besöksadress: Wahrendorffsgatan 3 Postadress: Box 7427, STOCKHOLM Tel:

2 Innehållsförteckning Generalsekreteraren och ordförande har ordet 3 Information om församlingen 4 Församlingens organisation 5 Församlingens fullmäktige och styrelse 6 Kommittéer/arbetsgrupper 7 Församlingens tjänstemän/kvinnor 8 Medlemsutveckling 9 Detta används din församlingsavgift till 10 Verksamheten Församlingens resultat och ställning 12 Kapitalförvaltning 14 Verksamhetsberättelser 16 Sociala verksamheten 16 Programverksamhet 18 Religiösa verksamheten 24 Stödverksamhet 26 Sid 2

3 Generalsekreteraren och ordförande har ordet Hur summerar man ett år av verksamhet? Vad är viktigt att berätta om? Judiska församlingen ägs av sina medlemmar. Endast en minoritet oftast av förtroendevalda, anställda och aktiva - är insatt i dess budget och verksamhet. Flertalet kommer sällan i kontakt med församlingens organisation. Vår ambition är därför att denna verksamhetsrapport ska kännas angelägen för alla. Den ska förmedla både sakkunskap och statistik. Det är otvetydigt att Judiska församlingens verksamhet ska tjäna sina medlemmar. Den ska utgå ifrån de styrdokument och de ekonomiska förutsättningar som fullmäktige och styrelse har beslutat om. Verksamhetschefen måste sedan se till att budget är i balans och göra nödvändiga prioriteringar därefter. Fattades rätt beslut? Gjordes riktiga prioriteringar? För att rättvist kunna värdera ett bokslut, bör man känna till de förutsättningar som rådde vid ingången av Judiska församlingen har haft några magra år bakom sig. Det är därför glädjande att i denna rapport kunna visa på ett positivt resultat har vi lagt grunden för en ny organisatorisk struktur. Syftet är att öka professionaliseringen och därmed förbättra kontakten med och service till våra medlemmar. Det görs bland annat genom att renodla i gränssnittet mellan kärnverksamhet och stödverksamhet, liksom att samordna verksamhetsplanering och budgetprocessen. Under året som gått har vi kunnat skönja frukten av detta nya arbetssätt. Vi har kunnat erbjuda religiös, social och kulturell verksamhet för alla åldrar. Dessutom ett stort utbud av olika utbildningsinsatser. Därutöver har vi arbetat med två stora byggprojekt; utbyggnad av Södra begravningsplatsen och det nya utbildning- och kulturhuset Bait. Båda tar sikte på framtiden. Vi menar att de ekonomiska och strategiska satsningar vi gör idag, ska också gynna församlingens barn och barnbarn. Drygt medlemmar och icke-medlemmar har deltagit i församlingsaktiviteter av olika slag. Kansliet har också bedrivit verksamhet som inte alltid syns i kalendariet; såsom att ta hand om våra fastigheter, skötsel av mark, uthyrning av lokaler, upphandling av kontrakt och förvaltning av stiftelser och annan medlemsservice. Ledningen för församlingen har även deltagit i samråd med länsstyrelse och regering i frågor som rör nationella minoriteter i allmänhet, och den judiska minoriteten i synnerhet. På det sättet kan vi hävda våra frågor och samtidigt vara en del av den demokratiska processen. Nu ska vi fullfölja denna positiva utveckling. Vi ska självklart fortsätta att leverera tjänster och judiska aktiviteter som efterfrågas. Utgångspunkten är att arbeta långsiktigt och därigenom säkerställa att det finns en stabil och dynamisk Judisk församling också för kommande generationer. Lena Posner-Körösi Ordförande Judiska församlingen Ingrid Lomfors Generalsekreterare 3

4 Information om församlingen Judiska Församlingen i Stockholm bildades år 1776 och är ett registrerat trossamfund för judar som har till syfte att främja och bedriva judisk religiös och kulturell verksamhet, begravningsverksamhet, ungdoms- och utbildningsverksamhet samt social verksamhet. Församlingen kan också bedriva annan verksamhet som gagnar medlemmarna. Stockholms Judiska Församling är en s.k. enhetsförsamling, vilket innebär att medlemmarna kan ha olika judisk religiös inriktning, alternativt enbart betrakta sig som etniska judar utan religiös tillhörighet. Eftersom Judiska Församlingen i Stockholm är den största judiska församlingen i Sverige har Församlingen, inom Judiska Centralrådets ram, även ett övergripande ansvar för att tillvarata judiska intressen i samhället i stort, på nationell nivå och i förekommande fall också i internationella sammanhang. I december 1999 beslutade Sveriges riksdag att den judiska befolkningsgruppen erkänns som en av fem nationella minoriteter och kort därefter ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om minoritetsspråk. Detta är viktiga utgångspunkter i församlingens arbete. 4

5 Församlingens organisation Förvaltning Fullmäktige är Församlingens högsta beslutande organ. Val till fullmäktige sker vart tredje år. Val hölls senast i november Fullmäktige utser en styrelse som efter församlingsvalet 11 november 2012 består av en ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen består av representanter från de tre partier som finns representerade i fullmäktige: Judisk Enhet(JE), Judisk Samling (JS) och Liberal Judendom (LJ). Fullmäktige utser ett antal nämnder: prövningsnämnd, tolkningsnämnd, revisionsnämnd och valnämnd. Församlingens löpande förvaltning handläggs av ett kansli under ledning av en generalsekreterare. Fullmäktige Nämnder Styrelsen Generalsekreterare Kommittéer Ledningsgrupp Religiösa verksamhet Programverksamhet Social verksamhet Stödverksamhet 5

6 JUDISKA FÖRSAMLINGENS FULLMÄKTIGE ( ) JUDISK ENHET Ordinarier Lena Posner-Körösi Stefan Einhorn Henrik Salamon Marion Helfer Wajngot Peter Krusin Carl-Henrik Knutsson Britt-Marie Herdevall Peter Neuman Gabriel Urwitz Elie Kellerman Ersättare: Bernhard Asarnoj Daniel Schuss Helen Rubinstein Ersättare: Elsa Wifstrand (ers. Elie Kellerman) JUDISK SAMLING Ordinarier Jens Lapidus Alexandra Dahan Farana Miri Chiko-Radomski Harry Goldman Carméla Fuchs Gerson Michael Cohn Aron Verständig Michal Mannelid Okret Ersättare: Aviva Scheiman (ers. Jens Lapidus) Elisabet Sannas (ers. Harry Goldman) Patric Lebenswerd (ers. Aron Verständig) LIBERAL JUDENDOM Ordinarier Isak Abramowicz Isabel Sommerfeld Daniel Janse Ersättare: Joel Klein JUDISKA FÖRSAMLINGENS STYRELSE Ledamot Område Parti Lena P Körösi Ordförande JE Isak Abramowicz Ekonomi LJ Aron Verständig Glämsta, Vice ordförande JS Daniel Janse Stora synagogan LJ Elie Kellermann Ungdom JE Peter Neuman Utbildning JE Benny Rung Religiösa övergripande JS Henrik Salamon Information/medlem JE Elisabet Sannas Sociala JS 6

7 Församlingens kommittéer/arbetsgrupper Kommitté Ekonomi Glämsta Sociala Övergripande religiöst Program Ungdom Info/medlem Bygg Utbildning Gravplatskommittén Synagogkommittén Ordförande Isak Abramowicz Peter Krusin Elisabet Sannas Benny Rung Elie Kellermann Elie Kellermann Henrik Salamon Marianne Kisch Jonathan Nisell Petr Zupanc Peter Lindroth 7

8 Församlingens tjänstemän/kvinnor Per den 31 december 2013 (2012 års siffror anges inom parentes) var antalet anställda 28 (28) fördelade på 24 (24) heltidstjänster. Av dessa 28 (28) personer var 14 (13) kvinnor och 14 (15) män. Antalet personer som arbetat extra inom Församlingen har under året varit 208 (213). Figur 1 Antalet anställda fördelade på heltidstjänster Figur 2: Antal anställda och könsfördelning Kvinnor Män

9 Medlemsutveckling Medlemmar och församlingsavgifter Medlemsantalet uppgick per till Antal medlemmar vid årets början Utträdda Uteslutna Avlidna Nya medlemmar Antal medlemmar vid årets slut Figur 3: Medlemsutveckling Det vanligaste skälet till utträde ur församlingen är byte av bostadsort samt ekonomiska skäl, för hög medlemsavgift beslöt fullmäktige att sänka den procentsats som ligger till grund för beräkning av medlemsavgifterna från 1,6 % till 1,0 % i förhoppning om att locka fler medlemmar till församlingen och minska antalet utträden. Då detta inte infriades och församlingen under flera år visade på ett negativt resultat beslöt fullmäktige att för 2012 höja uttagsprocenten till 1,25 % för att stärka ekonomin. 9

10 Detta används din församlingsavgift till Intäkterna från församlingsavgifterna har under 2013 uppgått till tkr ( tkr). Församlingsavgifterna utgjorde 2013 ca 33% (34%) av verksamhetsintäkterna. Varje medlem betalar i snitt kr. Medlemsavgiften fördelas på de olika verksamheterna enligt figur 4 nedan. Figur 4. Medlemsavgiften fördelad på de olika verksamheterna. Programverksamhet 583 kr 15,0% Social verksamhet 521 kr 13,4% Pensionsförpliktelser 381kr, 9,8% Ledning 179 kr 4,6% Information/ medlemsvård; 97 kr 2,5% Bidragssamordning; 27 kr 0,7% Projekt 128 kr 3,3% Religiös verksamhet 816 kr 21,0% Bidrag till externa org. 86 kr, 2,2% Administration och ekonomi 435 kr 11,2% Säkerhet 249 kr 6,4% Fastighet/lokaler 385 kr 9,9% 10

11 Verksamheten 2013 Bland viktigare beslut och händelser samt större aktiviteter kan nämnas: nya och mer ändamålsanpassade stadgar tillämpas från den 1 januari. rabbinrekryteringsgrupp tillsattes 2012 och fortsatte att arbeta under 2013 för att rekrytera ny ortodox rabbin. årets minneshögtid över Förintelsens offer hölls den 26 januari i närvaro kronprinsessparet. avtalen med Stockholms kyrkogårdsförvaltning (KYF) gällande utbyggnad, skötsel och gravgrävning på de judiska begravningsplatserna sades upp med verkan från 1 april. En stor upphandling igångsattes för att hitta nya entreprenörer. Upphandlingen avslutades första kvartalet 2013, nytt avtal slöts med Samhall och Tingvalla Mark. det nya allaktivitetshuset på Glämsta och vinterisoleringen av matsalen, som ett resultat av insamlingen till 100 års minne av Glämsta 2009, invigdes i april. rabbinen i Stora synagogan, David Lazar, lämnade sin tjänst i augusti. En rabbinrekryteringsgrupp har tillsatts för att rekrytera ny rabbin och en ny kantor till Stora synagogan då Maynard Gerber går i pension till sommaren fr. o m 1 augusti skapades en tjänst som utbildningsansvarig. Judiska församlingen besöktes av USA:s president Barack Obama den 4 september. ett personalutvecklingsprojekt i samverkan med TRS avslutades under året, med syfte att bl.a. skapa enhetliga verktyg för verksamhetsplanering samt att identifiera behov av kompetensutveckling. beslut har fattats om utbyggnader, entrérum mm på södra begravningsplatsen. till följd av Bait projektet, ett nytt judiskt kultur och utbildningscentrum inkl. skola i kvarteret Riddaren 5 och 6, har ett antal projekts initierats. I övrigt hänvisas till de olika verksamhetsberättelserna. Betydande samarbeten Samarbeten med övriga judiska församlingar sker på regelbunden basis inom ramen för Judiska Centralrådet. I denna del handlar det mycket om att agera på nationell nivå i övergripande frågor och att tillvarata de judiska intressena som nationell minoritet. Församlingen, via Judiska Centralrådet, är med i World Jewish Congress och har representanter i European Jewish Congress. Därutöver deltar Församlingen i mängder med samverkan och samarbeten med andra organisationer inom såväl religiösa-, kulturella- och minoritetspolitiska områden. 11

12 Församlingens resultat och ställning Församlingens visade 2013 på ett överskott med 571 jämfört med 2012 då församlingen visade på ett överskott om tkr. I figur 7 och 8 visas fördelningen intäkter och kostnader för Figur 7: Totala intäkter tkr Övriga intäkter 569 tkr 1% Räntor och utdelningar 1 613;tkr 4% Bidrag från stiftelser och fonder tkr 26% Församlingsavgifter tkr 31% Administrationsersättning från stiftelser tkr 6% Statliga och kommunala bidrag tkr 4% Fakturerade tjänster tkr 28% Figur 8: Totala kostnader tkr Avskrivningar tkr 4% Årets rearesultat; 494 tkr 1% Övriga kostnader tkr 25% Lämnade bidrag och gåvor tkr 8% Personal-kostnader tkr 52% Fastighet och lokalkostnader tkr 10% 12

13 Specifikation övriga kostnader (driftskostnader) Församlingsledningen 228 Administration Säkerhetsverksamheten 775 Fastighet 37 Informationsverksamheten 288 Religiösa sektionen 801 Gravplatsnämnden Glämsta Sociala sektionen 664 Biblioteksverksamheten 26 Ungdom och Centerverksamheten 199 Övriga Församlingens balansräkning Figur 9: Tillgångar tkr Kortfristiga fordringar tkr Kassa och bank tkr Materielle anläggningstillgångar tkr Finansiella anläggningstillgångar tkr Judiska Församlingen har ökat sin konsolideringsgrad under 2013 genom att resultatet för verksamheten både under 2012 och 2013 varit positiv att marknadsvärdet på tillgångar i TO-fonden överstiger det bokförda värdet att bostadsrätternas marknadsvärde betydligt överstiger det bokförda värdet Församlingens tillgångar består huvudsakligen av anläggningstillgångar. De finansiella tillgångarna utgörs av placeringar i värdepapper med ett bokfört värde om tkr och ett marknadsvärde på tkr samt 5 stycken bostadsrätter i centrala Stockholm till ett bokfört värde om tkr. Då bostadsrätterna har varit i församlingens ägo under lång tid överstiger marknadsvärdet kraftigt det bokförda värdet. 13

14 Figur 10: Eget kapital och skulder tkr Avsättning till framtida gravunderhåll tkr Kortfristiga skulder tkr Fritt eget kapital tkr Pensionsavsättningar tkr Församlingens egna kapital uppgår till tkr. Det utgörs av balanserade kapital om tkr varav tkr är ändamålsbestämda medel samt årets resultat om 571 tkr. Skuldsidan utgörs huvudsakligen av avsättning för framtida pensioner om tkr och avsättning till framtida gravunderhåll om tkr. Kapitalförvaltningen Församlingen bildade tillsammans med ett antal andra judiska organisationer och SEB år 2005 den nationella fonden TO-Fonden (där TO står för Tikun Olam Förbättra världen). Syftet var att på ett bra sätt kunna organisera kapitalförvaltningen av Församlingens kapital samt ett stort antal därtill anknutna stiftelser. Fonden drivs av SEB men församlingen har en representant i den rådgivande placeringskommittén. År 2013 var professor Harry Flam församlingens representant. Fonden står under tillsyn av Finansinspektionen. TO-fonden är en s k blandfond som placerar i såväl räntebärande instrument som i hedgefonder, dock kan fonden endast placera i instrument som har daglig notering. Församlingens bokförda totala tillgångar uppgår till ca 102 mkr (100 mkr) varav 33 mkr (34 mkr) finns i fastigheter (framför allt Riddargatsfastigheten), 13 mkr i ett antal bostadsrätter för religiösa tjänstemän, placering i TO-fonden 38,1 mkr (30,1 mkr) med ett marknadsvärde på 45,6 mkr (32,8 mkr) samt övriga tillgångar (kassa och andra fordringar). I TO-fonden ingår även 42 stiftelser som församlingen förvaltar, så kallade anknutna stiftelser. Dessa stiftelsers totala marknadsvärde uppgick per den till 137 mkr (123 mkr). Kursutvecklingens förändring i TO-fonden efter återlagd utdelning har under 2013 varit 17,3% (10,9%). 14

15 Figur 5: Utveckling kapitalförvaltningen Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd Figur 6: Fördelning av tillgångar TO-fonden Likvida medel; 3,7% Övriga tillgångar; 0,3% Investeringsfonder/utländska fondföretag; 34,3% Svenska aktier; 41,1% Obligationer; 20,6% 15

16 Verksamhetsberättelser Sociala verksamheten Mål och inriktning Sektionens verksamhet utgörs av ett komplement till övrig samhällsservice där vi är unika med att kunna ge den judiska dimensionen. För majoriteten av våra klienter är det just den judiska samhörigheten som utgör grunden för vår möjlighet att hjälpa till med att tillgodogöra olika behov. Genom att ge ekonomiskt stöd där detta behövs, att vara en länk för klienten i kontakter med myndigheter och institutioner samt att ge kurativt stöd. Att uppmärksamma de judiska helgerna genom hembesök, gemensamma måltider och matgåvor. Dessutom anordna sociala träffar för gemensam tillvaro och kunskapsutbyte i såväl judiska som allmänna frågor. Att representera församlingen i kontakter med stat och kommun gällande sociala frågor. Hur uppnåddes målen Vi har genomfört de aktiviteter vi planerat så som hembesök inom ramen för Claimsprojektet och 65+ från Stockholms stad. De judiska helgdagarna har uppmärksammats genom hembesök, gemensamma större måltider som exempelvis chanukalunch och pedagogisk seder, samt att vi delar ut matgåvor med anknytning till helgerna. Sektionens tjänstemän har funnits till hands som samtalsinstitution, stöd i myndighetskontakter, stöd i frågor rörande blandäktenskap eller andra äktenskapsfrågor, förmåga att hitta rätt i ett nytt samhälle, ekonomiskt stöd, personliga samtal under kriser samt anhörigstöd mm. Kurativt arbete genomförs av kuratorn. Vi har genomfört studiecirklar och Glämsta sommarvistelse. Vi har även en utomstående handledare knuten till sektionen som regelbundet handleder oss. Vi kan ge statistik på samtal, besök, aktiviteter osv och det är mätbart utifrån kvantitativ synvinkel. Den kvalitativa mätningen kan vi bara få fram via undersökningar och subjektiva uppfattningar om hur vi når resultaten. Vi har i dagsläget inga indikationer på att inte nå fram utan det är mängden som ifrågasätts - alla vill ha mer. Statistik på antal besök osv finns och redovisas regelbundet men poängen i just det här sammanhanget är att det psykosociala stöd vi ger inte är mätbart enbart i kvantitet. Vi får mycket god feedback på våra insatser hos berörda medlemmar. Huvudsakliga aktiviteter Sektionen har under året bestått av följande tjänster: Claimsansvarig (konsult), HGT- ansvarig, ansvarig för seniorprojektet, hemstödjare, verksamhetsansvarig/kurator Omhändertagande av äldre genom bland annat samtal och stöd, matleveranser via Meals on Wheels, seniorcirkeln, Café 84, utflykter, sjukbesök, sommarens seniorveckor på Glämsta, chanukafest och sedermåltid ansökningsförfaranden, Claimsärenden, 16

17 kurativa samtal och ekonomiskt stöd, kontakter med myndigheter Utmaningar - problemställningar Den största utmaningen ligger i att räcka till för alla som har behov samt att finansiera vår verksamhet som huvudsakligen finansieras med externa medel. Inför framtiden Utreda behov/realistiska mål med volontärinsatser. Samarbeta med olika sektioner inom församlingen. Säkra ekonomin så att arbetet kan fortsätta. Vi är idag beroende av medel från Claims som inom några år kommer att upphöra. Fortbilda personalen för att kunna möta nya utmaningar. 17

18 Programverksamheten UTBILDNING Mål och inriktning Målet är att samordna alla de program som sker inom utbildning, ungdom/glämsta och religiösa sektionerna så att verksamheten uppnår maximal synergieffekt. Och göra rätt prioriteringar med hänsyn till kostnader, deltagarantal, judisk policy. Hur uppnåddes målen En utbildningssamordnare anställdes i augusti 2013 på 30 %. Denna tjänst utökades till 50 % den 1:a januari Mycket av informationen som är nödvändig för inventeringen är insamlad och bearbetad. Samarbete mellan sektionerna har initierats och ett förslag över utbildningsstrukturen kommer att läggas fram under våren Samtal har förts med fokusgrupper med såväl gamla som nya deltagare. Vi har sett över form, kostnad, innehåll och adekvat åldersfördelning. Vi tittar även på vilka verksamheter som ska rymmas under AIS tak. Huvudsakliga aktiviteter Aaron Isaacs Skola med elever i yngre ålder, B nei mitzvahprogrammet som riktar sig till ungdomar året före sin bar/batmitsva, Shana haba-programmet som är ett tre-årigt utbildningsprogram om Israel för högstadieungdom vilken utmynnar i en gemensam Israelresa, Lennart Skutins Fyra Årstider som är en ledarskapsutbildning i nära samarbete med Glämsta, ungdomsaktiviteter i samarbete med BA-shlichim, Matan-projekt (kvinnligt deltagande i judisk ortodox inriktning), Chagprogram i samarbete med synagogorna under de större helgerna, March of the Living med resa till Polen i Förintelsens spår Helg-aktiviteter så som chanukapyssel och purim-tivoli för små barn Utmaningar - problemställningar Vi är i dag begränsade av församlingshusets brist på utrymmen i förhållande till det tidigare Centret. Det nya Bait-huset kommer att råda bot på detta. Utbildningen är ett inom församlingen prioriterat område men vi har mycket knappa ekonomiska resurser. De flesta av våra program finansieras av utomstående fonder och stiftelser och det ger i sig en osäkerhet. En utmaning är att få alla religiösa inriktningar att arbeta mot gemensamma mål. Översynen av verksamheten kommer att kräva ökade resurser om målen skall uppnås. Allt volontärarbete ska ske inom fasta ramar och med en gemensam strategi. Fram till dess att samtliga tjänster inom den religiösa sektionen är tillsatta kommer utbildningsinsatserna att vara begränsade. 18

19 Aaron Isaacs Skola (AIS) har under en längre tid haft mycket få elever varför verksamheten behöver omstruktureras. Målet är att se över hur verksamheten bäst kan anpassas till ett större antal elever och vilka verksamheter som ska rymmas under AIS tak. Inför framtiden Utbildningssektionen har en vision om en fastare struktur och att programmen ingår i en långsiktig planering. Ett stort antal av programmen drivs idag i projektform och finansieras externt. För att säkerställa programmens varaktighet måste en prioritering göras om vilka program som skall inrymmas inom löpande budget. KULTUR Mål och inriktning Att ge medlemmarna ett brett utbud av högkvalitativa program och att genom dessa program både behålla och attrahera nya medlemmar. Hur uppnåddes målen Genom ett varierat program som tilltalar olika målgrupper. 22 program lockade cirka besökare, fler än någonsin. Huvudsakliga aktiviteter Minnesceremonin 27 januari. Boksläpp. Filmvisningar. Konserter. Minnesceremonin för Novemberpogromen. Utmaningar - problemställningar Att under 2014 fortsätta att tillgodose medlemmarnas behov och önskan om kvalitetsprogram. Hur når vi åldersgrupperna år? Hur når vi den israeliska gruppen? Inför framtiden Med en specifik kulturbudget ser framtiden mycket ljusare ut. I och med tillgängligheten till lokaler med all modern teknisk utrustning i det nya Bait-huset (2015) öppnas möjligheter att exempelvis visa teater och film i lokaler som är anpassade för ändamålet. Vi kan alltså bredda utbudet. Judiska biblioteket Mål och inriktning Att vara en oumbärlig resurs, inte bara för judarna i Stockholm, utan även för gemene man när det gäller information om judendom, Israel, jiddisch, Förintelsen, antisemitism mm. 19

20 Hur uppnåddes målen Biblioteket vänder sig till både församlingsmedlemmar och allmänhet. Detta sker genom att marknadsföra biblioteket regelbundet till judiska institutioner, folkbiblioteken, högskolorna, folkhögskolor, med flera. Statistik för Besökare Lån Omlån Fjärrlån Referensfrågor Nedgången i statistiken för 2012 och 2013 jämfört med tidigare år kan delvis förkaras av att man behövde hålla biblioteket stängt ett flertal gånger samt att öppettiderna skars ner från 13 timmar till 10 timmar. Huvudsakliga aktiviteter Besök av låntagare utlån av böcker biblioteket deltog i ett antal författaraftnar i samarbete med programverksamheten. Uppskattat antal deltagare i ovanstående evenemang cirka 800. Cirka 70 elever, enskilda och i små grupper har fått handledning gällande fördjupningsfrågor om judendomen. Judiska biblioteket deltog i expertpanelen i en workshop om minoritetsbibliotek anordnad av Internationella bokmässan i Botkyrka. Hillelskolans klass 6 gjorde under hösten ett besök i biblioteket med bl. a frågesport som aktivitet. Lilian Schenkman har ensam ansvarat för biblioteket. Volontärer var Susanna Hodosi- Ewerman, och Azriela Marmur. Bibliotekets öppettider var må 14-18, ti-to Utmaningar - problemställningar Eventuell flytt av biblioteket till det nya Bait-huset. Biblioteket är sårbart då det vid sjukdom måste hållas stängt eftersom det bara är en anställd. Inför framtiden Med en eventuell flytt till Bait-huset blir tillgängligheten större och möjligheten ökar att nå en bredare publik. Nära samarbete med andra kulturella grupper och institutioner i samhället Minst fyra kulturprogram/författarbesök arrangeras per termin Ökat internationellt utbyte Genom enkäter och på annat sätt utreda användarnas förväntningar och önskemål Fortsätta att utveckla bibliotekets hemsida 20

21 Ungdom Mål och inriktning Syftet är att stödja de olika ungdomsorganisationerna i deras arbete samt att initiera nya aktiviteter och projekt. Att skapa en mötesplats för judiska barn och ungdomar. Här ges möjlighet att hitta nya sociala kontakter samt känna trygghet inom den egna gruppen. Att främja judiska aktiviteter och att genom sociala evenemang få ungdomarna att känna att de är en viktig del av församlingen. Att genom ett judiskt engagemang redan i barn- och ungdomsåren trygga en judisk framtid för våra medlemmar. Hur uppnåddes målen Genom olika aktiviteter innefattande allt från skapande verksamhet och social samvaro till utbildning vill vi ge ungdomarna en möjlighet att växa och att känna sig som en viktig del av vår levande judiska församling Genom attraktiva aktiviteter för och med engagerade barn- och ungdomar. Huvudsakliga aktiviteter - Evenemang kring mindre judiska helger; diverse program för barn, ungdomar och familjer. - Barngudstjänster kring stora helger och enstaka shabbattillfällen. - Purimfest för barnfamiljer - Chanukkafest för barnfamiljer - Yom Haatsmaout för barnfamiljer. - Knytkalasshabbat i Sessionssalen för barnfamiljer. Varannan månad. - 4Årstider. Ansvarig för ledarskapsutbildning för ungdomar - Glämsta Familjehelger Familjehelger med fullbokat Glämsta - Nya JF: Pubar och fester för 18-30åringar - Bnei Akiva: Sommar, vinter-och höstläger för 9-18 åringar. Aktiviteter för barn i olika åldrar. - Centrets Ungdomsrum: Öppna veckoaktiviteter för åk 6 i Hillelskolan - March of the Living: Ansvarar och planerar Polenresa inklusive utbildning för judiska ungdomar i Förintelsens fotspår. Nästa resa SJUF Nyårsfirande. - Babyträffar: Öppet för föräldralediga, en gång i veckan på Centret. Sång och föreläsning. - Replokal: I Centrets källare ligger replokalen, där 5-6 band spelar i veckan. - Infokvällar: Om program i Israel efter gymnasiet. - Tillsammans för Sverige, Interreligiöst projekt med Fryshuset. - En Snabb Slant: Coachar ungdomar som söker bidrag från Kulturförvaltingens stöd En Snabb Slant. 21

22 Utmaningar - problemställningar Under 2013 flyttade Judiska Centrets personal från Nybrogatan19 till Församlingshuset. Från att jobba i ett kvällsöppet hus med inarbetade rutiner och tillgängliga lokaler, som folk droppade förbi ibland av gammal vana hamnade nu ungdomslokaler och mötesrum i Judiska Församlingens lokaler I väntan på det nya huset gäller det att hålla igång ungdomsverksamheten och fortsätta hitta attraktiva aktiviteter för unga i Församlingen. Att få ungdomarna att känna sig delaktiga och få dem att välja judiska alternativ i en alltmer lockande omvärld. Inför framtiden Ungdomsverksamheten planerar inför Baithuset 2015 och håller samtidigt fortfarande på att hitta en fungerande form i Församlingshuset. Verksamheten leds idag av en anställd på 75% De sedan tidigare igångsatta projekten som utbyggnaden av Södra Begravningsplatsen och Bait-projektet har löpt vidare under året och kommer att sätta sin prägel också på år Glämsta Mål och inriktning Den övergripande målsättningen för Glämsta är att ge Judiska församlingens medlemmar och främst dess barn och ungdomar möjlighet att mötas i en judisk miljö och därmed stärka den judiska identiteten. För att utnyttja Glämsta maximalt hela året ska antalet uthyrningar öka. Hur uppnåddes målen Under barnperiod ett ökade antalet deltagare från 118 till 142 barn och under period 2 ökade antalet barn från 82 till 97 barn. Sportlovsveckan besöktes av 27 barn och året innan 25. Båda familjeveckorna var fullbelagda Gällande större (längre än en helg) externa uthyrningar blev det lika många som föregående år. Offerter skickades ut till 4 olika företag/organisationer/privat personer. Vi genomförde 2 stycken externa uthyrningar. Huvudsakliga aktiviteter Inom sektionen så finns det 1,9 heltidstjänster. Utöver det säsongsanställs ca 120 personer i olika omgångar. De viktigaste aktiviteterna är: barnperioder familjeveckor, sportlovsläger, externa uthyrningar samt helguthyrningar. Utmaningar - problemställningar Glämsta börjar bli slitet. Är vi rustade för den eventuella anstormningen? Finns ekonomin för det? Kommer en tjänsteman att klara av allt nu när barnkullarna är stora? Inför framtiden 22

23 För att få plats med alla barn som sökt 2014 var vi tvungna att öppna upp period 2 för barn i ÅK 5. Detta har medfört att barnantalet på båda perioderna är jämnare. Dock kommer detta nog vara svårt att genomföra I stället funderar vi på att höja åldern på period 1, från 7 år till 8 år för de som kan åka för första gången. Gällande externa uthyrningar har trycket varit större, sex stycken offerter har redan skickats ut. Dock är inga bokningar klara ännu. Vi hoppas kunna öka deltagarantalet på båda barnperioderna. Vi vill behålla deltagarantalet på familjeveckorna Vi planerar för en egen anordnad aktivitet under delar av jul- och nyårshelgen. Vi jobbar på att öka antalet externa uthyrningar. 23

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Årsredovisning för Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Underskrifter 8 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att lyfta fram och tydliggöra hur FRIIs medlemmar arbetar för att säkerställa intern kontroll samt en god kvalitet i

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer