Beskrivning UGL och UL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning UGL och UL"

Transkript

1 Beskrivning UGL och UL UGL är en utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Kursen handlar vidare om vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive försvårar en positiv utveckling, detta benämns som gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill säga, hur skall ledarskapet utformas så att det både främjar uppgiftens lösande som gruppens utveckling? I kursen ingår att förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad, dvs. självkännedom relaterat till att vara medlem i en grupp eller att ingå i relationer. Att delta i en UGL utbildning är en god grund för att arbeta vidare med ett Utvecklande Ledarskap. UL - Utvecklande ledarskap är en ledarutbildning samt ett förhållningssätt som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. Se sid 3 för mer information om UL. UGL UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) är en utbildning för både ledare och medarbetare. Den har under många år använts inom näringsliv och offentlig sektor och är nu den mest kända ledarskapskursen i landet. Mer än personer har hittills utbildats inom UGL. Kursen bygger på vetenskapligt prövade teorier om ledarskap och gruppers utveckling och är ett kvalitetssäkrat koncept (se nedan). UGL är lämplig för såväl personer som har en arbetsledande befattning som för alla som ingår i en arbetsgrupp. UGL kan upplevas som en krävande kurs varför du bör vara utvilad och i god balans inför kursstart. Under fem dagar ges du möjlighet att träna ditt ledarskap och få direkt återkoppling på ditt sätt att påverka och utöva inflytande. Gruppen används som instrument för lärandet, vilket skapar unika situationer där kopplingen mellan teori och verklighet är tydlig och omedelbar. Vårt samhälle, både i privatliv och arbetsliv består av grupper och det dynamiska samspelet mellan människor kan vid en första anblick se godtyckligt ut. Men det finns både tydliga mönster och mekanismer. Genom att delta i och använda gruppen som ett levande exempel får du som deltagare unik inblick i och förståelse för dessa mönster, gruppers utveckling - kommunikation-konflikthantering och hur man kan påverka till bra samspel och ökad effektivitet. UGL fördjupar dina kunskaper inom: Individens roll i gruppen Gruppens mognad och utveckling Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov UGL hjälper dig att utveckla: Effektivare konflikthantering Ökad självkänsla genom ökad självinsikt Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap Effektivare hantering av stress Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta Förmågan att kommunicera effektivare Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

2 Kvalitetssäkrat koncept Försvarshögskolan äger hela UGL-konceptet. Detta innebär förvaltning, utveckling och övrig kvalitetssäkring. UGL är kvalitetssäkrat och uppfyller alla vetenskapliga och etiska krav som kan ställas på en utbildning av detta slag. Försvarshögskolan äger, kvalitetssäkrar och utvecklar UGL i enlighet med vetenskapliga krav och den senaste forskningen kring gruppsykologi och ledarskap. UGL-kursen har kontinuerligt uppgraderats under åren från 1981 till nu. Då nyare forskningsresultat avseende grupputvecklings- och ledarskapsområdet inom psykologin presenterats och blivit tillgängligt har också behovet med en större revidering av kursmaterialet UGL påkallats. Denna revidering är nödvändig så att aktuella forskningsresultat blir omsatta i utbildningskonceptet så att detta ger deltagare på UGL-kurser det allra senaste inom forskningsområdet. För utvecklingsarbetet med UGL 2008 skapades en arbetsgrupp. Gruppens uppgift har varit att infoga senaste forskning inom för UGL intressanta delar i konceptet och att kvalitetssäkra innehållet i det nya konceptet UGL Arbetsgruppen har bestått av: Christer Sandahl, Karolinska Institutet, Vetenskaplig ledare Eva-Lena Tedfeldt, Försvarshögskolan, Projektledare UGL 2008 Jarl Silfverberg, Försvarshögskolan, Projektledare UGL I arbetsgruppen har psykologer och forskare bl.a. från Karlstads och Göteborgs Universitet och andra med kunskaper och erfarenheter som kunnat berika UGL-konceptet medverkat. Vidare har erfarna handledare medverkat i en referensgrupp. Påverkan och berikning kring hur det nya konceptet ser ut har också skett genom alla de värdefulla samtal under åren vid de handledarseminarier som Försvarshögskolan arrangerat för UGLhandledare. Under 2012 kommer Försvarshögskolan att presentera UGL version Denna version av planeras vara färdigställd under maj Handledare kommer att ha möjlighet att införskaffa detta kursmaterial så att kurser genomförda från hösten 2012 sker med det nya materialet. Upplevelsebaserat lärande Utbildningsmetoden under UGL benämns "upplevelsebaserat lärande" och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga tankegångar om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärande-effekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. UGL-utbildningen genomförs utifrån de pedagogiska tankegångar (det pedagogiska postulatet) som formulerats av Fredriksson och Gestrelius, att det är den enskilda människan själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande - allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande, samt att stimulera den enskildes aktiviteter. Detta innefattar bl.a. att lärande sker bäst med yttre förutsättningar som genererar trygghet (lärande-effekten i stressituationer är som bekant mycket låg). Utbildarna, som i UGL benämns handledare, har i sin roll ett stort ansvar för att tillgodose yttre förutsättningar för gott lärande. Handledarna måste också och ständigt bygga på sin duglighet som utbildare. Oavsett det fordras att deltagaren tar ansvar för sitt lärande, engagerar sig och med inlevelse ger för att få. För att kunna göra detta bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.

3 Kursens form och upplägg Antalet deltagare per kurs är minimerat till 8 och maximerat till 12 deltagare. Handledarna som på varje kurs skall vara två, skall vara Försvarshögskolan registrerade och behöriga, med godkänd utbildning. (Idag finns ca 400 handledare registrerade). Försvarshögskolan rekommenderar att handledarparet utgörs av man och kvinna och att de inte är i beroendeställning till varandra t.ex. genom att ha ett förhållande med varandra (se vidare nedan om beroendeförhållanden). Kursen skall genomföras under fem sammanhängande dagar och bör äga rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion. Olikheter berikar, och så i allra högsta grad i lärandesituationer. Gruppen bör därför sammansättas av människor av så skilda kategorier som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Detta benämns ofta som s.k. "Främlingsgrupp" i motsats till etablerade grupper "Familjegrupper" där det redan finns mer eller mindre utvecklade relationer. UGL är en kurs för "Främlingsgrupp" där man således inte bär på "ryggsäckar" med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar. Det skall inte heller finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation. Om UL Utvecklande Ledarskap UL - Utvecklande ledarskap är en ledarutbildning samt ett förhållningssätt som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. UL är också den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att leda 80- och 90-talisterna. Det finns en avgörande skillnad mellan det Utvecklande och det Konventionella ledarskapet. Denna har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva. Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, kan man när det fungerar bra, nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre. Vetenskaplig grund Vid en omfattande genomgång av vetenskapliga ledarskapsteorier och modeller inom försvarsmakten i slutet av 1990-talet, konstaterades att den modell som uppvisat det mest omfattande vetenskapliga stödet var den amerikanska modellen Transformational leadership. Det vetenskapliga stödet inkluderar studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög förekomst av Transformational leadership. Denna typ av vetenskapliga resultat är förhållandevis sällsynta. Oftast handlar undersökningarna om hur man som deltagare upplevt en ledarskapsutbildning och/eller

4 om man börjat bete sig annorlunda. Detta kan vara betydelsefullt i och för sig men det är ingen garanti för faktisk effekt på det organisatoriska resultatet. Fortsatta egna studier inom försvarshögskolan, liksom internationella kontakter med forskare och praktiker, ledde fram till en egen modell som benämns Utvecklande ledarskap och som nu är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell. I takt med att andra organisationer i Sverige kom i kontakt med Utvecklande ledarskap väcktes intresset av att utbilda handledare även utanför Försvarsmakten. I januari 2004 genomfördes den första utbildningen där både militära och civila handledare utbildades. Innehåll och syfte Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. Programmet startar med en 360 bedömning av respektive ledares ledarbeteenden. Fokus ligger på att utveckla dina styrkor och kursen resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Tyngdpunkten under kursdagarna ligger på att arbeta i mindre grupper med andra ledare där du får träna på att coacha andra och själv blir coachad inom dina specifika utvecklingsområden. Kursens innehåll 360 graders feedback Individuell feedback Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap UL hjälper dig att utveckla Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

5 Om processledarna: ULF JAKOBSSON Utbildningar och kurser Ekonomiskt gymnasium Lantbruksutbildning Beteendevetenskap Högskolan Dalarna Internkonsult/Konsultutbildning: Teambuildning/teambaserat arbetssätt, Utvecklande ledarskap UL, UGL-handledare samt därtill hörande verktyg Certifierad på nya UGL 2008 Certifierad handledare Utvecklande ledarskap Certifierad användare Teamdiagnostic Assesment Certifierad teamcoach Certifierad användare SDI, premier, expectation och feedback Certifierad användare MyersBriggs Diplomerad ACC-coach Diplomerad PCC-coach Jag har sedan 1994 arbetat med utveckling av ledare, medarbetare och team. Först som internkonsult på dåvarande Riksskatteverket sedan i eget företag. Riksskatteverket, kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten satsade tidigt på att erbjuda teamutveckling. Syftet var att bli effektivare med mindre resurser samt att skapa attraktivare arbetsplatser. Det teambaserade arbetssättet blev ett begrepp och som konsult jobbade jag i många år med teamutveckling utifrån detta synsätt. Mina arbetslivserfarenheter har jag till största delen från Riksskatteverket, kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten och kommuner. Jag har jobbat både med kärnverksamheter och med utvecklingsarbete vilket har gjort att jag mycket väl känner kulturen i de "offentliga väggarna". Jag jobbar nu till största delen med utveckling av team. I min strävan att kunna erbjuda teamen mer, har jag gått Team Coaching Internationals utbildning och är auktoriserad facilitator för Team Diagnostic assessment. Min bakgrund är som ekonom där jag gått vidare och fördjupat mig i beteendevetenskap. Jag är internt konsultutbildad på Riksskatteverket. Jag är UGL-handledare, handledare i Utvecklande ledarskap, Strength Deployment Inventory och Myers-Briggs Type Indicator. I det egna företaget har jag haft ett stort antal uppdrag för såväl offentliga som privata organisationer. Jag varit handledare för ett stort antal UGL-kurser, haft kurser i ledarskap samt genomfört många uppdrag inom teambuilding. Jag är en jordnära coach som alltid ser till varje individs inneboende resurser. Jag vet att alla behövs för att teamet ska fungera optimalt och uppnå största möjliga produktivitet och positivism. Jag jobbar alltid med teamen, enligt principen "trust the process". För mig är produktivitet och positivism nyckelord för teamen. Att uppnå detta tar teamen mot oanade höjder.

6 INGER JOHANNE JENSEN Jag har 30 års erfarenhet av utveckling av individ och grupp i olika miljöer och organisationer. I min bakgrund från arbetslivet ryms erfarenhet från marknadsföring och försäljning, samt arbete med konflikthantering, medling och ledarutveckling. Jag har en Master Practitioner och HR Coach inom NLP och en Bachelor of Management med fokus på ledarskap och coaching från BI Handelshøyskolen, Oslo. Sedan 2004 har jag jobbat som konsult inom Core Code International i Norge och i Sverige inom ledarutveckling och coaching. Jag har genomfört ett stort antal öppna The Human Element, THE kurser i Sverige och också faciliterat vid ett stort antal UGL kurser, Utveckling av Grupp och Ledare. Jag har erfarenhet som konsult och lärare vid ledarutvecklingsprogram för hela organisationer och arbetsplatser och vid utveckling av team. Specialkompetens o NLP Coaching. o Konflikthantering och medling. o Personlig utveckling med fokus på medarbetarskap/ledarskap. o Team- och grupputveckling. o Enneagrammet, verktyg för självinsikt. Erfarenheter (norska) 2006 Relasjonsutvikling, eier og daglig leder Core Code International AS, Sverige, sjef- og lederutvikling Konfliktrådet i Agder fylkene, megler i straffesaker og sivile saker Risør Kunstforum, fagansvarlig for utvikling av mennesker gjennom skapende kulturaktiviteter Stella Polaris, profesjonell teatergruppe, ansvarlig for ledelse, administrasjon og salg Risør kommune, Lindgrov skole, lærer Risør Fagskole, lærer HVPU, Helsevern for psykisk utviklingshemmede. Arbeidsterapeut for utvikling av voksne med psykisk handicap. Utbildning (norska) 2012 The Human Element In Customer Relations, Certification Training The Human Element Sweden AB, Radical Collaboration, Förtroendefullt Samarbete, utdannelse og sertifisering JGL, Jämställdhet Göra Lära Konfliktrådets kurs med innføring i restorative tilnærminger og opplæring i bruk av stormøter Mullingstorp Utbildning & Hälsa AB, Steg 1 og Steg 2, utbildning i självkjännedom Justisdepartementets kurs for meglere i Konfliktrådet.

7 Business Consultants Network, San Francisco, The Human Element, utdannelse og sertifisering Makani International, Enneagramm Master Practitioner Makani International, NLP Master Practitioner, HR Coach, kroppsterapi og psykologi The Paradigm Academy for Holistic studies, Certified Coach BI Handelshøyskolen, Oslo, Bachelor of Management med fokus på ledelse og coaching Høyskolen i Telemark, reiselivs studier Høyskolen i Telemark, kultur studier Forsvashögskolan, Stockholm, UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, utdannelse og sertifisering med omsertifisering i det nye konseptet UGL Strength Deployment Inventory, Premier Edition, sertifisering Risør Videregående skole, kreative linjer Examen Artium. För mer information: Olers Marie Erkersson GGP-Utvecklings AB Tel: marie(at)ggp.nu

Utvecklande ledarskap. Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt

Utvecklande ledarskap. Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt Utvecklande ledarskap Ökad självkännedom En riktning Ett förhållningssätt Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kont Utvecklande ledarskap Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Cecilia Bäckman Maria Ekegren Psykologi 61-90 hp, Uppsats 15 hp Personalvetarprogrammet Institutionen

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Ledarskapsutbildning Fördjupat Chefsprogram - Intensivkurs 2+2 dagar

Ledarskapsutbildning Fördjupat Chefsprogram - Intensivkurs 2+2 dagar Ledarskapsutbildning Fördjupat Chefsprogram - Intensivkurs 2+2 dagar Senaste uppdatering 2011-04-13 Schema Man kallar det Transformational leadership, ett begreppet i tiden. Medarbetarna identifierar sig

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Chefsutveckling Coaching Handledning Psykoterapi Utibildning Informationsfolder 2013 Ledarskapsutveckling i Norden AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Ledarskapsutveckling

Läs mer

Ledarskapsstilar. Leadership styles

Ledarskapsstilar. Leadership styles Ledarskapsstilar En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor Leadership styles A study about the differences in leadership styles between companies within private and public sectors

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer