Chefs- och ledarskapsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefs- och ledarskapsprogram"

Transkript

1 Chefs- och ledarskapsprogram

2

3 Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av särskild betydelse och chefer är en värdefull grupp inom förbundet. Att fortsätta stötta chefsmedlemmen och dennes villkor och förutsättningar för att vara en bra ledare är därför en självklarhet för förbundet. Sveriges Ingenjörer vill med detta chefs- och ledarskapsprogram betona betydelsen av ett gott ledarskap och rama in de förutsättningar som krävs för det. Vi belyser chefens arbetsvillkor och de behov hon/han har som förbundet anser måste uppfyllas för att chefen ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. > > Chefskapet ska omgärdas av tydliga förväntningar och mandat Tydliga mandat, förväntningar och en samsyn med ledningen om vad chefen ska uträtta i uppdraget är en förutsättning för att kunna åstadkomma bra resultat. Varje chef ska dessutom få de resurser och det stöd som krävs för att göra ett gott arbete, även i utsatta situationer. > > Arbetsgivare ska aktivt planera för en långsiktig tillgång till bra chefer och ledare En rörlig arbetsmarknad kräver en aktiv chefsförsörjningsstrategi. Ett sätt att öka intresset för chefskapet är att skapa fler karriär- och utvecklingsmöjligheter än den traditionella chefskarriären och skapa möjlighet att växla däremellan. > > Arbetsgivare ska ta ett strategiskt ansvar för sina chefers kompetensutveckling Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. För att åstadkomma bästa resultat i chefsrollen måste arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för chefens kompetensutveckling och dessutom aktivt arbeta för att erfarenhetsutbyte mellan chefer sker. Chefs- och ledarskapsutbildning skall erbjudas alla nya chefer. > > Högskolorna ska ansvara för att förbereda teknologer för kommande chefsutmaningar Grunden till ett gott ledarskap måste läggas tidigt, redan under ingenjörsutbildningen. > > Chefsuppdraget måste bygga på ett rimligt åtagande både vad gäller arbetstid och antal underställda medarbetare Att kunna förena föräldraskap med en chefskarriär måste vara en självklarhet för en modern arbetsgivare. Likväl som chefen måste kunna ställa krav på en god arbetsmiljö, har chefen också ett ansvar för sina medarbetares arbetssituation. Arbetsgivare bör därför ta ansvar för att alla chefer erbjuds en adekvat arbetsmiljöutbildning. > > Bra anställningsvillkor är viktiga för att chefen ska kunna känna trygghet i sin anställning Lön och villkor i övrigt ska vara avvägda för befattningen. Det är viktigt att eventuell bonus inte ersätter individuell och differentierad lön, bonusen måste vara långsiktig, transparant och ha ett helhetsperspektiv.

4 4 Innehållsförteckning Innehåll Chef och ledarskap...5 Ledarroll i förändring...5 Ett gott ledarskap...6 Etiska riktlinjer för chefer...6 Vad vill Sveriges Ingenjörer?...7 Goda förutsättningar...7 Chefsrekrytering...8 Kunskap och kompetensutveckling...9 Balans i livet och arbetsmiljö...10 Villkor och belöningssystem...11

5 Chef och ledarskap 5 Chef och ledarskap Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Det är en formell position och funktion i organisationen. Men den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat i sig för att nå resultat krävs också ett gott ledarskap. Ledarskap kan beskrivas som det sätt en chef väljer att utöva sitt chefskap på. Detta innebär att chefskapet handlar mer om att leda och utveckla verksamheter, medan ledarskapet snarare är något som berör relationer mellan människor. Om chefskapet är affärsorienterat till sin karaktär, är ledarskapet mer relationsdrivet. För att klara en chefsroll med personalansvar behövs båda delarna, vilket är en av utgångspunkterna i detta program. Vad som exakt ingår i en chefsroll kan se olika ut, men det finns några gemensamma nämnare. Till skillnad från sina medarbetare har en chef totalt verksamhetsansvar för hela det område som ingår i uppdraget. Det innebär ett ansvar för att såväl ekonomiska som kvalitativa mål nås. I rollen ingår att förbättra verksamhetens kvalitet: att i det dagliga arbetet se till att produkter och/eller tjänster utförs på bästa sätt och säkerställa att arbetet ständigt utvecklas och förbättras. Chefsrollen inkluderar oftast ett personalansvar. Vare sig det handlar om någon enstaka medarbetare eller ett mycket stort antal personer, så medföljer specifika krav och förväntningar på chefen som ledare. En chef ansvarar för att genomföra bra och konstruktiva utvecklingssamtal och lönesättande samtal. En chef ansvarar också för att det tas fram planer för personalens kompetensutveckling. Ledarroll i förändring Under de senaste decennierna har världen förändrats i en rasande takt. Det pågår en aldrig tidigare skådad omvandling av världsekonomin, med ny konkurrens som växer fram och utvecklas. Sverige som litet och exportberoende land påverkas i högsta grad av globaliseringen. Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig, med stora konsekvenser för arbetslivet. När arbetslivet präglas av förändring får ledarskapet större betydelse. Att kunna hantera osäkerhet och snabba förändringar blir också en alltmer efterfrågad egenskap hos både medarbetare och chefer. För ingenjörer, som i hög utsträckning bär den tekniska utvecklingen och befinner sig i kärnan av omvandlingen, innebär det nya och stora utmaningar. En trend i arbetslivet som är mycket tydlig inom ingenjörsyrket, är att det utvecklas ledarroller utanför det traditionella linjechefskapet. Tekniska ledare av olika slag spelar en allt större roll. Det innebär att där det tidigare var tillräckligt med expertkunskap, krävs även ledarskapsförmåga. Att vara ledare utan att ha chefsmandat är en annorlunda typ av ledarskap som ställer nog så höga krav. Ofta innebär det också ett ledarskap över avdelningsgränser, där förståelse för processer och en god överblick är centrala. När samhället förändras, så förändras även synen på ledarskap. Unga människors syn på ledarskap och vad som är viktiga ledaregenskaper kan skilja sig väsentligt från äldre generationers. I olika verksamheter och arbetsplatser råder också olika slags ledarkulturer och det är viktigt att skapa en medvetenhet och lyhördhet inför detta både bland chefer och medarbetare.

6 6 Chef och ledarskap Ett gott ledarskap En chefs viktigaste uppgift är i generella termer att skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje medarbetare, vilket innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet. Ett framgångsrikt chef- och ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer. För ett gott resultat krävs makt i bemärkelsen mandat och befogenheter, en tydlig vision, fokus på resultat och mod att ställa krav på såväl ledning eller ägare som medarbetare. Och på sig själv som chef. För bra relationer och ett gott arbetsklimat krävs kommunikationsförmåga, en vilja att leda, personlig mognad och en förmåga att skapa förtroende. Ingenjörsyrket är ett kunskapsyrke, med höga krav på akademisk utbildning, specialistkompetens och förmåga att skapa utveckling och innovation. För en chef i ingenjörsyrket ställer det också krav på att ha god insikt och kunskap inom sitt sakområde, ett gott ledarskap och en förmåga att hantera ett arbetsfält som kontinuerligt förändras. Det innebär att det är nödvändigt med goda förutsättningar och villkor från arbetsgivarens sida. Etiska riktlinjer för chefer Teknik och naturvetenskap är kraftfulla verktyg som omvandlar hela vårt samhälle och ingenjörer får alltmer rollen som samhällsbyggare. Ingenjörerna är en yrkesgrupp som utvecklar den tekniska kunskapen i samhället, kunskap som påverkar hela mänskligheten. En lista över positiva chefs-och ledaregenskaper kan göras lång. Det är dels en fråga om professionell kompetens som är specifik för de uppgifter en chef har, men det handlar också om att ha ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete. En chef förväntas vara en förebild både inom och utanför sin organisation. Vanligtvis ställs högre etiska krav på chefer än på andra medarbetare. En chef måste inse att det finns sådana förväntningar och ta dem på allvar. Sveriges ingenjörers hederskodex har som syfte att ge ett etiskt stöd till ingenjören i sin yrkesroll. Denna hederskodex understryker att ingenjörer som bärare av värdefull teknisk kunskap också har ett särskilt ansvar för att tekniken används för samhällets bästa. Det innebär att medan man å ena sidan ska visa full lojalitet med arbetsgivare och medarbetare, är det också nödvändigt att ta ett etiskt ansvar i enlighet med sin personliga övertygelse.

7 Vad vill Sveriges Ingenjörer 7 Vad vill Sveriges Ingenjörer? Goda förutsättningar Att vara chef är krävande. Utöver det yrke som utbildningen har gett, innebär chefskapet ett yrke i sig. Chefen företräder arbetsgivaren och ska ha en tydlig roll i verksamhetens ledning, med det ansvar och de befogenheter det innebär. Chefen ställer engagemang och lojalitet till arbetsgivarens förfogande och därför är det viktigt med rätt stöd, verktyg och resurser som står i proportion till insatsen. Tydliga förväntningar Tydliga och realistiska förväntningar och en samsyn med ledningen kring vad chefen ska uträtta i uppdraget är en förutsättning för att kunna åstadkomma bra resultat. Chefen behöver en överenskommelse med sin ledning eller ägare om målen för verksamheten, vägen dit och vad som ska prioriteras. Tydligt mandat Chefen behöver ett tydligt mandat. I alla organisationer och verksamheter är mandat och befogenheter frågor man som chef måste förhålla sig till och kontinuerligt diskutera och utveckla. Särskilt viktigt är att chefen har mandat för kompetensutveckling och lönesättning för sina underställda. Stöd och uppbackning För att lyckas i rollen som chef behövs handlingsfrihet och resurser för att styra och utveckla verksamheten. Med resurser avses tillräckligt med personal och ekonomiska resurser på en rimlig nivå. En chef ska backas upp i utsatta lägen. Vid genomförande av förändringar, som till exempel besparingar eller omorganisationer, måste arbetsgivaren ge sitt stöd. Konsekvenserna av uppdraget måste diskuteras och det ska finnas en plan för vad som händer efter det att förändringen är genomförd. En chef ska kunna vända sig till Sveriges Ingenjörer och det lokala facket utan att hamna i lojalitetskonflikt. För att reda ut situationen på bästa möjliga sätt, måste överordnade chefer ge sitt aktiva stöd, liksom organisationens HR-funktion. I den mån det behövs kan också extern hjälp kopplas in, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar i en svår situation. Sveriges Ingenjörer anser att: > Det för chefs- och ledarskapet ska finnas tydliga förväntningar och ett tydligt mandat från arbetsgivarens sida. > Chefen ska få de resurser och det stöd som krävs för att göra ett gott arbete, även i utsatta situationer.

8 8 Vad vill Sveriges Ingenjörer Chefsrekrytering En rörlig arbetsmarknad kräver en ökad beredskap från arbetsgivare att långsiktigt planera för tillgång till kompetenta chefer. Därför är det viktigt att skapa och visa på olika karriärvägar och ge möjligheter till omställning och karriärväxling. Det handlar om att ta fram metoder för att internt utbilda potentiella chefer. Personer som idag redan är chefer behöver också insatser för att utvecklas och om möjligt kunna befordras. En föränderlig arbetsmarknad har också lett till andra karriär- och utvecklingsmöjligheter än den traditionella chefskarriären. Att som ingenjör kunna gå från specialist till chef, och sedan från chef till specialist igen, skapar utvecklingsmöjligheter och är något som Sveriges Ingenjörer gärna ser uppmuntras inom företag och organisationer. För tillgång till den bästa ledarkompetensen krävs en väl genomförd rekrytering. En bred och representativ rekryteringsbas med spännvidd i ålder, etnisk bakgrund och en jämn könsfördelning är viktigt också bland chefer och ledare. På så sätt tar man tillvara den potential och kompetens som finns, främjar arbetsklimatet och skapar goda förebilder. Att i rekryteringsarbetet aktivt verka för mångfald och goda möjligheter till karriär oavsett kön, ska vara en självklarhet för moderna företag och organisationer. Likaså ska det vid rekrytering av nya chefer vara meriterande att ha erfarenhet av fackligt arbete i allmänhet och förtroendeuppdrag i synnerhet. Sveriges Ingenjörer anser att: > Arbetsgivare aktivt ska planera för en långsiktig tillgång till bra chefer och ledare. > Arbetsgivare ska verka för att skapa fler karriär- och utvecklingsmöjligheter än den traditionella chefskarriären. > Arbetsgivare ska arbeta aktivt för att säkerställa en jämn ålders-, etnisk- och könsfördelning vid tillsättandet av chefer och ledare.

9 Vad vill Sveriges Ingenjörer 9 Kunskap och kompetensutveckling Utbildning och forskning är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling och berikar både samhälle och individ. För ett land som Sverige är det avgörande att satsa på kunskap som konkurrensfaktor, och i en tid när teknik och naturvetenskap finns överallt i samhället är ingenjörsyrket centralt. Grunden till ett gott ledarskap läggs tidigt. Samhället måste planera långsiktigt för en bra tillgång till kompetens, vilket gäller både ledarkompetens, specialistkompetens och annan nyckelkompetens. Ingenjörsutbildningen måste därför i högre grad rusta teknologerna för arbetsmarknaden. Högskolan måste också bli bättre på att förbereda ingenjörsstudenterna för ett framtida chef och ledarskap, avseende både rollen som specialist och chef med personalansvar. Ett samhälle som bygger på kunskap förutsätter att kunskapen utvecklas. Tanken om livslångt lärande vilar på en princip om att individens lärande bör fortsätta hela livet, i formell utbildning, i arbetslivet och i vardagen. I ingenjörsyrket måste den tanken vara central. Arbetsgivare behöver ta ett långsiktigt ansvar för sina chefers kompetensutveckling och cheferna behöver i sin tur se till att medarbetarna får den utbildning de behöver för att utvecklas i yrket. Chefer och ledare bör fortlöpande erbjudas kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Det är också viktigt att ta tillvara det kunnande som arbetsplatsens erfarna chefer har när man utbildar nya. Kontinuerlig kompetensutveckling bör ingå som en naturlig del i anställningen. En ny chef ställs inför nya utmaningar och behöver särskilt stöd för en bra start i rollen. Chefs- och ledarskapsutbildning bör erbjudas alla nya chefer, med fokus på förväntningar och mål, och tid till avstämningar med överordnad chef. För att kunna få tillräckligt med stöd i en ny och krävande roll är det ofta till stor nytta att varje nybliven chef får tillgång till en egen mentor eller coach utanför det egna arbetsområdet. Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin chef. Uppdraget som chef ser annorlunda ut och innehållet i utvecklings- och lönesamtal ska återspegla detta. Kontinuerliga utvecklings- och planeringssamtal är också nödvändiga för att åstadkomma en välmotiverad och individuell lönesättning. Utvärderingen av chefens arbete ska inte bara gälla verksamhetens resultat, utan också insatsen som ledare. I det ingår till exempel hur väl en chef har skapat delaktighet eller hanterat konflikter. Utvärderingen är nödvändig för att utvecklas som ledare. Sveriges Ingenjörer anser att: > Arbetsgivare ska ta ett strategiskt ansvar för sina chefers kompetensutveckling. > Chefer och ledare bör få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer. > Chefs- och ledarskapsutbildning ska erbjudas alla nya chefer. > Nya chefer bör ha tillgång till en egen mentor eller coach utanför det egna arbetsområdet. > Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin chef och dessa ska också utvärdera insatsen som ledare. > Ingenjörsutbildningen måste förbereda individen bättre för ett kommande chefoch ledarskap.

10 10 Vad vill Sveriges Ingenjörer Balans i livet och arbetsmiljö För att chefsuppdraget ska vara attraktivt för många, måste det bygga på ett rimligt åtagande. I chefsuppdraget ska därför finnas en balans mellan arbete och privatliv. Detta är viktigt för både nyrekrytering och för att behålla bra och motiverade chefer. Sveriges Ingenjörer prioriterar arbetet med jämställdhet. Arbetsgivare är ansvariga för att främja lika möjligheter för män och kvinnor. Det är centralt vid tillsättning av chefer och ledare, men det handlar också generellt om att i arbetslivet skapa förutsättningar för lika möjligheter mellan kvinnor och män. Att till exempel kunna förena föräldraskap med en chefskarriär måste vara självklart. För balans mellan arbete och privatliv är arbetsbördan avgörande. Som chef är man en förebild för sina medarbetare och chefens arbetsbörda påverkar även dem. Om chefen alltid jobbar orimliga tider och aldrig tar semester är risken att inte heller medarbetarna kan göra det i den utsträckning de borde. Som arbetsgivare måste man värna en kultur med respekt för arbetstider och möjlighet till återhämtning, även för chefer. För att skapa tid för ledarskapet är det viktigt att chefen har ett rimligt antal direktrapporterande medarbetare och att det finns service- och stödfunktioner på arbetsplatsen. Det handlar till exempel om att kunna genomföra bra utvecklings- och lönesamtal, att ha tid att lära känna medarbetarna och få en god inblick i deras arbete. Det lönar sig att satsa på arbetsmiljön. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att personal mår bättre och skapar förutsättningar för ett bättre resultat. Varje chef har ett juridiskt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ansvaret omfattar såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön. En viktig förutsättning för chefer att kunna ta det ansvaret är att de vet vad som krävs och förväntas av dem. Att arbetsgivare ger sina chefer de förutsättningar som behövs för att ta ansvar för arbetsmiljön är därför oerhört viktigt det handlar om tillräckliga resurser och rätt befogenheter, men också om att chefer får rätt kompetensutveckling när det gäller arbetsmiljöfrågor. Här ska också betonas att varje medarbetare också har ansvar för den gemensamma arbetsmiljön genom att vara en bra arbetskamrat och påpeka fel och brister när de uppstår. På en sund arbetsplats kan både medarbetare och chef bidra till en positiv arbetsmiljön på olika sätt. Sveriges Ingenjörer anser att: > Chefsuppdraget ska bygga på ett rimligt åtagande både vad gäller arbetstid och antal underställda medarbetare. > Arbetsgivare ska skapa förutsättningar för att förena chefsroll och föräldraskap. > En chef ska ha tillgång till service- och stödfunktioner på arbetsplatsen. > Chefer ska få en adekvat och kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.

11 Vad vill Sveriges Ingenjörer 11 Villkor och belöningssystem Bra anställningsvillkor är viktiga för att kunna fatta de svåra besluten och samtidigt känna trygghet i anställningen. Ett anställningsavtal är en av de viktigaste handlingarna man som individ tecknar. Att avtalet är tydligt skrivet ligger både i arbetsgivarens och den tilltänkte anställdes intresse. I anställningsavtalet regleras naturligtvis den lön som ska gälla. Som chef är man en nyckelperson och det måste finnas en tydlig relation mellan befattning och lön. Lönen ska stå i proportion till kraven i befattningen och hur väl chefen utfört sitt arbete, vilket bör inkludera både kvantitativa resultat och hur chefen lyckas i rollen som ledare. En chef ska precis som sina medarbetare, känna till vad som påverkar den egna löneutvecklingen och premieras för goda insatser, initiativ och engagemang. Bonus och resultatlön kan vara motivationshöjande så länge dessa är tydliga, transparenta och syftar till uthållighet. Bonus och resultatlön måste ha ett helhetsperspektiv så att inte suboptimering sker på arbetsplatsen. Sveriges Ingenjörer anser att: > Chefs- och ledarskap bör premieras lönemässigt. > Lönenivån ska stå i proportion till kraven och hur väl chefen utfört sitt arbete. Hit bör även räknas hur chefen lyckas i rollen som ledare. > Bonus och resultatlön kan vara motivationshöjande men måste vara långsiktiga, transparanta och ha ett helhetsperspektiv.

12 Chefen gör skillnad! Chefer som kan hantera höga krav och förväntningar, som tar tillvara potentialen och engagerar och motiverar sina medarbetare, kan uträtta storverk i en organisation. Att vara chef är svårt, men det kan också vara det roligaste och mest utvecklande man gör i sitt arbetsliv. För att kunna infria alla förväntningar, krävs goda förutsättningar och gott om stöd och hjälp i arbetet. sverigesingenjorer.se mars ex. Tryckt av ett Klimatneutralt företag, Edita västra Aros ab Sveriges Ingenjörer ger sina chefsmedlemmar stöd i både medoch motgång. Ett medlemskap ger trygghet i en utsatt position och ett betydande mervärde för alla chefer. Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg. 48, Tel , Fax

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING Antagen av fullmäktige 2009-12-14 LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING LEDARSKAPSPOLICY Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig, att kunna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans.

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Några tankar om ledarskap All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Piet Mondrian i Circle, 1937. Med chef menar vi i denna policy en person

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer