Chefs- och ledarskapsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefs- och ledarskapsprogram"

Transkript

1 Chefs- och ledarskapsprogram

2

3 Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av särskild betydelse och chefer är en värdefull grupp inom förbundet. Att fortsätta stötta chefsmedlemmen och dennes villkor och förutsättningar för att vara en bra ledare är därför en självklarhet för förbundet. Sveriges Ingenjörer vill med detta chefs- och ledarskapsprogram betona betydelsen av ett gott ledarskap och rama in de förutsättningar som krävs för det. Vi belyser chefens arbetsvillkor och de behov hon/han har som förbundet anser måste uppfyllas för att chefen ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. > > Chefskapet ska omgärdas av tydliga förväntningar och mandat Tydliga mandat, förväntningar och en samsyn med ledningen om vad chefen ska uträtta i uppdraget är en förutsättning för att kunna åstadkomma bra resultat. Varje chef ska dessutom få de resurser och det stöd som krävs för att göra ett gott arbete, även i utsatta situationer. > > Arbetsgivare ska aktivt planera för en långsiktig tillgång till bra chefer och ledare En rörlig arbetsmarknad kräver en aktiv chefsförsörjningsstrategi. Ett sätt att öka intresset för chefskapet är att skapa fler karriär- och utvecklingsmöjligheter än den traditionella chefskarriären och skapa möjlighet att växla däremellan. > > Arbetsgivare ska ta ett strategiskt ansvar för sina chefers kompetensutveckling Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. För att åstadkomma bästa resultat i chefsrollen måste arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för chefens kompetensutveckling och dessutom aktivt arbeta för att erfarenhetsutbyte mellan chefer sker. Chefs- och ledarskapsutbildning skall erbjudas alla nya chefer. > > Högskolorna ska ansvara för att förbereda teknologer för kommande chefsutmaningar Grunden till ett gott ledarskap måste läggas tidigt, redan under ingenjörsutbildningen. > > Chefsuppdraget måste bygga på ett rimligt åtagande både vad gäller arbetstid och antal underställda medarbetare Att kunna förena föräldraskap med en chefskarriär måste vara en självklarhet för en modern arbetsgivare. Likväl som chefen måste kunna ställa krav på en god arbetsmiljö, har chefen också ett ansvar för sina medarbetares arbetssituation. Arbetsgivare bör därför ta ansvar för att alla chefer erbjuds en adekvat arbetsmiljöutbildning. > > Bra anställningsvillkor är viktiga för att chefen ska kunna känna trygghet i sin anställning Lön och villkor i övrigt ska vara avvägda för befattningen. Det är viktigt att eventuell bonus inte ersätter individuell och differentierad lön, bonusen måste vara långsiktig, transparant och ha ett helhetsperspektiv.

4 4 Innehållsförteckning Innehåll Chef och ledarskap...5 Ledarroll i förändring...5 Ett gott ledarskap...6 Etiska riktlinjer för chefer...6 Vad vill Sveriges Ingenjörer?...7 Goda förutsättningar...7 Chefsrekrytering...8 Kunskap och kompetensutveckling...9 Balans i livet och arbetsmiljö...10 Villkor och belöningssystem...11

5 Chef och ledarskap 5 Chef och ledarskap Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren. Det är en formell position och funktion i organisationen. Men den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat i sig för att nå resultat krävs också ett gott ledarskap. Ledarskap kan beskrivas som det sätt en chef väljer att utöva sitt chefskap på. Detta innebär att chefskapet handlar mer om att leda och utveckla verksamheter, medan ledarskapet snarare är något som berör relationer mellan människor. Om chefskapet är affärsorienterat till sin karaktär, är ledarskapet mer relationsdrivet. För att klara en chefsroll med personalansvar behövs båda delarna, vilket är en av utgångspunkterna i detta program. Vad som exakt ingår i en chefsroll kan se olika ut, men det finns några gemensamma nämnare. Till skillnad från sina medarbetare har en chef totalt verksamhetsansvar för hela det område som ingår i uppdraget. Det innebär ett ansvar för att såväl ekonomiska som kvalitativa mål nås. I rollen ingår att förbättra verksamhetens kvalitet: att i det dagliga arbetet se till att produkter och/eller tjänster utförs på bästa sätt och säkerställa att arbetet ständigt utvecklas och förbättras. Chefsrollen inkluderar oftast ett personalansvar. Vare sig det handlar om någon enstaka medarbetare eller ett mycket stort antal personer, så medföljer specifika krav och förväntningar på chefen som ledare. En chef ansvarar för att genomföra bra och konstruktiva utvecklingssamtal och lönesättande samtal. En chef ansvarar också för att det tas fram planer för personalens kompetensutveckling. Ledarroll i förändring Under de senaste decennierna har världen förändrats i en rasande takt. Det pågår en aldrig tidigare skådad omvandling av världsekonomin, med ny konkurrens som växer fram och utvecklas. Sverige som litet och exportberoende land påverkas i högsta grad av globaliseringen. Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig, med stora konsekvenser för arbetslivet. När arbetslivet präglas av förändring får ledarskapet större betydelse. Att kunna hantera osäkerhet och snabba förändringar blir också en alltmer efterfrågad egenskap hos både medarbetare och chefer. För ingenjörer, som i hög utsträckning bär den tekniska utvecklingen och befinner sig i kärnan av omvandlingen, innebär det nya och stora utmaningar. En trend i arbetslivet som är mycket tydlig inom ingenjörsyrket, är att det utvecklas ledarroller utanför det traditionella linjechefskapet. Tekniska ledare av olika slag spelar en allt större roll. Det innebär att där det tidigare var tillräckligt med expertkunskap, krävs även ledarskapsförmåga. Att vara ledare utan att ha chefsmandat är en annorlunda typ av ledarskap som ställer nog så höga krav. Ofta innebär det också ett ledarskap över avdelningsgränser, där förståelse för processer och en god överblick är centrala. När samhället förändras, så förändras även synen på ledarskap. Unga människors syn på ledarskap och vad som är viktiga ledaregenskaper kan skilja sig väsentligt från äldre generationers. I olika verksamheter och arbetsplatser råder också olika slags ledarkulturer och det är viktigt att skapa en medvetenhet och lyhördhet inför detta både bland chefer och medarbetare.

6 6 Chef och ledarskap Ett gott ledarskap En chefs viktigaste uppgift är i generella termer att skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje medarbetare, vilket innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet. Ett framgångsrikt chef- och ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer. För ett gott resultat krävs makt i bemärkelsen mandat och befogenheter, en tydlig vision, fokus på resultat och mod att ställa krav på såväl ledning eller ägare som medarbetare. Och på sig själv som chef. För bra relationer och ett gott arbetsklimat krävs kommunikationsförmåga, en vilja att leda, personlig mognad och en förmåga att skapa förtroende. Ingenjörsyrket är ett kunskapsyrke, med höga krav på akademisk utbildning, specialistkompetens och förmåga att skapa utveckling och innovation. För en chef i ingenjörsyrket ställer det också krav på att ha god insikt och kunskap inom sitt sakområde, ett gott ledarskap och en förmåga att hantera ett arbetsfält som kontinuerligt förändras. Det innebär att det är nödvändigt med goda förutsättningar och villkor från arbetsgivarens sida. Etiska riktlinjer för chefer Teknik och naturvetenskap är kraftfulla verktyg som omvandlar hela vårt samhälle och ingenjörer får alltmer rollen som samhällsbyggare. Ingenjörerna är en yrkesgrupp som utvecklar den tekniska kunskapen i samhället, kunskap som påverkar hela mänskligheten. En lista över positiva chefs-och ledaregenskaper kan göras lång. Det är dels en fråga om professionell kompetens som är specifik för de uppgifter en chef har, men det handlar också om att ha ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete. En chef förväntas vara en förebild både inom och utanför sin organisation. Vanligtvis ställs högre etiska krav på chefer än på andra medarbetare. En chef måste inse att det finns sådana förväntningar och ta dem på allvar. Sveriges ingenjörers hederskodex har som syfte att ge ett etiskt stöd till ingenjören i sin yrkesroll. Denna hederskodex understryker att ingenjörer som bärare av värdefull teknisk kunskap också har ett särskilt ansvar för att tekniken används för samhällets bästa. Det innebär att medan man å ena sidan ska visa full lojalitet med arbetsgivare och medarbetare, är det också nödvändigt att ta ett etiskt ansvar i enlighet med sin personliga övertygelse.

7 Vad vill Sveriges Ingenjörer 7 Vad vill Sveriges Ingenjörer? Goda förutsättningar Att vara chef är krävande. Utöver det yrke som utbildningen har gett, innebär chefskapet ett yrke i sig. Chefen företräder arbetsgivaren och ska ha en tydlig roll i verksamhetens ledning, med det ansvar och de befogenheter det innebär. Chefen ställer engagemang och lojalitet till arbetsgivarens förfogande och därför är det viktigt med rätt stöd, verktyg och resurser som står i proportion till insatsen. Tydliga förväntningar Tydliga och realistiska förväntningar och en samsyn med ledningen kring vad chefen ska uträtta i uppdraget är en förutsättning för att kunna åstadkomma bra resultat. Chefen behöver en överenskommelse med sin ledning eller ägare om målen för verksamheten, vägen dit och vad som ska prioriteras. Tydligt mandat Chefen behöver ett tydligt mandat. I alla organisationer och verksamheter är mandat och befogenheter frågor man som chef måste förhålla sig till och kontinuerligt diskutera och utveckla. Särskilt viktigt är att chefen har mandat för kompetensutveckling och lönesättning för sina underställda. Stöd och uppbackning För att lyckas i rollen som chef behövs handlingsfrihet och resurser för att styra och utveckla verksamheten. Med resurser avses tillräckligt med personal och ekonomiska resurser på en rimlig nivå. En chef ska backas upp i utsatta lägen. Vid genomförande av förändringar, som till exempel besparingar eller omorganisationer, måste arbetsgivaren ge sitt stöd. Konsekvenserna av uppdraget måste diskuteras och det ska finnas en plan för vad som händer efter det att förändringen är genomförd. En chef ska kunna vända sig till Sveriges Ingenjörer och det lokala facket utan att hamna i lojalitetskonflikt. För att reda ut situationen på bästa möjliga sätt, måste överordnade chefer ge sitt aktiva stöd, liksom organisationens HR-funktion. I den mån det behövs kan också extern hjälp kopplas in, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar i en svår situation. Sveriges Ingenjörer anser att: > Det för chefs- och ledarskapet ska finnas tydliga förväntningar och ett tydligt mandat från arbetsgivarens sida. > Chefen ska få de resurser och det stöd som krävs för att göra ett gott arbete, även i utsatta situationer.

8 8 Vad vill Sveriges Ingenjörer Chefsrekrytering En rörlig arbetsmarknad kräver en ökad beredskap från arbetsgivare att långsiktigt planera för tillgång till kompetenta chefer. Därför är det viktigt att skapa och visa på olika karriärvägar och ge möjligheter till omställning och karriärväxling. Det handlar om att ta fram metoder för att internt utbilda potentiella chefer. Personer som idag redan är chefer behöver också insatser för att utvecklas och om möjligt kunna befordras. En föränderlig arbetsmarknad har också lett till andra karriär- och utvecklingsmöjligheter än den traditionella chefskarriären. Att som ingenjör kunna gå från specialist till chef, och sedan från chef till specialist igen, skapar utvecklingsmöjligheter och är något som Sveriges Ingenjörer gärna ser uppmuntras inom företag och organisationer. För tillgång till den bästa ledarkompetensen krävs en väl genomförd rekrytering. En bred och representativ rekryteringsbas med spännvidd i ålder, etnisk bakgrund och en jämn könsfördelning är viktigt också bland chefer och ledare. På så sätt tar man tillvara den potential och kompetens som finns, främjar arbetsklimatet och skapar goda förebilder. Att i rekryteringsarbetet aktivt verka för mångfald och goda möjligheter till karriär oavsett kön, ska vara en självklarhet för moderna företag och organisationer. Likaså ska det vid rekrytering av nya chefer vara meriterande att ha erfarenhet av fackligt arbete i allmänhet och förtroendeuppdrag i synnerhet. Sveriges Ingenjörer anser att: > Arbetsgivare aktivt ska planera för en långsiktig tillgång till bra chefer och ledare. > Arbetsgivare ska verka för att skapa fler karriär- och utvecklingsmöjligheter än den traditionella chefskarriären. > Arbetsgivare ska arbeta aktivt för att säkerställa en jämn ålders-, etnisk- och könsfördelning vid tillsättandet av chefer och ledare.

9 Vad vill Sveriges Ingenjörer 9 Kunskap och kompetensutveckling Utbildning och forskning är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling och berikar både samhälle och individ. För ett land som Sverige är det avgörande att satsa på kunskap som konkurrensfaktor, och i en tid när teknik och naturvetenskap finns överallt i samhället är ingenjörsyrket centralt. Grunden till ett gott ledarskap läggs tidigt. Samhället måste planera långsiktigt för en bra tillgång till kompetens, vilket gäller både ledarkompetens, specialistkompetens och annan nyckelkompetens. Ingenjörsutbildningen måste därför i högre grad rusta teknologerna för arbetsmarknaden. Högskolan måste också bli bättre på att förbereda ingenjörsstudenterna för ett framtida chef och ledarskap, avseende både rollen som specialist och chef med personalansvar. Ett samhälle som bygger på kunskap förutsätter att kunskapen utvecklas. Tanken om livslångt lärande vilar på en princip om att individens lärande bör fortsätta hela livet, i formell utbildning, i arbetslivet och i vardagen. I ingenjörsyrket måste den tanken vara central. Arbetsgivare behöver ta ett långsiktigt ansvar för sina chefers kompetensutveckling och cheferna behöver i sin tur se till att medarbetarna får den utbildning de behöver för att utvecklas i yrket. Chefer och ledare bör fortlöpande erbjudas kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Det är också viktigt att ta tillvara det kunnande som arbetsplatsens erfarna chefer har när man utbildar nya. Kontinuerlig kompetensutveckling bör ingå som en naturlig del i anställningen. En ny chef ställs inför nya utmaningar och behöver särskilt stöd för en bra start i rollen. Chefs- och ledarskapsutbildning bör erbjudas alla nya chefer, med fokus på förväntningar och mål, och tid till avstämningar med överordnad chef. För att kunna få tillräckligt med stöd i en ny och krävande roll är det ofta till stor nytta att varje nybliven chef får tillgång till en egen mentor eller coach utanför det egna arbetsområdet. Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin chef. Uppdraget som chef ser annorlunda ut och innehållet i utvecklings- och lönesamtal ska återspegla detta. Kontinuerliga utvecklings- och planeringssamtal är också nödvändiga för att åstadkomma en välmotiverad och individuell lönesättning. Utvärderingen av chefens arbete ska inte bara gälla verksamhetens resultat, utan också insatsen som ledare. I det ingår till exempel hur väl en chef har skapat delaktighet eller hanterat konflikter. Utvärderingen är nödvändig för att utvecklas som ledare. Sveriges Ingenjörer anser att: > Arbetsgivare ska ta ett strategiskt ansvar för sina chefers kompetensutveckling. > Chefer och ledare bör få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer. > Chefs- och ledarskapsutbildning ska erbjudas alla nya chefer. > Nya chefer bör ha tillgång till en egen mentor eller coach utanför det egna arbetsområdet. > Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin chef och dessa ska också utvärdera insatsen som ledare. > Ingenjörsutbildningen måste förbereda individen bättre för ett kommande chefoch ledarskap.

10 10 Vad vill Sveriges Ingenjörer Balans i livet och arbetsmiljö För att chefsuppdraget ska vara attraktivt för många, måste det bygga på ett rimligt åtagande. I chefsuppdraget ska därför finnas en balans mellan arbete och privatliv. Detta är viktigt för både nyrekrytering och för att behålla bra och motiverade chefer. Sveriges Ingenjörer prioriterar arbetet med jämställdhet. Arbetsgivare är ansvariga för att främja lika möjligheter för män och kvinnor. Det är centralt vid tillsättning av chefer och ledare, men det handlar också generellt om att i arbetslivet skapa förutsättningar för lika möjligheter mellan kvinnor och män. Att till exempel kunna förena föräldraskap med en chefskarriär måste vara självklart. För balans mellan arbete och privatliv är arbetsbördan avgörande. Som chef är man en förebild för sina medarbetare och chefens arbetsbörda påverkar även dem. Om chefen alltid jobbar orimliga tider och aldrig tar semester är risken att inte heller medarbetarna kan göra det i den utsträckning de borde. Som arbetsgivare måste man värna en kultur med respekt för arbetstider och möjlighet till återhämtning, även för chefer. För att skapa tid för ledarskapet är det viktigt att chefen har ett rimligt antal direktrapporterande medarbetare och att det finns service- och stödfunktioner på arbetsplatsen. Det handlar till exempel om att kunna genomföra bra utvecklings- och lönesamtal, att ha tid att lära känna medarbetarna och få en god inblick i deras arbete. Det lönar sig att satsa på arbetsmiljön. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att personal mår bättre och skapar förutsättningar för ett bättre resultat. Varje chef har ett juridiskt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ansvaret omfattar såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön. En viktig förutsättning för chefer att kunna ta det ansvaret är att de vet vad som krävs och förväntas av dem. Att arbetsgivare ger sina chefer de förutsättningar som behövs för att ta ansvar för arbetsmiljön är därför oerhört viktigt det handlar om tillräckliga resurser och rätt befogenheter, men också om att chefer får rätt kompetensutveckling när det gäller arbetsmiljöfrågor. Här ska också betonas att varje medarbetare också har ansvar för den gemensamma arbetsmiljön genom att vara en bra arbetskamrat och påpeka fel och brister när de uppstår. På en sund arbetsplats kan både medarbetare och chef bidra till en positiv arbetsmiljön på olika sätt. Sveriges Ingenjörer anser att: > Chefsuppdraget ska bygga på ett rimligt åtagande både vad gäller arbetstid och antal underställda medarbetare. > Arbetsgivare ska skapa förutsättningar för att förena chefsroll och föräldraskap. > En chef ska ha tillgång till service- och stödfunktioner på arbetsplatsen. > Chefer ska få en adekvat och kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.

11 Vad vill Sveriges Ingenjörer 11 Villkor och belöningssystem Bra anställningsvillkor är viktiga för att kunna fatta de svåra besluten och samtidigt känna trygghet i anställningen. Ett anställningsavtal är en av de viktigaste handlingarna man som individ tecknar. Att avtalet är tydligt skrivet ligger både i arbetsgivarens och den tilltänkte anställdes intresse. I anställningsavtalet regleras naturligtvis den lön som ska gälla. Som chef är man en nyckelperson och det måste finnas en tydlig relation mellan befattning och lön. Lönen ska stå i proportion till kraven i befattningen och hur väl chefen utfört sitt arbete, vilket bör inkludera både kvantitativa resultat och hur chefen lyckas i rollen som ledare. En chef ska precis som sina medarbetare, känna till vad som påverkar den egna löneutvecklingen och premieras för goda insatser, initiativ och engagemang. Bonus och resultatlön kan vara motivationshöjande så länge dessa är tydliga, transparenta och syftar till uthållighet. Bonus och resultatlön måste ha ett helhetsperspektiv så att inte suboptimering sker på arbetsplatsen. Sveriges Ingenjörer anser att: > Chefs- och ledarskap bör premieras lönemässigt. > Lönenivån ska stå i proportion till kraven och hur väl chefen utfört sitt arbete. Hit bör även räknas hur chefen lyckas i rollen som ledare. > Bonus och resultatlön kan vara motivationshöjande men måste vara långsiktiga, transparanta och ha ett helhetsperspektiv.

12 Chefen gör skillnad! Chefer som kan hantera höga krav och förväntningar, som tar tillvara potentialen och engagerar och motiverar sina medarbetare, kan uträtta storverk i en organisation. Att vara chef är svårt, men det kan också vara det roligaste och mest utvecklande man gör i sitt arbetsliv. För att kunna infria alla förväntningar, krävs goda förutsättningar och gott om stöd och hjälp i arbetet. sverigesingenjorer.se mars ex. Tryckt av ett Klimatneutralt företag, Edita västra Aros ab Sveriges Ingenjörer ger sina chefsmedlemmar stöd i både medoch motgång. Ett medlemskap ger trygghet i en utsatt position och ett betydande mervärde för alla chefer. Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg. 48, Tel , Fax

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer