INSTRUKTION FO R PRINCIPMÅ L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTION FO R PRINCIPMÅ L 2014-02-04"

Transkript

1 INSTRUKTION FO R PRINCIPMÅ L

2 Innehåll Bakgrund... 2 Förutsättningar för principmål... 2 Ansökan... 3 Ansökan om principmedel (mall)... 4 Fakturering... 5 Slutredogörelse... 6 Slutredogörelse (mall)

3 Bakgrund Varje år ger LRF ett ekonomiskt stöd till ett antal juridiska processer som framför allt jurister på LRF Konsult driver. Syftet är att få till stånd ett klarläggande av rättsläget på olika rättsområden som är av intresse för LRF:s medlemmar. Det går till som så att det juridiska ombudet skickar in en ansökan om principmedel med en motivering till varför just den frågan skulle vara av principiellt intresse. LRF avgör sedan huruvida frågan är intressant att driva som principmål och med hur stort belopp LRF kan bidra. Skulle utgången av principmålet vara negativt ur medlemmens synvinkel är tanken att LRF ska arbeta för en förändring av rättsläget på andra sätt, till exempel genom direkt påverkan på lagstiftaren. Principmål har drivits på rättsområden som rör mark, äganderätt och miljö samt i en mängd förvaltningsrättsliga frågor. Mål har även drivits på skattesidan och gällt bland annat fastighetstaxering, F-skatt i avbytarverksamhet m.m. Förutsättningar för principmål För att komma ifråga som principmål måste ärendet vara av principiellt intresse och ha betydelse för fler än den person för vars räkning frågan drivs. Målet ska också vara lämpligt att driva utifrån politiska och processuella synpunkter. LRF ställer dessutom följande krav: a) Huvudmannen ska vara LRF-medlem. b) Motparten får inte vara LRF-medlem. c) Ärendet ska drivas av ett ombud som är anställd inom LRF-konsult. I undantagsfall kan även annat ombud komma ifråga. d) Målet ska prövas materiellt. Vid förlikning utgår inte principmålsmedel eftersom en förlikning innebär att den principiellt intressanta frågan inte prövas. e) Principmedel ska i första hand användas till sådana mål där andra finansieringsformer saknas. Finns rättsskyddsförsäkring kan principmedel dock användas för täckande av hela eller delar av självrisken. f) Huvudmannen ska i regel stå för en del av kostnaden själv. g) Domar och beslut samt en slutredogörelse ska skickas till LRF innan betalning sker. Slutredogörelsen ska sammanfatta vilka frågor som prövats samt närmare ange utgången i målet och de skäl som domstolen åberopat. Redogörelsen bör omfatta ca 5-10 rader och utformas på liknade sätt som referat av överrättsavgöranden i t.ex. Infotorg juridik. 2

4 Tänk på följande: LRF har inga möjligheter att ta sig an ärenden där huvudmannen saknar ombud; det finns inga jurister på LRF arbetar som ombud i enskilda fall. LRF sätter regelmässigt ett tak för det ekonomiska åtagandet i ett ärende. Eventuella kostnader utöver detta tak måste då täckas på annat sätt (t.ex. genom rättsskyddsförsäkring eller av medlemmen själv). Den medlem för vars räkning principmålet drivs får vara beredd på att domen eller beslutet har ett allmänt intresse och att information om målet lämnas ut. Aktuell information om pågående och avslutade principmål kan komma att läggas ut på medlemsnätet. Ansökan Kvalificerade jurister vid LRF Konsult driver normalt principmålen. Här finns också tillgång till lantmätare, agronomer och jägmästare. Ansökan om principmedel sker skriftligen till LRF från ombudet enligt instruktionerna nedan. Tänk på att ansökan ska göras innan målet slutligt avgjorts. Se även mallen för hur ansökan bör se ut på nästa sida. Ombudet ska lämna en skriftlig ansökan om principmedel med en kort beskrivning av ärendet och vad ombudet bedömer som principiellt intressant. Ansökan ska också belysa att ärendet är processuellt lämpligt att driva som principmål, till exempel att rättsfrågan är renodlad och att ärendet inte innehåller bevisfrågor som står i vägen för rättsfrågans prövning. En uppskattning av kostnaderna för målet samt i vilken omfattning kostnaderna täcks av rättsskyddsförsäkring. Bekräftelse av att huvudmannen är LRF medlem samt att motparten inte är LRF medlem ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till: Lantbrukarnas Riksförbund Att: Åsa Hill Stockholm. 3

5 LRF Konsult Juridiska Byrån Ort och datum Lantbrukarnas Riksförbund Att: Anna Tiberg Stockholm Ansökan om principmedel (mall) 1, Här skriver du en kort beskrivning av ärendet och vad du bedömer som principiellt intressant. 2, Gör en uppskattning av kostnaderna för målet samt i vilken omfattning kostnaderna täcks av rättsskyddsförsäkring. 3, Bifoga en bekräftelse på att huvudmannen är LRF medlem samt att motparten inte är LRF medlem. Med vänlig hälsning, LRF Konsult Ditt namn och kontaktuppgifter 4

6 Fakturering LRF:s åtagande att svara för ombudskostnader fullföljs normalt när målet slutredovisats. Pengarna utbetalas till ombudet efter fakturering. I det fall det säkert kan bedömas att LRF slutligt kommer att svara för kostnaden i mål med långa handläggningstider (över ett år) ombeds ombudet att i god tid före varje årsskifte redovisa under året nedlagt arbete och fakturera det. LRF bör på så vis få en god överblick över den kostnad för principmål som belöper sig på respektive år. För det fall förlikning sker och målet därmed inte prövas materiellt kommer utbetalda belopp att återkrävas. Delfakturering Möjligheten att delfakturera finns om ärendet drar ut på tiden och man jobbat upp ett ansenligt lager. Mest naturligt är då att samtidigt som man äskar delbetalning från försäkringsbolaget, så ber man också om att få delfakturera motsvarande självrisk. Rent praktiskt går det till enligt följande: Upprätta en detaljerad arbetsbeskrivning, inkl. tidsangivelser, med hjälp av Uppdragsöversikten i Maconomy som konverteras till excelformat. Summera hittills upparbetade kostnader. Skriv ett brev till försäkringsbolaget och be om att få delfakturera. Skriv i slutet av brevet ex.vis Betala det belopp som anses skäligt till bankgiro med angivande av ärendenr av. Länsförsäkringar betalar då i regel 60% av de upparbetade kostnaderna och tillåter delfakturering var 6:e månad. Hos de andra försäkringsbolagen är det lite varierande. Det har även hänt att man inte går med på någon delbetalning. När pengarna kommer in fakturerar man in dem med en manuell faktura i Maconomy. Kunden är ju i regel momspliktig och får då alltså betala momsen på försäkringspengarna. Skicka originalfakturan till kunden och informera tydligt att det är momsen som ska betalas. I samband med detta är det lämpligt att be LRF om delbetalning av självrisken från de beviljade princippengarna. Räkna ut den självrisk som motsvarar försäkringsbolagets delbetalning och skicka faktura på självrisk plus moms till LRF. Bifoga arbetsspecifikationen. Av praktiska skäl är det mest naturligt om delfaktureringarna till försäkringsbolag och LRF får följas åt. Vid slutredovisningen är det lämpligt att skicka en komplett arbetsspecifikation, där det framgår vilka delbetalningar som skett och vad som återstår att fakturera. Skulle princippengarna inte täcka hela självrisken får kunden betala överskjutande del själv. Fakturan skickas till: Faktura på principmedel inklusive moms ställs och skickas till: Lantbrukarnas Ekonomi AB FE Strömsund Ref: Kst 230, kbär principmål samt LRFs diarienummer Ansvarigt ombud ska anges. 5

7 Slutredogörelse Innan betalning sker ska en slutredogörelse med domar och beslut skickas till LRF. Slutredogörelsen ska sammanfatta vilka frågor som prövats samt närmare ange utgången i målet och de skäl som domstolen åberopat. Redogörelsen bör omfatta ca 5-10 rader och utformas på liknade sätt som referat av överrättsavgöranden i t.ex. Infotorg juridik. Målnummer respektive domstol ska också anges. Referat med hänvisning till målnummer och domstol kommer sedan att publiceras i den lista över principmål som finns tillgänglig på LRF:s medlemsnät. Nedan följer en mall över hur slutredogörelsen bör se ut: LRF Konsult Juridiska Byrån Ort och datum Lantbrukarnas Riksförbund Att: Anna Tiberg Stockholm Slutredogörelse (mall) 1, Här skriver du en kort slutredogörelse där du sammanfattar vilka frågor som prövats samt närmare anger utgången i målet och de skäl som domstolen åberopat. Redogörelsen bör omfatta ca 5-10 rader och utformas på liknade sätt som referat av överrättsavgöranden i t.ex. Infotorg juridik. 2, Ange eventuellt målnummer respektive domstol. 3, Bifoga: - domar och beslut - kopia på slutgiltig faktura Med vänlig hälsning, LRF Konsult Ditt namn och kontaktuppgifter 6

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 16 HANDBOK OM RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING (11.6.2010, ändr. 12.12.2014) (Bilaga 1 ändr. 16.3.2001, Bilaga 2 ändr. 1.12.2002, Bilaga 3 ändr. 11.6.2010, Bilaga 4 tillsatt 11.6.2010) Rättsskyddsförsäkringar har

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN augusti 2014 Adress: Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08 555 100 00 Fax: 08 566 316 00 arbitration@chamber.se www.sccinstitute.se - 2 INLEDNING Syftet med dessa Riktlinjer för

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer