F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N"

Transkript

1 58 Hallsbergs tätort är regionalt centrum för Sydnärke som utgörs av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå. Den sammanlagda folkmängden i Sydnärke uppgår till ca invånare. Tätortsgränsen sammanfaller i väster och i norr med kommunens gräns mot Kumla kommun. Avståndet till länscentrum Örebro är ca 30 km. Hallsberg är en av det svenska järnvägsnätets viktigaste knutpunkter. Här möts järnvägslinjerna Stockholm - Göteborg, Stockholm - Karlstad - Oslo samt Gävle - Avesta Krylbo Mjölby Malmö (Godsstråket genom bergslagen). Europaväg 20 och riksvägarna 50 och 51/52 går på ca 3 km avstånd norr och väster om Hallsberg. Genom Hallsberg går länsvägarna 529, 629 och 641. Befolkning Befolkningen i tätorten uppgår till 7135 invånare och i tillhörande landsbygd bor 718 invånare ( ). Under den senaste 10-årsperioden ( ) har folkmängden i tätorten minskat med 210 personer, från 7345 till 7135 personer, på landsbygden har folkmängden i direkt anslutning till tätorten ökat med 31 personer, från 687 till 718 personer. Centralortens andel av kommuns befolkning är bara 47 %. Detta skall noga uppmärksammas när det gäller planering för serviceutbud. En speciell uppmärksamhet måste riktas mot hur detta utbud görs tillgängligt dels för kommunens invånare men även för länsdelens invånare i stort.

2 59 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Förvärvsarbetande med bostad i Hallsbergs tätort ( ) Män Kvinnor Näringsliv Hallsberg har ett differentierat näringsliv. Bland de större arbetsställena kan nämnas Volvo, SJ, Trafikverket (Banverket), Ahlsell AB och Green Cargo samt den kommunala verksamheten med skola, barn- och äldreomsorg. Hallsbergsterminalen som på kort tid blivit en av de tre största kombiterminalerna, oräknat de som finns i hamnområden, innebär en god grund för nyetablering av verksamheter med inriktning på lager och distribution. Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Förvärvsarbetande med bostad i Hallsbergs tätort ( ) Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Män Kvinnor Lite statistik Antalet förvärvsarbetande som även är bosatta i tätorten är 3178 st (SCB ). Nettopendlingen uppgår till 1810 st. Utpendlingen sker i första hand till arbetsställen i Örebro. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området är 4987 personer personer är inpendlare och 1460 personer är utpendlare. Analys Sedan 1990 har det skett en dramatisk förändring i pendlingsmönstret. Från att ha varit en tätort där man bor men varifrån arbetstagarna pendlar till jobb i andra kommuner, negativt pendlingsnetto har tätorten blivit en ort dit man pendlar in. Idag är nettopendlingen positiv. Detta innebär att 1810 fler arbetstagare bor i andra kommuner (främst Örebro) och pendlar in till arbete i Hallsberg, än de som bor här och reser till arbete utanför tätorten. Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

3 60 Service Hallsbergs tätort är centralort i kommunen men Hallsbergs tätort är också ett regionalt centrum för Sydnärke. Detta innebär krav på den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Hallsberg men också möjligheter att utveckla servicen. Kommersiell service finns huvudsakligen i Hallsbergs centrum, i Stocksätters handelshus och i Hässlebergs arbetsområde. Kulturell service erbjuds i Hallsbergs bibliotek och genom olika aktiviteter i Folkets Hus, Bergööhuset, Alléhallen, Alléskolan, Stocksättersskolan, Sydnärkehallen, Adventskyrkan, Saronkyrkan och Missionskyrkan. Social service består av vårdcentral med distriktsläkare, tandvårdskliniker, goda bostäder för äldre och funktionshindrade, förskoleverksamhet, F-6 skolor, 7-9-skola och gymnasieskola gemensam för de fyra Sydnärkeskommunerna. Allmän service finns bl a i form av polisdistrikt, lokal skattemyndighet, kronofogdemyndighet, bilprovning, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunal förvaltning. Analys Vikande befolkningsunderlag och ökad centralisering och konkurrens från bl.a. externhandeln i Örebro försvårar möjligheterna att expandera serviceutbudet. Kommunikationer Hallsberg är knutpunkt för interregional järnvägstrafik Stockholm-Göteborg, Stockholm- Karlstad-Oslo och Gävle-Avesta Krylbo-Mjölby- Malmö samt slutstation för Kinnekullebanan till Mariestad-Lidköping-Göteborg. Hallsberg trafikeras av ca 350 person- och godståg per dygn. På rangerbangården, en av Europas största, kan, efter den genomförda ombyggnaden, rangeras järnvägsvagnar per år. Hallsbergsterminalens läge intill rangerbangården innebär att terminalen har dagliga förbindelser med drygt 30 terminaler i Norden och drygt 10 terminaler i Tyskland, Italien och Schweiz, varifrån det finns förbindelser med alla övriga kombiterminaler i Europa. Terminalen kan nås direkt från E20 utan att bostadsområden störs av biltrafik. Hallsberg har bussförbindelser bl a med Örebro, Kumla, Odensbacken, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, Östansjö, Vretstorp, Laxå och Askersund. Genom Hallsberg går länsvägarna. 529, 629 och 641. Rv 50, Rv 51 och E20. Enligt genomförd trafikräkning uppgår trafikflödet på Samzeliiviadukten (Lv 529) till ca fordon/vardagsdygn och på Västra Storgatan i centrum (Lv 641) till ca fordon/vardagsdygn. Det lokala trafiknätet beskrivs i detalj i dokumentet Trafikplan, trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Gång- och cykeltrafiken är i viss utsträckning separerad från övrig trafik. Gång och cykelnätet beskrivs närmare i Trafikplan, trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Årligen sker förbättringar genom utbyggnad efter prioritering av Mindre trafiksäkerhetsobjekt. Syftet med detta arbete är att successivt skapa sammanhängande säkra gång- och cykelvägs-

4 ÖP F Ö R D J U P N I N G förbindelser till skolor och arbetsplatser för att minska biltrafiken. Analys Hallsberg har ett mycket bra kommunikationsläge, där godstransporter på vägar och järnvägar kan mötas. En utveckling av terminalverksamhet och därmed sammanhängande lagerfunktioner har stöd av länets tillväxtprogram. En viss genomfartstrafik förekommer särskilt i västöstlig riktning genom Hallsberg. Med hjälp av hastighetsreglering och ombyggnad av gaturummet skall genomfartstrafiken försvåras. Avloppshantering Hallsberg har möjlighet att öka invånarantalet och industrins utsläpp med ca personekvivalenter (PE).1 Analys Det finns i närtid inga begränsningar i avseende på avloppsfrågorna för en utveckling av Hallsbergs tätort. I vissa lägen kan en utbyggnad av avloppsnätet fördyras på grund av att avloppet behöver pumpas. Vatten Hallsberg får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Det finns inga begränsningar för mängden vattenuttag. 1 PE är ett begrepp som används för att beskriva den mängd spillvatten som avges från hushåll och industrier. En mängd organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn. A V Ö V E R S I K T S P L A N Analys Det finns i närtid inga begränsningar i avseende på vattenförsörjningen, för en utveckling av Hallsbergs tätort. I vissa lägan kan en utbyggnad av vattenledningsnätet fördyras då en tryckstegring kan behövas. Fig. Dagvattendam med fördröjande och renande funktion vid Hässleberg, Hallsberg. 61

5 62

6 63 Analys av tidigare ställningstagande Hallsbergs tätort omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har i stor utsträckning följts vid den utbyggnad bostäder, industrier, vägar mm. som skett i Hallsberg. En förändring av turordningen i utbyggnaden av bostadsområden har dock skett. Befintlig bebyggelse omfattas av detaljplan med undantag av västra delen av Bäckatorpsområdet. Framtidsvision I översiktsplanen redovisas attraktiva områden för bostadsbyggande. Vikatorp, Krokvägens förlängning, Vibytorp, Samsala och kvarter i centrala Hallsberg är exempel på dessa områden. Genom att i god tid anlägga dammar, plantera träd eller på annat sätt göra exploateringsförberedelser skall attraktionskraften i dessa områden förstärkas. Hallsbergs unikt goda kommunikationer gynnar såväl boende som näringsliv. Mark redovisas för fortsatt utbyggnad av industriområden vid Hallsbergsterminalen, Logistikcentrum Hallsberg och i anslutning till VOLVO vid Rala, Verkstadscentrum Hallsberg. En utbyggnad av Brunnskulleleden minskar sårbarheten vid olyckor söder om järnvägen samtidigt som de förbättrade kommunikationerna gynnar en utbyggnad av bostäder inom tex. Samsala och fritidsområdena vid sjön Tisaren. Befolkning. Under perioden fram till år 2015 antas befolkningen i tätorten öka med ca 150 inv, från 7135 ( ) till 7285 inv. Antalet nyfödda barn beräknas öka med ca 10 barn till 159 barn år Bostäder. Utbyggnaden av bostäder avses att ske i den takt efterfrågan motiverar. Det finns möjligheter att på kort varsel bygga ett 50-tal bostäder inom norra delen av Hallsberg (kv Vargen och Vikatorp) och lika många bostäder inom södra delen av Hallsberg (Vibytorps- och Samsalaområdet). För att bygga ut bostadsområdena i Samsala och Vikatorp behövs en utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 145 ha. Med ett antagande av 8 lägenheter per ha, finns det möjlighet att bygga sammanlagt ca 1000 lägenheter. Två kompletterande utbyggnadsriktningar redovisas. Norr om järnvägen föreslås en utbyggnad åt väster utmed Hardemovägen. Söder om järnvägen föreslås en utbyggnad åt öster mot Samsala. Vidare anvisar översiktsplanen förtätningsmöjligheter inom området utmed Korsbergsgatans södra del, omfattande ca 60 ha. Med en antagen förtätning med 2 lägenheter/ha, innebär detta område ett ytterligare tillskott med 120 lägenheter. Denna exploatering kan lämpligen ske med stöd av Lagen om exploateringssamverkan (ESL). Service. Planlagd mark finns för att tillgodose känt behov av allmän, kommersiell, kulturell och social service. Industri Mark för nyetablering och utbyggnad av industrier och lagerverksamhet redovisas i planen. Dels i väster vid Hallsbergsterminalen och Ulvsätter Logistikcentrum Hallsberg och dels i norr vid VOLVO, Rala industriområde, Verkstadscentrum Hallsberg. De två kompletterande utbyggnadsriktningarna innebär dels fortsatt utbyggnad mot väster utmed Tälleleden. Området nås enkelt från E20. Det andra området innebär fortsatt utbyggnad mot norr, utmed infarten till Hallsberg. Ytor reserverade för framtida industrietablering omfattar totalt 200 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha möjliggör ca 2000 arbetstillfällen. Grönområden. I översiktsplanen redovisas en utökad grönstruktur, samtidigt som den tätortsnära jordbruksmarken har minskat i omfattning. Grönområdena föreslås bilda sammanhängande stråk. Härigenom skapas gynnsamma betingelser för växtoch djurlivet samtidigt som detta underlättar för invånarna att nå tätortsnära rekreationsområden. Byggnadsvård. I dokumentet Värdefulla byggnader och miljöer i Hallsbergs tätort, lämnas en redogörelse för tätortens bebyggelse utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Dokumentet är godkänt av Miljö- och tekniknämnden och utgör ett av underlagen för den fördjupade översiktsplanen.

7 64 Vretstorp är beläget intill förkastningsbranten, mellan Västra Stambanan och E20. Vretstorp ligger cirka 15 km väster om Hallsberg. Från E20 går väg 517 i riktning mot söder och Askersund. Avståndet till länscentrum Örebro är omkring 40 km. Befolkningen i tätorten uppgår till 841 invånare ( ). Norr om samhället, här finns en planskild förbindelse över E20, ligger den vackra slättsjön Vibysjön och Viby by med Viby kyrka. Befolkning Vretstorp antas i kommunens prognos öka sin befolkning med 19 inv. från nuvarande 841 inv. till 860 inv. år Under den senaste 10-årsperioden har folkmängden i tätorten minskat med 63 personer och på landsbygden har den minskat med 56 personer.

8 65 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Förvärvsarbetande med bostad i Vretstorp ( ) Män Kvinnor Näringsliv Vretstorps arbetsmarknad domineras av tillverkningsindustri, vård- och omsorg samt handel och kommunikation. Lite statistik Antalet förvärvsarbetande som även är bosatta i tätorten uppgår enligt SCB till 374 personer. Nettopendlingen uppgår till -148 personer. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området: 226 personer. 141 personer pendlar in till tätorten och 289 pendlar ut. Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Förvärvsarbetande med bostad i Vretstorp ( ) Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Män Kvinnor Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Vretstorp innefattar livsmedelsbutik, matservering, specialbutiker, kiosk, bensinstation, barnomsorg, F-6 skola, bibliotek, frikyrka, Folkets Hus, biograf och samlingslokaler, idrottsplats, folkpark, servicehus och distriktssköterska. 7-9-skola och gymnasieskola är belägen i Hallsbergs tätort. Kommunikationer Europaväg 20 passerar norr om Vretstorp. Trafikmängden på E20 uppgår till ca fordon per dygn Askersundsvägen, lv 517, som korsar järnvägen i samma plan, har en trafikmängd på ca 800 fordon per dygn. Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

9 66 Persontågen på stambanan Stockholm - Göteborg, gör inte några uppehåll i Vretstorp. Närmaste järnvägsstation finns i Hallsbergs tätort. Kollektivtrafiken upprätthålls med bussar. Vretstorp har bussförbindelser med Askersund, Laxå, Hallsberg och Örebro. Gång- och cykeltrafiken är separerad från den övriga trafiken utmed Askersundsvägen, lv 517 och med en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Trafiknätet i resterande delar av Vretstorp är inte differentierat. Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Avloppshantering Vretstorp kan med hänsyn till omhändertagande av avloppsvatten utökas med 500 personekvivalenter - (PE). Vatten Vattnet i Vretstorp räcker till att öka med samma mängd som avloppsreningsverket kan öka nämligen 500 personekvivalenter (PE). En förstudie ska tas fram för överföringsledningar mellan Vretstorp och Östansjö. Denna förstudie bör samordnas med ombyggnation av Askersundsvägen, lv 517, eller utredningen av regional vattenförsörjning från Vättern. Fig. Våtmarksområde i Viby norr om Vretstorp. Vibysjön med kulturlandskapet i Viby, Etternärke med det av isälvsavlagringar, drumliner, präglade landskapet vilket är en stor tillgång också för de boende i Vretstorp.

10 67 Fig. Vretstorps skola med idrottsanläggning ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen. Fig. Utsikt över Vibyslätten från Nalavibergs ekängsreservat.

11 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 68

12 69 Analys av tidigare ställningstagande Vretstorp omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har i stor utsträckning följts vid den utbyggnad som skett i Vretstorp. E 20 har byggts ut i ny sträckning mellan den gamla sträckningen och Vibysjön så som översiktsplanen redovisade. Större delen av bebyggelsen omfattas av detaljplan. Detaljplan saknas dock för bebyggelsen i anslutning till Ekbäcksvägen i Vretstorps sydvästra. Detaljplan saknas också för bebyggelsen som är belägen mellan skolområdet och området söder om E 20. Framtidsvision Bostäder. Vretstorp kan i Äbbetorpsområdet / Ekbäcksvägen erbjuda högt belägna och attraktiva tomter för villabyggnation. För den som önskar ett mer centralt läge finns tomter i centrum vid Kristallgatan. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 24 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, innebär möjligheter för att uppföra sammanlagt omkring 190 lägenheter. Ytterligare mark för bostäder kan i framtiden erbjudas inom området väster om Askersundsvägen och norr om den nya idrottsplatsen. Service. Planlagd mark finns för att trygga känd efterfrågan på kommersiell, kulturell och social service. Industri. Planlagd mark finns i viss utsträckning för nyetablering och/eller utbyggnad av industrier. Huvuddelen av denna markreserv ägs av privata fastighetsägare. Ytor för framtida industrietablering redovisas i planen. Dessa omfattar totalt 16,5 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 165 arbetstillfällen. Kommunikationer. I översiktsplanen redovisas sträckningen av den framtida utbyggnaden av Askersundsvägen, länsväg 517, i ett läge öster om bebyggelsen och med planskild korsning med stambanan. Stambanan trafikeras på sträckan av tåg mellan Stockholm och Göteborg samt Värmlandsbanan mot Oslo. Bommarna i Vretstorp är fällda nästan ett halvt dygn per dag! Både säkerhet och barriäreffekter motiverar en utbyggnad av planskild korsning. Lagakraftvunnen detaljplan har upprättats under ledning av Vägverket (Trafikverket) som också svarat för projektering, utredning och upprättandet av projekthandlingar. Enligt Hallsbergs kommun finns det inget behov av fler utredningar med hänsyn till plan- och bygglagen eller väglagen. Trafikverket har vid samråd framfört en avvikande uppfattning och menar att ytterligare utredningar kan komma att erfordras. Genom beslut i Länsstyrelsen prioriteras de åtgärder i länet som med hänsyn till tilldelade medel skall genomföras. Ny förbifart väg 517 i Vretstorp med bro över järnvägen, med beräknad total kostnad 76 Mkr har i Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län, inte kunnat rymmas inom planen 1. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030). Hallsbergs kommun arbetar för att Länspendeln skall få en hållplats i Vretstorp. 1 Väg 517 med ny bro över järnvägen var i den föregående infrastrukturplanen prioriterad för byggstart

13 70 Östansjö är beläget utmed Västra Stambanan ca 8 km väster om Hallsberg. Länsväg 529 går från Viby och E20, genom Östansjö, till rv 50 och fortsätter sedan in till Hallsberg. Avståndet till länscentrum Örebro är ca 35 km. Befolkningen i tätorten uppgår till 873 invånare och i tillhörande landsbygd bor 388 personer. I samhällets norra del ligger den vackra Bäcksjön med badplats och idrottsplats. Befolkning Befolkningen i Östansjö beräknas enligt kommunens prognos minska från 873 inv. ( ) med 33 inv. till 840 inv. år Under den senaste 10-årsperioden har folkmängden i tätorten minskat med 5 inv. från 878 personer till 873 personer, även folkmängden på landsbygden har minskat från 405 personer till 388 personer.

14 71 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Förvärvsarbetande med bostad i Östansjö ( ) Näringsliv I Östansjö finns det arbetstillfällen inom främst vårdoch omsorg, verkstads- och entreprenadverksamhet. Antalet förvärvsarbetande med bostad i tätorten uppgår enligt SCB till 412 personer. Nettopendlingen uppgår till Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Kommunalt ägda företag och organisationer Förvärvsarbetande med bostad i Östansjö ( ) Män Kvinnor Män Kvinnor Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området: 120 st. 82 personer pendlare in och 374 pendlar ut ur tätorten. Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Östansjö består av servicebutik/kiosk, bensinstation, gruppboenden för äldre- och funktionshindrade, barnomsorg, F-6-skola, Folkets Hus med samlingslokaler, bibliotek, frikyrka, idrottsplats och friluftsbad. 7-9-skola och gymnasieskola är belägen i Hallsbergs tätort. Kommunikationer Länsväg 529 som går genom Östansjö och ansluter till europaväg 20 väster om tätorten, har en trafikmängd på fordon per dygn. Tågen på stambanan gör inte uppehåll i Östansjö. Kollektivtrafiken upprätthålls med bussar. Östansjö har bussförbindelser med Laxå, Vretstorp, Hallsberg och Örebro. Gång- och cykeltrafiken är separerad från den övriga trafiken utmed länsväg 529. I övrigt är trafiknätet är till största delen odifferentierat. Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

15 72 Fig. Östansjö, vackert beläget vid Bäcksjön. Vid sjön finns badplats och idrottsplaner.

16 73 Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafikanalys enligt Lugna Gatan. Avloppshantering Östansjös avlopp pumpas till Hallsbergs avloppsreningsverk. Analys Därmed finns kapacitet för utbyggnad av avloppsledningsnätet.. Vatten Östansjö får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Det finns inga begränsningar för mängden vattenuttag. Analys Därmed finns kapacitet för utbyggnad av vattenledningsnätet.

17 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 74

18 75 Analys av tidigare ställningstagande Östansjö omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har följts vid den utbyggnad som skett i Östansjö. All bebyggelse söder om stambanan omfattas av detaljplan. Bebyggelsen norr om stambanan är inte detaljplanelagd med undantag av industrimarken i nordöstra delen. Framtidsvision Östansjö är ett attraktivt mindre samhälle med ca 870 invånare på cykelavstånd från Hallsberg. I sluttningen mot norr finns högt belägna tomter med utsikt mot Bäcksjön. Vid Bäcksjön finns badplats och idrottsplats. I anslutning till sjön redovisas mark som skall planläggas för bebyggelse. Bäcksjön har fantastiska förutsättningar för att utvecklas till ett rekreationsområde av parkliknande karaktär. Där nya bostäder kan ges ett helt unikt läge. Vid Lindhult, söder om Östansjö finns en ridsportsanläggning och i öster ligger Tripphult. Ett område som är mycket attraktivt för friluftsliv och rekreation. Området har en särskild betydelse för längdskidsporten. Bostäder. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt ca 29 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, skapar möjlighet att uppföra sammanlagt omkring 230 lägenheter. Bäcksjön hör till ortens främsta tillgångar. I översiktsplanen redovisas möjligheter att bygga bostäder i sjöns omedelbara närhet. Dessutom redovisas en framtida utbyggnadsriktning för bostäder, söder om Hallsbergsvägen i östra delen av Östansjö samhälle. Service. Planlagd mark finns för att trygga tillgången på kommersiell, kulturell och social service. Industri. I planen redovisas ytor för framtida industrietablering som uppgår till totalt 3 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 30 arbetstillfällen. Kommunikationer. Östansjö är genom sin närhet till Hallsberg ett attraktivt alternativ till bosättning i centralorten. En utbyggnad av gång- och cykelväg utmed LV 529 mellan Hallsberg och Östansjö är angelägen. Detta behov har blivit än mer påtagligt sedan Posten Norden i september 2010, beslutat att bygga en ny postterminal i direkt anslutning till Västra Stambanan vid Hult / Tomta, strax öster om väg 50. Genom att också förbättra den vägförbindelse som finns på norra sidan av järnvägen och som går fram till RV 50, kan Östansjö också vara ett attraktivt bostadsalternativ för de som i framtiden kommer att ha sina jobb i anslutning till Hallsbergsterminalen och arbetsområdena utmed Tälleleden. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030). Hallsbergs kommun arbetar för att Länspendeln skall få en hållplats i Östansjö.

19 76 Sköllersta är beläget ca 20 km nordost om Hallsberg. I södra delen av Sköllersta går riksväg 51. Avståndet till läns centrum Örebro är ca 20 km. Befolkningen i tätorten uppgår till cirka 1125 personer. Sköllersta har tidigare varit ett stationssamhälle vid den numera nedlagda järnvägen Örebro-Norrköping. Sköllersta ligger i en etablerad kulturbyggd där den medeltida kyrkan, Närkes domkyrka mitt i samhället. Ett bekvämt pendlingsavstånd till Örebro och universitetsområdet stärker ortens utveckling. Befolkning Sköllersta antas i kommunens prognos öka sin befolkning med ca 10 inv. från 1125 inv. ( ) till ca 1135 inv. år Under den senaste 10-års perioden har folkmängden i tätorten ökat marginellt från 1114 personer till 1125 personer, vilket innebär en ökning med 11 personer. På den omkringliggande landsbygden har folkmängden under samma period minskat med 9 personer från 465 personer till 456 personer.

20 77 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Förvärvsarbetande med bostad i Sköllersta ( ) Näringsliv Ortens största arbetsplats är Atria Lithells AB, en livsmedelsindustri vars främsta produkt är korv och färs. Övriga arbetstillfällen finns främst inom vårdoch omsorg samt handel. Sammantaget finns det 680 arbetstillfällen på orten. Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Förvärvsarbetande med bostad i Sköllersta ( ) Män Kvinnor Män Kvinnor Antalet förvärvsarbetande som även har sin bostad i tätorten uppgår enligt SCB till 562. Nettopendlingen uppgår till personer pendlar in till tätorten och 450 personer pendlar ut. Utpendlingen sker i första hand till arbetsställen i Örebro. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området är 653 personer. Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Sköllersta består av livsmedelsbutik, bensinstation, barnomsorg, F-6 skola, folkhögskola, bibliotek, kyrka, samlingslokaler i Tingsgården, idrottsplats, elljusspår och distriktssköterska. 7-9-skola finns i Pålsboda och gymnasieskola i Hallsberg. Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

21 78 Kommunikationer Riksväg 52 som passerar Sköllersta, har en trafikmängd på ca fordon per dygn. Sockenvägen, länsväg 673, går genom Sköllersta och ansluter till rv 52. Till Sockenvägen ansluter länsväg 672, Vranavägen. Sköllersta har bussförbindelser med bl a följande orter: Hallsberg, Pålsboda, Hjortkvarn, Odensbacken och Örebro. Separerade huvudstråk för gång- och cykeltrafik finns utbyggda i begränsad omfattning. Trafikverket har i samverkan med Hallsbergs kommun utrett förhållandena för oskyddade trafikanter utmed Sockenvägen. Det är mycket angeläget att skapa trygga gc-vägar och busshållplatser för oskyddade trafikanter i Sköllersta. Avloppshantering Sköllersta kan utöka med 800 personekvivalenter (PE). I anledning av Atria Lithells AB utökade verksamhet planeras en ytterligare utbyggnad av reningsverket i Sköllersta. Analys Det finns ingen begränsning för utbyggnad av spillvattennätet. Vatten Sköllersta får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Reservvattentäkt för Sköllersta saknas. En utredning om detta ska ske, en möjlig lösning är samarbete med Atria Skandinavia som har en egen vattentäkt. Analys Det finns inga begränsningar för utbyggnad av vattenledningsnätet. Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan.

22 79 Fig. Prästängens ekreservat utgör ett Natura 2000 område och är samtidigt en stor tillgång för de boende i Sköllersta.

23 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 80

24 81 Analys av tidigare ställningstagande. Sköllersta omfattas av den kommunomfattande översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har följts vid den fortsatta utbyggnaden av SkölIersta. All bebyggelse i SkölIersta omfattas av detaljplan, med undantag för delar av Sörbyområdet mellan Sörbyvägen och Sockenvägen samt bebyggelsen vid Kävestakorset. Framtidsvision Sköllersta är med sitt läge ett bekvämt bostadsalternativ för de som har sitt arbete vid Örebro Universitet eller motsvarande geografiska område. Sköllersta ligger mitt i en vacker kulturbygd och nära Kvismaren. Hallsbergs kommun erbjuder i Sköllersta attraktiva tomter vid Prästängsvägen med en underbar utsikt över kulturlandskapet. I översiktsplanen redovisas också utbyggnadsområden för bostäder i centrum vid Stationsvägen och väster om Treuddsvägen. Bostäder. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 24 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, skapar möjlighet att uppföra sammanlagt omkring 190 lägenheter. Service. Planlagd mark finns för att trygga tillgången på kommersiell, kulturell och social service. Industri. För nyetablering av industrier finns planlagd, mark i begränsad omfattning. Utbyggnadsmöjligheter för Atria Lithells AB är redovisade i översiktsplanen öster om den mark företaget äger. Ytor för framtida industrietablering omfattar totalt cirka 15 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 165 arbetstillfällen. Kommunikationer. I översiktsplanen prioriteras en utbyggnad av ett sammanhängande gång- och cykelvägnät och säkra busshållplatser. Hallsbergs kommun har ställt sig bakom Trafikverkets förstudie avseende trafiksäkerhetsåtgärder utmed Sockenvägen. Trafikverket har också utrett åtgärder för att öka trafiksäkerheten utmed väg 51, vid vägkorsningen Kävesta. Hallsbergs kommun har ställt sig bakom förslaget till åtgärder. Genom beslut i Regionförbundet Örebro prioriteras de åtgärder i länet som med hänsyn till tilldelade medel skall genomföras. En nybyggnad av riksväg 51 i ny sträckning mellan Svennevad Kvarntorp ingår i länsplanen. Projektet har kostnadsberäknats till 202 Mkr. I Länsplan för regional transportinfrastruktur redovisas medel för en första etapp mellan Kvarntorp och Pålsboda, med början år Under åren 2014 och 2015 finns det 93 Mkr reserverade i planen. Resterande medel finns upptagna i planen under åren Det kan således göra det möjligt att fortsätta utbyggnaden med den andra etappen som avser sträckan Pålsboda Svennevad. En utbyggnad av riksväg 51 så som planeras, innebär att trafik överflyttas från Kävestakorsningen till Kvarntorpskorsningen. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030).

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Ljusfallshammar med omnejd

Ljusfallshammar med omnejd Ljusfallshammar med omnejd Området Ljusfallshammar med omnejd ligger 25 km nordväst om Finspångs tätort. Områdets enda tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar ligger Lämneå Bruk.

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Rejmyre Hävla med omnejd

Rejmyre Hävla med omnejd Rejmyre Hävla med omnejd Rejmyre och Hävla med omnejd består av tätorterna Rejmyre och Hävla med kringliggande landsbygd. Kring Hävla utvecklades tidigt järnhantering kring Häfla Bruk i slutet av 1600-talet.

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Dnr KS 16/2007 P R O G R A M Detaljplan för ett område Norr om Tälleleden del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2007-09-14 2 (11) Dnr KS 16/2007 Dnr KS 16/2007

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Samrådsutgåva hösten 2014 OBS! Samrådsversion! Innehåll Innehåll... 2 1. Bakgrund... 3 2. Avgränsning... 3 2.1 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer