F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N"

Transkript

1 58 Hallsbergs tätort är regionalt centrum för Sydnärke som utgörs av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå. Den sammanlagda folkmängden i Sydnärke uppgår till ca invånare. Tätortsgränsen sammanfaller i väster och i norr med kommunens gräns mot Kumla kommun. Avståndet till länscentrum Örebro är ca 30 km. Hallsberg är en av det svenska järnvägsnätets viktigaste knutpunkter. Här möts järnvägslinjerna Stockholm - Göteborg, Stockholm - Karlstad - Oslo samt Gävle - Avesta Krylbo Mjölby Malmö (Godsstråket genom bergslagen). Europaväg 20 och riksvägarna 50 och 51/52 går på ca 3 km avstånd norr och väster om Hallsberg. Genom Hallsberg går länsvägarna 529, 629 och 641. Befolkning Befolkningen i tätorten uppgår till 7135 invånare och i tillhörande landsbygd bor 718 invånare ( ). Under den senaste 10-årsperioden ( ) har folkmängden i tätorten minskat med 210 personer, från 7345 till 7135 personer, på landsbygden har folkmängden i direkt anslutning till tätorten ökat med 31 personer, från 687 till 718 personer. Centralortens andel av kommuns befolkning är bara 47 %. Detta skall noga uppmärksammas när det gäller planering för serviceutbud. En speciell uppmärksamhet måste riktas mot hur detta utbud görs tillgängligt dels för kommunens invånare men även för länsdelens invånare i stort.

2 59 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Förvärvsarbetande med bostad i Hallsbergs tätort ( ) Män Kvinnor Näringsliv Hallsberg har ett differentierat näringsliv. Bland de större arbetsställena kan nämnas Volvo, SJ, Trafikverket (Banverket), Ahlsell AB och Green Cargo samt den kommunala verksamheten med skola, barn- och äldreomsorg. Hallsbergsterminalen som på kort tid blivit en av de tre största kombiterminalerna, oräknat de som finns i hamnområden, innebär en god grund för nyetablering av verksamheter med inriktning på lager och distribution. Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Förvärvsarbetande med bostad i Hallsbergs tätort ( ) Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Män Kvinnor Lite statistik Antalet förvärvsarbetande som även är bosatta i tätorten är 3178 st (SCB ). Nettopendlingen uppgår till 1810 st. Utpendlingen sker i första hand till arbetsställen i Örebro. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området är 4987 personer personer är inpendlare och 1460 personer är utpendlare. Analys Sedan 1990 har det skett en dramatisk förändring i pendlingsmönstret. Från att ha varit en tätort där man bor men varifrån arbetstagarna pendlar till jobb i andra kommuner, negativt pendlingsnetto har tätorten blivit en ort dit man pendlar in. Idag är nettopendlingen positiv. Detta innebär att 1810 fler arbetstagare bor i andra kommuner (främst Örebro) och pendlar in till arbete i Hallsberg, än de som bor här och reser till arbete utanför tätorten. Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

3 60 Service Hallsbergs tätort är centralort i kommunen men Hallsbergs tätort är också ett regionalt centrum för Sydnärke. Detta innebär krav på den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Hallsberg men också möjligheter att utveckla servicen. Kommersiell service finns huvudsakligen i Hallsbergs centrum, i Stocksätters handelshus och i Hässlebergs arbetsområde. Kulturell service erbjuds i Hallsbergs bibliotek och genom olika aktiviteter i Folkets Hus, Bergööhuset, Alléhallen, Alléskolan, Stocksättersskolan, Sydnärkehallen, Adventskyrkan, Saronkyrkan och Missionskyrkan. Social service består av vårdcentral med distriktsläkare, tandvårdskliniker, goda bostäder för äldre och funktionshindrade, förskoleverksamhet, F-6 skolor, 7-9-skola och gymnasieskola gemensam för de fyra Sydnärkeskommunerna. Allmän service finns bl a i form av polisdistrikt, lokal skattemyndighet, kronofogdemyndighet, bilprovning, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunal förvaltning. Analys Vikande befolkningsunderlag och ökad centralisering och konkurrens från bl.a. externhandeln i Örebro försvårar möjligheterna att expandera serviceutbudet. Kommunikationer Hallsberg är knutpunkt för interregional järnvägstrafik Stockholm-Göteborg, Stockholm- Karlstad-Oslo och Gävle-Avesta Krylbo-Mjölby- Malmö samt slutstation för Kinnekullebanan till Mariestad-Lidköping-Göteborg. Hallsberg trafikeras av ca 350 person- och godståg per dygn. På rangerbangården, en av Europas största, kan, efter den genomförda ombyggnaden, rangeras järnvägsvagnar per år. Hallsbergsterminalens läge intill rangerbangården innebär att terminalen har dagliga förbindelser med drygt 30 terminaler i Norden och drygt 10 terminaler i Tyskland, Italien och Schweiz, varifrån det finns förbindelser med alla övriga kombiterminaler i Europa. Terminalen kan nås direkt från E20 utan att bostadsområden störs av biltrafik. Hallsberg har bussförbindelser bl a med Örebro, Kumla, Odensbacken, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, Östansjö, Vretstorp, Laxå och Askersund. Genom Hallsberg går länsvägarna. 529, 629 och 641. Rv 50, Rv 51 och E20. Enligt genomförd trafikräkning uppgår trafikflödet på Samzeliiviadukten (Lv 529) till ca fordon/vardagsdygn och på Västra Storgatan i centrum (Lv 641) till ca fordon/vardagsdygn. Det lokala trafiknätet beskrivs i detalj i dokumentet Trafikplan, trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Gång- och cykeltrafiken är i viss utsträckning separerad från övrig trafik. Gång och cykelnätet beskrivs närmare i Trafikplan, trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Årligen sker förbättringar genom utbyggnad efter prioritering av Mindre trafiksäkerhetsobjekt. Syftet med detta arbete är att successivt skapa sammanhängande säkra gång- och cykelvägs-

4 ÖP F Ö R D J U P N I N G förbindelser till skolor och arbetsplatser för att minska biltrafiken. Analys Hallsberg har ett mycket bra kommunikationsläge, där godstransporter på vägar och järnvägar kan mötas. En utveckling av terminalverksamhet och därmed sammanhängande lagerfunktioner har stöd av länets tillväxtprogram. En viss genomfartstrafik förekommer särskilt i västöstlig riktning genom Hallsberg. Med hjälp av hastighetsreglering och ombyggnad av gaturummet skall genomfartstrafiken försvåras. Avloppshantering Hallsberg har möjlighet att öka invånarantalet och industrins utsläpp med ca personekvivalenter (PE).1 Analys Det finns i närtid inga begränsningar i avseende på avloppsfrågorna för en utveckling av Hallsbergs tätort. I vissa lägen kan en utbyggnad av avloppsnätet fördyras på grund av att avloppet behöver pumpas. Vatten Hallsberg får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Det finns inga begränsningar för mängden vattenuttag. 1 PE är ett begrepp som används för att beskriva den mängd spillvatten som avges från hushåll och industrier. En mängd organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn. A V Ö V E R S I K T S P L A N Analys Det finns i närtid inga begränsningar i avseende på vattenförsörjningen, för en utveckling av Hallsbergs tätort. I vissa lägan kan en utbyggnad av vattenledningsnätet fördyras då en tryckstegring kan behövas. Fig. Dagvattendam med fördröjande och renande funktion vid Hässleberg, Hallsberg. 61

5 62

6 63 Analys av tidigare ställningstagande Hallsbergs tätort omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har i stor utsträckning följts vid den utbyggnad bostäder, industrier, vägar mm. som skett i Hallsberg. En förändring av turordningen i utbyggnaden av bostadsområden har dock skett. Befintlig bebyggelse omfattas av detaljplan med undantag av västra delen av Bäckatorpsområdet. Framtidsvision I översiktsplanen redovisas attraktiva områden för bostadsbyggande. Vikatorp, Krokvägens förlängning, Vibytorp, Samsala och kvarter i centrala Hallsberg är exempel på dessa områden. Genom att i god tid anlägga dammar, plantera träd eller på annat sätt göra exploateringsförberedelser skall attraktionskraften i dessa områden förstärkas. Hallsbergs unikt goda kommunikationer gynnar såväl boende som näringsliv. Mark redovisas för fortsatt utbyggnad av industriområden vid Hallsbergsterminalen, Logistikcentrum Hallsberg och i anslutning till VOLVO vid Rala, Verkstadscentrum Hallsberg. En utbyggnad av Brunnskulleleden minskar sårbarheten vid olyckor söder om järnvägen samtidigt som de förbättrade kommunikationerna gynnar en utbyggnad av bostäder inom tex. Samsala och fritidsområdena vid sjön Tisaren. Befolkning. Under perioden fram till år 2015 antas befolkningen i tätorten öka med ca 150 inv, från 7135 ( ) till 7285 inv. Antalet nyfödda barn beräknas öka med ca 10 barn till 159 barn år Bostäder. Utbyggnaden av bostäder avses att ske i den takt efterfrågan motiverar. Det finns möjligheter att på kort varsel bygga ett 50-tal bostäder inom norra delen av Hallsberg (kv Vargen och Vikatorp) och lika många bostäder inom södra delen av Hallsberg (Vibytorps- och Samsalaområdet). För att bygga ut bostadsområdena i Samsala och Vikatorp behövs en utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 145 ha. Med ett antagande av 8 lägenheter per ha, finns det möjlighet att bygga sammanlagt ca 1000 lägenheter. Två kompletterande utbyggnadsriktningar redovisas. Norr om järnvägen föreslås en utbyggnad åt väster utmed Hardemovägen. Söder om järnvägen föreslås en utbyggnad åt öster mot Samsala. Vidare anvisar översiktsplanen förtätningsmöjligheter inom området utmed Korsbergsgatans södra del, omfattande ca 60 ha. Med en antagen förtätning med 2 lägenheter/ha, innebär detta område ett ytterligare tillskott med 120 lägenheter. Denna exploatering kan lämpligen ske med stöd av Lagen om exploateringssamverkan (ESL). Service. Planlagd mark finns för att tillgodose känt behov av allmän, kommersiell, kulturell och social service. Industri Mark för nyetablering och utbyggnad av industrier och lagerverksamhet redovisas i planen. Dels i väster vid Hallsbergsterminalen och Ulvsätter Logistikcentrum Hallsberg och dels i norr vid VOLVO, Rala industriområde, Verkstadscentrum Hallsberg. De två kompletterande utbyggnadsriktningarna innebär dels fortsatt utbyggnad mot väster utmed Tälleleden. Området nås enkelt från E20. Det andra området innebär fortsatt utbyggnad mot norr, utmed infarten till Hallsberg. Ytor reserverade för framtida industrietablering omfattar totalt 200 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha möjliggör ca 2000 arbetstillfällen. Grönområden. I översiktsplanen redovisas en utökad grönstruktur, samtidigt som den tätortsnära jordbruksmarken har minskat i omfattning. Grönområdena föreslås bilda sammanhängande stråk. Härigenom skapas gynnsamma betingelser för växtoch djurlivet samtidigt som detta underlättar för invånarna att nå tätortsnära rekreationsområden. Byggnadsvård. I dokumentet Värdefulla byggnader och miljöer i Hallsbergs tätort, lämnas en redogörelse för tätortens bebyggelse utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Dokumentet är godkänt av Miljö- och tekniknämnden och utgör ett av underlagen för den fördjupade översiktsplanen.

7 64 Vretstorp är beläget intill förkastningsbranten, mellan Västra Stambanan och E20. Vretstorp ligger cirka 15 km väster om Hallsberg. Från E20 går väg 517 i riktning mot söder och Askersund. Avståndet till länscentrum Örebro är omkring 40 km. Befolkningen i tätorten uppgår till 841 invånare ( ). Norr om samhället, här finns en planskild förbindelse över E20, ligger den vackra slättsjön Vibysjön och Viby by med Viby kyrka. Befolkning Vretstorp antas i kommunens prognos öka sin befolkning med 19 inv. från nuvarande 841 inv. till 860 inv. år Under den senaste 10-årsperioden har folkmängden i tätorten minskat med 63 personer och på landsbygden har den minskat med 56 personer.

8 65 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Förvärvsarbetande med bostad i Vretstorp ( ) Män Kvinnor Näringsliv Vretstorps arbetsmarknad domineras av tillverkningsindustri, vård- och omsorg samt handel och kommunikation. Lite statistik Antalet förvärvsarbetande som även är bosatta i tätorten uppgår enligt SCB till 374 personer. Nettopendlingen uppgår till -148 personer. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området: 226 personer. 141 personer pendlar in till tätorten och 289 pendlar ut. Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Förvärvsarbetande med bostad i Vretstorp ( ) Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Män Kvinnor Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Vretstorp innefattar livsmedelsbutik, matservering, specialbutiker, kiosk, bensinstation, barnomsorg, F-6 skola, bibliotek, frikyrka, Folkets Hus, biograf och samlingslokaler, idrottsplats, folkpark, servicehus och distriktssköterska. 7-9-skola och gymnasieskola är belägen i Hallsbergs tätort. Kommunikationer Europaväg 20 passerar norr om Vretstorp. Trafikmängden på E20 uppgår till ca fordon per dygn Askersundsvägen, lv 517, som korsar järnvägen i samma plan, har en trafikmängd på ca 800 fordon per dygn. Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

9 66 Persontågen på stambanan Stockholm - Göteborg, gör inte några uppehåll i Vretstorp. Närmaste järnvägsstation finns i Hallsbergs tätort. Kollektivtrafiken upprätthålls med bussar. Vretstorp har bussförbindelser med Askersund, Laxå, Hallsberg och Örebro. Gång- och cykeltrafiken är separerad från den övriga trafiken utmed Askersundsvägen, lv 517 och med en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Trafiknätet i resterande delar av Vretstorp är inte differentierat. Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Avloppshantering Vretstorp kan med hänsyn till omhändertagande av avloppsvatten utökas med 500 personekvivalenter - (PE). Vatten Vattnet i Vretstorp räcker till att öka med samma mängd som avloppsreningsverket kan öka nämligen 500 personekvivalenter (PE). En förstudie ska tas fram för överföringsledningar mellan Vretstorp och Östansjö. Denna förstudie bör samordnas med ombyggnation av Askersundsvägen, lv 517, eller utredningen av regional vattenförsörjning från Vättern. Fig. Våtmarksområde i Viby norr om Vretstorp. Vibysjön med kulturlandskapet i Viby, Etternärke med det av isälvsavlagringar, drumliner, präglade landskapet vilket är en stor tillgång också för de boende i Vretstorp.

10 67 Fig. Vretstorps skola med idrottsanläggning ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen. Fig. Utsikt över Vibyslätten från Nalavibergs ekängsreservat.

11 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 68

12 69 Analys av tidigare ställningstagande Vretstorp omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har i stor utsträckning följts vid den utbyggnad som skett i Vretstorp. E 20 har byggts ut i ny sträckning mellan den gamla sträckningen och Vibysjön så som översiktsplanen redovisade. Större delen av bebyggelsen omfattas av detaljplan. Detaljplan saknas dock för bebyggelsen i anslutning till Ekbäcksvägen i Vretstorps sydvästra. Detaljplan saknas också för bebyggelsen som är belägen mellan skolområdet och området söder om E 20. Framtidsvision Bostäder. Vretstorp kan i Äbbetorpsområdet / Ekbäcksvägen erbjuda högt belägna och attraktiva tomter för villabyggnation. För den som önskar ett mer centralt läge finns tomter i centrum vid Kristallgatan. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 24 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, innebär möjligheter för att uppföra sammanlagt omkring 190 lägenheter. Ytterligare mark för bostäder kan i framtiden erbjudas inom området väster om Askersundsvägen och norr om den nya idrottsplatsen. Service. Planlagd mark finns för att trygga känd efterfrågan på kommersiell, kulturell och social service. Industri. Planlagd mark finns i viss utsträckning för nyetablering och/eller utbyggnad av industrier. Huvuddelen av denna markreserv ägs av privata fastighetsägare. Ytor för framtida industrietablering redovisas i planen. Dessa omfattar totalt 16,5 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 165 arbetstillfällen. Kommunikationer. I översiktsplanen redovisas sträckningen av den framtida utbyggnaden av Askersundsvägen, länsväg 517, i ett läge öster om bebyggelsen och med planskild korsning med stambanan. Stambanan trafikeras på sträckan av tåg mellan Stockholm och Göteborg samt Värmlandsbanan mot Oslo. Bommarna i Vretstorp är fällda nästan ett halvt dygn per dag! Både säkerhet och barriäreffekter motiverar en utbyggnad av planskild korsning. Lagakraftvunnen detaljplan har upprättats under ledning av Vägverket (Trafikverket) som också svarat för projektering, utredning och upprättandet av projekthandlingar. Enligt Hallsbergs kommun finns det inget behov av fler utredningar med hänsyn till plan- och bygglagen eller väglagen. Trafikverket har vid samråd framfört en avvikande uppfattning och menar att ytterligare utredningar kan komma att erfordras. Genom beslut i Länsstyrelsen prioriteras de åtgärder i länet som med hänsyn till tilldelade medel skall genomföras. Ny förbifart väg 517 i Vretstorp med bro över järnvägen, med beräknad total kostnad 76 Mkr har i Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län, inte kunnat rymmas inom planen 1. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030). Hallsbergs kommun arbetar för att Länspendeln skall få en hållplats i Vretstorp. 1 Väg 517 med ny bro över järnvägen var i den föregående infrastrukturplanen prioriterad för byggstart

13 70 Östansjö är beläget utmed Västra Stambanan ca 8 km väster om Hallsberg. Länsväg 529 går från Viby och E20, genom Östansjö, till rv 50 och fortsätter sedan in till Hallsberg. Avståndet till länscentrum Örebro är ca 35 km. Befolkningen i tätorten uppgår till 873 invånare och i tillhörande landsbygd bor 388 personer. I samhällets norra del ligger den vackra Bäcksjön med badplats och idrottsplats. Befolkning Befolkningen i Östansjö beräknas enligt kommunens prognos minska från 873 inv. ( ) med 33 inv. till 840 inv. år Under den senaste 10-årsperioden har folkmängden i tätorten minskat med 5 inv. från 878 personer till 873 personer, även folkmängden på landsbygden har minskat från 405 personer till 388 personer.

14 71 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Förvärvsarbetande med bostad i Östansjö ( ) Näringsliv I Östansjö finns det arbetstillfällen inom främst vårdoch omsorg, verkstads- och entreprenadverksamhet. Antalet förvärvsarbetande med bostad i tätorten uppgår enligt SCB till 412 personer. Nettopendlingen uppgår till Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Kommunalt ägda företag och organisationer Förvärvsarbetande med bostad i Östansjö ( ) Män Kvinnor Män Kvinnor Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området: 120 st. 82 personer pendlare in och 374 pendlar ut ur tätorten. Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Östansjö består av servicebutik/kiosk, bensinstation, gruppboenden för äldre- och funktionshindrade, barnomsorg, F-6-skola, Folkets Hus med samlingslokaler, bibliotek, frikyrka, idrottsplats och friluftsbad. 7-9-skola och gymnasieskola är belägen i Hallsbergs tätort. Kommunikationer Länsväg 529 som går genom Östansjö och ansluter till europaväg 20 väster om tätorten, har en trafikmängd på fordon per dygn. Tågen på stambanan gör inte uppehåll i Östansjö. Kollektivtrafiken upprätthålls med bussar. Östansjö har bussförbindelser med Laxå, Vretstorp, Hallsberg och Örebro. Gång- och cykeltrafiken är separerad från den övriga trafiken utmed länsväg 529. I övrigt är trafiknätet är till största delen odifferentierat. Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

15 72 Fig. Östansjö, vackert beläget vid Bäcksjön. Vid sjön finns badplats och idrottsplaner.

16 73 Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafikanalys enligt Lugna Gatan. Avloppshantering Östansjös avlopp pumpas till Hallsbergs avloppsreningsverk. Analys Därmed finns kapacitet för utbyggnad av avloppsledningsnätet.. Vatten Östansjö får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Det finns inga begränsningar för mängden vattenuttag. Analys Därmed finns kapacitet för utbyggnad av vattenledningsnätet.

17 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 74

18 75 Analys av tidigare ställningstagande Östansjö omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har följts vid den utbyggnad som skett i Östansjö. All bebyggelse söder om stambanan omfattas av detaljplan. Bebyggelsen norr om stambanan är inte detaljplanelagd med undantag av industrimarken i nordöstra delen. Framtidsvision Östansjö är ett attraktivt mindre samhälle med ca 870 invånare på cykelavstånd från Hallsberg. I sluttningen mot norr finns högt belägna tomter med utsikt mot Bäcksjön. Vid Bäcksjön finns badplats och idrottsplats. I anslutning till sjön redovisas mark som skall planläggas för bebyggelse. Bäcksjön har fantastiska förutsättningar för att utvecklas till ett rekreationsområde av parkliknande karaktär. Där nya bostäder kan ges ett helt unikt läge. Vid Lindhult, söder om Östansjö finns en ridsportsanläggning och i öster ligger Tripphult. Ett område som är mycket attraktivt för friluftsliv och rekreation. Området har en särskild betydelse för längdskidsporten. Bostäder. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt ca 29 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, skapar möjlighet att uppföra sammanlagt omkring 230 lägenheter. Bäcksjön hör till ortens främsta tillgångar. I översiktsplanen redovisas möjligheter att bygga bostäder i sjöns omedelbara närhet. Dessutom redovisas en framtida utbyggnadsriktning för bostäder, söder om Hallsbergsvägen i östra delen av Östansjö samhälle. Service. Planlagd mark finns för att trygga tillgången på kommersiell, kulturell och social service. Industri. I planen redovisas ytor för framtida industrietablering som uppgår till totalt 3 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 30 arbetstillfällen. Kommunikationer. Östansjö är genom sin närhet till Hallsberg ett attraktivt alternativ till bosättning i centralorten. En utbyggnad av gång- och cykelväg utmed LV 529 mellan Hallsberg och Östansjö är angelägen. Detta behov har blivit än mer påtagligt sedan Posten Norden i september 2010, beslutat att bygga en ny postterminal i direkt anslutning till Västra Stambanan vid Hult / Tomta, strax öster om väg 50. Genom att också förbättra den vägförbindelse som finns på norra sidan av järnvägen och som går fram till RV 50, kan Östansjö också vara ett attraktivt bostadsalternativ för de som i framtiden kommer att ha sina jobb i anslutning till Hallsbergsterminalen och arbetsområdena utmed Tälleleden. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030). Hallsbergs kommun arbetar för att Länspendeln skall få en hållplats i Östansjö.

19 76 Sköllersta är beläget ca 20 km nordost om Hallsberg. I södra delen av Sköllersta går riksväg 51. Avståndet till läns centrum Örebro är ca 20 km. Befolkningen i tätorten uppgår till cirka 1125 personer. Sköllersta har tidigare varit ett stationssamhälle vid den numera nedlagda järnvägen Örebro-Norrköping. Sköllersta ligger i en etablerad kulturbyggd där den medeltida kyrkan, Närkes domkyrka mitt i samhället. Ett bekvämt pendlingsavstånd till Örebro och universitetsområdet stärker ortens utveckling. Befolkning Sköllersta antas i kommunens prognos öka sin befolkning med ca 10 inv. från 1125 inv. ( ) till ca 1135 inv. år Under den senaste 10-års perioden har folkmängden i tätorten ökat marginellt från 1114 personer till 1125 personer, vilket innebär en ökning med 11 personer. På den omkringliggande landsbygden har folkmängden under samma period minskat med 9 personer från 465 personer till 456 personer.

20 77 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Förvärvsarbetande med bostad i Sköllersta ( ) Näringsliv Ortens största arbetsplats är Atria Lithells AB, en livsmedelsindustri vars främsta produkt är korv och färs. Övriga arbetstillfällen finns främst inom vårdoch omsorg samt handel. Sammantaget finns det 680 arbetstillfällen på orten. Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Förvärvsarbetande med bostad i Sköllersta ( ) Män Kvinnor Män Kvinnor Antalet förvärvsarbetande som även har sin bostad i tätorten uppgår enligt SCB till 562. Nettopendlingen uppgår till personer pendlar in till tätorten och 450 personer pendlar ut. Utpendlingen sker i första hand till arbetsställen i Örebro. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området är 653 personer. Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Sköllersta består av livsmedelsbutik, bensinstation, barnomsorg, F-6 skola, folkhögskola, bibliotek, kyrka, samlingslokaler i Tingsgården, idrottsplats, elljusspår och distriktssköterska. 7-9-skola finns i Pålsboda och gymnasieskola i Hallsberg. Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

21 78 Kommunikationer Riksväg 52 som passerar Sköllersta, har en trafikmängd på ca fordon per dygn. Sockenvägen, länsväg 673, går genom Sköllersta och ansluter till rv 52. Till Sockenvägen ansluter länsväg 672, Vranavägen. Sköllersta har bussförbindelser med bl a följande orter: Hallsberg, Pålsboda, Hjortkvarn, Odensbacken och Örebro. Separerade huvudstråk för gång- och cykeltrafik finns utbyggda i begränsad omfattning. Trafikverket har i samverkan med Hallsbergs kommun utrett förhållandena för oskyddade trafikanter utmed Sockenvägen. Det är mycket angeläget att skapa trygga gc-vägar och busshållplatser för oskyddade trafikanter i Sköllersta. Avloppshantering Sköllersta kan utöka med 800 personekvivalenter (PE). I anledning av Atria Lithells AB utökade verksamhet planeras en ytterligare utbyggnad av reningsverket i Sköllersta. Analys Det finns ingen begränsning för utbyggnad av spillvattennätet. Vatten Sköllersta får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Reservvattentäkt för Sköllersta saknas. En utredning om detta ska ske, en möjlig lösning är samarbete med Atria Skandinavia som har en egen vattentäkt. Analys Det finns inga begränsningar för utbyggnad av vattenledningsnätet. Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan.

22 79 Fig. Prästängens ekreservat utgör ett Natura 2000 område och är samtidigt en stor tillgång för de boende i Sköllersta.

23 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 80

24 81 Analys av tidigare ställningstagande. Sköllersta omfattas av den kommunomfattande översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har följts vid den fortsatta utbyggnaden av SkölIersta. All bebyggelse i SkölIersta omfattas av detaljplan, med undantag för delar av Sörbyområdet mellan Sörbyvägen och Sockenvägen samt bebyggelsen vid Kävestakorset. Framtidsvision Sköllersta är med sitt läge ett bekvämt bostadsalternativ för de som har sitt arbete vid Örebro Universitet eller motsvarande geografiska område. Sköllersta ligger mitt i en vacker kulturbygd och nära Kvismaren. Hallsbergs kommun erbjuder i Sköllersta attraktiva tomter vid Prästängsvägen med en underbar utsikt över kulturlandskapet. I översiktsplanen redovisas också utbyggnadsområden för bostäder i centrum vid Stationsvägen och väster om Treuddsvägen. Bostäder. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 24 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, skapar möjlighet att uppföra sammanlagt omkring 190 lägenheter. Service. Planlagd mark finns för att trygga tillgången på kommersiell, kulturell och social service. Industri. För nyetablering av industrier finns planlagd, mark i begränsad omfattning. Utbyggnadsmöjligheter för Atria Lithells AB är redovisade i översiktsplanen öster om den mark företaget äger. Ytor för framtida industrietablering omfattar totalt cirka 15 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 165 arbetstillfällen. Kommunikationer. I översiktsplanen prioriteras en utbyggnad av ett sammanhängande gång- och cykelvägnät och säkra busshållplatser. Hallsbergs kommun har ställt sig bakom Trafikverkets förstudie avseende trafiksäkerhetsåtgärder utmed Sockenvägen. Trafikverket har också utrett åtgärder för att öka trafiksäkerheten utmed väg 51, vid vägkorsningen Kävesta. Hallsbergs kommun har ställt sig bakom förslaget till åtgärder. Genom beslut i Regionförbundet Örebro prioriteras de åtgärder i länet som med hänsyn till tilldelade medel skall genomföras. En nybyggnad av riksväg 51 i ny sträckning mellan Svennevad Kvarntorp ingår i länsplanen. Projektet har kostnadsberäknats till 202 Mkr. I Länsplan för regional transportinfrastruktur redovisas medel för en första etapp mellan Kvarntorp och Pålsboda, med början år Under åren 2014 och 2015 finns det 93 Mkr reserverade i planen. Resterande medel finns upptagna i planen under åren Det kan således göra det möjligt att fortsätta utbyggnaden med den andra etappen som avser sträckan Pålsboda Svennevad. En utbyggnad av riksväg 51 så som planeras, innebär att trafik överflyttas från Kävestakorsningen till Kvarntorpskorsningen. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030).

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter 06 Stadens innehåll 06 STADENS INNEHÅLL Befolkningen Mål och utgångspunkter Nuläge Antalet boende i staden Alingsås var vid årsskiftet 2006-07 ca 25 400. Befolkningsutvecklingen har, sett utifrån genomsnittlig

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad... 111 Landsbygden med orter... 116 Lagan... 121 Lidhult... 123 Ryssby... 125

BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad... 111 Landsbygden med orter... 116 Lagan... 121 Lidhult... 123 Ryssby... 125 BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN Ljungby stad... 111 Landsbygden med orter... 116 Lagan... 121 Lidhult... 123 Ryssby... 125 109 Karta över Ljungby stad N 110 LJUNGBY STAD Byggandet har ökat i Ljungby

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4.1 ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSESTRUKTUR Fortsatt bebyggelseutveckling i kommunens olika delar Orust är en utpräglad landsbygdskommun. Drygt 60 procent av befolkningen

Läs mer

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Befintliga förhållanden 2 2.1 Gällande planer och bestämmelser

Läs mer

4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS

4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS FÖP MANTORP Kap 4 Förutsättningar / Ortsanalys 17 4 FÖRUTSÄTTNINGAR / ORTSANALYS Mantorps planeringsförutsättningar beskrivs här i en bredare ortsanalys, där syftet är att samla fakta som grund för kommunens

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling Program för översiktsplan Gävle stad Samrådshandling 30 augusti 30 september 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi Hur vill du att Gävle ska se ut om 20 år? En stad för alla, som ständigt utvecklas.

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN DEL 1 Utveckling och delområden mars 2014, kompl. juni 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08, 44. Laga kraft 2014-10-06 FÖRORD Översiktsplanen är en viktig

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Översiktsplan Centrala Sandviken 2003

Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Antagen av kommunfullmäktige 1 december 2003 www.sandviken.se/planer 1 2 Innehåll Översiktsplan.. sid 04 Planlagda områden - en karta. sid 06 Sandviken i regionen

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR

8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR 8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR Övergripande mål i Vision 2010: Ett väl utbyggt regionalt samarbete som utvecklar och stärker näringslivet i regionen. En starkare och attraktivare region mitt i

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer