F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N"

Transkript

1 58 Hallsbergs tätort är regionalt centrum för Sydnärke som utgörs av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå. Den sammanlagda folkmängden i Sydnärke uppgår till ca invånare. Tätortsgränsen sammanfaller i väster och i norr med kommunens gräns mot Kumla kommun. Avståndet till länscentrum Örebro är ca 30 km. Hallsberg är en av det svenska järnvägsnätets viktigaste knutpunkter. Här möts järnvägslinjerna Stockholm - Göteborg, Stockholm - Karlstad - Oslo samt Gävle - Avesta Krylbo Mjölby Malmö (Godsstråket genom bergslagen). Europaväg 20 och riksvägarna 50 och 51/52 går på ca 3 km avstånd norr och väster om Hallsberg. Genom Hallsberg går länsvägarna 529, 629 och 641. Befolkning Befolkningen i tätorten uppgår till 7135 invånare och i tillhörande landsbygd bor 718 invånare ( ). Under den senaste 10-årsperioden ( ) har folkmängden i tätorten minskat med 210 personer, från 7345 till 7135 personer, på landsbygden har folkmängden i direkt anslutning till tätorten ökat med 31 personer, från 687 till 718 personer. Centralortens andel av kommuns befolkning är bara 47 %. Detta skall noga uppmärksammas när det gäller planering för serviceutbud. En speciell uppmärksamhet måste riktas mot hur detta utbud görs tillgängligt dels för kommunens invånare men även för länsdelens invånare i stort.

2 59 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Förvärvsarbetande med bostad i Hallsbergs tätort ( ) Män Kvinnor Näringsliv Hallsberg har ett differentierat näringsliv. Bland de större arbetsställena kan nämnas Volvo, SJ, Trafikverket (Banverket), Ahlsell AB och Green Cargo samt den kommunala verksamheten med skola, barn- och äldreomsorg. Hallsbergsterminalen som på kort tid blivit en av de tre största kombiterminalerna, oräknat de som finns i hamnområden, innebär en god grund för nyetablering av verksamheter med inriktning på lager och distribution. Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Förvärvsarbetande med bostad i Hallsbergs tätort ( ) Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Män Kvinnor Lite statistik Antalet förvärvsarbetande som även är bosatta i tätorten är 3178 st (SCB ). Nettopendlingen uppgår till 1810 st. Utpendlingen sker i första hand till arbetsställen i Örebro. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området är 4987 personer personer är inpendlare och 1460 personer är utpendlare. Analys Sedan 1990 har det skett en dramatisk förändring i pendlingsmönstret. Från att ha varit en tätort där man bor men varifrån arbetstagarna pendlar till jobb i andra kommuner, negativt pendlingsnetto har tätorten blivit en ort dit man pendlar in. Idag är nettopendlingen positiv. Detta innebär att 1810 fler arbetstagare bor i andra kommuner (främst Örebro) och pendlar in till arbete i Hallsberg, än de som bor här och reser till arbete utanför tätorten. Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

3 60 Service Hallsbergs tätort är centralort i kommunen men Hallsbergs tätort är också ett regionalt centrum för Sydnärke. Detta innebär krav på den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Hallsberg men också möjligheter att utveckla servicen. Kommersiell service finns huvudsakligen i Hallsbergs centrum, i Stocksätters handelshus och i Hässlebergs arbetsområde. Kulturell service erbjuds i Hallsbergs bibliotek och genom olika aktiviteter i Folkets Hus, Bergööhuset, Alléhallen, Alléskolan, Stocksättersskolan, Sydnärkehallen, Adventskyrkan, Saronkyrkan och Missionskyrkan. Social service består av vårdcentral med distriktsläkare, tandvårdskliniker, goda bostäder för äldre och funktionshindrade, förskoleverksamhet, F-6 skolor, 7-9-skola och gymnasieskola gemensam för de fyra Sydnärkeskommunerna. Allmän service finns bl a i form av polisdistrikt, lokal skattemyndighet, kronofogdemyndighet, bilprovning, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunal förvaltning. Analys Vikande befolkningsunderlag och ökad centralisering och konkurrens från bl.a. externhandeln i Örebro försvårar möjligheterna att expandera serviceutbudet. Kommunikationer Hallsberg är knutpunkt för interregional järnvägstrafik Stockholm-Göteborg, Stockholm- Karlstad-Oslo och Gävle-Avesta Krylbo-Mjölby- Malmö samt slutstation för Kinnekullebanan till Mariestad-Lidköping-Göteborg. Hallsberg trafikeras av ca 350 person- och godståg per dygn. På rangerbangården, en av Europas största, kan, efter den genomförda ombyggnaden, rangeras järnvägsvagnar per år. Hallsbergsterminalens läge intill rangerbangården innebär att terminalen har dagliga förbindelser med drygt 30 terminaler i Norden och drygt 10 terminaler i Tyskland, Italien och Schweiz, varifrån det finns förbindelser med alla övriga kombiterminaler i Europa. Terminalen kan nås direkt från E20 utan att bostadsområden störs av biltrafik. Hallsberg har bussförbindelser bl a med Örebro, Kumla, Odensbacken, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, Östansjö, Vretstorp, Laxå och Askersund. Genom Hallsberg går länsvägarna. 529, 629 och 641. Rv 50, Rv 51 och E20. Enligt genomförd trafikräkning uppgår trafikflödet på Samzeliiviadukten (Lv 529) till ca fordon/vardagsdygn och på Västra Storgatan i centrum (Lv 641) till ca fordon/vardagsdygn. Det lokala trafiknätet beskrivs i detalj i dokumentet Trafikplan, trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Gång- och cykeltrafiken är i viss utsträckning separerad från övrig trafik. Gång och cykelnätet beskrivs närmare i Trafikplan, trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Årligen sker förbättringar genom utbyggnad efter prioritering av Mindre trafiksäkerhetsobjekt. Syftet med detta arbete är att successivt skapa sammanhängande säkra gång- och cykelvägs-

4 ÖP F Ö R D J U P N I N G förbindelser till skolor och arbetsplatser för att minska biltrafiken. Analys Hallsberg har ett mycket bra kommunikationsläge, där godstransporter på vägar och järnvägar kan mötas. En utveckling av terminalverksamhet och därmed sammanhängande lagerfunktioner har stöd av länets tillväxtprogram. En viss genomfartstrafik förekommer särskilt i västöstlig riktning genom Hallsberg. Med hjälp av hastighetsreglering och ombyggnad av gaturummet skall genomfartstrafiken försvåras. Avloppshantering Hallsberg har möjlighet att öka invånarantalet och industrins utsläpp med ca personekvivalenter (PE).1 Analys Det finns i närtid inga begränsningar i avseende på avloppsfrågorna för en utveckling av Hallsbergs tätort. I vissa lägen kan en utbyggnad av avloppsnätet fördyras på grund av att avloppet behöver pumpas. Vatten Hallsberg får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Det finns inga begränsningar för mängden vattenuttag. 1 PE är ett begrepp som används för att beskriva den mängd spillvatten som avges från hushåll och industrier. En mängd organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn. A V Ö V E R S I K T S P L A N Analys Det finns i närtid inga begränsningar i avseende på vattenförsörjningen, för en utveckling av Hallsbergs tätort. I vissa lägan kan en utbyggnad av vattenledningsnätet fördyras då en tryckstegring kan behövas. Fig. Dagvattendam med fördröjande och renande funktion vid Hässleberg, Hallsberg. 61

5 62

6 63 Analys av tidigare ställningstagande Hallsbergs tätort omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har i stor utsträckning följts vid den utbyggnad bostäder, industrier, vägar mm. som skett i Hallsberg. En förändring av turordningen i utbyggnaden av bostadsområden har dock skett. Befintlig bebyggelse omfattas av detaljplan med undantag av västra delen av Bäckatorpsområdet. Framtidsvision I översiktsplanen redovisas attraktiva områden för bostadsbyggande. Vikatorp, Krokvägens förlängning, Vibytorp, Samsala och kvarter i centrala Hallsberg är exempel på dessa områden. Genom att i god tid anlägga dammar, plantera träd eller på annat sätt göra exploateringsförberedelser skall attraktionskraften i dessa områden förstärkas. Hallsbergs unikt goda kommunikationer gynnar såväl boende som näringsliv. Mark redovisas för fortsatt utbyggnad av industriområden vid Hallsbergsterminalen, Logistikcentrum Hallsberg och i anslutning till VOLVO vid Rala, Verkstadscentrum Hallsberg. En utbyggnad av Brunnskulleleden minskar sårbarheten vid olyckor söder om järnvägen samtidigt som de förbättrade kommunikationerna gynnar en utbyggnad av bostäder inom tex. Samsala och fritidsområdena vid sjön Tisaren. Befolkning. Under perioden fram till år 2015 antas befolkningen i tätorten öka med ca 150 inv, från 7135 ( ) till 7285 inv. Antalet nyfödda barn beräknas öka med ca 10 barn till 159 barn år Bostäder. Utbyggnaden av bostäder avses att ske i den takt efterfrågan motiverar. Det finns möjligheter att på kort varsel bygga ett 50-tal bostäder inom norra delen av Hallsberg (kv Vargen och Vikatorp) och lika många bostäder inom södra delen av Hallsberg (Vibytorps- och Samsalaområdet). För att bygga ut bostadsområdena i Samsala och Vikatorp behövs en utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 145 ha. Med ett antagande av 8 lägenheter per ha, finns det möjlighet att bygga sammanlagt ca 1000 lägenheter. Två kompletterande utbyggnadsriktningar redovisas. Norr om järnvägen föreslås en utbyggnad åt väster utmed Hardemovägen. Söder om järnvägen föreslås en utbyggnad åt öster mot Samsala. Vidare anvisar översiktsplanen förtätningsmöjligheter inom området utmed Korsbergsgatans södra del, omfattande ca 60 ha. Med en antagen förtätning med 2 lägenheter/ha, innebär detta område ett ytterligare tillskott med 120 lägenheter. Denna exploatering kan lämpligen ske med stöd av Lagen om exploateringssamverkan (ESL). Service. Planlagd mark finns för att tillgodose känt behov av allmän, kommersiell, kulturell och social service. Industri Mark för nyetablering och utbyggnad av industrier och lagerverksamhet redovisas i planen. Dels i väster vid Hallsbergsterminalen och Ulvsätter Logistikcentrum Hallsberg och dels i norr vid VOLVO, Rala industriområde, Verkstadscentrum Hallsberg. De två kompletterande utbyggnadsriktningarna innebär dels fortsatt utbyggnad mot väster utmed Tälleleden. Området nås enkelt från E20. Det andra området innebär fortsatt utbyggnad mot norr, utmed infarten till Hallsberg. Ytor reserverade för framtida industrietablering omfattar totalt 200 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha möjliggör ca 2000 arbetstillfällen. Grönområden. I översiktsplanen redovisas en utökad grönstruktur, samtidigt som den tätortsnära jordbruksmarken har minskat i omfattning. Grönområdena föreslås bilda sammanhängande stråk. Härigenom skapas gynnsamma betingelser för växtoch djurlivet samtidigt som detta underlättar för invånarna att nå tätortsnära rekreationsområden. Byggnadsvård. I dokumentet Värdefulla byggnader och miljöer i Hallsbergs tätort, lämnas en redogörelse för tätortens bebyggelse utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Dokumentet är godkänt av Miljö- och tekniknämnden och utgör ett av underlagen för den fördjupade översiktsplanen.

7 64 Vretstorp är beläget intill förkastningsbranten, mellan Västra Stambanan och E20. Vretstorp ligger cirka 15 km väster om Hallsberg. Från E20 går väg 517 i riktning mot söder och Askersund. Avståndet till länscentrum Örebro är omkring 40 km. Befolkningen i tätorten uppgår till 841 invånare ( ). Norr om samhället, här finns en planskild förbindelse över E20, ligger den vackra slättsjön Vibysjön och Viby by med Viby kyrka. Befolkning Vretstorp antas i kommunens prognos öka sin befolkning med 19 inv. från nuvarande 841 inv. till 860 inv. år Under den senaste 10-årsperioden har folkmängden i tätorten minskat med 63 personer och på landsbygden har den minskat med 56 personer.

8 65 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Förvärvsarbetande med bostad i Vretstorp ( ) Män Kvinnor Näringsliv Vretstorps arbetsmarknad domineras av tillverkningsindustri, vård- och omsorg samt handel och kommunikation. Lite statistik Antalet förvärvsarbetande som även är bosatta i tätorten uppgår enligt SCB till 374 personer. Nettopendlingen uppgår till -148 personer. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området: 226 personer. 141 personer pendlar in till tätorten och 289 pendlar ut. Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Förvärvsarbetande med bostad i Vretstorp ( ) Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Män Kvinnor Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Vretstorp innefattar livsmedelsbutik, matservering, specialbutiker, kiosk, bensinstation, barnomsorg, F-6 skola, bibliotek, frikyrka, Folkets Hus, biograf och samlingslokaler, idrottsplats, folkpark, servicehus och distriktssköterska. 7-9-skola och gymnasieskola är belägen i Hallsbergs tätort. Kommunikationer Europaväg 20 passerar norr om Vretstorp. Trafikmängden på E20 uppgår till ca fordon per dygn Askersundsvägen, lv 517, som korsar järnvägen i samma plan, har en trafikmängd på ca 800 fordon per dygn. Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

9 66 Persontågen på stambanan Stockholm - Göteborg, gör inte några uppehåll i Vretstorp. Närmaste järnvägsstation finns i Hallsbergs tätort. Kollektivtrafiken upprätthålls med bussar. Vretstorp har bussförbindelser med Askersund, Laxå, Hallsberg och Örebro. Gång- och cykeltrafiken är separerad från den övriga trafiken utmed Askersundsvägen, lv 517 och med en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Trafiknätet i resterande delar av Vretstorp är inte differentierat. Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan. Avloppshantering Vretstorp kan med hänsyn till omhändertagande av avloppsvatten utökas med 500 personekvivalenter - (PE). Vatten Vattnet i Vretstorp räcker till att öka med samma mängd som avloppsreningsverket kan öka nämligen 500 personekvivalenter (PE). En förstudie ska tas fram för överföringsledningar mellan Vretstorp och Östansjö. Denna förstudie bör samordnas med ombyggnation av Askersundsvägen, lv 517, eller utredningen av regional vattenförsörjning från Vättern. Fig. Våtmarksområde i Viby norr om Vretstorp. Vibysjön med kulturlandskapet i Viby, Etternärke med det av isälvsavlagringar, drumliner, präglade landskapet vilket är en stor tillgång också för de boende i Vretstorp.

10 67 Fig. Vretstorps skola med idrottsanläggning ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen. Fig. Utsikt över Vibyslätten från Nalavibergs ekängsreservat.

11 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 68

12 69 Analys av tidigare ställningstagande Vretstorp omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har i stor utsträckning följts vid den utbyggnad som skett i Vretstorp. E 20 har byggts ut i ny sträckning mellan den gamla sträckningen och Vibysjön så som översiktsplanen redovisade. Större delen av bebyggelsen omfattas av detaljplan. Detaljplan saknas dock för bebyggelsen i anslutning till Ekbäcksvägen i Vretstorps sydvästra. Detaljplan saknas också för bebyggelsen som är belägen mellan skolområdet och området söder om E 20. Framtidsvision Bostäder. Vretstorp kan i Äbbetorpsområdet / Ekbäcksvägen erbjuda högt belägna och attraktiva tomter för villabyggnation. För den som önskar ett mer centralt läge finns tomter i centrum vid Kristallgatan. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 24 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, innebär möjligheter för att uppföra sammanlagt omkring 190 lägenheter. Ytterligare mark för bostäder kan i framtiden erbjudas inom området väster om Askersundsvägen och norr om den nya idrottsplatsen. Service. Planlagd mark finns för att trygga känd efterfrågan på kommersiell, kulturell och social service. Industri. Planlagd mark finns i viss utsträckning för nyetablering och/eller utbyggnad av industrier. Huvuddelen av denna markreserv ägs av privata fastighetsägare. Ytor för framtida industrietablering redovisas i planen. Dessa omfattar totalt 16,5 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 165 arbetstillfällen. Kommunikationer. I översiktsplanen redovisas sträckningen av den framtida utbyggnaden av Askersundsvägen, länsväg 517, i ett läge öster om bebyggelsen och med planskild korsning med stambanan. Stambanan trafikeras på sträckan av tåg mellan Stockholm och Göteborg samt Värmlandsbanan mot Oslo. Bommarna i Vretstorp är fällda nästan ett halvt dygn per dag! Både säkerhet och barriäreffekter motiverar en utbyggnad av planskild korsning. Lagakraftvunnen detaljplan har upprättats under ledning av Vägverket (Trafikverket) som också svarat för projektering, utredning och upprättandet av projekthandlingar. Enligt Hallsbergs kommun finns det inget behov av fler utredningar med hänsyn till plan- och bygglagen eller väglagen. Trafikverket har vid samråd framfört en avvikande uppfattning och menar att ytterligare utredningar kan komma att erfordras. Genom beslut i Länsstyrelsen prioriteras de åtgärder i länet som med hänsyn till tilldelade medel skall genomföras. Ny förbifart väg 517 i Vretstorp med bro över järnvägen, med beräknad total kostnad 76 Mkr har i Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län, inte kunnat rymmas inom planen 1. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030). Hallsbergs kommun arbetar för att Länspendeln skall få en hållplats i Vretstorp. 1 Väg 517 med ny bro över järnvägen var i den föregående infrastrukturplanen prioriterad för byggstart

13 70 Östansjö är beläget utmed Västra Stambanan ca 8 km väster om Hallsberg. Länsväg 529 går från Viby och E20, genom Östansjö, till rv 50 och fortsätter sedan in till Hallsberg. Avståndet till länscentrum Örebro är ca 35 km. Befolkningen i tätorten uppgår till 873 invånare och i tillhörande landsbygd bor 388 personer. I samhällets norra del ligger den vackra Bäcksjön med badplats och idrottsplats. Befolkning Befolkningen i Östansjö beräknas enligt kommunens prognos minska från 873 inv. ( ) med 33 inv. till 840 inv. år Under den senaste 10-årsperioden har folkmängden i tätorten minskat med 5 inv. från 878 personer till 873 personer, även folkmängden på landsbygden har minskat från 405 personer till 388 personer.

14 71 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Förvärvsarbetande med bostad i Östansjö ( ) Näringsliv I Östansjö finns det arbetstillfällen inom främst vårdoch omsorg, verkstads- och entreprenadverksamhet. Antalet förvärvsarbetande med bostad i tätorten uppgår enligt SCB till 412 personer. Nettopendlingen uppgår till Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Kommunalt ägda företag och organisationer Förvärvsarbetande med bostad i Östansjö ( ) Män Kvinnor Män Kvinnor Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området: 120 st. 82 personer pendlare in och 374 pendlar ut ur tätorten. Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Östansjö består av servicebutik/kiosk, bensinstation, gruppboenden för äldre- och funktionshindrade, barnomsorg, F-6-skola, Folkets Hus med samlingslokaler, bibliotek, frikyrka, idrottsplats och friluftsbad. 7-9-skola och gymnasieskola är belägen i Hallsbergs tätort. Kommunikationer Länsväg 529 som går genom Östansjö och ansluter till europaväg 20 väster om tätorten, har en trafikmängd på fordon per dygn. Tågen på stambanan gör inte uppehåll i Östansjö. Kollektivtrafiken upprätthålls med bussar. Östansjö har bussförbindelser med Laxå, Vretstorp, Hallsberg och Örebro. Gång- och cykeltrafiken är separerad från den övriga trafiken utmed länsväg 529. I övrigt är trafiknätet är till största delen odifferentierat. Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

15 72 Fig. Östansjö, vackert beläget vid Bäcksjön. Vid sjön finns badplats och idrottsplaner.

16 73 Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafikanalys enligt Lugna Gatan. Avloppshantering Östansjös avlopp pumpas till Hallsbergs avloppsreningsverk. Analys Därmed finns kapacitet för utbyggnad av avloppsledningsnätet.. Vatten Östansjö får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Det finns inga begränsningar för mängden vattenuttag. Analys Därmed finns kapacitet för utbyggnad av vattenledningsnätet.

17 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 74

18 75 Analys av tidigare ställningstagande Östansjö omfattas av den kommunomfattande Översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har följts vid den utbyggnad som skett i Östansjö. All bebyggelse söder om stambanan omfattas av detaljplan. Bebyggelsen norr om stambanan är inte detaljplanelagd med undantag av industrimarken i nordöstra delen. Framtidsvision Östansjö är ett attraktivt mindre samhälle med ca 870 invånare på cykelavstånd från Hallsberg. I sluttningen mot norr finns högt belägna tomter med utsikt mot Bäcksjön. Vid Bäcksjön finns badplats och idrottsplats. I anslutning till sjön redovisas mark som skall planläggas för bebyggelse. Bäcksjön har fantastiska förutsättningar för att utvecklas till ett rekreationsområde av parkliknande karaktär. Där nya bostäder kan ges ett helt unikt läge. Vid Lindhult, söder om Östansjö finns en ridsportsanläggning och i öster ligger Tripphult. Ett område som är mycket attraktivt för friluftsliv och rekreation. Området har en särskild betydelse för längdskidsporten. Bostäder. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt ca 29 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, skapar möjlighet att uppföra sammanlagt omkring 230 lägenheter. Bäcksjön hör till ortens främsta tillgångar. I översiktsplanen redovisas möjligheter att bygga bostäder i sjöns omedelbara närhet. Dessutom redovisas en framtida utbyggnadsriktning för bostäder, söder om Hallsbergsvägen i östra delen av Östansjö samhälle. Service. Planlagd mark finns för att trygga tillgången på kommersiell, kulturell och social service. Industri. I planen redovisas ytor för framtida industrietablering som uppgår till totalt 3 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 30 arbetstillfällen. Kommunikationer. Östansjö är genom sin närhet till Hallsberg ett attraktivt alternativ till bosättning i centralorten. En utbyggnad av gång- och cykelväg utmed LV 529 mellan Hallsberg och Östansjö är angelägen. Detta behov har blivit än mer påtagligt sedan Posten Norden i september 2010, beslutat att bygga en ny postterminal i direkt anslutning till Västra Stambanan vid Hult / Tomta, strax öster om väg 50. Genom att också förbättra den vägförbindelse som finns på norra sidan av järnvägen och som går fram till RV 50, kan Östansjö också vara ett attraktivt bostadsalternativ för de som i framtiden kommer att ha sina jobb i anslutning till Hallsbergsterminalen och arbetsområdena utmed Tälleleden. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030). Hallsbergs kommun arbetar för att Länspendeln skall få en hållplats i Östansjö.

19 76 Sköllersta är beläget ca 20 km nordost om Hallsberg. I södra delen av Sköllersta går riksväg 51. Avståndet till läns centrum Örebro är ca 20 km. Befolkningen i tätorten uppgår till cirka 1125 personer. Sköllersta har tidigare varit ett stationssamhälle vid den numera nedlagda järnvägen Örebro-Norrköping. Sköllersta ligger i en etablerad kulturbyggd där den medeltida kyrkan, Närkes domkyrka mitt i samhället. Ett bekvämt pendlingsavstånd till Örebro och universitetsområdet stärker ortens utveckling. Befolkning Sköllersta antas i kommunens prognos öka sin befolkning med ca 10 inv. från 1125 inv. ( ) till ca 1135 inv. år Under den senaste 10-års perioden har folkmängden i tätorten ökat marginellt från 1114 personer till 1125 personer, vilket innebär en ökning med 11 personer. På den omkringliggande landsbygden har folkmängden under samma period minskat med 9 personer från 465 personer till 456 personer.

20 77 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske Tillverkning och utvinning Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering Byggverksamhet Handel och kommunikation Förvärvsarbetande med bostad i Sköllersta ( ) Näringsliv Ortens största arbetsplats är Atria Lithells AB, en livsmedelsindustri vars främsta produkt är korv och färs. Övriga arbetstillfällen finns främst inom vårdoch omsorg samt handel. Sammantaget finns det 680 arbetstillfällen på orten. Finansiell verksamhet och företagstjänster Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning mm Ej specificerad verksamhet Samtliga näringsgrenar Offentlig sektor totalt Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning Landsting Övriga offentliga institutioner Näringslivet och övriga organisationer totalt Aktiebolag, ej offentligt ägda Förvärvsarbetande med bostad i Sköllersta ( ) Män Kvinnor Män Kvinnor Antalet förvärvsarbetande som även har sin bostad i tätorten uppgår enligt SCB till 562. Nettopendlingen uppgår till personer pendlar in till tätorten och 450 personer pendlar ut. Utpendlingen sker i första hand till arbetsställen i Örebro. Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området är 653 personer. Service Den kommersiella, kulturella och sociala servicen i Sköllersta består av livsmedelsbutik, bensinstation, barnomsorg, F-6 skola, folkhögskola, bibliotek, kyrka, samlingslokaler i Tingsgården, idrottsplats, elljusspår och distriktssköterska. 7-9-skola finns i Pålsboda och gymnasieskola i Hallsberg. Övriga företag, ej offentligt ägda Statligt ägda företag och organisationer Kommunalt ägda företag och organisationer Landstingsägda företag och organisationer Övriga organisationer

21 78 Kommunikationer Riksväg 52 som passerar Sköllersta, har en trafikmängd på ca fordon per dygn. Sockenvägen, länsväg 673, går genom Sköllersta och ansluter till rv 52. Till Sockenvägen ansluter länsväg 672, Vranavägen. Sköllersta har bussförbindelser med bl a följande orter: Hallsberg, Pålsboda, Hjortkvarn, Odensbacken och Örebro. Separerade huvudstråk för gång- och cykeltrafik finns utbyggda i begränsad omfattning. Trafikverket har i samverkan med Hallsbergs kommun utrett förhållandena för oskyddade trafikanter utmed Sockenvägen. Det är mycket angeläget att skapa trygga gc-vägar och busshållplatser för oskyddade trafikanter i Sköllersta. Avloppshantering Sköllersta kan utöka med 800 personekvivalenter (PE). I anledning av Atria Lithells AB utökade verksamhet planeras en ytterligare utbyggnad av reningsverket i Sköllersta. Analys Det finns ingen begränsning för utbyggnad av spillvattennätet. Vatten Sköllersta får sitt vatten från Blacksta i Kumla. Reservvattentäkt för Sköllersta saknas. En utredning om detta ska ske, en möjlig lösning är samarbete med Atria Skandinavia som har en egen vattentäkt. Analys Det finns inga begränsningar för utbyggnad av vattenledningsnätet. Vägnätet är närmare redovisat i dokumentet Trafikplan Hallsberg, Framtagen med trafiknätsanalys enligt Lugna Gatan.

22 79 Fig. Prästängens ekreservat utgör ett Natura 2000 område och är samtidigt en stor tillgång för de boende i Sköllersta.

23 ÖP F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 80

24 81 Analys av tidigare ställningstagande. Sköllersta omfattas av den kommunomfattande översiktsplanen för Hallsbergs kommun, med fördjupningar antagen av kommunfullmäktige och med aktualitetsbeslut Översiktsplanens intentioner har följts vid den fortsatta utbyggnaden av SkölIersta. All bebyggelse i SkölIersta omfattas av detaljplan, med undantag för delar av Sörbyområdet mellan Sörbyvägen och Sockenvägen samt bebyggelsen vid Kävestakorset. Framtidsvision Sköllersta är med sitt läge ett bekvämt bostadsalternativ för de som har sitt arbete vid Örebro Universitet eller motsvarande geografiska område. Sköllersta ligger mitt i en vacker kulturbygd och nära Kvismaren. Hallsbergs kommun erbjuder i Sköllersta attraktiva tomter vid Prästängsvägen med en underbar utsikt över kulturlandskapet. I översiktsplanen redovisas också utbyggnadsområden för bostäder i centrum vid Stationsvägen och väster om Treuddsvägen. Bostäder. Ytor reserverade för framtida bostadsbebyggelse omfattar totalt 24 ha, vilket med ett antagande av 8 lägenheter/ha, skapar möjlighet att uppföra sammanlagt omkring 190 lägenheter. Service. Planlagd mark finns för att trygga tillgången på kommersiell, kulturell och social service. Industri. För nyetablering av industrier finns planlagd, mark i begränsad omfattning. Utbyggnadsmöjligheter för Atria Lithells AB är redovisade i översiktsplanen öster om den mark företaget äger. Ytor för framtida industrietablering omfattar totalt cirka 15 ha, vilket med en antagen sysselsättningstäthet av 10 personer/ha, möjliggör cirka 165 arbetstillfällen. Kommunikationer. I översiktsplanen prioriteras en utbyggnad av ett sammanhängande gång- och cykelvägnät och säkra busshållplatser. Hallsbergs kommun har ställt sig bakom Trafikverkets förstudie avseende trafiksäkerhetsåtgärder utmed Sockenvägen. Trafikverket har också utrett åtgärder för att öka trafiksäkerheten utmed väg 51, vid vägkorsningen Kävesta. Hallsbergs kommun har ställt sig bakom förslaget till åtgärder. Genom beslut i Regionförbundet Örebro prioriteras de åtgärder i länet som med hänsyn till tilldelade medel skall genomföras. En nybyggnad av riksväg 51 i ny sträckning mellan Svennevad Kvarntorp ingår i länsplanen. Projektet har kostnadsberäknats till 202 Mkr. I Länsplan för regional transportinfrastruktur redovisas medel för en första etapp mellan Kvarntorp och Pålsboda, med början år Under åren 2014 och 2015 finns det 93 Mkr reserverade i planen. Resterande medel finns upptagna i planen under åren Det kan således göra det möjligt att fortsätta utbyggnaden med den andra etappen som avser sträckan Pålsboda Svennevad. En utbyggnad av riksväg 51 så som planeras, innebär att trafik överflyttas från Kävestakorsningen till Kvarntorpskorsningen. Enligt Regionens UtvecklingsStrategi RUS, kommer regionens utveckling att fokuseras på ett stomnät mellan de större orterna, kombinerat med anropsstyrd trafik i övriga delar av länet (i enlighet med Målbild för kollektivtrafiken 2015 och 2030).

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen.

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen. 3. Kommunikationer MÅL det här vill kommunen uppnå Vägar: Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. Planering ska ske så att störningar

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

Ljusfallshammar med omnejd

Ljusfallshammar med omnejd Ljusfallshammar med omnejd Området Ljusfallshammar med omnejd ligger 25 km nordväst om Finspångs tätort. Områdets enda tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar ligger Lämneå Bruk.

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Bakgrund. Del 1 Bakgrund

Bakgrund. Del 1 Bakgrund Del Åkarp är en intressant plats för planering då dess läge mellan väg E, E6 och Södra Stambanan är fördelaktigt samt att tätorten ligger inom kollektivtrafi kavstånd mellan Malmö och Lund. Bostadsfrågan

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN MULLSJÖ KOMMUN 24 NÄRINGSLIV Brannan AB (f d Rexor) är ett av industriföretagen som blomstrar i Mullsjö. HUR SER DET UT? Av kommunens drygt 7200 invånare 1998 var ca 3150 yrkesverksamma. Av dessa arbetade

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Länstransportplan för Gävleborgs län

Länstransportplan för Gävleborgs län 1(5) Version 2017-04-10 Beslutsunderlag Hållbarhetsnämnden 2017-04-20 Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025 Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2021 Sammanfattning Föreliggande förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Sikfors Byaområde. Förutsättningar och förslag

Sikfors Byaområde. Förutsättningar och förslag Sikfors Byaområde 1 Sikfors Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Sikfors har ökat med ca 4% under den senaste 10-årsperioden. Om man jämför med kommunen i övrigt visar det sig

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag Storsund Byaområde 1 Storsund Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Sara Berg Antalet boende i Storsund har under åren 1996-2006 minskat med ca 10 %. Åldersfördelningen avviker från kommunen

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

En Workshop om Framtiden i Gråbo

En Workshop om Framtiden i Gråbo En Workshop om Framtiden i Gråbo Onsdag 26 april kl 13.30 Bygdegården Gråbo Program En Workshop? Framtiden i Gråbo? Staden före 1900 - talet Skolan Kyrkan Västgötabanan 1915-1965? efter 1970 Skogsmark

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem.

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. MULLSJÖ KOMMUN 39 BEBYGGELSE BOSTÄDER Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. HUR SER DET UT? Bebyggelsen i Mullsjö kommun är utpräglat

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

KAP 6 BOSTÄDER OCH BOENDE

KAP 6 BOSTÄDER OCH BOENDE foto: Bosse Björk KAP 6 BOSTÄDER OCH BOENDE Boendemiljöerna i Hallsbergs kommun är varierande och följer i stort den sammansättning som finns i kommuner och orter av liknande storlek runt om i Sverige.

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Kort PM om planberedskapen i Örebro län

Kort PM om planberedskapen i Örebro län Kort PM om planberedskapen i Örebro län (Sammanställning och komplettering av tidigare utredning) Syfte: Att översiktligt belysa byggklarheten för mark och tomter avseende villor och flerbostadshus i länets

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 SÅNGHUSVALLEN 1 Ås, Krokoms kommun DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun BESKRIVNING AV PLANEN OCH DESS MILJÖKONSEKVENSER 1 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av denna beskrivning med bl.a. redovisning av

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer