Ansökan om»en kulturserver i Västsverige»

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om»en kulturserver i Västsverige»"

Transkript

1 1 BILAGA 1 Till Stiftelsen Framtidens kultur Ansökan om»en kulturserver i Västsverige» Projektbeskrivning Vi planerar att bygga upp en internetserver i Göteborg som är helt inriktad på kultur. Den skall vara öppen för alla kulturinstitutioner, stora som små, i Göteborg med omnejd och ha kopplingar ut i Europa. Vi tror att vårt projekt skulle kunna fungera som katalysator och sätta igång en rad spännande processer i det västsvenska kulturlivet. Tidskriftsverkstaden i Göteborg och tidskriften Ord&Bild kommer att stå som huvudorganisatörer samtidigt som deltagarna ansvarar för sitt respektive innehåll. Ord&Bild är med sina 103 år på nacken Sveriges äldsta kulturtidskrift. Det är en i dag högst vital publikation med breda internationella kontaktytor och god förankring i det svenska kulturlivet. Tidskriftsverkstaden i Göteborg startades 1992 delvis på initiativ av Ord&Bild och är idag en självständig och expansiv organisation. Idag samlar Verkstaden 40 tidskrifter från hela Västsverige. Idén med Verkstaden är att främja produktionen av tidskrifter, att verka för ett utökat samarbete mellan olika redaktioner och att driva projekt som är till gagn för tidskriftsverksamhet i stort. Att sätta upp en internetserver är en naturlig förlängning av Verkstadens verksamhet. Våra erfarenheter kan komma de andra tidskriftsverkstäderna i landet till del och projektet skulle kunna fungera som modell för hur dessa kan arbeta med den nya informationstekniken. Vi hör inte till dem som tror att det tryckta ordet boken, tidskriften hör historien till och att vi i framtiden endast kommer att läsa text på skärmar. Men vi är övertygade om att den nya tekniken erbjuder stora möjligheter. Det är möjligheter som inte bör överlämnas enbart åt marknadskrafterna och teknikfantasterna. Vi menar att också kulturellt verksamma människor har anledning att tillägna sig och använda sig av de nya informationstekniska redskapen. Tekniken finns redan, men sällan ett innehåll att fylla den med (till slut tröttnar man på att stirra på puttrande kaffekokare i Kalifornien). Vi har ett innehåll och vill använda oss av tekniken. Vi vill inte bara erbjuda tillgång till internet utan också kurser i hur man kan använda sig av det; hur man lägger upp egna World Wide Web-sidor, underhåller dem och lär sig navigera på nätet m m. Idén är inte att rikta sig till allmänheten i första hand utan att söka upp dem inom kultursektorn vi tror kan ha något meningsfullt att kommunicera och visa dem hur de kan göra det via internet. På så sätt kommer projektet att ge nya grupper möjlighet både att ta del av det som händer på kulturområdet i Västsverige och nå ut internationellt. Vi hoppas att detta leder till nya former av samarbete mellan de inblandade. Själva sättet att presentera sin verksamhet på skulle också det kunna leda till nya idéer, former och konstnärliga uttryck. Verksamheten är inte tänkt att vara vinstdrivande, men vi har för avsikt att ta betalt för våra tjänster. Så snart som praktiskt är möjligt kommer vi att etablera en ny organisation (juridisk person) som en samarbetsform mellan Ord&Bild och Tidskriftsverkstaden. Skulle ett ekonomiskt överskott uppstå ska det återinvesteras i verksamheten. Projektet är tänkt att löpa på tre år. Målsättningen är att verksamheten därefter ska vara ekonomiskt självbärande.

2 Varför sätta upp en egen server? 2 Ursprungligen fanns inga kommersiella intressen inblandade i internet. Under senare år har situationen förändrats. Å ena sida har innehållet på nätet börjat kommersialiseras; en rad företag säljer sina varor via internet. Å andra sidan har det dykt upp ett antal leverantörer som säljer»tillgång till» internet. Enligt vår uppfattning innebär denna utveckling risker för det fria informationsutbyte som tidigare präglat nätet, men det är en utveckling som knappast går att hejda. Det gäller att göra det bästa av den nya situationen. Just nu växer antalet internetleverantörer i rasande fart, prisbildningen är oöverskådlig men stadigt sjunkande. Varför inte köpa tjänsterna? Varför inte vänta på att priserna sjunker ytterligare? Varför vill vi starta ytterligare en server? Det främsta skälet är inte ekonomiskt utan handlar om läroprocesser, kompetensutveckling och makten över det fria ordet. Internet är en infrastruktur och hur denna upprättas handlar, som för alla infrastrukturer, om makt. Att starta en egen server innebär att få större makt över hur man själv presenterar och distribuerar sitt innehåll. Den handlar också om att tillägna sig tekniken, lära sig att behärska den och ställa den i sin tjänst. Vi har tänkt att hålla en utpräglad lågprisprofil tillhandahålla internet så billigt som möjligt men inte i första hand konkurrera med priset. Vi vill istället arbeta med att introducera tekniken, göra den begriplig och tillgänglig för människor som är intresserade av möjligheterna men frågande inför den tekniska komplexiteten. Vi vill guida Västsveriges kulturproducenter genom cyberrymden. Stockholms tidskriftsverkstad har också planer på ett serverprojekt, bl a i samarbete med kulturinstitutioner på Gotland och länderna kring Östersjön. Att utveckla samarbetet mellan olika regionala kulturcentra blir allt viktigare. Våra erfarenheter, tillsammans med Stockholms, kan sedan utnyttjas av verkstäderna i Lund och Luleå. Det pågår redan flera projekt i Göteborg liknande vårt. På initiativ av kommunens kulturnämnd har ett projekt dragits igång vars syfte är att presentera bl a de kommunala kulturinstutionerna på World Wide Web. Vi har inlett ett samarbete med kulturnämnden; med förenade krafter kan vi ge en god digital bild av det västsvenska kulturlivet. Vi har diskuterat möjligheten att i ett uppbyggnadsskede (t o m dec 95) få använda oss av samma server som kulturnämnden, Datatorgets server på Lindholmen, för att snabbt komma igång. Ytterligare ett projekt, den s k Föreningslänken, pågår som ett samarbete mellan studieförbunden i Göteborg och Stadsbiblioteket. Vi vänder oss till en delvis annan målgrupp: fristående kulturproducenter tidskrifter, bokförlag, teatergrupper, kulturföreningar, enskilda författare, konstnärer, journalister och översättare nyfikna på den nya teknikens möjligheter. Vi tror att dessa olika kulturservrar på ett utmärkt sätt kan komplettera varandra och fungera ömsesidigt förstärkande. Vid arkitektursektionen på Chalmers pågår ett projekt att bygga om den sk gasklockan i Göteborg till en»multimediekampanil»; i samtal med denna grupp har vi sett en rad gemensamma möjligheter öppna sig. Vi ser sålunda ett antal samarbetsmöjligheter och tror att vi tillsammans kan vitalisera regionens kulturella liv och ge det ett digitalt ansikte. Något om teknik och social förändring Men behöver vi verkligen Internet? Ja, vi tror det. Mera av något betyder inte alltid bara»mera», ibland betyder det också»annorlunda». En kvantitativ ökning kan ibland leda till en kvalitativ förändring. Så länge bara 10 personer har telefon är apparaten inte särskilt användbar, men ju fler som skaffar den, desto mer användbar blir den, till slut blir den omöjlig att vara utan. Nya förbindelser kan upprättas och kontakter etableras. Världen växer.

3 Genom att erbjuda Göteborgs kulturarbetare enkel och billig tillgång till nätet hoppas vi att nya möten kommer till stånd, nya kontakter knyts och att det händer nya och annorlunda ting. Ju fler som har tillgång till det desto mer användbart blir det. Vi vill upprätta nya mötesplatser. Erfarenheterna av internet hittills inte minst på universiteten säger att det inte räcker med en rent teknisk tillgång till nätet för att alla ska utnyttja det. Ett fåtal entusiaster lär sig själva, det stora flertalet är avvaktande eller skeptiska. Därför ser vi som vår uppgift att inte bara tillhandahålla tekniken, och ge teknisk support, utan fr a att introducera tekniken, skapa nyfikenhet och visa på dess användningsområden. Vi vill ge social och kulturell support. 3 Vad ska vi använda servern till? Vi vill erbjuda en uppkoppling till internet som fyller åtminstone fyra funktioner: 1) Den skall vara ett sätt att skaffa information; vi vill inte sätta upp någon BBS utan erbjuda våra användare full tillgång till nätet. Alla ska kunna»surfa» vart de vill. 2) Den skall vara ett sätt att själv nå ut. Vi vill erbjuda hemsidor, hjälpa till att konstruera dem, göra kopplingar (länkar) och visa vilka möjligheter tekniken rymmer. En tidskrift får t ex möjlighet att visa upp artiklar, bilder och layout. Varje tidskrift kan i sin tur ha länkar till hemsidor runt om i världen med liknande innehåll. Naturligtvis kommer det att finnas möjlighet att visa såväl text, bild, ljud som film. Tidskriftsverkstaden i Göteborg arbetar med att bygga upp ett historiskt arkiv och register över kulturtidskrifter i regionen. Detta register skall presenteras i Kulturservern och förses med de sökfunktioner som denna teknik ger möjlighet till. Här skall exempelvis Ord&Bilds redan datoriserade register över samtliga artiklar under 103 år finnas med, kompletterat med möjlighet att från tidskriftens gigantiska lager beställa hem just det tidskriftsnummer man söker. 3) Den skall vara ett sätt att sköta korrespondens och kontakter; alla användare får en egen e- postadress. Denna kan länkas till respektive hemsida/hemsidor. 4) Den skall vara ett instrument för samordning och samarbete. Ett exempel är planerna på ett västsvenskt kulturkalendarium: En ständigt uppdaterad almanacka med aktuella kulturevenemang i Göteborgsregionen. Här kommer vi att samarbeta med bl a tidskriften Atalante. Servern kan vidare fungera som debattforum genom s k newsgroups där t ex kulturpolitik i regionen eller gemensamma frågor för tidskrifter i alla länder kan debatteras. Internationellt samarbete Såväl Tidskriftsverkstaden i Göteborg som Ord&Bild har redan väl utvecklade internationella kontaktnät. Tidskriftsverkstaden har goda kontakter med tidskrifter utomlands. Vi har t ex planer på att hjälpa till att bygga upp en tidskriftsverkstad i Polen. Tack vare våra kontakter med Konsorcjum Czasopism, en sammanslutning av 15 polska tidskrifter vars syfte bl a är att använda sig av den moderna informationsteknologin, hoppas vi på ett fördjupat samarbete med polskt kulturliv. I Moskva finns redan en verkstad som startats på initiativ från Göteborg, dessutom finns planer på att inleda en liknande verksamhet i St Petersburg. Ord&Bild kommer att delta i en internationell konferens om internet i Moskva januari 1996, då förhoppningsvis ytterligare kontakter kommer att knytas. Verkstaden har också ett samarbete med den spanska kulturtidskriftsföreningen. I samband med Bok- och bibioteksmässan i Göteborg hösten 1995 kommer vi att ordna en nordisk tidskriftskonferens, denna kommer att följas av en kontinuerlig diskussion (lämpligtvis elektronisk) kring de frågor som diskuterats där. Tillgången till e-post och möjligheten att presentera det man gör är oerhört central när det gäller internationellt samarbete. Det finns då också möjlighet att låta utländska tidskrifter publiceras på detta sätt i Sverige.

4 Ord&Bild publicerar sedan tre år den svenska utgåvan av den vid Collège de France utgivna europeiska recensionstidskriften LIBER. Förutom på svenska utkommer LIBER på ytterligare nio europeiska språk; den finns dock ännu inte på internet. Det finns ett stort intresse i Paris för att vi i Göteborg skulle stå värd för en tiospråkig digital utgåva. Med en egen server vore detta möjligt. Ord&Bild ingår också i ett nätverk av kulturtidskrifter i Europa som regelbundet träffas, och stod värd för en konferens Det är ett samarbete mellan de främsta tidskrifterna i Europa Esprit, Merkur, Lettre International, magazine littéraire, Sinn und Form, Kursbuch, MicroMega m fl. Vid den senaste konferensen i Wien september 1995 deltog 44 tidskrifter från 27 länder. Vår server skulle kunna stå som värd för en gemensam hemsida åt denna konferens och länka upp de tidskrifter som har egna hemsidor. Vi skulle kunna erbjuda plats åt tidskrifter som vill lägga upp egna hemsidor hos oss. Intresset för att vi skulle åta oss denna uppgift är stort bland de övriga deltagande tidskrifterna. Alla som någon gång varit på en konferens vet hur flyktigt det som uppnåtts där kan visa sig senare; det är svårt att upprätthålla kontakter. Internet är ett fantastiskt redskap för att göra det tillfälliga kontinuerligt. 4 Teknisk beskrivning och ekonomisk kalkyl Det som krävs för att få detta att fungera tekniskt är a) ingående telefonlinjer samt en modempool; b) en värddator (server); c) en fast uppkoppling till internet (tillhandahålles av något telefonbolag); d) programvara. Dessutom behöver vi e) ytterligare datorer för konstruktion av Web-sidor och för att gå ut på nätet samt scanner och skrivare. I ett första skede kommer det alltså att krävas vissa investeringar. Driftskostnaderna består i avgiften till telefonbolaget, lönekostnader (1,5 heltidstjänster), tekniskt underhåll, hyra mm. Efter hand kommer naturligtvis nya investeringar att krävas. Vi planerar att ta betalt för våra tjänster. Dels genom en avgift från dem som har en e-post adress eller web-sida hos oss, dels genom en avgift för dem som vill gå ut på Internet via oss (en lämplig kombination av fast resp. timkostnad), dvs varje användaridentitet vi lämnar ut måste kosta en viss summa. Dessutom planerar vi att erbjuda färdiga sidor till dem som vill, dvs ta betalt för vårt arbete med att designa och konstruera sidorna. De kurser vi ger kommer också att vara avgiftsbelagda. Ambitionen är att hålla priserna på samtliga dessa tjänster så låga som möjligt. Vi har kontakt med TELIA angående ev sponsring och överväger att kontakta Apple i samma ärende. Även om prognoser på detta område är synnerligen vanskliga siktar vi på att inom tre år uppnå sådan lönsamhet att verksamheten blir självbärande. I vår ansökan söker vi investeringskostnader samt full kostnadstäckning för år 1, 75% kostnadstäckning år 2 och 50% kostnadstäckning år 3. För en mer detaljerad ekonomisk kalkyl se bilaga 2 och 3. Tidsplan September: Projektbeskrivning formuleras, kontakter tas och intresse sonderas... Oktober/november: Ansökningar lämnas in, underhandlingar med TELIA; material samlas in och börjar läggas upp på Datatorgets server. januari/februari: Besked från stiftelserna. Om detta är positivt: februari: En ny organisation bildas mars-april: Vår egen server bör vara i funktion

5 5 Referensgrupp Till projektet har vi knutit en referensgrupp bestående av: David Applefield, Paris, Network of European Cultural Journals, Kerstin Aronsson, ordf. i NOFF, Nordiska föreningen för mindre förlag; Unn Brundin, Madrid, El Urogallo; Olle af Geijerstam, Tidskriftsverkstaden i Stockholmoch Kulturserver Gotland; Lars Jadelius, Chalmers och»gasklockeprojektet» i Göteborg; Agata Koss, Konsorcjum Czasopism, Lublin, Polen; Niklas Rydén, Atalante, Göteborg; Annika Strömberg, Göteborg Film Fest ival; Palome Valenciano, Madrid, Associacion de Editores de Revistas Culturales de España; Anna Vallgårda, Nordens Folkliga Akademi; Lotta Wide, Pusterviksteatern i Göteborg; Johan Öberg, kulturråd vid svenska ambassaden i Moskva; Erik Östling, Statens kulturråd. Alltså... Vi anser att Tidskriftsverkstaden i Göteborg och Ord&Bild är lämpliga drivkrafter när det gäller att starta en kulturserver i Göteborg; tillsammans har vi goda kontakter med kulturinstitutioner både i Västsverige och utomlands. Projektidén har mottagits väl och vi känner att vi har ett starkt stöd för ett driva den vidare. Vi har konkreta idéer och redan en mängd material som snabbt kan läggas upp på internet. Vi besitter även kompetensen och intresset för att lösa de tekniska och organisatoriska frågorna kring en internetserver. Göteborg i september 1995 Göran Dahlberg Tidskriftsverkstaden i Göteborg David Karlsson Redaktör och ansvarig utgivare av Ord&Bild Marc Rappe Projektanställd på Tidskriftsverkstaden Sekreterare i Ord&Bilds styrelse

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer ORIGO III KULTURENS KARTRITARE Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer Världskulturmuseet Göteborg 24 maj 2006 INNEHÅLL Kulturens kartritare... 3 Seminarium... 5 Summering...11 Utvärderingsenkät...12

Läs mer

KULTUR & EKONOMI. Omvärldsbevakning för Kultur- och Medieprojektet Business Region Göteborg. CHRISTER WIGERFELT / SIRI REUTERSTRAND (RED) Alba Media

KULTUR & EKONOMI. Omvärldsbevakning för Kultur- och Medieprojektet Business Region Göteborg. CHRISTER WIGERFELT / SIRI REUTERSTRAND (RED) Alba Media KULTUR & EKONOMI Omvärldsbevakning för Kultur- och Medieprojektet Business Region Göteborg CHRISTER WIGERFELT / SIRI REUTERSTRAND (RED) Alba Media KULTUR & EKONOMI KULTUR & EKONOMI Ett samarbete mellan

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer