Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg"

Transkript

1 Bidcon Handledning Bidcon Bygg

2 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG Inledning Consultec BidCon BYGG Läsanvisning Support och användarstöd Programmets uppbyggnad Programöversikt Uppslagsböcker (register) Rekommenderad arbetsgång i BidCon BYGG Kom igång med BidCon BYGG Skapa en ny projektkalkyl Strukturera nettokalkylen med rubriker Överför val från Uppslagsböckerna Komplettera med andra kalkylposter Justera tider på kalkylposter Justera priser på resurser Slutsida Utskrifter Lär dig mer om BidCon BYGG Uppslagsböcker Resurser Produktionsresultat (PR) Byggdelstyper (BDT) Infoga projekt Sortera kalkyl Formatera kalkyl Á-priser Produktionskoder Sök & filtrera Urval Skapa ett eget mallprojekt Uppdatering av projekt Import- och exportfunktioner Inställningar Sök på internet Information om sökvägar som används i BidCon Utskrifter Bildutskrifter av byggdelstyper Utskrift av rapportserie Skapa egna/gemensamma rapporter Lägga in Logotyp Skriva ut till annat fil-format, t ex PDF-fil Ordlista Bilaga: Installationer Sökväg på server Före installationen Installera BidCon Felsökning hårdvarulås Bilaga: Byggdelstabell Bilaga: Lathund för ikoner Bilaga: Lathund för kortkommandon Bilaga: Programegenskaper Bilaga: Garaget Consultec ByggProgram AB

3 2 Inledning 2 Inledning 2.1 Consultec Consultec är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor som tidigt började använda datorteknik internt för våra tjänster. I början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-stöd som i dag nått en marknadsledande ställning. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktionsoch byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Consultec ByggProgram är Sveriges ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVS-branschen. Vi utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt dimensioneringsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder vi även kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format. 2.2 BidCon BYGG Som byggare ska du inte slösa tid på onödigt rutinarbete. BidCon BYGG hjälper såväl byggkoncerner som fåmansföretag att få mer tid över, genom att planera smartare, göra säkrare beräkningar och bättre materialval. Allt fler upptäcker BidCon BYGG som gör arbetet både roligare och lättare. Detta är en handledning för BidCon BYGG-användare som behandlar de mest grundläggande funktionerna i programmet. Handledningen förutsätter att användaren har både grundläggande kalkylkunskaper och grundläggande kunskaper i Windows. Programmet BidCon BYGG finns i olika nivåer och denna handledning är till stora delar skriven med utgångspunkt av basversionen E1. Således kan vissa funktioner vara tillgängliga för dig i ditt BidCon BYGG men ej beskrivna i denna handledning. Om du skulle köra fast är du välkommen att kontakta oss. Ring till supporten på eller maila till Lycka till med ditt användande av BidCon BYGG! Consultec ByggProgram AB 2

4 2 Inledning 2.3 Läsanvisning Vi på Consultec är måna om att våra kunder skall ha största möjliga nytta av våra produkter. För att BidCon BYGG ska vara enkelt att använda har vi tagit fram denna handledning som ska guida er igenom programmet. De första kapitlen i handledningen innehåller en presentation av BidCon BYGG. Hur programmet är uppbyggt och dess grundläggande definitioner. I nästföljande kapitel byggs en enkel kalkyl upp steg för steg. Kapitlet Lär dig mer om programmet går djupare in i BidCon BYGG och här presenteras många finesser och funktioner som man kan ha nytta av när man kommit igång med kalkylarbetet i BidCon BYGG. I bilagorna finns bland annat uppgifter om hur man installerar BidCon BYGG och lathundar på olika ikoner, kortkommandon mm. För att förtydliga i handledningen och för att öka förståelsen om vad som avses i olika avsnitt har vi valt att i handledningen förändra standardtexten på lite olika sätt. Fet stil Blå text Kursiv stil Avser menyval, kommandon & knappar. Exempel: När ett dialogfönster avses presenteras det med fet stil på följande sätt;... en dialog för Nytt/öppna projekt öppnas... Klicka på OK. När tillgängliga alternativ finns och som det finns möjlighet att välja in markeras dessa med blå text och, som i följande exempel: Markera rad med Gjuten kantbalk med kantelement för form. används genomgående i handledningen när något ska förtydligas, till exempel om vad som sker i programmet när en ändring gjorts eller vid olika typer av val. 2.4 Support och användarstöd Du når vår support på kontorstid genom att ringa eller skicka e-post till Som ett komplement till vår support finns också en manual och supportfilmer som visar vanliga frågor. Du når manualen och filmerna via menyn Hjälp. Notera att manualen också kan skrivas ut i PDF-format från programmet. Behövs mera avancerad hjälp, så finns det möjlighet att vi kopplar upp oss mot er dator och hjälper till på distans, fjärrhjälp. Du når denna via menyn Hjälp, välj Support och välj Fjärrhjälp. 3 Consultec ByggProgram AB

5 3 Programmets uppbyggnad 3 Programmets uppbyggnad 3.1 Programöversikt BidCon BYGG består av kalkylark, uppslagsböcker (register), sammanställningar och slutsida. Registren innehåller information om olika byggdelstyper, produktionsresultat och resurser. Genom att välja ut och föra över valda registerposter till ett nettokalkylark och eventuellt omarbeta dessa till att passa det specifika projektet, byggs en kalkyl upp. Den kalkyl som är beräknad kan sedan presenteras i form av rapportutskrifter på ett antal olika sätt, beroende på hur kalkylen ska användas. Programmet är uppbyggt med ett antal fönster som kan nås från menyn eller via flikar längst ner till höger i programfönstret. De tre flikarna till vänster innehåller: Nto: Slut: Sam: Nettokalkylark - alla kalkylposter som ett projekt ska innehålla, läggs in här. Slutsida totalsummorna från kalkylarken överförs hit och kompletteras med fler uppgifter för att därmed erhålla en anbudssumma. Kalkylsammanställning sammanställning över alla resurser som finns i projektet och här finns också möjlighet att justera priser på ett smidigt sätt. De tre flikarna till höger öppnar uppslagsböckerna: BDT: Byggdelstyper - En byggdelstyp består av ett eller flera produktionsresultat (PR). PR: Produktionsresultat - Ett produktionsresultat består av en eller flera resurser (RES). RES: Resurser - Den lägsta beståndsdelen i kalkylen. Resurserna kan vara av typ; maskiner (A), material (M), arbetare (G), underentreprenörer (U), tjänstemän (T) samt information (I). Mer om de olika uppslagsböckerna på nästa sida. Consultec ByggProgram AB 4

6 3 Programmets uppbyggnad 3.2 Uppslagsböcker (register) Uppslagsböckerna är olika register över byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa uppslagsböcker visas i det nedre fönstret i programmet och innehåller fördefinierad information som enkelt kan anpassas i projektkalkylen Uppslagsboken BDT skiljer sig en aning från övriga uppslagsböcker då även en sammanställning och en bildyta finns inlagd. Uppslagsböckerna indelas på olika sätt. Du når dessa genom att välja från en urvalslista. System Som tidigare nämnts är BidCon vid installationen utrustat med ett stort antal byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa är skapade och underhålls av Consultec ByggProgram AB och är en direkt förädling av resurser och produktionsresultat i Byggregister Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket projekt man arbetar med. Egna/Gemensam Du kan själv utifrån Systemregistret skapa egna byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa benämns som egna/gemensamma. Underhåll av dessa BDT, PR och RES sköts av dig. Vid en ny-/ominstallation av programmet finns dessa alltid kvar. Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket projekt man arbetar med. Hur vet man vilken uppslagsbok som skall användas? I första hand används uppslagsboken byggdelstyper. En BDT är ett sammansatt recept på en viss byggnadsdel; exvis en mellanvägg. Använder du en BDT får du därför med dig hela väggen på en gång. (Både material- och arbetskostnad inkluderas) När du behöver en specifik sak, som inte är sammansatt av flera material exvis en limträbalk, hittar du det i uppslagsboken PR. (Både material- och arbetskostnad inkluderas) Uppslagsboken RES nyttjas inte alls i kalkylskedet utan är ett register där alla material, UE, gubbar etc. är inlagda med ett enhetspris. 5 Consultec ByggProgram AB

7 3 Programmets uppbyggnad Var kommer enhetspriserna ifrån? Priserna i systemet är angivna på resursnivån. Dessa priser är baserade på i första hand rikstäckande leverantörers artiklar och nettopriser som en normalstor entreprenör förväntas erhålla. Hur är tiden framräknad? De tidlistor som finns med vid installationen av BidCon BYGG är de officiella tidlistorna Nybyggnadsoch Ombyggnadslista Det är också dessa listor som används om man ej angett en specifik tidlista. Enhetstiderna nyttjas enligt principen att resurser av typ G i produktionsresultaten (som i detta fall är arbetare), kopplas till olika aktiviteter enligt dessa tidlistor. För vissa produktionsresultat har dock manuella tidsuppgifter angetts då det inte finns motsvarade enhetstider att utnyttja. Det finns dessutom en BidCon-lista där enhetstiderna anpassats efter våra användares påpekanden om brister med de officiella listorna. Dessa enhetstider är ofta högre. Consultec ByggProgram AB 6

8 4 Rekommenderad arbetsgång i BidCon BYGG 4 Rekommenderad arbetsgång i BidCon BYGG För att arbeta på ett strukturerat sätt i programmet så rekommenderar vi följande arbetsgång. 1. Skapa en ny projektkalkyl. Man utgår normalt från en befintlig projektkalkylmall. 2. Spara projektkalkylen. Ange projektbenämning och spara på rätt plats. Automatspara kan sedan nyttjas utan störningar. 3. Strukturera Nettokalkylen med rubriker. Lämpligt är i den ordning som man i verkligheten tänker bygga projektet. (Dubbelklick på BD) 4. Överför val från uppslagsböckerna. (Dubbelklick) Ange gärna mängder vid själva överförandet av byggdelstyper och produktionsresultat. 5. Kontrollera och eventuellt justera innehåll i överförda kalkylposter. (Dubbelklick på Benämning) Verifiera att varje kalkylpost har korrekt innehåll. Aktuellt projekt kanske ställer specifika krav. 6. Komplettera med andra kalkylposter. Arbeta med manuella rader eller detaljkalkyler om det behövs. 7. Justera tider på kalkylposter. Se över enhetstider för varje kalkylpost i dialog - Uppdatera tider i projektet. 8. Justera priser på resurser. I Kalkylsammanställningen ser man vilka projektresurser som ger stora kostnader. 9. Beräkna Slutsida. Överför totalsummor från kalkylarken och komplettera med fler uppgifter för en anbudssumma. 10. Skriv ut rapporter. Skapa utskrifter för projektet / kalkylen. 7 Consultec ByggProgram AB

9 5 Kom igång med BidCon BYGG 5 Kom igång med BidCon BYGG I detta avsnitt visas principen hur man skapar kalkylposter i ett projekt. I exempelkalkylen beräknas kostnaden för att bygga grunden till ett garage. Exemplet följer den rekommenderade arbetsgången beskriven i förra avsnittet. Ritningen till detta garage återfinns i Bilaga: Garaget. Handledningen baserar sig på BidCon BYGG basversion E Skapa en ny projektkalkyl 1. Starta programmet När programmet startar öppnas en dialog för Nytt/öppna projekt 2. Markera och klicka på OK. Här kan senare egna projektkalkylmallar också placeras. Dialog Projekt- och kalkylinformation öppnas. Till vänster i dialog Projekt- och kalkylinformation visas delarna Projekt samt Kalkyl. 3. Fyll i önskade uppgifter under Projekt: Projektkod Projektbenämning Ort Beställare 4. Komplettera med uppgifter under Kalkyl: Kalkyltyp (valbart endast om man har en kombinerad BYGG/ANLÄGGNING) Datum (Skrivs eller väljs in) Kalkylstatus (Alltid anbudskalkyl initialt) Räknat Kontrollerat En del av uppgifterna under Projekt samt Kalkyl skrivs senare ut i sidhuvudet på rapporterna. Consultec ByggProgram AB 8

10 5 Kom igång med BidCon BYGG 5. Komplettera med uppgifter under den högra halvan av dialogen, Tid & Pris: Sökordning för tidlistor: Här väljs vilka enhetstider som skall användas. BidCon-lista, Nybyggnadslista 1999 eller Ombyggnadslista Använd objektstillägg: Om man vill räkna upp timmarna med en faktor. Objektsfaktor: Den faktor som räknar upp timmarna. Exempel: faktor 1,1 = 10% påslag på timmarna. Koppla manuell tid till: Används om man vill att de manuella kalkylraderna skall kopplas till en specifik Gubbe. (Ändras vanligtvis inte.) Lönekostnad: Generell = Alla gubbar kostar lika mycket. Klicka på för att ändra timpengen. A -priser i projektet: Visar om A priser är aktiverat i kalkylen. 6. Avsluta sedan dialog Projekt- och kalkylinformation genom att klicka på OK. 7. Klicka direkt på Spara projekt. Dialogen Spara som visas och presenterar samtliga filer som sedan tidigare finns på den angivna katalogen. Här kan man också välja annan mapp/katalog än den föreslagna. 8. Skriv i detta fall Garaget i rutan för Filnamn och avsluta sedan genom att klicka på Spara. För att funktionen Automatspara ska fungera är det viktigt att filen sparas direkt när projektet är skapat. 9 Consultec ByggProgram AB

11 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.2 Strukturera nettokalkylen med rubriker Nu kan själva kalkylarbetet påbörjas. Till att börja med föreslås att du klickar på Ordna alla fönster, för att utseendet i programmet ska stämma överens med dina bildskärmsinställningar samt med bilder och beskrivningar i handledningen. För att få en bra överblick över innehållet i en projektkalkyl är det lämpligt att skapa rubriker för de olika kalkylposterna. Rubrikerna i exemplet följer SBEF Byggdelstabell, se vidare i Bilaga: Byggdelstabell. Byggdelstabellen är bra att använda som checklista så man inte missar något i kalkylen. Vi kalkylerar Garaget i samma ordning som vi i verkligheten bygger. Vi börjar därför med grundkonstruktionerna dvs kantbalken. Grundkonstruktioner hittar vi under byggdel 24. Vi börjar därför med att lägga in denna rubrik. 1. Ställ dig i kolumnen BD på första raden i kalkylarket och skriv 24, tryck sedan på Entertangenten. Alternativt Dubbelklick i BD-cellen öppnar en dialog med byggdelskoder att välja, ifall man är osäker på vilka rubriker och koder som finns. Med Formatera kalkyl kan man också i efterhand skapa motsvarande rubriker Consultec ByggProgram AB 10

12 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.3 Överför val från Uppslagsböckerna Uppslagsbok - Byggdelstyper Förutom att man erhåller en rubrik i benämningskolumnen så blir Uppslagsbok Byggdelstyper positionerad på motsvarande huvudgrupp [24] Grundkonstruktioner. Vilket innebär att samtliga byggdelstyper under denna huvudgrupp visas i en lista. Vi börjar med att överföra en kantbalk. Kantbalken är en byggdelstyp och denna återfinns i uppslagsboken BDT. Klicka på fliken för att aktivera Uppslagsbok - Byggdelstyper om det inte redan är gjort. Man bör utgå från den byggdelstyp i grundregistret som bäst överensstämmer med projektkraven och överföra den till kalkylarket, och därefter ändra den efter projektets krav. 1. Markera rad i Uppslagsbok-Byggdelstyper med Gjuten kantbalk med kantelement för form. 2. Dubbelklicka direkt på raden eller klicka på Överför till kalkyl. Nu öppnas dialogen Överför till kalkyl. I dialogen ska mängden av den aktuella byggdelstypen anges om den redan nu är känd. Sedan ska även ett alternativ anges om var i kalkylarket som byggdelstypen ska placeras. 3. Ange Mängd (m1) : 27 Alternativet Lägg till sist är förvalt vilket betyder att byggdelstypen placeras på sista lediga rad i kalkylen. Samma tillvägagångssätt som om kalkylen skulle byggas upp för hand. 4. Klicka till sist på OK. Detta resulterar i en första kalkylpost under motsvarande byggdelskod och rubrik. Man har i denna dialog också möjlighet att ange mängd via formler. Man kan använda de fyra räknesätten +, -, * och / samt parenteser (). 11 Consultec ByggProgram AB

13 5 Kom igång med BidCon BYGG Justera innehåll i överförda kalkylposter När du överfört en BDT till kalkylen är det viktigt att verifiera att kalkylposten stämmer överens med projektet. I detta fall skall vi göra några korrigeringar. 1. Dubbelklicka på kalkylposten i kalkylarket (rad 2) i kalkylen eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogen Ändra/visa byggdelstyp visas och presenterar aktuell byggdelstyp. I detta fall ska vi utföra följande ändringar: förändra yttre dimensioner, dvs ändra måtten på kantbalken. radera ett skikt byta ut ett skikt ändra benämning på byggdelstypen, till Kantbalk 300/300/460 kantelement. Consultec ByggProgram AB 12

14 5 Kom igång med BidCon BYGG förändra yttre dimensioner: Vi skall förändra måtten på kantbalken. 1. Klicka på Förändra yttre dimensioner. Dialogen Dimensioner öppnas. I denna dialog kan olika parametrar för den aktuella byggdelstypen förändras. 2. Ändra följande värden: Höjd platta + kantbalk 410 Bredd uk. Betong 300 Bredd betongsneddning Klicka sedan på OK. Skriv det nya värdet direkt eller ändra genom att använda pilarna för att stegvis öka eller minska värdet. 13 Consultec ByggProgram AB

15 5 Kom igång med BidCon BYGG Förändringarna slår igenom på flera sätt. Bl a kan man se detta genom att bilden på kantbalken förändrats och där de nya yttre dimensionerna påverkat måttsättningen. Sedan har också åtgång, (kolumn Åtg) av t ex betong korrigeras på grund av de nya förutsättningarna. Consultec ByggProgram AB 14

16 5 Kom igång med BidCon BYGG radera skikt: I detta fall så behövs ingen utvändig markisolering. Därför ska vi radera denna. 1. Markera sista raden i listan som innehåller Isolering Extr.(XPS)skiva tj=70, 90 kpa. Lägg märke till att markisoleringen markeras med rött i bilden. 2. Klicka på Radera/återställ skikt. 3. Klicka för Visa endast aktiva för att slippa se de raderade skikten. Raderade skikt visas genom att klicka på Visa alla. Testa att växla mellan Visa alla/visa endast aktiva. De markeras med ett R i vänster kant men ingår ej i byggdelstypen. Kan på nytt aktiveras med samma knapp. 15 Consultec ByggProgram AB

17 5 Kom igång med BidCon BYGG byta ut ett skikt: I detta fall står det på ritningen att vi ska ha betongkvalitet C 28/ Markera raden i listan som innehåller Betong II C 25/30 (K30) std i sula. 2. Klicka på Visa utbytesalternativ. Programmet öppnar dialogen Byt produktionsresultat och visar en lista på samtliga produktionsresultat, grupperade på samma sätt som det produktionsresultat som skall bytas ut. 3. Markera Betong II C 28/35 (K35) std i sula. 4. Dubbelklick på raden eller klicka på Överför. I nedre delen på bilden visas nu vilket produktionsresultat som ska bytas ut och till vilket du valt att byta. Tillbaks i dialogen Ändra/Visa byggdelstyp har betongkvalitén nu blivit utbytt till Betong II C 28/35 (K35) std i sula (pump/roterbil). ändra benämning på byggdelstypen: Consultec ByggProgram AB 16

18 5 Kom igång med BidCon BYGG I detta fall återstår att ge byggdelstypen en benämning som bättre passar för aktuellt projekt. 1. Byt benämning på byggdelstypen, skriv in: Kantbalk 300/300/460 kantelement. 2. När samtliga ändringar är genomförda ska dialogen avslutas genom att klicka på OK. Innehållet i byggdelstypen bör efter detta se ut så här: Tillbaka i nettokalkylarket ser vi att benämningen är den nya och de övriga förändringarna också slagit igenom till andra kolumner. 17 Consultec ByggProgram AB

19 5 Kom igång med BidCon BYGG Nu är det dags att lägga in nästa kalkylpost i nettokalkylarket. Den kalkylpost som ska läggas in härnäst i kalkylen är Platta på mark. En Platta på mark motsvarar byggdel Ställ dig på rad 4 i kolumn BD och skriv i detta fall 27 och klicka på Enter-tangenten (Return). Alternativt: Dubbelklick i BD-cellen öppnar dialogen med byggdelskoder. Rubriken 27 Platta på mark skapas i kalkylarket och Uppslagsboken positionerar på grupp [27] Platta på mark. Vi utgår denna gång från systembyggdelstyp Isolerat betonggolv. 1. Markera rad med Isolerat betonggolv. 2. Dubbelklicka på raden eller klicka på Överför till kalkyl. Dialogen Överför till kalkyl öppnas. I dialogen ska mängden av den aktuella byggdelstypen anges om den redan nu är känd. Garagegolvet ska vara på 42 m2. 3. Ange Mängd(m1) : Klicka till sist på OK. Detta resulterar i en andra kalkylpost under motsvarande byggdelskod och rubrik. Consultec ByggProgram AB 18

20 5 Kom igång med BidCon BYGG Nu är det dags att verifiera att kalkylposten stämmer överens med projektet. I detta fall skall vi göra några korrigeringar. 1. Dubbelklicka på kalkylposten i kalkylarket (rad 5) i kalkylen eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogen Ändra/visa byggdelstyp visas och presenterar aktuell byggdelstyp. I detta fall ska följande ändringar göras: kontrollera plattans tjocklek som är en yttre dimension radera ett skikt byta ut ett skikt ändra benämning på byggdelstypen till Isolerad betongplatta t=100mm. 2. Klicka på Förändra yttre dimensioner. Dialogrutan Dimensioner öppnas: I detta fall är betongtjockleken förvald till 100 mm. 3. Vi behåller denna tjocklek och klickar på OK. 19 Consultec ByggProgram AB

21 5 Kom igång med BidCon BYGG radera ett skikt: Vi skall radera dräneringslagret då vårt pris inte ska omfatta markarbeten. 1. Markera skiktet Dräneringslager av tvättad makadam tj<150[ue]. 2. Radera detta skikt genom att klicka på Radera/återställ skikt. Raderade skikt visas genom att klicka på Visa alla. Testa att växla mellan Visa alla/visa endast aktiva. De markeras med ett R i vänster kant men ingår ej i byggdelstypen. Kan på nytt aktiveras med samma knapp. byta ut ett skikt: Även i plattan skall vi ha den högre betongklassen. 1. Markera skiktet Betong II C 25/30 (K30) std i grundplatta (pump/roterbil). 2. Klicka på Visa utbytesalternativ. Programmet öppnar dialogen Byt produktionsresultat och visar en lista på samtliga produktionsresultat. 3. Markera raden i listan som innehåller Betong II C 28/35 (K35) std i grundplatta (pump/roterbil). 4. Dubbelklick på raden eller klicka på Överför. ändra benämning på byggdelstypen: I detta fall återstår att ge byggdelstypen en benämning som bättre passar för aktuellt projekt. 1. Byt benämning på byggdelstypen till Isolerad betongplatta t=100mm. 2. När samtliga ändringar är genomförda ska dialogen avslutar vi dialogen Ändra/Visa byggdelstyp genom att klicka på OK. Tillbaka i nettokalkylarket ser vi att benämningen är den nya och att de övriga förändringarna också har slagit igenom till andra kolumner. Consultec ByggProgram AB 20

22 5 Kom igång med BidCon BYGG Överför val från Uppslagsbok - Produktionsresultat I samband med gjutningen av grunden för garaget så skall vi även gjuta in ett kantjärn där garageporten ska sitta. För detta enskilda moment behöver vi ett produktionsresultat (PR). När en specifik sak/eller ett moment behövs och som inte är sammansatt av flera material använder man uppslagsboken PR. 1. Klicka i nedre högra hörnet på. Uppslagsbok Produktionsresultat aktiveras. Man kan nu leta rätt på lämpligt produktionsresultat på några olika sätt. Här följer en metod där man kombinerar val av gruppering och nyttjande av filter. Vi börjar med att enbart visa produktionsresultat som finns lämpligt grupperade. 2. Välj huvudgrupp Armering / ingjutningsgods. 3. Välj undergruppen Ingjutningsgods. Därefter kan vi t ex filtrera urvalet ytterligare genom att bara visa de som har kant i benämningen. 4. Skriv kant följt av Enter (Return) från tangentbordet. I detta fall blir det endast tre produktionsresultat som klarar filtreringen. Välj det produktionsresultat som bäst passar med projektkraven. 5. Markera rad med Kantskoning vfz L 50x50x5 3,77 kg/m. 21 Consultec ByggProgram AB

23 5 Kom igång med BidCon BYGG 6. Dubbelklicka på raden eller klicka på Överför till kalkyl. (finns också på högermusknappsmeny ) Nu öppnas dialogen Överför till kalkyl där mängden skall anges. 7. Ange mängd för 2,5 meter (3,77*2,5), dvs 9,425. Alternativet Lägg till sist är förbockat vilket betyder att kalkylposten kommer att placeras på nästa lediga rad i kalkylen. 8. Klicka till sist på OK. Detta resulterar i ytterligare en kalkylpost i nettokalkylarket och grunden till garaget är därmed färdigt. Consultec ByggProgram AB 22

24 5 Kom igång med BidCon BYGG Överför ytterligare val från Uppslagsbok Byggdelstyper Vi går tillbaka till uppslagsboken BDT och upprepar proceduren ytterligare en gång med att lägga in kalkylposten Väggar i nettokalkylarket. Väggar motsvarar byggdel Börja med att klicka på fliken. 2. Placera markören på rad 8 i kolumn BD och skriv i detta fall 31 och klicka på Entertangenten (Return). Vi utgår från systembyggdelstyp Yttervägg trästomme utvändig panel. 3. Markera rad i Uppslagsbok - Byggdelstyper med Yttervägg trästomme utvändig panel. 4. Dubbelklicka på raden eller klicka på Överför till kalkyl. Dialogen Överför till kalkyl öppnas. 5. Ange Mängd(m2) : Klicka till sist på OK. Detta resulterar i en fjärde kalkylpost under motsvarande byggdelskod och rubrik. 23 Consultec ByggProgram AB

25 5 Kom igång med BidCon BYGG Justera innehåll i överförd kalkylpost Vi skall även i detta fall göra förändringar i överförd kalkylpost. 1. Dubbelklicka på aktuell rad i nettokalkylarket eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogrutan Ändra/visa byggdelstyp öppnas. I detta fall ska följande ändringar göras: radera skikt byta ut skikt ändra benämning på byggdelstypen till Ytterväggsstomme utv panel, 45*120 s450 bärande radera skikt: Många av Consultecs systembyggdelstyper innehåller ofta många skikt, eftersom det är ett garage vi kalkylerar på kan vi ta bort en hel del. 1. Markera det ena skiktet (de översta i listan) Spikregel på vägg 45x45, s Radera detta genom att klicka på Radera/återställ skikt. Genom att börja med att först radera detta skikt, tas även Isolering Regelskiva kl 0,037, tj 45 (som tillhör Spikregel på vägg 45x45, s 600 ) automatiskt bort. 3. Lite längre ner i listan hittar du ytterligare ett skikt med Spikregel på vägg 45x45, s600 radera även detta skikt. byta ut skikt: Stommen till garagets yttervägg skall enligt uppgift bestå av 45x120-reglar som skall sättas på s Markera raden i listan som innehåller Ytterväggsstomme 45x145 s600 bärande. 2. Klicka på Visa utbytesalternativ. Dialogen Byt produktionsresultat öppnas och visar en lista på samtliga produktionsresultat. 3. Leta upp Ytterväggsstomme 45x120 s450 bärande genom att skriva in 45x120 följt av Enter. 4. Dubbelklicka därefter på raden eller klicka på Överför. Consultec ByggProgram AB 24

26 5 Kom igång med BidCon BYGG Isoleringen skall också bytas ut för att passa ytterväggsstommen. 1. Markera raden i listan som innehåller Isolering Regelskiva kl 0,037, tj = Klicka på Visa utbytesalternativ Programmet öppnar dialogen Byt produktionsresultat och visar en lista på samtliga produktionsresultat. 3. Leta upp Isolering Regelskiva 450 kl 0,037, tj =120 genom att filtrera på 120 lika tidigare. 4. Dubbelklicka därefter på raden eller klicka på Överför. Även gipsskivorna (både de utvändiga och invändiga) måste i detta fall bytas ut mot b=900mm. 1. Markera raden i listan som innehåller Gipsskiva Normal Utv tj=9 b=1200 på vägg. 2. Klicka på Visa utbytesalternativ och byt till Gipsskiva Normal Utv tj=9 b=900 på vägg lika tidigare. 3. Markera raden i listan som innehåller Gipsskiva Normal tj=13 b=1200 på yttervägg. 4. Klicka på Visa utbytesalternativ och byt till Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på yttervägg lika tidigare. ändra benämning på byggdelstypen: I detta fall återstår att ge byggdelstypen en benämning som bättre passar för aktuellt projekt. 1. Byt benämning på byggdelstypen till Ytterväggsstomme utv panel, 45*120 s450 bärande. 25 Consultec ByggProgram AB

27 5 Kom igång med BidCon BYGG När samtliga ändringar är genomförda bör dialogen se ut så här. 2. Klicka till sist på OK. Tillbaka i nettokalkylarket ser vi att benämningen är den nya och de övriga förändringarna också slagit igenom till andra kolumner. Consultec ByggProgram AB 26

28 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.4 Komplettera med andra kalkylposter Ibland kan det vara nödvändigt att komplettera kalkylen med kalkylposter som inte hämtas från grundregistet. Det är möjligt att direkt i nettokalkylarket skapa nya produktionsresultat och byggdelstyper om så önskas. Man kan också lägga in manuella kalkylposter. I detta fall kan t ex Tillägg betongsockel under innervägg vara ett tydligt exempel. 1. Markera raden i nettokalkylarket där manuell kalkylpost ska skapas. I detta fall rad Klicka på Manuell kalkylpost. Några celler har nu blivit redigerbara (vita) och kan fyllas med manuellt angivna uppgifter. 3. Fyll i uppgifter enl. nedan: 4. Infoga en ny Blankrad genom att ställa dig på rad 8 och klicka på höger musknapp, välj Infoga rad. 27 Consultec ByggProgram AB

29 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.5 Justera tider på kalkylposter Det finns möjlighet att justera enhetstider i varje separat byggdelstyp / produktionsresultat eller direkt i kalkylarket. För att få en bättre överblick görs detta i en separat dialog Uppdatera tider i projekt. 1. Klicka på Uppdatera tider i projekt i verktygsfältet. Dialogen Uppdatera tider i projekt öppnas. Både total tid och tid för varje ingående skikt redovisas för en byggdelstyp. 2. Klicka på Beräkna för Isolerad betongplatta t=100mm. 3. Ändra total enhetstid till 0,25 (timmar per m2) och klicka sedan på OK. En enhetstid på t ex 0,5 motsvarar 30 minuter. Consultec ByggProgram AB 28

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Rule IT TelemarketWeb... 2

Rule IT TelemarketWeb... 2 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer