Utkast (9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utkast 2015-08-21 1(9)"

Transkript

1 Utkast (9) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr , och Einar Mattsson Projekt AB, nedan kallad Exploatören, org nr , nedan gemensamt kallade Parterna, har denna dag träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL avseende Hjulmakaren 1 i Sundbyberg 1 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 1.1 Markägande I detaljplan för Hjulmakaren 1 ingår följande fastigheter: Fastighet Hjulmakaren 1 Del av Sundbyberg 2:22 Del av Sundbyberg 2:26 Ägare Sundbybergs kommun Sundbybergs kommun Sundbybergs kommun 1.2 Detaljplan Detaljplan, med plankarta med bestämmelser och planbeskrivning, har upprättats i samråd mellan parterna och Exploatören har upprättat förslag till bebyggelse. Utarbetat förslag till ny detaljplan upprättat i augusti 2015, nedan kallad Detaljplanen, ska gälla som grund för exploateringen. Detaljplanens plankarta upprättad i april 2015 inför granskningsskedet redovisas som bilaga 1. Till detaljplanen hör även trafikbullerutredning (ACAD ), en dagvattenutredning (VAP ) samt en behovsbedömning. Detaljplanen avses antagas av kommunfullmäktige i samband med godkännande av detta avtal. Det område som avgränsas av detaljplanegränsen enligt Detaljplanen kallas nedan Exploateringsområdet. För bebyggelsen gäller Stadens parkeringsnorm för bilar och cyklar som den är formulerad vid tidpunkten för Exploatörens genomförande av Detaljplanen. Vid undertecknandet av detta exploateringsavtal gäller parkeringsnorm som ingår i Trafikplan för Sundbyberg godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april Exploatören har tecknat plankostnadsavtal med Staden. 2 MARKÖVERLÅTELSER, SERVITUT OCH FASTIGHETSBILDNING MM 2.1 Marköverlåtelser till Exploatören Exploatören förvärvar av Staden de markområden som enligt Detaljplanen ska användas för bostads-, handels-, kontors- och förskoleändamål omfattande delar av fastigheterna Hjulmakaren 1 och Sundbyberg 2:26 enligt köpeavtal bilaga 2 och 3. Se även punkten Godkännande av avtalsvillkor nedan.

2 2(9) Efter genomförande av ovannämnda marköverlåtelser kommer Exploatören att äga de områden som är markerade röd skraffering i bilaga 1 och som nedan kallas Exploateringsfastigheten. 2.2 Marköverlåtelser till Staden Efter genomförande av ovannämnda marköverlåtelser kommer Exploatören att äga mindre markområden utanför Exploateringsfastigheten. De aktuella områdena ska överlåtas till Staden utan ersättning och i övrigt enligt villkor angivna i Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering bilaga 4 som ska undertecknas av Parterna när ny detaljplan för tvärbana i Kavallerivägen vunnit laga kraft eller användningen av områdena på annat sätts ändrats till allmän plats. Se även punkten Godkännande av avtalsvillkor nedan. 2.3 Servitut Ledningar Exploatören medger Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, utan ersättning, rätt att anlägga och bibehålla allmänna ledningar för tele, el, vatten, avlopp och fjärrvärme inom på Detaljplanen med u markerade områden. Exploatören medger även Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, utan ersättning, rätt att bibehålla befintlig avloppstunnel i Exploateringsfastighetens sydvästra hörn. Exploatören medger att ovanstående rättigheter får säkerställas som inskrivna servitutsavtal med bästa rätt i fastigheten, bildande av lantmäteriservitut eller genom bildande av ledningsrätt. 2.4 Fastighetsbildning, lagfart mm Staden har ansökt om fastighetsbildning för avstyckning av det markområde som ska överlåtas enligt bilaga 2. Staden har även ansökt om fastighetsbildning för överföring till Hjulmakaren 1 av de delar av fastigheten Sundbyberg 2:26 som enligt Detaljplanen ska utgöra kvartersmark. Parterna ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning för överföring av Hjulmakaren 1 till av Exploatören ägd fastighet. För det fall att en överföring genom fastighetsbildning inte kan ske ska Explaotören ansöka om lagfart på sedvanligt sätt. Genomförande av marköverlåtelse till Staden ska ske på det sätt som anges i 2.2. Exploatören bekostar alla fastighetsbildningsåtgärder inklusive ovanstående som behövs för Detaljplanens genomförande. Exploatören svarar även för lagfartskostnader. 3 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERINGEN 3.1 Samordning Exploatören ska vid den tidpunkt då de första boende flyttar in ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende vid inflyttningen får en acceptabel kontakt med gator och parker.

3 3(9) Ett detaljplanearbete för SLs anläggande av ny tvärbana längs Kavallerivägen pågår. Staden och Exploatören är mycket angelägna om att anläggandet av tvärbanan kommer till stånd så fort som möjligt. Arbetena med anläggandet av tvärbanan kan komma att bedrivas parallellt med Exploatörens genomförande av bebyggelse enligt Detaljplanen. De båda projekten kommer att påverka varandra. I syfte att SLs tvärbaneprojekt ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt förbinder sig Exploatören att samråda med SL och medverka till att träffa nödvändiga överenskommelser med dem om samordning mellan de respektive projekten. Delvis parallellt med Exploatörens genomförande av Detaljplanen kommer Staden att bygga om angränsande gator. Ombyggnaderna sker för att möjliggöra genomförandet av Detaljplanen och SLs utbyggnad av tvärbanan. Stadens ombyggnadsprojekt och Exploatörens projekt kommer att påverka varandra och Parterna ska därför samråda om hur genomförandet av sina respektive projekt ska gå till och träffa de överenskommelser om samordning som behövs. 3.2 Bostäder mm Exploatören ska inom Exploateringsfastigheten uppföra cirka kvm ljus BTA bostäder och ytterligare cirka 1150 kvm ljus BTA lokaler. Cirka 25 % (räknat på andel av ljus BTA bostäder) av ovan nämnda bostäder ska upplåtas med hyresrätt 3.3 Exploateringsfastighetens skick Exploatören ska utföra och bekosta erforderlig miljöteknisk och geoteknisk markundersökning inom Exploateringsfastigheten. De åtgärder som dessa undersökningar påvisar som nödvändiga ska Exploatören utföra och bekosta. Exploatörens kostnadsansvar för marksanering är begränsat till en miljon kronor. Eventuella kostnader för marksanering utöver en miljon kronor svarar Staden för. Miljösanering av befintlig byggnad bekostar Exploatören helt själv utan begränsning. Staden friskrivs i köpeavtalet från allt miljörättsligt ansvar för fastigheten samt friskrivs i övrigt från alla fel och brister i fastigheten. 3.4 Buller Exploatören ska utforma bebyggelsen så att Detaljplanens bestämmelser uppfylls. 3.5 Bygg- och informationsskyltar Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Staden kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om pågående byggnadsarbeten och där ange Stadens medverkan i projektet som del i utvecklingen av Sundbyberg. 3.6 Dagvatten Exploatören förbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena fastighetens dagvatten med tungmetaller eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten inom Exploateringsfastigheten genom exempelvis infiltration i marken. Är det enligt Stadens eller den Staden sätter i sitt ställes bedömning inte möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta efter fördröjning enligt Stadens

4 4(9) anvisningar, avledas från fastigheten. Dagvattenlösningarna ska utformas i samråd med och godkännas av Stadens stadsmiljö- och tekniska nämnd och dess VA-enhet. 3.7 Vatten och avlopp Staden anvisar anslutningspunkter för vatten och avlopp. 3.8 Värme Exploateringsfastigheten ska anslutas till fjärrvärmenätet. 3.9 Avfallshantering Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt Stadens gällande regler vid tidpunkten för Exploatörens genomförande av Detaljplanen. Vid undertecknandet av detta exploateringsavtal gäller Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 16 december 2013 samt riktlinjerna God avfallshantering vid ny- och ombyggnation antagna av Stadsbyggnads- och miljönämnden den 11november Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära utrymme för sortering av avfall, som kan nyttjas av boende och verksamheter inom fastigheten. Möjligheter till kretsloppsanpassade system för avfall ska beaktas vid bygglov. Mobil sopsug ska om möjligt installeras. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av Stadens stadsmiljö- och tekniska nämnd och dess avfallsenhet Nodrum tillhörigt Sundbybergs stadsnätsbolag Inrymt i befintlig byggnad på Exploateringsfastigheten finns ett nodrum med viktig utrustning för datakommunikation tillhörig Sundbybergs stadsnät AB. Utrustningen planeras att evakueras under oktober månad Exploatören stämmer av med Sundbybergs stadsnätsbolag innan åtgärder som påverkar nodrummet påbörjas Ledningar och transformatorstation m.m Exploatören har inför och under detaljplaneprocessen blivit väl bekant med de olika ledningar och motsvarande som finns och kommer att finnas inom Exploateringsområdet. Det gäller bland annat: Funktion Elkraft Fjärrvärme VA Huvudvattenledning Datakommunikation Ledningsägare Vattenfall Norrenergi Sundbybergs stad Norrvatten Sundbybergs stadsnät, Skanova, Stokab, TDC m.fl Det åligger Exploatören att informera sig om befintliga ledningar och i samråd med Staden träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om de ändringar och flyttningar av ledningar som behövs för utbyggnaden av Exploateringsfastigheten. Exploatörens åtagande i detta avseende omfattar utöver Exploateringsfastigheten även de angränsande områden såvitt de berörs av nödvändig omläggning av ledningar. Kostnaderna för enligt ovan överenskomna ändringar och flyttningar ska

5 5(9) delas lika mellan Staden och Exploatören. Innan ledningsflyttningarna påbörjas ska en överenskommelse om kostnadernas storlek träffas mellan Exploatören och Staden. I de kostnader som ska delas ska ingå: - Stadens kostnader för de delar av projekteringen som berör flyttningen av ledningar från Exploateringsfastigheten, - överenskomna ersättningar till ledningsägarna för deras eget arbete, - kostnader för trafikomläggningar samt - schakt- och återställningskostnader direkt kopplade till ledningsflyttningarna. Staden ska ensam svara för kostnader för rivning av befintlig gångtunnel, breddning av Rissneleden och nytt ytskikt och belysning på Rissneleden. Avsikten är att ledningarna ska förläggas i Rissneleden vid ombyggnad av denna enligt nedanstående Ledningarnas exakta lägen fastställs i pågående projektering av Rissneleden som utförs och bekostas av Staden. Staden åtar sig att, om det behövs, medverka vid förhandlingar med ledningshavare. Beträffande Norrvattens huvudvattenledning har Detaljplanen utformats för att möjliggöra ett genomförande av Detaljplanen utan flyttning av huvudvattenledningen. Exploatören ska följa Norrvattens föreskrifter för arbete nära huvudvattenledningen. Alla åtgärder kopplat till detta bekostar Exploatören själv. Exploatören har samordningsansvar för alla arbeten enligt föregående stycken Utförande av allmänna anläggningar Staden utför och bekostar de åtgärder som behövs inom de områden som enligt Detaljplanen ska användas som allmän plats. Vad gäller kostnader för flytt av ledningar från Exploateringsfastigheten se 3.11 ovan. Staden ska bygga om Rissneleden och Kavallerivägen så att de anpassas till Detaljplanen. I ombyggnaden av Rissneleden ingår förläggning av de ledningar som ska flyttas från Exploateringsfastigheten enligt Stadens tidplan för ombyggnad av Rissneleden innebär att entreprenadarbetena startar tidigast under andra kvartalet 2016 vilket innebär att flytten av ledningar från Exploateringsfastigheten enligt 3.11 kommer att vara klara tidigast under fjärde kvartalet Förutsatt att Detaljplanen vinner laga kraft under oktober 2015 har Staden och Exploatören båda ett intresse att tidigarelägga flytten av ledningar från Exploateringsfastigheten i förhållande till stadens tidplan enligt ovan. Det kan åstadkommas genom att Exploatören på Stadens uppdrag utför den etapp av ombyggnaden av Rissneleden som sträcker sig förbi Exploateringsfastigheten. Staden och Exploatören har därför överenskommit om att förhandla om och träffa avtal om ett sådant entreprenaduppdrag baserat på den projektering som utförs av Staden. Inom Exploateringsområdet och över Exploateringsfastigheten finns befintliga allmänna gång- och cykelvägar som måste stängas av inför genomförandet av exploateringen. Staden ska i projekteringen av ombyggnaden av Rissneleden redovisa hur det ska lösas såväl långsiktigt som vid behov provisoriskt under byggtiden.

6 6(9) 3.13 Anpassning av allmänna anläggningar Om för genomförande av bebyggelsen erfordras anpassning av omgivande anläggningar inom allmän plats, skall Exploatören ombesörja och bekosta detta efter redovisning för Staden och inhämtande av Staden medgivande i varje särskilt fall. Arbetena skall utföras enligt Stadens krav som framgår av Stadens Tekniska handbok. För arbeten som hindrar allmän bil-, cykel- eller gångtrafik skall tillstånd inhämtas från Staden och i förekommande fall polisen i god tid innan arbeten påbörjas Övriga genomförandefrågor Exploateringen ska genomföras i enlighet med Sundbybergs stads översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 25 mars Av översiktsplanen framgår bland annat att en grönytefaktor om minst 0.5 ska uppnås vid bebyggandet samt att där så är möjligt certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Guld eller minst motsvarande krav för certifiering enligt LEED eller BREEAM uppnås. Översiktsplanen anger också att målsättningen är att cirka en procent av produktionskostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning. Exploatören är medveten om stadens önskemål om konstnärlig utsmyckning och kommer att arbeta för att kunna uppnå dessa. Exploatören ska använda miljöanpassade material, metoder och utrustning så att slutprodukten blir sunda hus och god miljö. De nya byggnadernas specifika energianvändning ska klart understiga Boverkets byggregler. Under byggnationen ska Exploatören källsortera sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage i sådan utsträckning som är rimlig med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi. Bebyggelsen ska projekteras så att tillgängligheten blir god. Exploatören förbinder sig att under hela byggnadstiden, med anledning av om- och utbyggnad enligt detta avtal, tillse att all trafik på omgivande gator, kan fortgå på ett trafiksäkert och kapacitetsmässigt acceptabelt sätt. Exploatören ska lämna in trafikanordningsritningar i god tid. Byggnadsarbetena ska bedrivas i sådan ordning och på så sätt att hinder och störningar i omgivningen undviks i görligaste mån. Exploatören har samordningsansvar för berörda parters (ledningsägares mm) arbeten med samtliga åtaganden enligt detta avtal. Före utförande av sprängning eller andra arbeten, som kan medföra skada på omgivande fastigheter och Stadens avloppstunnel under Exploateringsfastighetens sydvästra hörn, ska Exploatören förrätta syn med berörda sakägare. Byggarbetsplats ska vara väl inhägnad.

7 7(9) 4 EXPLOATERINGSERSÄTTNING Staden utför enligt 3.11 och 3.12 flyttning av ledningar från Exploateringsfastigheten. Kostnaderna för ledningsflyttarna ska enligt 3.11 delas lika mellan parterna. Kostnaderna regleras genom att Exploatören till Staden betalar en exploateringsersättning uträknad på det sätt som anges i Exploateringsersättningen betalas när ledningsflyttningarna är slutförda. 5 GATUKOSTNADER OCH ANLÄGGNINGSAVGIFTER När Exploatören såsom ägare till Exploateringsfastigheten fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal är Exploateringsfastigheten befriad från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. För anslutning till kommunens VA-system erlägger Exploatören anslutningsavgift enligt gällande taxa. Exploatören svarar för alla övriga kostnader för fastigheten som kostnader för anslutning av el och fjärrvärme mm. 6 ÖVRIGA FRÅGOR 6.1 Överlåtelse av avtal Exploatören är skyldig att till Staden skriftligen meddela eventuell överlåtelse av detta avtal eller överlåtelse av Exploateringsfastigheten. Exploatören svarar för att det vid överlåtelse av avtalet eller vid överlåtelse av Fastigheten görs förbehåll om att den nye ägaren till alla delar ska överta Exploatörens då kvarstående förpliktelser enligt detta avtal. Exploatören svarar gentemot Staden som för egen skuld för avtalets rätta fullgörande solidariskt med den som övertagit avtalet. 6.2 Giltighets- och återgångsklausuler Detta avtal förutsätter för sin giltighet att att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Sundbyberg med beslut som vinner laga kraft, förslag till detaljplan antas med beslut som vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med Detaljplanen. Om dessa giltighetsvillkor inte uppfylls senast inom två år från undertecknandet av avtalet är avtalet i dess helhet förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av parterna.

8 8(9) 6.3 Tvist Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol enligt gällande svensk rätt med Solna Tingsrätt som första instans. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Sundbyberg den 2015 Stockholm den 2015 Sundbybergs Stad Einar Mattsson Projekt AB.. Jonas Nygren Kommunstyrelsens ordförande.. Egenhändiga namnteckningar bevittnas:. Bilagor: 1 Detaljplanekarta 2 Köpeavtal Området 3 Köpeavtal Fastigheten 4 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

9 9(9) GODKÄNNANDE AV AVTALSVILLKOR Exploatörens förvärv av mark enligt 2.1 och överlåtelse av mark enligt 2.2 sker genom Fastighets AB Kavalleritorget, org.nr som är ett systerbolag till Exploatören inom Einar Mattssonkoncernen. Fastighets AB Kavalleritorget godkänner härmed ovanstående avtalsvillkor. Stockholm den 2015 Fastighets AB Kavalleritorget

10 Bilaga 1 till exploateringsavtal mellan Sundbybergs kommun och Einar Mattsson Projekt AB

11 Bilaga 2 till exploateringsavtal mellan Einar Mattsson Projekt AB och 1(6) Sundbybergs kommun Mellan Sundbybergs kommun, org nr (nedan kallad Säljaren) och Fastighets AB Kavalleritorget, org.nr (nedan kallad Köparen) har träffats följande KÖPEAVTAL 1. Bakgrund Till grund för detta avtal ligger mellan parterna den 17 december 2013 ingånget markanvisningsavtal enligt vilket Köparen ska exploatera ett markområde omfattande fastigheten Hjulmakaren 1 samt ett mellan parterna samma dag som detta köpeavtal undertecknat exploateringsavtal. Detaljplanearbete med inriktning på att området ska exploateras i huvudsak för bostäder har genomförts och förslag till detaljplan har upprättats enligt karta bilaga 1, nedan kallad Detaljplanen. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen planeras tas samtidigt som detta avtal godkännes. 2. Överlåtelse Säljaren överlåter härmed till Köparen det område av fastigheten Hjulmakaren 1 som markerats med blå färg i bilaga 1 (nedan kallat Området). Parterna medger de mindre ändringar och justeringar som sker med anledning av fastighetsbildningen. 3. Tillträde Området skall tillträdas dagen efter att beslut om antagande av Detaljplanen enligt punkt 1 vunnit laga kraft och köpeskillingen erlagts. Den sålunda bestämda dagen kallas Tillträdesdagen.

12 2(6) 4. Köpeskilling Köpeskillingen för Området är tjugoenmiljonerfemhundrasextusen ( ,-) kronor. Köpeskillingen är fastställd bland annat utifrån en möjlig byggrätt i detaljplanen omfattande cirka 4060 kvadratmeter ljus BTA för bostads- och lokaländamål på Området. 5. Köpeskillingens erläggande Köparen har tidigare erlagt ett förskott på tiomiljoner ( ,-) kronor. Resterande del av köpeskillingen erläggs första vardagen efter att Detaljplanen vunnit laga kraft genom tecknande av skuldebrev enligt bilaga Inteckningar och andra belastningar m.m Området överlåts fri från inskrivningar och belastningar av vad slag det vara må, utöver de som framgår av inskrivningsregistret och fastighetsregistret per denna dag. Området kan vidare komma att erhålla de ytterligare servitut/ledningsrätter som vid fastighetsbildningen kan anses erforderliga med anledning av detaljplanens och exploateringens genomförande. Parterna medger mindre ändringar och justeringar som sker med anledning av fastighetsbildningen. Säljaren garanterar att Området på Tillträdesdagen inte belastas av några penninginteckningar.

13 3(6) 8. Områdets skick Köparen har noggrant undersökt Områdets skick. Området överlåtes i befintligt och av Köparen godkänt skick. Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel i Området. Friskrivningen avser alla typer av fel, dvs. inte bara faktiska fel utan även rättsliga fel och rådighetsfel. Köparen bekräftar härmed att denne ej grundar denna överenskommelse på någon muntlig utfästelse eller annan utsaga från Säljaren eller någon som företräder Säljaren samt bekräftar att inga andra villkor, förutsättningar eller omständigheter än vad som framgår av detta skriftliga avtal jämte bilagor ska gälla. 9. Utgifter m.m. Räntor, skatter, avgifter och utgifter/kostnader för Området ska betalas av Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före Tillträdesdagen och för tiden från och med Tillträdesdagen av Köparen. 10. Försäkring Säljaren garanterar att Området är betryggande försäkrad till och med Tillträdesdagen. Skulle Området drabbas av försäkringsfall före Tillträdesdagen skall köpet det oaktat fullföljas, varvid Köparen mot erläggande av köpeskillingen inträder i Säljarens rätt till ersättning enligt försäkringen. 11. Köpehandlingar Sedan köpeskillingen till fullo erlagts ska Säljaren till Köparen överlämna alla till Området hörande handlingar som Säljaren innehar och är av betydelse för Köparen. 12. Fastighetsbildning, lagfart, inskrivningar och inteckningar Säljaren och Köparen ska senast en månad efter undertecknandet av detta avtal gemensamt ansöka om fastighetsbildning för genomförande av överlåtelse enligt detta avtal. Köparen ska svara för alla kostnader för fastighetsbildning. Köparen ska svara för alla kostnader för lagfart, inskrivningar och inteckningar som föranleds av denna överlåtelse.

14 4(6) 13. Fullständig reglering Parterna är införstådda med att denna kontraktshandling med bilagor utgör en uttömmande reglering av samtliga frågor som har betydelse för köpet. Detta innebär att alla åtaganden som gjorts eller uppgifter som lämnats - skriftligen eller muntligen - före kontraktsskrivningen medvetet har utelämnats och skall sakna rättslig verkan. 14. Villkor Detta avtal är villkorat av följande förutsättningar: Att förslag till Detaljplan antas med beslut som vinner laga kraft Att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Sundbyberg Skulle beslut om godkännande av avtalet eller antagandet av Detaljplanen inte vunnit laga kraft senast två år från detta avtals undertecknande, äger envar part rätt att häva avtalet. Vid nämnda förhållanden skall inte föreligga skyldighet från någondera parten att utge ersättning/skadestånd till andra parten dock ska Staden betala tillbaka erhållet förskott. Någon ränteberäkning av förskottet ska inte göras.

15 5(6) Detta kontrakt är upprättat i tre (3) exemplar, varav Säljaren och Köparen tagit var sitt och ett lämnas till fastighetsbildningsmyndigheten. Sundbyberg den. Stockholm den Sundbybergs kommun Fastighets AB Kavalleritorget Jonas Nygren Kommunstyrelsens ordförande Egenhändiga namnteckningarna bevittnas: Bilaga: 1 Detaljplanekarta 2 Skuldebrev

16 6(6) Borgen För Fastighets AB Kavalleritorget rätta fullgörande av ovanstående Köpeavtal avseende förvärv av del av fastigheten Hjulmakaren 1 i Sundbyberg, går Einar Mattsson Fastighets AB, org.nr i borgen såsom för egen skuld. Stockholm den 2015 Einar Mattsson Fastighets AB

17 Bilaga 1 till köpeavtal mellan Sundbybergs kommun och Fastighets AB Kavalleritorget

18 Bilaga 2 till köpeavtal mellan Sundbybergs kommun och Fastighets AB Kavalleritorget Skuldebrev Långivare: Sundbybergs kommun, org.nr Låntagare: Fastighets AB Kavalleritorget, org.nr Lånebelopp: Elvamiljonerfemhundrasextusen( ,-) kronor Ränta: Stibor tre månader plus 1,1 %. Räntan fastställs på dagen för utfärdandet av detta skuldebrev samt på den första bankdagen i varje därefter följande kalenderkvartal. Ränta erläggs sista dagen i varje kalenderkvartal. Räntan ska aldrig bli negativ. Förfallodag: Kreditbeloppet skall återbetalas senast tre månader efter låntagarens undertecknande av detta skuldebrev. Sundbyberg den Stockholm den Långivare Sundbybergs kommun Låntagare Fastighets AB Kavalleritorget Jonas Nygren Kommunstyrelsens ordförande Borgen Till säkerhet för Fastighets AB Kavalleritorgets rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt detta skuldebrev går härmed Einar Mattsson Fastighets AB, org.nr i borgen såsom för egen skuld. Stockholm den 2015 Einar Mattsson Fastighets AB

19 Bilaga 3 till exploateringsavtal mellan Einar Mattsson Projekt AB och 1(6) Sundbybergs kommun Mellan Sundbybergs kommun, org nr (nedan kallad Säljaren) och Fastighets AB Kavalleritorget, org.nr (nedan kallad Köparen) har träffats följande KÖPEAVTAL 1. Bakgrund Till grund för detta avtal ligger mellan parterna den 17 december 2013 ingånget markanvisningsavtal enligt vilket Köparen ska exploatera ett markområde omfattande fastigheten Hjulmakaren 1 samt ett mellan parterna samma dag som detta köpeavtal undertecknat exploateringsavtal. Detaljplanearbete med inriktning på att Fastigheten ska exploateras i huvudsak för bostäder har genomförts och förslag till detaljplan har upprättats enligt karta bilaga 1, nedan kallad Detaljplanen. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen planeras fattas samtidigt som detta avtal godkännes. 2. Överlåtelse Säljaren överlåter härmed till Köparen fastigheten Hjulmakaren 1 (nedan kallad Fastigheten). Fastigheten kommer att genomgå två olika fastighetsbildningsåtgärder, genom vilka storleken och utformningen av Fastigheten kommer att ändras, se bilaga 1. Genom fastighetsbildningsåtgärderna kommer en del av Fastigheten att avstyckas från Fastigheten (markerat med blå färg på bilaga 1) och en del av fastigheten Sundbyberg 2:26 att tillföras Fastigheten (markerat med grön färg på bilaga 1). Parterna är således ense om att Fastighetens storlek och omfattning, efter det att fastighetsbildningsåtgärderna är genomförda, kommer att avvika från vad som gäller denna dag. Köparen medger mindre ändringar och justeringar som sker med anledning av de två fastighetsbildningsåtgärderna i förhållande till bilaga 3. Tillträde Fastigheten skall tillträdas samband med att köpebrevet enligt punkt 5 undertecknas. Den sålunda bestämda dagen kallas Tillträdesdagen.

20 2(6) 4. Köpeskilling Köpeskillingen för Fastigheten är sjuttiosjumiljonersexhundratrettio ( ,-) kronor. Köpeskillingen är fastställd bland annat utifrån en möjlig byggrätt i detaljplanen omfattande cirka kvadratmeter ljus BTA för bostads- och lokaländamål på Fastigheten. 5. Köpeskillingens erläggande Köpeskillingen erläggs genom tecknande av skuldebrev enligt bilaga 2 senast en vecka efter att följande två förutsättningar är uppfyllda: (1) när detta avtal har godkänts av kommunfullmäktige i Sundbyberg och (2) när förslaget till Detaljplan har antagits av kommunfullmäktige i Sundbyberg och vunnit laga kraft. Vid erläggandet av köpeskillingen ska köpebrev upprättas. 6. Inteckningar och andra belastningar m.m Fastigheten överlåts fri från inskrivningar och belastningar av vad slag det vara må, utöver de som framgår av inskrivningsregistret och fastighetsregistret per denna dag. Fastigheten kan vidare komma att erhålla de ytterligare servitut/ledningsrätter som vid fastighetsbildningen kan anses erforderliga med anledning av detaljplanens och exploateringens genomförande. Parterna medger mindre ändringar och justeringar som sker med anledning av fastighetsbildningen. Säljaren garanterar att Fastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av några penninginteckningar.

21 3(6) 8. Fastighetens skick Köparen har noggrant undersökt Fastighetens skick. Fastigheten överlåtes i befintligt och av Köparen godkänt skick. Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel i Fastigheten. Friskrivningen avser alla typer av fel, dvs. inte bara faktiska fel utan även rättsliga fel och rådighetsfel. Köparen bekräftar härmed att denne ej grundar denna överenskommelse på någon muntlig utfästelse eller annan utsaga från Säljaren eller någon som företräder Säljaren samt bekräftar att inga andra villkor, förutsättningar eller omständigheter än vad som framgår av detta skriftliga avtal jämte bilagor ska gälla. 9. Utgifter m.m. Räntor, skatter, avgifter och utgifter/kostnader för Fastigheten ska betalas av Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före Tillträdesdagen och för tiden från och med Tillträdesdagen av Köparen. 10. Försäkring Säljaren garanterar att Fastigheten är betryggande försäkrad till och med Tillträdesdagen. Skulle Fastigheten drabbas av försäkringsfall före Tillträdesdagen skall köpet det oaktat fullföljas, varvid Köparen mot erläggande av köpeskillingen inträder i Säljarens rätt till ersättning enligt försäkringen. 11. Köpehandlingar Sedan köpeskillingen till fullo erlagts ska Säljaren till Köparen överlämna alla till Fastigheten hörande handlingar som Säljaren innehar och är av betydelse för Köparen.

22 4(6) 12. Fastighetsbildning, lagfart, inskrivningar och inteckningar Fastigheten ska genom fastighetsbildning överföras till en fastighet som ägs av Köparen. Parterna ska gemensamt ansöka om sådan fastighetsbildning. Köparen ska svara för alla kostnader för fastighetsbildningen. För det fall en överföring genom fastighetsbildning inte kan ske åligger det Köparen att ansöka om lagfart på sedvanligt sätt, för vilket Köparen ska stå kostnaden. Köparen ska även svara för alla kostnader för inskrivningar och inteckningar som föranleds av denna överlåtelse. 13. Fullständig reglering Parterna är införstådda med att denna kontraktshandling med bilagor utgör en uttömmande reglering av samtliga frågor som har betydelse för köpet. Detta innebär att alla åtaganden som gjorts eller uppgifter som lämnats - skriftligen eller muntligen - före kontraktsskrivningen medvetet har utelämnats och skall sakna rättslig verkan. 14. Villkor Om förutsättningar för erläggandet av köpeskillingen inte infaller, och om köpebrev därmed inte upprättas senast två år från detta avtals undertecknande äger envar part rätt att häva avtalet. Vid nämnda förhållanden skall inte föreligga skyldighet från någondera parten att utge ersättning/skadestånd till andra parten Staden ska dock betala tillbaka erhållet förskott. Någon ränteberäkning av förskottet ska inte göras.

23 5(6) Detta kontrakt är upprättat i tre (3) exemplar, varav Säljaren och Köparen tagit var sitt och ett lämnas till fastighetsbildningsmyndigheten. Sundbyberg den. Stockholm den Sundbybergs kommun Fastighets AB Kavalleritorget Jonas Nygren Kommunstyrelsens ordförande Egenhändiga namnteckningarna bevittnas: Bilaga: 1 Detaljplanekarta 2 Skuldebrev

24 6(6) Borgen För Fastighets AB Kavalleritorget rätta fullgörande av ovanstående Köpeavtal avseende förvärv av fastigheten Hjulmakaren 1 i Sundbyberg, går Einar Mattsson Fastighets AB, org.nr i borgen såsom för egen skuld. Stockholm den 2015 Einar Mattsson Fastighets AB

25 Bilaga 1 till köpeavtal mellan Sundbybergs kommun och Fastighets AB Kavalleritorget

26 Bilaga 2 till köpeavtal mellan Sundbybergs kommun och Fastighets AB Kavalleritorget Skuldebrev Långivare: Sundbybergs kommun, org.nr Låntagare: Fastighets AB Kavalleritorget, org.nr Lånebelopp: Sjuttiosjumiljonersexhundratrettiotusen ( ,-) kronor Ränta: Stibor tre månader plus 1,1 %. Räntan fastställs på dagen för utfärdandet av detta skuldebrev samt på den första bankdagen i varje därefter följande kalenderkvartal. Ränta erläggs sista dagen i varje kalenderkvartal. Räntan ska aldrig bli negativ. Förfallodag: Kreditbeloppet skall återbetalas senast tre månader efter låntagarens undertecknande av detta skuldebrev. Sundbyberg den 2015 Stockholm den 2015 Långivare Sundbybergs kommun Låntagare Fastighets AB Kavalleritorget Jonas Nygren Kommunstyrelsens ordförande Borgen Till säkerhet för Fastighets AB Kavalleritorgets rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt detta skuldebrev går härmed Einar Mattsson Fastighets AB, org.nr i borgen såsom för egen skuld. Stockholm den 2015 Einar Mattsson Fastighets AB

27 Bilaga 4 till exploateringsavtal mellan Sundbybergs kommun och Einar Mattsson Projekt AB Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs kommun, org.nr , ägare av Sundbyberg 2:26 och Fastighets AB Kavalleritorget, org.nr , ägare av Hjulmakaren x i Sundbyberg 1 Marköverföring Det markområde som markerats med röd färg i kartbilaga till denna överenskommelse, skall genom fastighetsreglering överföras från Hjulmakaren x till Sundbyberg 2:26. För marköverföringen gäller de gränser och den areal som slutligen bestäms av lantmäterimyndigheten. Parterna medger mindre ändringar och justeringar som kan vara påkallade vid plantolkning samt med anledning av hur allmänna anläggningar utförts. 2 Ersättning Ingen ersättning ska betalas för marken. 3 Inskrivningar och andra belastningar Marken överlåts fri från inskrivningar och belastningar av vad slag det vara må, utöver de som framgår av inskrivningsregistret och fastighetsregistret per denna dag. 4 Tillträde Tillträde ska ske när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 5 Ansökan om lantmäteriförrättning Parterna ansöker härmed om fastighetsreglering i enlighet med denna överenskommelse. 6 Kostnader för lantmäteriförrättning Kostnaderna för lantmäteriförrättningen ska betalas av Fastighets AB Kavalleritorget. Detta avtal har upprättats i tre original varav parterna tagit var sitt och ett inlämnas till lantmäterimyndigheten.

28 2(2) Sundbyberg För Sundbybergs kommun Ägare av Sundbyberg 2:26 Stockholm För Fastighets AB Kavalleritorget Ägare av Hjulmakaren x Jonas Nygren Kommunstyrelsens ordförande Namnteckningarna bevittnas

29 Kartbilaga

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Sundbyberg

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 1(7) Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallad Staden, och Wallenstam Freden Större 11 AB, org. nr 556811-4176, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande exploateringsavtal,

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1 (5) Mellan NCC AB Publ (556034-5174), 170 80 Solna, nedan kallad säljaren och Nacka kommun (212000-0167), 131 81 Nacka, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad köparen har träffats följande K Ö P E K

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats:

MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats: MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats: 1 Anvisning Kommunen anvisar ett markområde motsvarande del av fastigheten

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Bävern 2 och del av fastigheten Sundbyberg 2:17 i Sundbyberg

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Bävern 2 och del av fastigheten Sundbyberg 2:17 i Sundbyberg 1(7) Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallad Staden, och Fastighets AB Förvaltaren, org. nr 556050-2683, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande. EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta)

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta) Mellan Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035, genom dess kommunstyrelse nedan kallad kommunen, och KIAB Gustavsberg AB, org.nr 556694-6637 nedan kallad tomträttshavaren har träffats följande 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter.

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter. 1 (5) Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och JM AB (publ) (org. nr. 556045-2103), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bakgrund

MARKANVISNINGSAVTAL. Bakgrund Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, Wallenstam Freden Större 11 AB org nr 556811-4176 och Guldmyran nr 14 BRF, org nr 769615-4397, nedan kallade Exploatören, har denna dag

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Stenungsunds kommun Västra Götalands län

Stenungsunds kommun Västra Götalands län 1(5) Dnr 0197/09 Utställningshandling 2012-08-30 detaljplan för skola och bostäder, Kyrkenorum 4:210 och del av 4:123 Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214 Diarienummer PBN 2007/0363 214 Detaljplan för SÄTILA 5:3 mfl Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län Genomförandebeskrivning Kinna 2008-09-12 Elena Eckhardt Planarkitekt 1 (5) Inledning Planen syftar

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 1 LAGAKRAFTHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 Funäsdalen 13:32 och 77:5, Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län MBN 290 PLAN 0041/2010 Planförfattare

Läs mer

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 2014-05-20 Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift

Läs mer

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-03-21 KS 2016/0096 50088 Kommunstyrelsen Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 Förslag till beslut

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering Den 17 oktober 2011 reviderad den 5 april 2012 samt den 24 maj 2012

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2015-09-22 Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom

Läs mer

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning Mellan Tommy Byggare AB (org nr 556678-1943), Box 439, 441 29 Alingsås (nedan kallad exploatören) och Alingsås kommun (org nr 212000-1553), 441 81 Alingsås (nedan kallad kommunen) träffas följande Tilläggsavtal

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning SPN-323/2011 214 1(9) tillhörande detaljplan för fastigheten Blomman 12 med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 27 juni 2013 SAMRÅDSHANDLING 2(9) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun 1 (12) Dnr PLAN.2013.16 Planbeskrivning Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-10 ( 167) att uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1 36-10 Mark och exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING 2015-05-15 SBN 2015-05-19 1 [7] Referens Kristofer Uddén GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1 Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun,

Läs mer

s. u 1 0 /11c; 1 Markanvisningsavtal SALA KOMMUN 1 Anvisning 3 Reservation Bilaga~ L ~3 ~ lnk. 2015-05- 2 7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

s. u 1 0 /11c; 1 Markanvisningsavtal SALA KOMMUN 1 Anvisning 3 Reservation Bilaga~ L ~3 ~ lnk. 2015-05- 2 7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING s. u 1 0 /11c; 1 Bilaga~ L ~3 ~ SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2015-05- 2 7 Opl,; KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Mellan ägaren av Kristina 4:271, Sala kommun, org.nr 212000-2098, Box 304,

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2013-09-09 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Jamal Esfahani Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Dnr 2005-BN0541 Antagandehandling Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Mörby Centrum mm Danderyds kommun Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark 2013-10-10 Dnr SBN 90/2007-20 STADSBYGGNADSKONTORET Camilla Miller Utställningshandling Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd har skett

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun S 90 Inledning En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad.

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad. Inbjudan Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggnation på Hovshaga Centrum. Tävlingen omfattar sex områden benämnda 1-6. Förslag kan lämnas på ett eller flera områden. Bakgrund och avgränsning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad.

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad. 1 1 LEDNINGSKONTORET Mark- och exploatering SAMRÅDSFÖRSLAG 2002-12-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005-02-21 Rev 2005-09-01 Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet

Läs mer

R E V I D E R I N G S U T S T Ä L L N I N G

R E V I D E R I N G S U T S T Ä L L N I N G 1(5) R E V I D E R I N G S U T S T Ä L L N I N G Detaljplan för del av Skrea 5:3 m fl (Hansagårds Camping) Skrea församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2009-06-16 Reviderad 2009-12-15,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2.

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2. Handläggare 2015-01-22 Ivo Lisius Dnr: KS.2013.168 Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB Ärendebeskrivning Enligt tidigare upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-15 / 2013-12-05 så

Läs mer

SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län. Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3

SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län. Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3 Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3 SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen Laga kraft Innehåll Inledning... 3 Organisatoriska

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för Del av Höder 5 Falköpings stad

Planbeskrivning. Detaljplan för Del av Höder 5 Falköpings stad Planbeskrivning Detaljplan för Del av Höder 5 Falköpings stad HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Torp Köpcentrum, norra delen UNDERÄTTELSEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Upprättad 11-08-30 Reviderad 14-02-19 Reviderad 14-09-26.

Torp Köpcentrum, norra delen UNDERÄTTELSEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Upprättad 11-08-30 Reviderad 14-02-19 Reviderad 14-09-26. UNDERÄTTELSEHANDLING Upprättad 11-08-30 Reviderad 14-02-19 Reviderad 14-09-26 Detaljplan för Torp Köpcentrum, norra delen (Herrestads-Torp 1:39 m fl). Uddevalla kommun och Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Byggnadsnämnden Detaljplan för Område norr om Torvemyr Skaftö-Backa 3:193 m.fl. Grundsund Upprättad 2006-11-01, justerad 2007-03-23 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö V 150101 datum 2015-02-27 diarienummer 2014-1425 ÄDp 5418 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2012-15331 Suzanna Tsygankova 2013-08-26 Tfn 08-508 275 68 1(14) Laga kraft 2013-11-20 Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2

Läs mer

Markanvisningsavtal Gredelby 7:85 KS-2013/1061

Markanvisningsavtal Gredelby 7:85 KS-2013/1061 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2013/1061 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal Gredelby 7:85 KS-2013/1061 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Stadsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Forellen 17, Bollmora 2:1, Bollmora 2:588 Inom Tyresö kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer