Dags för ett jämställt Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för ett jämställt Uppsala"

Transkript

1 Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism och jämställdhet handlar om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv. Det är dags att ta arbetet för jämställdhet på allvar.

2 Innehåll 1. Jobb och näringsliv Skola och utbildning Bryt könsnormer i skolan Jämställd akademi och forskningsanslag Välfärd Barnomsorg och familjeliv Vård och omsorg Våld i nära relationer Jämställd sjukvård Trygg förlossningsvård Kvinnors psykiska ohälsa Mottagningsverksamhet för ungdomar och unga vuxna

3 Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Feminism och jämställdhet handlar om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Vi ser idag hur kvinnor ständigt diskrimineras. På arbetsmarknaden, i välfärden, i hemmet, i vården och så vidare. Därför måste jämställdhetsarbetet vara en integrerad del i alla politiska frågor. Vi behöver en ny politisk inriktning i Sverige och i Uppsala som tar ojämställdheten på allvar. Alliansens skattesänkarpolitik har slagit hårt mot kvinnor. Det har gett en osäkrare arbetsmarknad, en välfärd med brister och försämrade arbetsvillkor. Vi Socialdemokrater tänker ta ansvar för att Uppsala ska bli jämställt. Det är dags att bekämpa ojämställdheten på allvar och att på riktigt bryta könsmaktsordningen. Uppsala ska stå i framkant gällande jämställdhet. Får vi väljarnas förtroende i valet i september att leda kommunen och landstinget kommer därför jämställhetsfrågorna att prioriteras. Vi presenterar här ett handlingsprogram med för ett jämställt Uppsala. Det samlar politiska förslag från nationell, lokal och regional nivå. För att vi ska kunna uppnå ett jämställt Uppsala måste vi ha en regering, ett landsting och en kommun som tar arbetet för jämställdhet på allvar. För att genomföra detta handlingsprogram vill vi tillsätta en jämställdhetskommission med uppdraget att se till att Uppsala blir Sveriges mest jämställda kommun. Den ska samla de politiska partierna, forskare, experter, fackliga företrädare och andra viktiga aktörerer för att ta ett gemensamt ansvar för arbetet. I kommunen kommer vi också att skriva under den europeiska deklarationen om jämställhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. I landstinget ska vi se till att vi äntligen lever upp till den redan påskrivna deklarationen. Uppsala den 29 augusti 2014 Socialdemokraterna Marlene Burwick Kommunalråd (S) Vivianne Macdisi Landstingsråd (S) 3

4 1. Jobb och näringsliv Grunden för ett jämställt samhälle är att alla kvinnor har möjlighet till egen försörjning och ekonomisk självständighet. Idag är sysselsättningen bland kvinnor lägre än sysselsättningen bland män. Vi socialdemokrater vill stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet. Idag tjänar män 3,6 miljoner kronor mer än kvinnor under ett arbetsliv. Den skillnaden ska ned till noll. Det är flera olika förändringar som måste till för att det ska bli verklighet. Det handlar om att ge kvinnor rätt till heltid, åskådliggöra strukturell lönediskriminering och genomföra återkommande lönekartläggningar. Men det handlar också om att värdera kvinnodominerande yrken högre. Kvinnors låga löner ger effekter för resten av livet. Medelpension för kvinnor är kronor per månad, att jämföra med männens medelpension på kronor per månad. Det är oacceptabelt. Sverige är det enda landet i världen där pension beskattas högre än lön och det drabbar främst kvinnor. Att sänka pensionärsskatten är därför en av våra mest prioriterade jämställdhetsfrågor. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och personer i Sverige, främst kvinnor, tvingas jobba ofrivillig deltid. Detta ger en lön som det många gånger är svårt att försörja sig på och som också resulterar i lägre pension och lägre ersättningsnivåer. Trots deltidsjobb kan arbetsdagarna ändå vara långa då de ofta tvingas ta delade arbetspass. Vi socialdemokrater vill göra heltid som norm i den offentligt finansierade välfärden. Det är dags att göra verklighet av att rätten till heltid i Uppsala kommun och i Uppsala läns landsting och vi ska tillsammans med de fackliga organisationerna systematiskt arbeta med att förändra organisation, arbetstider och sysselsättningsgrader. Otrygga arbetsvillkor är utbrett på hela arbetsmarknaden. Detta drabbar kvinnor särskilt hårt. I många kvinnodominerande branscher, såsom handeln, restaurangbranschen men även i kommuner och landsting tvingas många jobba med osäkra visstidsanställningar under lång tid. En ny socialdemokratisk regering kommer att se över de olika formerna för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. Har man jobbat i sammanlagt två år hos en arbetsgivare under en period av fem år så ska man ha rätt till en fast anställning. Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor och jobbar under sämre arbetsförhållanden än män. Dubbelt så många kvinnor som män är sjukskrivna. Kvinnors stressiga arbetsmiljö tär både på kroppen och på psyket. Antalet anmälda arbetsskador ökar och kvinnor står för den största ökningen. Arbetsmiljöverket har jämfört hemtjänst, som är en kvinnodominerad bransch och teknisk förvaltning, som är en mansdominerad förvaltning, i 59 kommuner. Granskningen visar att arbetsmiljön inom hemtjänsten är betydligt sämre än inom teknisk förvaltning. Skillnaderna handlar bland annat om tidspress, resurser och antalet 4

5 medarbetare per chef. Arbetsmiljöverket slutsats är att det behövs ett medvetet könsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har ett stort ansvar som arbetsgivare. Det handlar om att inkludera alla berörda i arbetet med att uppnå en jämställd arbetsmiljö, att öka kunskaper i frågorna både hos arbetsgivare och personal, att i tät samverkan med facket arbeta för jämställda arbetsvillkor och kontinuerligt erbjuda kvinnor kompetensutveckling och rehabilitering. Vi vet också att kvinnor har sämre karriärsmöjligheter. Kvinnor slår i glastaket tidigt i karriären och detta cementeras för resten av hennes karriär. Kontinuerligt genomföra lönekartläggningar och arbetsvärderingar. Göra heltid till en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens och landstingets anställda Att normen på arbetsmarknaden ska vara fasta jobb. Förbättra kvinnors arbetsvillkor genom att ha ett medvetet könsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Arbeta för att rekrytering till chefsposter inom offentlig sektor ska uppnå en jämn könsfördelning. 2. Skola och utbildning Vi socialdemokrater är oroade över den negativa utvecklingen i den svenska skolan. Får vi väljarnas förtroende att leda kommunen vill vi förbättra resultaten i Uppsalas skolor genom mindre klasser, bättre villkor för lärare och större likvärdighet. Vårt mål är att alla elever, både flickor och pojkar, ska nå kunskapsmålen i grundskolan och varje barn ska ges möjlighet att växa som individ. Då är jämställdhet en viktig förutsättning och ett nödvändigt verktyg. 2.1 Bryt könsnormer i skolan Om jämställdhetsarbetet i skolan och i utbildningssystemet i övrigt ska bli effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om jämställdhetsintegrering. Det är också viktigt att skolans personal har kunskaper och förståelse för genuspedagogik och tillämpar detta i sitt arbete. Våra förslag om att investera mer i skolan, i mindre klasser och i fler speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet är inte bara positivt för skolans utveckling utan också för jämställdheten. I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och preferenser mellan flickor respektive pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor och får därför sämre betyg. Flickor är mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Det är därför en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormer. Även programvalen till gymnasiet är könsstereotypa, särskilt valen till yrkesprogrammen. Detta lägger grunden för en könsuppdelad arbetsmarknad. 5

6 En majoritet av lärare, särskilt i låg- och mellanstadiet, är kvinnor. Vi får ständigt oroande signaler från lärarkåren om stress, tidspress och bristande möjligheter till kompetensutveckling. Att förbättra arbetsmiljön för lärare och öka yrkeskårens status är därmed en viktig jämställdhetsåtgärd. Minska klasserna så varje elev får chansen att nå kunskapsmålen. Öka antalet speciallärare och specialpedagoger. Arbeta med jämställdhetsintegrering och öka kompetensen kring genusfrågor. Förbättra lärares arbetsmiljö genom minskade klasser, minskad administration och möjlighet till kompetensutveckling. 2.2 Jämställd akademi och forskningsanslag Uppsala är en kunskapsstad som till stor del präglas av våra två universitet. Därför är det bekymmersamt att kvinnor och män har olika villkor för att göra akademisk karriär och erhålla forskningsanslag. Detta är ett hinder för den enskilda kvinnan, men också ett hot mot Uppsalas utvecklingspotential. En socialdemokratisk nationell forskningspolitik kommer fokusera på en jämställd tilldelning av forskningsanslag och en jämställd rekrytering av professorer. Uppföljningen av målen ska samtidigt skärpas. För att ansträngningarna att nå resultat ska öka i jämställdhetsarbetet på högskolor och universitet vill en socialdemokratisk ledd regering införa en jämställdhetsbonus om 100 miljoner kronor årligen. Bonusen ska utgå till lärosäten där jämställdheten, både kvantitativt och kvalitativt sett, efter systematisk utvärdering bedöms vara påtagligt god respektive påtagligt förbättrats. Arbeta aktivt gentemot Uppsalas universitet för att uppnå jämställdhet i forskningsanslag och rekryteringsprocesser. 3. Välfärd En välutbyggd och trygg välfärd är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. När välfärden nedmonteras förväntas kvinnor dubbelarbeta för att täppa till luckorna. Det finns ett samband mellan hur välutbyggd välfärden är och hur många kvinnor som förvärvsarbetar. Riksrevisionen uppskattar att 1,3 miljoner anhöriga vårdar en närstående och de flesta av dem är kvinnor. Rapporten pekar på att nedskärningarna inom vård- och omsorg är en starkt bidragande orsak till den ökade anhörigvården. 6

7 Vi socialdemokrater är tydliga i Uppsala ska ingen kvinna tvingas gå ned i arbetstid för att ta hand om sina anhöriga för att välfärden brister. Det handlar också om kvinnors arbetsmiljö då kvinnor i högre grad än män arbetar i välfärden. 3.1 Barnomsorg och familjeliv Förskolan är starten på det livslånga lärandet, men är också en viktig jämställdhetsfråga. Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en förskoleverksamhet av hög kvalitet är en förutsättning för Uppsalas jobb, tillväxt och jämställdhet. För att möta det behov som yrkesarbetande småbarnsföräldrar har ska kommunen även erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Uppsala kommun är en av de kommuner som infört vårdnadsbidraget, trots dess negativa konsekvenser. Den socialdemokratiska linjen är att våra gemensamma skattemedel ska användas på ett klokare sätt än till vårdnadsbidrag som motverkar både jämställdhet och integration. Vi vill fortsätta bygga ut förskolan, minska barngruppernas storlek och ha en hög personaltäthet. En förutsättning för ett jämställt samhälle är ett jämställt familjeliv. Välfärden ska finnas där för familjen, men männen måste börja ta större ansvar i hemmet om vi på riktigt kan uppnå jämställdhet. Kvinnor står för majoriteten av det obetalda arbetet i hemmet. Detta drabbar kvinnors möjlighet till ett hållbart arbetsliv och trygg ekonomi. Det finns även ett starkt samband mellan det ojämställda hemmet och kvinnors psykiska hälsa. Politiken måste därför ge familjer förutsättningar att leva jämställt. Ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen har konstaterats vara en av de absolut viktigaste åtgärderna för att uppnå både ett jämställt samhälle och ett jämställt familjeliv. Minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. Bygga ut förskolan med långsiktighet och erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Avskaffa vårdnadsbidraget och använda resurserna till förskolan. Att ett genusperspektiv ska genomsyra hela förskolans arbete. Se ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Ett första steg är att reservera en ytterligare månad till respektive förälder. 3.2 Vård och omsorg Ett stort problem inom vården och omsorgen är den stora personalbristen och den låga bemanningen. Detta leder till en otrygg, stressig och ohållbar arbetssituation. Därför måste vi inom kommun och landsting arbeta fram strategier hur man ska lyckas rekrytera fler personer till de viktiga välfärdsyrkena. Vi måste också skapa en arbetsmiljö som gör att befintlig personal vill jobba kvar 7

8 Akademiska sjukhuset är ett av de sjukhus som länge brottats med personalbrist. Orsakerna till personalbristen är flera, men många bottnar i ojämställdhet. På samma sätt är jämställdhet vägen till en hållbar sjukvård. Ansvaret och skyldigheten att lösa situationen måste tas av oss förtroendevalda inom landstinget, men det kräver också statens aktiva medverkan. En fungerande vård måste gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar. Mer personal och ökade resurser behövs i vården. Snabba åtgärder är nödvändiga för att lösa krisen på Akademiska sjukhuset. Det behövs insatser som minskar vårdpersonalens arbetsbelastning. Administrationen måste minska så att vårdpersonalen får mer tid för patienterna och ha fullt fokus på sin profession. De förebyggande åtgärderna för att minska stressen måste också utvecklas. Äldreomsorgen ska stärkas genom krav på bemanning och tillgängligare boenden. Kvaliten ska säkras genom tillräckliga resurser samt en utveckling av kvalitetsuppföljningar. Vi får aldrig sänka våra ambitioner för äldreomsorgen. När äldreomsorgen inte håller måttet riskerar vi en indelning i ett A-lag och ett B-lag där de som kan betala för sig kan få en bra omsorg medan de som inte har råd får nöja sig med mindre. Detta skulle slå särskilt hårt mot kvinnor då de oftast har sämre ekonomiska förutsättningar än män på äldre dagar. På samma sätt som kvinnor får ta hand om sina barn och äldre, är det kvinnor som får ta störst ansvar när en anhörig behöver extra stöd och omsorg. Därför är olika former av stöd och avlastning nödvändigt för orken och motivationen hos de närstående. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda ledsagare, personliga assistenter och bra LSS-boenden. Beslut om boende enligt LSS försenas ofta på grund av brist på bostäder. Vi behöver bygga ikapp behovet av LSS-boende för att inom rimlig tid kunna erbjuda ett bra boende. Stärka den generella välfärdsmodellen. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Säkra god personaltäthet i vård och omsorg och förbättra personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. Utbildningsplatser via traineejobb i välfärden. Detta för att kunna utbilda och rekrytera fler personer till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Införa nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och begränsa vinsterna samt införa en kvalitetsplan för att säkra kvaliteten i den svenska äldreomsorgen. Bygga ikapp behovet av LSS-boende för att kunna erbjuda boende inom rimlig tid. Minska den administrativa bördan. Proffs ska få vara proffs genom att dra ner på pappersarbetet kan mer tid ägnas åt patienter och äldre. 3.4 Våld i nära relationer Mäns våld och hot mot kvinnor och våld i nära relationer är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer. Men att enbart tala i könsneutrala termer osynliggör det vanligaste våldet en man som utövar våld mot en närstående kvinna. 8

9 Det övergripande målet för allt arbete för kvinnofrid är att våldet ska upphöra. Målet på kort sikt är att våldsutsatta kvinnor och barn ska få det stöd och den hjälp de är i behov av och att verksamheternas kvalitet ska höjas och utvecklingen gå framåt snabbare än den hittills gjort. Samverkan mellan berörda myndigheter och med de olika frivilligorganisationerna som arbetar med kvinnofrid är viktigt och en långsiktigt hållbar finansiering av kvinno- och tjejjouren och TRIS är nödvändigt. Det krävs ett förebyggande arbete för att förhindra våldet i sig. Det handlar bland annat om ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer, särskilt med fokus att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld. En viktig del i det framtida arbetet är att upptäcka våldsutsatta innan våldsprocessen eskalerat men också att upptäcka personer som är våldsbenägna. Metoder för att motivera de män som utövar våld att söka hjälp måste utvecklas. Uppsala kommun har ett stort ansvar. Vi vill därför införa ett kvinnofridsprogram som tar ett tydligt och förebyggande helhetsgrepp kring kvinnofrid och hedersrelaterat våld. Alla kommunens delar och nivåer måste inkluderas. Vi vill också ha en kompetenssatsning kring dessa frågor bland kommunens biståndshandläggare, som är de som arbetar allra närmast våldsutsatta. Socialdemokraterna vill fortsätta och utveckla ett nära samarbete med Nationellt center för kvinnofrid (NCK), en verksamhet vid Uppsala universitet som länge har arbetat med dessa frågor. I NCK:s uppdrag ingår att utveckla och sprida kunskap inom dessa ämnesområden och att omsätta kunskapen till praktisk handling och konkret hjälp för våldsutsatta kvinnor. Införa ett kvinnofridsprogram där hela kommunen involveras. Öka och sprida kompetensen om våld och sexuella övergrepp i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld, hos berörd personal inom handläggande myndigheter. Utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och med de olika frivilligorganisationerna som arbetar med kvinnofrid. Säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av kvinno- och tjejjouren och TRIS. Erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn skyddat boende, underlätta för våldsutsatta att byta bostad. Utveckla metoder för att motivera de män som utövar våld att söka hjälp. Utveckla ett nära samarbete med Nationellt center för kvinnofrid (NCK). 4. Jämställd sjukvård Sverige och Uppsala har en sjukvård för alla som håller världsklass och ligger i utvecklingens framkant. Trots detta är hälso- och sjukvården långt ifrån jämställd. Kvinnliga patienter drabbas oftare av kvalitetsbrister och problem i vården, både inom öppenvården och inom slutenvården. Inom de flesta områden har mannen utgjort normen för människan, så även inom olika delar av vården och den medicinska forskningen. Kvinnor riskerar därför att få sämre tillgång till vård. När det gäller rehabilitering får män bättre stöd 9

10 än kvinnor av såväl arbetsgivare som av Försäkringskassan. Männen får i större utsträckning tillgång till de nya dyrare medicinerna. Utbilda alla politiker och medarbetare om genusperspektiven inom hälso- och sjukvården. Öka forskning och utbildning gällande genusmedicin och på så sätt förbättra patientsäkerhetsarbetet. All statistik inom landstinget ska vara könsuppdelad och analyserad utifrån ett könsperspektiv. Uppföljningen och utvärderingen av den köpta vården ska ha ett könsperspektiv. 4.1 Trygg förlossningsvård Bristen på personal är särskild svår inom förlossningsvården. Den höga arbetsbelastningen kan få allvarliga konsekvenser för vårdkvaliteten, men utgör också en fara för föderskor och deras nyfödda barn. Många barnmorskor vittnar om en utsatt och ohållbar arbetssituation. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att investera i fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen, men också öka resurserna för att förbättra den akuta situation som råder på många av landets förlossningskliniker. Behålla och stärka den viktiga kompetensen som erfarna barnmorskor har genom ökade resurser till förlossningsvården. 4.2 Kvinnors psykiska ohälsa Antalet kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa fortsätter att öka. Bristen på jämställdhet pekas ut som en av de främsta orsakerna. De yrkesgrupper där andelen med långvarig sjukfrånvaro med en psykisk diagnos är som högst finns inom området vård, skola och omsorg. Andelen med psykiska diagnoser är högre för kvinnor än män i de flesta yrkesgrupperna. Här behövs det förbyggande åtgärder såsom ett jämställt arbets- och familjeliv. Om kvinnan drabbas av psykisk ohälsa ska hon få rätt typ av stöd och hjälp av sjukvården. Kompetensen om psykisk ohälsa i primärvården ska ständigt utvecklas och höjas. Många som lider av psykisk ohälsa skulle kunna få hjälp om primärvården hade kompetens och resurser att behandla mindre svåra depressioner, ångesttillstånd, ätstörningar och dylikt. För att fånga upp unga kvinnor med psykisk ohälsa behöver samverkan förbättras mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna. Ge förutsättningar för primärvården att kunna ta ett ökat ansvar för den psykiska ohälsan. Stärka samarbetet mellan skolhälsovård, ungdomsmottagningar, primärvård och BUP. 10

11 4.3 Mottagningsverksamhet för ungdomar och unga vuxna Ungdomsmottagningarna är ett av de ställen utanför skolan där unga människor kan tillgodose sig viktig information, men också kan få hjälp med fysisk och psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningar fyller även en viktig förebyggande funktion. Därför är det viktigt att ungdomsmottagningarna får rätt förutsättningar att kunna bedriva sitt arbete och att landstinget tillsammans med kommunen tar ansar för att samarbetet mellan ungdomsmottagningen, skolan och skolhälsovården fungerar. Många unga kvinnor söker sig till ungdomsmottagningar för hjälp med preventivmedel, psykisk och fysisk ohälsa och andra typer av rådgivning. Ungdomsmottagningarna når dock inte killarna i lika stor utsträckning. Det är ett problem, med tanke på att ansvaret för att skydda sig mot könssjukdomar och oönskad graviditet ligger lika mycket på killarna. Att få killar att ta och känna större ansvar för sin och sina sexuella partners hälsa är nödvändigt. Det är därför viktigt att garantera att de som arbetar på en ungdomsmottagning har rätt kompetens vad gäller jämställdhetsarbete, preventivmedel, kvinnor och mäns olika kroppar och HBTQ-frågor. De bör också ha ett arbetssätt för att nå unga män i större utsträckning. Förbättra ungdomsmottagningarnas möjligheter att stärka sitt arbetssätt gentemot både unga kvinnor och män. 11

12 12

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Feminism. Från ord till handling

Feminism. Från ord till handling Feminism Från ord till handling Grafisk form Ida Sandborg Illustration Sara Granér Tryck 2014 Lenanders Grafiska AB (Skriftserien Folkviljan) Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se KKvinnor och män har inte

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Vi är alla olika men har lika värde och rätt Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att, oberoende av

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning har effekter!

Studie- och yrkesvägledning har effekter! Studie- och yrkesvägledning har effekter! Storbritannien forskning kring insatser f ökad vägledning Resultat: I kombination med andra elevvårdande insatser mycket effektivt för elever som riskerar att

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro

Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro 1(6) Jämställdhetsrådet Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro Deltagare Försäkringskassan, Melul Sevim Lindesbergs kommun, Christer

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer