Dags för ett jämställt Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags för ett jämställt Uppsala"

Transkript

1 Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism och jämställdhet handlar om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv. Det är dags att ta arbetet för jämställdhet på allvar.

2 Innehåll 1. Jobb och näringsliv Skola och utbildning Bryt könsnormer i skolan Jämställd akademi och forskningsanslag Välfärd Barnomsorg och familjeliv Vård och omsorg Våld i nära relationer Jämställd sjukvård Trygg förlossningsvård Kvinnors psykiska ohälsa Mottagningsverksamhet för ungdomar och unga vuxna

3 Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Feminism och jämställdhet handlar om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Vi ser idag hur kvinnor ständigt diskrimineras. På arbetsmarknaden, i välfärden, i hemmet, i vården och så vidare. Därför måste jämställdhetsarbetet vara en integrerad del i alla politiska frågor. Vi behöver en ny politisk inriktning i Sverige och i Uppsala som tar ojämställdheten på allvar. Alliansens skattesänkarpolitik har slagit hårt mot kvinnor. Det har gett en osäkrare arbetsmarknad, en välfärd med brister och försämrade arbetsvillkor. Vi Socialdemokrater tänker ta ansvar för att Uppsala ska bli jämställt. Det är dags att bekämpa ojämställdheten på allvar och att på riktigt bryta könsmaktsordningen. Uppsala ska stå i framkant gällande jämställdhet. Får vi väljarnas förtroende i valet i september att leda kommunen och landstinget kommer därför jämställhetsfrågorna att prioriteras. Vi presenterar här ett handlingsprogram med för ett jämställt Uppsala. Det samlar politiska förslag från nationell, lokal och regional nivå. För att vi ska kunna uppnå ett jämställt Uppsala måste vi ha en regering, ett landsting och en kommun som tar arbetet för jämställdhet på allvar. För att genomföra detta handlingsprogram vill vi tillsätta en jämställdhetskommission med uppdraget att se till att Uppsala blir Sveriges mest jämställda kommun. Den ska samla de politiska partierna, forskare, experter, fackliga företrädare och andra viktiga aktörerer för att ta ett gemensamt ansvar för arbetet. I kommunen kommer vi också att skriva under den europeiska deklarationen om jämställhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. I landstinget ska vi se till att vi äntligen lever upp till den redan påskrivna deklarationen. Uppsala den 29 augusti 2014 Socialdemokraterna Marlene Burwick Kommunalråd (S) Vivianne Macdisi Landstingsråd (S) 3

4 1. Jobb och näringsliv Grunden för ett jämställt samhälle är att alla kvinnor har möjlighet till egen försörjning och ekonomisk självständighet. Idag är sysselsättningen bland kvinnor lägre än sysselsättningen bland män. Vi socialdemokrater vill stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet. Idag tjänar män 3,6 miljoner kronor mer än kvinnor under ett arbetsliv. Den skillnaden ska ned till noll. Det är flera olika förändringar som måste till för att det ska bli verklighet. Det handlar om att ge kvinnor rätt till heltid, åskådliggöra strukturell lönediskriminering och genomföra återkommande lönekartläggningar. Men det handlar också om att värdera kvinnodominerande yrken högre. Kvinnors låga löner ger effekter för resten av livet. Medelpension för kvinnor är kronor per månad, att jämföra med männens medelpension på kronor per månad. Det är oacceptabelt. Sverige är det enda landet i världen där pension beskattas högre än lön och det drabbar främst kvinnor. Att sänka pensionärsskatten är därför en av våra mest prioriterade jämställdhetsfrågor. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och personer i Sverige, främst kvinnor, tvingas jobba ofrivillig deltid. Detta ger en lön som det många gånger är svårt att försörja sig på och som också resulterar i lägre pension och lägre ersättningsnivåer. Trots deltidsjobb kan arbetsdagarna ändå vara långa då de ofta tvingas ta delade arbetspass. Vi socialdemokrater vill göra heltid som norm i den offentligt finansierade välfärden. Det är dags att göra verklighet av att rätten till heltid i Uppsala kommun och i Uppsala läns landsting och vi ska tillsammans med de fackliga organisationerna systematiskt arbeta med att förändra organisation, arbetstider och sysselsättningsgrader. Otrygga arbetsvillkor är utbrett på hela arbetsmarknaden. Detta drabbar kvinnor särskilt hårt. I många kvinnodominerande branscher, såsom handeln, restaurangbranschen men även i kommuner och landsting tvingas många jobba med osäkra visstidsanställningar under lång tid. En ny socialdemokratisk regering kommer att se över de olika formerna för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. Har man jobbat i sammanlagt två år hos en arbetsgivare under en period av fem år så ska man ha rätt till en fast anställning. Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor och jobbar under sämre arbetsförhållanden än män. Dubbelt så många kvinnor som män är sjukskrivna. Kvinnors stressiga arbetsmiljö tär både på kroppen och på psyket. Antalet anmälda arbetsskador ökar och kvinnor står för den största ökningen. Arbetsmiljöverket har jämfört hemtjänst, som är en kvinnodominerad bransch och teknisk förvaltning, som är en mansdominerad förvaltning, i 59 kommuner. Granskningen visar att arbetsmiljön inom hemtjänsten är betydligt sämre än inom teknisk förvaltning. Skillnaderna handlar bland annat om tidspress, resurser och antalet 4

5 medarbetare per chef. Arbetsmiljöverket slutsats är att det behövs ett medvetet könsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har ett stort ansvar som arbetsgivare. Det handlar om att inkludera alla berörda i arbetet med att uppnå en jämställd arbetsmiljö, att öka kunskaper i frågorna både hos arbetsgivare och personal, att i tät samverkan med facket arbeta för jämställda arbetsvillkor och kontinuerligt erbjuda kvinnor kompetensutveckling och rehabilitering. Vi vet också att kvinnor har sämre karriärsmöjligheter. Kvinnor slår i glastaket tidigt i karriären och detta cementeras för resten av hennes karriär. Kontinuerligt genomföra lönekartläggningar och arbetsvärderingar. Göra heltid till en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens och landstingets anställda Att normen på arbetsmarknaden ska vara fasta jobb. Förbättra kvinnors arbetsvillkor genom att ha ett medvetet könsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Arbeta för att rekrytering till chefsposter inom offentlig sektor ska uppnå en jämn könsfördelning. 2. Skola och utbildning Vi socialdemokrater är oroade över den negativa utvecklingen i den svenska skolan. Får vi väljarnas förtroende att leda kommunen vill vi förbättra resultaten i Uppsalas skolor genom mindre klasser, bättre villkor för lärare och större likvärdighet. Vårt mål är att alla elever, både flickor och pojkar, ska nå kunskapsmålen i grundskolan och varje barn ska ges möjlighet att växa som individ. Då är jämställdhet en viktig förutsättning och ett nödvändigt verktyg. 2.1 Bryt könsnormer i skolan Om jämställdhetsarbetet i skolan och i utbildningssystemet i övrigt ska bli effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om jämställdhetsintegrering. Det är också viktigt att skolans personal har kunskaper och förståelse för genuspedagogik och tillämpar detta i sitt arbete. Våra förslag om att investera mer i skolan, i mindre klasser och i fler speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet är inte bara positivt för skolans utveckling utan också för jämställdheten. I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och preferenser mellan flickor respektive pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor och får därför sämre betyg. Flickor är mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Det är därför en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormer. Även programvalen till gymnasiet är könsstereotypa, särskilt valen till yrkesprogrammen. Detta lägger grunden för en könsuppdelad arbetsmarknad. 5

6 En majoritet av lärare, särskilt i låg- och mellanstadiet, är kvinnor. Vi får ständigt oroande signaler från lärarkåren om stress, tidspress och bristande möjligheter till kompetensutveckling. Att förbättra arbetsmiljön för lärare och öka yrkeskårens status är därmed en viktig jämställdhetsåtgärd. Minska klasserna så varje elev får chansen att nå kunskapsmålen. Öka antalet speciallärare och specialpedagoger. Arbeta med jämställdhetsintegrering och öka kompetensen kring genusfrågor. Förbättra lärares arbetsmiljö genom minskade klasser, minskad administration och möjlighet till kompetensutveckling. 2.2 Jämställd akademi och forskningsanslag Uppsala är en kunskapsstad som till stor del präglas av våra två universitet. Därför är det bekymmersamt att kvinnor och män har olika villkor för att göra akademisk karriär och erhålla forskningsanslag. Detta är ett hinder för den enskilda kvinnan, men också ett hot mot Uppsalas utvecklingspotential. En socialdemokratisk nationell forskningspolitik kommer fokusera på en jämställd tilldelning av forskningsanslag och en jämställd rekrytering av professorer. Uppföljningen av målen ska samtidigt skärpas. För att ansträngningarna att nå resultat ska öka i jämställdhetsarbetet på högskolor och universitet vill en socialdemokratisk ledd regering införa en jämställdhetsbonus om 100 miljoner kronor årligen. Bonusen ska utgå till lärosäten där jämställdheten, både kvantitativt och kvalitativt sett, efter systematisk utvärdering bedöms vara påtagligt god respektive påtagligt förbättrats. Arbeta aktivt gentemot Uppsalas universitet för att uppnå jämställdhet i forskningsanslag och rekryteringsprocesser. 3. Välfärd En välutbyggd och trygg välfärd är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. När välfärden nedmonteras förväntas kvinnor dubbelarbeta för att täppa till luckorna. Det finns ett samband mellan hur välutbyggd välfärden är och hur många kvinnor som förvärvsarbetar. Riksrevisionen uppskattar att 1,3 miljoner anhöriga vårdar en närstående och de flesta av dem är kvinnor. Rapporten pekar på att nedskärningarna inom vård- och omsorg är en starkt bidragande orsak till den ökade anhörigvården. 6

7 Vi socialdemokrater är tydliga i Uppsala ska ingen kvinna tvingas gå ned i arbetstid för att ta hand om sina anhöriga för att välfärden brister. Det handlar också om kvinnors arbetsmiljö då kvinnor i högre grad än män arbetar i välfärden. 3.1 Barnomsorg och familjeliv Förskolan är starten på det livslånga lärandet, men är också en viktig jämställdhetsfråga. Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en förskoleverksamhet av hög kvalitet är en förutsättning för Uppsalas jobb, tillväxt och jämställdhet. För att möta det behov som yrkesarbetande småbarnsföräldrar har ska kommunen även erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Uppsala kommun är en av de kommuner som infört vårdnadsbidraget, trots dess negativa konsekvenser. Den socialdemokratiska linjen är att våra gemensamma skattemedel ska användas på ett klokare sätt än till vårdnadsbidrag som motverkar både jämställdhet och integration. Vi vill fortsätta bygga ut förskolan, minska barngruppernas storlek och ha en hög personaltäthet. En förutsättning för ett jämställt samhälle är ett jämställt familjeliv. Välfärden ska finnas där för familjen, men männen måste börja ta större ansvar i hemmet om vi på riktigt kan uppnå jämställdhet. Kvinnor står för majoriteten av det obetalda arbetet i hemmet. Detta drabbar kvinnors möjlighet till ett hållbart arbetsliv och trygg ekonomi. Det finns även ett starkt samband mellan det ojämställda hemmet och kvinnors psykiska hälsa. Politiken måste därför ge familjer förutsättningar att leva jämställt. Ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen har konstaterats vara en av de absolut viktigaste åtgärderna för att uppnå både ett jämställt samhälle och ett jämställt familjeliv. Minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. Bygga ut förskolan med långsiktighet och erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Avskaffa vårdnadsbidraget och använda resurserna till förskolan. Att ett genusperspektiv ska genomsyra hela förskolans arbete. Se ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Ett första steg är att reservera en ytterligare månad till respektive förälder. 3.2 Vård och omsorg Ett stort problem inom vården och omsorgen är den stora personalbristen och den låga bemanningen. Detta leder till en otrygg, stressig och ohållbar arbetssituation. Därför måste vi inom kommun och landsting arbeta fram strategier hur man ska lyckas rekrytera fler personer till de viktiga välfärdsyrkena. Vi måste också skapa en arbetsmiljö som gör att befintlig personal vill jobba kvar 7

8 Akademiska sjukhuset är ett av de sjukhus som länge brottats med personalbrist. Orsakerna till personalbristen är flera, men många bottnar i ojämställdhet. På samma sätt är jämställdhet vägen till en hållbar sjukvård. Ansvaret och skyldigheten att lösa situationen måste tas av oss förtroendevalda inom landstinget, men det kräver också statens aktiva medverkan. En fungerande vård måste gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar. Mer personal och ökade resurser behövs i vården. Snabba åtgärder är nödvändiga för att lösa krisen på Akademiska sjukhuset. Det behövs insatser som minskar vårdpersonalens arbetsbelastning. Administrationen måste minska så att vårdpersonalen får mer tid för patienterna och ha fullt fokus på sin profession. De förebyggande åtgärderna för att minska stressen måste också utvecklas. Äldreomsorgen ska stärkas genom krav på bemanning och tillgängligare boenden. Kvaliten ska säkras genom tillräckliga resurser samt en utveckling av kvalitetsuppföljningar. Vi får aldrig sänka våra ambitioner för äldreomsorgen. När äldreomsorgen inte håller måttet riskerar vi en indelning i ett A-lag och ett B-lag där de som kan betala för sig kan få en bra omsorg medan de som inte har råd får nöja sig med mindre. Detta skulle slå särskilt hårt mot kvinnor då de oftast har sämre ekonomiska förutsättningar än män på äldre dagar. På samma sätt som kvinnor får ta hand om sina barn och äldre, är det kvinnor som får ta störst ansvar när en anhörig behöver extra stöd och omsorg. Därför är olika former av stöd och avlastning nödvändigt för orken och motivationen hos de närstående. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda ledsagare, personliga assistenter och bra LSS-boenden. Beslut om boende enligt LSS försenas ofta på grund av brist på bostäder. Vi behöver bygga ikapp behovet av LSS-boende för att inom rimlig tid kunna erbjuda ett bra boende. Stärka den generella välfärdsmodellen. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Säkra god personaltäthet i vård och omsorg och förbättra personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. Utbildningsplatser via traineejobb i välfärden. Detta för att kunna utbilda och rekrytera fler personer till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Införa nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och begränsa vinsterna samt införa en kvalitetsplan för att säkra kvaliteten i den svenska äldreomsorgen. Bygga ikapp behovet av LSS-boende för att kunna erbjuda boende inom rimlig tid. Minska den administrativa bördan. Proffs ska få vara proffs genom att dra ner på pappersarbetet kan mer tid ägnas åt patienter och äldre. 3.4 Våld i nära relationer Mäns våld och hot mot kvinnor och våld i nära relationer är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer. Men att enbart tala i könsneutrala termer osynliggör det vanligaste våldet en man som utövar våld mot en närstående kvinna. 8

9 Det övergripande målet för allt arbete för kvinnofrid är att våldet ska upphöra. Målet på kort sikt är att våldsutsatta kvinnor och barn ska få det stöd och den hjälp de är i behov av och att verksamheternas kvalitet ska höjas och utvecklingen gå framåt snabbare än den hittills gjort. Samverkan mellan berörda myndigheter och med de olika frivilligorganisationerna som arbetar med kvinnofrid är viktigt och en långsiktigt hållbar finansiering av kvinno- och tjejjouren och TRIS är nödvändigt. Det krävs ett förebyggande arbete för att förhindra våldet i sig. Det handlar bland annat om ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer, särskilt med fokus att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld. En viktig del i det framtida arbetet är att upptäcka våldsutsatta innan våldsprocessen eskalerat men också att upptäcka personer som är våldsbenägna. Metoder för att motivera de män som utövar våld att söka hjälp måste utvecklas. Uppsala kommun har ett stort ansvar. Vi vill därför införa ett kvinnofridsprogram som tar ett tydligt och förebyggande helhetsgrepp kring kvinnofrid och hedersrelaterat våld. Alla kommunens delar och nivåer måste inkluderas. Vi vill också ha en kompetenssatsning kring dessa frågor bland kommunens biståndshandläggare, som är de som arbetar allra närmast våldsutsatta. Socialdemokraterna vill fortsätta och utveckla ett nära samarbete med Nationellt center för kvinnofrid (NCK), en verksamhet vid Uppsala universitet som länge har arbetat med dessa frågor. I NCK:s uppdrag ingår att utveckla och sprida kunskap inom dessa ämnesområden och att omsätta kunskapen till praktisk handling och konkret hjälp för våldsutsatta kvinnor. Införa ett kvinnofridsprogram där hela kommunen involveras. Öka och sprida kompetensen om våld och sexuella övergrepp i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld, hos berörd personal inom handläggande myndigheter. Utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och med de olika frivilligorganisationerna som arbetar med kvinnofrid. Säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av kvinno- och tjejjouren och TRIS. Erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn skyddat boende, underlätta för våldsutsatta att byta bostad. Utveckla metoder för att motivera de män som utövar våld att söka hjälp. Utveckla ett nära samarbete med Nationellt center för kvinnofrid (NCK). 4. Jämställd sjukvård Sverige och Uppsala har en sjukvård för alla som håller världsklass och ligger i utvecklingens framkant. Trots detta är hälso- och sjukvården långt ifrån jämställd. Kvinnliga patienter drabbas oftare av kvalitetsbrister och problem i vården, både inom öppenvården och inom slutenvården. Inom de flesta områden har mannen utgjort normen för människan, så även inom olika delar av vården och den medicinska forskningen. Kvinnor riskerar därför att få sämre tillgång till vård. När det gäller rehabilitering får män bättre stöd 9

10 än kvinnor av såväl arbetsgivare som av Försäkringskassan. Männen får i större utsträckning tillgång till de nya dyrare medicinerna. Utbilda alla politiker och medarbetare om genusperspektiven inom hälso- och sjukvården. Öka forskning och utbildning gällande genusmedicin och på så sätt förbättra patientsäkerhetsarbetet. All statistik inom landstinget ska vara könsuppdelad och analyserad utifrån ett könsperspektiv. Uppföljningen och utvärderingen av den köpta vården ska ha ett könsperspektiv. 4.1 Trygg förlossningsvård Bristen på personal är särskild svår inom förlossningsvården. Den höga arbetsbelastningen kan få allvarliga konsekvenser för vårdkvaliteten, men utgör också en fara för föderskor och deras nyfödda barn. Många barnmorskor vittnar om en utsatt och ohållbar arbetssituation. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att investera i fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen, men också öka resurserna för att förbättra den akuta situation som råder på många av landets förlossningskliniker. Behålla och stärka den viktiga kompetensen som erfarna barnmorskor har genom ökade resurser till förlossningsvården. 4.2 Kvinnors psykiska ohälsa Antalet kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa fortsätter att öka. Bristen på jämställdhet pekas ut som en av de främsta orsakerna. De yrkesgrupper där andelen med långvarig sjukfrånvaro med en psykisk diagnos är som högst finns inom området vård, skola och omsorg. Andelen med psykiska diagnoser är högre för kvinnor än män i de flesta yrkesgrupperna. Här behövs det förbyggande åtgärder såsom ett jämställt arbets- och familjeliv. Om kvinnan drabbas av psykisk ohälsa ska hon få rätt typ av stöd och hjälp av sjukvården. Kompetensen om psykisk ohälsa i primärvården ska ständigt utvecklas och höjas. Många som lider av psykisk ohälsa skulle kunna få hjälp om primärvården hade kompetens och resurser att behandla mindre svåra depressioner, ångesttillstånd, ätstörningar och dylikt. För att fånga upp unga kvinnor med psykisk ohälsa behöver samverkan förbättras mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna. Ge förutsättningar för primärvården att kunna ta ett ökat ansvar för den psykiska ohälsan. Stärka samarbetet mellan skolhälsovård, ungdomsmottagningar, primärvård och BUP. 10

11 4.3 Mottagningsverksamhet för ungdomar och unga vuxna Ungdomsmottagningarna är ett av de ställen utanför skolan där unga människor kan tillgodose sig viktig information, men också kan få hjälp med fysisk och psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningar fyller även en viktig förebyggande funktion. Därför är det viktigt att ungdomsmottagningarna får rätt förutsättningar att kunna bedriva sitt arbete och att landstinget tillsammans med kommunen tar ansar för att samarbetet mellan ungdomsmottagningen, skolan och skolhälsovården fungerar. Många unga kvinnor söker sig till ungdomsmottagningar för hjälp med preventivmedel, psykisk och fysisk ohälsa och andra typer av rådgivning. Ungdomsmottagningarna når dock inte killarna i lika stor utsträckning. Det är ett problem, med tanke på att ansvaret för att skydda sig mot könssjukdomar och oönskad graviditet ligger lika mycket på killarna. Att få killar att ta och känna större ansvar för sin och sina sexuella partners hälsa är nödvändigt. Det är därför viktigt att garantera att de som arbetar på en ungdomsmottagning har rätt kompetens vad gäller jämställdhetsarbete, preventivmedel, kvinnor och mäns olika kroppar och HBTQ-frågor. De bör också ha ett arbetssätt för att nå unga män i större utsträckning. Förbättra ungdomsmottagningarnas möjligheter att stärka sitt arbetssätt gentemot både unga kvinnor och män. 11

12 12

Första jämställdhetsåret

Första jämställdhetsåret 2014-06-12 Handlingsprogram för jämställdhet för det första regeringsåret Första jämställdhetsåret Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-25 KS 2015/0973 50163 Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun 2014-2016 Antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014 74 Bakgrund Denna jämställdhetsplan är framtagen som ett stöd och ett verktyg för kommunen att arbeta med

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige Version: Beslutad version Med kunskaper växer Sverige 5 Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer A2016/01883/I

Läs mer