Våld i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld i nära relationer"

Transkript

1 Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun

2 Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Revisionskriterier Metod och avgränsning Granskningsresultat Organisation och ansvarsfördelning Mål, riktlinjer och rutiner Stöd och insatser Insatser som erbjuds Uppföljning av insatser Samverkan Samverkan avseende kvinnor Samverkan avseende barn och unga Uppföljning av samverkan Kiruna kommun

3 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av revisorerna i Kiruna kommun har genomfört en granskning avseende arbetet mot våld i nära relationer samt samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har legat till grund för valet av granskningsinriktning. De revisionsfrågor som ska besvaras är: Säkerställer socialnämnden att arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor är ändamålsenligt samt att den interna kontrollen inom området är tillräcklig? Säkerställer socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för barn som far illa eller riskerar att fara illa? Vår sammanfattande bedömning av den första revisionsfrågan är att socialnämnden säkerställt att stödet till våldsutsatta kvinnor till stor del är ändamålsenligt och att den interna kontrollen inom området är tillräcklig. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: Organisering och ansvarsfördelning avseende stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor är till stora delar är ändamålsenlig. Dock finns utvecklingsbehov vad gäller introduktion avseende bland annat relationsfrid till nyanställda inom IFO. Det finns mål avseende hur både socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt resten av kommunen ska arbeta avseende våld i nära relationer. Det finns riktlinjer och rutiner inom IFO vad gäller relationsfrid, men vi bedömer att dessa rutiner behöver uppdateras och kommuniceras ytterligare med berörd personal för att säkerställa implementeringen av rutinerna. Nämnden har till stor del säkerställt att det finns stöd och insatser att erbjuda våldsutsatta kvinnor samt barn som upplevt våld. De insatser som genomförs gentemot våldsutsatta kvinnor följs upp kontinuerligt. Detsamma gäller orosanmälningarna kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi bedömer att det till stor del finns ändamålsenliga riktlinjer och strukturer för samverkan kring våldsutsatta kvinnor och våld i nära relationer. Ett förbättringsområde vi uppfattar är dock samverkan med kvinnojouren. Vår sammanfattande bedömning av den andra revisionsfrågan är att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden till viss del säkerställer en ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: Det finns ändamålsenliga arbetssätt och strukturer för samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och dessa tillämpas. Dock saknas det skriftliga riktlinjer och rutiner inom området, både vad gäller samverkan och återkoppling avseende orosanmälningar. Kiruna kommun 1 av 12

4 Socialförvaltningen har under 2014 genomfört utbildning för personal inom skola och förskola avseende sekretess och skyldighet att göra orosanmälan. Önskemål om ytterligare utbildningar inom området framförs och framförallt att dessa hålls mer kontinuerligt, bl a utifrån vikten av att personalen är uppdaterad samt att nyanställda får ta del av informationen. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har inte fullt ut säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillämpade former för uppföljning av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vidare bedömer vi att det inte sker någon kontinuerlig strukturerad uppföljning och utvärdering av resultat vad gäller samverkan kring denna målgrupp Beaktat detta vill vi lämna följande rekommendationer: Socialnämnden Att socialnämnden säkerställer att nyanställda inom individ- och familjeomsorgen får tillräcklig introduktion vad gäller arbetet mot våld i nära relationer. Att socialnämnden säkerställer att de rutiner och riktlinjer som finns inom området är aktuella och tillräckligt implementerade i verksamheterna. Att socialnämnden ser över behovet av skriftliga rutiner och riktlinjer avseende samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Att socialnämnden identifierar former och nyckeltal för uppföljning inom samverkansområdet. Barn- och utbildningsnämnden Att barn- och utbildningsnämnden ser över behovet av återkommande utbildningsinsatser inom skola och förskola avseende orosanmälningar. Att barn- och utbildningsnämnden ser över behovet av skriftliga rutiner och riktlinjer avseende samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Att barn- och utbildningsnämnderna identifierar former och nyckeltal för uppföljning inom samverkansområdet. Kiruna kommun 2 av 12

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunfullmäktige har under 2010 fastställt ett kommunövergripande åtgärdsprogram avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Programmet har reviderats i mars Visionen som anges i programmet är att det i Kiruna kommun lever kvinnor och män, oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning och kultursammanhang jämställda och med respekt för varandra. Inga former av könsrelaterat förtryck, hot och våld accepteras. Våld mot kvinnor är idag ett omfattande samhällsproblem. Det är också en allvarlig typ av brottslighet och ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Varje år anmäls ca fall av kvinnomisshandel i Sverige. Trots att flera olika åtgärder har vidtagits under de senaste åren i syfte att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor finns det fortfarande oacceptabla brister. I november 2007 beslutade regeringen om en omfattande handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under våren 2012 beslutade regeringen att tillsätta en nationell samordnare för våld i nära relationer. Det finns beräkningar från Socialstyrelsen som visar på att mäns våld mot kvinnor i Sverige kostar ca tre miljarder kronor för sjukvård, rättsväsende och socialtjänst. Där utöver uppskattas uppemot 760 miljoner kronor för frånvaro från arbete. Den 1:a oktober 2014 trädde socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Nytt i dessa föreskrifter och allmänna råd är bland annat att socialtjänsten ska besluta var i organisationen en våldsutsatt persons behov av stöd ska utredas samt att barn som lever med våld ska utredas. Av 3 kap. 3 Socialtjänstlagen (SoL) framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Utifrån en skärpning i SoL framgår även att socialnämnden i varje kommun särskilt skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt förvaltningslagen. När det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa har myndigheter även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras bl.a i skollag och socialtjänstlag. Skyldigheten att samverka gäller även enskilt bedriven verksamhet. Nationella rapporter och utredningar visar på ett stort behov av en utvecklad samverkan. Bland annat Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05), som konstaterar att bättre samverkan behövs på alla nivåer och Barnskyddsutredningen (S 2007:14) betonar samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer och som behöver olika stödinsatser. Kiruna kommun 3 av 12

6 Utebliven eller bristande samverkan försvårar upptäckt och förhindrar tidiga och adekvata insatser samt innebär att resursutnyttjandet inte optimeras Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Syftet med denna granskning är att besvara följande revisionsfrågor: Säkerställer socialnämnden att arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor är ändamålsenligt samt att den interna kontrollen inom området är tillräcklig? Säkerställt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för barn som far illa eller riskerar att fara illa? För att besvara de övergripande revisionsfrågorna har följande kontrollmål varit styrande för granskningen: Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning avseende stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor samt barn som far illa eller riskerar att fara illa Det finns mål, riktlinjer och rutiner för dessa områden Nämnden erbjuder stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor De insatser som genomförs gentemot våldsutsatta kvinnor följs upp kontinuerligt Det finns ändamålsenliga riktlinjer och strukturer för samverkan intern i kommunen samt med andra aktörer kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och dessa tillämpas Det finns ändamålsenliga och tillämpade former för uppföljning av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 2.3. Revisionskriterier Socialtjänstlagen 3 kap 3, 5 kap 11 SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer Kommuninterna policies, mål och planer som rör granskningsområdet Kiruna kommun 4 av 12

7 2.4. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant dokumentation samt genomgång av berörda nämnders protokoll för 2013 och Vidare har intervjuer genomförts med Individ- och familjeomsorgens (IFO) chef, personal från IFO, rektorer från grundskola och förskolechefer samt representanter från elevhälsan. Totalt har 12 personer från kommunen intervjuats. Granskningens första revisionsfråga är avgränsad till att gälla socialnämnden. Den andra revisionsfrågan gäller både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. I övrigt vad gäller avgränsning se revisionsfråga, kontrollmål och metod. Kiruna kommun 5 av 12

8 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation och ansvarsfördelning I Kiruna kommun är det stöd och de insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor och barn organiserat inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Individ- och familjeomsorgen leds i av en avdelningschef och under denna finns i nuläget fyra enhetschefer. Två av dessa är enhetschefer för enheten Myndighet. Inom Myndighet finns tre grupper; Barn och familj, Vuxen samt Öppen vård och totalt två verksamhetsledare för dessa grupper. Ärenden som berör våld i nära relationer mot vuxna individer utreds inom vuxengruppen och ärenden som berör orosanmälningar avseende barn utreds av barngruppen. Beroende på vilket stöd individen är i behov av så kan öppenvårdsgruppen ibland bli involverad. Av granskningen framgår att det tidigare fanns en relationsfridsgrupp inom IFO. Gruppen bestod, enligt uppgift, av tio personer med olika professioner och syftet var att de individer som var med i gruppen skulle kompetensutvecklas inom området samt utbyta erfarenheter med varandra. En uppgift för gruppen var även att sprida sin kunskap om våld i nära relationer till sina respektive verksamheter. Relationsfridsgruppen upplöstes 2013 och idag ska samtliga handläggare kunna handlägga ärenden avseende våld i nära relationer. Vid behov kan handläggarna få stöd av sin verksamhetsledare eller vända sig till två personer inom IFO som har spetskompetens inom våld i nära relationer. Vid intervjuer lyfts det fram att det har varit relativt stor omsättning på socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen och att det finns utvecklingspotential vad gäller introduktionen för nyanställda socialsekreterare, bland annat avseende den information som nyanställda får kring kvinnofrid och våld i nära relationer. Som nämnts tidigare finns det möjlighet att få stöd och handledning av erfarna handläggare i ärenden som rör våld i nära relationer. Vidare anges att det under 2015 kommer att anställas en relationsfridssamordnare inom IFO. Enligt socialtjänstlagen har barn- och utbildningsförvaltningen och all personal inom förskola och skolan en skyldighet att göra en orosanmälning till socialtjänsten om misstanke finns att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Vi uppfattar av intervjuerna att detta ansvar är tydligt och väl förankrat inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kiruna kommun. Om personal misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa lyfts detta med berörd förskolechef/rektor och ofta även med personal från elevhälsan. På förskolorna och skolorna i kommunen finns lokala elevhälsoteam, s k "miniteam", där förskolechef/rektor, pedagoger och representanter från elevhälsan ingår. Vid behov kan eventuell oro kring barn på förskolan eller skolan lyftas upp. Vid akuta situationer görs anmälan direkt och oftast av förskolans förskolechef eller skolans rektor, men även av specialpedagog, kurator eller skolsköterska. Enligt lag är all personal i förskolan och skolan ansvariga för att en orosanmälan görs. Många gånger är det dock personalen som signalerar till förskolechef/rektor och/eller elevhälsan att något inte står rätt till. Oftast är det inte läraren, förskollärare eller barnskötaren själv som anmäler till socialförvaltningen, vilket motiveras med att en neutral relation mellan Kiruna kommun 6 av 12

9 förskolans/skolans personal och barnets vårdnadshavare önskas upprätthållas. Detta för att underlätta den fortsatta dagliga kontaken mellan personalen och vårdnadshavarna. Vi uppfattar av intervjuer att kunskapen och kännedomen inom granskade verksamheter är hög avseende ansvaret att göra orosanmälningar. IFO:s barngrupp ansvarar som tidigare nämnts för att ta emot orosanmälningar avseende barn och unga. En mottagningshandläggare gör en första bedömning och sedan utreds ärendet av de handläggare som utreder barnärenden. I de fall en våldsutsatt individ med barn kommer till individ- och familjeomsorgen inleds en utredning för den vuxna och alltid en separat utredning på barnet eller barnen. Bedömning Vår bedömning är att organisering och ansvarsfördelning avseende stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor till stora delar är ändamålsenlig. Dock finns utvecklingsbehov vad gäller introduktion avseende bland annat relationsfrid till nyanställda inom IFO. Vidare bedömer vi att ansvarsfördelning och organisation kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är ändamålsenligt utformad. Det är tydligt vad skolan ansvarar för och vad som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde Mål, riktlinjer och rutiner I Kiruna kommun finns en övergripande handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Handlingsplanen är fastställd av kommunfullmäktige innehåller såväl vision, syfte och mål. Följande mål framgår av handlingsplanen: genom kunskap och information öka anmälningsbenägenheten för brott gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt på sikt minska antalet brottsfall minska negativa konsekvenser för barn som lever i familjer där våld förekommer öka kunskapen hos allmänheten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och att olika livssammanhang beaktas öka de förebyggande insatserna, främst riktade mot barn och unga, gällande attityder, jämställdhet och respekt öka kunskapen hos bemötande personal om de kulturella förutsättningar våra nationella minoriteter lever inom och hur detta kan påverka benägenheten att anmäla Det övergripande ansvaret för handlingsplanens genomförande ligger på kommunstyrelsen och uppföljning av målen ska ske årligen. Nämnderna ska redovisa vilka insatser de genomfört inom området i sin verksamhetsplan. Vidare framkommer att dokumenterade riktlinjer och rutiner finns för hur ärenden som berör våldsutsatta kvinnor ska hanteras inom individ- och familjeomsorgen i Kiruna kommun 7 av 12

10 kommunen. Bland annat finns en checklista, utformat från bedömningsmetoden FREDA, att använda i ärenden som berör våld i nära relationer. Vid intervjuerna lyfts att det pågår en översyn och uppdatering av rutinerna för att de ska vara aktuella och i samstämmighet med de nya föreskrifterna (SOSFS 2014:4) gällande våld i nära relation som Socialstyrelsen gett ut. De rutiner och riktlinjer som finns är i dagsläget i pappersformat, tanken är att de framöver ska finnas på kommunens intranät. Kännedomen om rutinerna uppges variera hos personalen och genom intervjuerna lyfts det fram att det finns ett behov av att gå igenom dem ytterligare med personalgrupperna inom IFO. Vi uppfattar även att det finns behov av ökad kunskap gällande hedersrelaterat våld hos en del av personalen. Under de senaste åren har det skett ett arbete med att utbilda personal som arbetar med äldre och funktionsnedsatta individer gällande relationsfrid. Genom intervjuerna lyfts det fram att det fortsatt finns ett stort behov av ökad kunskap om relationsfrid inom dessa verksamheter. Vad gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa så visar granskningen att det finns ändamålsenliga arbetssätt för hur skolan ska agera vid upprättande av orosanmälan till socialtjänsten. Vi finner dock att skriftliga rutiner inom området saknas och att de intervjuade saknar kännedom om eventuella rutiner eller riktlinjer. De intervjuade menar att det sitter i ryggmärgen hos personal inom skolan att agera vid oro kring ett barn. Granskningen visar även att det inte finns någon särskild blankett gällande orosanmälan. Orosanmälningar kan ske både över telefon och skriftligen. Från individ- och familjeomsorgens sida lyfts att det är bra att orosanmälningar sker på en gång, gärna över telefon, men att det är av vikt att de anmälningar som inkommer via telefon även kompletteras med skriftlig information från anmälaren. Det finns en blankett för återkoppling på orosanmälningar, men det är upp till den som gjort orosanmälan att begära återkoppling från socialtjänsten. Bedömning Vår bedömning är att det finns mål avseende hur både socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt resten av kommunen ska arbeta avseende våld i nära relationer. Vidare bedömer vi att det finns riktlinjer och rutiner inom IFO vad gäller relationsfrid, men att dessa rutiner behöver uppdateras och kommuniceras ytterligare med berörd personal för att säkerställa implementeringen av rutinerna. Vår bedömning är att det i stor utsträckning finns ändamålsenliga arbetssätt vad gäller orosanmälningar avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa. Dock finner vår granskning att det saknas skriftliga rutiner inom området. Kiruna kommun 8 av 12

11 3.3. Stöd och insatser Insatser som erbjuds Som tidigare nämnts är det i första hand vuxengruppen inom IFO som hanterar ärenden som berör våld i nära relationer. Insatser kan erbjudas av både vuxengruppen och öppenvården, beroende på vilka insatser som blir aktuella. Vid intervjuerna betonas att det är behovet av stöd som styr insatserna och att en stor flexibilitet råder. De insatser som kommunen erbjuder vuxna individer är: Ekonomiskt bistånd, även över norm, d v s även om hushållets totala inkomst/förmögenhet överskrider normen för när ekonomiskt bistånd normalt beviljas Riskbedömning FREDA samt HRV Patriark Hjälp med boende Personligt stöd utifrån behov Familjerättslig information Stödsamtal hos familjerådgivningen Gruppsamtal Insatser till män som utövar våld Vad gäller barn så utreds dessa ärenden av barngruppen inom enheten Myndighet. Insatser utförs utifrån det behov som finns. Insatser som erbjuds till barn är: Skydd, tillsammans med den våldsutsatte eller i annat hem om det är nödvändigt utifrån barnets skyddsbehov Personligt utformat stöd Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld, följer Trappan-modellen Enskilda samtal Kontaktperson Kontaktfamilj Uppföljning av insatser Genom intervjuerna lyfts fram att uppföljning av varje individuellt ärende görs av ansvarig handläggare. En del insatser som socialtjänsten erbjuder kopplat till våld i nära relationer kräver ej biståndsbeslut utan är mer av rådgivande karaktär. Dessa insatser journalförs inte och är således svåra att följa upp. På övergripande nivå följs handlingsplanen avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,(tidigare beskriven i avsnitt 3.2), upp av respektive nämnd. Den senaste uppföljningen av handlingsplan, mål och aktiviteter var i augusti 2014 inom barn- och utbildningsnämnden. Inom socialnämnden följdes handlingsplanen upp i september Kiruna kommun 9 av 12

12 Inom individ- och familjeomsorgen följs även antalet ärenden kopplat till våld mot kvinnor. I tabell 1 och 2 framgår hur många ärenden IFO haft under 2014 avseende våld mot vuxna individer och våldsutövare som sökt stöd och hjälp. Tabell 1. Antal våldsutsatta vuxna som sökt kontakt med socialtjänsten 2014 Kvinnor 35 Män 2 Totalt 37 Tabell 2. Antal våldsutövande vuxna som sökt kontakt med socialtjänsten 2014 Kvinnor 2 Män 5 Totalt 7 Vad gäller antal orosanmälningar så är socialförvaltningens uppfattning att antalet anmälningar ökat succesivt de senaste åren och att fler anmälningar uppges ske efter att utbildningsinsatser genomförts på skolor och förskolor. Tabell 1. Antal anmälningar om misshandel mot barn och unga 2014 Mot barn 0-6 år 2 Mot flicka 7-14 år 4 Mot pojke 7-14 år 1 Mot pojke 7-14 år 3 Mot pojke 7-14 år 1 Mot flicka år 3 Mot pojke år 3 Totalt 17 Bedömning Vår bedömning är att nämnden till stor del har säkerställt att det finns stöd och insatser att erbjuda våldsutsatta individer samt barn som upplevt våld. Vidare bedömer vi att de insatser som genomförs gentemot våldsutsatta kvinnor följs upp kontinuerligt. Detsamma gäller orosanmälningarna kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Kiruna kommun 10 av 12

13 3.4. Samverkan Samverkan avseende kvinnor Internt inom individ- och familjeomsorgen så beskrivs samverkan fungera bra. Kontakten mellan verksamhetsledarna uppges vara nära och informationen mellan varandra och de olika arbetsgrupperna upplevs som god. Även samverkan med andra avdelningar inom socialförvaltningen beskrivs som god, även om det finns fortsatt utvecklingspotential avseende LSS- verksamheten och äldreomsorgens arbete kring våld i nära relationer. Av granskningen framgår att det sedan ca 10 år tillbaka finns en myndighetssamverkansgrupp mot våld i Kiruna. Denna samverkan finns nedskriven i dokumentet Basnivå avseende myndigheters insatser vid Våld i nära relation. De myndigheter som ingår i denna samverkansgrupp är, förutom kommunen; Norrbottens läns landsting, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Kommunen har representanter från både socialtjänsten och skolan. Gruppen träffas ca 1 gång i månanden och socialtjänsten är sammankallande. Dessa möten protokollförs. Samverkan mellan myndigheterna beskrivs som god. det är korta vägar mellan myndigheterna och vid behov kan de samverka både snabbt och effektivt. Alla samverkansmyndigheter har möjlighet att ringa varandra vid behov av stöd. En utmaning avseende samverkan är de personalomsättningar som skett inom socialtjänsten och polisen. Vidare lyfts det att socialtjänsten i Kiruna har mycket samverkan med socialtjänsten i Gällivare kommun och då framförallt familjerådgivningen. Av intervjuerna framgår att det finns en del utmaningar avseende samverkan med den kvinnojour som finns i kommunen, samtidigt anges att samverkan på senare tid förbättras. De intervjuade upplever att det ibland är svårt för dem att få kontakt med kvinnojouren i Kiruna. Representanter från IFO ska framöver träffa kvinnojouren och förhoppningar finns om att samverkan då ska få en nystart Samverkan avseende barn och unga Samverkan internt inom IFO uppges fungera bra även vad gäller barnärenden, vägarna mellan arbetsgrupperna beskrivs som korta. Om vuxenhandläggarna under en utredning som rör våld i nära relationer upptäcker att det finns barn i familjen gör de en intern anmälan till barngruppen. Samverkan med skolan sker via nätverksträffar kring enskilda individer samt via kontinuerliga allmänna möten med elevhälsan några gånger per termin. Vid intervjuerna anges att det inte finns riktlinjer för samverkan mellan skolan och socialtjänsten utan att samverkan är en naturlig och självklar del av deras arbete. Personal från barn- och utbildningsförvaltningen har alltid möjlighet att kontakta de som handlägger barnärenden för att få stöd och råd om de upplever oro kring ett barn och funderar på att upprätta en anmälan. Av intervjuerna framgår att individ- och familjeomsorgen överlag upplever att skolorna och förskolorna är bra på att rapportera oro kring ett barn. Det som kan förbättras är att informationen i anmälan kan anges tydligare av anmälaren, och att både muntlig och skriftlig kontakt tas vid en orosanmälan. Kiruna kommun 11 av 12

14 Socialförvaltningen har under 2014 genomfört utbildning för personal inom skola och förskola avseende sekretess och skyldigheten att göra orosanmälan. Inom skolan upplever man att antalet orosanmälningarna har ökat efter utbildningsinsatserna. Av granskningen framgår vidare att de som intervjuats från barn- och utbildningsförvaltningen har önskemål om ytterligare utbildningar inom området, och att dessa hålls mer kontinuerligt. Detta eftersom det uppges vara viktigt att personal ständigt uppdateras om detta område samt att nyanställda får ta del av informationen. Vidare visar intervjuerna att samverkan ute på skolorna och förskolorna upplevs fungera bra och att miniteamen är ett forum för att i ett tidigt skede lyfta oro kring ett barn. Vidare lyfts att det på föräldramöten informeras om att skolan och förskolan har en skyldighet att göra orosanmälningar om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Från skolans sida lyfts fram att de inte alltid får veta vad som händer i en utredning och att det kan skapa oro hos personal, speciellt när det rör mer akuta händelser. Skolan önskar att de ska få till bättre rutiner med socialtjänsten så att de vet om en utredning är påbörjad eller ej Uppföljning av samverkan Intervjuerna visar att socialnämnden inte efterfrågar någon särskild uppföljning avseende hur samverkan mellan socialtjänsten och skolan fungerar avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa. Inte heller barn- och utbildningsnämnden uppges efterfråga någon sådan rapportering. Inte heller inom någon av förvaltningarna följs samverkan eller resultat av samverkan upp vad gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. De intervjuade uppfattar att samverkan är en självklar del av deras uppdrag, men att det inte följs upp specifikt. Bedömning Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga arbetssätt och strukturer för samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och att dessa tillämpas. Dock är vår bedömning att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner inom området, både vad gäller samverkan och återkoppling avseende orosanmälningar. Vidare ser vi att det kan finnas ett behov av att utveckla rutin för återkommande utbildningsinsatser inom skola och förskola avseende orosanmälningar. Vi bedömer att det till stor del finns ändamålsenliga riktlinjer och strukturer för samverkan kring våldsutsatta kvinnor och våld i nära relationer. Ett område vi uppfattar kan förbättras är dock samverkan med kvinnojouren. Vår bedömning är vidare att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillämpade former för uppföljning av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vidare bedömer vi att det inte sker någon kontinuerlig strukturerad uppföljning och utvärdering av resultat vad gäller samverkan kring denna målgrupp. Kiruna kommun 12 av 12

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Insatser mot våld i nära relationer

Insatser mot våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Maria Strömbäck Oktober 2013 Insatser mot våld i nära relationer Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...3 2.1.

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Godkännande av reviderad handlingsplan

Godkännande av reviderad handlingsplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 6(23) Socialnämnden SN Punkt 5 SNau 19 Sn/2014:52/001 Godkännande av reviderad handlingsplan Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Juni 2013 Johan Osbeck, revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer