Våld i nära relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld i nära relationer"

Transkript

1 Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun

2 Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Revisionskriterier Metod och avgränsning Granskningsresultat Organisation och ansvarsfördelning Mål, riktlinjer och rutiner Stöd och insatser Insatser som erbjuds Uppföljning av insatser Samverkan Samverkan avseende kvinnor Samverkan avseende barn och unga Uppföljning av samverkan Kiruna kommun

3 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av revisorerna i Kiruna kommun har genomfört en granskning avseende arbetet mot våld i nära relationer samt samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har legat till grund för valet av granskningsinriktning. De revisionsfrågor som ska besvaras är: Säkerställer socialnämnden att arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor är ändamålsenligt samt att den interna kontrollen inom området är tillräcklig? Säkerställer socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för barn som far illa eller riskerar att fara illa? Vår sammanfattande bedömning av den första revisionsfrågan är att socialnämnden säkerställt att stödet till våldsutsatta kvinnor till stor del är ändamålsenligt och att den interna kontrollen inom området är tillräcklig. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: Organisering och ansvarsfördelning avseende stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor är till stora delar är ändamålsenlig. Dock finns utvecklingsbehov vad gäller introduktion avseende bland annat relationsfrid till nyanställda inom IFO. Det finns mål avseende hur både socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt resten av kommunen ska arbeta avseende våld i nära relationer. Det finns riktlinjer och rutiner inom IFO vad gäller relationsfrid, men vi bedömer att dessa rutiner behöver uppdateras och kommuniceras ytterligare med berörd personal för att säkerställa implementeringen av rutinerna. Nämnden har till stor del säkerställt att det finns stöd och insatser att erbjuda våldsutsatta kvinnor samt barn som upplevt våld. De insatser som genomförs gentemot våldsutsatta kvinnor följs upp kontinuerligt. Detsamma gäller orosanmälningarna kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi bedömer att det till stor del finns ändamålsenliga riktlinjer och strukturer för samverkan kring våldsutsatta kvinnor och våld i nära relationer. Ett förbättringsområde vi uppfattar är dock samverkan med kvinnojouren. Vår sammanfattande bedömning av den andra revisionsfrågan är att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden till viss del säkerställer en ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: Det finns ändamålsenliga arbetssätt och strukturer för samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och dessa tillämpas. Dock saknas det skriftliga riktlinjer och rutiner inom området, både vad gäller samverkan och återkoppling avseende orosanmälningar. Kiruna kommun 1 av 12

4 Socialförvaltningen har under 2014 genomfört utbildning för personal inom skola och förskola avseende sekretess och skyldighet att göra orosanmälan. Önskemål om ytterligare utbildningar inom området framförs och framförallt att dessa hålls mer kontinuerligt, bl a utifrån vikten av att personalen är uppdaterad samt att nyanställda får ta del av informationen. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har inte fullt ut säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillämpade former för uppföljning av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vidare bedömer vi att det inte sker någon kontinuerlig strukturerad uppföljning och utvärdering av resultat vad gäller samverkan kring denna målgrupp Beaktat detta vill vi lämna följande rekommendationer: Socialnämnden Att socialnämnden säkerställer att nyanställda inom individ- och familjeomsorgen får tillräcklig introduktion vad gäller arbetet mot våld i nära relationer. Att socialnämnden säkerställer att de rutiner och riktlinjer som finns inom området är aktuella och tillräckligt implementerade i verksamheterna. Att socialnämnden ser över behovet av skriftliga rutiner och riktlinjer avseende samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Att socialnämnden identifierar former och nyckeltal för uppföljning inom samverkansområdet. Barn- och utbildningsnämnden Att barn- och utbildningsnämnden ser över behovet av återkommande utbildningsinsatser inom skola och förskola avseende orosanmälningar. Att barn- och utbildningsnämnden ser över behovet av skriftliga rutiner och riktlinjer avseende samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Att barn- och utbildningsnämnderna identifierar former och nyckeltal för uppföljning inom samverkansområdet. Kiruna kommun 2 av 12

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunfullmäktige har under 2010 fastställt ett kommunövergripande åtgärdsprogram avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Programmet har reviderats i mars Visionen som anges i programmet är att det i Kiruna kommun lever kvinnor och män, oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning och kultursammanhang jämställda och med respekt för varandra. Inga former av könsrelaterat förtryck, hot och våld accepteras. Våld mot kvinnor är idag ett omfattande samhällsproblem. Det är också en allvarlig typ av brottslighet och ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Varje år anmäls ca fall av kvinnomisshandel i Sverige. Trots att flera olika åtgärder har vidtagits under de senaste åren i syfte att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor finns det fortfarande oacceptabla brister. I november 2007 beslutade regeringen om en omfattande handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under våren 2012 beslutade regeringen att tillsätta en nationell samordnare för våld i nära relationer. Det finns beräkningar från Socialstyrelsen som visar på att mäns våld mot kvinnor i Sverige kostar ca tre miljarder kronor för sjukvård, rättsväsende och socialtjänst. Där utöver uppskattas uppemot 760 miljoner kronor för frånvaro från arbete. Den 1:a oktober 2014 trädde socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Nytt i dessa föreskrifter och allmänna råd är bland annat att socialtjänsten ska besluta var i organisationen en våldsutsatt persons behov av stöd ska utredas samt att barn som lever med våld ska utredas. Av 3 kap. 3 Socialtjänstlagen (SoL) framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Utifrån en skärpning i SoL framgår även att socialnämnden i varje kommun särskilt skall beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt förvaltningslagen. När det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa har myndigheter även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras bl.a i skollag och socialtjänstlag. Skyldigheten att samverka gäller även enskilt bedriven verksamhet. Nationella rapporter och utredningar visar på ett stort behov av en utvecklad samverkan. Bland annat Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05), som konstaterar att bättre samverkan behövs på alla nivåer och Barnskyddsutredningen (S 2007:14) betonar samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer och som behöver olika stödinsatser. Kiruna kommun 3 av 12

6 Utebliven eller bristande samverkan försvårar upptäckt och förhindrar tidiga och adekvata insatser samt innebär att resursutnyttjandet inte optimeras Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Syftet med denna granskning är att besvara följande revisionsfrågor: Säkerställer socialnämnden att arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor är ändamålsenligt samt att den interna kontrollen inom området är tillräcklig? Säkerställt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för barn som far illa eller riskerar att fara illa? För att besvara de övergripande revisionsfrågorna har följande kontrollmål varit styrande för granskningen: Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning avseende stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor samt barn som far illa eller riskerar att fara illa Det finns mål, riktlinjer och rutiner för dessa områden Nämnden erbjuder stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor De insatser som genomförs gentemot våldsutsatta kvinnor följs upp kontinuerligt Det finns ändamålsenliga riktlinjer och strukturer för samverkan intern i kommunen samt med andra aktörer kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och dessa tillämpas Det finns ändamålsenliga och tillämpade former för uppföljning av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 2.3. Revisionskriterier Socialtjänstlagen 3 kap 3, 5 kap 11 SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer Kommuninterna policies, mål och planer som rör granskningsområdet Kiruna kommun 4 av 12

7 2.4. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant dokumentation samt genomgång av berörda nämnders protokoll för 2013 och Vidare har intervjuer genomförts med Individ- och familjeomsorgens (IFO) chef, personal från IFO, rektorer från grundskola och förskolechefer samt representanter från elevhälsan. Totalt har 12 personer från kommunen intervjuats. Granskningens första revisionsfråga är avgränsad till att gälla socialnämnden. Den andra revisionsfrågan gäller både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. I övrigt vad gäller avgränsning se revisionsfråga, kontrollmål och metod. Kiruna kommun 5 av 12

8 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation och ansvarsfördelning I Kiruna kommun är det stöd och de insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor och barn organiserat inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Individ- och familjeomsorgen leds i av en avdelningschef och under denna finns i nuläget fyra enhetschefer. Två av dessa är enhetschefer för enheten Myndighet. Inom Myndighet finns tre grupper; Barn och familj, Vuxen samt Öppen vård och totalt två verksamhetsledare för dessa grupper. Ärenden som berör våld i nära relationer mot vuxna individer utreds inom vuxengruppen och ärenden som berör orosanmälningar avseende barn utreds av barngruppen. Beroende på vilket stöd individen är i behov av så kan öppenvårdsgruppen ibland bli involverad. Av granskningen framgår att det tidigare fanns en relationsfridsgrupp inom IFO. Gruppen bestod, enligt uppgift, av tio personer med olika professioner och syftet var att de individer som var med i gruppen skulle kompetensutvecklas inom området samt utbyta erfarenheter med varandra. En uppgift för gruppen var även att sprida sin kunskap om våld i nära relationer till sina respektive verksamheter. Relationsfridsgruppen upplöstes 2013 och idag ska samtliga handläggare kunna handlägga ärenden avseende våld i nära relationer. Vid behov kan handläggarna få stöd av sin verksamhetsledare eller vända sig till två personer inom IFO som har spetskompetens inom våld i nära relationer. Vid intervjuer lyfts det fram att det har varit relativt stor omsättning på socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen och att det finns utvecklingspotential vad gäller introduktionen för nyanställda socialsekreterare, bland annat avseende den information som nyanställda får kring kvinnofrid och våld i nära relationer. Som nämnts tidigare finns det möjlighet att få stöd och handledning av erfarna handläggare i ärenden som rör våld i nära relationer. Vidare anges att det under 2015 kommer att anställas en relationsfridssamordnare inom IFO. Enligt socialtjänstlagen har barn- och utbildningsförvaltningen och all personal inom förskola och skolan en skyldighet att göra en orosanmälning till socialtjänsten om misstanke finns att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Vi uppfattar av intervjuerna att detta ansvar är tydligt och väl förankrat inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kiruna kommun. Om personal misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa lyfts detta med berörd förskolechef/rektor och ofta även med personal från elevhälsan. På förskolorna och skolorna i kommunen finns lokala elevhälsoteam, s k "miniteam", där förskolechef/rektor, pedagoger och representanter från elevhälsan ingår. Vid behov kan eventuell oro kring barn på förskolan eller skolan lyftas upp. Vid akuta situationer görs anmälan direkt och oftast av förskolans förskolechef eller skolans rektor, men även av specialpedagog, kurator eller skolsköterska. Enligt lag är all personal i förskolan och skolan ansvariga för att en orosanmälan görs. Många gånger är det dock personalen som signalerar till förskolechef/rektor och/eller elevhälsan att något inte står rätt till. Oftast är det inte läraren, förskollärare eller barnskötaren själv som anmäler till socialförvaltningen, vilket motiveras med att en neutral relation mellan Kiruna kommun 6 av 12

9 förskolans/skolans personal och barnets vårdnadshavare önskas upprätthållas. Detta för att underlätta den fortsatta dagliga kontaken mellan personalen och vårdnadshavarna. Vi uppfattar av intervjuer att kunskapen och kännedomen inom granskade verksamheter är hög avseende ansvaret att göra orosanmälningar. IFO:s barngrupp ansvarar som tidigare nämnts för att ta emot orosanmälningar avseende barn och unga. En mottagningshandläggare gör en första bedömning och sedan utreds ärendet av de handläggare som utreder barnärenden. I de fall en våldsutsatt individ med barn kommer till individ- och familjeomsorgen inleds en utredning för den vuxna och alltid en separat utredning på barnet eller barnen. Bedömning Vår bedömning är att organisering och ansvarsfördelning avseende stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor till stora delar är ändamålsenlig. Dock finns utvecklingsbehov vad gäller introduktion avseende bland annat relationsfrid till nyanställda inom IFO. Vidare bedömer vi att ansvarsfördelning och organisation kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är ändamålsenligt utformad. Det är tydligt vad skolan ansvarar för och vad som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde Mål, riktlinjer och rutiner I Kiruna kommun finns en övergripande handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Handlingsplanen är fastställd av kommunfullmäktige innehåller såväl vision, syfte och mål. Följande mål framgår av handlingsplanen: genom kunskap och information öka anmälningsbenägenheten för brott gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt på sikt minska antalet brottsfall minska negativa konsekvenser för barn som lever i familjer där våld förekommer öka kunskapen hos allmänheten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och att olika livssammanhang beaktas öka de förebyggande insatserna, främst riktade mot barn och unga, gällande attityder, jämställdhet och respekt öka kunskapen hos bemötande personal om de kulturella förutsättningar våra nationella minoriteter lever inom och hur detta kan påverka benägenheten att anmäla Det övergripande ansvaret för handlingsplanens genomförande ligger på kommunstyrelsen och uppföljning av målen ska ske årligen. Nämnderna ska redovisa vilka insatser de genomfört inom området i sin verksamhetsplan. Vidare framkommer att dokumenterade riktlinjer och rutiner finns för hur ärenden som berör våldsutsatta kvinnor ska hanteras inom individ- och familjeomsorgen i Kiruna kommun 7 av 12

10 kommunen. Bland annat finns en checklista, utformat från bedömningsmetoden FREDA, att använda i ärenden som berör våld i nära relationer. Vid intervjuerna lyfts att det pågår en översyn och uppdatering av rutinerna för att de ska vara aktuella och i samstämmighet med de nya föreskrifterna (SOSFS 2014:4) gällande våld i nära relation som Socialstyrelsen gett ut. De rutiner och riktlinjer som finns är i dagsläget i pappersformat, tanken är att de framöver ska finnas på kommunens intranät. Kännedomen om rutinerna uppges variera hos personalen och genom intervjuerna lyfts det fram att det finns ett behov av att gå igenom dem ytterligare med personalgrupperna inom IFO. Vi uppfattar även att det finns behov av ökad kunskap gällande hedersrelaterat våld hos en del av personalen. Under de senaste åren har det skett ett arbete med att utbilda personal som arbetar med äldre och funktionsnedsatta individer gällande relationsfrid. Genom intervjuerna lyfts det fram att det fortsatt finns ett stort behov av ökad kunskap om relationsfrid inom dessa verksamheter. Vad gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa så visar granskningen att det finns ändamålsenliga arbetssätt för hur skolan ska agera vid upprättande av orosanmälan till socialtjänsten. Vi finner dock att skriftliga rutiner inom området saknas och att de intervjuade saknar kännedom om eventuella rutiner eller riktlinjer. De intervjuade menar att det sitter i ryggmärgen hos personal inom skolan att agera vid oro kring ett barn. Granskningen visar även att det inte finns någon särskild blankett gällande orosanmälan. Orosanmälningar kan ske både över telefon och skriftligen. Från individ- och familjeomsorgens sida lyfts att det är bra att orosanmälningar sker på en gång, gärna över telefon, men att det är av vikt att de anmälningar som inkommer via telefon även kompletteras med skriftlig information från anmälaren. Det finns en blankett för återkoppling på orosanmälningar, men det är upp till den som gjort orosanmälan att begära återkoppling från socialtjänsten. Bedömning Vår bedömning är att det finns mål avseende hur både socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt resten av kommunen ska arbeta avseende våld i nära relationer. Vidare bedömer vi att det finns riktlinjer och rutiner inom IFO vad gäller relationsfrid, men att dessa rutiner behöver uppdateras och kommuniceras ytterligare med berörd personal för att säkerställa implementeringen av rutinerna. Vår bedömning är att det i stor utsträckning finns ändamålsenliga arbetssätt vad gäller orosanmälningar avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa. Dock finner vår granskning att det saknas skriftliga rutiner inom området. Kiruna kommun 8 av 12

11 3.3. Stöd och insatser Insatser som erbjuds Som tidigare nämnts är det i första hand vuxengruppen inom IFO som hanterar ärenden som berör våld i nära relationer. Insatser kan erbjudas av både vuxengruppen och öppenvården, beroende på vilka insatser som blir aktuella. Vid intervjuerna betonas att det är behovet av stöd som styr insatserna och att en stor flexibilitet råder. De insatser som kommunen erbjuder vuxna individer är: Ekonomiskt bistånd, även över norm, d v s även om hushållets totala inkomst/förmögenhet överskrider normen för när ekonomiskt bistånd normalt beviljas Riskbedömning FREDA samt HRV Patriark Hjälp med boende Personligt stöd utifrån behov Familjerättslig information Stödsamtal hos familjerådgivningen Gruppsamtal Insatser till män som utövar våld Vad gäller barn så utreds dessa ärenden av barngruppen inom enheten Myndighet. Insatser utförs utifrån det behov som finns. Insatser som erbjuds till barn är: Skydd, tillsammans med den våldsutsatte eller i annat hem om det är nödvändigt utifrån barnets skyddsbehov Personligt utformat stöd Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld, följer Trappan-modellen Enskilda samtal Kontaktperson Kontaktfamilj Uppföljning av insatser Genom intervjuerna lyfts fram att uppföljning av varje individuellt ärende görs av ansvarig handläggare. En del insatser som socialtjänsten erbjuder kopplat till våld i nära relationer kräver ej biståndsbeslut utan är mer av rådgivande karaktär. Dessa insatser journalförs inte och är således svåra att följa upp. På övergripande nivå följs handlingsplanen avseende mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,(tidigare beskriven i avsnitt 3.2), upp av respektive nämnd. Den senaste uppföljningen av handlingsplan, mål och aktiviteter var i augusti 2014 inom barn- och utbildningsnämnden. Inom socialnämnden följdes handlingsplanen upp i september Kiruna kommun 9 av 12

12 Inom individ- och familjeomsorgen följs även antalet ärenden kopplat till våld mot kvinnor. I tabell 1 och 2 framgår hur många ärenden IFO haft under 2014 avseende våld mot vuxna individer och våldsutövare som sökt stöd och hjälp. Tabell 1. Antal våldsutsatta vuxna som sökt kontakt med socialtjänsten 2014 Kvinnor 35 Män 2 Totalt 37 Tabell 2. Antal våldsutövande vuxna som sökt kontakt med socialtjänsten 2014 Kvinnor 2 Män 5 Totalt 7 Vad gäller antal orosanmälningar så är socialförvaltningens uppfattning att antalet anmälningar ökat succesivt de senaste åren och att fler anmälningar uppges ske efter att utbildningsinsatser genomförts på skolor och förskolor. Tabell 1. Antal anmälningar om misshandel mot barn och unga 2014 Mot barn 0-6 år 2 Mot flicka 7-14 år 4 Mot pojke 7-14 år 1 Mot pojke 7-14 år 3 Mot pojke 7-14 år 1 Mot flicka år 3 Mot pojke år 3 Totalt 17 Bedömning Vår bedömning är att nämnden till stor del har säkerställt att det finns stöd och insatser att erbjuda våldsutsatta individer samt barn som upplevt våld. Vidare bedömer vi att de insatser som genomförs gentemot våldsutsatta kvinnor följs upp kontinuerligt. Detsamma gäller orosanmälningarna kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Kiruna kommun 10 av 12

13 3.4. Samverkan Samverkan avseende kvinnor Internt inom individ- och familjeomsorgen så beskrivs samverkan fungera bra. Kontakten mellan verksamhetsledarna uppges vara nära och informationen mellan varandra och de olika arbetsgrupperna upplevs som god. Även samverkan med andra avdelningar inom socialförvaltningen beskrivs som god, även om det finns fortsatt utvecklingspotential avseende LSS- verksamheten och äldreomsorgens arbete kring våld i nära relationer. Av granskningen framgår att det sedan ca 10 år tillbaka finns en myndighetssamverkansgrupp mot våld i Kiruna. Denna samverkan finns nedskriven i dokumentet Basnivå avseende myndigheters insatser vid Våld i nära relation. De myndigheter som ingår i denna samverkansgrupp är, förutom kommunen; Norrbottens läns landsting, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Kommunen har representanter från både socialtjänsten och skolan. Gruppen träffas ca 1 gång i månanden och socialtjänsten är sammankallande. Dessa möten protokollförs. Samverkan mellan myndigheterna beskrivs som god. det är korta vägar mellan myndigheterna och vid behov kan de samverka både snabbt och effektivt. Alla samverkansmyndigheter har möjlighet att ringa varandra vid behov av stöd. En utmaning avseende samverkan är de personalomsättningar som skett inom socialtjänsten och polisen. Vidare lyfts det att socialtjänsten i Kiruna har mycket samverkan med socialtjänsten i Gällivare kommun och då framförallt familjerådgivningen. Av intervjuerna framgår att det finns en del utmaningar avseende samverkan med den kvinnojour som finns i kommunen, samtidigt anges att samverkan på senare tid förbättras. De intervjuade upplever att det ibland är svårt för dem att få kontakt med kvinnojouren i Kiruna. Representanter från IFO ska framöver träffa kvinnojouren och förhoppningar finns om att samverkan då ska få en nystart Samverkan avseende barn och unga Samverkan internt inom IFO uppges fungera bra även vad gäller barnärenden, vägarna mellan arbetsgrupperna beskrivs som korta. Om vuxenhandläggarna under en utredning som rör våld i nära relationer upptäcker att det finns barn i familjen gör de en intern anmälan till barngruppen. Samverkan med skolan sker via nätverksträffar kring enskilda individer samt via kontinuerliga allmänna möten med elevhälsan några gånger per termin. Vid intervjuerna anges att det inte finns riktlinjer för samverkan mellan skolan och socialtjänsten utan att samverkan är en naturlig och självklar del av deras arbete. Personal från barn- och utbildningsförvaltningen har alltid möjlighet att kontakta de som handlägger barnärenden för att få stöd och råd om de upplever oro kring ett barn och funderar på att upprätta en anmälan. Av intervjuerna framgår att individ- och familjeomsorgen överlag upplever att skolorna och förskolorna är bra på att rapportera oro kring ett barn. Det som kan förbättras är att informationen i anmälan kan anges tydligare av anmälaren, och att både muntlig och skriftlig kontakt tas vid en orosanmälan. Kiruna kommun 11 av 12

14 Socialförvaltningen har under 2014 genomfört utbildning för personal inom skola och förskola avseende sekretess och skyldigheten att göra orosanmälan. Inom skolan upplever man att antalet orosanmälningarna har ökat efter utbildningsinsatserna. Av granskningen framgår vidare att de som intervjuats från barn- och utbildningsförvaltningen har önskemål om ytterligare utbildningar inom området, och att dessa hålls mer kontinuerligt. Detta eftersom det uppges vara viktigt att personal ständigt uppdateras om detta område samt att nyanställda får ta del av informationen. Vidare visar intervjuerna att samverkan ute på skolorna och förskolorna upplevs fungera bra och att miniteamen är ett forum för att i ett tidigt skede lyfta oro kring ett barn. Vidare lyfts att det på föräldramöten informeras om att skolan och förskolan har en skyldighet att göra orosanmälningar om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Från skolans sida lyfts fram att de inte alltid får veta vad som händer i en utredning och att det kan skapa oro hos personal, speciellt när det rör mer akuta händelser. Skolan önskar att de ska få till bättre rutiner med socialtjänsten så att de vet om en utredning är påbörjad eller ej Uppföljning av samverkan Intervjuerna visar att socialnämnden inte efterfrågar någon särskild uppföljning avseende hur samverkan mellan socialtjänsten och skolan fungerar avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa. Inte heller barn- och utbildningsnämnden uppges efterfråga någon sådan rapportering. Inte heller inom någon av förvaltningarna följs samverkan eller resultat av samverkan upp vad gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. De intervjuade uppfattar att samverkan är en självklar del av deras uppdrag, men att det inte följs upp specifikt. Bedömning Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga arbetssätt och strukturer för samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och att dessa tillämpas. Dock är vår bedömning att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner inom området, både vad gäller samverkan och återkoppling avseende orosanmälningar. Vidare ser vi att det kan finnas ett behov av att utveckla rutin för återkommande utbildningsinsatser inom skola och förskola avseende orosanmälningar. Vi bedömer att det till stor del finns ändamålsenliga riktlinjer och strukturer för samverkan kring våldsutsatta kvinnor och våld i nära relationer. Ett område vi uppfattar kan förbättras är dock samverkan med kvinnojouren. Vår bedömning är vidare att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillämpade former för uppföljning av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vidare bedömer vi att det inte sker någon kontinuerlig strukturerad uppföljning och utvärdering av resultat vad gäller samverkan kring denna målgrupp. Kiruna kommun 12 av 12

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz 24 maj 2013 Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa Uppvidinge kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport.

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning Granskning av nämndernas arbete med barn som riskerar att fara illa Kommunrevisionen i Linköpings kommun Uppföljning - samverkan

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Christina Karlsson Johan Lidström Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Våld i nära relation Norrbottens läns landsting

Våld i nära relation Norrbottens läns landsting Bilaga 2 Våld i nära relation Norrbottens läns landsting Undersökningsperiod: 2015-11-11 -> 2015-11-30 Antal svar: 875 Svarsfrekvens: 43.1% (875/2032) Om oss och granskningen Landstingsrevisionen PwC Våld

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Likabehandlingsplan. Jökelns Likabehandlingsplan i enlighet med lagen om förbud och diskriminering och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Jökelns Likabehandlingsplan i enlighet med lagen om förbud och diskriminering och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Jökelns Likabehandlingsplan i enlighet med lagen om förbud och diskriminering och annan kränkande behandling. Alla barn är välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun 1. Grunduppgifter - samverkande kommun Samverkande kommun/sdf: Kungsholmens sdf Adress: Box 49039 Kontaktperson: Lisbeth Rieser E-postadress till kontaktperson:

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Publiceringsdatum 20080901 Dnr 7001-2008-008652 Granskningsperiod År 2008 Kartläggning i Stockholms län av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor,

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Socialnämnd Fastställelsedatum: 140129 5 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Januari 2015 Följas upp:januari 2015 Handlingsplan för arbetet mot våld

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barnhälsoplan Tallbackens förskola. Knivsta kommun

Barnhälsoplan Tallbackens förskola. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2016-2017 Tallbackens förskola Knivsta kommun Reviderad ht-2016 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Förskolans uppdrag Skollagen (2010) 8 kap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse?

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? - för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 2007 Har kommunala handlingsplaner någon betydelse? - för våldsutsatta

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer