Datum Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män."

Transkript

1 I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum Beteckningfdiarienr LD11/ (6) Riktlinjer samt handlings plan till Hälso- och sjukvården Mot våld i nära relationer Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra och att genomföra hälso- och sjukvårdens ansvarsområde mot våld i nära relationer. Detta för ett förbättrat omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer och den krets av personer som närmast påverkas av våldet. Innehållsförteckning: 1, Bakgrund Sid 2 2. Hälso- och sjukvårdens uppdrag och ansvar Den patientnära verksamhetens ansvar Ansvar för vårdgivaren för genomförande av riktlinjerna 4 3. Stöd I arbetet 4 4. Aktuella lagar 5 R.rnns 6 Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Talafon Telefax E-post: dalarna.se Postgiro

2 LANDSTINGET DALARNA (6) 1. Bakgrund Våld I nära rejationer är eh allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvlnr.or och barn och som får såväl sociala, ekonomiska, psykiska som hälsomassiga konsekvenser. Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga. det ar också en bamrättsfrågil. en kvinnofråga och en HBT -fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper. Olika myndigheter/organisationer i samhället har olika uppdrag och ansvarsområtfen kring våld i nära relationer. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för ah den våldsutsatta ska få räh stöd och skydd. Samverkan il Dalarna Ett regionalt nätverk mot våld I nära relationer, prostitution och människohantlel har startat i Dalarna under år Deltagare är representanter från Länsstyrelsen. Landstinget. Region Dalarna. Kommunrepresentanter, Migrationsverket. Aklagarkammaren, Polismyndigheten, Högskolan, Bamahus, Kriminalvården, Kvinnojourvelksamhet samt Brottsoffe~ouren. Länsstyrelsen är sammankallande. Enligt Socialtjänstlagen har "kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas I kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär Ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huwdmän 1. Etn regional handlingsplan för sociahjänsten i Dalamas län 2 har arbetats fram till grund för den lokala samverkansgruppen där landstinget än representerade. Förekomst idalama BrottsstatlstikBn visar att under år 2010 anmäldes 70 fall av grov kvinnofridskrånknlng i Dalarnas län. Det anmäldes 540 fall av misshandel av kvinna dän offret var bekant med förövaren (i nära relation 300 fall) och 441 anmälda Tall av misshandel av män där offret var bekant med förövaren (I nära relation 77 fall). Det anmäldes 103 fall av misshandel mot barn 0-6 ir och 329 mot barn 7-14 år. I Dalarna år 2010 anmäldes 471 sexualbrott. Fullbordad våldtäkt anmäldes vid!66 fall av flickor och vid 7 fall av pojkar under 15 år. För kvinnor 15 år:och uppåt anmäldes 126 fall och för män 15 år och uppåt 2 fall av fullbordad våldtäkt (BRA:s statistik 2011). Utöver detta finns det ett stort mörkertål som framkommer vid flertal studier., 1 Soclalijlnstlagen 2 kap Våld I nara relationer - att bekämpa mans våld mot kvinnor. hedersrelaterat våld och våld i samkönade realtioner

3 LANDSTINGET DALARNA (6) 2. Hälso- och sjukvårdens uppdrag och ansvar 2.1 Den patientnlra verksamhetens ansvar Uppdraget för ah våldsutsaha kvinnor. barn och män får eh adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagandet innebär: att uppticka, Identlfiera vild, f tåga om vild Personal i den patientnära verksamheten har en nyckelfunktion när det gäller att upptäcka och identifiera våldet. att ge ett gott bem6tande Den våldsutsatte känner ofta skuld och skam över sin situation. Ett gott bemötande är en förutsättning för att känna tillit och våga beräha om våldet. - att dokumentera Läkarundersökning och en korrekt dokumentation är verktyg både i arbetet med den våldsulsattas upprättelseprocess samt som underlag till den rähsliga provningen. att behandla Efter det akuta omhändertagandet påbörjas det psykosociala behandlingsarbetet på kuratorsenhet inom specialistsjukvården eller Inom primärvården, vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller på beroendemottagning. att samverka och hinvisa Kunskap om vart man vänder sig och när andra instanser tar vid. Den våldsutsahe ska ge sitt samtycke och får i egen takt bestämma vilka kontakter som ska tas. att vid misstanke om att barn/ungdom är utsatt flsr v.,d eller upplevt vild ska anmi/an till Soc/altjllnsten göras. H~Uso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet att anmäla till Socialtjänsten. För vidare information se vårdprogram "Omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationef 3 t och vid våld mot barn "Kunskapsunderlag: Vid misstänkta fall av barn som far iiia"4. 3 htlp:/lwfalbibsr004.ltdajama.se/fabdoklfbdseek.exe/frg?dgr=1 4 TDlntralPagesllnfo.aspx?id=811 &epslanguage=sv

4 LANDSnNGETDALARNA (6) 2.2 Ansva,' för vårdgivaren för genomförande av riktlinjerna: - att kompetensh6jande insatser ges för att agera och fråga om våld, for att rätt dlagnas och alt korrekta åtgärder givs. - att lasarett har den utrustning som kravs för att utföra en fullständig undersökningi med infektionsprovtagning och spårsäkring. - att det finns tillgänglighet för medicinsk vård, psykosocialt omhändertagande och förstahandsåtgärder i brottsutredningen hela dygnet. - att rutiner ärt kända när andra instanser i samhället tar vid för att förstärka insatser för den våldsutsatte. 3. Stöd i arbetet Arbetsgivaren ansvarar för att personalen har behövlig kompetens och utbildning. Ettiövergripande nätverk inom Landstinget Dalama stödjer arbetet kring lhälso- och sjukvårdens ansvar inom området våld i nära relationer med: - att ett vårdprogram tas fram för stöd I att våga se och klnna igen tecken. - att erbjuda kunskapsspridning och kompetenshöjande Insatser för personal. - erbjuda I"fonnation och material på Navet och Internet. - att en uppfö~nlng och dokumentation av verksamheternas arbete med nldlinjema sker. Landstinget Dalama är representerade i Länsgruppen, och i de lokala samverkansråden för området 'samverkan våld i nära relationer för att: genomföra gemensamma utbildningsinsatser. - stärka kunskap kring de samverkande partemas uppdrag/uppgifter och förmedla kontakter för att ge korrekt bemötande och omhändertagande. - verka för ett förebyggande arbete I linet med skydds- och stödåtgärder för de våldsulsatta i nära relationer. 4. Aktuella lagar Hälso- och s)ulcvårdslagen (1982:763) Utdrag: 2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor for helal befolkningen. 2a Hälso- acn sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskih 1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

5 LANDSTINGET DALARNA (6) 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. V'rden och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 2b Patienten skall ges Individuellt anpassad Information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning. vård och behandling som finns. OffenUighet och Sekretesslagen ( 2009:400) Utdrag 25 kap 1 "Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskitds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart ah uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lidermen". Sjukvårdspersonal har möjlighet (men ej skyldighet) att lämna uppgifter till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet som har att Ingripa mot brottet, vid misstanke om brott för vilket straffet är minst 1 års fängelse (10 kap 23 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400». Exempel på brott som ger minst 1 års fängelse är mord, dråp, våldtäkt, grovt koppleri, kvinnofrid s kränkning eller grov misshandel. En upprepad misshandel är ett exempel på vad lagen bedömer vara grov misshandel. När barn under arton år utsätts för brott innebärande våld, hot, tvång, brott med sexuell anknytning eller brott mot lagen mot könsstympning av kvinnor ( 3-4 och 6 kap i BroUsbalken) hindrar inte sekretessen ah polis eller åklagare informeras - oavsett allvarlighetsgrad. (10 kap 21 OffenUighets- och sekretesslagen). I första hand skall brottsoffret stödjas och informeras, så att brottsoffret gör en polisanmälan. Vår skyldighet är i forsta hand att ge vård. Om brottsoffret inte förmår att lämna en anmälan, får sjukvårdpersonal Informera polis eller åklagare utan ah brohsoffret lämnat sitt samtycke, i övrigt se ovan. Detta Innebär en rättighet - men inte en skyldighet - för hälso- och sjukvårdspersonalen och det innebar således inte ett brott mot tystnadsplikten. Då misshandel och våldtäkt faller under allmänt åtal kan åklagare välja att föra ärendet vidare trots att den våldsutsahe väijer att inte medverka i utredningen. Det är inte ett brott att hålla sig undan ett awisningsbeslut, patientsekretessen omfattar således även de IIgömda flyktingamall. Endast svar på frågan "befinner sig NN i samma byggnad som du?' får besvaras av hälso- och sjukvårdspersonal. All annan personlig information omfattas av patientsekretessen.

6 LANDSTINGET DALARNA (6) Referens till aktuella dokument: Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Antologi. Red: Anna Berglund. Nationellt centrum for kvinnofrid:2010. Uppsala. Mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i aalarna. Länsstrategi:2011. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Handbok. Nationellt centrum for kvinnofrid:20q9. Uppsala. Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld I nära relationer. Vårdprogram.! Nationellt centrum för kvinnofrid. Landstinget i Uppsala län: Våld i nära relationer -att bekämpa mans våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer Regionalt handlingsprogram för sociahjänsten I Dalarnas län:2010. Vid frågor kontakta: Gunilla Lillhager. Kuratorsenheten. Agneta Göransson. Akutsjukvården. Ann-Christin Runkvist, Primärvården. Carl Widman,IHabllHeringen. Gunilla Lindberg, Kvinnokliniken. Karin Sundström, Kuratorsenheten. Lena Z Lundirl. Oronkliniken. Stefan Thungström, Vuxen psykiatrin. Gunilla Apall, Hälso.. och sjukvårdsenheten.

10.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer

10.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer 2009-01-09 Utdrag ur Yrkesgemensam handbok (rev nov 2008) Samverkansgruppen för Kvinnofrid i Nordöstra Skåne 2003 10. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 10.1 Bakgrund Våld i nära relationer är ett samhällsproblem

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Kvinnojouren Polisen Skolan Landstinget Barnavårdscentralen Vuxenpsykiatrin Brottsofferjouren Hela

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer