Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar"

Transkript

1 Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar Reflektioner kring Projekt Greta på Stadsmissionen i Linköping Malena Gustavson FoU-rapport 47:2008 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet

2 FoU-rapport 47:2008 Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar Reflektioner kring Projekt Greta på Stadsmissionen i Linköping Malena Gustavson Handledare: Margareta Bredmar LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskap och lärande FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet

3 ISSN författarna & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun Unitryck, Linköping, 2008

4 Sammanfattning Projekt Greta startade 2005 inom ramen för Stadsmissionen i Linköping. Målet var att stödja våldsutsatta kvinnor som aktivt använder narkotika och alkohol. Gruppen är en av de mest utsatta i samhället och erbjuds liten eller ingen hjälp varken från myndigheter eller jourer för att kunna undkomma våldet. Med finansiellt stöd från Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings omsorgsnämnd byggdes verksamheten upp i två faser. FOU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, huvudman Linköpings kommun har bidragit med finansiellt stöd till utvärderingen av Projekt Greta. Under fas 1 gjordes en kartläggning som visade på behov och befintliga resurser i kommunen. Under fas 2 initierades kontakt med våldsutsatta missbrukande kvinnor för jagstärkande samtal. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att Projekt Greta lyckats väl med att definiera den komplexa problematik som det innebär att vara våldsutsatt kvinna med drog- eller alkoholberoende. Kartläggningen har också varit till hjälp för att synliggöra kunskapsluckan om just denna grupp. Rapporteringen av kartläggningen följdes sedan upp med informationsföreläsningar vid olika myndigheter och vårdplatser om kvinnornas utsatta situation. I fas två ledde detta till ett samarbete mellan Gretaprojektet och olika aktörer och myndigheter i kommunen. Projektets kartläggning motiverar för att satsa på ökad kunskap, metodutveckling och skyddsboende för de utsatta kvinnorna. Under fas 2 påbörjade Projekt Greta att kontakta missbrukande kvinnor som utsatts för mäns våld. De utvecklade samtalsmetoder för att kunna stödja kvinnorna som brottsoffer. De flesta kvinnorna hade påbörjat eller önskade påbörja behandling mot missbruket. Projektet erbjöd de våldsutsatta kvinnorna visshet om att samtal och kontaktstöd, t. ex. stöd vid polisanmälan, fanns tillgängligt för dem, kanske det enda att tillgå i akuta krissituationer. Detta är mer hjälp än vad som tidigare erbjudits den utsatta gruppen som en uttalad målsättning. Eftersom alkoholmissbruk och nakotikaanvändning präglas av ett starkt socialt utanförskap, liksom av det fysiska och psykiska beroendet, är Gretasprojektets målgrupp en heterogen och oregelbunden grupp. De jagstärkande samtal som projektet arbetat med bygger på metoder som är utarbetade för personer som mer målmedvetet söker hjälp, t ex. i kvinnojourer. Under fas 2 blev Gretaprojektet därför mycket framgångsrikt i arbetet med de kvinnor som frivilligt redan påbörjat processen att bli nyktra och som därmed börjat överge sin gamla jagbild av utanförskap. Med de kvinnor som befann sig i ett aktivt missbruk var det emellertid problematiskt att ha en mer regelbunden kontakt. Istället för att utesluta de kvinnor som inte kunde följa en regelbunden kontakt visade Gretaprojektet prov

5 på flexibilitet och tålamod och försökte hålla kontakten istället för att inta en avvisande attityd. Utvärderingen visar oberoende att de mål som sattes upp av Gretaprojektet uppfylldes över förväntan. Detta bekräftades inte minst när de fick ytterligare bidrag efter den första perioden och projektet ingår sedan april 2007 som en del av behandlingen på Oasen, en behandlingsverksamhet på Stadsmissionen. Detta är också den plats där bäst stöd för våldsutsatta kvinnor med drog/alkoholrelaterade problem kan ges inom de nuvarande ekonomiska ramarna. Även aktiva missbrukare är välkomna till samtal och stöd, emellertid koncentreras verksamheten till de kvinnor som har påbörjat behandling mot missbruket, vilket också befrämjar deras förutsättningar att bearbeta trauman och t ex. bryta med de män som utsätter dem för våld. Dessvärre kan Projekt Greta inte utvecklas till permanent Kriscentrum utan resurser, trots att förutsättningarna är gynnsamma. Den höga andel utsatta missbrukande kvinnor 97% av kvinnorna utsätts för våld i nära relationer måste betraktas som ett demokratiskt nederlag i varje kommun (Holmberg et.al. 2005). Därför borde Projekt Greta bli en permanent verksamhet med utrymme att utvecklas som kriscentrum och fördjupa sina samverkan med andra instanser, framför allt sjukvård, socialförvaltningen, polis och kvinnojourer med den kunskap som projektet har och förmedlar. Det hade varit önskvärt att omsorgsnämnden och Linköpings kommun i samarbete med Projekt Greta kan verka för en mer omfattande insats av stödjande karaktär, t ex. skyddat boende med tillgång till avgiftning på samma ställe och med erbjudande om fortsatta regelbundna stödsamtal från ett genusperspektiv. Det skulle kunna bidra till att även de kvinnor som lever i en konstant utsatthet och vars utanförskap är påtagligt får möjlighet att skydda sig. Här kan Projekt Greta erbjuda den kunskap och den samverkan som är nödvändig för en sådan verksamhet.

6

7

8 Innnehållsförteckning INLEDNING...1 SYFTET MED UTVÄRDERINGEN... 1 MATERIALUNDERLAG... 2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN... 2 BAKGRUND: PROJEKT GRETAS VERKSAMHET OCH MÅL... 3 FAS 1: KARTLÄGGNING OCH SAMVERKAN...7 KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS BEREDSKAP... 7 TVÅ BROAR: SAMVERKAN OCH KUNSKAP... 9 UPPNÅDDES MÅLET? FAS 2: UPPSÖKANDE VERKSAMHET OCH JAGSTÄRKANDE SAMTAL...13 DEN UPPSÖKANDE VERKSAMHETEN LYSSNANDETS KONST LYSSNANDETS METODER UPPNÅDDES MÅLET I FAS 2? SLUTSATSER OCH DISKUSSION...27 LITTERATUR OCH REFERENSER...29

9

10 Inledning Syftet med utvärderingen Kvinnor som använder droger eller alkohol och som utsätts för mäns våld får i princip ingen hjälp att bryta sig loss från den destruktiva relationen, varken av myndigheter eller av frivilligorganisationer. På grund av deras drog- och alkoholvanor betraktas kvinnorna som problematiska i sjukvården, hos polis, sociala myndigheter och av kvinnojourer. Orsakerna till att just denna grupp av kvinnor inte får hjälp är flera och problemen är varierande och socialt komplexa, t ex. ömsesidig misstänksamhet i mötet med myndigheter, lojalitetskoder, psykisk ohälsa, kriminalitet, rädsla, social och ekonomisk utsatthet och ovilja att identifiera sig entydigt som ett viljelöst offer (Åkerström 2001: 265, 270; Christie 2001: 48ff). Att stödja och hjälpa våldsutsatta alkohol- och narkotikaanvändande kvinnor i Linköpings kommun har varit syftet med Projekt Greta. Projektet har byggt upp sin verksamhet i flera nivåer för att tackla de svårigheter som det innebär att komma till undsättning för en grupp som är såpass socialt utsatt. Mitt uppdrag har varit att som extern utvärderare, med bidrag från FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, undersöka om de lyckats att uppnå sitt mål. De frågeställningar som är centrala i denna utvärdering är: Vilket var syftet med verksamheten? Uppnåddes målet? Utvärderingen är upplagd på följande sätt: I första avsnittet presenterar jag det material om verksamheten som ligger till grund för evalueringen. Sedan kommenterar några etiska överväganden om tillvägagångssättet i evalueringsprocessen. Därefter presenterar jag bakgrunden till Projekt Greta. I andra avsnittet redogör jag för projektets olika uppbyggnadsfaser och de olika målsättningarna uppnåddes. Slutligen diskuterar jag målsättningens övergripande betydelse och hur en utveckling av Gretaprojektet kan möjliggöras. 1

11 Materialunderlag Det material som jag utgått ifrån består av: 4 bandade intervjuer med personal på projektet Verksamhetsdagböcker, broschyrer, delrapporter, inläsningslitteratur som projektets personal studerat, arbetsmaterial som använts i jagstärkande samtal med kvinnorna, samtalsmodeller och diskussionsunderlag för gruppsamtal Deltagande vid en heldagskonferens som anordnades av Projekt Greta för Länsstyrelsen och andra berörda aktörer inom området våld mot kvinnor Därtill har jag tillsammans med personal från Greta och en handledare från kommunens FOU-grupp haft flera återkommande arbetsmöten, på vilka vi fört diskussioner om arbetsprocessen, utvecklingen i Gretaprojektet, hur projektet utfaller i samverkan med andra verskamheter inom den övergripande organisationen (Stadsmissionen), förtydligat innehåll, metodval, litteratur, personalutbildning och rapporter. Materialet har gett en god överblick över hur verksamheten har byggts upp och hur de väntade resultaten utföll. Etiska överväganden För att kunna göra en kvalitativ bedömning av Projekt Gretas genomförande har samtalen med personalen varit grundstommen för hur jag bildat mig en uppfattning om hur verksamheten bedrivs. Jag valde också medvetet att i detta skede inte intervjua de kvinnor som sökt sig till Greta. Anledningen är att de kvinnor som Greta vänder sig till är en mycket utsatt grupp som i perioder också har täta kontakter med sociala myndigheter, sjukvård, polis mm. Jag gjorde bedömningen att eftersom Gretaprojektet var i en uppbyggnadsfas befann det sig också i ett känsligt läge vad det gäller att skapa ett långvarigt förtroende mellan personalen i projektet och de utsatta kvinnorna. En av de fördelar som Gretaprojektet har när det gäller att närma sig kvinnorna är att de inte representerar en myndighet. Myndigheter ses från missbrukares sida oftast med blandade känslor, eftersom sociala myndigheter måste ställa kravet på dem att bli drogfria. Samtidigt blir många gånger socialsekreteraren, vårdpersonalen eller behandlingspersonal de enda som kan stå för någon form av trygghet. I hjälparbetet finns naturligtvis också frivilligorganisationerna, t ex. Stadsmissionen. Med bakgrund av detta och den korta tid som stod till förfogande för att göra utvärderingen ansåg jag att det var lönlöst att intervjua kvinnorna eftersom det var större risk att jag skulle uppfattas som ännu en av 2

12 samhällets övervakare, dessutom i en situation där kvinnor kan befinna sig i en smärtsam uppbrottsprocess från en våldsam man uppfattar jag det som okänsligt att intervjua dem om en verksamhet som är i sin linda. Däremot anser jag att de utsatta kvinnornas kommentarer som ges i Gretaprojektets egen intervjustudie är mycket värdefulla, som finns i rapporten Osynliggjorda brottsoffer (Augustsson & Kuno 2006a). På grund av den sociala utsattheten som mäns våld mot kvinnor innebär, har jag valt att avidentifiera namn på personal och andra som omtalas i utvärderingen. Detta ligger i enlighet med högskoleverkets etiska riktlinjer för kvalitativ forskning. 1 Bakgrund: Projekt Gretas verksamhet och mål 18 april 2005 fick Stadsmissionen i Linköping medel från Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings omsorgsnämnd att påbörja Projekt Greta, som skulle pågå fram till 1 mars Projektet fick därefter förlängt finansiellt stöd för ytterligare ett år. Under denna period har Greta haft en heltidsanställd och en halvtidsanställd personal. Projekt Greta är ett gemensamt initiativ av Stadsmissionen i Linköping och omsorgsnämnden och avser att stödja våldsutsatta kvinnor med missbruk. Projektet samarbetar nära med en annan av Stadsmissionens verksamhet Oasen ett halvvägshus och behandlingshem för kvinnor med drog- och alkoholberoende. Projekt Greta i Linköping är unikt, eftersom det var det första initiativet till att försöka nå målgruppen. I Stockholm startade ett liknande projekt senare under 2005 och i Malmö startade en liknande och mer omfattande verksamhet under Kvinnor med drog- eller alkoholberoende är mer utsatta för fysiskt och psykiskt våld av män, än andra kvinnor enligt nya rön (Holmberg, Nilsson, Smirthwaite 2004:31ff). Varken missbruksvården eller kvinnojourerna har hittills haft möjligheter eller resurser att ge dessa kvinnor ett omedelbart skydd från våld och inte heller har det funnits hjälp för att bryta våldsrelationen fick Malmö medel att bygga upp en likadan verksamhet som Projekt Greta, under en period som sträcker sig över tre år istället för ett år. De har också ett akutboende. Tillsammans med Greta har de initierat det nationella nätverket KIM (kvinnofrid i missbruksfrågor), som ska verka för kunskapsutbyte och kunskapsspridning om våldsutsatthet bland kvinnor som missbrukar och vad man kan göra för att stödja dem. 3

13 I kontakten med myndigheter är missbruket av narkotika eller alkohol ett hinder för kvinnorna när de behöver hjälp med att hantera våldet i sin vardag. Våldet mot missbrukande kvinnor kan på så sätt sägas bli berättigat av myndigheterna genom den tystnad och handfallenhet som kvinnorna bemöts med. I Gretaprojektet är det tvärtom utsattheten för våld som prioriteras i kontakten med kvinnorna. Därmed bemöts kvinnorna som brottsoffer i första hand, i stället för att enbart bemötas som missbrukare med det utanförskap som det innebär. Vanligtvis brukar aktiva missbrukare anses ha förbrukat, eller åtminstone försvårat, sina möjligheter att få socialt stöd från myndigheter när de inte kunnat uppfylla kraven på drogfrihet. Eftersom Gretas verksamhet inte är en myndighet har de heller inte haft anledning att ställa krav på drogfrihet i utbyte för stödjande insatser. Samtidigt har Gretaprojektet regelbundet arbetat med de flesta av Oasens kvinnor, det vill säga kvinnor som är under behandling för sitt missbruk. Det betyder att Greta inte väljer bort kvinnor som kommit till en punkt i livet där de försöker sluta med droger eller alkohol, utan tvärtom ingår som en aktiv del i läkeprocessen från en destruktiv livsstil, i vilken mäns våld mot kvinnorna är en bidragande faktor. För att kunna vända sig till aktiva alkohol- och narkotikaanvändande kvinnor som utsätts för våld byggdes Projekt Greta upp i två faser: Fas 1, 1/5-1/7 2005, bestod i att kartlägga kommunens hjälpresurser och behov för klientgruppen i sjukvård, på socialkontor och hos polis. Karläggningen avsåg att ge en överblick över kunskapsnivån om den utsatta gruppen i kommunens verksamheter. Kartläggningen syftade också till att initiera en samverkan mellan olika berörda aktörer och myndigheter som kommer i kontakt med gruppen. Utöver det skulle Gretaprojektet under Fas 1 studera aktuell forskning på området. Fas 2 från 1/8-1/3 2006, med förlängning till april 2007, ägnades åt att söka upp utsatta kvinnor och inleda jagstärkande samtal, att förmedla kontakt med andra stödjande instanser, t ex följa med vid polisanmälan, till sjukhuset mm. Under perioden utarbetades en rad metoder, dels för att få kontakt med målgruppen, dels för att aktivt kunna arbeta stödjande med de kvinnor som sökt hjälp. Resultaten presenterades i rapporten Osynliga brottsoffer: en studie över våldsutsatta missbrukande kvinnors situation och över deras tillgång till stödjande verksamheter inom Linköpings kommun (Augustsson & Kuno 2006a) och i Rapport till Länsstyrelsen i Östergötland. Projekt Greta (Augustsson & Kuno 2006b). 4

14 Projekt Greta tar sig an ett område som bör problematiseras ur ett kritiskt genusperspektiv. Detta är också utgångspunkt i verksamheten. Projektet utgår från den offentligt vedertagna könsmaktförståelsen i såväl informationskampanjen som i de jagstärkande samtalen med våldsutsatta kvinnor. Nedan kommenterar jag huruvida målet har uppnåtts i fas 1 och i fas 2. Dessa avsnitt följs slutligen av slutsatser och en diskussion. 5

15 6

16 Fas 1: Kartläggning och samverkan Gretas första tre månader avsattes till att kartlägga vilket stöd som fanns för våldsutsatta kvinnor med narkotika och alkoholmissbruk i Linköping kommun. Kartläggningen skulle dels ringa in de verksamheter som kommer i kontakt med kvinnorna, dels utröna vilken beredskap som finns för att bemöta kvinnorna som brottsoffer. Dessutom skulle projektet undersöka samverkan mellan olika myndigheter och instanser, initiera en ökad samverkan mellan aktörerna, samt bidra med kunskap om mäns våld mot kvinnor. I personalens arbetstid ingick därför att regelbundet läsa in sig på aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor och om missbruk ur ett genusperspektiv. Eftersom jag anställdes under Fas 2 har jag fått ta del av skrivet material och samtal med de projektanställda om Fas 1. I bägge rapporterna redovisar projektet arbetet med Fas 1. Jag har också tagit del av en verksamhetsdagbok för perioden, samt fått återberättat för mig om Fas 1 i samtal och intervjuer med personal. I detta avsnitt kommer jag sammanfatta Gretaprojektets kartläggning, samverkan och kunskapsspridning under första uppbyggnadsfasen. Kartläggning av kommunens beredskap Utgångspunkten för att göra en kartläggning av kommunens beredskap utgick från offentlig statistik om kvinnor som utsätts för övergrepp och våld. Statistiken som anges i projektets ansökan till FoU-centrum 2005 har hämtats dels från Brottsförebyggande rådet (2004), 3 dels från det nationella samordningsprojektet Mobilisering mot narkotika som presenterade specifika uppgifter om våld mot års statistik från BRÅ visade enligt Gretaprojektets delrapport att anmälningar om mäns våld mot kvinnor ökat med 20% under de senaste tio åren och var uppe i polisanmälningar om året. BRÅ's uppskattning av mörkertalet, dvs. de övergrepp som inte blir anmälda, beräknades till hela fem gånger anmälningarna. Detta gäller inte specifikt för kvinnor i missbruk. Senaste statistiska uppgiften från BRÅ visar att anmälningarna över en tioårsperiod ökat med 33% (2006). Anmälningar om sexualbrott, t ex våldtäkt (35%) har under samma tid ökat med 58% enl. BRÅ. Enligt uppgifterna är 98% av sexualbrottsförövarna män. Det finns inga uppgifter på hemsidan om hur många av offren som är kvinnor (www.bra.se, ). I BRÅ's kartläggning Våldtäkt. En kartläggning av polisanmälda våldtäkter. Rapport 2005:7 konstateras att det stora antalet som utsätts för (och anmäler) våldtäkt är kvinnor (Carlstedt, Nilsson, Grevholm 2007:6). 7

17 missbrukande kvinnor. 4 Den undersökningen visade att 97% av kvinnor i ett aktivt missbruk utsätts för våld och sexuella övergrepp av män (Holmberg, Smirthwaite, Nilsson 2005). Kartläggningen Osynliggjorda brottsoffer (Augustsson & Kuno 2006a) gjordes genom en telefon-/e-postundersökning med enkätliknande frågor, vilka ringade in vilken beredskap och erfarenhet som myndigheterna och andra verksamheter hade för att bemöta narkotika och alkoholmissbrukande kvinnor som våldsoffer. Frågorna besvarades anonymt av representanter från 32 olika verksamheter i Linköpings kommun, vilka sedan delades upp i olika kategorier av stödinsatser, t ex. primärvård, kvinnobehandling, brottsofferrelaterad verksamhet. Bland de besvarade enkäterna finns alla slags verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, bland annat polis, brottsofferjour, behandlingshem, kvinnojourer socialförvaltning, vårdcentraler, olika frivilligorganisationer och liknande verksamheter i både offentlig och frivillig regi. Föga förvånande var de verksamheter som specialiserat sig på missbruksbehandling för bara kvinnor bättre insikt i problemen om våldet än på blandade behandlingshem (2006a: 67). Likaså var det de olika kvinnojourverksamheter som hade bäst kunskap om könsmakt och våld mot kvinnor och såg hur missbrukarna konsekvent missgynnades i kontakt med polis och med vården (2006a:66). Även i de kvinnobehandande miljöerna saknades antingen metoder för att tala om våldet eller om missbruket. 5 Projekt Greta har en feministisk utgångspunkt i sin verksamhet, vilket har framgått redan från starten. Ideologiskt utgår de från att våld mot kvinnor har en strukturell dimension, som även drabbar kvinnor på individnivå. Det betyder rådande könsmaktordning styr förväntningarna på kvinnors och mäns beteende och där kvinnor är strukturellt underordnade män. Med andra ord att innebär det att i samhället har kvinnor mindre inflytande än män över sin egen självständighet, vilket upprätthålls på olika sätt. Ytterst genom fysiskt och psykiskt våld mot enskilda kvinnor. De anställda (IPa och IPb) på Greta formulerade sig om könsmaktordningen såhär: 4 Mobilisering mot narkotika arbetade med samordning av narkotikapolitiska insatser på nationell nivå. 1 januari 2008 överfördes uppdragen till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. 5 I SOU- utredningen Slag i luften (2004:121) konstaterar författarna att samverkan kräver samsyn, som i sin tur kräver kunskap (2004:17). Rapporten fastslår att myndigheter och andra samhällsstrukturer har ett motstånd mot att arbeta ur ett könsmaktsmedvetet perspektiv för att angripa mäns våld mot kvinnor. När det gäller myndigheternas resurser är våld mot kvinnor ett lågprioriterat och förminskat samhällsproblem (ibid). Kännetecknande var dålig beredskap för samorganiserade insatser, låg kunskap om mäns våld mot kvinnor, bristande samsyn och samarbete mellan myndigheterna. Istället osynliggjordes problemet, våldet bagatelliserades eller bortförklarades och våldet avgränsades istället till en fråga om individuell avvikelse. 8

18 IPa: Alla former av sexualiserat våld är ett uttryck för en könsmaktsordning som finns i samhället och att det är viktigt att ha det med i bakhuvudet när man pratar om de här bitarna [mäns våld mot kvinnor]. Man kan behöva sätta in saker i sitt sammanhang för att göra dem begripliga och även om fokus är på den enskilda individens upplevelse så kan man behöva sätta in det i en större kontext för att kunna se det ur ett vidare perspektiv. IPb: / / [D]et finns en strukturell maktobalans i samhället mellan kvinnor och män, och det vill man göra något åt helt enkelt. Projektet redovisar i Osynliggjorda brottsoffer (2006a) att kunskapen om kvinnors utsatthet för mäns våld var bristande i kommunen. Det framkom att de flesta tjänstemän som kom i kontakt med kvinnorna i första hand försökte hjälpa till att lösa ett av kvinnornas problem, missbruksproblemet. Trots att många var införstådda med att narkotika inte är ett isolerat problem, utan en del i ett komplext mönster av problem, utsatthet och utanförskap, reducerades utsattheten till alkohol- och narkotikamissbruk, som en företeelse som äger rum i samhällets skuggsida. Alla var klart medvetna om kvinnornas utsatthet för våld. Ändå var kunskapsnivån om mäns våld mot kvinnor låg och sågs som en del av vardagen för alkohol- och narkotikaanvändare, snarare än att det uppfattades som ett demokratiproblem. Många ansåg att problemet med våld löser sig när kvinnorna upphör med att använda alkohol och narkotika. Kartläggningen visade också att samverkan mellan de olika instanserna som de våldsutsatta kvinnorna kommer i kontakt med var bristfälliga, delvis beroende av att infrastrukturen mellan de olika instanserna inte var uppbyggd för samverkan och att det fanns dålig kunskap om vilka uppgifter de olika verksamheterna egentligen hade. Två broar: samverkan och kunskap Bristen på samverkan mellan förvaltningar har under de senaste fem åren uppmärksammats genom den statliga kampanjen Mobilisering mot narkotika (jfr. not 2). Även i denna fråga har Gretaprojektet tagit ett ansvar för att bidra till ett ökat samarbete främst genom att föreläsa om mäns våld mot kvinnor och genom informationsträffar om vad projektets verksamhet inbegriper. Under hösten 2005 hade därför flera vårdcentraler och socialkontor, fått upp ögonen för Gretaprojektets informationskampanj b la. genom flera reportage i Corren, flyers, genom telefon-/e-postundersökningen och kontaktade dem för att få 9

19 information om Projekt Greta, eller föreläsningar om mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt gjordes 52 informations- och utbytesträffar, varav en del hade karaktären av föreläsningar. Dessa kunskapshöjande föreläsningar mottogs, enligt personalen, mycket olika eftersom kunskapsnivån varierade stort från plats till plats. De flesta såg möjligheter, inte minst till samverkan men också för att problemen kring våldet blev tydligare för dem som träffar kvinnorna av andra orsaker. Det hände också att individer i personalgrupperna blev provocerade av projektets redovisning av aktuell genusforskning. En av de anställda sade att det ibland kan ge en hämmande effekt: När vi är ute och presenterar Gretaprojektet, brukar vi oftast ha ganska kort tid på oss att presentera vad vi sysslar med. Vi har reflekterat över och diskuterat mycket att vi kanske inte lyfter fram detta med könsmaktordningen så mycket som vi vill eller borde, för att det är viktigt att visa hur vi ser kopplingen emellan. Men vi hämmar oss själva på grund av nån slags rädsla att för att hamna i en hetsk diskussion, att skrämma iväg människor, att ordet feminism väcker ofta, eller tillräckligt ofta negativa reaktioner. Det kan bli en svår situation att förhålla sig till om det är nån av dem vi samtalar med / / kvinnor från myndighetsinstanser, som uttrycker sig negativt om feminism eller kvinnohuset, kvinnojouren och så vidare. Det pekar på projektets banbrytande roll kring ett ämne som fortfarande anses kontroversiellt, trots att det handlar om personer som utsätts för övergrepp och våld och trots att kvinnofrid är en juridiskt etablerad rättighet. Samtidigt fanns det också instanser som efterlyst denna form av verksamhet och en större kunskap om mäns våld mot kvinnor och metoder att arbeta med det. Under tiden jag utvärderade Projekt Greta avsattes tid till att studera in sig och uppdatera kunskapsnivån med de senaste rönen. Projektet hade också kontakt med forskare på området, både vid Linköpings universitet och vid andra universitet. Bägge rapporterna utmärker sig på sin höga kunskapsnivå. Den 2 februari 2006 hölls också en konferens med inbjudna forskare och aktivister som gav seminarier om de senaste rönen och framträdanden som synliggjorde mäns våld mot kvinnor. Konferensen besöktes av 300 deltagande bland annat med representanter från 23 kommuner i landet. Gretaprojektet kunde med andra ord konstatera att deras verksamhet fyllde ett behov i kommunen (och som föregångare även nationellt), både för de personer som söker stöd, och för anställda i kommunen och länet som kunde tillgodogöra sig den nya kunskap som Greta erbjöd. 10

20 Uppnåddes målet? Under Gretaprojektets uppbyggnad och kartläggning av målgruppens behov i Linköpings kommun blev det allt mer tydligt att projektets syfte var mer än välgrundat. Redan från början stod det klart att narkotika- och alkoholbrukande kvinnor som utsätts för mäns våld hade ett stort behov av stöd. Utan tvekan var målet för den första fasen mycket ambitiöst, att både kartlägga olika instansers verksamhet, kunnande och rutiner i kommunen är en omfattande uppgift. Dels med tanke på den svåruppnådda samverkan mellan kommunala aktörer, regionala aktörer, landsting och andra frivilligorganisationer som kvinnorna kan tänkas komma i kontakt med, dels med tanke på den överlag låga kunskapsnivå och beredskap om kvinnor som utsätts för mäns våld. Samtidigt med kartläggningen skulle Gretaprojektet samtidigt upplysa inte bara om verksamheten, utan också om vad mäns våld mot kvinnor innebär ett ämne som än idag kan vara kontroversiellt, vilket personalen på Gretaprojektet vid flera tillfällen också fick erfara så väl under som efter första fasen. Därtill skulle de bidra till en större samverkan och kunskapsspridning. Vad gäller insatserna om samverkan mellan myndigheter efterfrågades det också i ett större sammanhang från den statliga kampanjen mobilisering mot narkotika. Projekt Greta har fört sin kunskapskampanj genom att hålla föreläsningar och informationsträffar om projektets etablering i Stadsmissionen. Personal på socialkontor, kvinnojour, vårdcentraler m. fl. har också tagit kontakt med Projekt Greta, dels för rådgivning i ärenden som rör kvinnor som utsatts för våld, dels för att få ökad kunskap. Målet var högt uppsatt men uppnåddes också över förväntan. Inte minst för att målgruppens utsatthet uppmärksammades och att tystnaden kring ett tabuämne bröts. Projekt Gretas väl genomförda kartläggning visade dessvärre upp en dyster bild av synen på kvinnor med ett kemiskt beroende bland de i Linköpings kommun som arbetar med målgruppen (Augustsson & Kuno 2006a). Kännedom om könsmaktordning och mäns våld mot kvinnor som ett kvinnofridsbrott var begränsad, trots medvetenheten om kvinnornas utsatthet. Beredskapen var i princip obefintlig. Projektets kartläggning motiverar för att satsa på ökad kunskap, metodutveckling och skyddsboende för de utsatta kvinnorna. 11

21 12

22 Fas 2: Uppsökande verksamhet och jagstärkande samtal I augusti 2005 påbörjade Projekt Greta sin andra fas, nämligen att etablera kontakt med våldsutsatta kvinnor i Linköping, påbörja jagstärkande samtal, den huvudsakliga metoden som användes i projektet, samt att vara stödjande i kontakten med andra myndigheter, t ex följa med vid polisanmälan eller till sjukhuset. Gretaprojektet hade också till uppgift att utveckla samtalsmetoder och stödinsatser som gagnar målgruppen. Under andra uppbyggnadsfasen anställdes ytterligare en personal på halvtid. Den som var heltidsanställd hade påbörjat klientsamtal redan under sin tidigare anställning på behandlingshemmet Oasen. Under denna fas blev jag tillfrågad om att utvärdera Projekt Greta. Jag gjorde iakttagelser på plats, förde informella samtal och bandade intervjuer med personalen. Jag fick också tillgång till journaler över verksamhetens dagliga bestyr och de rapporter som personalen författat till Länsstyrelsen. För att få en översikt över den andra periodens arbete kommer jag i detta avsnitt ge en inblick i Gretaprojektets dagliga arbete med det genusperspektiv som personalen tog avstamp i och hur de uppsatta delmålen uppsökandet av utsatta kvinnor och samtalsmetoder och utveckling av dessa metoder eftersträvades. Slutligen kommer jag diskutera om målen uppnåddes. Den uppsökande verksamheten För att komma i kontakt med missbrukande kvinnor som hade behov av stödjande insatser fortsatte Gretaprojektet med sin samverkan, främst genom att informationskampanjen under första fasen fördjupades. Dels initiativ till att samarbeta med andra instanser, dels att andra instanser ibland vidareförmedlade klienter till Greta. Detta gällde i första hand Stadsmissionen. Mot slutet av hösten arbetade båda anställda med samtal och stödinsatser. I den uppsökande verksamheten prioriterade Greta, tillsammans med Oasen, att komma i kontakt med aktiva missbrukare. Personalen sökte sig till miljöer där personer i aktivt missbruk fanns, t ex. behandlingshem och stödboende eller genom Stadsmissionens mötesplats. De fick också tillfälle att ta över en tjejgrupp med missbruksproblem från en annan verksamhet på Stadsmissionen. Även kvinnor som bodde i Oasen fick ta del av projektets jagstärkande samtal. Dessa personer hade påbörjat behandling och var nyktra/drogfria och befann sig alltså inte i aktivt missbruk. Därmed inte sagt att dessa samtal var missriktade. Denna grupp har lika stort behov av dessa insatser och är många gånger också mest mottagliga för just samtalsmetoder. 13

Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta vid Linköpings Stadsmission

Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta vid Linköpings Stadsmission Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar Reflektioner kring Projekt Greta vid Linköpings Stadsmission Malena Gustavson, 2008 1 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 Syftet med utvärderingen...

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Personer med missbruk/beroendeproblematik Katarina Andréasson 2015-03-17 o 18 Alkohol och våld BRÅs Nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) 74 % av männen som utsatts för misshandel

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan

Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2009 Rapport nr. 553 Det viktiga mötet Polisen Den våldtagna kvinnan Eva Lindholm Abstract År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Repetition & uppföljning våld i nära relation

Repetition & uppföljning våld i nära relation Repetition & uppföljning våld i nära relation Bild ur boken Liten av Stina Wirsén, 2014 Jennie Malm Georgson Michael af Geijersstam Ottow Innehåll för denna förmiddag Repetition av de tre tidigare tillfällena

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet SOCIALTJÄNT- OCH ARBETSMARKNADSFÖVALTNINGEN ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-17 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänt- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer

2014: Våld i nära relationer upptas som ett prioriterat område i kommunalplanen

2014: Våld i nära relationer upptas som ett prioriterat område i kommunalplanen 2010: medel från socialstyrelsen Stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn 2011: projektledare med uppdrag att utveckla rutiner och samverkan, samt kompetenshöjande åtgärder 2014: Våld i nära relationer

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Övergiven. ttad? Götalandsregionens kompetenscentrum om våld. relationer. Eva Wendt och Viveka Enander VKV

Övergiven. ttad? Götalandsregionens kompetenscentrum om våld. relationer. Eva Wendt och Viveka Enander VKV Övergiven eller stöttad ttad? En intervjustudie från - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Eva Wendt och Viveka Enander Våldsutsatta kvinnors erfarenheter, uppfattningar

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Åsa Larsson (S) Gudrun Rhodén (SD) Sven-Erik Paulsson (SD) Anne Viljevik-Hall (EP) Gunilla

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Våld i parrelationer förekommer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. För att undvika kränkningar, felaktigheter och diskriminerande

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

De förstår alla situationer

De förstår alla situationer De förstår alla situationer Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk/beroende och psykisk ohälsa Med fokus på brukares perspektiv Järntorgsmottagningen Elisabeth Beijer FoU

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Det gäller vår framtid!

Det gäller vår framtid! Det gäller vår framtid! Ungdomars hälsa med fokus på självkänsla, kroppsattityd, stress och livsstil Populärversion av Charlotte Post Senneheds magisteruppsats Studien Syftet med studien var att få en

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem

Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Utvärdering av personalutbildningen inom Framtid Stockholm Våga Vara Viktig på HVB-hem Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer