Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar"

Transkript

1 Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar Reflektioner kring Projekt Greta på Stadsmissionen i Linköping Malena Gustavson FoU-rapport 47:2008 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet

2 FoU-rapport 47:2008 Om att stödja våldsutsatta kvinnor som missbrukar Reflektioner kring Projekt Greta på Stadsmissionen i Linköping Malena Gustavson Handledare: Margareta Bredmar LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskap och lärande FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet

3 ISSN författarna & FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun Unitryck, Linköping, 2008

4 Sammanfattning Projekt Greta startade 2005 inom ramen för Stadsmissionen i Linköping. Målet var att stödja våldsutsatta kvinnor som aktivt använder narkotika och alkohol. Gruppen är en av de mest utsatta i samhället och erbjuds liten eller ingen hjälp varken från myndigheter eller jourer för att kunna undkomma våldet. Med finansiellt stöd från Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings omsorgsnämnd byggdes verksamheten upp i två faser. FOU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, huvudman Linköpings kommun har bidragit med finansiellt stöd till utvärderingen av Projekt Greta. Under fas 1 gjordes en kartläggning som visade på behov och befintliga resurser i kommunen. Under fas 2 initierades kontakt med våldsutsatta missbrukande kvinnor för jagstärkande samtal. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att Projekt Greta lyckats väl med att definiera den komplexa problematik som det innebär att vara våldsutsatt kvinna med drog- eller alkoholberoende. Kartläggningen har också varit till hjälp för att synliggöra kunskapsluckan om just denna grupp. Rapporteringen av kartläggningen följdes sedan upp med informationsföreläsningar vid olika myndigheter och vårdplatser om kvinnornas utsatta situation. I fas två ledde detta till ett samarbete mellan Gretaprojektet och olika aktörer och myndigheter i kommunen. Projektets kartläggning motiverar för att satsa på ökad kunskap, metodutveckling och skyddsboende för de utsatta kvinnorna. Under fas 2 påbörjade Projekt Greta att kontakta missbrukande kvinnor som utsatts för mäns våld. De utvecklade samtalsmetoder för att kunna stödja kvinnorna som brottsoffer. De flesta kvinnorna hade påbörjat eller önskade påbörja behandling mot missbruket. Projektet erbjöd de våldsutsatta kvinnorna visshet om att samtal och kontaktstöd, t. ex. stöd vid polisanmälan, fanns tillgängligt för dem, kanske det enda att tillgå i akuta krissituationer. Detta är mer hjälp än vad som tidigare erbjudits den utsatta gruppen som en uttalad målsättning. Eftersom alkoholmissbruk och nakotikaanvändning präglas av ett starkt socialt utanförskap, liksom av det fysiska och psykiska beroendet, är Gretasprojektets målgrupp en heterogen och oregelbunden grupp. De jagstärkande samtal som projektet arbetat med bygger på metoder som är utarbetade för personer som mer målmedvetet söker hjälp, t ex. i kvinnojourer. Under fas 2 blev Gretaprojektet därför mycket framgångsrikt i arbetet med de kvinnor som frivilligt redan påbörjat processen att bli nyktra och som därmed börjat överge sin gamla jagbild av utanförskap. Med de kvinnor som befann sig i ett aktivt missbruk var det emellertid problematiskt att ha en mer regelbunden kontakt. Istället för att utesluta de kvinnor som inte kunde följa en regelbunden kontakt visade Gretaprojektet prov

5 på flexibilitet och tålamod och försökte hålla kontakten istället för att inta en avvisande attityd. Utvärderingen visar oberoende att de mål som sattes upp av Gretaprojektet uppfylldes över förväntan. Detta bekräftades inte minst när de fick ytterligare bidrag efter den första perioden och projektet ingår sedan april 2007 som en del av behandlingen på Oasen, en behandlingsverksamhet på Stadsmissionen. Detta är också den plats där bäst stöd för våldsutsatta kvinnor med drog/alkoholrelaterade problem kan ges inom de nuvarande ekonomiska ramarna. Även aktiva missbrukare är välkomna till samtal och stöd, emellertid koncentreras verksamheten till de kvinnor som har påbörjat behandling mot missbruket, vilket också befrämjar deras förutsättningar att bearbeta trauman och t ex. bryta med de män som utsätter dem för våld. Dessvärre kan Projekt Greta inte utvecklas till permanent Kriscentrum utan resurser, trots att förutsättningarna är gynnsamma. Den höga andel utsatta missbrukande kvinnor 97% av kvinnorna utsätts för våld i nära relationer måste betraktas som ett demokratiskt nederlag i varje kommun (Holmberg et.al. 2005). Därför borde Projekt Greta bli en permanent verksamhet med utrymme att utvecklas som kriscentrum och fördjupa sina samverkan med andra instanser, framför allt sjukvård, socialförvaltningen, polis och kvinnojourer med den kunskap som projektet har och förmedlar. Det hade varit önskvärt att omsorgsnämnden och Linköpings kommun i samarbete med Projekt Greta kan verka för en mer omfattande insats av stödjande karaktär, t ex. skyddat boende med tillgång till avgiftning på samma ställe och med erbjudande om fortsatta regelbundna stödsamtal från ett genusperspektiv. Det skulle kunna bidra till att även de kvinnor som lever i en konstant utsatthet och vars utanförskap är påtagligt får möjlighet att skydda sig. Här kan Projekt Greta erbjuda den kunskap och den samverkan som är nödvändig för en sådan verksamhet.

6

7

8 Innnehållsförteckning INLEDNING...1 SYFTET MED UTVÄRDERINGEN... 1 MATERIALUNDERLAG... 2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN... 2 BAKGRUND: PROJEKT GRETAS VERKSAMHET OCH MÅL... 3 FAS 1: KARTLÄGGNING OCH SAMVERKAN...7 KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS BEREDSKAP... 7 TVÅ BROAR: SAMVERKAN OCH KUNSKAP... 9 UPPNÅDDES MÅLET? FAS 2: UPPSÖKANDE VERKSAMHET OCH JAGSTÄRKANDE SAMTAL...13 DEN UPPSÖKANDE VERKSAMHETEN LYSSNANDETS KONST LYSSNANDETS METODER UPPNÅDDES MÅLET I FAS 2? SLUTSATSER OCH DISKUSSION...27 LITTERATUR OCH REFERENSER...29

9

10 Inledning Syftet med utvärderingen Kvinnor som använder droger eller alkohol och som utsätts för mäns våld får i princip ingen hjälp att bryta sig loss från den destruktiva relationen, varken av myndigheter eller av frivilligorganisationer. På grund av deras drog- och alkoholvanor betraktas kvinnorna som problematiska i sjukvården, hos polis, sociala myndigheter och av kvinnojourer. Orsakerna till att just denna grupp av kvinnor inte får hjälp är flera och problemen är varierande och socialt komplexa, t ex. ömsesidig misstänksamhet i mötet med myndigheter, lojalitetskoder, psykisk ohälsa, kriminalitet, rädsla, social och ekonomisk utsatthet och ovilja att identifiera sig entydigt som ett viljelöst offer (Åkerström 2001: 265, 270; Christie 2001: 48ff). Att stödja och hjälpa våldsutsatta alkohol- och narkotikaanvändande kvinnor i Linköpings kommun har varit syftet med Projekt Greta. Projektet har byggt upp sin verksamhet i flera nivåer för att tackla de svårigheter som det innebär att komma till undsättning för en grupp som är såpass socialt utsatt. Mitt uppdrag har varit att som extern utvärderare, med bidrag från FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, undersöka om de lyckats att uppnå sitt mål. De frågeställningar som är centrala i denna utvärdering är: Vilket var syftet med verksamheten? Uppnåddes målet? Utvärderingen är upplagd på följande sätt: I första avsnittet presenterar jag det material om verksamheten som ligger till grund för evalueringen. Sedan kommenterar några etiska överväganden om tillvägagångssättet i evalueringsprocessen. Därefter presenterar jag bakgrunden till Projekt Greta. I andra avsnittet redogör jag för projektets olika uppbyggnadsfaser och de olika målsättningarna uppnåddes. Slutligen diskuterar jag målsättningens övergripande betydelse och hur en utveckling av Gretaprojektet kan möjliggöras. 1

11 Materialunderlag Det material som jag utgått ifrån består av: 4 bandade intervjuer med personal på projektet Verksamhetsdagböcker, broschyrer, delrapporter, inläsningslitteratur som projektets personal studerat, arbetsmaterial som använts i jagstärkande samtal med kvinnorna, samtalsmodeller och diskussionsunderlag för gruppsamtal Deltagande vid en heldagskonferens som anordnades av Projekt Greta för Länsstyrelsen och andra berörda aktörer inom området våld mot kvinnor Därtill har jag tillsammans med personal från Greta och en handledare från kommunens FOU-grupp haft flera återkommande arbetsmöten, på vilka vi fört diskussioner om arbetsprocessen, utvecklingen i Gretaprojektet, hur projektet utfaller i samverkan med andra verskamheter inom den övergripande organisationen (Stadsmissionen), förtydligat innehåll, metodval, litteratur, personalutbildning och rapporter. Materialet har gett en god överblick över hur verksamheten har byggts upp och hur de väntade resultaten utföll. Etiska överväganden För att kunna göra en kvalitativ bedömning av Projekt Gretas genomförande har samtalen med personalen varit grundstommen för hur jag bildat mig en uppfattning om hur verksamheten bedrivs. Jag valde också medvetet att i detta skede inte intervjua de kvinnor som sökt sig till Greta. Anledningen är att de kvinnor som Greta vänder sig till är en mycket utsatt grupp som i perioder också har täta kontakter med sociala myndigheter, sjukvård, polis mm. Jag gjorde bedömningen att eftersom Gretaprojektet var i en uppbyggnadsfas befann det sig också i ett känsligt läge vad det gäller att skapa ett långvarigt förtroende mellan personalen i projektet och de utsatta kvinnorna. En av de fördelar som Gretaprojektet har när det gäller att närma sig kvinnorna är att de inte representerar en myndighet. Myndigheter ses från missbrukares sida oftast med blandade känslor, eftersom sociala myndigheter måste ställa kravet på dem att bli drogfria. Samtidigt blir många gånger socialsekreteraren, vårdpersonalen eller behandlingspersonal de enda som kan stå för någon form av trygghet. I hjälparbetet finns naturligtvis också frivilligorganisationerna, t ex. Stadsmissionen. Med bakgrund av detta och den korta tid som stod till förfogande för att göra utvärderingen ansåg jag att det var lönlöst att intervjua kvinnorna eftersom det var större risk att jag skulle uppfattas som ännu en av 2

12 samhällets övervakare, dessutom i en situation där kvinnor kan befinna sig i en smärtsam uppbrottsprocess från en våldsam man uppfattar jag det som okänsligt att intervjua dem om en verksamhet som är i sin linda. Däremot anser jag att de utsatta kvinnornas kommentarer som ges i Gretaprojektets egen intervjustudie är mycket värdefulla, som finns i rapporten Osynliggjorda brottsoffer (Augustsson & Kuno 2006a). På grund av den sociala utsattheten som mäns våld mot kvinnor innebär, har jag valt att avidentifiera namn på personal och andra som omtalas i utvärderingen. Detta ligger i enlighet med högskoleverkets etiska riktlinjer för kvalitativ forskning. 1 Bakgrund: Projekt Gretas verksamhet och mål 18 april 2005 fick Stadsmissionen i Linköping medel från Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings omsorgsnämnd att påbörja Projekt Greta, som skulle pågå fram till 1 mars Projektet fick därefter förlängt finansiellt stöd för ytterligare ett år. Under denna period har Greta haft en heltidsanställd och en halvtidsanställd personal. Projekt Greta är ett gemensamt initiativ av Stadsmissionen i Linköping och omsorgsnämnden och avser att stödja våldsutsatta kvinnor med missbruk. Projektet samarbetar nära med en annan av Stadsmissionens verksamhet Oasen ett halvvägshus och behandlingshem för kvinnor med drog- och alkoholberoende. Projekt Greta i Linköping är unikt, eftersom det var det första initiativet till att försöka nå målgruppen. I Stockholm startade ett liknande projekt senare under 2005 och i Malmö startade en liknande och mer omfattande verksamhet under Kvinnor med drog- eller alkoholberoende är mer utsatta för fysiskt och psykiskt våld av män, än andra kvinnor enligt nya rön (Holmberg, Nilsson, Smirthwaite 2004:31ff). Varken missbruksvården eller kvinnojourerna har hittills haft möjligheter eller resurser att ge dessa kvinnor ett omedelbart skydd från våld och inte heller har det funnits hjälp för att bryta våldsrelationen fick Malmö medel att bygga upp en likadan verksamhet som Projekt Greta, under en period som sträcker sig över tre år istället för ett år. De har också ett akutboende. Tillsammans med Greta har de initierat det nationella nätverket KIM (kvinnofrid i missbruksfrågor), som ska verka för kunskapsutbyte och kunskapsspridning om våldsutsatthet bland kvinnor som missbrukar och vad man kan göra för att stödja dem. 3

13 I kontakten med myndigheter är missbruket av narkotika eller alkohol ett hinder för kvinnorna när de behöver hjälp med att hantera våldet i sin vardag. Våldet mot missbrukande kvinnor kan på så sätt sägas bli berättigat av myndigheterna genom den tystnad och handfallenhet som kvinnorna bemöts med. I Gretaprojektet är det tvärtom utsattheten för våld som prioriteras i kontakten med kvinnorna. Därmed bemöts kvinnorna som brottsoffer i första hand, i stället för att enbart bemötas som missbrukare med det utanförskap som det innebär. Vanligtvis brukar aktiva missbrukare anses ha förbrukat, eller åtminstone försvårat, sina möjligheter att få socialt stöd från myndigheter när de inte kunnat uppfylla kraven på drogfrihet. Eftersom Gretas verksamhet inte är en myndighet har de heller inte haft anledning att ställa krav på drogfrihet i utbyte för stödjande insatser. Samtidigt har Gretaprojektet regelbundet arbetat med de flesta av Oasens kvinnor, det vill säga kvinnor som är under behandling för sitt missbruk. Det betyder att Greta inte väljer bort kvinnor som kommit till en punkt i livet där de försöker sluta med droger eller alkohol, utan tvärtom ingår som en aktiv del i läkeprocessen från en destruktiv livsstil, i vilken mäns våld mot kvinnorna är en bidragande faktor. För att kunna vända sig till aktiva alkohol- och narkotikaanvändande kvinnor som utsätts för våld byggdes Projekt Greta upp i två faser: Fas 1, 1/5-1/7 2005, bestod i att kartlägga kommunens hjälpresurser och behov för klientgruppen i sjukvård, på socialkontor och hos polis. Karläggningen avsåg att ge en överblick över kunskapsnivån om den utsatta gruppen i kommunens verksamheter. Kartläggningen syftade också till att initiera en samverkan mellan olika berörda aktörer och myndigheter som kommer i kontakt med gruppen. Utöver det skulle Gretaprojektet under Fas 1 studera aktuell forskning på området. Fas 2 från 1/8-1/3 2006, med förlängning till april 2007, ägnades åt att söka upp utsatta kvinnor och inleda jagstärkande samtal, att förmedla kontakt med andra stödjande instanser, t ex följa med vid polisanmälan, till sjukhuset mm. Under perioden utarbetades en rad metoder, dels för att få kontakt med målgruppen, dels för att aktivt kunna arbeta stödjande med de kvinnor som sökt hjälp. Resultaten presenterades i rapporten Osynliga brottsoffer: en studie över våldsutsatta missbrukande kvinnors situation och över deras tillgång till stödjande verksamheter inom Linköpings kommun (Augustsson & Kuno 2006a) och i Rapport till Länsstyrelsen i Östergötland. Projekt Greta (Augustsson & Kuno 2006b). 4

14 Projekt Greta tar sig an ett område som bör problematiseras ur ett kritiskt genusperspektiv. Detta är också utgångspunkt i verksamheten. Projektet utgår från den offentligt vedertagna könsmaktförståelsen i såväl informationskampanjen som i de jagstärkande samtalen med våldsutsatta kvinnor. Nedan kommenterar jag huruvida målet har uppnåtts i fas 1 och i fas 2. Dessa avsnitt följs slutligen av slutsatser och en diskussion. 5

15 6

16 Fas 1: Kartläggning och samverkan Gretas första tre månader avsattes till att kartlägga vilket stöd som fanns för våldsutsatta kvinnor med narkotika och alkoholmissbruk i Linköping kommun. Kartläggningen skulle dels ringa in de verksamheter som kommer i kontakt med kvinnorna, dels utröna vilken beredskap som finns för att bemöta kvinnorna som brottsoffer. Dessutom skulle projektet undersöka samverkan mellan olika myndigheter och instanser, initiera en ökad samverkan mellan aktörerna, samt bidra med kunskap om mäns våld mot kvinnor. I personalens arbetstid ingick därför att regelbundet läsa in sig på aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor och om missbruk ur ett genusperspektiv. Eftersom jag anställdes under Fas 2 har jag fått ta del av skrivet material och samtal med de projektanställda om Fas 1. I bägge rapporterna redovisar projektet arbetet med Fas 1. Jag har också tagit del av en verksamhetsdagbok för perioden, samt fått återberättat för mig om Fas 1 i samtal och intervjuer med personal. I detta avsnitt kommer jag sammanfatta Gretaprojektets kartläggning, samverkan och kunskapsspridning under första uppbyggnadsfasen. Kartläggning av kommunens beredskap Utgångspunkten för att göra en kartläggning av kommunens beredskap utgick från offentlig statistik om kvinnor som utsätts för övergrepp och våld. Statistiken som anges i projektets ansökan till FoU-centrum 2005 har hämtats dels från Brottsförebyggande rådet (2004), 3 dels från det nationella samordningsprojektet Mobilisering mot narkotika som presenterade specifika uppgifter om våld mot års statistik från BRÅ visade enligt Gretaprojektets delrapport att anmälningar om mäns våld mot kvinnor ökat med 20% under de senaste tio åren och var uppe i polisanmälningar om året. BRÅ's uppskattning av mörkertalet, dvs. de övergrepp som inte blir anmälda, beräknades till hela fem gånger anmälningarna. Detta gäller inte specifikt för kvinnor i missbruk. Senaste statistiska uppgiften från BRÅ visar att anmälningarna över en tioårsperiod ökat med 33% (2006). Anmälningar om sexualbrott, t ex våldtäkt (35%) har under samma tid ökat med 58% enl. BRÅ. Enligt uppgifterna är 98% av sexualbrottsförövarna män. Det finns inga uppgifter på hemsidan om hur många av offren som är kvinnor (www.bra.se, ). I BRÅ's kartläggning Våldtäkt. En kartläggning av polisanmälda våldtäkter. Rapport 2005:7 konstateras att det stora antalet som utsätts för (och anmäler) våldtäkt är kvinnor (Carlstedt, Nilsson, Grevholm 2007:6). 7

17 missbrukande kvinnor. 4 Den undersökningen visade att 97% av kvinnor i ett aktivt missbruk utsätts för våld och sexuella övergrepp av män (Holmberg, Smirthwaite, Nilsson 2005). Kartläggningen Osynliggjorda brottsoffer (Augustsson & Kuno 2006a) gjordes genom en telefon-/e-postundersökning med enkätliknande frågor, vilka ringade in vilken beredskap och erfarenhet som myndigheterna och andra verksamheter hade för att bemöta narkotika och alkoholmissbrukande kvinnor som våldsoffer. Frågorna besvarades anonymt av representanter från 32 olika verksamheter i Linköpings kommun, vilka sedan delades upp i olika kategorier av stödinsatser, t ex. primärvård, kvinnobehandling, brottsofferrelaterad verksamhet. Bland de besvarade enkäterna finns alla slags verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, bland annat polis, brottsofferjour, behandlingshem, kvinnojourer socialförvaltning, vårdcentraler, olika frivilligorganisationer och liknande verksamheter i både offentlig och frivillig regi. Föga förvånande var de verksamheter som specialiserat sig på missbruksbehandling för bara kvinnor bättre insikt i problemen om våldet än på blandade behandlingshem (2006a: 67). Likaså var det de olika kvinnojourverksamheter som hade bäst kunskap om könsmakt och våld mot kvinnor och såg hur missbrukarna konsekvent missgynnades i kontakt med polis och med vården (2006a:66). Även i de kvinnobehandande miljöerna saknades antingen metoder för att tala om våldet eller om missbruket. 5 Projekt Greta har en feministisk utgångspunkt i sin verksamhet, vilket har framgått redan från starten. Ideologiskt utgår de från att våld mot kvinnor har en strukturell dimension, som även drabbar kvinnor på individnivå. Det betyder rådande könsmaktordning styr förväntningarna på kvinnors och mäns beteende och där kvinnor är strukturellt underordnade män. Med andra ord att innebär det att i samhället har kvinnor mindre inflytande än män över sin egen självständighet, vilket upprätthålls på olika sätt. Ytterst genom fysiskt och psykiskt våld mot enskilda kvinnor. De anställda (IPa och IPb) på Greta formulerade sig om könsmaktordningen såhär: 4 Mobilisering mot narkotika arbetade med samordning av narkotikapolitiska insatser på nationell nivå. 1 januari 2008 överfördes uppdragen till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. 5 I SOU- utredningen Slag i luften (2004:121) konstaterar författarna att samverkan kräver samsyn, som i sin tur kräver kunskap (2004:17). Rapporten fastslår att myndigheter och andra samhällsstrukturer har ett motstånd mot att arbeta ur ett könsmaktsmedvetet perspektiv för att angripa mäns våld mot kvinnor. När det gäller myndigheternas resurser är våld mot kvinnor ett lågprioriterat och förminskat samhällsproblem (ibid). Kännetecknande var dålig beredskap för samorganiserade insatser, låg kunskap om mäns våld mot kvinnor, bristande samsyn och samarbete mellan myndigheterna. Istället osynliggjordes problemet, våldet bagatelliserades eller bortförklarades och våldet avgränsades istället till en fråga om individuell avvikelse. 8

18 IPa: Alla former av sexualiserat våld är ett uttryck för en könsmaktsordning som finns i samhället och att det är viktigt att ha det med i bakhuvudet när man pratar om de här bitarna [mäns våld mot kvinnor]. Man kan behöva sätta in saker i sitt sammanhang för att göra dem begripliga och även om fokus är på den enskilda individens upplevelse så kan man behöva sätta in det i en större kontext för att kunna se det ur ett vidare perspektiv. IPb: / / [D]et finns en strukturell maktobalans i samhället mellan kvinnor och män, och det vill man göra något åt helt enkelt. Projektet redovisar i Osynliggjorda brottsoffer (2006a) att kunskapen om kvinnors utsatthet för mäns våld var bristande i kommunen. Det framkom att de flesta tjänstemän som kom i kontakt med kvinnorna i första hand försökte hjälpa till att lösa ett av kvinnornas problem, missbruksproblemet. Trots att många var införstådda med att narkotika inte är ett isolerat problem, utan en del i ett komplext mönster av problem, utsatthet och utanförskap, reducerades utsattheten till alkohol- och narkotikamissbruk, som en företeelse som äger rum i samhällets skuggsida. Alla var klart medvetna om kvinnornas utsatthet för våld. Ändå var kunskapsnivån om mäns våld mot kvinnor låg och sågs som en del av vardagen för alkohol- och narkotikaanvändare, snarare än att det uppfattades som ett demokratiproblem. Många ansåg att problemet med våld löser sig när kvinnorna upphör med att använda alkohol och narkotika. Kartläggningen visade också att samverkan mellan de olika instanserna som de våldsutsatta kvinnorna kommer i kontakt med var bristfälliga, delvis beroende av att infrastrukturen mellan de olika instanserna inte var uppbyggd för samverkan och att det fanns dålig kunskap om vilka uppgifter de olika verksamheterna egentligen hade. Två broar: samverkan och kunskap Bristen på samverkan mellan förvaltningar har under de senaste fem åren uppmärksammats genom den statliga kampanjen Mobilisering mot narkotika (jfr. not 2). Även i denna fråga har Gretaprojektet tagit ett ansvar för att bidra till ett ökat samarbete främst genom att föreläsa om mäns våld mot kvinnor och genom informationsträffar om vad projektets verksamhet inbegriper. Under hösten 2005 hade därför flera vårdcentraler och socialkontor, fått upp ögonen för Gretaprojektets informationskampanj b la. genom flera reportage i Corren, flyers, genom telefon-/e-postundersökningen och kontaktade dem för att få 9

19 information om Projekt Greta, eller föreläsningar om mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt gjordes 52 informations- och utbytesträffar, varav en del hade karaktären av föreläsningar. Dessa kunskapshöjande föreläsningar mottogs, enligt personalen, mycket olika eftersom kunskapsnivån varierade stort från plats till plats. De flesta såg möjligheter, inte minst till samverkan men också för att problemen kring våldet blev tydligare för dem som träffar kvinnorna av andra orsaker. Det hände också att individer i personalgrupperna blev provocerade av projektets redovisning av aktuell genusforskning. En av de anställda sade att det ibland kan ge en hämmande effekt: När vi är ute och presenterar Gretaprojektet, brukar vi oftast ha ganska kort tid på oss att presentera vad vi sysslar med. Vi har reflekterat över och diskuterat mycket att vi kanske inte lyfter fram detta med könsmaktordningen så mycket som vi vill eller borde, för att det är viktigt att visa hur vi ser kopplingen emellan. Men vi hämmar oss själva på grund av nån slags rädsla att för att hamna i en hetsk diskussion, att skrämma iväg människor, att ordet feminism väcker ofta, eller tillräckligt ofta negativa reaktioner. Det kan bli en svår situation att förhålla sig till om det är nån av dem vi samtalar med / / kvinnor från myndighetsinstanser, som uttrycker sig negativt om feminism eller kvinnohuset, kvinnojouren och så vidare. Det pekar på projektets banbrytande roll kring ett ämne som fortfarande anses kontroversiellt, trots att det handlar om personer som utsätts för övergrepp och våld och trots att kvinnofrid är en juridiskt etablerad rättighet. Samtidigt fanns det också instanser som efterlyst denna form av verksamhet och en större kunskap om mäns våld mot kvinnor och metoder att arbeta med det. Under tiden jag utvärderade Projekt Greta avsattes tid till att studera in sig och uppdatera kunskapsnivån med de senaste rönen. Projektet hade också kontakt med forskare på området, både vid Linköpings universitet och vid andra universitet. Bägge rapporterna utmärker sig på sin höga kunskapsnivå. Den 2 februari 2006 hölls också en konferens med inbjudna forskare och aktivister som gav seminarier om de senaste rönen och framträdanden som synliggjorde mäns våld mot kvinnor. Konferensen besöktes av 300 deltagande bland annat med representanter från 23 kommuner i landet. Gretaprojektet kunde med andra ord konstatera att deras verksamhet fyllde ett behov i kommunen (och som föregångare även nationellt), både för de personer som söker stöd, och för anställda i kommunen och länet som kunde tillgodogöra sig den nya kunskap som Greta erbjöd. 10

20 Uppnåddes målet? Under Gretaprojektets uppbyggnad och kartläggning av målgruppens behov i Linköpings kommun blev det allt mer tydligt att projektets syfte var mer än välgrundat. Redan från början stod det klart att narkotika- och alkoholbrukande kvinnor som utsätts för mäns våld hade ett stort behov av stöd. Utan tvekan var målet för den första fasen mycket ambitiöst, att både kartlägga olika instansers verksamhet, kunnande och rutiner i kommunen är en omfattande uppgift. Dels med tanke på den svåruppnådda samverkan mellan kommunala aktörer, regionala aktörer, landsting och andra frivilligorganisationer som kvinnorna kan tänkas komma i kontakt med, dels med tanke på den överlag låga kunskapsnivå och beredskap om kvinnor som utsätts för mäns våld. Samtidigt med kartläggningen skulle Gretaprojektet samtidigt upplysa inte bara om verksamheten, utan också om vad mäns våld mot kvinnor innebär ett ämne som än idag kan vara kontroversiellt, vilket personalen på Gretaprojektet vid flera tillfällen också fick erfara så väl under som efter första fasen. Därtill skulle de bidra till en större samverkan och kunskapsspridning. Vad gäller insatserna om samverkan mellan myndigheter efterfrågades det också i ett större sammanhang från den statliga kampanjen mobilisering mot narkotika. Projekt Greta har fört sin kunskapskampanj genom att hålla föreläsningar och informationsträffar om projektets etablering i Stadsmissionen. Personal på socialkontor, kvinnojour, vårdcentraler m. fl. har också tagit kontakt med Projekt Greta, dels för rådgivning i ärenden som rör kvinnor som utsatts för våld, dels för att få ökad kunskap. Målet var högt uppsatt men uppnåddes också över förväntan. Inte minst för att målgruppens utsatthet uppmärksammades och att tystnaden kring ett tabuämne bröts. Projekt Gretas väl genomförda kartläggning visade dessvärre upp en dyster bild av synen på kvinnor med ett kemiskt beroende bland de i Linköpings kommun som arbetar med målgruppen (Augustsson & Kuno 2006a). Kännedom om könsmaktordning och mäns våld mot kvinnor som ett kvinnofridsbrott var begränsad, trots medvetenheten om kvinnornas utsatthet. Beredskapen var i princip obefintlig. Projektets kartläggning motiverar för att satsa på ökad kunskap, metodutveckling och skyddsboende för de utsatta kvinnorna. 11

21 12

22 Fas 2: Uppsökande verksamhet och jagstärkande samtal I augusti 2005 påbörjade Projekt Greta sin andra fas, nämligen att etablera kontakt med våldsutsatta kvinnor i Linköping, påbörja jagstärkande samtal, den huvudsakliga metoden som användes i projektet, samt att vara stödjande i kontakten med andra myndigheter, t ex följa med vid polisanmälan eller till sjukhuset. Gretaprojektet hade också till uppgift att utveckla samtalsmetoder och stödinsatser som gagnar målgruppen. Under andra uppbyggnadsfasen anställdes ytterligare en personal på halvtid. Den som var heltidsanställd hade påbörjat klientsamtal redan under sin tidigare anställning på behandlingshemmet Oasen. Under denna fas blev jag tillfrågad om att utvärdera Projekt Greta. Jag gjorde iakttagelser på plats, förde informella samtal och bandade intervjuer med personalen. Jag fick också tillgång till journaler över verksamhetens dagliga bestyr och de rapporter som personalen författat till Länsstyrelsen. För att få en översikt över den andra periodens arbete kommer jag i detta avsnitt ge en inblick i Gretaprojektets dagliga arbete med det genusperspektiv som personalen tog avstamp i och hur de uppsatta delmålen uppsökandet av utsatta kvinnor och samtalsmetoder och utveckling av dessa metoder eftersträvades. Slutligen kommer jag diskutera om målen uppnåddes. Den uppsökande verksamheten För att komma i kontakt med missbrukande kvinnor som hade behov av stödjande insatser fortsatte Gretaprojektet med sin samverkan, främst genom att informationskampanjen under första fasen fördjupades. Dels initiativ till att samarbeta med andra instanser, dels att andra instanser ibland vidareförmedlade klienter till Greta. Detta gällde i första hand Stadsmissionen. Mot slutet av hösten arbetade båda anställda med samtal och stödinsatser. I den uppsökande verksamheten prioriterade Greta, tillsammans med Oasen, att komma i kontakt med aktiva missbrukare. Personalen sökte sig till miljöer där personer i aktivt missbruk fanns, t ex. behandlingshem och stödboende eller genom Stadsmissionens mötesplats. De fick också tillfälle att ta över en tjejgrupp med missbruksproblem från en annan verksamhet på Stadsmissionen. Även kvinnor som bodde i Oasen fick ta del av projektets jagstärkande samtal. Dessa personer hade påbörjat behandling och var nyktra/drogfria och befann sig alltså inte i aktivt missbruk. Därmed inte sagt att dessa samtal var missriktade. Denna grupp har lika stort behov av dessa insatser och är många gånger också mest mottagliga för just samtalsmetoder. 13

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra Mäns våld mot missbrukande kvinnor ett kvinnofridsbrott bland andra Förord Denna studie har tillkommit på uppdrag av Mobilisering mot narkotika (MOB). Inom ramen för MOB finns ett samarbete mellan Stockholm,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer