Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende"

Transkript

1 Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Höstterminen 2011 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende Ett centralt inslag i allt arbete med våldsutsatta kvinnor är bekräftelse. Att betona resurser och styrkor inom individen och att hitta överlevnadsstrategier, leder till ökad självrespekt hos den enskilda kvinnan och mod att gå vidare. (Claesson & Heimer 2000) 1 Masteruppsats 30 hp Författare: Ridwana Yahaya Handledare: Astrid Schlytter

2 Erkännande och tack: Ett stort tack vill jag först och främst rikta till min handledare Astrid Schlytter som har stöttat mig och mitt arbete från början till slut, och har bidragit med en otroligt insiktsfull vägledning. Därefter vill jag rikta ett tack till alla de verksamheter som har tagit sig tid till att ställa upp på de intervjuer som har bidragit till arbetets uppbyggnad. Dessa är enligt följande: Kvinnojouren Viktoria i Halmstad, Unga kvinnors värn i Stockholm, Kvinnojouren Vändpunkten i Kungälv, Kvinnojouren Kassandra i Göteborg och Kvinnojouren i Borås. Det arbete ni gör är ovärderligt. Vidare vill jag tacka mina kurskamrater på Stockholms Universitet för klarsynta diskussioner och förslag som bidragit positivt till mitt arbete. Ett speciellt tack riktar jag även till min goda vän Fjonda. Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner för många år av stöd under min studietid. 2

3 Yahaya, R. (2011) Men s violence against women in intimate relationships at work with abused women at sheltered accommodations. Abstract The aim of this study is to research how staff at sheltered accommodations in Sweden, approach and treat women who have been affected by domestic violence. Eleven in-depth qualitative interviews have been carried out with staffs from five different sheltered accommodations. The questions examined in this study were: How do staff approach women affected by domestic violence when they arrive at sheltered accommodation? How does staff work in order to strengthen women affected by domestic violence for the future? Research findings by Holmberg & Enander (2004) document the complexity of leaving a violent relationship, which is made difficult by strong relationship ties. This is used as a theoretical framework in order to understand the difficulty of the work that staffs perform at sheltered accommodations. The research findings imply that staff working in sheltered accommodations, adapt their working methods towards abused women depending on the woman s condition and individual situation. Findings also suggest that the work carried out by staff is highly based on strengthening battered women by support, in order for them to gain enough confidence to move forward without the violence. The results further show that the care given to women affected by domestic violence is highly depended on the sheltered accommodations available within different communities. Key words: Men s violence against women, domestic violence, abused women, sheltered accommodation, staff treatment, strengthening approaches. 3

4 Innehållsförteckning Kapitel 1. Inledning... 6 Samhällets ansvar och skydd för våldsdrabbade kvinnor... 7 Definitioner och centrala begrepp... 9 Problemformulering Syfte Frågeställningar Disposition Kapitel 2. Bakgrund Mäns våld mot kvinnor - en successiv nedbrytning av kvinnan När kvinnan bryter upp från mannen Enkla band som binder kvinnan till mannen Sammansatta band som binder kvinnan till mannen Skyddat boende Hur bemöter man våldsdrabbade kvinnor? Kapitel 3. Metod Analys Population och Urval Intervjuerna Deltagande verksamheter Kvinnohuset Kassandra Kvinnojouren Borås Kvinnojouren Viktoria Kvinnojouren Vändpunkt Unga Kvinnors Värn Deltagare

5 Etiska överväganden Validitet och reliabilitet Kapitel 4. Resultat Kapitel 5. Analys Hur bemöter personal våldsdrabbade kvinnor när de anländer till skyddat boende? Hur arbetar personal på skyddat boende för att stärka den våldsdrabbade kvinnan inför ett fortsatt liv? Kapitel 6. Slutsats Kapitel 7. Referenser

6 Kapitel 1. Inledning Våld i nära relationer, framförallt mäns våld mot kvinnor har under senare delen av talet uppmärksammats stort (Eliasson & Ellgrim 2006). Enligt den officiella kriminalstatistiken (Brottsförebyggande rådet), anmäldes år 2010, fall av kvinnomisshandel, en ökning med 1007 fall från föregående år. I av fallen var gärningsmannen en person som kvinnan var bekant med, varav fall rörde nära relationer (Brottsförebyggande rådet) 1. Mörkertalet när det gäller anmälningar om våld mot kvinnor i nära relationer är dock betydande. Brottsförebyggande rådet uppskattar att endast vart femte fall anmäls (BRÅ 2010a). Enligt en utvärderingsrapport genomförd av forskare vid FORUM/Karolinska institutet, anger 80 procent av 101 tillfrågade kvinnojourer i Sverige att de ofta måste avvisa kvinnor som söker skydd på grund av platsbrist. Totalt uppges i snitt 1155 kvinnor bli avvisade per år på grund av ett bristande antal skyddsplatser på kvinnojourer. I genomsnitt rör det sig om 14 kvinnor per jour och år (Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström 2010). Ofta hänvisas kvinnorna i de fall till andra kvinnojourer eller till ett annat boende, vilket påvisar brister i de resurser som samhället har för att tillgodose våldsdrabbade kvinnor i behov av skydd. Det ställs därmed höga krav på samhällets myndigheter att agera och vidta åtgärder för att minska problematiken och skydda de kvinnor och familjer som våldet berör. Insatser för att öka tryggheten bland kvinnor och bekämpa hot och våldsbilden måste därmed kontinuerligt utvecklas och förstärkas för att öka skyddsaspekten och minska hotet mot kvinnor som drabbas av våld i nära relationer. Som ett resultat av de höga kraven som har ställts på samhället angående mäns våld mot kvinnor, ändrades 2007 socialtjänstelagen 5 kap. 11 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Genom lagändringen förtydligades socialnämndens ansvar för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, samt att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp som de behöver (Socialtjänsten 2009). Den ökade medvetenheten om mäns våld mot kvinnor har vidare bidragit till en handlingsplan förelagd av regeringen år 2007, där åtgärder i samband med mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer har vuxit fram i kommuner i samband med handlingsplanen. Brottsförebyggande rådet genomförde 2010 en utvärdering 1 =La&Year=2010&type=1 6

7 av regeringens implementering där man bland annat konstaterade att åtgärderna har inneburit en framväxt av handlingar i områden som berör utbildning, verksamhetsutveckling, kunskapsutveckling och lagstiftning. Enligt brottsförebyggande rådet har åtgärder för mäns våld mot kvinnor förbättras gradvis sedan handlingsplanens implementering (BRÅ 2010b). Det går dock inte att se någon tydlig minskning i antalet kvinnor som rapporterar att de har blivit utsatta för våld av närstående män sedan handlingsplanens tillämpning (BRÅ 2010b). Trots att många kvinnor har levt med, och fortfarande är i stort behov av skyddade medel såsom skyddat boende, finns knapphändig information att tillgå angående kvinnors situation och levnadsförhållanden på skyddat boende. Hur bemöter personalen den individuella kvinnan när hon kommer till boendet? Hur ser personalen själva på sina uppgifter och sin roll i mötet med kvinnan? För många våldsutsatta kvinnor är tilliten till omgivningen så skadad att det ibland kan vara svårt att ta emot hjälp som erbjuds. Dock är detta i många fall nödvändigt för kvinnans överlevnad. När detta sker, är det viktigt att den som tar emot kvinnan kan ge henne den hjälp hon behöver, och kunna bemöta henne på rätt sätt för att främja bearbetningen av våldet (Eliasson & Ellgrim 2006). Professionella har i denna mening någon form av positionsmakt i mötet med kvinnan som är den hjälpsökande. Det är därmed viktigt för de professionella att bedriva ett arbete med kvinnan som inte bara beskyddar, men även verkar för att skapa möjligheter för kvinnan att återigen bygga upp sitt liv. Samhällets ansvar och skydd för våldsdrabbade kvinnor Det är viktigt att våldsutsatta kvinnor får den hjälp de behöver när de befinner sig livssituationer präglade av våld, som kan bringa svåra effekter av både fysisk men framförallt psykisk karaktär. De samhälliga skyddsåtgärder som finns tillgängliga har som uppgift att inte bara skydda kvinnan, men även förhindra våldet och stärka kvinnan till ett bättre liv (Eliasson & Ellgrim 2006). Enligt socialtjänstlagen (5 kap 11 ) gällande socialtjänstens ansvar för att ge stöd till både våldsutsatta kvinnor och till barn som har upplevt våld lyder följande: Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor 7

8 som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225). Samhället har som ansvar att skydda sina medborgare i alla situationer rörande våld. I förhållande till detta erbjuder samhället våldsutsatta kvinnor olika sorters skydd beroende på hotbilden som finns (Eliasson & Ellgrim 2006). Förutom det skydd som socialtjänsten och frivilligorganisationer som bland annat kvinnojourer kan ge, har polisen ett särskilt ansvar gentemot våldsdrabbade kvinnor. Polisens uppgift handlar främst om att ingripa mot brott och skydda offren, därpå tar andra instanser över. Polisen kartlägger hotbilden genom att till exempel göra en bedömning av kvinnans säkerhet, inklusive bostaden för att få en klarare bild av hotet. Enligt brottsförebyggande rådet (2010a) har polisens strukturerade kartläggning av hot- och riskbedömningar ökats i större utsträckning sedan regeringens implementering av handlingsplanen gällande åtgärder i samband med mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt, våld i samkönade relationer (BRÅ 2010a). Ibland är det inte tillräckligt med en skilsmässa eller separation för att en våldsam man skall lämna en kvinna ifred. För att kvinnan skall kunna leva sitt liv i säkerhet finns det ett antal åtgärder som verkar för att skydda kvinnan. Hos den lokala polismyndigheten kan kvinnan söka om ett trygghetspaket som innebär en larmtelefon kopplad till en larmcentral. Polisen gör till följd av en sådan ansökan en bedömning gällande behovet av en sådan åtgärd. Trygghetspaketet kan även innehålla bandspelare för att spela in hotsamtal, en trygghetstelefon med nummerpresentatör och larmknapp, och ett akustiskt överfallslarm. Tillgång till trygghetspaketet är dock begränsat, vilket innebär att endast ett fåtal kvinnor får tillgång till detta (Eliasson & Ellgrim 2006). I samband med åtal för våld och kränkning kan åklagaren vidare fatta beslut om besöksförbud mot mannen. Mannen förbjuds då att besöka kvinnans bostad, arbetsplats och andra platser där hon oftast vistas. Han förbjuds även att söka kontakt med henne eller följa efter henne. Det kan även innebära att mannen inte får komma i kontakt med kvinnan på en allmän plats. Inträffar det måste mannen därmed lämna platsen, eller riskera att gripas. Beslut från åklagaren gäller i regel i ett halvår, därefter tars situationen under prövning (Eliasson & Ellgrim 2006). Mannen kan även dömas till besöksförbud i hemmet, vilket innebär att denne 8

9 förbjuds att uppehålla sig i den gemensamma bostaden. Denna lag kom till för att den våldsdrabbade kvinnan inte ska tvingas bort ifrån hemmet, utan att mannen som orsakat våldet i hemmet istället ska hålla sig borta. Kvinnan kan då under lugnare förhållanden förbereda inför en eventuell flytt, eller åtminstone besluta om nästa åtgärd. Denna dom gäller i högst trettio dagar, men kan sedan förlängas med sju dagar i taget (Ellgrim & Eliasson 2006). Det finns även möjligheter till livvaktsskydd, men eftersom det rör sig om stora kostnader, sker det ytterst sällan i samband med privatpersoner. Definitioner och centrala begrepp FN:s definierar mäns våld mot kvinnor som Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtryckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet (Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993). Våld i denna uppsats innebär utifrån FN:s definition, fysiskt, psykisk, sexuellt och materiellt våld. Detta innebär att ordet används som ett samlingsbegrepp för våldet, och enskilda termer inte alltid kommer att benämnas i sin fullhet. Kvinnomisshandel räknas i denna mening till begreppet misshandel som grundar sig i definitionen ett brott mot liv och hälsa som består i att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller att försätta offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd 2 Definitionen rör därmed skador som berör kvinnan i både fysiskt och psykisk mening. Med nära relation avses att den person som utövat våldet mot kvinnan är hennes partner eller före detta partner. Ordet bemöta kan innefatta hur man uppträder mot, behandlar och uppför sig mot någon. Begreppet kan också ses som en ömsesidig relation, en inställning människor har till varandra samt samhälleliga eller statliga sätt att uttrycka sig i till exempel lagar (Björck & Heimer, 2008). I denna studie behandlas bemötande som en ömsesidig relation där de professionella utgör en part och de våldsutsatta kvinnor en annan. Detta innebär dock inte att båda dessa parter har samma förutsättningar i fråga om befogenheter eller makt i sociala interaktioner, då den enskilda kvinnan oftast är underordnad i mötet med den professionella. 2 9

10 Enligt socialtjänstens definition av skyddat boende beskrivs detta som följande: Om en våldsutsatt kvinna är i behov av stöd och hjälp akut eller på kort eller lång sikt, bör socialnämnden bl.a. kunna erbjuda henne: lämpligt, tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm, och annat lämpligt, tillfälligt boende. Det boende som erbjuds en våldsutsatt kvinna bör även ta emot - samt vara lämpligt för medföljande barn oavsett kön och ålder (SOSFS 2009:22). Problemformulering Att bryta sig loss ifrån ett våldsamt förhållande, är inte alltid ett självklart val för många kvinnor som lever i relationer präglade av våld. Det innebär inte bara en separation ifrån mannen som utför våldet, utan även att bryta sig loss ifrån en vardag som ofta har präglat den våldsutsatta kvinnan under en längre tid. För de kvinnor som dock väljer att lämna mannen kan en separation innebära ett liv i oro, flykt och rädsla. Ofta har en våldsam relation brutit ned kvinnan svårt, som till följd har påverkats både fysiskt men framförallt psykiskt som konsekvens av våldet. Den psykiska nedbrytningen är ofta förödande för kvinnans själförtroende, men framförallt innebär den psykiska påverkan att tilliten till andra människor och till sig själv ofta är skadad (Eliasson & Ellgrim 2006). Kvinnans självförtroende och självtillit har successivt tagits ifrån henne, och gjort henne beroende av mannen som på så sätt har etablerat en kontroll över kvinnan. Detta innebär att det ibland inte räcker att kvinnan initierar en brytning ifrån mannen för att våldet skall upphöra. Mannens maktbehov och fortsatta kontroll av kvinna kvarstår fortfarande och för att bli fri, tvingas kvinnan att fly ifrån mannen, livet och tryggheten i vardagen. Det många kvinnor uppmärksammar i våldsutsatta situationer, är sveket mot sig själva. Att dem inte i de ögonblicken kan stå upp för sig själva och sitt människovärde är ytterst svårt att acceptera. För att skydda kvinnan ifrån våldet krävs det således inte bara rättsliga medel, utan även åtskilliga samhälliga redskap. Den mest extensiva och vanligaste lösningen under omständigheterna är den om skyddat boende. Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende för kvinnor och deras barn som snabbt måste fly ifrån en våldsam situation. Det är en fristad om än för en begränsad period (Eliasson & Ellgrim 2006). 10

11 Syfte Syftet med denna uppsats är att skildra hur personalen på skyddat boenden bemöter kvinnor som har blivit utsatta för våld av sina män, och hur de arbetar för att stärka kvinnorna under tiden på boendet och inför framtiden. Frågeställningar Frågeställningarna lyder som följande: Hur bemöter personal våldsdrabbade kvinnor när de anländer till skyddat boende? Hur arbetar personal på skyddat boende för att stärka den våldsdrabbade kvinnan inför ett fortsatt liv? Disposition Uppsatsen består av förutom inledningen i kapitel 1, av följande kapitel: Bakgrund (kapitel 2), metod (kapitel 3), resultat (kapitel 4), analys (kapitel 5), slutsats (kapitel 6), och en referenslista (kapitel 7). I bakgrundskapitlet görs en genomgång av våldsprocessen som beskrivs som en psykisk nedbrytningsprocess, och även av uppbrottsprocessen. Detta följs av en djupare genomgång av skyddat boende i Sverige, samt en genomgång av bemötandet av våldsdrabbade kvinnor i samhället. I metodkapitlet presenteras forskningsmetodiken i samband med denna studie, samt en genomgång av datainsamlingsmetoder, dataurvalet, analysmetoder, etiska forskningsprinciper och en reliabilitets och validitets redovisning. Detta följs av resultat kapitlet där studiens material presenteras grundligt. I analyskapitlet tolkas resultaten i samband med uppsatsens syfte och mål och drar även samband med tidigare forskning som presenteras i uppsatsen. I diskussionskapitlet förs en diskussion om materialtes betydelse för samhället och för det fortsatta arbetet med skyddat boende. Arbetet avslutas sedan med en referenslista. 11

12 Kapitel 2. Bakgrund Mäns våld mot kvinnor - en successiv nedbrytning av kvinnan I en våldspräglad relation sker det oftast en successiv gränsförskjutning, något som innebär att våldet inte sker initialt, utan gradvist (Holmberg & Enander, 2004). Detta benämns ofta som en normaliseringsprocess av våldet. Våldet kontrolleras på så sätt att mannen tar över kvinnans livsutrymme successivt, för att kunna konstituera sig själv som man. Genom att avskärma kvinnan från omgivningen, kontrollera henne som person, hennes tid, platsutrymme och sätt, tar mannen stegvis över kvinnans liv. Det handlar om en känslomässig kontroll, så att mannen blir kvinnans enda referensram (Lundgren, 2004). Mäns våld mot kvinnor kan dock ta sig uttryck i olika former. Det är inte bara den fysiska uppenbara skadan som numera erkänns, utan även andra former av våld. Det fysiska våldet är dock det som är mest uppenbart i och med att det lämnar synliga effekter på kvinnan. Inom befattningen fysiskt våld kan dock en variation av olika våldshandlingar inkluderas, alltifrån en knuff till ett knivhugg (Holmberg & Enander, 2004). Sexuellt våld innebär de våldshandlingar där mannen utan kvinnans samtycke, våldför sig på kvinnan sexuellt, i form av våldtäckt och andra fysiska sexuella övergrepp. Detta innebär även om kvinnan tvingas utföra sexuella handlingar som väcker obehag, eller om hon tvingas till sexuella aktiviteter inför andra. Gränsen mellan frivilligt sexuellt umgänge och våldtäkt kan dock vara oklar. Ibland handlar det om en psykisk omställning i hjärnan för kvinnan i det sexuella våldet, för att inte förvärra situationen (Eliasson & Ellgrim 2006). Det psykologiska våldet är det medel som orsakar en stor del av kontrollen över kvinnan. Det oförutsägbara beteendet hos mannen bryter sakta ned kvinnan och försätter henne i positioner där hon måste anpassa sitt beteende för att vara mannen till lags. Det psykologiska våldet i sig tar även det uttryck i ett flertal former. I denna mening ingår till exempel verbala kränkningar, försök att avgränsa kvinnans sociala relationer till andra, hot och skrämsel, skambeläggande och utnyttjande av barnen (Heimer & Sandberg, 2008). Till det psykologiska våldet hör även till det som kallas materiellt våld. Detta innebär en förstörelse av kvinnans viktiga ägodelar, till exempel att förstöra minnesvärda foton, och slänga kläder 3. Inom det psykologiska våldet lär sig kvinnan att bedöma mannens tonläge och på så sätt anpassa sitt handlande utefter det. På så sätt underkastar sig kvinnan mannen, och därmed våldet som följer (Eliasson & Ellgrim, 2006)

13 Den successiva nedbrytningen av kvinnan lämnar henne i en situation där kvinnan oftast har förlorat tilltro till sig själv och sina förmågor. Effekterna av just den nedbrytningen och rädslan som kvinnan levt med, är det som personalen på skyddat boende måste kompensera för i mötet och i arbetet med kvinnan. Våldets effekter tar sig stora effekter på kvinnan och i de fall det rör, även hennes barn. Trots att våldet tar sig uttryck i olika former, så är dem psykiska skadorna de som är svårast att synliggöra och även de som har långvarigast effekter (Eliasson & Ellgrim 2006). Akuta psykiska effekter kan vara chock, förvirring, osammanhängande tal och extrem rädsla, medan mer långsiktiga konsekvenser kan påvisa depression, sexuella problem, ångest, en negativ självbild och låg självtillit (Eliasson 1997). Heimer & Posse (2003) menar att kvinnor som utsätts för våld genomgår ett multitrauma. Detta innebär att de ofta söker vård för olika symptom såsom smärtor, sömnbesvär, oro och depression. Vidare är tilliten till andra människor ofta skadad och kan medverka till att kvinnan tillbakahåller vital information i möten med professionella. I förhållande till svenska våldsutsatta kvinnor, har upp till 64 procent någon gång funderat på självmord som en utväg. De kvinnor som vidare utsätts av sexuellt våld anger självmordsförsök fem gånger så ofta som kvinnor utan våldserfarenhet (Lundgren, Heimer, m.fl. 2001). Att avsiktligen ha blivit kränkt och skadad medför enorma påfrestningar och långvariga psykiska effekter på de drabbade kvinnorna. Som följd är det vanligt att våldsdrabbade kvinnor ofta använder olika sorters försvar såsom bortträngning, förnekande och dissociation för att hantera ångesten (Nordborg, 2008). Med bortträngning kan kvinnorna hålla alla känslomässiga reaktioner på avstånd, för att kunna kontrollera och hantera sin vardag bättre. Det kan även vara ett medel att successivt bearbeta det som har hänt. Dock kan detta påverka kvinnans möjligheter att senare återge våldet, och kränkningen av den personliga integriteten till följd av våldet. Enligt Lewis (1998) är spåren efter att varit utsatt för upprepat våld i nära relationer likt spåren som tortyr och krigsoffer för med sig. Det upprepade våldet sätter djupa spår, och förhindrar en rimlig bearbetning (Nordborg, 2008). Kvinnan bryts därmed ner och sargas på ett personligt djup. Det är inte ovanligt att en kvinna väljer att leva kvar under våldsutsatta omständigheter på grund av varierande orsaker. Detta är något som påverkar kvinnornas liv stort, men även barnen som bor under samma tak. Enligt Dobash och Dobash (1980) är det vanligaste vittnet till våld mot en kvinna, hennes barn. Socialnämnden skall enligt lag särskilt beakta att barn som har varit utsatta eller bevittnat våld i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp (SOL 13

14 kap 5 11, SOSFS 2009:22). Barn är beroende av vuxnas val, de följer de riktlinjer som inrättas av föräldrarna och lever under de förhållanden som de skapar. Våldet mot mamman är på så sätt även ett indirekt våld mot barnet (Eliasson & Ellgrim 2006). Genom mannens handlande, kränker han även barnet och dennes rätt till en lugn och trygg uppväxtmiljö (Eriksson 2007). Uppskattningsvis har vart tionde barn någonsin upplevt våld i sitt hem enlig Svenska rädda barnen (2003). Forskning visar vidare att konsekvenserna av barns upplevelse av våld i hemmet varierar stort, men kan få en lång rad effekter som resultat. En rad personliga och kontextuella omständigheter har betydelse för våldets konsekvenser i det enskilda barnets liv. Dessutom har den mening våldet sker i samt den tolkningen barnet har av situationen, en betydande roll för våldets effekter (Socialstyrelsen 2005). Dock så har det påvisats att en vanlig och allvarlig konsekvens av barn som upplever våld, är en utveckling av posttraumatisk stress syndrom (PTSS) (Almqvist & Broberg, 2004). De reagerar då med en stark rädsla och hjälplöshet, skräckfyllda minnesbilder och mardrömmar (Eliasson & Ellgrim 2006). Effekterna på barn är dock beroende på barnets ålder, kön och mognad (Eliasson & Ellgrim 2006). Många föräldrar försöker i många avseenden skydda barnen genom att undvika att tala om händelserna i konkreta former och i klartext. Detta kan dock bringa en motsatt effekt, som medför att barnen blir oroliga och osäkra i sin vardag (Eliasson & Ellgrim 2006). I detta avseende är det därmed viktigt att de professionella som möter kvinnan och hennes barn, även tar hänsyn till barnen, och är medvetna om det samspel som sker mellan barnet och modern vilket kan vara viktigt i kvinnans bearbetning av våldet. När kvinnan bryter upp från mannen Att bryta upp från en våldsdrabbad relation, är en svår process för den våldsdrabbade kvinnan. Dock är det viktigt att förstå den komplexitet som omger uppbrottet för att förstå i vilket skede kvinnan oftast befinner sig i när hon kommer till skyddat boende. Enligt en studie av Holmberg & Enander (2004) är den emotionella frigörelsen från mannen oftast det som gör att uppbrottet blir svårast för kvinnan. I relationen med mannen, utvecklas successivt en starkt emotionellt bindning till mannen, som kan ses som en tjock fläta. Varje band i flätan representerar en känsla hos kvinnan som binder henne till mannen. Trots att våldsrelationer kan se olika ut, fann Holmberg & Enander (2004) att denna fläta var en gemensam nämnare 14

15 för kvinnorna. De band som uppmärksammades av Holmberg & Enander (2004) i studien delades in i två olika grupper, enkla band och sammanflätade band. Enkla band som binder kvinnan till mannen I det enkla bandet fann man kärlek som en stark faktor. Den starka kärlek som kvinnorna kände för männen, präglades inte enbart av positiva upplevelser med mannen, utan ledde ofta till att kvinnan oftast kände sig utsatt pågrund av hennes starka känslor till mannen, och på så sätt underordnad. Det som man även kunde urskilja i resultaten, var den oerhörda rädslan som kvinnorna upplevde i den våldsdrabbade relationen. Rädslan verkade för kvinnorna på två sätt. Utav rädsla för sitt liv, kunde banden till mannen stärkas ytterligare, medan rädslan och därmed fruktan för sitt liv även kunde leda till att kvinnan bröt upp från mannen. Sammanflätat med kärlek och rädsla, fann Holmberg och Enander (2004) att hat var en ytterligare faktor i kvinnans starka band till mannen. Hatet framkom dock mer indirekt i resultaten av kvinnorna, vilket forskarna tolkade som att det var mer tabubelagt än övriga faktorer. En vidare faktor som man uppmärksammade bland kvinnorna, var medlidande. Att kvinnorna tyckte synd om männen var återkommande. Då många kvinnor såg på männen som sårade, rädda, svikna och oförmögna att ta till vara på sina möjligheter, ansåg de inte kunna lämna männen. De angav även dessa skäl som anledningar till mannens våldsutövning mot kvinnan. Kvinnorna angav vidare att de kände skuld och delansvariga för mannens våld. Skulden berörde både involveringen i mannens beteende, och även inför tanken på att lämna honom. Detta kunde vidare urskiljas som sammankopplat till det ansvar som kvinnan kände för relationen och mannens beteende. Skulden var en starkt bindande faktor, eftersom kvinnan då blev en del av maktutövningen i relationen. Hopp om ett bättre liv och en tryggare tillvaro ansågs vara ett betydelsefullt band som kvinnorna hade till mannen. Hoppet ingavs inte bara av mannen, men även av kvinnorna 15

16 själva när dem exempelvis upplevde framsteg i mannens beteende och i deras relation. Att enbart ge upp relationen sågs i denna mening som ett misslyckande. Sammansatta band som binder kvinnan till mannen I kategorin sammansatta band talade kvinnorna om viljan att förstå mannen som en stark drivkraft hos dem, för att skapa mening och sammanhang i relationen. Kvinnans försök att skapa förståelse i mannens obegripliga beteende, kan därmed leda till ett starkare band till mannen. Holmberg och Enander (2004), uppmärksammade vidare beroende som ett komplext och mångfacetterat band som binder kvinnan till mannen. Kvinnan upplever mannen som beroende av henne på många olika plan. Oftast handlar det dock om psykologiska behov som exempelvis omvårdnad, kärlek och förståelse. Dock ser kvinnan också sig själv som beroende av mannen, vilket förklaras likt att denna fyller ett starkt behov hos kvinnan. Detta behov är dock något som har växt fram under förhållandet. Att identifiera sig med mannen, ansåg man i studien vara ett viktigt band vilket vidare ledde till internalisering. I denna mening innebar detta att kvinnan successivt börjar se sig själv ur mannens ögon, hon övertar mannens verklighetsuppfattning. Denna internalisering såg man dock inte som total. Kvinnornas upplevelser beskrevs som en klyvning av verkligheten och en dubbel och i särhållen verklighetsupplevelse, då kvinnan i mannens verklighet kan veta att våldet är fel. De banden som framställs i resultaten av Holmberg & Enander (2004), beskrivs som oerhört traumatiska. Den traumatiska bindningen anses vara ett nyckelbegrepp för att förstå det starka beroende som kvinnorna har till de våldsutövande männen, samt varför banden blir så svåra att bryta. Begreppet beskrivs av Dutton & Painter (1981), där man beskriver utvecklandet av de starka emotionella banden mellan två personer som präglas av en obalans i förhållandet. Denna obalans uttrycker hur den ena överordnande parten kränker den andra genom våld och hot, och den andra underordnade partnern utvecklar positiva känslor för partnern. För att en traumatisk bindning skall uppstå krävs dock att en ojämn maktbalans föreligger och att övergreppen av psykisk och/eller fysisk karaktär är återkommande. Den återkommande faktorn leder till att den emotionella bindningen utvecklas hos offret. 16

17 Att bryta upp ifrån den våldsutövande mannen är i denna mening en process. Holmberg och Enander (2004) menar att denna process dock måste ses som flera aktiva processer, varav minst tre kan benämnas: Att bryta upp, att bli fri och att förstå. Att bryta upp innebär det fysiska uppbrottet, då kvinnan oftast har nått en vändpunkt, och inte längre inger något hopp i relationen. I studien uppmärksammar man att vändpunkten kommer när kvinnorna fruktar för sitt egna liv, eller att en konsekvens av kvinnans relation med mannen, är att någon annan drabbas negativt. Att bli fri, innebär den känslomässiga frigörelsen från mannen. Fyra stadier uppmärksammade processen mot en emotionell frihet. Det första stadiet präglas av kärlek till mannen, en fas där kvinnan sällan lämnar mannen. Det andra stadiet utmärks av hat mot mannen, ett stadium som oftast växlar tillbaka till kärlek, vilket kan leda till att kvinna tillfälligt lämnar mannen. I det tredje stadiet, tycker kvinnan synd om mannen, och även medlidande. Om kvinna bryter upp i från mannan under detta skede, kan detta leda till stora skuldkänslor. I det fjärde stadiet känner kvinnan ingenting, och det är oftast då hon går. I detta skede är mannens emotionella makt över kvinnan över, men bakomliggande känslor av skuld kan dock fortfarande upplevas. Att förstå innebar för kvinnan att förstå att den relation hon har levt i har vari präglad av våld, och att även identifiera sig själv som misshandlad. Detta kan vara en lång och även smärtsam process för kvinnan. Att förstå den process som kvinnan går igenom i uppbrottet med mannen, är viktigt för att förstå vilka kvinnor det är som anländer till skyddat boende. Kvinnorna kan befinna sig i olika faser av våldet, och samtidigt vara präglade av våldet på olika sätt. I denna mening är det oerhört viktigt att de skyddade boendena som tar emot våldsdrabbade kvinnor efter separationen från mannen, har tillräckliga resurser för att ta emot och möta dem i det skede som dem befinner sig. Skyddat boende Ett alternativ som många kvinnor tvingas välja under omständigheter präglade av våld och hot, är skyddat boende. Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende för kvinnor och deras barn 17

18 som snabbt måste fly ifrån en våldsam situation. Det är en fristad om än för en begränsad period. Om en våldsutsatt kvinna är i behov av stöd och hjälp akut eller på kort eller lång sikt, bör socialnämnden bl.a. kunna erbjuda henne lämpligt, tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, som exempelvis lås och larm (Eliasson & Ellgrim 2006). De allra flesta kvinnorna kommer till kvinnojourens boende med hjälp av socialtjänsten som också bekostar vistelsen i de flesta fallen (Brottsförebyggande rådet 2006). Tiden på boendet varierar från några dagar till många månader. Det vanligaste tycks dock vara att boendetiden sträcker sig mellan tre till fem månader. Ett skyddat boende kan nås både via socialtjänsten och via kvinnojourer, dock har endast en minoritet av Sveriges 290 kommuner egna jourlägenheter. Kvinnojourer delas ofta in ideella eller kommunala verksamheter, med en majoritet faller dock inom ideellt arbete. Det finns närmare 140 kvinnojourer runt om i landet där kvinnojourerna oftast kan erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med exempelvis, polisen, socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. I de kvinnojourer som inte har tillgång till skyddat boende, är den vanligaste lösningen en annan kvinnojour inom kommunen som erbjuder detta eller kvinnojourer i grann kommunen (Eliasson och Ellgrim 2006). Det boende som dock erbjuds en våldsutsatt kvinna bör även ta emot, samt vara lämpligt för medföljande barn oavsett kön och ålder (Socialstyrelsen 2009). De flesta kvinno och tjejjourer erbjuder stödsamtal för kvinnor som bor på skyddat boende, där kvinnan får möjlighet att bearbeta det som har hänt och bygga upp sig själv igen inför mötet med verkligheten. Detta kan innebära rättsprocesser, samtal med polis, kontakt med socialstyrelsen och andra myndigheter (Grände 2008). Den ideella uppbyggnaden av vissa kvinnojourer kan göra det svårt att inom verksamheter finna medel, tid och resurser för att formulera och etablera klara förhållningssätt kring både stöd och bearbetningssamtal för kvinnorna som kommer till skyddat boende (Grände 2008). Detta beror i stor utsträckning på bristande resurser i form av ekonomiska medel och personal. Att dock finna ekonomiska medel och resurser för det stödarbete och skydd som kvinnojourerna tillför, kan underlätta arbetet för anställd personal samt ideella insatser och även skapa trygghet för de kvinnor som tillfälligt bor på skyddat boendet. Eftersom socialtjänsten bedömer den våldsdrabbade kvinnans situation, är det även socialtjänsten som avgör hur länge kvinnan får stanna på ett skyddat boende. Att bo på skyddat boende kostar pengar, och många kvinnor som kommer till skyddat boende får ofta fly med bara kläderna på 18

19 kroppen. Eftersom det är socialtjänsten som betalar kvinnans boende, är det även socialtjänsten som spelar en avgörande roll i kvinnans tid på boendet. Enligt en systematisk kunskapsöversikt sammanställd av socialstyrelsen (2006a) är åtgärder kopplade till skyddat boende, verkningsfulla och effektiva. Dock är uppgifterna få att komma över, och de flesta studier gjorda i denna karaktär, har utförts i amerikanska förhållanden, vilket måste beaktas på grund av sociala variationer i samhället och även olika rättsystem och sociala arbetsmetoder. Kunskapsöversikten visar dock vidare på att kvinnor som har blivit drabbade av våld i nära relationer behöver olika sorters insatser eftersom deras våldsupplevelser är högst personliga och individuella. Dessutom befinner dem sig oftast i olika livsfaser, har olika förutsättningar och behöver olika medel för att bearbeta det som har hänt. Utvärderingen pekar på olika behandlingsmetoder som verkar positivt för kvinnorna under skyddat boende, men även efter tiden på boendet. Dock så betonas relationen och interaktionen mellan de som utför interventionen, och den våldsdrabbade kvinnan som essentiell i utfallet av behandlingsmetoderna (Socialstyrelsen 2006a). Kvinnor som bestämmer sig för att lämna våldsamma relationer känner sig ofta ensamma och utan skydd (Socialstyrelsen 2006b). Därmed behöver dem starkt det skyddet som kvinnojourerna erbjuder, och dessutom ett bra bemötande av personal. Bak (2007) genomförde en utvärdering av ett skyddat boende för personer som riskerade att utsättas för hedersrelaterat våld. I sin rapport argumenterade Bak (2007) att separationen från familjen och vännerna, samt ankomsten till det skyddade boendet innebar en psykisk process för dem skyddade på grund av flykten från levnadsvillkor präglade av kritik, hot och misshandel. Detta ledde följaktligen till lågt självförtroende, känslor av sorg, förlust, skuld och ensamhet för kvinnorna. Den allra största krisen bottnade dock i saknaden av familjen. Det sociala nätverkets betydelse visade sig vara en central faktor som bidrog till den psykiska påfrestningen. Isaksson & Martinson (2006), utförde ett examensarbete vid Göteborgs Universitet där de intervjuade åtta kvinnor i skyddat boende angående deras uppfattning av skydd och stöd. Kvinnorna i studien var väldigt nöjda med stödet på boendet och uppfattade sin situation som förhållandevis trygg, trots att rädslan alltid fanns med. Vidare framgick det att kvinnorna uppskattade att bli tagna på allvar och upplevde att de blev sedda och lyssnade på. Personalen visade stort intresse för hur kvinnorna mådde och bemötte dem väl med hjälp när dem mådde 19

20 dåligt. Kvinnorna upplevde även att det fanns externa resurser att tillgå när detta behövdes, såsom läkare och psykologer. Dock fanns det tillgång till flera personaler på boendet, ett faktum som är långt ifrån vanligt på skyddade boenden runtom i landet. Enligt ett uppdrag genomfört av statens folkhälsoinstitut (2008), undersökte man hur våldutsatta kvinnor som tillhörde nationella minoriteter, bemöttes och stöttades av offentliga myndigheter. Myndigheterna som granskades var polis, rättsväsendet, socialtjänst, skola och hälsosjukvård. Resultaten som framträdde av granskningen var att kvinnorna ville bli bemötta med empati, få tillgång till stödsamtal samt att kunna få praktisk hjälp med exempelvis flytt. Vidare önskade kvinnorna tillgång till skyddat boende för att få skydd ifrån den våldsutövande mannen. Mötet mellan våldsutsatta kvinnor och socialtjänstpersonalen beskrevs som väldigt individberoende. Det bemötande som kvinnorna vidare fick, berodde till stor del på vilken handläggare som kvinnorna träffade. Många av kvinnorna uppmärksammade dock ett negativt bemötande och vidare tjänstefel från personalen på socialtjänsten. I intervjuerna framkom vidare mycket positiva synpunkter om kvinnojourernas arbete. Kvinnorna upplevde att det var positivt att få en fristad där de både kunde få praktiskt hjälp, men även psykiskt stöd. Kvinnorna beskrev vidare att de kände tillit till personal på skyddat boende samt att deras barn hade upplevt skyddat boende som tryggt. Att kvinnojourerna även hjälpte till med myndighetskontakter var viktigt eftersom det beskrevs som en svår och tung uppgift. De upplevde att kvinnojourerna ofta står för det stöd som de våldsutsatta kvinnorna förväntat sig från socialtjänsten. Bemötandet de fick från personalen var inte ifrågasättande eller värderande, och kvinnojourerna beskrevs inte som avvisande i sitt bemötande på samma sätt som exempelvis socialtjänsten. Av de flesta kvinnorna beskrevs personal på kvinnojourer, som lyssnande och stödjande, och även som en vän. Det fanns dock även kvinnor som framförde en tveksamhet mot att ta kontakt med kvinnojouren på grund av brist på tillit till personalens tystnadsplikt, främst i små städer där många kände varandra. Några kvinnor beskrev svårigheter med att få ett skyddat boende snabbt, att köerna var långa och därmed frambringade hinder med att få tillgång till ett boende vid behov. Dock upplevde kvinnorna i stort, ett stöd och ett bra bemötande hos personal på de kvinnojourer som dem kom till. Utvärderingsenheten i Uppsala kommun genomförde en utvärdering (2005) av det skyddade boendet Siri, ett boende för kvinnor som har utsatts för hot eller våld i sin närmiljö (Grausne, 2005). Utvärderingen baserades främst på intervjuer med de anställda vid boendet, kvinnor som tidigare bott på boendet och skyddat boendets samarbetspartners. Där uppkom det att 20

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Repetition & uppföljning våld i nära relation

Repetition & uppföljning våld i nära relation Repetition & uppföljning våld i nära relation Bild ur boken Liten av Stina Wirsén, 2014 Jennie Malm Georgson Michael af Geijersstam Ottow Innehåll för denna förmiddag Repetition av de tre tidigare tillfällena

Läs mer

Kvinnors erfarenhet av våld. Karin Örmon

Kvinnors erfarenhet av våld. Karin Örmon Kvinnors erfarenhet av våld Karin Örmon 20160417 Definition mäns våld mot kvinnor (FN) alla former av könsrelaterat våld som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor,

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Personer med missbruk/beroendeproblematik Katarina Andréasson 2015-03-17 o 18 Alkohol och våld BRÅs Nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) 74 % av männen som utsatts för misshandel

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Våld mot djur och våld i nära relationer

Våld mot djur och våld i nära relationer Våld mot djur och våld i nära relationer Med svansen mellan benen Sällskapsdjur, hästar och lantbrukets djur är beroende av människors välvilja, att vi tar hand om dem och vill dem väl. När djur far illa

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Åsa Larsson (S) Gudrun Rhodén (SD) Sven-Erik Paulsson (SD) Anne Viljevik-Hall (EP) Gunilla

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Välkomna! Våld i nära relationer

Välkomna! Våld i nära relationer Välkomna! Våld i nära relationer Vad är våld? Fysiskt våld Psykiskt våld Ekonomiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Våld är varje handling riktad mot annan person, som genom att den skrämmer, smärtar,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor Vision Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vad är våld? Våld är varje handling riktad

Läs mer

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas?

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Anna Berglund, Elisabeth Tönnesen Varför ska frågan

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

www.kvinnofrid.nu VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kerstin Kristensen

www.kvinnofrid.nu VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kerstin Kristensen 2 Skulle det varit annorlunda om Siri inte var blind? Konventionsstaterna Från inledningen CPRD, svensk översättning

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

Barn som bevittnat våld

Barn som bevittnat våld Socialutskottets yttrande 2005/06:SoU6y Barn som bevittnat våld Till justitieutskottet Inledning Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld har hänvisats till justitieutskottet. I anledning av propositionen

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Välkomna! FREDA Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Utbildningens upplägg DAG 1 Introduktion till FREDA FREDA kortfrågor FREDA beskrivning Grupparbete

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

FREDA-beskrivning. Råd för användning. Beskrivningen väcker starka känslor. Förbered exempel på olika slags våld

FREDA-beskrivning. Råd för användning. Beskrivningen väcker starka känslor. Förbered exempel på olika slags våld FREDA-beskrivning Råd för användning FREDA-beskrivning är främst tänkt som ett underlag för samtal om det våld som förekommit och bedömningen av behov av hjälp och skydd. Det kan användas både för att

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv. Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet

Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv. Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet Innehåll Statistik anhöriginvandring och internationella äktenskap.

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Se till mig som liten är

Se till mig som liten är Se till mig som liten är Barn som anhörig 1 Kuratorn En resurs för barn som anhöriga 2 Vad gör kuratorn? Kris- och stödsamtal Information om samhällets stöd och resurser Anhörigstöd Myndighetssamverkan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min FILMGUIDE för samtal och diskussion En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min Filmproducent och distributör: Film and Tell Kontakt: info@filmandtell.com 08-55

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015 2017 Kortversion 1 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer