Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten en kvalitativ studie av verksamheten FRIDA i Katrineholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten en kvalitativ studie av verksamheten FRIDA i Katrineholm"

Transkript

1 ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik-, psykologi- och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete C 15 poäng Ht 2008 Våldsutsatta kvinnors upplevelser av socialtjänsten en kvalitativ studie av verksamheten FRIDA i Katrineholm

2 Sammanfattning I Katrineholms kommun finns en verksamhet som drivs i socialtjänstens regi, denna verksamhet riktar sig till personer som upplevt våld i sin relation. Förvaltningen vill ha reda på om de personer som söker hjälp i verksamheten får sina behov tillgodosedda, samt om deras livssituation förändrats i samband med kontakten. Föreliggande uppsats har således syftet att undersöka verksamheten FRIDA utifrån de hjälpsökandes perspektiv och ämnar svara på följande frågeställningar; Vilka upplevelser har de hjälpsökande avseende verksamhetens tillgänglighet, bemötande och praktiska insatser? Anser de hjälpsökande att kontakten med verksamheten FRIDA har bidragit till att deras livssituation har förändrats? Undersökningsmetoden är av kvalitativ karaktär och semistrukturerade telefonintervjuer har genomförts med elva kvinnor som har erfarenhet av verksamheten. Tidigare forskning, kommunala dokument, lagstiftning samt teorier om kommunikation och bemötande har studerats och använts som tolkningsram. I resultatet framgick att tillgängligheten är bristfällig när det är fråga om kännedom om verksamheten, men då en kontakt är etablerad är tillgängligheten mycket god. De hjälpsökande är mycket nöjda med personalens bemötande och finner lokalerna trevliga. Majoriteten av dem anser att deras livssituation förändrats och de känner sig stärkta av kontakten med FRIDA. Undersökningen utmynnar i en slutsats om att FRIDA tillgodoser de hjälpsökandes behov. Nyckelord: Socialtjänsten, våld, insatser, hjälpsökande, upplevelser.

3 Abstract There is a activity in the social services in Katrineholm which intended for persons who has experiences of domestic violence. The agency wants to know if help-seeking individuals actually receive any help for there needs, and if their lifesituation has changed in relation to the contact with the annual. Thus the purpose with this study is from the help-seekings point of view, to investigate the annual FRIDA. These following questions were made; Which experiences has the help-seekings respecting to the availibility, treatment and practice from the annual? Does the help-seekings consider that contact with the annual FRIDA has contribute a change of their lifesituation? A qualitative method is chosen for this study. Eleven women with experiences of the practice at FRIDA has been interviewed and the design was semistructural. Prior research, community document, law, and theories of treatment and communication has been examined and were also used as tool in analysing the result. The result showed that availibility is insufficient in termes of knowing that the annual exists, but after the contact was established it was very good The help-seekings are pleased with the socialworkers treatment and they found that the premises were nice. Most of them think that their lifesituation has changed and they feel strengtened by the contact with FRIDA. This studie ends up in a conclusion that the annual FRIDA do satisfy the needs of the help-seekings. Keywords: Social services, violence, interventions, helpseeking, experiences.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Syfte och frågeställningar Centrala begrepp Uppsatsens disposition 8 2. Bakgrund Kvinnovåldskommissionen Kvinnofridspropositionen Olika perspektiv på våld mot kvinnor Det individualpsykologiska perspektivet Det socialpsykologiska perspektivet Det strukturella /könskulturella perspektivet Uppkomsten av verksamheten FRIDA FRIDAs verksamhet, samarbetspartners samt mål Tolkningsram Statliga utredningar Lagstiftning Kommunens handlingsplan för våld mot kvinnor Tidigare forskning Utvärdering av kvinnofridsrådgivningen i Jönköping Misshandlade kvinnors behov Hinder och svårigheter i samband med hjälpsökande Teori Kommunikationsteori Om professionella möten Metod Val av metod Etisk reflektion Validitet Reliabilitet Generaliserbarhet Avgränsningar Utvärdering Litteratursökning 26

5 4.9 Urval Intervjuer Presentation av resultatet Analysprocess Metoddiskussion Resultat Tillgänglighet Bemötande Upplevelser av verksamhetens insatser i praktiken Förändring av livssituation Analys Tillgänglighet Bemötande Upplevelser av verksamhetens arbete i praktiken Förändring av livssituation Diskussion Referenser 39 Bilaga 1 Bilaga 2

6 FÖRORD Det var en gång en arbetslös småbarnsmamma som inte visste vad hon skulle göra med sitt liv. Visst fylldes både dagar och nätter med meningsfulla göromål såsom matlagning, tvätt, städning, amning och vaknätter. Men det som oroade henne mest var att hon skulle få svårt att försörja sig när föräldradagarna tog slut. Hon började fundera på vad hon skulle hitta på. Med lite tips från diverse håll fortsatte hon sin resa genom livet och beställde katalog över utbildningar på svenska universitet. Valet föll på socionomutbildningen, inte för att det intresserade henne mer än andra utbildningar utan mest för att utbildningen var bred. Ja, för då skulle det fortfarande finnas valmöjligheter senare. Hon for iväg och gjorde högskoleprov med en nyfödd väntandes ute i korridoren, och hon tänkte, - Herregud, jag fattar ju inte ens frågorna! När så dagen kom då ett brev damp ner från universitet i Örebro där det stod välkommen, blev hon tveksam igen. Hur skulle det gå? Långt att åka, gammal bil, studielån, sömnbrist, anledningarna till att tacka nej var många men med uppbackning hemifrån skulle det nog gå. Första dagen på universitetet var hon livrädd men också förväntansfull, och på lunchen var hon tacksam över att få äta varm mat och sitta ner i en hel halvtimme och njuta av sorlet från studiekamrater. Ja för hon var ju annars van vid nerkletade haklappar, galltjut och mosad potatis på golvet. Socionomstuderandet och tillvaron på universitetet öppnade en helt ny värld för henne. Hon började diskutera och ställa jobbiga frågor hemma vid köksbordet, och överallt hade hon böckerna med sig. Glädjen och förvirringen av alla nya intryck delades med många härliga människor som både inspirerade, irriterade och stöttade henne genom utbildningen. Ett tu tre så var det dags för C-uppsats, och hon stängde in sig i sitt hem igen. Ett ganska snöpligt slut, att i all ensamhet skriva sitt examensarbete men hon tyckte ändå att det var en ganska bra avslutning med mycket tid för reflektion. Uppsatsskrivandet lärde henne en hel del om hur hon och andra runt omkring henne fungerar samt hur datorer ibland inte fungerar. Processen fram till färdigställd uppsats var både guppig och krokig, hon lärde sig att det gäller att lyfta blicken ibland för att få lite perspektiv på saker och ting. Det var som livet i största allmänhet, ibland går det upp och ibland går det ner. Hon trodde knappt sina ögon då hon plötsligt en natt upptäckte att uppsatsen var så gott som färdig. Hon väckte hela sin familj och tillsammans dansade de runt i en ring och skrek av glädje. Sedan levde de lyckliga i alla sina dagar Jag har många att tacka för mycket, TACK men väljer även att speciellt tacka några särskilda Jag vill tacka Socialförvaltningen i Katrineholm för uppdraget samt att jag fått vara hos Er under mina praktikperioder. Jag vill tacka alla respondenter för Er medverkan, jag önskar Er alla varmt lycka till i allt Ni företar Er. Jag vill tacka min handledare Britt-Louise Toresson-Blohm, som varit mycket pedagogisk och gett värdefull, konkret handledning. Ett stort tack till Yasmina som har stöttat mig hela tiden, läst allt jag skrivit och dessutom tagit ut mig på promenader emellanåt. Tack till Mamma, utan dig? Tack Martin för Dina synpunkter det var värdefullt för mig. Tack till mina älskade barn Maja och Melker som lärt sig att det är mammas dator under de här veckorna, nu får ni spela igen. Tack Tomas, inte för att du läser så mycket men för att Du finns.

7

8 1. Inledning I Sverige misshandlas ca kvinnor varje år av en man hon känner, och mörkertalet bedöms vara stort. Över hela världen är det 3,5 miljoner kvinnor som dödas varje år på grund av relationsvåld. Såväl i Sverige som i övriga världen är det våld i heterosexuella relationer som är störst till antalet (SOU 1995: 60 : 21f). Störst risk för en kvinna att bli misshandlad är när hon befinner sig i sitt hem tillsammans med en man hon känner (Rosengren, 1998: 16). Våld mot kvinnor i nära relationer har uppmärksammats allt mer i samhället. Det tidigare betraktandet av våldet som en privat angelägenhet har numera skiftat till att ses som ett gemensamt problem, som angår alla. Detta har bidragit till att högre krav ställs på det omgivande samhället för att med gemensamma kraftinsatser försöka stävja våldet (Heimer & Sandberg, 2008: 28 och Eliasson & Ellgrim, 2006: 79). Kommunernas har ansvar för att bistå kvinnor som utsatts för relationsvåld. Det åligger således socialnämnden att ha ett väl utvecklat arbete för detta ändamål då kvinnan kan vända sig dit om hon blir eller har blivit utsatt för våld av en närstående (Wallberg i Heimer & Sandberg, 2008: 161f). Av denna anledning har regeringen uppmanat samtliga kommuner i Sverige att upprätta en handlingsplan för våld i nära relationer. Ett av skälen till att handlingsplaner bör upprättas är att det visat sig att arbetet med relationsvåld är ett lågprioriterat område som i allmänhet präglas av bristande kunskaper hos socialarbetarna både beträffande insatser som anses vara verkningsfulla samt orsaker till att våldet uppstår (SOU 1995: 60: 135). Betänkandet fastslog att utveckling av samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor samt att varje kommun behöver rekrytera minst en person som har relationsvåld som sitt specifika ansvarsområde, var nödvändigt (SOU 1995: 60: 135f). De insatser som vanligtvis förekommer inom socialtjänsten i arbetet med kvinnor utsatta för våld har klargjorts. Dessa är; råd-, och stödsamtal, skyddat boende, praktiskt stöd (vid flytt), hjälp med myndighetskontakter, ekonomiskt bistånd, kontakt med kvinnojour, brottsofferjour, kontaktperson, stöd vid rättegång, krisbearbetning, stöd i samband med umgänge, och hjälp med att ordna ny bostad (SOU 2006: 65: 103f). Svensk lagstiftning har till viss del utvecklats och tagit mer hänsyn till kvinnors utsatthet under de senaste trehundra åren. Exempelvis instiftades 1734 lagen om att mannen inte längre med stöd av lagen kunde slå ihjäl sin fru, däremot fick han slå henne men inte så att hon fick allvarliga skador eller dog. Sverige var även första landet i världen att införa lagen om våldtäkt inom äktenskapet Sedan mitten på 1980 talet har flera förändringar gjorts inom svensk lagstiftning gällande kvinnors utsatthet i förhållande till en före detta eller befintlig make, sambo eller pojkvän. Dessa lagändringar inom det civilrättsliga avser besöksförbud och grov kvinnofridskränkning (Eliasson & Ellgrim, 2006: 12f). När kvinnor inte kan vara trygga i sina hem på grund av en våldsbenägen och/eller kontrollerande man börjar problemen bli allt mer svårhanterliga. Trots att det finns hjälp att få och att kvinnan ofta vet att det som sker inte är acceptabelt brukar det gå långt innan hon förmår söka hjälp. Skam och skuld är begrepp som ständigt förknippas med denna problematik och är ännu en faktor som gör det särskilt svårt att söka hjälp (Wallberg i Heimer & Sandberg, 2008: 157). Vikten av att kvinnan blir bemött på ett respektfullt sätt samt att socialarbetare vet vad som orsakar våldet (eller snarare de olika bakgrunder som kan finnas till våldet) är centralt i detta sammanhang (a. a. : 162). Ovanstående motiverar att närmare undersöka hur kvinnor som söker hjälp inom socialtjänsten upplever dess insatser, vilket leder vidare till denna uppsats syfte och frågeställningar. 7

9 Föreliggande uppsats grundar sig på Katrineholms socialförvaltnings önskemål att undersöka de hjälpsökandes upplevelser av kommunens verksamhet för personer som upplevt våld i sin relation. Förvaltningen vill ha reda på om befintliga insatser påverkar människor i deras livssituation samt om insatserna kommer dem tillgodo. Frågeställningarna utgår både från socialförvaltningens önskemål om vad de vill ha undersökt, samt från de komponenter som i studerandet av teori och tidigare forskning har visat sig vara viktiga i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Under socionomutbildningen har jag tillbringat min praktiktid inom Katrineholms socialförvaltning genom den så kallade PUtC- platsen (Praktik-och UtvecklingsCentrum). Detta gjorde att det kändes som ett naturligt steg för mig att tacka ja då Socialförvaltningen i Katrineholm gav mig i uppdrag att utvärdera verksamheten FRIDA. 1.1 Syfte och frågeställningar Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka om verksamheten FRIDA är ett stöd för de hjälpsökande och om verksamheten tillgodoser de hjälpsökandes behov. Utifrån de hjälpsökandes perspektiv kommer följande frågeställningar att besvaras; Vilka upplevelser har de hjälpsökande avseende verksamhetens tillgänglighet, bemötande och praktiska insatser? Anser de hjälpsökande att kontakten med verksamheten FRIDA har bidragit till att deras livssituation har förändrats? 1.2 Centrala begrepp Definition av våld Beskrivningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer brukar delas in i olika typer av våld. Det fysiska våldet inkluderar att mannen river, biter, bränner, skakar, knuffar, slår med öppen hand eller knytnäve, sparkar, tar stryptag eller använder någon form av tillhygge. Hot om våld innebär att mannen hotar kvinnan, barnen eller husdjur, hotar om att ta sitt liv, eller skada sig själv. Sexuellt våld innebär våldtäkt, sexuella övergrepp, att mannen tvingar kvinnan att se pornografi, tvingas utföra sexuella handlingar, och att tvingas till detta när andra ser på. Psykiskt våld djupt kränkande och nedsättande ord, verbala angrepp om hennes person, mor, familj vänner, utseende, eller om henne som kvinna. Svartsjuka, isolering och ekonomisk isolering (att mannen gör kvinnan beroende av honom ekonomiskt) hör också till denna grupp (SOU 2006:65: 55). Relationsvåld I litteraturen talas det genomgående om relationsvåld, vilket innebär att kvinnan utsätts för våld av en man hon har eller har haft en nära relation med. Med nära relation menas kvinnans sambo, make, fästman, pojkvän, eller före detta sådana (SOU 2006: 65). Könsmakt Begreppet könsmakt syftar på hur kön generellt är avgörande för tillgång till makt och inflytande. Grundläggande är hur män i kraft av att vara män, snarare än utifrån individuell kompetens, kan få mer resurser både inom familjen och samhällen i fråga om hälsovård, utbildning och tillträde till arbete som ger höga inkomster och inflytande, exempelvis över vilka frågor som ska prioriteras och hur resurser ska fördelas (Johnsson-Latham, i Heimer & Sandberg, 2008: 21). 1.3 Uppsatsens disposition Uppsatsen har inletts med en problembeskrivning av ämnet våld mot kvinnor i nära relationer. Därefter har bakgrund till uppsatsens ursprung beskrivits. Dess syfte, 8

10 frågeställningar och centrala begrepp har sedan framlagts. Upplägget för resterande avsnitt i uppsatsen är följande; Kapitel två utgör en bakgrund för uppsatsen och beskriver hur forskningen utvecklats i Sverige de senaste femton åren. De tre centrala synsätten på mäns våld mot kvinnor beskrivs även i detta kapitel. Anledningen till detta är att det visat sig att synen på våld mot kvinnor inverkar på de insatser som genomförs (SOU 1995: 60). Avslutningsvis i kapitlet beskrivs bakgrunden till verksamheten FRIDAs uppkomst och därefter en beskrivning av verksamheten FRIDA. Uppsatsens teori och tolkningsram utgör kapitel tre. Statliga utredningar, tidigare forskning, kommunala dokument, kommunikationsteori, teori om bemötande samt lagstiftning har använts som tolkningsram för analysen. Kapitel fyra utgörs av uppsatsens metodavsnitt. Här kommer väsentlig information om denna studies tillvägagångssätt att beskrivas såsom avgränsningar, metodval, urval, framställning av intervjumaterial, intervjusituation och utvärderingsmetod. Etisk reflektion, förförståelse, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt analysprocess ingår även i detta kapitel. Dessutom ingår en presentation av de teman som resultatet samt analysen kommer att presenteras utifrån. Dessa är; tillgänglighet, bemötande, upplevelser av verksamheten i praktiken, samt förändring av livssituation. Nästa kapitel innehåller resultatet, som presenteras med hjälp av de fem teman som redovisats tidigare. I detta femte kapitel beskrivs varje tema inledningsvis för att tydliggöra läsningen. Kapitel sex innehåller uppsatsens analysdel. Analysen är även den indelad i de olika teman som tidigare beskrivits. Dock analyseras inte alla delar av varje tema av utrymmesskäl. Sista och avslutande kapitlet, nummer sju, består av diskussion och slutsatser. Därefter följer referenslista samt bilagor. 2. Bakgrund I avsnittet återges utvecklingen och debatten som lett fram till dagens kunskapsläge. Detta sker med utgångspunkt i de statliga sammanställningar som utmynnat i betänkanden till regeringen under 1995 till Det finns mycket skrivet om mäns våld mot kvinnor. Ofta sträcker det sig till att enbart försöka förklara våldet mot kvinnor, försöka kartlägga omfattningen av det eller beskriva vilka insatser som görs inom området. Då tidigare forskning visat att det förekommer olika perspektiv på våld mot kvinnor vilka har haft ett starkt inflytande på de insatser som görs, redogörs därefter de tre vanligaste perspektiven på våld mot kvinnor. Därnäst ges en beskrivning av den kommunala utredning som anses ha legat till grund för verksamheten FRIDAs uppkomst, och slutligen beskrivs verksamheten FRIDA. 2.1 Kvinnovåldskommissionen På initiativ av statsråd Bengt Westerberg startades Kvinnovåldskommissionen Syftet var att ur ett kvinnoperspektiv ge förslag på metoder för att försöka hejda kvinnovåld samt att undersöka svenska socialnämnders upplevelser av - och arbete med detta. Resultatet presenterades bland annat i betänkandet Kvinnofrid, SOU 1995: 60. I betänkandet fastslås att ett bredare perspektiv krävs för att förklara mäns våld mot kvinnor (SOU 1995: 60: 106). Att enbart med hjälp av de tidigare förklaringsmodellerna individualpsykologiskt, socialpsykologiskt, och strukturell teori förklara detta, anses inte längre vara hållbart. Det konstateras vidare att fler förklaringsmodeller och teoretiska angreppssätt fordras för att förklara något så komplext som mäns våld mot kvinnor. Då en grundläggande förutsättning för mäns våld mot kvinnor ansågs vara över-, respektive 9

11 underordningen mellan könen görs även bedömningen att teorier med utgångspunkt i ett könsmaktsperspektiv krävs i den fortsatta forskningen på området. Det fastställs att jämlikheten mellan kvinnor och män i samhället tycks inverka på förekomsten av mäns våld mot kvinnor (SOU 1995: 60: 106). 2.2 Kvinnofridspropositionen Efter kvinnovåldskommissionen uppkom utredningarna Slag i luften (SOU 2004: 121)- och Att ta ansvar för sina insatser (SOU 2006: 65) som ligger till grund för kvinnofridspropositionen. Nedanstående text behandlar dessa i kronologisk ordning. Slag i luften beskriver och förklarar mäns våld mot kvinnor med utgångspunkt i könsmaktsordningen. I utredningen beskrivs våldet som en konsekvens av den rådande könsmaktsordningen men även ett sätt att bevara den (SOU 2004: 121, : 12). Fördelen med ett könsmaktsperspektiv i studier av mäns våld mot kvinnor är att det inte finns risk för att detta betraktas som något avvikande som enbart hör till vissa individer och grupper i samhället (såsom i avvikelseperspektivet). Kvinnors underordnade ställning gentemot männen är synlig i alla samhällsklasser. Genom detta måste alla ta ansvar för det våld som förkommer och det är omöjligt att blunda för sanningen (a. a. : 54). För att undvika att våld skylls på någon annan än förövaren själv ansågs det viktigt att inta ett bestämt könsmaktsperspektiv, då osäkerhet i utgångspunkten för våldet skulle leda till ineffektiva metoder (a. a. : 61f). I SOU 2006:65 ( Att ta ansvar för sina insatser ), har utredningen fokuserat på socialtjänstens insatser gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer med syftet att fastställa vilka insatser som görs för kvinnorna och i vilken utsträckning de får hjälp. Dessutom ingår att se över kommunernas ansvar för de utsatta kvinnorna enligt socialtjänstlagen. Utifrån dessa förutsättningar skall sedan utredningen ge uppslag på hur arbetet med denna målgrupp skall bli bättre (SOU 2006: 65: 9). Återigen konstateras att verksamheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor skall utgå från könsmaktsperspektivet och komma ifrån tanken om könsneutrala insatser. I fråga om våld mot kvinnor ses detta som ett allt för stort risktagande. Insikten om mannens makt över kvinnan i relationer som dessa är nödvändig och kan inte förbises eller nonchaleras, menade utredarna (SOU 2006: 65). Utredarna kom fram till att kommunernas arbete med våld mot kvinnor såg olika ut i hela landet. Somliga har en handlingsplan för våld mot kvinnor (209 av 290), vilket framkom som önskvärt att alla kommuner skulle ha. Dock visade denna utredning att en handlingsplan inte behöver innebära att kommunen är aktiv i sitt kvinnofridsarbete (SOU 2006: 65: 9). 2.3 Olika perspektiv på våld mot kvinnor Med anledning av den påverkan som synsättet på våld mot kvinnor har vid insatser, finns det anledning att redogöra för de olika perspektiv som hägrat de senaste decennierna. Dock skall beaktas att nedanstående källa är tio år gammal. Margareta Rosengren (1998) har i sin magisteruppsats intervjuat 10 kvinnor om deras situation som utsatta för relationsvåld. Studiens syfte var i huvudsak att utveckla kunskap om kvinnornas situation och deras syn på hjälpbehovet (Rosengren, 1998: 17). I Rosengrens studie finns en sammanfattande bild av de perspektiv som vanligen tillämpas när det är fråga om våld mot kvinnor. Nedan följer ett utdrag ur denna redogörelse Det individualpsykologiska perspektivet Här framhålls personers tidiga erfarenheter av livet och hur detta leder fram till en viss typ av personlighet som karaktäriseras av antingen en som blir misshandlad eller en som utövar misshandel. Johan Cullberg sympatiserar med detta perspektiv. Han menar att såväl mannen 10

12 som kvinnan bör betraktas som störda individer (a. a. : 23). Enligt Cullberg har kvinnan ansvar för misshandeln då hon framkallar våldet genom att till exempel vara otillgänglig för mannen sexuellt sett, vilket gör mannen förolämpad. I största allmänhet betraktar Cullberg den utsatta kvinnan som svag till sinnet, osjälvständig och omogen. I parsamtal, som Cullberg förespråkar, skall kvinnan få vetskap om att hon är delaktig i våldet. Fler anhängare av det individualpsykologiska perspektivet är Birgitta Gunnarsson, Inga Andersson och Elisabeth Kvarnmark som i sin studie Männen bakom kvinnovåldet 1988, förklarar männens våld som ett sätt att återta den kontroll som hans könsroll fordrar. De skiljer sig åt jämförelsevis med Cullberg då de inte ser mannens våld som en ursäkt för att han har dåliga erfarenheter av livet. Däremot menar de att detta kan förklara våldet. I likhet med Cullberg tror de att kvinnan och mannen har störningar med motivationen att kvinnan annars skulle lämna mannen (a. a. : 24). Barbro Lennéer- Axelsson har liknande utgångspunkt gällande den våldsutövande mannen. Lennéer- Axelsson menar att han är en svag människa med ett svagt utvecklat jag (a. a. : 25). Dock poängterar hon att kontroll och makt hör ihop med mannens roll. I övrigt är Lennéer- Axelsson överens med de andra om att kvinnan har ansvar i misshandeln genom hennes sätt att tjata om diverse saker i hemmet och om deras relation. Bo Bergman, har i sin doktorsavhandling från 1987 Battered Wives. Why are they beaten and why do they stay? delat in kvinnorna i grupper; den provocerande, den överduktiga och den inadekvata (ibid). Bergman intresserar sig enbart för kvinnorna och deras egenskaper och lägger ingen vikt vid mannens karaktärsdrag (a. a. : 26) Det socialpsykologiska perspektivet Här betonas interaktionen mellan kvinna och man i den sociala kontexten, och de betraktas som två jämlikar (a. a. : 26). Margareta Hydéns avhandling Woman battering as Marital Act, the Construction of a Violent Marriage (1992), beskriver olika perspektiv där hon själv tar ställning för det socialpsykologiska alternativet. Hydén har intervjuat 20 par som levt i äktenskap som innehållit våld mot kvinnan, och även hon väljer att enbart beskriva kvinnornas karaktärer. Dessa beskrivs som antingen starka eller svaga. Själva misshandelstillfällena kan delas upp i tre stadier enligt Hydén; det förhistoriska, själva våldshändelsen samt efter våldshändelsen. Det börjar med ett gräl där kvinnan enligt mannen inte lyssnar, eller att hon gjort något tidigare i äktenskapet, som nu gör att hon utsätts för våld. Här har mannen makten. Mellan makarna sker sedan en maktförskjutning då mannen efter sitt utbrott underordnar sig kvinnan, blir ångerfull och vill ha kvinnans förlåtelse. Nu har kvinnan makten. Hydén betraktar som sagt makarna som jämlikar men att makten dem emellan skiftar som ovan beskrivet. Dessutom tror hon att kvinnan så småningom tar ansvar för sitt eget liv och klarar att lämna mannen. Hon menar även att kvinnorörelsens syn på kvinnan som ett offer, är felaktig (Rosengren, 1998: 27f) Det strukturella /könskulturella perspektivet Samhällsstrukturens och könskulturens betydelse för utveckling av den personliga identiteten betonas. Utvecklandet av kvinnlighet och manlighet ses som livslånga processer inom de normsystem som råder i samhället (Rosengren, 1998: 29). Eva Lundgren som är professor i sociologi, har skapat I Herrens Vold (1985), och Gud och alla andra karlar (1992) vilka ligger till grund för hennes ståndpunkt inom ämnet. Hon menar att våldet mot kvinnor måste ses ur ett könskulturellt perspektiv. Så länge könsmaktsordningen som råder i samhället accepteras kommer detta att avspegla sig i de personella relationerna mellan kvinnor och män. 11

13 Lundgren hävdar att yttringen av förtryck mot kvinnor sker genom alla typer av sexuella övergrepp, våld, pornografi, samt prostitution. Normerna för hur mannen respektive kvinnan ska bete sig ändras i en våldsrelation och mannens roll blir maktfullständig och kvinnan tar rollen som totalt underordnad. I en normal relation finns också föreställningar om hur de båda parterna ska vara. Hennes påstående att det normala äktenskapet inte skiljer sig i särskilt stor utsträckning från ett äktenskap som präglas av våld, har retat upp många. Lundgren intresserar sig för den normaliseringsprocess som sker i relationer som präglas av våld, där kvinnan först befinner sig i ett chocktillstånd, men sedan försöker finna förklaringar till våldet. När detta är omöjligt att förstå anstränger hon sig istället för att undvika våldet från mannen. Normaliseringsprocessen gör att våldet till slut ses som ett normalt handlande i relationen. Kvinnans tillstånd övergår till förvirring och hennes psyke blir allt mer påverkat av det som sker. Mannen har överfört sin uppfattning om henne, på henne och hon blir allt svagare och mister tron på sig själv och sin förmåga. Möjligheterna att ta sig ifrån mannen i detta skede är en stor utmaning för kvinnan, hon är ofta i behov av hjälp utifrån. Att bli inlagd för sitt psykiska mående kan bli räddningen för kvinnan. Även mannen berörs av normaliseringsprocessen. Hans mening var måhända inte från början att vara en misshandlande man men då han får en känsla av att det kommer något gott ur det kan han inte sluta. Han får en kick och upplever att hans manlighet stärks. Ofta slutar våldet i att han vill ha samlag med kvinnan, och Lundgrens studie vittnar om att våldtäkt är en vanlig avslutande del av våldet (a. a. : 29ff). Carin Holmberg, är i mångt och mycket överens med Lundgren om hur de könskulturella normerna spelar en viktig roll i våra relationer. Dock har hon även anslutit sig till det socialpsykologiska perspektivet. Holmberg lägger mycket av ansvaret för förtryck och ojämlikhet på människorna i samhället som enligt henne med gemensamma krafter måste stoppa utvecklingen av detta (a. a. : 32). Ännu en anhängare av det strukturella/könskulturella perspektivet är Karin Leander. I hennes forskning har hon upptäckt att det i jämställda relationer sker minst våld. Vidare framhäver Leander samhällets roll då det tydligt bör fördöma våld mot kvinnor, vilket hon anser inte görs i tillfredsställande utsträckning. Hon är även av den åsikten att det fortfarande finns tankar om att våldet hör till människors privata sfär, i vilken andra inte har någon möjlighet till inblick (ibid). Stina Jeffners forskning om kvinnojourskunskap inbegriper förståelsen för kvinnors svårigheter att ta sig ur de våldspräglade relationerna. Hon inriktar sig mot att förklara det mycket lilla utrymme som kvinnan har i dessa relationer. Deras livsrum har successivt förminskats på grund av våld och förtryck vilket gör att hennes utsikter till förändring är mycket få. De krafter som styr samhället består inte till största delen av vår lagstiftning menar Jeffner utan den stora boven i dramat är de värderingar och normer som råder (Rosengren, 1998: 32f). Slutligen bör nämnas Mona Eliasson. Även hon ansluter sig till ovanstående perspektiv och menar att könskulturen avgör frågan om våld mot kvinnor. Förändringen måste komma från högre ort, våld skall inte utövas, oavsett orsak. Om mannen ges möjlighet att hänvisa till anledningar till varför han använder våld, förminskas ansvaret från honom och läggs istället på kulturen. Eliasson ifrågasätter att kvinnor skäms då det är mannen som bör göra det. Men förklaringen till det är förmodligen att omgivningen tenderar att ifrågasätta kvinnan som stannar istället för att ifrågasätta det mannen gör (a. a. :33f). 12

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv

Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Barn som vistas på kvinnojourer - En kvalitativ studie om kvinnojourernas arbete med ett barnperspektiv Tamara Abou Shakra LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63 HT 13 Handledare: Dolf

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våldsutsatta män, könsroller, samhällets stigmatisering

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våldsutsatta män, könsroller, samhällets stigmatisering MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, Självständigt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Ingrid Byberg SAMMANFATTNING: Studien har syftat till att skapa förståelse och belysa hur

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vem är mannen som misshandlar? - en studie om karaktärsdrag, orsaker samt behandling

Vem är mannen som misshandlar? - en studie om karaktärsdrag, orsaker samt behandling Vem är mannen som misshandlar? - en studie om karaktärsdrag, orsaker samt behandling Författare: Linda Jacobsson och Stina Johansson Socialhögskolan Campus Helsingborg Vt-09 SOPA 63 Handledare: Carina

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

Är du lesbisk och blir utsatt för våld av den du älskar- Känner du dig ensam?

Är du lesbisk och blir utsatt för våld av den du älskar- Känner du dig ensam? Är du lesbisk och blir utsatt för våld av den du älskar- Känner du dig ensam? EN PILOTUNDERSÖKNING AV LESBISKA KVINNORS ERFARENHETER AV VÅLD I INTIMA RELATIONER PERNILLA LUNDMARK HANDLEDARE: LENA WIDDING

Läs mer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Estetisk- filosofiska fakulteten Therése Andersson Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Why does a woman stay with a man that beats her?

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Du är ju en stor kille

Du är ju en stor kille UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T6 C- uppsats 15 hp, VT 2013 Du är ju en stor kille Våldsutsatta män i nära relationer You are a big boy Abused men in intimate relationships

Läs mer

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra Mäns våld mot missbrukande kvinnor ett kvinnofridsbrott bland andra Förord Denna studie har tillkommit på uppdrag av Mobilisering mot narkotika (MOB). Inom ramen för MOB finns ett samarbete mellan Stockholm,

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer