GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ"

Transkript

1 MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM

2 Uppdrag: , Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB Produktion i Norr HB Jeanette Lestander Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Markus Hedlund Geoteknik: Anna Hjeltström, Miljögeoteknik: Markus Hedlund Geoteknik: Mattias Gustavsson, Miljögeoteknik: Elin Elfving Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Mattias Gustavsson Datum: Tyréns AB Smedjegatan Luleå Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\LUL\265034\G\_Text\MUR Laxen 1 slutversion.docx

3 Innehållsförteckning 1 Objekt Ändamål Underlag för undersökningen Styrande dokument Geoteknisk kategori Arkivmaterial Befintliga förhållanden Topografi Ytbeskaffenhet Befintliga konstruktioner Positionering Geotekniska fältundersökningar Utförda sonderingar Utförda provtagningar Undersökningsperiod Fältingenjörer Kalibrering och certifiering Provhantering Miljötekniska fältundersökningar Utförda fältförsök Utförda provtagningar Jord Grundvatten Porluft Radon Undersökningsperiod Fältingenjörer Kalibrering och certifiering Provhantering Miljötekniska laboratorieundersökningar Utförda undersökningar Undersökningsperiod Laboratorieingenjörer Kalibrering och certifiering Provförvaring Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 3(13)

4 12 Hydrogeologiska undersökningar Utförda undersökningar Härledda värden Jordartsbeskrivning Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper Miljötekniska egenskaper Övriga egenskaper Värdering av undersökning Generellt Härledda värdens spridning och relevans Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 4(13)

5 Bilagor Beteckning Datum Rev. datum Bilaga 1 PM miljögeoteknik Bilaga 2 Radonanalys Bilaga 3 Utvärdering vim Bilaga 4 Resultattabell jord och porluft Bilaga 5 Resultattabell grundvatten Bilaga 6 Laboratorierapporter miljöanalyser Ritningar Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum G Planritning 1: Enstaka borrhål, 1:100 O:\LUL\265034\G\_Text\MUR Laxen 1 slutversion.docx

6 1 Objekt På fastigheten Laxen 1 i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan i centrala Luleå planerar HSB byggnationer av bostäder. 2 Ändamål Tyréns AB har på uppdrag av HSB produktion i Norr HB utfört geotekniska och miljötekniska undersökningar till underlag för projektering av flerfamiljshus. 3 Underlag för undersökningen Följande underlag har använts för undersökningen: - Sektionsritning A , Underlag detaljplan daterad Takplan och gård Ritningsnr. A daterad Illustrationskarta Ritningsnr. A daterad Nybyggnadskarta ärendenr. M121193O daterad Rapport Miljöteknisk markundersökning Laxen, Kungsgatan Luleå daterad 25 april Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Fältplanering SS-EN Fältutförande Standard eller annat styrande dokument Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO Fälthandbok Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 2. Fältundersökningar WST / VIM Övriga ej Europastandarder SIS-CEN ISO TS / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Provtagningar Kategori C EN ISO :2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 6(13)

7 Miljöteknisk jordprovtagning Miljöteknisk grundvattenprovtagning Fälthandbok undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Tabell 3. Hydrogeologiska undersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Öppna system EN ISO : Geoteknisk kategori Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK 2) för konstruktion/grundläggning. 6 Arkivmaterial Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå, daterad , av Tyréns AB. (TM1 och TM2, dessa redovisas i plan på ritning G ). 7 Befintliga förhållanden 7.1 Topografi Marken lutar nedåt åt väster längs Kungsgatan och stiger längs Köpmannagatan. Höjdskillnaden inom de obyggda delarna av fastigheten är ca 1,5m. Mellan övre och nedre parkeringsytan finns en låg stödmur. 7.2 Ytbeskaffenhet Parkeringsytorna, som är de enda delarna av fastigheten som inte är bebyggda, är asfalterade. 7.3 Befintliga konstruktioner På västra delen av fastigheten, mot Kungsgatan, finns en byggnad med restaurang och bostäder. Byggnaden har även källare. Även i östra och södra delen av fastigheten finns byggnader. I övrigt består fastigheten av två parkeringsytor med en låg stödmur i mellan. 8 Positionering Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Carl Norén Tyréns AB i mätklass B. Koordinatsystem: Sweref Höjdsystem: RH2000 Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 7(13)

8 9 Geotekniska fältundersökningar 9.1 Utförda sonderingar Aktuella sonderingar omfattar: Slagsondering (Slb) i 3 st punkter Viktsondering (Vim) i 2 st punkter 9.2 Utförda provtagningar Aktuella provtagningar omfattar: Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 2 st punkter 9.3 Undersökningsperiod Slag- och viktsondering samt skruvborrning och installering av grundvattenrör utfördes Fältingenjörer Fältarbete har utförts av Per Boström, fältingenjör Tyréns AB. 9.5 Kalibrering och certifiering Undersökningarna har utförts med borrbandvagn GeoMachine 85 GTS. Tabell 4. Utrustning och kalibrering Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av Borrbandvagn GeoMachine 85 GTS Daniel Nedin, Geomek 9.6 Provhantering Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. 10 Miljötekniska fältundersökningar 10.1 Utförda fältförsök Provtagning av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på bandvagn (GeoMachine 85GTS). Totalt borrades 2 provtagningspunkter. I provtagningspunkt TM6 installerades ett grundvattenrör. Utförda skruvborrningar redovisas i bilaga 4, Resultattabell jord och porluft. Provtagningspunkternas lokalisering redovisas på ritning G Utförda provtagningar Jord I provtagningspunkterna uttogs jordprover i diffusionstät påse för fältanalyser samt eventuell laboratorieanalys. Provtagningsnivåerna delades in efter materialsammansättning eller färgoch luktindikationer. Som mest uttogs en halvmeters jordmäktighet som samlingsprov. Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 8(13)

9 Totalt insamlades 20 jordprov. Fältanalys av lättflyktiga kolväten (VOC) utfördes med fotojoniseringsdetektor (PID) av fabrikat MiniRAE Samtliga fältmätningar utfördes direkt efter provtagning i fält på prov i påse Grundvatten Grundvattenprov uttogs med en tryckpump Gigant med engångs PE slang efter omsättning av vattnet i röret. Ca 20 liter vatten omsattes innan provtagning. Fältanalys av konduktivitet, temperatur och ph i grundvatten utfördes med instrument av fabrikat EC Waterproof Family (Hanna instruments) och Milwaukee ph. Resultat av fältanalyser redovisas i bilaga 5 Resultattabell grundvatten Porluft Provtagning av porluft utfördes i tre punkter: två st genom källargolvet i byggnad och en punkt i rör i punkt TM 2. I punkterna i källaren borrades först ett 12 mm hål genom betonggolvet. En 10 mm slang stacks ner genom hålet och öppningen tätades med häftmassa. I punkten P3 pumpades porluft i grundvattenrör som installerats Röret var installerat med spetsen på 3,4 meters djup under markytan, ca en meter ovan grundvattnet. Pumpning skedde med slang som stacks ner ca en meter i röret varefter röret tätades med tejp och häftmassa. Porgas pumpades sedan genom ett Dräger kolrör med hjälp av en porluftspump av typen Aircheck XR, se figur 1. Pumpens flöde var inställt av laboratoriet och pumpning genom kolröret utfördes under 139, 141 respektive 149 minuter för P1, P2 respektive P3. Innan pumpning genomfördes mätning med PID i hål/rör. Resultatet från mätningarna framgår av bilaga 4, resultattabell jord och porluft. Kolrören analyserades med avseende på klorerade alifater inklusive vinylklorid av Eurofins Pegasuslab Radon Radonmätare installerades i tre punkter (TM3, TM5 och TM6) och togs in Resultatet varierar lite, två av punkterna visar på lågradonmark och en gav normalradonmark. Se bilaga 2 Radonanalys. Tabell 5 Radonmätningar Burk ID Borrhål Rn-halt [kbq/m 3] 7329 TM TM TM6 1 Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 9(13)

10 Figur 1 porluftspumpning punkt P Undersökningsperiod Skruvborrning, provtagning av jordprov samt installation av grundvattenrör och radonmätare utfördes den Provtagning av grundvatten utfördes den Porluftspumpning utfördes Radonmätare togs in Fältingenjörer Fältarbetet utfördes av fältingenjör Per Boström Tyréns AB och provtagare Markus Hedlund, Tyréns AB. Radonburkar togs in av Markus Hedlund. Porgasmätning och grundvattenprovtagning utfördes av Markus Hedlund och Elin Elfving Tyréns AB Kalibrering och certifiering Tabell 6. Utrustning och kalibrering Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av Borrbandvagn GeoMachine 85 GTS Daniel Nedin, Geomek PID-instrument Mini RAE Markus Hedlund Tyréns AB Konduktivitetsmätare EC Waterproof Family Markus Hedlund Tyréns AB Milwaukee ph Elin Elfving Tyréns AB Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 10(13)

11 10.6 Provhantering Jordprov för fältanalys och eventuell laboratorieanalys uttogs i diffusionstät påse. Prov förvaras kallt och mörkt i fält, under transporter och på laboratorium. 11 Miljötekniska laboratorieundersökningar 11.1 Utförda undersökningar Tabell 7. Utförda laboratorieanalyser Analys Medie Metod Antal prov PAH Jord LidMiljö.OA Tungmetaller inkl Hg Jord SS028311/ICP-AES 2 Fraktionerade alifater och aromater Jord LidMiljö.OA PAH Grundvatten LidMiljö.OA Tungmetaller inkl Hg Grundvatten Ba: SS-EN ISO 11885, Hg: SS-EN ISO 17852:2008, övriga: SS-EN ISO utg 1 mod Fraktionerade alifater och aromater Grundvatten LidMiljö.OA och 34 VOC-EPA inkl vinylklorid Grundvatten LidMiljö.OA Klorerade lösningsmedel +nedbrytningsprodukter Porluft GC-MS Undersökningsperiod Utvalda jordprover skickades till laboratoriet Laboratorieanalysen utfördes Porluftsprover skickades till laboratoriet Laboratorieanalysen utfördes Grundvattenproverna skickades till laboratoriet Laboratorieanalysen utfördes Laboratorieingenjörer Jord och grundvattenanalyserna utfördes av Eurofins Environment Sweden AB i Lidköping, porluftsanalyserna utfördes av Eurofins Pegasuslab Kalibrering och certifiering Eurofins Environment Sweden AB och Eurofins Pegasuslab är ackrediterat laboratorium för utförda analyser förutom kloretan. Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 11(13)

12 11.5 Provförvaring De prov som inte skickats för analys förvaras svalt och mörkt i 6 månader eller tills projektet är avslutat. 12 Hydrogeologiska undersökningar 12.1 Utförda undersökningar Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: Installation av grundvattenrör (Rf) i 1 st punkter Observation av grundvattenytan har utförts vid två tillfällen, dels i samband med de geotekniska fältarbetena ( ) och dels i samband med grundvattenprovtagningen ( ). 13 Härledda värden 13.1 Jordartsbeskrivning Längst upp är det två meter fyllning bestående av grusig sand, den är inte homogen då det är både tegel- och glasrester i den och dess fasthet varierar. Den översta metern är fast lagrad. Under detta är den lösare lagrad i en halvmeter för att sedan övergå till att bli fastare igen sista halvmetern. Fyllningen är lite djupare i norr (TM3, 2 meter) och lite grundare i söder (TM6, 1,6 meter). Från 1,6 meters djup ned till 2,1 m är det en halvmeter med silt med ett lite fastare sandskikt i sig. Under fyllningen/silten är det sedan övervägande siltig sandmorän ned till 5 meters djup men fältingenjören har även bedömt ett lager av sandig siltig morän på 3,2 meters djup med en mäktighet på 0,8 m. Med slb går det inte att utvärdera huruvida det är fast eller löst lagrad jord, så ned till 7 meters djup är det bergfritt Hållfasthetsegenskaper Härledda värden på jordens friktionsvinkel redovisas i bilaga 3 utvärdering vim 13.3 Deformationsegenskaper Härledda värden på jordens friktionsvinkel redovisas i bilaga 3 utvärdering vim 13.4 Miljötekniska egenskaper Miljötekniska egenskaper beskrivs i bilaga 1 PM Miljögeoteknik Övriga egenskaper Tabell 8 Jordarters tunghet (TK GEO 13) Jordart Tunghet, kn/m 3 Naturfuktig jord över GVY Sandig morän Effektiv tunghet under GVY Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 12(13)

13 Sand Siltig morän Silt Värdering av undersökning 14.1 Generellt Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller laboratorieundersökningarna Härledda värdens spridning och relevans De härledda värdenas spridning och relevans är naturliga och inga extremvärden har utvärderats. Uppdrag: , Kv Laxen mgeo & geo Beställare: HSB Produktion i Norr HB 13(13)

14 1(4) Luleå Markus Hedlund PM Miljögeoteknik Laxen 1 1 Bakgrund och syfte På fastigheten Laxen 1 i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan i centrala Luleå planerar HSB byggnationer av bostäder. I grannkvarteret Simpan, väster om aktuellt område, har det tidigare funnits en kemtvätt där klorerade lösningsmedel använts. 2 Branschspecifika föroreningar Vid kemtvätteriverksamhet används organiska lösningsmedel för att rengöra textilier. Det är främst fem olika lösningsmedel som använts inom tvätteribranschen under den tidsperiod som aktuell kemtvätt var vid bruk: Trikloretylen, perkloretylen (kallas även tetrakloreten eller tetrakloretylen), 1,1,1-trikloretan, CFC 113 och CFC 11. Trikloretylen användes under åren och Freoner (CFC) användes under åren Perkloretylen har använts sedan 1950-talet och används fortfarande inom branschen. Perkloretylen är en färglös vätska vars ångor är tyngre än luft. Vid nedbrytning av perkloretylen kan bland annat trikloretylen och vinylklorid bildas. Dessa nedbrytningsprodukter utgör omättade alifatiska kolväten. Alifatiska kolväten har låg löslighet i och är tyngre än vatten. Vätskorna kan sjunka genom marken tills de når ett ej genomträngligt skikt. Föroreningarna kan därför förekomma på relativt stora djup i marken. Perkloretylen är giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Vid upprepad exponering av höga halter kan den ge upphov till huvudvärk, leverskador, förvirring, hostningar och irritation på lunga, hud och ögon. Ämnet misstänks kunna ge upphov till cancer. Trikloretylen är en färglös vätska med söt doft. Ämnet kan med anledning av dess relativt höga densitet och låga vattenlöslighet sjunka genom grundvattnet till täta marklager där den följer det täta lagrets riktning. Detta betyder att ämnet kan röra sig mot grundvattnets strömningsriktning. Trikloretylen är cancerframkallande och ger upphov till ögon- och hudirritation. CFC användes som tvättvätska inom kemtvättbranschen på grund av dess låga toxicitet. CFC ger ingen eller liten påverkan på marken då den är lättflyktig och avdunstar vid kontakt med luft. Tyréns AB Smedjegatan Luleå Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr:

15 2(4) 3 Rikt- och jämförvärden Riktvärden är hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. 3.1 Jord För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas, se Tabell 1. Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009) Skyddsobjekt KM MKM Människor som vistas på Heltidsvistelse Deltidsvistelse området Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska Begränsat skydd av markens funktion ekologiska funktion Grundvatten Grundvatten inom och intill området Grundvatten 200 m nedströms skyddas området skyddas Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer vattenlevande, organismer Eftersom bostäder både finns och planeras på fastigheten bedöms de generella riktvärdena för Känslig Markanvändning (KM) vara tillämpliga för jord. 3.2 Grundvatten För grundvatten har halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPBIs branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPBI, 2010). Dessa värden finns för olika exponeringsvägar: Dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning, miljörisker ytvatten och miljörisker våtmarker. På fastigheten är det främst exponeringsvägen ångor i byggnader som är aktuell. För metaller jämförs halterna mot SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013). För klorerade ämnen finns det inga svenska riktvärden gällande grundvatten. För dessa ämnen jämförs halterna dels mot svenska Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLV FS 2001:30), WHOs riktvärden för dricksvatten (Guidelines Drinking-Water quality. Fourth ed. WHO 2011) samt ett holländskt riktvärde gällande negativa effekter på hälsa och miljö för grundvatten (RIVM ). 3.3 Jämförvärden porluft Vid jämförelse av uppmätta halter av klorerade alifater i porluft har referensvärden och en väl beprövad tumregel använts. Naturvårdsverket har i sin beräkningsmodell för toxikologiska data avseende inhalation använt referensvärden från WHO: TCE (trikloreten) 23 µg/m 3, PCE (tetrakloreten) 200 µg/m 3 och tetraklormetan 6,1 µg/m 3 samt värden från UBA för bl.a. 1,1,1 trikloreten. Naturvårdsverkets modell baseras generellt på att 50 % av referenskoncentrationen kan komma från området. O:\LUL\265034\MG\_Text\PM miljögeo Laxen 1.docx

16 3(4) Uppmätta halter i porluft är inte direkt jämförbara med halter inomhus. Föroreningskoncentrationen reduceras 100 ggr eller mer vid den gastransport som sker genom en bottenkonstruktion. Därtill sker ytterligare en reducering av gastransport främst genom luftpermeabiliteten i jorden och avstånd mellan förorening och byggnad. I Naturvårdsverkets generella riktvärden används en utspädningsfaktor på 1:10 000, så en utspädning med faktor 100 kan ses som ett konservativt antagande. Utspädningsfaktorn kan dock i verkligheten variera med flera tiopotenser. För underlagsdata och jämförvärden som bör användas, se Tabell 2. Tabell 2. Sammanställning av referenskoncentrationer avseende inandning/inomhusmiljö 1,1,1- Tetrakloreten Trikloreten Referenskoncentration inomhusluft trikloretan µg/m 3 Tetraklormetan (koltetraklorid) Naturvårdsverket (WHO, 2006 och UBA, 1993) ,1 Inandning av inomhusluft bör enbart utgöra hälften av den dagliga exponeringen av ett specifikt ämne, dvs. ovan nämnda referensvärden halveras Jämförvärden för uppmätta halter i porluft, NVs/IMMs halverade referensvärde *100 (den minsta reducering som sker vid gastransport genom reduktion och konvektion) , , Resultat 4.1 Jord I jordprov från fyllningsjorden i punkt TM3 och TM 6 påträffades halter av PAH och vissa tungmetaller som översteg riktvärdena för KM. I TM3 översteg PAH H, barium, bly och zinkhalterna riktvärdena för KM. I TM6 översteg PAH M, PAH H, bly, kadmium och zinkhalterna riktvärdena för KM. Inga föroreningar översteg riktvärdena för MKM. Provtagningspunkterna visas på ritning G Analysresultaten framgår av bilaga 4 och 6 till MUR. 4.2 Grundvatten Inga petroleumämnen, PAH eller klorerade ämnen påvisades i grundvattenprovet. Halterna av tungmetaller var låga förutom nickel som visade på en Mycket hög halt och zink som visade på en Måttlig halt jämfört med SGUs bedömningsgrunder. Provtagningspunkterna visas på ritning G Analysresultaten framgår av bilaga 5 och 6 till MUR. 4.3 Porluft Inga klorerade lösningsmedel kunde påvisas i punkterna P1 och P3. I punkten P2 som är tagen i ett torkrum, nära Kungsgatan, påvisades tetrakloretylen i en halt på 5,3 µg/m 3. Halten är låg i jämförelse med referenskoncentrationer i Tabell 2. O:\LUL\265034\MG\_Text\PM miljögeo Laxen 1.docx

17 4(4) Provtagningspunkterna visas på ritning G Analysresultaten framgår av bilaga 4 och 6 till MUR. 5 Riskbedömning I fyllningsjorden är föroreningar över riktvärdet för KM påträffat. Inga av föroreningarna går över riktvärdet för MKM och jorden ligger under en asfalterad yta. Inga bostäder finns i källarvåning eller markplan på det befintliga bostadshuset på fastigheten. Risken med de påträffade föroreningarna med dagens markanvändning är därmed små. Vid den planerade nybyggnationen på fastigheten kommer fyllningsjorden att grävas bort. Föroreningarna i fyllningsjorden måste beaktas vid eventuell återanvändning av massorna. I grundvattnet påträffades nickel i en mycket hög halt och zink i en måttlig halt. Nickelhalten är 6 ggr högre gränsen för Mycket hög halt enligt SGUs bedömningsgrunder. Det är oklart var metallhalterna kommer från. Zink är påvisat i halter över KM i fyllningsjorden men nickel är endast påträffad i låga halter i jord. Halterna i grundvatten bedöms inte medföra några större risker för verksamhet på fastigheten. Halterna anges kunna ge skador på organismer i ytvatten. Det är dock ca 500 m till närmaste ytvattenrecipient varför den risken bedöms som liten. Eftersom inga höga halter av nickel är påvisad i jord bedöms risken för att halterna i grundvatten kommer från en större förorening på fastigheten som liten. En låg halt av tetrakloretylen är påträffad i porluft i punkten P2 i torkrum närmast Kungsgatan. Halten är låg jämfört med referenskoncentrationer och bedöms inte innebära några risker för befintlig eller planerad markanvändning på fastigheten. Att halten är påträffad närmast den nedlagda kemtvätten och inga spår av klorerade ämnen är påvisade vare sig i andra punkter på fastigheten eller i grundvatten antyder att det finns risk för att högre halter av klorerade ämnen kan finnas utanför fastigheten, närmare den nedlagda kemtvätten. 6 Rekommendationer Om fyllningsjorden schaktas upp måste föroreningarna i jorden beaktas vid bedömning av var massorna placeras. Provtagning på uppschaktade massor rekommenderas för att bedöma om massor kan återanvändas eller måste tas omhand. Inga ytterligare undersöknings-, eller saneringsåtgärder avseende klorerade lösningsmedel bedöms nödvändiga på fastigheten. Nickelhalten i grundvattnet bedöms inte utgöra några risker för verksamheten på fastigheten och inga ytterligare undersöknings-, eller saneringsåtgärder bedöms nödvändiga. I det fall grundvatten behöver pumpas under entreprenaden rekommenderas att ytterligare prover tas av grundvattnet. O:\LUL\265034\MG\_Text\PM miljögeo Laxen 1.docx

18 Laxen Bilaga 2 - Radonanalys Sida 1 av 2

19 Laxen Bilaga 2 - Radonanalys Sida 2 av 2

20 Laxen Bilaga 3 - Utvärdering vim Bilaga 2 Sida 1:5 UTVÄRDERING AV VIKTSONDERING(VIM) Uppdragsnamn Uppdragsnummer: Laxen Borrpunkt My TM4 5,7 Jordart (0=Sa, 1=Si, 2=Gr, 3=Le) Nivå Djup - Vikt Relativ fasthet Inre friktions- E-modul [m] [m] (hv/0,2m) [kg] vinkel, φ k ( ) E k (MP 0 5,5 0, ,3 0, Mycket hög ,1 0, Hög ,9 0, Låg ,7 1, Mycket låg ,5 1, Mycket låg ,3 1, Mycket låg ,1 1, Medelhög ,9 1, Hög ,7 2, Mycket hög 38 76

21 Laxen Bilaga 3 - Utvärdering vim Bilaga 2 Sida 2:5 UTVÄRDERING AV VIKTSONDERING(VIM) Uppdragsnamn Uppdragsnummer: Laxen Borrpunkt My TM6 4,9 Jordart (0=Sa, 1=Si, 2=Gr, 3=Le) Nivå Djup - Vikt Relativ fasthet Inre friktions- E-modul [m] [m] (hv/0,2m) [kg] vinkel, φ k ( ) E k (MP 0 4,7 0, Mycket hög ,5 0, Låg ,3 0, Låg ,1 0, Mycket låg ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 1, ,9 1, ,7 1, Mycket låg ,6 1, ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,4 1, ,4 1, ,4 1, ,4 1, ,3 1, ,1 1, Medelhög ,9 2, Medelhög ,7 2, Mycket hög

22 Laxen Bilaga 3 - Utvärdering vim Bilaga 2 Sida 3:5 Härledda värden 6,5 Friktionsvinkel [grader] ,5 Nivå(m) 4,5 TM4 TM ,5 2,5

23 Laxen Bilaga 3 - Utvärdering vim Bilaga 2 Sida 4:5 Härledda värden 6,5 E-modull [MPa] ,5 TM4 TM6 Nivå(m) 4,5 3,5 2,5

24 Bilaga 4 till MUR Laxen 1. Resultattabell jord och porluft. Halter överstigande värde för MRR Metod Jordarter enligt SGFs beteckningssystem, se SGF.net för fullständig beskrivning Halter överstigande riktvärde för KM Sp Spade F Fyllning Le Lera Halter överstigande riktvärde för MKM Skr Skruvprovtagning Mn Morän Si Silt Pg Provgrop T Torv Sa Sand Tabell visande bl.a. jordlagerföljder i provtagningspunkter och analysresultat för prover analyserade på laboratorium. St Sten Gr Grus Punkt Metod Djup (m) Jordart* Anmärkning VOC TS Bensen (mg/kg TS) Mindre än Ringa Risk (MRR) NV handbok 2010:1 NV riktvärden för känslig markanvändning (KM) 1 NV riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 1 Toluen (mg/kg TS) Etylbensen (mg/kg TS) Xylener (mg/kg TS) Alifater >C5-C8 alifater >C8- C10 (mg/kg TS) alifater >C10-C12 (mg/kg TS) alifater >C12- Alifater >C5- C16 (mg/kg C16 TS) alifater summa >C16- C35 (mg/kg TS) aromater >C8-C10 (mg/kg TS) aromater >C10-C16 (mg/kg TS) aromater >C16-C35 (mg/kg TS) Oljetyp PAH L (mg/kg TS) PAH M (mg/kg TS) PAH H (mg/kg TS) As (mg/kgts) Ba (mg/kgts) Pb (mg/kgts) Cd (mg/kgts) Co (mg/kgts) Cu (mg/kgts) Cr (mg/kgts) Hg (mg/kgts) Ni (mg/kgts) V (mg/kgts) 0,6 2 0, , , , , , , , Zn (mg/kgts) TM3 Skr 0-0,5 F/grSa Asfaltyta. Lite tegel och trärester inblandat 1 Skr 0,5-1,0 F/grSa Lite tegel och trärester inblandat 1 91,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 1 Ej påvisad < 0,30 1,8 4,1 3, ,46 2, ,08 4, Skr 1,0-1,5 F/grSa Lite tegel och trärester inblandat 1 Skr 1,5-2,0 F/grSa Lite tegel och trärester inblandat 0 Skr 2,0-2,5 SaMn Glasbit i provet, troligen från högre nivå 1 Skr 2,5-3,0 SaMn 1 Skr 3,0-3,5 SaMn 1 Skr 3,5-4,0 SaMn 1 Skr 4,0-5,0 SaMn 1 TM6 Skr 0-0,5 F/grSa Asfaltyta. Lite tegelrester 1 Skr 0,5-1,0 F/grSa Lite tegelrester 1 Skr 1,0-1,4 F/grSa Lite tegelrester 1 88,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < < 4,0 < 0,90 2 Ospec < 0,30 4,1 6 4, ,58 2,1 13 9,1 0,096 4, Skr 1,4-2,0 fsasi Naturligt 1 Skr 2,0-2,5 SaMn 1 Skr 2,5-3,0 SaMn 1 Skr 3,0-3,5 SaMn 1 Skr 3,5-4,0 SaMn 1 Skr 4,0-4,5 SaMn Blött vid ca 4,2m 1 Skr 4,5-5,0 SaMn lite grövre, sandigare 1 Punkt Metod Djup (m) Jordart* Anmärkning VOC (ppm) (PID) Kloretan 1,1- dikloretan 1,2- dikloretan (mg/m3) trans-1,2- dikloreten (mg/m3) cis-1,2- dikloreten (mg/m3) triklor-metan (kloroform) (mg/m3) tetraklormet an (mg/m3) Vinylklorid 1,1,1- trikloretan (mg/m3) trikloreten (mg/m3) tetrakloreten (mg/m3) 1,1- dikloreten (mg/m3) Naturvårdsverket referenskoncentrationer luft Inandningsluft Porluft Arbetsmiljöverket hygieniska gränsv NGV P1. Pannrum P2. Torkrum P3. Parkering 0,003 0,0061 0,80 0,023 0,20 0,0015 0, ,40 0,0115 0,10 0,15 0, , Porgasprov med kolrör. Pumpning genom källargolv. <0,0018 <0,00024 <0,00024 <0,00024 <0,00024 <0,00024 <0,00061 <0,00061 <0,00061 <0,00061 <0,00061 <0,00024 Pumpning 149min. Luftvolym 16 liter Porgasprov med kolrör. Pumpning genom källargolv. <0,0018 <0,00024 <0,00024 <0,00024 <0,00024 <0,00024 <0,00059 <0,00059 <0,00059 <0, ,0053 <0,00024 Pumpning 141 min. Luftvolym 17 liter Porgasprov med kolrör. Pumpning i rör med filter 2,4-3,4m under my <0,0017 <0,00022 <0,00022 <0,00022 <0,00022 <0,00022 <0,00056 <0,00056 <0,00056 <0,00056 <0,00056 <0,00022 Pumpning 139 min. Luftvolym 18 liter

25 Bilaga 5 till MUR Laxen 1. Resultattabell grundvatten För tungmetaller gäller färgkodningen klasser enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten Halter klass 3 Måttlig halt, påtaglig påverkan Halter klass 5 Mycket hög halt, mycket stark påverkan För organiska ämnen gäller färgkodningen Halter lägre än riktvärden Halter högre än Dricksvatten (kemakt eller SLV dricksvattenkriter Halter högre än något riktvärde (förutom dricksvatten) Kemakta Halter högre än alla riktvärden Kemakta Analys Enhet TM6GW Klass 3 Måttlig halt, påtaglig påverkan SGU 2013:01 Klass 5 Mycket hög halt, mkt stark påverkan Gränsvärde dricksvatten (SLV FS 2001:30) Fältobservationer Grundvattennivå från markytan m 4,32 Plushöjd markyta RH2000 m 4,91 Grundvattennivå, plushöjd m 0,59 Stödparametrar ph - 6,8 7,5-6,5 5,5 10,5 Konduktivitet ms/m Temperatur ⁰C 11,8 DOC mg/l Metaller Arsenik (As), filtrerat μg/l 0, Barium Ba (filtrerat) μg/l (4) Bly (Pb), filtrerat μg/l 0, Kadmium (Cd), filtrerat μg/l < 0,010 0, Kobolt (Co), filtrerat μg/l 2,9 100 (4) - Koppar (Cu), filtrerat μg/l Krom tot (Cr), filtrerat μg/l 0, Kvicksilver (Hg), filtrerat μg/l < 0,10 0,01-0,05 1 0,1 Nickel (Ni), filtrerat μg/l Vanadin (V), filtrerat μg/l < 0,20 70 (4) - Zink (Zn), filtrerat μg/l Dricksvatten Ångor i Miljörisker byggnader Ytvatten (4) Holländska interventionsvärdet. (5) Holländska targetvärdet, ingen påverkan. VROM Circular on target values and intervention values for soil remediation (2000). Petroleumrelaterade ämnen Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 0,1 3 0,3 Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020-0,1 0,1 0,15 Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020-0,1 0,025 0,3 Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020-0,1-3 Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050-0,1-3 alifater >C5-C12 (mg/l) mg/l < 0,030 0,1 0,1 3 alifater >C12-C35 (mg/l) mg/l < 0,050 0,1 * 5 Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010-0,07 0,8 0,5 Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010-0, ,12 Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050-0, ,005 Bensen mg/l < 0,20 0,001 0,0005 0,05 0,5 Toluen mg/l < 1,0-0,04 7 0,5 Etylbensen mg/l < 1,0-0,03 6 0,5 M/P/O-Xylen mg/l < 1,0-0,25 3 0,5 PAH L mg/l < 0, ,01 2 0,12 PAH M mg/l < 0, ,002 0,01 0,005 PAH H mg/l < 0, ,0001 (6) 0, ,3 0,0005 Oljetyp Ej påvisad (6) Riktvärdet gäller summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren. Klorerade ämnen Tetrakloreten (PCE) µg/l < 1,0 10 (3) ,1-Dikloreten µg/l < 1, cis-1,2-dikloreten µg/l < 1, trans-1,2-dikloreten µg/l < 1, Triklormetan (Kloroform) µg/l < 1, ,1,1-Trikloretan µg/l < 1, ,1,2-Trikloretan µg/l < 1, ,1-Dikloretan µg/l < 1, ,2-Dikloretan µg/l < 1, ,2-Diklorpropan µg/l < 1, ,2-Diklorbensen µg/l < 1, ,4-Diklorbensen µg/l < 1, Diklormetan µg/l < 1, Tetraklormetan µg/l < 1, Vinylklorid µg/l < 0, ,4 1 Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten. Riktvärdet är gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt". NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 3 (1999). 2 Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. SPI rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (publ 2011, rev 2012). Värden för PAH cancerogena och övriga samt alifater >C5-C12 och >C12-C35 (kursiv är från version 2005 Riktvärden för grundvatten 2 (SPI 2011, rev 2012) WHO's riktvärden Riktvärde för dricksvatten 7 Holland 8

26 Provsvar till Tyréns AB Region Norr Markus Hedlund Smedjegatan LULEÅ Faktura till Tyréns AB Region Norr Fakturamottagare FE FRÖSÖN RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Objekt Laxen Provnummer (3 st) Ansvarig provtagare Uppgift saknas Provtagningsdatum Ankomst till laboratoriet Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB Uppdragsnummer EUSEUP Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Pegasuslab AB Rapportkod: AR-15-LU Sid 1 av 3 Box 97, Uppsala * Tel * Org. nr Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala *

27 Analysresultat Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter (*CA) Objekt: Laxen Provnr Provmärkning Luftvolym¹ P1. Pannrum 16 liter P2. Torkrum 17 liter Substans (µg/m³) (µg/m³) Metod Mätosäkerhet(%) Ort Kloroform <0.61 <0.59 GC-MS ±20 Vejen 1,1,1-Trikloretan <0.61 <0.59 GC-MS ±20 Vejen Tetraklormetan <0.61 <0.59 GC-MS ±20 Vejen Trikloretylen <0.61 <0.59 GC-MS ±20 Vejen Tetrakloretylen < GC-MS ±20 Vejen Vinylklorid <0.24 <0.24 GC-MS ±30 Vejen 1,1-Dikloreten <0.24 <0.24 GC-MS ±24 Vejen trans-1,2-dikloreten <0.24 <0.24 GC-MS ±20 Vejen cis-1,2-dikloreten <0.24 <0.24 GC-MS ±28 Vejen 1,1-Dikloretan <0.24 <0.24 GC-MS ±20 Vejen 1,2-Dikloretan <0.24 <0.24 GC-MS ±20 Vejen Kloretan** <1.8 <1.8 GC-MS ±30 Vejen ¹ : Resultat beräknat från kunduppgift # : Ingen parameter påvisad. **: Omfattas ej av ackrediteringen. < : Mindre än > : Större än Ackrediterad enligt DS EN ISO/IEC DANAK 168 Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Pegasuslab AB Rapportkod: AR-15-LU Sid 2 av 3 Box 97, Uppsala * Tel * Org. nr Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala *

28 Analysresultat Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter (*CA) Objekt: Laxen Provnr Provmärkning Luftvolym¹ P3. Parkering 18 liter Substans (µg/m³) Metod Mätosäkerhet(%) Ort Kloroform <0.55 GC-MS ±20 Vejen 1,1,1-Trikloretan <0.55 GC-MS ±20 Vejen Tetraklormetan <0.55 GC-MS ±20 Vejen Trikloretylen <0.55 GC-MS ±20 Vejen Tetrakloretylen <0.55 GC-MS ±20 Vejen Vinylklorid <0.22 GC-MS ±30 Vejen 1,1-Dikloreten <0.22 GC-MS ±24 Vejen trans-1,2-dikloreten <0.22 GC-MS ±20 Vejen cis-1,2-dikloreten <0.22 GC-MS ±28 Vejen 1,1-Dikloretan <0.22 GC-MS ±20 Vejen 1,2-Dikloretan <0.22 GC-MS ±20 Vejen Kloretan** <1.7 GC-MS ±30 Vejen ¹ : Resultat beräknat från kunduppgift # : Ingen parameter påvisad. **: Omfattas ej av ackrediteringen. < : Mindre än > : Större än Ackrediterad enligt DS EN ISO/IEC DANAK 168 ANSVAR Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet. *CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Pegasuslab AB Rapportkod: AR-15-LU Sid 3 av 3 Box 97, Uppsala * Tel * Org. nr Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala *

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB Region Norr AR-15-SL Markus Hedlund Avd: Norr Geoteknik - miljögeoteknik Smedjegatan 24 EUSELI Í%R%^ÂÂqÅmEÎ LULEÅ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Laxen TM6 1,0-1,4 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Markus Hedlund Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 88.6 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener 0.60 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen 0.90 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.93 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 1.5 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.94 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.85 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen 0.18 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 5.3 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

30 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂqÅmEÎ Acenaftylen 0.18 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren 0.67 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen 0.18 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 1.8 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 1.4 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.74 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 5.1 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 4.1 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 6.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Arsenik As 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 48 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 78 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.58 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 9.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 4.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 11 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 290 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

31 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB Region Norr AR-15-SL Markus Hedlund Avd: Norr Geoteknik - miljögeoteknik Smedjegatan 24 EUSELI Í%R%^ÂÂqÅnNÎ LULEÅ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Laxen Tm3 0,5-1,0 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Markus Hedlund Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener 0.80 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen 0.49 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.54 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.61 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.64 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen 0.15 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 3.4 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

32 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂqÅnNÎ Acenaftylen 0.13 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren 0.26 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen 0.10 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 0.78 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 0.66 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.62 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 2.6 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.8 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 4.1 mg/kg Ts LidMiljö.0A Arsenik As 3.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 280 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 61 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.46 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 4.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 11 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 300 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

33 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Tyréns AB Region Norr AR-15-SL Markus Hedlund Avd: Norr Geoteknik - miljögeoteknik Smedjegatan 24 EUSELI Í%R%^ÂÂshLeÎ LULEÅ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagningsdatum Matris: Provet ankom: Grundvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: Laxen TM6 Provtagningsplats: Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < mg/l 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < mg/l 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < mg/l 20% LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C16 < mg/l 20% LidMiljö.0A Alifater >C16-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < mg/l 20% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen µg/l 20% LidMiljö.0A Krysen µg/l 20% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten < µg/l 20% LidMiljö.0A Benso(pyren µg/l 20% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < µg/l 20% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < µg/l 20% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.20 µg/l LidMiljö.0A Naftalen < µg/l 30% LidMiljö.0A Acenaftylen < µg/l 20% LidMiljö.0A Acenaften < µg/l 20% LidMiljö.0A Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 3

34 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂshLeÎ Fluoren < µg/l 20% LidMiljö.0A Fenantren µg/l 20% LidMiljö.0A Antracen < µg/l 20% LidMiljö.0A Fluoranten µg/l 20% LidMiljö.0A Pyren µg/l 20% LidMiljö.0A Benso(g,h,i)perylen < µg/l 20% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 µg/l LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.20 µg/l LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 µg/l LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 µg/l LidMiljö.0A ,1,1,2-Tetrakloretan < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < 1.0 µg/l 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < 1.0 µg/l 15% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < 1.0 µg/l 15% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A Klortoluen < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A Klortoluen < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A Bensen < 0.20 µg/l 25% LidMiljö.0A Brombensen < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A Bromdiklormetan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A Bromklormetan < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < 1.0 µg/l 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A Dibrommetan < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A Diklormetan < 1.0 µg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 1.0 µg/l 20% LidMiljö.0A Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 3

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA 1:109 OCH VILUNDA 1:110 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA 1:109 OCH VILUNDA 1:110 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV KLORERADE KOLVÄTEN VILUNDA :09 OCH VILUNDA :0 VÄSBY ENTRÉ, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN RAPPORT 7 APRIL 4 Uppdrag: 25352 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk undersökning av klorerade

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2012-11-19 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn;

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Vår referens Karlstad, Annika Niklasson Rapport Datum 2013-05-07 Uppdragsnr 10007135 Namnteckning

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande Beställare:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer