Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati"

Transkript

1 facklig utbildning Medlemsutbildning LO-förbundens MEDLEMSUTBILDNING ger fackets medlemmar grundläggande kunskaper om det lokala fackets och förbundets mål och funktion. Man får även kunskap om fackets roll på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen stärker också självkänslan samt ökar förmågan att kommunicera och förstå sin egen roll och delaktighet i facket. isbn X Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati Håkan Olander

2

3 Medlemsutbildning Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati Håkan Olander Det nära är det kära ett studiehäfte om vad man kan göra gemensamt på och kring jobbet Innehåll Jobbet och kompisarna... 3 Den fackliga närmiljön...5 Fackliga storfamiljen... 8 Det nationella nätverket...10 Attraktiva möten...12 Att få medlemmarna med sig...14 Fackets konkurrenter Djärva och realistiska mål...19

4 Landsorganisationen i Sverige 2007 PRODUKTION Bilda Idé FÖRFATTARE Håkan Olander ILLUSTRATIONER Lotta Glave FOTO Frank Chmura, Tiofoto TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 2007 ISBN X

5 Jobbet och kompisarna Facklig verksamhet bygger på att man uträttar något tillsammans. Att man tillvaratar gemensamma intressen. Och att man gör livet lite lättare för en själv och de andra i gemenskapen. några inledande ord Det här häftet handlar mest om vad man kan åstadkomma själv, med kompisarna och med övriga fackmedlemmar på jobbet och i dess närmiljö. Här finns fakta, ofta i summarisk och förenklad form. Häftet innehåller också värderingar. Ibland mina egna, men som regel sådana som man träffar på här och där. Urvalet av fakta och värderingar syftar till att läsaren ska få ett underlag för att tänka, resonera och reagera. Förhoppningsvis ska det också leda till handling och förändring. Modernisera eller dö! Tony Blair, brittisk premiärminister och socialdemokratisk partiledare till den engelska fackföreningsrörelsen. Arbetet utvecklar kreativitet På det goda jobbet känner man trygghet, utvecklar kreativitet och presterar sådant som man känner stolthet över. Jobbet ska också ge försörjning och ett privatekonomiskt utrymme som man fritt förfogar över. Pengarna kan användas till investeringar i bostad och bil, till konsumtion i form av t ex semesterresor eller till sparande som skapar framtida möjligheter. Kring millenieskiftet förbättrades fackets arbetsförutsättningar i två avseenden: Internet slog igenom som kanal för information. Och arbetslösheten trängdes tillbaka, dock för att under 2000-talets första år åter stiga. Under hela denna tid beskrevs en framtida brist på arbetskraft som ett väldigt nationellt problem. Facket har, eller borde ha, goda möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar. Fast bara om man tar de chanser som dyker upp och använder sig av den mångfald som den fackliga verksamheten bedrivs i. Variationerna i det lokala fackliga arbetet är stora, speciellt när det gäller den medlemsnära aktiviteten. I det här häftet används lokala facket som den samlade benämningen på klubbar, sektioner, arbetsplatsombud och vissa avdelningar. Håkan Olander Men det är bara en minoritet, drygt 4 miljoner av 9 miljoner svenskar som förvärvsarbetar. Arbetslivet är sällan idylliskt. Negativ stress är vanlig. Risken för skador och förslitning är påtaglig. Förändringar upplevs ofta som ett hot, inte som en möjlighet. Det ekonomiska utbytet av arbetet brukar räcka till det nödvändigaste och kanske lite mer. Den svenska reallöneutvecklingen blev från mitten av 1990-talet god. De nominella löneökningarna var visserligen mindre än vad många vant sig vid. Men priserna steg mycket Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 3

6 blygsamt. Det skapade utrymme för ökad privat konsumtion. Allt fler kom under 1990-talets sista halva i arbete. En bit in på 2000-talet slog IT-krisen och den internationella konjunkturnedgången hårt mot sysselsättningen. Arbetslösheten steg, dock inte till de nivåer som drabbade hundratusentals i början och mitten av 1990-talet. Bortåt en miljon svenskar i arbetsför ålder är en genomsnittlig dag borta från arbetsmarknaden. De är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade. Många har förslitits eller blivit sjuka på annat sätt av arbete. Hur upplever de flesta på din arbetsplats jobbet? Roligt? Tryggt? Utvecklande? Nedslitande? Som en födkrok? Som något nödvändigt ont? Som något annat; vad?...och kamratskap De flesta jobb utförs tillsammans med, eller i nära anslutning till, andra människor. I arbetslivet är vi beroende av varandra. Det öppnar möjligheter till kamratskap och sammanhållning. Och utgör grunden för den solidariska intressegemenskap som facklig verksamhet utgår från. Facket är, eller borde vara, en rörelse för givande arbetskamratskap. Den goda arbetsplatsen är öppen och inbjudande för nya. Här sammanfaller fackets strävanden med arbetsgivarnas. Parterna har ett gemensamt intresse av att arbetsplatsen är så attraktiv att nya kan rekryteras. Facken lever farligt om de koncentrerar sitt arbete på kollektiva löneförhandlingar när majoriteten av morgondagens arbetstagare tycker att arbetets innehåll och arbetskamraterna är det avgörande. Thomas Fürth, framtidsforskare. Plats för de arbetslösa I början och mitten av 1990-talet minskade antalet jobb i Sverige dramatiskt. Hundratusentals slogs ut från arbetsmarknaden. För många blev de gamla arbetskamraterna ett avgörande stöd. Facket och de fackligt anknutna a-kassorna gav inte bara ekonomiskt stöd utan också värdefull anknytning till arbetslivet. Men många hamnade ändå långt från såväl arbetskamrater som arbetslivet. Mot slutet av 1990-talet ökade antalet förvärvsarbetande i rask takt. Men inte på alla platser. Inte i alla yrken. Och inte i alla åldersklasser. Stora grupper av till exempel invandrare och ungdomar hade och har svårt för att få fotfäste i arbetslivet, också i goda tider. En bit in på 2000-talet ökade åter arbetslösheten. IT-kris och en internationell konjunkturnedgång brukar anges som orsaker. Vi fick känna av att bristen på jobb är ett av människornas största gissel. Och, om än i varierande grad, i nästan alla länder i världen. En minskad arbetslöshet är en stor lättnad för dem som får jobb. Och för samhällsekonomin. Men hur är det för alla dem som blir kvar i arbetslöshet? Eller endast får tillfälliga, osäkra jobb eller jobb som man egentligen inte vill ha. Arbetslöshetens gissel drabbar inte bara dem som blir utan jobb och deras närmaste. Den sprider oro också bland dem som har jobb och verkar deprimerande på hela samhället. Rädsla inskränker känslan av frihet. Präglas ditt lokala fack av gott kamratskap? Är arbetsgivaren lyhörd för att göra arbetsplatsen attraktivare? Har du arbetslösa i din omgivning? Har de någon facklig tillhörighet och gemenskap? Är det risk för att facket glömmer de arbetslösa när sysselsättningen ökar? 4 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

7 Den fackliga närmiljön Den fackliga närmiljön varierar från arbetsplats till arbetsplats och från ort till ort. Man söker anpassa sig till de lokala förhållandena och söker nya arbetsformer. Och som så mycket annat här i livet går det ibland upp, ibland ner. LO-familjen Den svenska fackföreningsrörelsen organiserade sig redan från början branschvis. En serie sammanslagningar har lett till att antalet förbund minskat. Vid början av 2005 finns 16 LO-anslutna förbund och ytterligare sammanslagningar är beslutade eller under diskussion. Här är LO-förbunden i korthet och med web-adresser där ytterligare information finns att hämta samt uppgifter om förbundstidning: Byggnads Byggnadsarbetareförbundet, i dagligt tal Byggnads, har medlemmar. De är uppdelade på 32 avdelningar som förhandlar om ackordslöner och granskar övriga medlemmars löner. Avdelningarna inrymmer 264 sektioner, ofta en i varje kommun. På en del platser finns företagsklubbar och yrkesklubbar. Bleck och Plåt, plåtslagarnas förbund har gått samman med Byggnads. Stora yrkesgrupper i Byggnads är snickare och andra träarbetare, betongarbetare och murare. Små yrkesgrupper är till exempel dykare, undertaksmontörer och byggstädare. Förbundstidning: Byggnadsarbetaren. Elektrikerna Elektrikerförbundet har medlemmar. De nio regionala storavdelningarna har kontor på ännu fler platser samt sektioner och klubbar. Medlemmarna arbetar med att installera i byggnader men också inom till exempel elverk. För att hävda löneläget verkar förbundet för att fler medlemmar ska arbeta på ackord. Förbundstidning: Elektrikern. Fastighets Fastighetsanställdas Förbund har medlemmar som exempelvis arbetar med fastighetsskötsel och städning. De är indelade i 13 avdelningar som i sin tur inrymmer sektioner och företagsklubbar. Förbundstidning: Fastighetsfolket. Grafikerna Grafiska Fackförbundet är LOs mediefack med medlemmar. Förbundet med 13 geografiskt avgränsade avdelningar bildades genom sammanslagning av bokbindarnas, litografernas och typografernas förbund. Tekniska förändringar inom branschen har lett till att många traditionella jobb försvunnit samtidigt som nya tillkommer inom bland annat elektronisk produktion, exempelvis för Internet. Förbundstidning: Dagens Arbete. Handels Handelsanställdas förbund är LO-förbundet för anställda inom bland annat detaljhandeln, grossistledet och folkrörelserna. Medlemsantalet är De finns på arbetsplatser är fördelade på 29 avdelningar. Förbundstidning: Handelsnytt. Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 5

8 Förbundet har arbetsplatsombud, 330 klubbar och 500 sektioner fördelade på 23 avdelningar. Förbundstidning: Kommunalarbetaren. Hotell och Restaurang Hotell och Restaurang Facket har medlemmar verksamma på arbetsplatser som framgår av förbundsnamnet. I förbundet finns också små yrkesgrupper som bingoutropare och skidlärare. Hotell och Restaurang Facket har 20 avdelningar men diskuterar att minska antalet. Kollektivavtalen täcker arbetsplatser med platsklubbar, platsombud och skyddsombud. På en del platser finns ortsklubbar. Förbundstidning: Svensk Hotellrevy. Industrifacket Industrifacket har medlemmar, de flesta från de två förbund som bildade Industrifacket, Fabriks och Beklädnads. Industrifacket ska gå samman med Metall efter kongressbeslut hösten Industrifacket hade vid detta beslut 22 avdelningar. Förbundstidning: Dagens Arbete. Kommunal Kommunalarbetareförbundet är Sveriges i särklass största förbund med medlemmar. De flesta har primärkommuner eller landsting som arbetsgivare. Men Kommunal organiserar också en del som är anställda i privata sektorn, till exempel bussförare. Skorstensfejareförbundet och Lantarbetarförbundet har gått upp i Kommunal. Livs Livsmedelsarbetareförbundet, i dagligt tal Livs, har medlemmar, främst inom livsmedelsindustrin dit bland annat slakterier, bryggerier, bagerier och chokladtillverkning räknas. De 16 avdelningarna inrymmer arbetsplatsombud samt företags- och ortsklubbar. Förbundstidning: Mål & Medel. Metall Metallindustriarbetareförbundet är Sveriges näst största fackförbund med medlemmar. Hösten 2004 beslutade förbundets kongress om ett samgående med Industrifacket. Metall har cirka 120 lokala och regionala avdelningar och inom dessa finns sektioner och klubbar. Förbundstidning: Dagens Arbete. Musikerna Musikerförbundet är LOs minsta förbund med cirka medlemmar. Förbundet organiserar musiker, kompositörer, musiktekniker etc inom nöjesbranschen. De är uppdelade på sju regionala avdelningar som i sin tur kan inrymma ortsklubbar. Förbundstidning: Musikern. Målarna Målareförbundet är ett av LOs tre byggförbund. De medlemmarna är i huvudsak yrkesmålare. Förbundet har nio regionala avdelningar som bland annat ger medlemmarna service med ackordsmätning och lönegranskning. Förbundstidning: Målarnas facktidning 6 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

9 Pappers Pappersindustriarbetareförbundet har medlemmar anställda på massa- och pappersbruken. Ett 60-tal avdelningar är indelade i sex distrikt. Förbundstidning: Dagens Arbete. SEKO SEKO är facket för service och kommunikation inom LO och har medlemmar. De flesta är statsanställda. SEKO har 33 avdelningar varav 17 är geografiskt uppbyggda och de andra branschinriktade. Förbundstidning: SEKO magasinet. Vilka fackförbund, förutom ditt eget, har du träffat på i din närhet? Vilka personer har uppdrag eller företräder dem? Hur nära, eller långt borta, finns deras avdelningskontor etc? Och är Internet en bra metod för att nå lokal kontakt? Skogs- och Träfacket Skogs- och Träfacket kom till genom en sammanslagning av Skogsarbetareförbundet och Träindustriarbetareförbundet. Medlemsantalet är Bland yrkesgrupperna kan nämnas huggare, maskinförare och virkesmätare inom skogsnäringen samt sågverksarbetare och möbelsnickare inom träförädlingen. Skogs- och Träfacket har 17 geografiskt avgränsade avdelningar och inom dem klubbar. Förbundstidning: SIA. Transport Transportarbetareförbundet med medlemmar organiserar förutom chaufförer också exempelvis väktare, tidningsbud och personal på bensinstationer. Inom Transport finns 300 klubbar, 200 sektioner och 30 lokalavdelningar. Förbundstidning: Transportarbetaren. Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 7

10 Fackliga storfamiljen Allt oftare samarbetar fackliga organisationer, också om de hör till olika centralorganisationer. Det kan gälla lokalt medbestämmande, försäkringsfrågor, branschpolitik eller något annat. Det är värt att notera att facklig verksamhet inte är en angelägenhet bara, eller främst, för vad som förr kallades arbetarklassen. Läkare, civilingenjörer och andra högutbildade löntagare ansluter sig ofta fackligt och i minst lika hög utsträckning som arbetare. Varannan fackmedlem hör till ett tjänstemanna- eller akademikerförbund. Fackliga medlemsligan Förbund Medlemsantal Huvudorganisation 1. Kommunal LO 2. Metall LO 3. Sif TCO 4. Lärarförbundet TCO 5. SKTF TCO 6. HTF TCO 7. Handels LO 8. SEKO LO 9. Byggnads LO 10. Vårdförbundet TCO (sjuksköt) 11. Civilingenjörs SACO förbundet 12. ST TCO 13. Industrifacket LO 14. Lärarnas Riksförbund SACO 15. Transport LO 16. Ledarna Jusek SACO 18. Hotell och LO Restaurang Facket 19. Skogs- och Träfacket LO 20. Livs LO 21. Ak.förb SSR SACO (socionomer) 22. Finansförbundet TCO 23. Fastighetsanställda LO 24. Läkareförbundet SACO 25. Civilekonomerna SACO 26. Grafikerna LO 27. Elektrikerförbundet LO 28. Pappers LO 29. Polisförbundet TCO 30. DIK-förbundet SACO 31. Universitets SACO lärarförbundet 32. Journalistförbundet TCO 33. Officersförbundet SACO 34. Målareförbundet LO 35. Naturvetarförbundet SACO 36. Försäkringstj m TCO förbundet 37. Ingenjörsförbundet SACO 38. Sjukgymnasterna SACO 39. SACO SRAT SACO 40. Arkitektförbundet SACO 41. Arbetaterapeuterna SACO 42. Tandläkareförbundet SACO 43. Teaterförbundet TCO 44. Psykologförbundet SACO 45. Agrifacket SACO 46. Farmacevtförbundet SACO 47. Farmaciförbundet TCO 48. Skolledarna SACO 49. Försvarsförbundet TCO 50. Kyrkansademikerförb SACO 51. SACO Trafik/järnväg SACO 52. Reservofficers SACO förbundet 53. Tull-Kust TCO 54. Fartygsbefäls SACO föreningen 55. Musikerförbundet LO 56. Veterinärförbundet SACO 57. SFHL (folkskollärare) TCO 58. Symf (yrkesmusiker) TCO 59. Skogsakademikerna SACO 60. SLF TCO (skogs-,lantbrukstj m) 61. DoFF (doktorander, forskare) 500 TCO SUMMA LO-förbund TCO-förbund SACO-förbund Ej centralorg (Ledarna) TOTALT Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

11 Vilka frågor lämpar sig för lokalt samarbete mellan å ena sidan LO-förbund och på den andra sidan tjänstemanna- och akademikerförbund? Vilka frågor är svåra eller omöjliga att samarbete om? Vilka konsekvenser blir det av att den samlade svenska fackföreningsrörelsen endast till hälften består av LO-anslutna förbund och deras medlemmar? Hur fungerar den lokala verksamheten på din/er arbetsplats? Är tillräckligt många medlemmar aktivt delaktiga i besluten? Kan passivitet vara ett uttryck för förtroende, det vill säga att man litar så mycket på beslutsfattarna att man inte finner det mödan värd att engagera sig? Den som aldrig gör någonting gör aldrig fel. Théodore de Banville, fransk författare ( ) Det lokala regelverket De olika förbunden har som regel stadgar och andra bestämmelser för hur lokal verksamhet ska bedrivas. Ofta är de formella reglerna kompletterade med tips och uppslag för det lokala facket. Till det kommer att de flesta förbund har utbildning för lokala fackliga förtroendemän. Årsmötena brukar vara en tyngdpunkt i den lokala aktiviteten. Styrelsen redovisar vad som gjorts under det gångna året, får det (förhoppningsvis) godkänt och beviljas därmed ansvarsfrihet. På årsmötet väljs styrelseledamöter och andra förtroendemän för det kommande året. Man kan också diskutera vad som bör uträttas framöver. Det lokala facket utser ofta ledamöter i representantskapet i en avdelning eller i ett distrikt. Den direkta demokratin, där varje medlem är med och bestämmer, övergår här i indirekt demokrati med valda ombud. Arbetsgivarnas organisationer Fackets motpart, arbetsgivarna, har på riksplanet sammanslutit sig i organisationer. Arbetsgivareförbunden har ungefär samma gränser mellan sig som fackförbunden. En huvuduppgift för dem är att träffa och följa upp tillämpningen av riksavtal med fackförbunden. Lokalt och regionalt har arbetsgivaresidan dock en tunnare organisation än facket. Dominerande uppgifter är att fungera som konsulter åt arbetsgivarna samt att opinionsbilda. LOs motsvarighet, Svenskt Näringsliv, har tagit över från Svenska Arbetsgivareföreningen och är i stor utsträckning en kampanjorganisation i politiska och ekonomiska frågor. Organisationen vill begränsa de centrala avtalens räckvidd och säger sig istället vilja ha lokala överenskommelser. Har du märkt av arbetsgivarnas ovilja mot att träffa centrala överenskommelser? Har du märkt ett ökat arbetsgivareintresse för att med facket lösa olika problem? Underlättar eller försvårar arbetsgivaren ert lokala fackliga arbete? Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 9

12 Det nationella nätverket De fackliga pionjärerna satsade redan från början på att skapa nationell samverkan. De riksomfattande förbunden bildades. Men den huvudsakliga verksamheten skedde lokalt som en del i ett riksomfattande nätverk. Lokala tyngdpunkten Fackförbunden bildades av lokala avdelningar eller motsvarande. De centrala organen skulle ge den lokala verksamheten stöd, medverka till att bilda lokala organisationer där sådana saknades, samla krafterna i förhandlingar med arbetsgivarna och påverka samhällsutvecklingen i stort. Olika krafter har verkat i centralistisk riktning: riksomfattande kollektivavtal blev viktigare än lokal lönekamp, medlemsavgifterna togs in via löneavdrag, bank och postgiro i stället för via uppbördsmän. Och specialister anställdes för att tolka paragarafer och bevaka medlemmarnas rättigheter. I en del fackförbund har grundläggande uppgifter lagts på storavdelningar eller distrikt som omfattar ett län och ibland har karaktär av regioner. Avsikten med att centralisera vissa funktioner har inte, eller i varje fall sällan, varit att minska betydelsen av lokalt fackligt arbete. Tvärtom har syftet ofta varit att lyfta bort tyngande inslag så att utrymmet vidgas för angelägna fackliga uppgifter som bäst hanteras lokalt. Samspel lokalt centralt All makt i facket utgår från den enskilde medlemmen. Det är han eller hon som med sin enda röst bestämmer lika mycket som var och en av de andra medlemmarna. Ofta delegeras inflytandet, exempelvis till dem som väljs som kongressombud. I ett aktiebolag ger inte en aktieägare, utan en aktie, normalt en röst på bolagsstämman. Nästan alla som går på en sådan har dock många aktier. Ofta finns en majoritet av rösterna hos en eller en liten grupp som har, eller representerar, stora mängder av aktier. Det leder till att en person, eller en liten grupp, i praktiken bestämmer allt. Hur stor är skillnaden mellan makten över ett fackförbund och ett aktiebolag i teorin? Och i verkligheten? Har ditt fack en bra avvägning mellan hur frågor hanteras på arbetsplatsen, i avdelningar/regioner och centralt? Är det något angeläget som inte blivit utfört? 10 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

13 Direktdemokrati Medlemmarna vill bestämma. I ett fackförbund med medlemmar är det teoretiska makten över förbundet en hundradels promille per medlem. Det är inte mycket för var och en. I en arbetsplatsklubb med 20 medlemmar har varje medlem i snitt 5 procent av makten. Den som har goda argument och kan övertyga andra blir en makthavare i den lilla skalan. Ska det vara meningsfullt att bestämma måste det finnas ett korrekt beslutsunderlag. Felaktiga uppgifter, missuppfattningar eller okunskap kan orsaka tokiga beslut. Tror du att de flesta av medlemmarna i ditt lokala fack upplever en maktlöshet? Representativ demokrati Många medlemmar vill överlåta bestämmandet. Ofta av praktiska skäl. Men även därför att de har förtroende för andra. Det är vad man brukar kalla representativ demokrati. Den som väljs till ombud på en förbundskongress representerar sina arbetskamrater under några viktiga dagar. Den som väljs in i styrelsen för en facklig sektion har ett förtroendeuppdrag som inkluderar att ansvara för den löpande verksamheten och fatta beslut av i varje fall rutinkaraktär. Viktiga beslut måste hänskjutas till medlemsmötet. Dålig medlemsaktivitet upplevs ofta som ett sjukdomstecken. Men det finns faktiskt en motsatt tolkning som med gamle finansministern Gunnar Strängs ord kan sammanfattas i hälsan tiger still. Tillspetsat är, med denna tolkning, nöjda medlemmar passiva, medan missnöjda blir aktiva. Upplever de medlemmar ni har kontakt med att de direkt och indirekt har tillräckligt inflytande över facket? Brukar beslutsunderlaget vara tydligt och intressant? Ligger det något i att hälsan tiger still? Trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta. Groucho Marx, amerikansk komiker ( ) Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 11

14 Attraktiva möten Möten blir ofta vad man gör dem till. Roliga eller tråkiga. Meningsfulla eller meningslösa. Informativa eller innehållslösa. Sega eller rappa. Är man välkommen? Den som bjudit hem folk till sin bostad brukar välkomna sina gäster vid ytterdörren, inleda en konversation och kanske bjuda på något att dricka eller mumsa på. I föreningslivet möts den besökande däremot ofta av en isande tystnad. Där serveras sällan något. Det gäller att leta upp en stol, som sedan i värsta fall snabbt orsakar träsmak i baken, i väntan på att något ska hända. I hemmiljön däremot sitter man ombonat och bekvämt. TV, video, dvd, cd, radio och Internet erbjuder många alternativ. Känns något segt är det bara att trycka på en knapp för att byta till något annat. Behandlas det viktigaste? Vi bombarderas med information. Mer och mer för varje år. Det är nödvändigt att välja bort. Ibland genom att slå dövörat till. Ibland genom att slänga papper direkt. Kvar ska finnas det viktigaste. Den som kommer med en pappershög till en sammankomst möts ofta av trötta blickar, speciellt om pappren ligger i oöppnade kuvert. Den viktigaste informationen kommer ofta inte av sig självt. Den måste anskaffas eller i varje fall anpassas. Internet är här ett utmärkt hjälpmedel. Och kopiatorn är förträfflig när det gäller att mångfaldiga det mest intressanta. Ett annat inflöde av information kommer som muntliga rapporter. Det är ett utmärkt tillfälle att sprida uppgifter om väsentligheter. Men det kan också ge den som har udda specialintressen, eller är långpratare, chans att breda ut sig. Minst lika viktigt som att begränsa långpratare (var gärna självkritisk) är att få fler att tala. En bra mötesledare stimulerar de ovana till att tala högt till de andra. Alla vill veta nyheter som berör. Sådana kan ibland sparas till sammankomster. Att få en viktig nyhet på ett möte är som att få en belöning. Måste det vara så stor skillnad mellan hur medlemmar välkomnas till en möteslokal och hur gäster välkomnas till ett hem? Vad kan man göra åt föreningsmötet i detta avseende? Brukar oväsentligheter behandlas på möten? I så fall: Varför? Rapporteras det för lite, lagom eller för mycket? Och om rätt saker? Är det viktigt att man får känna nyhetens behag på ett möte? Mycket få talare inser att 90 procent av det bifall de får av publiken, när de viker ihop manuskriptet, är ett uttryck för lättnad. Rolf Lembke, konstnär 12 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

15 Kampen mot klockan När ska ett möte hållas? När så många som möjligt kan och vill delta? Och när är det? Ingen vet säkert, man brukar få gissa och prova sig fram. Ska man börja i utsatt tid? Ja, om medlemmarna vet om att det är så och kommer i tid. Annars kan man ha en så kallad akademisk kvart, förutsatt att den inte fylls av pinsam tystnad och väntan. Det sämsta är att dra över tiden och inleda med att säga: nu måste vi nog börja, det kommer visst inga fler När ska man sluta? Kanske så tidigt som möjligt. Få blir besvikna om ett möte går fortare än förväntat. Men den som åkt tio mil för att vara med på mötet blir kanske mindre lycklig om det avverkas på en halvtimme. En möjlighet är att börja mötet med att gemensamt beräkna när det ska vara slut. Då är chanserna goda för att deltagarna blir kvar till slut. Kanske ska man också sätta lite extra press på långpratare. En variant är att redan i mötesinbjudan informera om när mötet beräknas vara slut. Möte med mat och dryck Ätandet och drickandet har en stark ställning i vår sällskapskultur. Vi gillar att umgås medan vi äter eller dricker. Nya matvanor kommer till, ofta med inspiration från utlandet. Alkoholdrycker blir allt vanligare, också i föreningslivet. De orsakar i varje fall två problem: Det är olämpligt och omdömeslöst att dricka sprit, vin, starkt alkholhaltigt öl och köra bil de närmaste timmarna. Många, kanske var tionde svensk, har uppenbara eller dolda problem med alkohol och bör därför avstå från att konsumera varje typ av alkoholdryck. Här är några uppslag till profilmöten: Frukostmöten är en populär form, främst inom näringslivet. Arrangören brukar låta duka upp en rejäl frukost där var och en kan plocka för sig. Sedan informerar och diskuterar man över frukostbordet. I facklig regi kan frukostmötet ske på betald arbetstid enligt utvecklingsavtalet. Lunchträff kan ordnas på jobbet med hämtmat eller på någon restaurang. Men det måste gå undan, det är inte på många arbetsplatser där man kan ta långlunch. After Work är ett allt vanligare knep för att locka matgäster till restauranger. En facklig variant kan vara att kombinera socialt umgänge med facklig diskussion. Tillåter kassan kan facket subventionera. Pubafton kan kanske inrymma fackligt snack med mästerskap i dart. Den som talar mycket säger aldrig något som är värt att lyssna till. Nicolas Boileau, fransk författare När är bästa mötestiden för ditt lokala fack? Brukar mötens vara lagom långa med hänsyn till vad som behandlas? Är det problem med avfolkningen i slutet? Fikaträff kan vara så enkel som namnet antyder. Färska, frasiga wienerbröd eller tårta markerar att det är viktigt. När bjöd facket på kaffe med något gott senast? Korv- och pilsnerservering är en klassiker med nostalgisk prägel. Brukar fungera vid träffar direkt efter jobbet. Lätt att ordna, men glöm inte att kyla ölen och att lägga kryddpepparkorn och lagerbärsblad i korvspadet! Andra lever för att äta, jag äter för att leva. Sokrates, grekisk filosof ( f Kr) Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 13

16 Att få medlemmarna med sig Den som har uppdrag i ett fack har en ledarroll. Det gäller att få medlemmarna med sig. Annars lär inte mycket positivt hända. Ska man bedriva bra lokal facklig verksamhet behövs ofta pengar. Finns de inte får man skaffa dem. Medlemmar, som betalt tusentals kronor om året till facket, ska inte behöva uppleva att den näraliggande verksamheten sker i armod. Att leda är för mig att gå före och därmed visa en riktning, och en riktning kan inte vara att stå kvar på samma fläck, även om det är en bra fläck. Jan Carlzon, f d SAS-chef Många medlemmar Åtta av tio anställda svenskar är med i facket. Det visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde år Det är världens högsta andel. Men ändå något sjunkande under det på arbetsmarknaden dramatiska 1990-talet. Till skillnad från utvecklingen för partiväsendet är utvecklingen för fackorganisationerna relativt stabil, även om det finns en svag minskning på senare år, skriver SCB-forskarna. Bland ungdomar är organisationsgraden lägre än bland medelålders och äldre. övriga aktiva har minskat mest, konstaterar SCB:s forskare. Ungdomar går mera sällan än äldre på fackmöten. Också invandrare har lägre facklig aktivitet än de i Sverige födda. Några större skillnader i aktivitet finns inte mellan kvinnor och män när det gäller fackmedlemmar som helhet. Men medan LO-kvinnorna och TCOkvinnorna är något mindre aktiva än männen gäller det motsatta för SACO-kvinnorna. Tror du att aktiviteten är högre eller lägre på ditt/ert jobb i jämförelse med vad SCB-undersökningen visade? Varför är organisationsgraden högre i Sverige än i Europa som helhet? Vad kan det främst bero på att svenska ungdomar är med i facket i lägre utsträckning än äldre? Och går det att finna en förklaringar till att facket klarat sig bättre än de politiska partierna? Fackets studier Fackföreningsrörelsen har gamla och fina traditioner när det gäller folkbildning. Och goda förutsättningar för studier, bland annat därför att ABF finns över hela landet och gärna hjälper till. Det finns tecken på ett tilltagande intresse för fackliga studier, denna för medlemmar och organisationen så viktiga medlemsförmån. och många passiva Det övervägande antalet fackmedlemmar anser sig vara passiva. Hit räknar sig nästan sju av tio fackmedlemmar. Sedan 1980 har andelen medlemmar som gått på ett fackligt möte senaste året minskat från varannan till mindre än var tredje. Kärnan, det vill säga förtroendemännen och Hur ser ABFs studieutbud ut på er ort? Vad skulle man behöva studera i lokala facket? Kan ABF bistå? 14 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

17 Ha det så kul Även om elände hopar sig då och då måste det finnas rejält utrymme för lustinslag i verksamheten. Ja, det kanske är så att behovet av sådant är speciellt stort när problemen är många och svårlösta. Annars finns det risk för att endast en liten krets av speciellt ansvarstyngda står ut med att vara aktiva. Eller ännu värre: ingen vill syssla med facklig verksamhet på arbetsplatsen när den behövs som mest. Framgångsrika lokala fack har ofta lyckats lägga in lustfyllda inslag i sin verksamhet. Det kan vara trevliga sammankomster, utflykter eller studier. En positiv prägel kan också skapas av att populära, väl ansedda eller humoristiska personer har framträdande uppdrag. Hur upplevs ditt fack? Finns det några tongivande personer som borde värvas till facklig aktivitet? Visst finns det pengar! Att vara fattig är ingen skam, men det är förbaskat obekvämt. Sydney Smith, engelsk författare ( ) Den svenska fackföreningsrörelsen är som helhet rik. Tillgångarna motsvarar ett par års medlemsavgifter. Men variationerna mellan förbunden är stora. Till denna förmögenhetsuppbyggnad finns minst två förklaringar. Dels att svenskarna är i världstopp när det gäller att gå med i, och betala avgift till, facket. Ska man uttrycka sig i företagstermer kan man säga att facket har en bra, hållbar och lönsam affärsidé. Dels att fackförbunden har hårda krav på sig för att bygga upp kapital så att medlemmarna blir försörjda vid strej eller lockout. Konfliktstyrkan verkar avskräckande för motparten och är därmed fredsbevarande. Och om sådana konflikter är så sällsynta som i Sverige kan förmögenhetsökningen fortsätta. /ta reda på Hur stora tillgångar har ditt fackförbunds olika organisationsled (förbund, avdelning, sektion, arbetsplatsklubb etc)? Hur mycket blir det per medlem? Var är pengarna placerade? Kan man jämföra ett fackförbunds konfliktstyrka med ett lands militära försvar när det gäller att vara avskräckande för en angripare och att därmed ha en fredsbevarande förmåga? Vill du ha fred, håll dig beredd för krig. Publilius Syrus, romersk diktare (århundradet f Kr) Avgiftens roll Förr i tiden insamlades avgifterna lokalt. Uppbördsmännen gav därefter pengarna till kassören som behöll en del i lokala kassan och skickade resten till förbundet och a-kassan. Sedan rationaliserades det hela. På en del ställen tog arbetsgivarna över uppbördsmännens roll. På andra betalades avgiften via postgiro eler bank. Under senare tid har autogiro blivit ett alternativ, det vill säga att banken ges tillstånd för att hämta pengar direkt från medlemmens bankkonto. Betalning via Internet och e-faktura har tillkommit som nya möjligheter. Det finns olika modeller för hur det lokala facket får del av den totala medlemsavgiften. En metod är att fastställa avgiften totalt, inkassera den centralt och skicka till den lokale kassören. Ett annat sätt är att också fastställa den lokala avgiften centralt. Alla lokala fack får då lika mycket per medlem att bedriva verksamhet för. Ännu en metod är att det centrala eller regionala organet ger verksamhetsbidrag. /ta reda på Hur fungerar det med avgiften i ditt/ert fack? Är det ett bra system? Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 15

18 Räcker pengarna? Det är god moral att hushålla med pengar, speciellt om de inte är ens egna. Under årtiondena har den svenska fackföreningsrörelsen byggt upp ett gott anseende genom att förvalta sitt pund väl. Detta är sannolikt en av anledningarna till att det är förhållandevis lätt att rekrytera medlemmar i vårt land. De få gånger som oegentligheter eller stora ekonomiska felsatsningar uppdagats har det väckt stor uppmärksamhet, just för att det är så ovanligt. Varje krona redovisas i bokföringen. Och även om handlingarna inte är offentliga, som i stora delar av statlig och kommunal förvaltning, är en god tumregel att alltid handla så att varje kostnad tål ljus. Men ibland kan man undra om de som sysslar med lokal facklig verksamhet är alltför rädda för kostnader. Kan det vara så att angelägen verksamhet inte kommer till stånd därför att den kostar pengar? Bristen på pengar är roten till allt ont. George Bernard Shaw, engelsk författare ( ) /ta reda på Är det någon angelägen verksamhet som inte genomförs av ekonomiska skäl? Och i så fall: Saknas verkligen pengar? Är man för rädd om de pengar som finns? Vill, eller går det inte, att skaffa nya pengar? 16 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

19 Fackets konkurrenter Fackförbunden samverkar i stället för att konkurrera med varandra. Facket är ändå hårt konkurrensutsatt. Speciellt hård är konkurrensen om medlemmarnas tid. Ingen facklig konkurrens De svenska fackförbunden har i huvudsak kommit överens om gränsdragningen mellan sig. Varje anställd ska ha sitt förbund att organisera sig i. Därmed slipper förbunden ödsla kraft på att slåss inbördes. Och splittring kan undvikas. Den syndikalistiska fackföreningsrörelsen har visserligen försökt att utmana men resultatet, uttryckt i medlemmar, har blivit minst sagt uselt. Ett fackförbund har alltså något av ett monopol på sitt område. Kraften har, i stället för att slösas på inbördes strider, kunnat inriktas på de olika fackens fiender, till exempel fackligt ointresse och antifackliga krafter. Också på arbetsgivarsidan har man ett liknande monopoltänkande. Det är väldigt ovanligt med konkurrens mellan arbetsgivarorganisationer. uppdraget orsakade ökad stress, en olustkänsla eller missnöje från arbetsgivare och arbetskamrater. En annan risk är att arbetsgivaren störs av en duktig facklig företrädares aktivitet och missgynnar honom eller henne i jobbet. Erfarenhet visar dock att det ofta är tvärtom; fackjobb meriterar och medverkar till befordran, ibland till andra arbetsuppgifter som blir oförenliga med det fackliga uppdraget. För den som bedriver facklig verksamhet på arbetstid gäller det att få förståelse hos såväl arbetskamrater som arbetsgivare. Upplevs jobbet som en konkurrent till facklig verksamhet? Är det problem med fackligt jobb på betald arbetstid hos er? Hur ser lösningen ut? Vilka fördelar och nackdelar finns det med den skarpa gränsdragningen mellan fackförbund och den monopolställning som de därigenom får? Konkurrens om arbetstiden Facklig verksamhet bedrivs ofta på arbetstid. Förtroendemannalagen, ibland kompletterad med avtal, gör att den som har ett fackligt uppdrag kan sköta detta helt eller delvis på betald arbetstid. Det är naturligtvis bra för förtroendemannen och facket. Enligt en undersökning 1993 lade den genomsnittlige lokale facklige förtroendemannen i ett LO-förbund ned nio timmar per månad på uppdraget. Nära sju timmar var arbetstid och drygt två timmar fritid. Men det är inte säkert att han eller hon avlastades sina ordinarie arbetsuppgifter på jobbet. Då uppstår en risk för att det fackliga Konkurrens om fritiden Facket utsätts för en fruktansvärt hård konkurrens om medlemmarnas tid. Den genomsnittlige svensken förvärvsarbetar och hemarbetar enligt Statistiska centralbyrån drygt 60 timmar i veckan. Mellan könen finns dramatiska skillnader. Män förvärvsarbetar mer än kvinnor men hemarbetar i gengäld mindre. Om man räknar bort den tid som åtgår för förvärvsarbete, hemarbete, arbetsresor, hygien, studier och sömn återstår drygt 30 timmar per vecka för fritidsaktivitet och fritidspassivitet. Det är de timmarna som facket konkurrerar om. Forskare vid Göteborgs universitet har tagit reda på hur svenskarna i åldern 9-79 år använder massmedierna en genomsnittlig dag. Under 2003 kom man upp i fem timmar och 51 minuter. Användningen har totalt sett varit nästan lika stor under de senaste 25 åren. Förändringar Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati 17

20 har skett inom olika typer av medier, exempelvis har TV-tittandet splittrats upp på fler kanaler. Man bör observera att medierna används på jobbet, när man kör bil, hushållsarbetar etc. Ibland använder man samtidigt två medier, av typ ha radion på och läser tidning. Fördelningen på olika medier en genomsnittlig dag 2003: Radio 1 timme 57 minuter TV 1 timme 46 minuter CD/grammofon/kassettband 27 minuter Internet 23 minuter Morgontidning 22 minuter Bok19 minuter Tidskrifter, bl a fackliga 15 minuter Video 11 minuter Kvällstidning 8 minuter Text-TV 3 minuter Internet en medieraket Användningen av Internet har gått från noll till 23 minuter per person och dag på en tioårsperiod. Det är en följd av ett tekniskt genombrott och en teknikspridning. Internet är dock mycket. Tekniken kan användas för att få del av nyhetsinformation. Men också exempelvis till att betala räkningar och skicka information som man tidigare gjorde per brev. Utmärkande är också att många kan använda Internet såväl hemma som på jobbet. Olika undersökningar visar att ungefär två tredjedelar av svenska folket har tillgång till Internet. Det är dock inte samma sak som att man använder tekniken dagligen. Grovt förenklat tycks Internet, för en tredjedel av svenska folket, höra till det dagliga livet. För en tredjedel är det något som man ibland, då och då till och med motvilligt, använder sig av. Medan en tredjedel aldrig eller nästan aldrig använder sig av Internet. Till detta kommer de som har dator utan att kunna eller vilja koppla in sig på Internet. När man är ung längtar man ut; när man är gammal längtar man hem. Cora Sandel, författare ( ) Hur klarar ditt fack konkurrensen om medlemmarnas tid? Är det skillnad mellan yngre/äldre och kvinnor/män? Hur kan facket knyta an, och ha nytta av, all information och alla upplevelser som massmedierna förmedlar? Hur fungerar fackets medlemstidning hos er? Kan Internet komma till användning i det lokala fackliga arbetet? Var finns fördelarna? Nackdelarna? 18 Om fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer