Olycksfallsförsäkring. om din trygghet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olycksfallsförsäkring. om din trygghet."

Transkript

1 Olycksfallsförsäkring BAS 65+ personförsäkringar om din trygghet.

2 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. I den här broschyren kan du läsa om en av de försäkringar vi erbjuder dig.. GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2013 olycksfallsförsäkring BAS 65+ 3

3 Begreppsförklaring Vi vet att det inte alltid är så lätt att förstå all information om försäkringarna. Därför har vi här gjort en förklaring av de svåraste orden och begreppen. Medicinsk Invaliditet Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som orsakas på grund av ett olycksfall. Olycksfallsskada En kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Som olycksfallsskada räknas även hälseneruptur, vridvåld mot knä och smitta p.g.a. fästingbett samt kroppsskada p.g.a. förfrysning, värmeslag eller solsting (kravet på plötslighet bortses från). Prisbasbelopp Prisbasbeloppet (pbb) är ett belopp som används inom skattesystemet, Socialförsäkringen och för att ange ersättningsnivåer för försäkringar. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2013 är prisbasbeloppet satt till kronor. En försäkring anpassad för ditt behov När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller i regel inte efter 65 år. Därför vill vi att du tecknar en Olycksfallsförsäkring 65+. Försäkringen du kan få hos oss ger dig extra trygghet dygnet runt, är helt skattefri och utan självrisk. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om Olycksfall BAS 65+. Fullständiga villkor hittar du på Vi hjälper dig gärna om det är något du undrar över.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Begreppsförklaring En försäkring anpassad för ditt behov 5

4 Olycksfallsförsäkring BAS 65+ En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för ett olycksfall, men vi på SalusAnsvar vill att du ska ha en möjlighet att minska de ekonomiska konsekvenserna som ett olycksfall medför. Olycksfallsförsäkring BAS 65+ ger dig ett bra grundskydd vid både stora och små olyckor. Det bästa med försäkringen:» Ersätter Medicinsk invalidtet bestående nedsatt funktionsförmåga» Ingen självrisk Vem kan teckna försäkringen Försäkringen kan tecknas mellan 65 år och 70 år och kan behållas livet ut. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration utan det räcker att du fyller i en ansökan. För att teckna försäkringen måste du vara folkbokförd i Sverige och omfattas av lagen om allmän försäkring.» Kan behållas livet ut utan någon åldersnedtrappning» Gäller dygnet runt i Norden Vad försäkringen gäller för Försäkringen ersätter nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, om du råkar ut för ett olycksfall. Utöver detta kan du få ersättning för kostnader som inte täcks av samhället, till exempel rehabilitering, hjälpmedel, läke- rese-, tandskade- och merkostnader i samband med olycksfallet. Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden, är skattefri och utan självrisk. Vid tillfällig vistelse (högst ett år) i övriga världen ersätter försäkringen endast bestående funktionsnedsättning och momentet vanprydande ärr. Försäkringsbelopp Ersättningen beräknas på det försäkringsbeloppet som är 3 pbb ( kronor) och anger hur stor ersättning du kan få beroende av grad av nedsatt funktionsförmåga. Försäkringen är värdesäkrad vilket innebär att försäkringsbeloppet och andra ersättningsbelopp som är knutna till prisbasbeloppet följer inflationen. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter 6 Olycksfallsförsäkring BAS 65+ Olycksfallsförsäkring BAS 65+ 7

5 det här ingår i olycksfallsförsäkring bas 65+: Medicinsk invaliditet Försäkringsbelopp 3 pbb, kronor Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Ersättning vid sjukhusvistelse, max 30 dagar Försäkringsbelopp 0,25 % av 1 pbb = 111 kronor/dag Läke-, rese- & tandskadekostnader (Mot kvitto) Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader (Mot kvitto) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kronor Personliga tillhörigheter (Mot kvitto) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kronor Rehabilitering Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kronor Om du skulle få en bestående funktionsnedsättning på grund av en olycksfallsskada, medicinsk invaliditet, lämnas ersättning från försäkringen. Ersättningens storlek är beroende av invaliditetsgraden % invaliditet. Om du efter avslutad läkarbehandling får ett Vanprydande ärr kan ersättning ges för detta. Ersättning vid sjukhusvård utbetalas om du blir inlagd över natt för vård på sjukhus. För samma olycksfall kan ersättning betalas i högst 30 dagar. Ersättning lämnas inte för permissionsdagar, långvariga besök på till exempel akutmottagning eller sjukhusvistelse utanför Norden. Försäkringen ersätter Läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfall. Försäkringen ersätter inte inkomstförlust, kostnader vid sjukdom, kostnader som ersätts från annat håll samt tandskada på grund av tugg- och bitskdor. Ersättning lämnas även för Merkostnader som uppstår om du under sjuktiden till exempel måste anlita någon för att utföra en syssla som du normalt gör, som till exempel rasta hunden, passa barnen eller städa ditt hem. Personliga tillhörigheter som till exempel cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Försäkringen ersätter inte förlust eller skadade personliga tillhörigheter i övrigt och inte specifik sport- eller skyddsutrustning. Medför olycksfallsskadan Rehabilitering som föreskrivits av läkare betalas även den kostnaden i längst fem år från skadetillfället. Räkneexempel ersättning. Karl 67 år har valt att teckna en Olycksfallsförsäkring BAS 65+. Han råkar ut för en halkolycka och ådrar sig en nackskada som kräver operation. Han och får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs hans jacka och glasögon. Trots rehabiliteringsåtgärder har Karl två år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en bestående ned- satt funktionsförmåga som bedöms till 15 %. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 3 pbb x kr = kr. Ersättning vid Sjukhusvård 111 kr per dag. Totalt lämnas ersättning olycksfallsförsäkring bas 65+ Premie per år Försäkringsbelopp Premie Medicinsk invaliditet 3 pbb, kr 302 kr för 10 dygn med kr. Den Medicinska invaliditetsgraden ersätts med 15 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader kr. Läke- och resekostnader enligt kvitto, kr. Jacka och glasögon enligt kvitto, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. Dödsfall Försäkringsbelopp 1 pbb, kronor Om du avlider på grund av olycksfall utbetalas ett Dödsfallsbelopp till dödsboet. 8 Olycksfallsförsäkring BAS 65+ Olycksfallsförsäkring BAS 65+ 9

6 Viktigt att veta om begräns ningar och undantag för försäkringen VIKTIGA BEGREPP Olycksfall kroppsskada, som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Viktiga begränsningar för olycksfall framgår i sin helhet under rubriken Viktiga undantag i försäkringsvillkoren. För att ersättning ska kunna lämnas från försäkringen måste olycksfallet inträffat under tid försäkringen är i kraft. ERSÄTTNINGSMOMENT VID OLYCKSFALLSSKADA INVALIDITETSERSÄTTNING Medicinsk invaliditet. Ersättning utbetalas för bestående nedsättning av kroppsfunktionen orsakad av olycksfallsskada upp till 3 pbb. Ersättningens storlek beror på försäkringsbeloppet (se försäkringsbeskedet) efter eventuell åldersreduktion och hur stor invaliditetsgraden är, %. Ersättning för vanprydande ärr. Ersättning kan lämnas för vanprydande ärr eller utseendemässig förändring. Ersättning lämnas enligt av SalusAnsvar fastställd tabell, dock högst 15 % av invaliditetskapitalet. En förutsättning för ersättning är att skadan är så allvarlig att läkarbehandling har krävts. Ersättning vid sjukhusvistelse. Försäkringen ersätter 0,25 % av 1 pbb per dag, om den försäkrade blir inskriven för vård över natt på sjukhus under tid försäkringen är gällande. Ersättning lämnas från första dagen utan karens. Ersättning för sjukhusvistelse lämnas i högst 30 dagar, för en och samma olycksfallsskada med medicinsk samband. Ersättning lämnas inte för permissionsdagar, långvariga besök på t ex akutmottagningen, om försäkringen inte är gällande och vid sjukhusvistelse utanför Norden. Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel. Ersättning kan lämnas för hjälpmedel och andra rehabiliteringsåtgärder som av läkare föreskrivs som nödvändiga och medicinskt motiverade efter den akuta behandlingstiden i syfte att eftersträva en lägre invaliditetsgrad. Rehabiliteringsersättning betalas längst i fem år efter att olycksfallsskadan inträffade. Maximal ersättning uppgår till 0,5 pbb. Inkomstförlust, förebyggande åtgärder, löpande och återkommande kostnader ersätts inte. Dödsfallsersättning. Ger ersättning om den försäkrade avlider under försäkringstiden, på grund av olycksfallsskadan. Dödsfallsersättningen utbetalas till den försäkrades dödsbo, såvida inte annat skriftligen i särskilt förmånstagarförordnande meddelats till bolaget. Läke-, rese- och tandskadekostnader. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare eller tandläkare inom Norden till följd av olycksfall i längst 5 år efter skadan. Dessutom lämnas ersättning för resor till och från behandling, med den så kallade egenavgiften som tillämpas i hemlandstinget. Kostnader ska verifieras med originalkvitto. Försäkringen ersätter inte privatvård, inkomstförlust, kostnader vid sjukdom, kostnader efter att den definitiva invaliditetsersättningen utbetalats samt tandskada på grund av tugg och bitskador. Merkostnader. Ersättningen är högst 0,5 pbb. Om olycksfallsskadan har krävt läkarbehandling kan den försäkrade under den akuta behandlingstiden, få ersättning för nödvändiga och oundvikliga personliga merkostnader inom Norden. Det kan t ex vara i samband med olycksfallet skadade kläder, glasögon/slipade glas, klocka, hörapparat och cykelhjälm/ ridhjälm. Försäkringen ersätter inte specifik sport eller skyddsutrustning eller förlust av personliga tillhörigheter. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Försäkringen gäller för: vistelse utomlands upp till ett år vistelse utomlands i mer än ett år, om den försäkrade, den försäkrades make/maka, sambo, registrerad partner är: i svensk utlandstjänst hos svenska staten, ett svensk företag eller en svensk ideell förening i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige i tjänst hos internationell organisation som har fast anknytning till Sverige i tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem utlandsstuderande (teoretiska studier) au pair. Försäkringen gäller inte för: läke-, rese-, mer- och tandskadekostnader utanför Norden sveda och värk utanför Norden sjukhusvistelse och akutersättning utanför Norden rehabilitering och hjälpmedel utanför Norden. Vistelse utanför Sverige anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Sverige för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. Om den försäkrade avbryter tjänsten, utlandsstudierna eller avtalad tid som au pair enligt ovan, men väljer att stanna kvar utomlands, upphör försäkringsskyddet vid den tidpunkten. Sport/idrott eller riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte för olycksfall om den försäkrade deltagit i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld verksamhet, som inte kan anses som motion eller fritidssysselsättning av normal omfattning. Nedan ges exempel på riskfylld verksamhet: boxning eller annan kampsport där slag och sparkar ingår tävling eller organiserad träning med motorfordon, motorfarkost eller hastighetskörning klättring på berg, klippa, is och glaciär off-piståkning dykning (avseende större djup än 30 m, ensamdykning, vid avsaknad av ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning) fallskärmshoppning, segelflygning, drakflygning eller andra flygsporter sport/idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare stuntman, eller liknande aktivitet särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande. 10 Viktigt att veta om begräns ningar och undantag för försäkringen Viktigt att veta om begräns ningar och undantag för försäkringen 11

7 Allmänna begränsningar i försäkringens giltighet Allmän information om försäkringarna Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är försäkringsgivaren fri från ansvar. Vid brottslig handling och påverkan av alkohol m.m. Vid olycksfallsskada kan ersättningen reduceras, upphöra eller utebli helt då den försäkrade: uppträtt grovt vårdslöst utfört eller medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. Begränsningen gäller inte om försäkrad var under 18 år eller allvarligt psykiskt störd. Försäkringens giltighet vid krigstillstånd eller politiska oroligheter Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltar i krig eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller skadefall/försäkringsfall som inträffar inom 1 år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Utökad information finns att läsa i försäkringsvillkoren. Vid flygning Försäkringen gäller inte vid flygolycka om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord vid: militärflygning avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning flygning som utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land. Atomkärnreaktion Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som är direkt eller indirekt orsakad av atomkärnreaktion. Terrorhandling Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som orsakats av, står i samband med eller annars är en följd av spridning, användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller till följd av terrorhandling. Force majeure Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå rörande skadefall, skadeutredning eller utbetalning som blivit fördröjd på grund av krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande händelse. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de ersättningsmoment som ingår i SalusAnsvars Villkor för Olycksfallsförsäkring BAS med medicinsk invaliditet, Barn, Vuxen och 65+, Fullständiga villkor kan du beställa genom att kontakta SalusAnsvar kundcenter telefon Skadeanmälan görs per telefon Försäkringsgivare SalusAnsvar Personförsäkring AB med organisationsnummer är försäkringsgivare. Bolaget bedriver försäkringsrörelse och erbjuder i huvudsak individuella riskförsäkringar och gruppförsäkringslösningar och står under Finansinspektionens tillsyn. Var och när försäkringen gäller Försäkringen gäller dygnet runt i Norden. Försäkringen gäller utomlands i upp till ett år för medicinsk invaliditet och vanprydande ärr. Läke-, rese-, tandskadekostnad, sveda och värk, sjukhusvistelse, akutersättning och rehabiliteringsersättning ersätts inte utanför Norden. Tänk därför på att se över reseförsäkringsskyddet vid utlandsresa. Om du flyttar utomlands Ta alltid kontakt med SalusAnsvar om du planerar en utlandsvistelse på mer än ett år. Om du inte längre är folkbokförd i Sverige upphör möjligheten att behålla försäkringen. En sådan flytt ska omgående anmälas till SalusAnsvar. Försäkringsbesked/Giltighet Din försäkring gäller under ett år och förlängs ett år i sänder vid årsförfallodagen genom att du betalar premie för den nya perioden. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringens omfattning, försäkringsbelopp, gällande försäkringsvillkor samt premiens storlek. Det framgår också om försäkringen beviljats med särskilt undantag. Vid årsförfallodagen efter den försäkrades 65 årsdag övergår vuxenolycksfallsförsäkringen till olycksfallsförsäkring 65+. För att ersättning ska kunna lämnas från försäkringen måste olycksfallet inträffat under tid försäkringen är i kraft. Värdesäkring av försäkringsbelopp Vid varje årsförfallodag för försäkringen fastställs de försäkringsbelopp som ska gälla till nästa årsförfallodag. Då tillämpas det prisbasbelopp som gäller för januari det kalenderår aktuell årsförfallodag inträffar (värdesäkring). Hälsodeklaration och ansökan När du ansöker om försäkringen ska en hälsodeklaration fyllas i. Ditt hälsotillstånd måste godkännas av SalusAnsvar. Det är mycket viktigt att lämna fullständiga och riktiga uppgifter på de frågor som ställs i samband med försäkringsansökan. Alla frågor måste besvaras noggrant även om du tycker att frågan eller svaret saknar betydelse. I vissa fall kan det krävas en särskild hälsoprövning eller läkarundersökning. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan konsekvensen bli att försäkringen är ogiltig, att försäkringen sägs upp eller att försäkringsbeloppet reduceras. Hälsodeklarationen och ansökan ska skickas in direkt till SalusAnsvar efter att du undertecknat. Ansökan är giltig i 14 dagar efter undertecknandet. För mer information om hälsodeklarationen och för att beställa den besök eller ring Kundcenter på Oriktiga uppgifter Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats när försäkringen tecknades, kan det leda till att försäkringen blir ogiltig eller att ersättningen minskas. Inskränkningen gäller även för förmånstagare. Premiebetalning Första premien: Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då försäkringsgivaren avsänt krav på premien. Förnyelsepremie: Premien för försäkringarna fastställs för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens sammansättning och skaderesultat. Förnyelsepremie ska betalas senast på periodens första dag. Uppdelning av premiebetalning och autogiro: Utöver vad som anges ovan om premiebetalning 12 Allmänna begränsningar i försäkringens giltighet Allmän information om försäkringarna 13

8 gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Vid betalning via autogiro överförs premien den första bankdagen varje månad från det av försäkringstagaren meddelade bankkontot till försäkringsgivaren. Kan överföring inte ske från angivet bankkonto så aviseras premie för obetald del av försäkringsperioden för inbetalning. Premien ska betalas enligt regler i försäkringsvillkoret. Återbetalning av premie Avslutas försäkringen och premie har betalats i förskott så återbetalas den del som gäller tiden efter att försäkringen upphört. Premier på mindre än 51 kr återbetalas inte. Är försäkringsavtalet ogiltigt enligt 12 kap 2 första stycket i försäkringsavtalslagen, återbetalas inte premie för förfluten tid. Din rätt att säga upp försäkringen Du kan när som helst säga upp en försäkring genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss. Den slutar då att gälla dagen efter det att vi fått din uppsägning. Vår rätt att säga upp försäkringen Betalas inte premien i tid har vi rätt att säga upp försäkringen. Försäkringen upphör 14 dagar efter det att uppsägningen skickats, om inte premien betalas inom denna tid. Om särskilda hinder föreligger kan fristen förlängas med upp till tre månader från uppsägningen, under förutsättning att premie betalas för hela perioden. Rätt till återupplivning av försäkring Har en uppsägning fått verkan, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning, under förutsättning att den obetalda premien betalas inom tre månader från det att försäkringen slutade gälla. Försäkringen börjar då gälla igen från dagen efter betalningen. Detta gäller inte för en nytecknad försäkring. Om du råkar ut för en skada Skada ska anmälas utan dröjsmål på telefon Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning, ska väcka talan mot försäkringsbolaget senast inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid är fristen alltid max sex månader från det att försäkringsgivaren meddelat sitt slutgiltiga ställningstagande. Särskilt om försäkringsförmedling Identitetstuppgifter Försäkringsförmedlare: SalusAnsvar AB ( Salus- Ansvar ), Organisationsnummer Fakta om SalusAnsvar och information om bolagets verksamhet finns på bolagets webbplats: www. salusansvar.se Registrering och tillsyn SalusAnsvar är, avseende skadeförsäkringsklasserna 1-13 samt (direkt), registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, postadress: Sundsvall, e-post: telefon: , webbplats: SalusAnsvar står enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling under Finansinspektionens tillsyn. Beträffande avtal som omfattas av lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljning är Konsumentverket tillsynsmyndighet. Kvalificerade innehav SalusAnsvar äger 100 % av aktierna i SalusAnsvar Personförsäkring AB ( ) och 49 % av aktierna i Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ( ). SalusAnsvars ersättning SalusAnsvar erhåller enligt avtal ersättning från SalusAnsvar Personförsäkring AB för marknadsföring, försäljning, skadereglering samt beståndsvård avseende SalusAnsvar Personförsäkring AB:s produkter. Ersättningen utgår med 16 % på befintligt försäkringsbestånd. SalusAnsvars anställda som arbetar med förmedling av försäkringar erhåller utöver sin grundlön en prestationsbaserad ersättning som till del baseras på antal lösta försäkringar som den anställde förmedlat. Ansvarsförsäkring SalusAnsvar AB är ansvarig för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att SalusAnsvar uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Kund som vill rikta anspråk enligt ovan mot SalusAnsvar AB gör detta genom att sända skriftligt meddelande till SalusAnsvar AB Tullvaktsvägen 11, Stockholm Behandling av personuppgifter Alla personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar behandlas enligt Personuppgiftslagen, PuL. Hanteringen sker i syfte att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, produktutveckling, riskhantering samt genomföra marknadsanalyser och marknadsföring. Uppgifter om icke beviljade försäkringar eller försäkringar som avslutats sparas endast under en begränsad tid. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. SalusAnsvar Personförsäkring AB registrerar även anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm. Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter behöver vi en skriftlig, egenhändigt undertecknad ansökan. Ansökan skickas till SalusAnsvar AB, PUL ansvarig, Stockholm. Om du inte vill ha direktmarknadsföring eller avböja vissa kontaktvägar för marknadsföring, kan du anmäla detta skriftligen till ovanstående adress. Distansavtal Avtal som du som konsument ingår med SalusAnsvar utan att träffa någon från oss personligen, sk distansavtal, omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Exempel på distansavtal är avtal via telefon, svar på brevutskick samt på internet. Information om SalusAnsvars försäkringar finns i denna folder och på Specifik information om premier och eventuella avgifter kan du hitta på försäkringsbesked och faktura. Fakturorna innehåller även anvisningar om sätt för betalning och fullgörande. Premien för en försäkring bygger på de uppgifter som du som försäkringstagare lämnat till oss som försäkringsgivare. Vid premieberäkning tar vi hänsyn till en rad olika faktorer. För personförsäkringar bestäms premien efter s.k. riskbedömning och hänsyn tas till försäkringstagarens ålder och sjukdomshistoria. Ångerrätt Du har 30 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar räknas från den dag du får försäkringsbeskedet. Vid nyttjande av ångerrätt ska försäkringsgivaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Försäkringsgivaren har rätt att begära betalning för den del av en tjänst som tillhandahållits, och även rätt till ersättning för skäliga kostnader för tjänsten för tiden fram till uppsägning. Om du inte är nöjd med vår skadehantering Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Om du av någon anledning tycker att vårt beslut i ett ärende är felaktigt ska du i första hand vända dig till din handläggare och be att få ärendet omprövat. Om du fortfarande är missnöjd kan du begära att få det prövat av: Försäkringsnämnden SalusAnsvar Personförsäkring, Stockholm Personförsäkringsnämnden, telefon Allmänna reklamationsnämnden, telefon Du kan även få rådgivning från Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon Allmän information om försäkringarna

9 Olycksfallsförsäkring BAS 65+ När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller i regel inte efter 65 år. Därför vill vi att du tecknar en Olycksfallsförsäkring 65+. I den här broschyren kan du läsa mer vår olycksfallsförsäkring. Försäkringen du kan få hos oss ger dig extra trygghet dygnet runt, är helt skattefri och utan självrisk. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om Olycksfall BAS 65+. Välkommen att kontakta SalusAnsvar om du har några frågor, telefon Mer information om föräskringen hittar du på Det bästa med försäkringen!» Ersätter Medicinsk invalidtet bestående nedsatt funktionsförmåga» Ingen självrisk» Kan behållas livet ut utan någon åldersnedtrappning» Gäller dygnet runt i Norden Gäller från 1 januari : SA

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2011-03-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01 Olycksfallsförsäkring Gäller avtal tecknade från och med 2012-01-01 2/16 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringens giltighet...4 Sport och

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2011 11 01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer