Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK"

Transkript

1 I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter: Falkenbergs kommun, Lararforbundet, Vision, Kommunal, Vardforbundet samt SACO Narvarande: For arbetsgivaren: Rolf Landholm, ordf. Maj-Lis Wolfhagen Eva-Lena Dahl Jan P Bordahl Carola Andersson Therese Lundgren For arbetstagarorganisationerna: Bengt Erik Johansson, Lararforbundet Maria Jormalm Andersson, Kommunal Rolf Karlsson Soderby, Vision Henrik Hjalmarsson, SACO Jeanette Nystrom, Vardforbundet Ovriga: Paulina Claesson Jenny Larsson-Svenmyr Maria Holmen Protokoll: Justering: Maria Holmen Ordforande och Rolf Karlsson Soderby 1 Genomgang av foregaende protokoll Rolf Landholm gick igenom foregaende CESAK-protokoll fran Aktuella arenden till kommunstyrelsen Rolf Landholm gick igenom arendelistan. Nagra arenden var foremal for information: Arende nr 2: Presentation av Utvardering - Samordnad host- och lokalvardsorganisation. (Peter Albinsson, PwC) Arende nr 13: Manadsrapport och prognos September Arende nr 16: Upphandling av fordon. Arende nr 22: Framtidens hemsjukvard. Arende nr 23: Tillsattning av forvaltningschef till ny serviceforvaltning. 1

2 Arende nr 29: Kommunal borgen till IOGT-NTO. Arende nr 30: Budget for 2015, budgetramar for 2016 och kommunplan for (Paulina Claesson) Utgar! Arende nr 31: Forstudier av forskolor Troingeberg, Stafsinge och Kristineslatt. 3 Genomgang av aktuella samverkansprotokoll Kommunstyrelseforvaltningens protokoll - ej inkommit Kultur-och fritidsfdrvaltningens protokoll Inga kommentarer Milid- och halsoskyddsfdrvaltningens protokoll Rolf Landholm lyfter problemet med las mellan omkladningsrum i Svea kallare. Problemet kommer att atgardas. Barn- och utbildningsforvaltnineens protokoll Inga kommentarer Socialforvaltningens protokoll Vardforbundet, Jeanette Nystrom gor en forhandlingsframstallan till arbetsgivarenheten, Therese Lundgren, gallande 7 i protokollet. 4 Samverkan, MBL 11, Budget 2015 Budgetramar 2016 och Plan 2017 Rolf Landholm paminner om budgethanteringen. Se bilaga 1. Paulina Claesson informerar om utvecklingen av den internationella och svenska ekonomin, samt kommunernas ekonomi. Paulina redogjorde aven for budgetforslaget, budgetramar och plan samt investeringsplan. Hon redovisade ocksa forslaget till namndernas budget och forandringar, samt namndernas nya uppdrag (kommunstyrelsen och socialstyrelsen). Vardforbundet, Jeanette Nystrom ifragasatte andra stycket i socialnamndens budget, gallande HSL-personal. Vision, Rolf Karlsson Sorby menar att det ar en felskrivning. Paulina Claesson sager att hon ska atgarda felet. De fackliga ar inte overens med arbetsgivaren. Skriftliga synpunkter kommer att lamnas och redovisas till KS. Kommunal, Maria Jormalm Andersson menar att kommunals oenighet grundar sig i "Flera anstallda i valfarden" och en skrivelse med denna rubrik kommer att lamnas. Se bilaga 2-. De fackliga ar missnojda over att de fick budgeten utskickad en dag senare an vad som planerats och anser overlag att de vill ha mer tid att satta sig in i budgeten under slutskedet av processen. Rolf Landholm menar att arbetsgivaren och de fackliga kan diskutera tidsperspektivet, men att det kan bli svart att forandra da det ar manga aktorer involverade i processen. Rolf Landholm uppmuntrar de fackliga organisationerna att inkomma med konkreta forslag pa hur arbetet kan bli battre. 2

3 5 Politisk organisation Rolf Landholm informerar om den politiska organisationen. En hel del ar annu oklart. Det pagar en fbrdelning av ordforandeposter mellan M och C. Valberedningens arbete forvantas vara klart den 16 december. Kommunen far aven en ny Servicenamnd. 6 Tillsattning av tjanster Rolf Landholm informerar om pagaende tillsattning av tjanster. Ny naringslivschef blir Jan Melkersson. Servicenamndens forvaltningschef ska tillsattas. Rekryteringen av Administrativ chef ar i slutfasen. Tjansten som VD for bostadsbolaget har annonserats. 7 Onskad sysselsattningsgrad Jenny Larsson-Svenmyr informerar om det pagaende arbetet med projekt onskad sysselsattningsgrad. En enkatundersokning pagar med de enheter inom socialforvaltningen som arbetat med projektet sedan april Utvarderingen beraknas vara klar i mitten av november. Dialogmoten ar inbokade och har paborjats med de enheter i socialforvaltningen som startade upp projektet under varen Pagar under november och december. Arbetsmiljofragor Ovriga fragor Samverkansorganisation allmant Saco, Henrik Hjalmarsson lyfter fram att samverkan kan se valdigt olika ut i olika delar av organisationen och menar att det ar viktigt att se over hur det verkligen fungerar. Flera av de fackliga organisationerna menar att ett problem aven ar att samverkansmoten ofta krockar. Rolf Landholm ger arbetsgivarenheten i uppdrag att tillsammans med facken ta fram ett upplagg for att utvardera samverkan pa ett enkelt satt. Therese Lundgren ska undersoka om det finns nagon lamplig utvarderingsmodell. Vid protokollet Maria Holmen Justering For Falkenbergs kommun For arbetstagarna Rolf Landholm Rolf Karlsson Soderby 3

4 Kommentar till Budget 2015 Investeringarna i nya förskoleavdelningar skulle innebära 7 till 9 nya avdelningar fram till 2017 därtill kommer paviljonger att sättas upp i Stafsinge. Det här räcker inte det behövs 17 st förskoleavdelningar till nu för att komma ner till rikssnittet per avdelning. Investeringsplanen cementerar vår plats i botten av kommuner när det gäller barn per avdelning. Det måste till fler förskoleavdelningar för att möta upp kommunens vision om att växa, för att år 2025 vara uppe i personer. Varför finns det inte med några ventilationsåtgärder i skolan för 2015? Varför vänta till senare med att byta ut ventilationsanläggningar som ändå måste bytas ut. Ge barn och lärare bättre luft redan nu. Vi vill säga äntligen en ny Gymnasieskola fast det var ju ingen nyhet. Den 28 maj i år presenterades storslagna planer för Falkenbergs Gymnasieskola med en beräknad investering på 450 miljoner. Detta har nu bantats till 300 miljoner. Vad har tagits bort från de storslagna planerna? När man ska samordna flera verksamheter i ett kunskaps och kulturcentrum är det viktigt att redan från början låta alla delta på lika villkor, försök har gjorts att få in kulturskolan tidigare inom Gymnasiets väggar utan lyckas. Gör rätt den här gången och låt kulturskolan vara med från början i planeringen. Det är svagt av Alliansen + att skicka över budgetansvaret för internatkostnaderna för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialnämnden vill slippa både myndighetsansvar och kostnader. Ökad personaltäthet i förskolan: det satsas det 3,5 miljoner andra halvåret. Det ser ju positivt ut, men enligt BUNs beräkningar behövs det 21 miljoner för att nå rikssnittet, 5,3 barn per årsarbetare En budget som den här ser alltid positiv ut till en början. Man ser alla satsningar osv tills man inser att budgeten bara jämför sig mot tidigare år. Ta istället och jämför med en annan kommun. Enlig kommun och landstingsdatabasen (Kolada) så satsar Kungsbacka betydligt mer per invånare på förskola och skola Några siffor (2013) Kungsbacka Falkenberg Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 6,0 Nettokostnad förskola, kr/inv Nettokostnad grundskola. kr/inv Ännu en gång har Barn och utbildningsnämnden blivit förlorare i budgetmatchen, det är inte mycket kvar av de tilläggsäskanden som nämnden lämnade inför budgetförhandlingarna. Det är dags att öka ambitionsnivån när det gäller skola. Vill vi ha den bästa skolan så måste vi satsa och då måste satsningen vara att bli bättre än medel. Vi får inte glömma årets nedskärningar: Som effektiviseringskrav 2015 kompenseras inte nämnderna med prisuppräkning för övriga kostnader. Det står ingen summa, men ser vi på kompensationen för prisuppräkningar för 2016 så handlar det om ca 3,5 miljoner för BUNs del. Bengt Erik Johansson Lärarförbundet i Falkenberg

5 Falkenberg avd 018 Synpunkter från Vision angående budget 2015 Eftersom budgeten varje år ska förhandlas med de fackliga organisationerna enl MBL 11, ska arbetstagarorganisationerna få ta del av förslaget minst 8 dagar innan förhandling. Detta har inte skett! För Vision som har medlemmar inom alla förvaltningar innebär detta att vi ej hunnit med att gå igenom nämndernas budgetar från i maj i år och jämföra med kommunens budget. Finns det personalnedskärningar, omorganisationer mm som påverkar som påverkar våra medlemmar? Att säga ja till budgeten på så kort varsel känns inte bra, eftersom vi förtroendevalda har ett ansvar gentemot våra medlemmar. Att det läggs ett effektiviseringskrav på prisuppräkning på övriga kostnader som inte kompenseras 2015 utan först , innebär en nedskärning i budget på ca 9 miljoner. Detta sparkrav är inte specificerat och ingen vet vad detta kan innebära för personal eller organisation. Då det heller inte finns någon konsekvens eller riskanalys kring detta ställer sig Vision mycket skeptiskt till ett sådant förslag. Eftersom det är stort tryck på handläggarna inom LSS och ÄO så ser Vision det som mycket angeläget att tjänsten som finns i budget 2016 tidigareläggs. Rolf Karlsson Söderby Ordförande Vision Falkenberg

6

7

8 Synpunkter på Budget 2015 Mål (medarbetarnas arbetssituation, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m.) är av stort intresse för våra medlemmar. Medarbetarenkäten ger vid handen ett gott resultat men då skall man komma ihåg att svarsbortfallet är cirka 1/3 och kommunens ambition är att höja resultatet med 0,1 eller 0,2 poäng för dessa mål till 2015 vilket får sägas vara lågt ställda förväntningar. Åtgärderna som skall användas inom BUN (PRIO, LEAN, karriärtjänster) m.fl. kan ha sina fördelar men är för klena instrument för att det skall få rejält genomslag på hur medarbetarna har det. För att någon substantiell förändring skall komma till stånd krävs ett helt annat arbete och det tar budgeten inte någon hänsyn till. Även om kostnader för driften ökar så är investeringsplanen det mest anmärkningsvärda. Sammanlagt är det satsningar på arena, kunskapoch kulturcentrum, idrottshallar, vägar och mycket annat som gör att investeringarna går till drygt en miljard. Enligt föredragningen som vi fått så behöver kommunen låna flera hundra miljoner till investeringarna och troligtvis behövs då en effektivisering på driften i slutet av perioden för att betala räntekostnaderna. Det skulle påverka våra medlemmars vardag negativt. Den största investeringen är byggandet av ett kunskaps-och kulturcentrum (Gymnasieskola m.m.). Denna post har dock minskats jämfört med presentationen i maj 2014 då den skulle få kosta 450 miljoner + 60 miljoner i renovering mot 300 miljoner+60 miljoner i renovering i budgetförslaget. Vad har hänt? Blev det billigare än man tänkt sig? Ströks investeringar som man ville ha med från början? Eller vill man inte lägga så mycket som det var tänkt för att få utrymme till andra kostsamma investeringar? Falkenberg Henrik Hjalmarsson, Lärarnas Riksförbund

9 FALKENBERG Samverkansprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-14:00 Nr 1 Samverkansgruppen Miljö- och Hälsoskydd Närvarande Ledamöter Rolf Söderby, VISION Ann-Charlotte Steneryd, Naturvetarna Anders Ramberg, Arbetsgivaren, sekreterare Adjungerad ledamot Sauli Hautakangas, Skyddsombud 3 Paragrafer 1-6 Justering Arbetsgivaren jämte närvarande fackliga ombud Underskrifter Arbetsgivare...J Justerare Justerare CM. Rolf Söderby. Ann-Charlötte Steneryd Justerare

10 Samverkansprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 1 Genomgång av dagordning Inga övriga punkter anmäldes. VISION representant Rolf Söderby meddelade att han måste avvika kl Vi enades om att stryka sista punkten på dagordningen om LEAN och kvalitetssäkringsarbete. 2 Genomgång av föregående protokoll Arbetsgivaren går igenom föregående protokoll. Inga kommentarer. Ärendet En stående punkt på dagordningen är föregående mötesprotokoll 3 Presentation av uppföljning av arbetsmiljön 2013 Arbetsgivaren och skyddsombud Sauli Hautakangas redovisar uppföljningen av den systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med kvalitetshandbok. Se bilaga kring uppföljningen från Ärendet Förvaltningen ska varje år göra en genomgång och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I kvalitetshandbok och rutiner för denna uppföljning behandlas detta uppföljningsarbete i samband med ledningens genomgång, som ska hållas under januari eller februari nästkommande år. Sammanställningen av uppföljningen ska redovisas för samverkansgruppen vid första mötet nästkommande år. 4 Budget och verksamhetsplan för Arbetsgivaren har sänt ut ett förslag till verksamhetsplan för kommande period Arbetsgivaren har också informerat om att man hos kommunstyrelseförvaltningen har lagt önskemål om att de under 2015 anställer kommunikatör som kan bistå miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med resurser upp till en halvtid. Om detta blir aktuellt återstår att se i samband med budgetprocessen. Jiisterandes sign 2(4) Utdragsbestyrkande

11 Samverkansprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun All kostnad som drabbar myndigheten inom sitt myndighetsansvar är idag, helt eller delvis, möjligt att finansieras genom avgifter. Det innebär att extra resurser för kommunikation påverkar timavgiftens storlek. Förslag och yrkanden "Naturvetarna yrkar på att det avsätts medel i form av kommunbidrag till den planerade kommunikatörstjänsten så att kostnaden för tjänsten inte belastar tillsyns-/kontrollverksamheten." Ärendet Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under våren, sedan beslut togs i miljö- och hälsoskyddsnämnden om inriktningen av årets budgetprocess vid marssammanträdet, arbetat på enhetsnivå med planering av kommande verksamhet. Nämnden har behandlat ärendet under mars, april och maj månads sammanträden för slutligt beslut vid junimötet. 5 Information om framtida behov av utannonsering av tjänster m a a föräldraledigheter, annonsering om förestående projektanställning inom område vattenförvaltning med anledning av LOVA-projekt, samt extra handläggarpersonal under sommaren Arbetsgivaren redovisar sina ställningstaganden i samband med tillvägagångsättet vid rekrytering av projektanställning. Tidigare representant för Naturvetarna har deltagit i diskussionerna kring rekrytering, varför arbetsgivaren missat i den fortsatta dialogen och informationen till ny representant. Visstidsanställningarna under sommaren kommer att annonseras externt. De två sommaranställningarna kommer att besättas av Hilde Herrlund och Carin Johansson. Ärendet LOVA Under våren har miljö- och hälsoskyddsnämnden genom förvaltningen ansökt och beviljats medel för ett sk LOVA-bidrag. Bidraget ska användas till att lokalt arbeta med att utveckla bättre sätt att bruka och användanda våra vattendrag, sjöar ni m. Eftersom arbetet kräver speciella färdigheter av handläggarna har det inom enheten för vattenförvaltning och naturvård, samt hos handläggaren för lantbruksfrågor, skett en diskussion kring hur man kan rekrytera en lämplig person för uppdraget. Önskemål från gruppen är att personen ska har erfarenheter av arbete inom länet, och gärna ha arbetat med information och rådgivning. Efter att ha hittat en person har tjänsten utannonserats internt. Två sökande har inkommit. Förutom vår utsedda person har det även inkommit en intern sökande. Den intemsökande anses inte ha de kvalifikationer som önskas. Justerandes sign 3(4) Utdragsbestyrkande

12 Samverkansprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun "Föräldravikariat" Sedan drygt tre veckor sedan informerades arbetsgivaren om att det kommer att ske rekrytering av två personer för s.k. allmänna visstidsanställningar m a a två kommande föräldraledigheter. Dessa två visstidsanstäliningar ska utannonseras externt under sommaren. "Semestervikariat" Under sommaren kommer förvaltningen också ha två extratjänster som miljö- och hälsoskyddsinspektörer i samband med semestrar. Förslag och yrkanden "Naturvetarna yrkar på att de planerade vikariaten och projektanställningen utannonseras externt. Vi anser att det är en förutsättning för att kunna rekrytera den som är mest kompetent för aktuell tjänst. Vi anser att erfarenhet är ett viktigt kriterium vid rekrytering, särskilt med tanke på att två relativt erfarna inspektörer ska ersättas under en längre period." I samband med denna punkt påtalar Naturvetarna följande: "Naturvetarna efterfrågar information, dialog och samverkan inför planering och beslut vid rekrytering av personal." 6 Nästa mötesdatum inför 2014 Tidigare har följande mötestider för 2014 antagits av samverkansgruppen: 25 februari, 27 maj, 30 september och 25 november Justerades sign 4(4) Utdragsbeslyrkande

13 Kultur- och fritidsnämnden Samverkan budget Dnr 2014/92 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret Kanslionhetcn OS- 0 1 DT f Dpi KS2Ö/ L /'^HO\ OV 1 anteckna lämnad information Beslutsunderlag Protokoll kultur-och fritidsförvaltningens samverkanskommitté Sammanfattning Budgetförslaget samverkas enligt MBL 11. De fackliga organisationernas synpunkter ska meddelas nämnderna. Expedieras till: Kommunstyrelsen, strategienheten Kl)

14 Datum FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret K(.irisli(;nhr>tr>n 20H Protokoll samverkan kultur- och fritidsförvaltningen Dnr Dpi o V Datum: Plats: Rådhuset Tid: 13:30-16:00 Parter: Kultur- och fritidsförvaltningen, Vision och Kommunal Närvarande: För arbetsgivaren: J an P Bordahl (ordf.) Carola Andersson (sekr.) Pnr Vision 1 Rolf Svensson Bengt-Arne Carlsson För Kommunal: Till justerare utses: Rolf Svensson 1 Föregående protokoll Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter. MBL 19 Information 2 Ärenden till nämnden Ärenden till nämnden föredrogs. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. MBL 11 Förhandling 3 Budgetförslag Arbetsgivaren gick igenom följande beslutsunderlag till budgeten: Budgetunderlag Sammanställning äskande drift Investeringsplan Sammanställning investeringar Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

15 Materialet skickades också till samverkanskommitténs företrädare per mail eftersom Kommunal inte var representerade på mötet. Synpunkterna presenteras som bilaga till protokollet. Förhandlingen förklaras avslutad. Övrig information 4 Personalinformation Två studentmedarbetare är under rekrytering till muséet. Inriktningarna är antikvarie inom konst respektive föremål. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. Vision pekar på vikten av att informera berörda medarbetare vid rekrytering av studentmedarbetare och om deras uppdrag. 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljön på Falkenbergs Museum är enligt Vision inte bra avseende bland annat arbetsytor och ventilation. Arbetsgivaren hänvisar till att ta upp problemen i kommande arbetsmiljörond. 6 Övriga frågor Inga övriga frågor, Vid protokollet, sekreterare, Carola Andersson: justerare, Jan P Bordahl, arbetsg justerare, Rolf Svensson, Vision Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

16 FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningens samverkanskommitté PROTOKOLL 7/14 Dag: Plats: Närvarande: Lundbergska, stadshuset Malin Krantz Anders Hedenby Daniel Johansson Ingemar Bergstedt Mats Petersson Rolf Karlsson Söderby Anna Hurtig Elin Jambrén Ann-Margret Högberg Annica Sörensen Socialchef, ordförande Sekreterare Controller, 9 Avtalscontroller, 5 Enhetschef, 3-4 Vision FSA Fysioterapeuterna Kommunal Kommunal Paragrafer: Justering (Om protokollet inte justerats senast tisdag den 2 sept anses justering ändå ha skett). För arbetsgivaren: För Vision: För FSA Malin Krantz Rolf Karlsson Söderby Anna Hurtig För Fysioterapeuterna Elin Jambrén För Kommunal För Vårdförbundet Vid protokollet Ann-Margret Högberg Jeanette Nyström Anders Hedenby

17 2 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll. Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter. 3 MBL 19 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet Mats Petersson redovisar förvaltningens förslag till yttrande över motion från Miljöpartiet. Partiet anser att det nya arbetssätt som tillämpas inom kvinnofridsarbetet innebär att man lämnat helhetsperspektivet och endast arbetar med kvinnor som har kontakt med beroendevården. Innebörden i förvaltningens yttrande är att det nya arbetssättet bättre överensstämmer med nationella riktlinjer och Socialstyrelsens allmänna råd och att man nu kan ge ett bättre stöd till kvinnor i akuta situationer. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. 4 Delegationsförändring fritidsaktiviteter Mats Petersson redogör för nya regler i socialtjänstlagen som innebär att hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4-9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning för kostnader för deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället har försörjningsstöd och har haft detta i minst sex månader. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. 5 Ändring i delegationsordningen - entreprenadavtal Ingemar Bergstedt informerar om förslag till delegationsförändring som ger socialchefen rätt att teckna tilläggskontrakt inom av nämnden anvisade ramar avseende tillägg/kompletteringar till beslutade entreprenadavtal enligt LOV och LOU samt bevilja förkortade uppsägningar för tidigare beviljade LOV-kontrakt. Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare är överens om att de beslut socialchefen fattar med stöd av delegation ska anmälas vid samverkan under punkten "Alternativa driftsformer."

18 6 Alternativa driftsformer Socialchefen informerar om att två vårdtyngdsmätningar har gjorts avseende Humana Omsorg AB och Synapsen. För Humanas del föreslår förvaltningen socialnämnden en ekonomisk reglering medan man för Synapsen föreslår att kommunen övertar HSL-arbetet på Berguven. Till vårdtyngdsökningen kopplade äskanden finns med i förvaltningens budgetförslag. 7 Heltidsprojektet Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare är överens om att avvakta med införande av heltidsprojektet vid de äldreomsorgsenheter som får nya chefer under hösten. 8 Arbetsmiljö Kommunal yrkar på att arbetsgivaren vidtar åtgärder på grund av de ökade sjukskrivningarna inom socialförvaltningen. Kommunal vill ha in enhets vis: Sjukskrivningar Korttid/Långtid Skiljer sig sjukskrivningarna på dom som jobbar heltid/deltid? Övertid/fyllnadslön Plus/minustider Lediga dagar, har man fått enligt avtal? Tillbud/arbetskador Hur fungerar Apt? Hur ofta har man Apt? Hur har kompetensutvecklingen varit över tid? Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och FSA instämmer i Kommunals yrkande. Socialchefen informerar om att ett utvecklingsarbete kommer att startas inom hemtjänsten med brett deltagande från arbetslagen i hemtjänsten, enhetschefer m fl. Upplägget framgår av bilaga till protokollet och kommer att omfatta fem heldagar under september - november. Som stöd i processen anlitas konsultföretaget Alamanco.

19 MBL 11 9 Budget Kommunal Med hänsyn till utvecklingen inom äldreomsorgen med ökade sjukskrivningar m m som tagits upp under punkten Arbetsmiljö anser Kommunal att grundbemanningen bör ökas i både hemtjänsten och på särskilda boenden och tecknar oenighet. Vision Det behövs personalförstärkningar inom myndighetsavdelningens biståndsenhet. Med hänsyn till arbetssituationen behövs resurserna redan Vision vill också att arbetsgivaren ser över organisationen när det gäller hur många underställda enhetscheferna ska ha. Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och FSA Arbetstagarorganisationerna anser att de äskade resurserna till HSL-området är otillräckliga och tecknar oenighet. 10 Övriga frågor Fråga från FSA om vad som händer inom projektet "Framtidens hemsjukvård". Socialchefen informerar om att kommunstyrelsen till socialnämnden för yttrande har lämnat förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Region Halland. Förslaget innebär att Region Halland till länets kommuner överlåter regionens skyldighet att erbjuda de som vistas i respektive kommun hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Ärendet behandlas i samverkan och nämnd under september. Förhandlingen förklarades avslutad

20 1 Datum: Protokoll nr 7 FALKENBERG BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS CENTRALA SAMVERKANSGRUPP Tid: kl Plats: Parter: Sammanträdesrummet Barn- och utbildningsförvaltningen Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun genom dess Bara- och utbildningsnämnd å ena sidan samt Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet -SSR, Lärarförbundet, Psykologförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), Skolledarforbundet och Ledarna å andra sidan. Närvaro: Falkenbergs Kommun Lärarförbundet LR Kommunal Skolledarforbundet Akademikerförbundet-SSR Vision Psykologförbundet Vårdförbundet Ledarna Aija Holmstedt-Svensson, Majlis Wolfhagen, Elisabet Nord, Ulf Olsson, Martin Lövström, Hillevi Peterson Bengt Erik Johansson och Joakim Hagström Henrik Hjalmarsson ochhans Hultén Monica Johansson och Maria Jörmalm Andersson Anders Carlsson och Roy Jörgensen Ej närvarande Rolf Söderby Carlsson Ordförande: Aija Holmstedt-Svensson Sekreterare: Majlis Wolfhagen Justering: Monica Johansson, Joakim Hagström, Rolf Söderby, Anders Carlsson och Henrik Hjalmarsson Verksamhetssamverkan förskola Prut Kommunal frågar hur schemaläggning skall göras för föräldramöte/föräldrarådsmöte när PRUT införs på förskolorna. Verksamhetschefen Elisabet Nord meddelar att dessa tider läggs in i ordinarie arbetstid, övertid far inte planeras in. Kommunal menar att det blir rörigt för medlemmarna och att det då tas från tiden de har med barnen. Werners Hage Lärarförbundet framförde att innemiljön på nyöppnade förskolan Werners Hage är fantastisk. Falkenbergs kommun 31! 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

21 2(4) Verksamhetssamverkan grundskola Övningsskolor Det pågår ett samarbete med högskolan i Halmstad gällande övningsskolor. Förslag på övningsskola i Falkenberg är Tånga Montessori. Avtalet är inte klart, ersättningsfrågan diskuteras. Ledningsorganisation 2014/2015. Redovisning av grundskolans ledningsorganisation läsåret 2014/2015. Fanny Gunnarssons vik förläggs dessutom. Lärartjänster Lärarförbundet vill ha en plan för hur Falkenbergs kommun kommer att hantera framtida brist av lärare och främst NO lärare. Verksamhetssamverkan gymnasieskola och övriga frivilliga skolformer Ny personal Fredrik Ogell har anställts som rektor och Daniel Fingal har anställts som schemaläggare. Skolstart Ht 2014 startar 360 elever år 1. Detta motsvarar 75% av antalet 16-åringar i Falkenberg. Ca 30 elever tillkommer från annan kommun. Talen är de högsta hittills på flera år. Ekonomi Frivilliga skolformer - prognos 0 för F ör valtningssamver kan Föregående protokoll Läggs till handlingarna Ekonomi (Hillevi) Månadsuppföljning. Resultat perioden + 7,3 milj. Prognos för året -4 milj som beror på volymökningar och resultatreglering. Arbetsmiljö. (Martin) Tullbroskolan. Hemvisten undersöks. Schubergstorp - färdigställt hela ventilationsombyggnationen. Inflyttning i dagarna. Fajansskolan - Arbetet med golv och ventilationsbyte har gjorts under sommaren. Slöingeskolan - Har haft problem med det kraftiga regnandet. Vatten trängt in i källaren. Vet ej omfattning på skadorna.. Söderskolan - färdigställt förskola i Montessoris gamla lokaler (2 avdelningar) och skolan är placerad i samma byggnad. Zeta har tagit in ytterligare elever i Kulturskolans lokaler. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

22 Hjortsberg - träff med SBK, kommer redovisa resultat senare. 3(4) Werners Hage - allt är färdigställt och Ljungby paviljong har återgått till att vara undervisningslokaler för Lotsen/Rodret. Smedjan - Rivningen klar. Överklagandeprocessen pågår. Länsstyrelsen har gjort avslag på överklagan men ärendet går vidare till Mark- och miljödomstolen. Slätten - Vattenläckage från varmvattenberedare vilket gör att stora delar av förskolan inte kommer att kunna användas under 3 månader. Gymnasiet Hus 1 & 3 Ventilation kopplat till föreläggande från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Salarna i gamla samlingssalen OK! Håller kraven. Hus 5 Nu finns det handlingsplan. Redovisning av denna Hus 7 - Har beställt undersökningar kring huset. Mätningar C02 i fyra klassrum. Skolledarförbundet meddelar att de är missnöjda med hanteringen av Hus 5. Löften har varit utställda men inte infriade. Återkoppling måste ske med SBK. Skolledarförbundet vill att detta även redovisas till Cesak. Ärende MBL 11 Nämndsärende Budget Genomgång av förslag till budget samt investeringsplan Arbetstagarorganisationerna lämnar synpunkter skriftligt till Barn- och utbildningsförvaltningen senast Förhandlingarna avslutades Protokollet anses justerat om synpunkter inte inkommit dessförinnan. Vid protokollet Arja Holmstedt-Svensson Ordförande Majlis Wolfhagen Sekreterare För arbetstagarorganisationerna Kommunal Lärarförbundet LR Skolledarförbundet Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

23 SSR Vision 4(4) Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

24 Från: Rolf Karlsson Söderby Skickat: den 22 augusti :44 Till: Maj-Lis Wolfhagen Ämne: Budget 2015 Eftersom det är få punkter i budgeten som rör våra medlemmar vill vi peka på att även administration etc efter flera års effektivisering har en väldigt ansträngd arbetssituation. Det är viktigt att förvaltningen också utreder och utvecklar de administrativa delarna i satsningen på skolan. Jag tänker både på den kurativa delen och ren administration. Rolf Karlsson Söderby vision Falkenberg Tel Mob

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer