Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK"

Transkript

1 I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter: Falkenbergs kommun, Lararforbundet, Vision, Kommunal, Vardforbundet samt SACO Narvarande: For arbetsgivaren: Rolf Landholm, ordf. Maj-Lis Wolfhagen Eva-Lena Dahl Jan P Bordahl Carola Andersson Therese Lundgren For arbetstagarorganisationerna: Bengt Erik Johansson, Lararforbundet Maria Jormalm Andersson, Kommunal Rolf Karlsson Soderby, Vision Henrik Hjalmarsson, SACO Jeanette Nystrom, Vardforbundet Ovriga: Paulina Claesson Jenny Larsson-Svenmyr Maria Holmen Protokoll: Justering: Maria Holmen Ordforande och Rolf Karlsson Soderby 1 Genomgang av foregaende protokoll Rolf Landholm gick igenom foregaende CESAK-protokoll fran Aktuella arenden till kommunstyrelsen Rolf Landholm gick igenom arendelistan. Nagra arenden var foremal for information: Arende nr 2: Presentation av Utvardering - Samordnad host- och lokalvardsorganisation. (Peter Albinsson, PwC) Arende nr 13: Manadsrapport och prognos September Arende nr 16: Upphandling av fordon. Arende nr 22: Framtidens hemsjukvard. Arende nr 23: Tillsattning av forvaltningschef till ny serviceforvaltning. 1

2 Arende nr 29: Kommunal borgen till IOGT-NTO. Arende nr 30: Budget for 2015, budgetramar for 2016 och kommunplan for (Paulina Claesson) Utgar! Arende nr 31: Forstudier av forskolor Troingeberg, Stafsinge och Kristineslatt. 3 Genomgang av aktuella samverkansprotokoll Kommunstyrelseforvaltningens protokoll - ej inkommit Kultur-och fritidsfdrvaltningens protokoll Inga kommentarer Milid- och halsoskyddsfdrvaltningens protokoll Rolf Landholm lyfter problemet med las mellan omkladningsrum i Svea kallare. Problemet kommer att atgardas. Barn- och utbildningsforvaltnineens protokoll Inga kommentarer Socialforvaltningens protokoll Vardforbundet, Jeanette Nystrom gor en forhandlingsframstallan till arbetsgivarenheten, Therese Lundgren, gallande 7 i protokollet. 4 Samverkan, MBL 11, Budget 2015 Budgetramar 2016 och Plan 2017 Rolf Landholm paminner om budgethanteringen. Se bilaga 1. Paulina Claesson informerar om utvecklingen av den internationella och svenska ekonomin, samt kommunernas ekonomi. Paulina redogjorde aven for budgetforslaget, budgetramar och plan samt investeringsplan. Hon redovisade ocksa forslaget till namndernas budget och forandringar, samt namndernas nya uppdrag (kommunstyrelsen och socialstyrelsen). Vardforbundet, Jeanette Nystrom ifragasatte andra stycket i socialnamndens budget, gallande HSL-personal. Vision, Rolf Karlsson Sorby menar att det ar en felskrivning. Paulina Claesson sager att hon ska atgarda felet. De fackliga ar inte overens med arbetsgivaren. Skriftliga synpunkter kommer att lamnas och redovisas till KS. Kommunal, Maria Jormalm Andersson menar att kommunals oenighet grundar sig i "Flera anstallda i valfarden" och en skrivelse med denna rubrik kommer att lamnas. Se bilaga 2-. De fackliga ar missnojda over att de fick budgeten utskickad en dag senare an vad som planerats och anser overlag att de vill ha mer tid att satta sig in i budgeten under slutskedet av processen. Rolf Landholm menar att arbetsgivaren och de fackliga kan diskutera tidsperspektivet, men att det kan bli svart att forandra da det ar manga aktorer involverade i processen. Rolf Landholm uppmuntrar de fackliga organisationerna att inkomma med konkreta forslag pa hur arbetet kan bli battre. 2

3 5 Politisk organisation Rolf Landholm informerar om den politiska organisationen. En hel del ar annu oklart. Det pagar en fbrdelning av ordforandeposter mellan M och C. Valberedningens arbete forvantas vara klart den 16 december. Kommunen far aven en ny Servicenamnd. 6 Tillsattning av tjanster Rolf Landholm informerar om pagaende tillsattning av tjanster. Ny naringslivschef blir Jan Melkersson. Servicenamndens forvaltningschef ska tillsattas. Rekryteringen av Administrativ chef ar i slutfasen. Tjansten som VD for bostadsbolaget har annonserats. 7 Onskad sysselsattningsgrad Jenny Larsson-Svenmyr informerar om det pagaende arbetet med projekt onskad sysselsattningsgrad. En enkatundersokning pagar med de enheter inom socialforvaltningen som arbetat med projektet sedan april Utvarderingen beraknas vara klar i mitten av november. Dialogmoten ar inbokade och har paborjats med de enheter i socialforvaltningen som startade upp projektet under varen Pagar under november och december. Arbetsmiljofragor Ovriga fragor Samverkansorganisation allmant Saco, Henrik Hjalmarsson lyfter fram att samverkan kan se valdigt olika ut i olika delar av organisationen och menar att det ar viktigt att se over hur det verkligen fungerar. Flera av de fackliga organisationerna menar att ett problem aven ar att samverkansmoten ofta krockar. Rolf Landholm ger arbetsgivarenheten i uppdrag att tillsammans med facken ta fram ett upplagg for att utvardera samverkan pa ett enkelt satt. Therese Lundgren ska undersoka om det finns nagon lamplig utvarderingsmodell. Vid protokollet Maria Holmen Justering For Falkenbergs kommun For arbetstagarna Rolf Landholm Rolf Karlsson Soderby 3

4 Kommentar till Budget 2015 Investeringarna i nya förskoleavdelningar skulle innebära 7 till 9 nya avdelningar fram till 2017 därtill kommer paviljonger att sättas upp i Stafsinge. Det här räcker inte det behövs 17 st förskoleavdelningar till nu för att komma ner till rikssnittet per avdelning. Investeringsplanen cementerar vår plats i botten av kommuner när det gäller barn per avdelning. Det måste till fler förskoleavdelningar för att möta upp kommunens vision om att växa, för att år 2025 vara uppe i personer. Varför finns det inte med några ventilationsåtgärder i skolan för 2015? Varför vänta till senare med att byta ut ventilationsanläggningar som ändå måste bytas ut. Ge barn och lärare bättre luft redan nu. Vi vill säga äntligen en ny Gymnasieskola fast det var ju ingen nyhet. Den 28 maj i år presenterades storslagna planer för Falkenbergs Gymnasieskola med en beräknad investering på 450 miljoner. Detta har nu bantats till 300 miljoner. Vad har tagits bort från de storslagna planerna? När man ska samordna flera verksamheter i ett kunskaps och kulturcentrum är det viktigt att redan från början låta alla delta på lika villkor, försök har gjorts att få in kulturskolan tidigare inom Gymnasiets väggar utan lyckas. Gör rätt den här gången och låt kulturskolan vara med från början i planeringen. Det är svagt av Alliansen + att skicka över budgetansvaret för internatkostnaderna för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialnämnden vill slippa både myndighetsansvar och kostnader. Ökad personaltäthet i förskolan: det satsas det 3,5 miljoner andra halvåret. Det ser ju positivt ut, men enligt BUNs beräkningar behövs det 21 miljoner för att nå rikssnittet, 5,3 barn per årsarbetare En budget som den här ser alltid positiv ut till en början. Man ser alla satsningar osv tills man inser att budgeten bara jämför sig mot tidigare år. Ta istället och jämför med en annan kommun. Enlig kommun och landstingsdatabasen (Kolada) så satsar Kungsbacka betydligt mer per invånare på förskola och skola Några siffor (2013) Kungsbacka Falkenberg Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 6,0 Nettokostnad förskola, kr/inv Nettokostnad grundskola. kr/inv Ännu en gång har Barn och utbildningsnämnden blivit förlorare i budgetmatchen, det är inte mycket kvar av de tilläggsäskanden som nämnden lämnade inför budgetförhandlingarna. Det är dags att öka ambitionsnivån när det gäller skola. Vill vi ha den bästa skolan så måste vi satsa och då måste satsningen vara att bli bättre än medel. Vi får inte glömma årets nedskärningar: Som effektiviseringskrav 2015 kompenseras inte nämnderna med prisuppräkning för övriga kostnader. Det står ingen summa, men ser vi på kompensationen för prisuppräkningar för 2016 så handlar det om ca 3,5 miljoner för BUNs del. Bengt Erik Johansson Lärarförbundet i Falkenberg

5 Falkenberg avd 018 Synpunkter från Vision angående budget 2015 Eftersom budgeten varje år ska förhandlas med de fackliga organisationerna enl MBL 11, ska arbetstagarorganisationerna få ta del av förslaget minst 8 dagar innan förhandling. Detta har inte skett! För Vision som har medlemmar inom alla förvaltningar innebär detta att vi ej hunnit med att gå igenom nämndernas budgetar från i maj i år och jämföra med kommunens budget. Finns det personalnedskärningar, omorganisationer mm som påverkar som påverkar våra medlemmar? Att säga ja till budgeten på så kort varsel känns inte bra, eftersom vi förtroendevalda har ett ansvar gentemot våra medlemmar. Att det läggs ett effektiviseringskrav på prisuppräkning på övriga kostnader som inte kompenseras 2015 utan först , innebär en nedskärning i budget på ca 9 miljoner. Detta sparkrav är inte specificerat och ingen vet vad detta kan innebära för personal eller organisation. Då det heller inte finns någon konsekvens eller riskanalys kring detta ställer sig Vision mycket skeptiskt till ett sådant förslag. Eftersom det är stort tryck på handläggarna inom LSS och ÄO så ser Vision det som mycket angeläget att tjänsten som finns i budget 2016 tidigareläggs. Rolf Karlsson Söderby Ordförande Vision Falkenberg

6

7

8 Synpunkter på Budget 2015 Mål (medarbetarnas arbetssituation, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m.) är av stort intresse för våra medlemmar. Medarbetarenkäten ger vid handen ett gott resultat men då skall man komma ihåg att svarsbortfallet är cirka 1/3 och kommunens ambition är att höja resultatet med 0,1 eller 0,2 poäng för dessa mål till 2015 vilket får sägas vara lågt ställda förväntningar. Åtgärderna som skall användas inom BUN (PRIO, LEAN, karriärtjänster) m.fl. kan ha sina fördelar men är för klena instrument för att det skall få rejält genomslag på hur medarbetarna har det. För att någon substantiell förändring skall komma till stånd krävs ett helt annat arbete och det tar budgeten inte någon hänsyn till. Även om kostnader för driften ökar så är investeringsplanen det mest anmärkningsvärda. Sammanlagt är det satsningar på arena, kunskapoch kulturcentrum, idrottshallar, vägar och mycket annat som gör att investeringarna går till drygt en miljard. Enligt föredragningen som vi fått så behöver kommunen låna flera hundra miljoner till investeringarna och troligtvis behövs då en effektivisering på driften i slutet av perioden för att betala räntekostnaderna. Det skulle påverka våra medlemmars vardag negativt. Den största investeringen är byggandet av ett kunskaps-och kulturcentrum (Gymnasieskola m.m.). Denna post har dock minskats jämfört med presentationen i maj 2014 då den skulle få kosta 450 miljoner + 60 miljoner i renovering mot 300 miljoner+60 miljoner i renovering i budgetförslaget. Vad har hänt? Blev det billigare än man tänkt sig? Ströks investeringar som man ville ha med från början? Eller vill man inte lägga så mycket som det var tänkt för att få utrymme till andra kostsamma investeringar? Falkenberg Henrik Hjalmarsson, Lärarnas Riksförbund

9 FALKENBERG Samverkansprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-14:00 Nr 1 Samverkansgruppen Miljö- och Hälsoskydd Närvarande Ledamöter Rolf Söderby, VISION Ann-Charlotte Steneryd, Naturvetarna Anders Ramberg, Arbetsgivaren, sekreterare Adjungerad ledamot Sauli Hautakangas, Skyddsombud 3 Paragrafer 1-6 Justering Arbetsgivaren jämte närvarande fackliga ombud Underskrifter Arbetsgivare...J Justerare Justerare CM. Rolf Söderby. Ann-Charlötte Steneryd Justerare

10 Samverkansprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 1 Genomgång av dagordning Inga övriga punkter anmäldes. VISION representant Rolf Söderby meddelade att han måste avvika kl Vi enades om att stryka sista punkten på dagordningen om LEAN och kvalitetssäkringsarbete. 2 Genomgång av föregående protokoll Arbetsgivaren går igenom föregående protokoll. Inga kommentarer. Ärendet En stående punkt på dagordningen är föregående mötesprotokoll 3 Presentation av uppföljning av arbetsmiljön 2013 Arbetsgivaren och skyddsombud Sauli Hautakangas redovisar uppföljningen av den systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med kvalitetshandbok. Se bilaga kring uppföljningen från Ärendet Förvaltningen ska varje år göra en genomgång och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I kvalitetshandbok och rutiner för denna uppföljning behandlas detta uppföljningsarbete i samband med ledningens genomgång, som ska hållas under januari eller februari nästkommande år. Sammanställningen av uppföljningen ska redovisas för samverkansgruppen vid första mötet nästkommande år. 4 Budget och verksamhetsplan för Arbetsgivaren har sänt ut ett förslag till verksamhetsplan för kommande period Arbetsgivaren har också informerat om att man hos kommunstyrelseförvaltningen har lagt önskemål om att de under 2015 anställer kommunikatör som kan bistå miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med resurser upp till en halvtid. Om detta blir aktuellt återstår att se i samband med budgetprocessen. Jiisterandes sign 2(4) Utdragsbestyrkande

11 Samverkansprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun All kostnad som drabbar myndigheten inom sitt myndighetsansvar är idag, helt eller delvis, möjligt att finansieras genom avgifter. Det innebär att extra resurser för kommunikation påverkar timavgiftens storlek. Förslag och yrkanden "Naturvetarna yrkar på att det avsätts medel i form av kommunbidrag till den planerade kommunikatörstjänsten så att kostnaden för tjänsten inte belastar tillsyns-/kontrollverksamheten." Ärendet Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under våren, sedan beslut togs i miljö- och hälsoskyddsnämnden om inriktningen av årets budgetprocess vid marssammanträdet, arbetat på enhetsnivå med planering av kommande verksamhet. Nämnden har behandlat ärendet under mars, april och maj månads sammanträden för slutligt beslut vid junimötet. 5 Information om framtida behov av utannonsering av tjänster m a a föräldraledigheter, annonsering om förestående projektanställning inom område vattenförvaltning med anledning av LOVA-projekt, samt extra handläggarpersonal under sommaren Arbetsgivaren redovisar sina ställningstaganden i samband med tillvägagångsättet vid rekrytering av projektanställning. Tidigare representant för Naturvetarna har deltagit i diskussionerna kring rekrytering, varför arbetsgivaren missat i den fortsatta dialogen och informationen till ny representant. Visstidsanställningarna under sommaren kommer att annonseras externt. De två sommaranställningarna kommer att besättas av Hilde Herrlund och Carin Johansson. Ärendet LOVA Under våren har miljö- och hälsoskyddsnämnden genom förvaltningen ansökt och beviljats medel för ett sk LOVA-bidrag. Bidraget ska användas till att lokalt arbeta med att utveckla bättre sätt att bruka och användanda våra vattendrag, sjöar ni m. Eftersom arbetet kräver speciella färdigheter av handläggarna har det inom enheten för vattenförvaltning och naturvård, samt hos handläggaren för lantbruksfrågor, skett en diskussion kring hur man kan rekrytera en lämplig person för uppdraget. Önskemål från gruppen är att personen ska har erfarenheter av arbete inom länet, och gärna ha arbetat med information och rådgivning. Efter att ha hittat en person har tjänsten utannonserats internt. Två sökande har inkommit. Förutom vår utsedda person har det även inkommit en intern sökande. Den intemsökande anses inte ha de kvalifikationer som önskas. Justerandes sign 3(4) Utdragsbestyrkande

12 Samverkansprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun "Föräldravikariat" Sedan drygt tre veckor sedan informerades arbetsgivaren om att det kommer att ske rekrytering av två personer för s.k. allmänna visstidsanställningar m a a två kommande föräldraledigheter. Dessa två visstidsanstäliningar ska utannonseras externt under sommaren. "Semestervikariat" Under sommaren kommer förvaltningen också ha två extratjänster som miljö- och hälsoskyddsinspektörer i samband med semestrar. Förslag och yrkanden "Naturvetarna yrkar på att de planerade vikariaten och projektanställningen utannonseras externt. Vi anser att det är en förutsättning för att kunna rekrytera den som är mest kompetent för aktuell tjänst. Vi anser att erfarenhet är ett viktigt kriterium vid rekrytering, särskilt med tanke på att två relativt erfarna inspektörer ska ersättas under en längre period." I samband med denna punkt påtalar Naturvetarna följande: "Naturvetarna efterfrågar information, dialog och samverkan inför planering och beslut vid rekrytering av personal." 6 Nästa mötesdatum inför 2014 Tidigare har följande mötestider för 2014 antagits av samverkansgruppen: 25 februari, 27 maj, 30 september och 25 november Justerades sign 4(4) Utdragsbeslyrkande

13 Kultur- och fritidsnämnden Samverkan budget Dnr 2014/92 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret Kanslionhetcn OS- 0 1 DT f Dpi KS2Ö/ L /'^HO\ OV 1 anteckna lämnad information Beslutsunderlag Protokoll kultur-och fritidsförvaltningens samverkanskommitté Sammanfattning Budgetförslaget samverkas enligt MBL 11. De fackliga organisationernas synpunkter ska meddelas nämnderna. Expedieras till: Kommunstyrelsen, strategienheten Kl)

14 Datum FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret K(.irisli(;nhr>tr>n 20H Protokoll samverkan kultur- och fritidsförvaltningen Dnr Dpi o V Datum: Plats: Rådhuset Tid: 13:30-16:00 Parter: Kultur- och fritidsförvaltningen, Vision och Kommunal Närvarande: För arbetsgivaren: J an P Bordahl (ordf.) Carola Andersson (sekr.) Pnr Vision 1 Rolf Svensson Bengt-Arne Carlsson För Kommunal: Till justerare utses: Rolf Svensson 1 Föregående protokoll Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter. MBL 19 Information 2 Ärenden till nämnden Ärenden till nämnden föredrogs. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. MBL 11 Förhandling 3 Budgetförslag Arbetsgivaren gick igenom följande beslutsunderlag till budgeten: Budgetunderlag Sammanställning äskande drift Investeringsplan Sammanställning investeringar Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

15 Materialet skickades också till samverkanskommitténs företrädare per mail eftersom Kommunal inte var representerade på mötet. Synpunkterna presenteras som bilaga till protokollet. Förhandlingen förklaras avslutad. Övrig information 4 Personalinformation Två studentmedarbetare är under rekrytering till muséet. Inriktningarna är antikvarie inom konst respektive föremål. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. Vision pekar på vikten av att informera berörda medarbetare vid rekrytering av studentmedarbetare och om deras uppdrag. 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljön på Falkenbergs Museum är enligt Vision inte bra avseende bland annat arbetsytor och ventilation. Arbetsgivaren hänvisar till att ta upp problemen i kommande arbetsmiljörond. 6 Övriga frågor Inga övriga frågor, Vid protokollet, sekreterare, Carola Andersson: justerare, Jan P Bordahl, arbetsg justerare, Rolf Svensson, Vision Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

16 FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningens samverkanskommitté PROTOKOLL 7/14 Dag: Plats: Närvarande: Lundbergska, stadshuset Malin Krantz Anders Hedenby Daniel Johansson Ingemar Bergstedt Mats Petersson Rolf Karlsson Söderby Anna Hurtig Elin Jambrén Ann-Margret Högberg Annica Sörensen Socialchef, ordförande Sekreterare Controller, 9 Avtalscontroller, 5 Enhetschef, 3-4 Vision FSA Fysioterapeuterna Kommunal Kommunal Paragrafer: Justering (Om protokollet inte justerats senast tisdag den 2 sept anses justering ändå ha skett). För arbetsgivaren: För Vision: För FSA Malin Krantz Rolf Karlsson Söderby Anna Hurtig För Fysioterapeuterna Elin Jambrén För Kommunal För Vårdförbundet Vid protokollet Ann-Margret Högberg Jeanette Nyström Anders Hedenby

17 2 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll. Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter. 3 MBL 19 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet Mats Petersson redovisar förvaltningens förslag till yttrande över motion från Miljöpartiet. Partiet anser att det nya arbetssätt som tillämpas inom kvinnofridsarbetet innebär att man lämnat helhetsperspektivet och endast arbetar med kvinnor som har kontakt med beroendevården. Innebörden i förvaltningens yttrande är att det nya arbetssättet bättre överensstämmer med nationella riktlinjer och Socialstyrelsens allmänna råd och att man nu kan ge ett bättre stöd till kvinnor i akuta situationer. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. 4 Delegationsförändring fritidsaktiviteter Mats Petersson redogör för nya regler i socialtjänstlagen som innebär att hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4-9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning för kostnader för deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället har försörjningsstöd och har haft detta i minst sex månader. Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen. 5 Ändring i delegationsordningen - entreprenadavtal Ingemar Bergstedt informerar om förslag till delegationsförändring som ger socialchefen rätt att teckna tilläggskontrakt inom av nämnden anvisade ramar avseende tillägg/kompletteringar till beslutade entreprenadavtal enligt LOV och LOU samt bevilja förkortade uppsägningar för tidigare beviljade LOV-kontrakt. Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare är överens om att de beslut socialchefen fattar med stöd av delegation ska anmälas vid samverkan under punkten "Alternativa driftsformer."

18 6 Alternativa driftsformer Socialchefen informerar om att två vårdtyngdsmätningar har gjorts avseende Humana Omsorg AB och Synapsen. För Humanas del föreslår förvaltningen socialnämnden en ekonomisk reglering medan man för Synapsen föreslår att kommunen övertar HSL-arbetet på Berguven. Till vårdtyngdsökningen kopplade äskanden finns med i förvaltningens budgetförslag. 7 Heltidsprojektet Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare är överens om att avvakta med införande av heltidsprojektet vid de äldreomsorgsenheter som får nya chefer under hösten. 8 Arbetsmiljö Kommunal yrkar på att arbetsgivaren vidtar åtgärder på grund av de ökade sjukskrivningarna inom socialförvaltningen. Kommunal vill ha in enhets vis: Sjukskrivningar Korttid/Långtid Skiljer sig sjukskrivningarna på dom som jobbar heltid/deltid? Övertid/fyllnadslön Plus/minustider Lediga dagar, har man fått enligt avtal? Tillbud/arbetskador Hur fungerar Apt? Hur ofta har man Apt? Hur har kompetensutvecklingen varit över tid? Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och FSA instämmer i Kommunals yrkande. Socialchefen informerar om att ett utvecklingsarbete kommer att startas inom hemtjänsten med brett deltagande från arbetslagen i hemtjänsten, enhetschefer m fl. Upplägget framgår av bilaga till protokollet och kommer att omfatta fem heldagar under september - november. Som stöd i processen anlitas konsultföretaget Alamanco.

19 MBL 11 9 Budget Kommunal Med hänsyn till utvecklingen inom äldreomsorgen med ökade sjukskrivningar m m som tagits upp under punkten Arbetsmiljö anser Kommunal att grundbemanningen bör ökas i både hemtjänsten och på särskilda boenden och tecknar oenighet. Vision Det behövs personalförstärkningar inom myndighetsavdelningens biståndsenhet. Med hänsyn till arbetssituationen behövs resurserna redan Vision vill också att arbetsgivaren ser över organisationen när det gäller hur många underställda enhetscheferna ska ha. Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och FSA Arbetstagarorganisationerna anser att de äskade resurserna till HSL-området är otillräckliga och tecknar oenighet. 10 Övriga frågor Fråga från FSA om vad som händer inom projektet "Framtidens hemsjukvård". Socialchefen informerar om att kommunstyrelsen till socialnämnden för yttrande har lämnat förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Region Halland. Förslaget innebär att Region Halland till länets kommuner överlåter regionens skyldighet att erbjuda de som vistas i respektive kommun hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Ärendet behandlas i samverkan och nämnd under september. Förhandlingen förklarades avslutad

20 1 Datum: Protokoll nr 7 FALKENBERG BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS CENTRALA SAMVERKANSGRUPP Tid: kl Plats: Parter: Sammanträdesrummet Barn- och utbildningsförvaltningen Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun genom dess Bara- och utbildningsnämnd å ena sidan samt Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet -SSR, Lärarförbundet, Psykologförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), Skolledarforbundet och Ledarna å andra sidan. Närvaro: Falkenbergs Kommun Lärarförbundet LR Kommunal Skolledarforbundet Akademikerförbundet-SSR Vision Psykologförbundet Vårdförbundet Ledarna Aija Holmstedt-Svensson, Majlis Wolfhagen, Elisabet Nord, Ulf Olsson, Martin Lövström, Hillevi Peterson Bengt Erik Johansson och Joakim Hagström Henrik Hjalmarsson ochhans Hultén Monica Johansson och Maria Jörmalm Andersson Anders Carlsson och Roy Jörgensen Ej närvarande Rolf Söderby Carlsson Ordförande: Aija Holmstedt-Svensson Sekreterare: Majlis Wolfhagen Justering: Monica Johansson, Joakim Hagström, Rolf Söderby, Anders Carlsson och Henrik Hjalmarsson Verksamhetssamverkan förskola Prut Kommunal frågar hur schemaläggning skall göras för föräldramöte/föräldrarådsmöte när PRUT införs på förskolorna. Verksamhetschefen Elisabet Nord meddelar att dessa tider läggs in i ordinarie arbetstid, övertid far inte planeras in. Kommunal menar att det blir rörigt för medlemmarna och att det då tas från tiden de har med barnen. Werners Hage Lärarförbundet framförde att innemiljön på nyöppnade förskolan Werners Hage är fantastisk. Falkenbergs kommun 31! 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

21 2(4) Verksamhetssamverkan grundskola Övningsskolor Det pågår ett samarbete med högskolan i Halmstad gällande övningsskolor. Förslag på övningsskola i Falkenberg är Tånga Montessori. Avtalet är inte klart, ersättningsfrågan diskuteras. Ledningsorganisation 2014/2015. Redovisning av grundskolans ledningsorganisation läsåret 2014/2015. Fanny Gunnarssons vik förläggs dessutom. Lärartjänster Lärarförbundet vill ha en plan för hur Falkenbergs kommun kommer att hantera framtida brist av lärare och främst NO lärare. Verksamhetssamverkan gymnasieskola och övriga frivilliga skolformer Ny personal Fredrik Ogell har anställts som rektor och Daniel Fingal har anställts som schemaläggare. Skolstart Ht 2014 startar 360 elever år 1. Detta motsvarar 75% av antalet 16-åringar i Falkenberg. Ca 30 elever tillkommer från annan kommun. Talen är de högsta hittills på flera år. Ekonomi Frivilliga skolformer - prognos 0 för F ör valtningssamver kan Föregående protokoll Läggs till handlingarna Ekonomi (Hillevi) Månadsuppföljning. Resultat perioden + 7,3 milj. Prognos för året -4 milj som beror på volymökningar och resultatreglering. Arbetsmiljö. (Martin) Tullbroskolan. Hemvisten undersöks. Schubergstorp - färdigställt hela ventilationsombyggnationen. Inflyttning i dagarna. Fajansskolan - Arbetet med golv och ventilationsbyte har gjorts under sommaren. Slöingeskolan - Har haft problem med det kraftiga regnandet. Vatten trängt in i källaren. Vet ej omfattning på skadorna.. Söderskolan - färdigställt förskola i Montessoris gamla lokaler (2 avdelningar) och skolan är placerad i samma byggnad. Zeta har tagit in ytterligare elever i Kulturskolans lokaler. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

22 Hjortsberg - träff med SBK, kommer redovisa resultat senare. 3(4) Werners Hage - allt är färdigställt och Ljungby paviljong har återgått till att vara undervisningslokaler för Lotsen/Rodret. Smedjan - Rivningen klar. Överklagandeprocessen pågår. Länsstyrelsen har gjort avslag på överklagan men ärendet går vidare till Mark- och miljödomstolen. Slätten - Vattenläckage från varmvattenberedare vilket gör att stora delar av förskolan inte kommer att kunna användas under 3 månader. Gymnasiet Hus 1 & 3 Ventilation kopplat till föreläggande från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Salarna i gamla samlingssalen OK! Håller kraven. Hus 5 Nu finns det handlingsplan. Redovisning av denna Hus 7 - Har beställt undersökningar kring huset. Mätningar C02 i fyra klassrum. Skolledarförbundet meddelar att de är missnöjda med hanteringen av Hus 5. Löften har varit utställda men inte infriade. Återkoppling måste ske med SBK. Skolledarförbundet vill att detta även redovisas till Cesak. Ärende MBL 11 Nämndsärende Budget Genomgång av förslag till budget samt investeringsplan Arbetstagarorganisationerna lämnar synpunkter skriftligt till Barn- och utbildningsförvaltningen senast Förhandlingarna avslutades Protokollet anses justerat om synpunkter inte inkommit dessförinnan. Vid protokollet Arja Holmstedt-Svensson Ordförande Majlis Wolfhagen Sekreterare För arbetstagarorganisationerna Kommunal Lärarförbundet LR Skolledarförbundet Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

23 SSR Vision 4(4) Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

24 Från: Rolf Karlsson Söderby Skickat: den 22 augusti :44 Till: Maj-Lis Wolfhagen Ämne: Budget 2015 Eftersom det är få punkter i budgeten som rör våra medlemmar vill vi peka på att även administration etc efter flera års effektivisering har en väldigt ansträngd arbetssituation. Det är viktigt att förvaltningen också utreder och utvecklar de administrativa delarna i satsningen på skolan. Jag tänker både på den kurativa delen och ren administration. Rolf Karlsson Söderby vision Falkenberg Tel Mob

Arbetsgivarenheten 2013-05-02. Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK

Arbetsgivarenheten 2013-05-02. Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK 1 Q J_1 Q L_1 Q L_i Q L_1 Q / Falkenbergs kommun Arbetsgivarenheten PROTOKOLL 2013-05-02 Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK Dag: onsdagen den 2 maj 2013. Parter: Falkenbergs kommun,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2012-11-13 Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef Susanne Winroth sekreterare Heinrich Schöpf

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2012-01-10 Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef sekreterare Ola Götesson verksamhetschef Stöd

Läs mer

Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK

Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK \QJ lqj 10/ IQJ \Q Falkenbergs kommun Arbetsgivarenheten PROTOKOLL 2012-10-31 n Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK Dag: onsdagen den 31 oktober 2012. Parter: Falkenbergs kommun, Lärarförbundet,

Läs mer

vision Falken bergs ko mm un Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016

vision Falken bergs ko mm un Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016 vision Falken bergs ko mm un "sforof Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016 De senaste årens effektiviseringar har börjat få en negativ konsekvens på framförallt arbetsmiljön för många tjänstemän,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2017-03-21 Plats: Upplevelsen Närvarande: Johan Klingborg Ordförande Susanne Winroth Sekreterare Daniel Johansson Tf. adm.

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 10/11 Centrala samverkanskommittén - CESAK. Jan Fritz Ekonomichef 1-5

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 10/11 Centrala samverkanskommittén - CESAK. Jan Fritz Ekonomichef 1-5 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 10/11 Centrala samverkanskommittén - CESAK Dag: 2016-11-02 Plats: Närvarande: Upplevelsen Charlotte Johansson Kommunchef Therese Lundgren Personalchef Jan Fritz Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-08-24 1 Innehållsförteckning Ärende 81 Information om projekt arbetsglädje ger bra arbetsmiljö... 3 82 Månadsuppföljning juli... 4 83 Avgifter... 5 84 Budget 2017... 6 85 Informationsärenden... 8

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

A rbetsgivarenheten 2013-10-30. Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK. Dag: onsdagen den 3 0 oktober 2013.

A rbetsgivarenheten 2013-10-30. Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK. Dag: onsdagen den 3 0 oktober 2013. Falkenbergs kommun A rbetsgivarenheten PROTOKOLL 2013-10-30 Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK Dag: onsdagen den 3 0 oktober 2013. Parter: Närvarande: För arbetsgivaren: Rolf Landholm,

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/11 Socialförvaltningens samverkanskommitté

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/11 Socialförvaltningens samverkanskommitté FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 1/11 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2011-01-11 Plats: Rörbeckska rummet, stadshuset Närvarande: Sergio Garay socialchef Heinrich Schöpf planeringschef 1, 6-8

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Anna Sech

Underskrifter Sekreterare... Anna Sech Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2016-08-18 Sammanträdestid 14:00-17:00 Servicenämnden Närvarande ledamöter Charlotta Jonson (M), ordförande Yen Gunnarsson (S), vice ordförande Bengt Wernersson (C) Majvor

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (7) 2016-04-05 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande Förvaltningen Lars Arvidsson stadsdelsdirektör Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg Toni Mellblom, avdelningschef

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2007-10-11 Cesam Ansvarig: Personalchef Revideras: Följas upp: SAMVERKANSAVTAL Vårt lokala avtal bygger på synsättet från

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

MBL 11- Budgetramar 2015- statfanstorps kommun

MBL 11- Budgetramar 2015- statfanstorps kommun PROTOKOLL 2014-11-04 -::.-:---:-0. tanenr 2014 ~11-1 1 1 (5) MBL 11- Budgetramar 2015- statfanstorps kommun Närvarande: Staffanstorps Kommun LR Lärarförbundet Vårdförbundet Ingalill Hellberg, kommundirektör

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2014-10-23 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 23 oktober 2014, kl 10.00 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Ann-Sophie Svedhem, Ordförande,

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (5) 2013-09-17 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande: Förvaltningen Maria Mannerholm stadsdelsdirektör, Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg i egen regi, Gunnar

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 3 juni 2015, kl 09.30 12.00 Plats: Trådgården, Psykiatristaben Varberg Närvarande: Ove Larsson Ordförande Ann-Sophie

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Donjeta Mlinaku (S) Claës Ljung (M)

Lars Fagerström (FP) Donjeta Mlinaku (S) Claës Ljung (M) Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sammanträdestid 08.00-12.10 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (C), ordförande Per-Gunnar Andersson (S), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56 1(6) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-11:00 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

~"-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00

~-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan Sammanträdesdatum 2015-09-11 Diarienummer 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Beslutande Ledamöter Lena Wallentheim Mats Sturesson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2016-11-03 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 16 november 2016 kl.13.30 på

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-09-06 Sammanträdestid 08.00-11.10 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Överföring av projektansvaret för Steget vidare. (ARGUS 58) KS

Överföring av projektansvaret för Steget vidare. (ARGUS 58) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 1 Överföring av projektansvaret för Steget vidare. (ARGUS 58) KS 2015-121. KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-09:30 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (7) 2016-05-12 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör Anneli Hilmersson, Medborgarservice Britt Karlsson, Förskola och fritid, tf.

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sammanträdestid 13.15 - Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta Jonson

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10 Ulf Eriksson, ordförande (s) Annsofi Ramevik (s) Siv Friedmann Björk (c) Sandra Sjöberg (s), tjänstgörande ersättare Therese Leufvén

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (5) 2015-05-12 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande Förvaltningen Maria Mannerholm stadsdelsdirektör Ingrid Widebäck avdelningschef social omsorg Yvonne Goldberg avdelningschef

Läs mer

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Protokoll CSG ÄNGI-:I.HOI.MS KOMMUN 2015-10-12 Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Plats: Sammanträdesrum Blå Närvarande: F ör arbetsgivaren Lilian Eriksson, ordförande Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2017-10-19 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-16.30 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Anneli Eskilandersson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer