Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda"

Transkript

1 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91

2 92

3 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1

4 Innehåll Inledning 3 1. Om Lärarnas Riksförbund 4 Medlemmarna 5 Organisationen 7 Lokalavdelningen 7 Kommunföreningen den interna föreningsverksamheten 9 Kommunföreningen och den särskilda föreningen det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet 9 Distrikten 10 Kongressen 11 Förbundsrådet 11 Tjänstemännen Att vara ombud 14 Förbundets stöd 16 Ombudsetik 18 Tillgänglighet Föreningsverksamheten 20 Rekrytera och behålla medlemmar 21 Lokal opinionsbildning 23 Anslag och ekonomi 23 Verksamhetsplan och budget Det fackliga uppdraget 26 Förutsättningar för uppdraget 27 Lärarnas Riksförbunds stadgar 28 Lokal förhandling och samverkan 29 Arbetsmiljöarbete 30 Lokal partsställning 30 Central förhandling Den fackliga tiden 32 Ideellt arbete 33 Lag och kollektivavtal Praktiska tips 36 Ett personligt bemötande 37 Fackmöten på arbetstid 37 Utse fler ombud 38 Skola in nya ombud 38 Att hantera sina olika roller 38 Effektiva möten 39 Övernattning 39 2

5 Inledning Merparten av allt fackligt arbete inom Lärarnas Riksförbund utförs av förtroendevalda ombud. Förbundets regionalt och centralt anställda tjänstemän är specialistfunktioner som utgör stöd för de förtroendevalda ombuden. Att bli vald till ombud i Lärarnas Riksförbund är ett uttryck för medlemmarnas stora förtroende. Våra ombud medverkar till att Lärarnas Riksförbund uppfattas som en professionell facklig organisation, där lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar och stanna kvar hela sitt yrkesverksamma liv. Med denna skrift vill förbundet beskriva uppdraget att vara ombud för Lärarnas Riksförbund samt ge ombuden stöd i det fackliga arbetet. Välkommen att vara ombud i Lärarnas Riksförbund! 3

6 4

7 1 Om Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund är ett yrkesförbund, som enbart ansluter behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi samarbetar naturligtvis med alla yrkesgrupper som arbetar i skolan, till exempel med rektorer, men eftersom arbetsgivare och vi har olika fackliga intressen att bevaka tillhör vi olika fackförbund. Med en homogen medlemsgrupp är det lättare för ombuden att driva och vara experter på medlemmarnas specifika frågor. Dit hör lönevillkoren och övriga villkor i arbetet, liksom professionsfrågorna. Lärarnas Riksförbunds mål i det fackliga arbetet är en uppvärdering av lärares och studie- och yrkesvägledares yrkesstatus, så att medlemmarnas löne- och anställningsvillkor svarar mot deras utbildning, ansvar och samhällsvärde. Medlemmarna Det är medlemmarnas energi och idéer som styr förbundets väg. Genom en stabil medlemstillväxt sedan starten 1884, fortsätter Lärarnas Riksförbund att vara den starkaste rösten i skoldebatten. Kraften och engagemanget i medlemskåren kom- 5

8 municeras genom en tydlig och effektiv intern organisation och snabba kontaktvägar. Lärarnas Riksförbund är en ideell organisation. En ideell organisation bygger på att de som väljer att vara medlemmar delar samma åsikter och idébas. För Lärarnas Riksförbund gäller att lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar för att de delar förbundets uppfattningar och målsättningar. I en annan bemärkelse skulle ett fackförbund i vissa avseenden kunna liknas vid ett tjänsteproducerande företag, vilket verkar på en marknad, i konkurrens med andra liknande företag. Fackförbundet kan sägas erbjuda ett paket med förmåner till medlemmarna, bestående av kollektivavtalade anställningsvillkor, tjänstepensioner och försäkringar samt fackligt stöd och rådgivning vid behov. I paketet ingår också komponenter av mera immateriell karaktär, som politisk påverkan, opinionsbildning och professionellt utbyte och utveckling. Därtill kommer sådant som många värderar i vilket föreningssammanhang som helst, sådant som har med gemenskap och känsla av samhörighet att göra. Alla dessa aspekter av det fackliga medlemskapet kan sägas utgöra förbundets totala erbjudande till faktiska och presumtiva medlemmar. Eftersom Lärarnas Riksförbund är påtagligt konkurrensutsatt, från andra organisationer och från alternativet att inte alls vara medlem i något fackförbund, behöver vårt medlemserbjudande ständigt utvecklas och förbättras. Det måste också dagligen kommuniceras så effektivt som möjligt. Mot bakgrund av allt detta är förbundets företrädare, valda ombud såväl som anställda, både producenter, leverantörer och marknadsförare av förbundets medlemserbjudande. Alla förbundets företrädare måste känna att de både kan och vill verka som ambassadörer för Lärarnas Riksförbund. 6

9 Organisationen Att Lärarnas Riksförbund, i likhet med andra fackliga organisationer, är en så kallad ideell förening, innebär att förbundet har bildats genom att medlemmarna antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer. En ideell förening står och faller med sina medlemmar. Lärarnas Riksförbund är helt beroende av att lärare och studie- och yrkesvägledare varje månad väljer att stå fast vid sitt medlemskap och betala sina medlemsavgifter. Av lika stor vikt är att dessa medlemmar ger ett antal kollegor förtroendet att i förbundets namn representera dem och föra deras talan. Detta förutsätter att det också finns ett antal medlemmar som under en period av sin yrkesverksamma tid är beredda att göra en facklig insats och ta emot, utveckla och förvalta det ideella förtroendeuppdraget. Lärarnas Riksförbund återfinns i Sveriges samtliga geografiska kommuner. Där bedriver förbundet dels intern föreningsverksamhet, dels arbetsgivarrelaterat fackligt arbete för medlemmarnas räkning. Lokalavdelningen Basen i Lärarnas Riksförbunds organisation är lokalavdelningen. Oavsett om arbetsgivaren är en kommun, ett landsting, ett gymnasieförbund, ett privat företag eller en statlig myndighet bildar Lärarnas Riksförbunds medlemmar lokalavdelningar på sina arbetsplatser. Lokalavdelningen utser lokalombud och skyddsombud. Ombuden företräder medlemmarna på den egna arbetsplatsen. Att samverka med arbetsgivaren omkring tjänstefördelning, läsårsplanering och arbetsmiljö och ge stöd till enskilda medlemmar är exempel på lokalombudens och skyddsombudens fackliga arbetsuppgifter. 7

10 Så är Lärarnas Riksförbund uppbyggt Kongress Hålls vart fjärde år Förbundsråd Hålls årligen mellan kongresserna Förbundsstyrelse Distrikt Arbetsgivarrelaterat arbete Kommunförening Kommunombud Samverkan, förhandling, lokala avtal, individärenden etc. Medlemmar vid kommunala skolor Intern föreningsverksamhet Kommunförening Ordförande Förbundsdemokrati, rekrytering, medlemsaktiviteter, opinionsbildning etc. Alla medlemmar oavsett huvudman Arbetsgivarrelaterat arbete Särskild förening Föreningsombud Samverkan, förhandling, lokala avtal, individärenden etc. Medlemmar vid fristående och statliga skolor, landsting och gymnasieförbund Lokalavdelning Lokalavdelning Lokalavdelning Lokalavdelning Lokalavdelning Lokalavdelning 8

11 Kommunföreningen den interna föreningsverksamheten Lärarnas Riksförbunds interna föreningsverksamhet består huvudsakligen av ideellt arbete. Hit hör till exempel förbundsdemokratiska frågor, medlemsaktiviteter och rekrytering. Föreningsarbetet finansieras av medlemsavgiften och ges som ekonomiskt anslag från förbundet till kommunföreningen. Den interna föreningsverksamheten i Lärarnas Riksförbund är lika för alla medlemmar, oavsett vilken typ av arbetsgivare medlemmarna arbetar hos kommunal, privat eller statlig. Därför kan de i den delen av sitt fackliga medlemskap få sina intressen tillgodosedda inom en och samma förening, Lärarnas Riksförbunds kommunförening. Den interna föreningsverksamheten leds av kommunföreningens ordförande. Det är viktigt att involvera alla medlemmar i den interna föreningsverksamheten, oavsett vilken typ av arbetsgivare de har. Detta ställer särskilda krav på kommunföreningen när det gäller att informera och engagera medlemmar med annan arbetsgivare än kommunen. Antalet olika arbetsgivare i kommunen påverkar komplexiteten i kommunföreningens interna föreningsverksamhet. Ju fler olika arbetsgivare det finns, desto komplexare blir verksamheten. Kommunföreningen och den särskilda föreningen det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet Det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet, såsom förhandling, samverkan, tecknande av lokala kollektivavtal och individärenden, ser olika ut hos olika typer av arbetsgivare kommunal, privat eller statlig. 9

12 För att det fackliga arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt hos olika arbetsgivare, kan förbundsstyrelsen bevilja en grupp medlemmar, som har en annan arbetsgivare än kommunen, att bilda en särskild förening hos sin arbetsgivare. I det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren representeras Lärarnas Riksförbund av kommunföreningen när arbetsgivaren är en kommun och av den särskilda föreningen när arbetsgivaren är ett gymnasieförbund, landsting eller privat företag samt när arbetsgivaren är en statlig myndighet. Inför arbetsgivaren företräds kommunföreningen av kommunombudet och den särskilda föreningen av föreningsombudet. Många av förbundets privatanställda medlemmar är anställda av stora företag med skolor i många kommuner. Det innebär att även Lärarnas Riksförbunds särskilda förening vid dessa företag griper över flera kommuner. Andra arbetsgivare inom den privata sektorn är små och driver endast en skola. Om medlemmarna på en sådan skola inte bildat en särskild förening, har kommunföreningen förbundets mandat att företräda dessa medlemmar även i det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet. Det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet bekostas av arbetsgivaren genom facklig tid och bibehållna anställningsförmåner, som till exempel lön, vid sådant fackligt arbete och facklig utbildning som rör relationen mellan Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren. Distrikten Lärarnas Riksförbunds distrikt samordnar kommunföreningarnas och de särskilda föreningarnas verksamhet. Representanter från kommunföreningar och särskilda föreningar ingår i distriktets styrelse och arbetet leds av en vald distriktsordförande. 10

13 Även arbetet i distrikten måste struktureras så att alla medlemmars medlemskap, oavsett arbetsgivare, är lika mycket värt. Lärarnas Riksförbunds representativa demokrati måste fungera i alla led inom förbundet. Distriktens verksamhet finansieras av medlemsavgiften och ges som ekonomiska anslag från förbundet till distrikten. De huvudsakliga användningsområdena för distriktsanslaget är utbildning, rekrytering, samordning av den fackliga verksamheten i distriktet samt fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas Riksförbunds centrala ledning ålägger distriktet. Kongressen Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år. Kongressledamöterna nomineras och väljs i enlighet med förbundets stadgar. Kongressen leds av ett mötespresidium bestående av en av kongressen vald ordförande som assisteras av sakkunniga tjänstemän. En kongress hanteras mycket formellt och proceduren kring omröstning och beslutsfattande är noggrant reglerad i syfte att säkerställa att den demokratiska processen hanteras korrekt, så att beslutsfattandet inte ska komma att ifrågasättas i efterhand. Förbundsrådet Mellan kongresserna hålls årligen förbundsråd. Förbundsrådet består av ombud för Lärarnas Riksförbunds distrikt och studerandeförening och deltagarantalet utgörs av ungefär hälften av de till kongressen valda ombuden. Vid förbundsrådet 11

14 12

15 beslutas bland annat i frågor som kongressen hänskjutit till förbundsrådet och förbundets ekonomiska förvaltning granskas. Förbundsrådet kan också extrainkallas för att behandla viktiga frågor. Så kan exempelvis förbundsstyrelsen kalla in förbundsrådet under en avtalsrörelse. Tjänstemännen När behov av stöd uppstår i det fackliga arbetet ska såväl kommunföreningar som särskilda föreningar vända sig till Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsmän. De regionala ombudsmännen är tjänstemän, anställda av förbundet. De är knutna till Lärarnas Riksförbunds centrala kansli och arbetar tillsammans med det centrala kansliets experter. 13

16 14

17 2 Att vara ombud Lärarnas Riksförbunds ombud är valda av medlemmarna. De möter medlemmarna i deras vardag och är förbundets ansikte utåt. Att lärare och studie- och yrkesvägledare som låter sig väljas till ombud för Lärarnas Riksförbund fortsätter att vara också aktiva yrkesutövare, ger dem god kännedom om medlemmarnas arbetssituation. Det bidrar till ombudens och förbundets trovärdighet. Förbundets policy är att förtroendevalda inte ska vara heltidsfackliga utan ha kvar tjänstgöring som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Därmed har Lärarnas Riksförbund en stabil förankring i medlemmarnas vardag. Lärarnas Riksförbunds ombud är representanter och lokala talespersoner för förbundet. Det ingår i ombudsuppdraget att hålla sig uppdaterad om förbundets ställningstaganden i villkors- och utbildningspolitiska frågor. 15

18 Förbundets stöd Den som blivit vald till ombud för Lärarnas Riksförbund behöver aldrig känna sig ensam i det fackliga arbetet och behöver inte kunna allt från början. Förbundet erbjuder gedigna fackliga ombudsutbildningar, vars målsättning är att ombud i Lärarnas Riksförbund ska känna samhörighet och delaktighet i förbundet och utveckla en professionell och etisk hållning i förtroendeuppdraget. Genomgående för de fackliga utbildningarna är att ombuden ska tränas i att tänka strategiskt och taktiskt för att nå bästa möjliga resultat för de medlemmar man företräder Introduktionsutbildning Grundutbildning Kontinuerlig utbildning Utöver de fackliga utbildningarna utgör Lärarnas Riksförbunds webbplats och nyhetsbrev, liksom förbundets tidning Skolvärlden, viktiga kanaler för spridning av information och kunskap till ombuden. 16

19 17

20 Ombudsetik Uppdraget att vara ombud för Lärarnas Riksförbund vilar på de etiska riktlinjer som förbundsstyrelsen antagit. Enligt dessa riktlinjer ska ombuden: dela förbundets värderingar och policy och vara beredd att arbeta enligt dem förankra krav och ställningstaganden hos medlemmarna avvisa sådana förslag eller åtgärder från arbetsgivaren som uppenbart försämrar medlemmarnas arbetssituation sträva efter att hänvisa ärenden till rätt nivå i förbundet ge medlemmar i likartade situationer samma form av stöd tillvarata medlemmens intresse i enskilda medlemsärenden använda uppgifter ur medlemsregister och andra uppgifter om medlemmar med stor varsamhet vara tillgängliga inom de gränser som FFM-tiden medger bemöda sig om att samarbetet med andra FFM fungerar väl respektera andra skolverksamma yrkesgruppers roller, kompetenser och ansvarsområden bemöda sig om att samarbetet i samverkansgrupper av olika slag fungerar väl, utan att göra avkall på Lärarnas Riksförbunds integritet undvika att försätta sig i jävsituationer och inte i eget intresse utnyttja sin fackliga ställning ta ansvar för att kontinuerligt utveckla sin kompetens Tillgänglighet Det är viktigt att Lärarnas Riksförbund syns på arbetsplatsen och att såväl medlemmar som förbundet lätt kan nå ombuden dels för att frågor ska bli besvarade inom rimlig tid, dels för att viktig information ska nå ut i organisationen. Därför måste ombuden, på samma sätt som medlemmarna, hålla sina uppgifter i Lärarnas 18

21 Riksförbunds medlemsregister uppdaterade. Ombuden måste också anslå sina telefonnummer och e-postadresser på lämpligt sätt, så att medlemmarna lätt kan komma i kontakt med dem. Kommunföreningarna och de särskilda föreningarna har egna e-postadresser enligt modellen En viktig del av kommunföreningarnas och de särskilda föreningarnas tillgänglighet är att finna system för hur bevakningen ska gå till, så att inkommande ärenden kan tas om hand även under ledigheter. Lärarnas Riksförbunds informationsmaterial underlättar för ombuden att synliggöra förbundet på arbetsplatsen och kan beställas från webbutiken på 19

22 20

23 3 Föreningsverksamheten Lärarnas Riksförbunds stadgar innehåller normalstadgar för distrikt, kommunförening, särskild förening och studerandeförening. Där regleras hur föreningarnas ordinarie årsmöte och andra möten ska genomföras och hur val av föreningsfunktionärer ska gå till. Rekrytera och behålla medlemmar Lärarnas Riksförbunds lokalombud och skyddsombud är nyckelpersoner i förbundet. Det är dem kollegorna på skolan associerar med Lärarnas Riksförbund. Lokalombudens och skyddsombudens uppträdande och agerande är därför i mångt och mycket avgörande för huruvida redan anslutna medlemmar väljer att stanna kvar i förbundet och i vilken utsträckning oorganiserade och lärarstudenter på skolan, liksom de som är anslutna i andra förbund, väljer att bli medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Förbundets representanter ställs inför frågor om vad facket gör för nytta egentligen och varför lärare och studie- och yrkesvägledare ska vara med i just Lärarnas 21

24 22 Riksförbund. Ombuden måste därför ha övertygande argument för att på ett trovärdigt sätt kunna förklara att Lärarnas Riksförbund är det självklara valet för behöriga lärare i ungdomsskola, vuxenutbildning, högskola och universitet liksom för studie- och yrkesvägledare med föreskriven utbildning. Medlemskap i Lärarnas Riksförbund ska framstå som attraktivt även för studerande och pensionärer inom dessa grupper. Stöd, tips och argument för medlemskap finns på förbundets webbplats

25 Lokal opinionsbildning En stark identitet i Lärarnas Riksförbund gör det lättare att få medlemmar, beslutsfattare och allmänhet att uppmärksamma och lyssna till förbundet. Enstaka utspel har stor betydelse men de får ökad tyngd om förbundet mobiliserar på alla nivåer och genom olika kanaler. Därför ska Lärarnas Riksförbund vara den självklara talesmannen för frågor som rör skola och utbildningspolitik på såväl förbundets centrala som lokala nivå. Vem vill vi påverka? Vad vill vi påverka? Lokal opinionsbildning När ska vi påverka? Kommunföreningar och särskilda föreningar kan ladda ner material till stöd för ett lyckat lokalt påverkansarbete från Lärarnas Riksförbunds webbplats Hur ska vi påverka? Anslag och ekonomi Registrerade kommunföreningar och särskilda föreningar har rätt till årsanslag för sin föreningsverksamhet. Anslaget betalas ut från det centrala kansliet och ska täcka kostnader för till exempel föreningsmöten, informationsträffar och rekrytering av nya medlemmar. Föreningens anslag beräknas på en fast del som är lika för alla föreningar och en rörlig del som är beroende av antalet medlemmar i föreningen. Beräkningen sker 23

26 i början av ingående år och utbetalning av anslaget sker i två omgångar, vår och höst. För att erhålla anslag har föreningen en skyldighet att årligen avlämna en ekonomisk rapport till förbundet. Verksamhetsplan och budget Varje förening av Lärarnas Riksförbund är också skyldig att varje år upprätta en verksamhetsplan och fastställa en budget som grund för sin verksamhet. Styrande för den enskilda föreningens verksamhetsplan är den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen antagit för hela förbundet och vilken i sin tur bygger på de av kongressen beslutade målen för kongressperioden. Hur föreningen använt sitt årsanslag ska i efterhand redovisas till förbundsstyrelsen. Föreningens kassör har till uppgift att hantera föreningens ekonomi och föra en noggrann bokföring över föreningens inkomster och utgifter. Den ekonomiska hanteringen ska sedan granskas av den revisor som föreningen valt vid sitt årsmöte. Revisorn ska kontrollera att kvitton och bokföringsböcker är korrekta, att attestrutinerna följts och att saldot i handkassa och på konto stämmer. Dechargeutskottet och av kongressen valda revisorer ska årligen granska ett urval av kommunföreningarnas och de särskilda föreningarnas verksamhet. Revisionen ska följa upp hur föreningarna har arbetat i enlighet med förbundets verksamhetsplan och den egna upprättade planen samt hur föreningarna använt de anslagna medlen. Detaljerad information om anslag och ekonomi, verksamhetsplan och budget återfinns på Lärarnas Riksförbunds webbplats. 24

27 25

28 26

29 4 Det fackliga uppdraget Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund medför höga förväntningar från medlemmar som behöver hjälp och stöd. Därför är det viktigt att kommunföreningar och särskilda föreningar ständigt utvärderar sitt arbete och funderar över frågor som: Gör vi rätt saker? Gör vi dem på rätt sätt? Hanterar vi den fackliga tiden effektivt? Det fackliga ombudsuppdraget återfinns i relationen arbetsgivare arbetstagare, och ombudens uppdrag består i att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren. Vid problem som kan uppstå i medlemmens förhållande till försäkringskassa, arbetsförmedling eller andra myndigheter företräder medlemmen däremot sig själv. Likväl ska medlemmar i Lärarnas Riksförbund kunna påräkna att få råd och vägledning från förbundet även i sådana situationer. Det innebär dock inte att Lärarnas Riksförbund tar över ansvar och arbetsuppgifter som åligger andra aktörer. Förutsättningar för uppdraget En förutsättning för fackligt inflytande är att arbetsgivaren har kollektivavtal. De flesta arbetsgivare som bedriver skolverksamhet har kollektivavtal. Därmed är de 27

30 enligt lag skyldiga att sköta sina åligganden gentemot Lärarnas Riksförbund i samverkan med förbundets ombud. Det är en prioriterad fråga för förbundet att få till stånd kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor hos det fåtal arbetsgivare som fortfarande saknar kollektivavtal. För att Lärarnas Riksförbunds ombud ska kunna verka i sina respektive uppdrag och omfattas av det skydd och de rättigheter och skyldigheter som den fackliga förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen ger, måste lokalombud, kommunombud och föreningsombud vara utsedda i enlighet med förbundets stadgar och skyddsombud i enlighet med arbetsmiljölagens bestämmelser. Därutöver måste kommunföreningar och särskilda föreningar underrätta arbetsgivaren om vem som har blivit vald till vilket fackligt uppdrag. Även Lärarnas Riksförbund behöver motsvarande information för att kunna kalla ombud till fackliga utbildningar och ge relevant stöd i det fackliga arbetet. Lärarnas Riksförbunds stadgar Huvuduppgifterna för Lärarnas Riksförbunds ombud framgår av den så kallade ändamålsparagrafen i de av kongressen beslutade stadgarna. Ombuden ska tillvarata medlemmarnas intressen rörande anställnings- och lönevillkor och förhållandet i övrigt till arbetsgivare. Därutöver ska ombuden: aktivt arbeta för en förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsförhållanden för medlemmarna verka för undervisningens bästa och utbildningsväsendets ändamålsenliga utformning arbeta för upprätthållandet av en yrkeskunnig och ansvarskännande yrkeskår samt för ett yrkesetiskt förhållningssätt verka för samarbete och förståelse mellan lärare, studie- och yrkesvägledare samt övriga i skolan verksamma 28

31 Lokal förhandling och samverkan Ett informellt samarbete och goda relationer mellan Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren skapar förutsättningar att hitta goda lösningar och nå framgång i det fackliga arbetet. Arbetsgivarens formella skyldighet att förhandla och samverka med Lärarnas Riksförbund följer av lagstiftning, bland annat medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Medbestämmandelagen reglerar hur förhandlingsarbetet mellan arbetsgivare och fack ska gå till. Förhandlande parter är ömsesidigt skyldiga att inställa sig vid förhandlingen, bedriva förhandlingen skyndsamt och vid behov lägga ett motiverat förslag till lösning på den fråga som förhandlingen avser. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren å sin sida ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, medan arbetstagaren å sin sida ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av nödvändiga åtgärder. Villkors-, professions- och arbetsmiljöfrågor hänger intimt samman och är integrerade med varandra på arbetsplatsen. I stället för att hanteras i skilda spår mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund, inför arbetsgivarens olika beslut, är det därför vanligt att frågorna förs samman till ett gemensamt forum, ofta benämnt lokal respektive central samverkan. Formerna för hur medbestämmandelagens och arbetsmiljölagens rättigheter och skyldigheter ska hanteras mellan de samverkande parterna beskrivs då i ett lokalt samverkansavtal. Lärarnas Riksförbunds ombud måste vid sin samverkan med arbetsgivaren vara förtrogna med Lärarnas Riksförbunds policy i olika frågor och så långt som möjligt 29

32 driva förbundets uppfattning. Att förhandla innebär dock att olika partsuppfattningar ska jämkas samman till ett förhandlingsresultat, vilket ställer krav på ombuden att förstå skillnaden mellan policy och verklighet. Ombuden måste vara beredda att ta ansvar för och förmedla realiteter till medlemmarna. Det ligger i ombudsuppdragets natur att bemöta kritik från missnöjda medlemmar. Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekten ska vägas in i ett tidigt skede av all verksamhetsplanering, och därför behöver Lärarnas Riksförbunds lokalombud, kommunombud, föreningsombud och skyddsombud samarbeta sinsemellan och i samverkan med arbetsgivaren. Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsmiljöarbete bedrivas på ett förebyggande sätt. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombudets uppgift är att med sin kunskap om förhållandena på arbetsplatsen samverka med arbetsgivaren och påverka arbetsgivaren att fatta de för medlemmarna bästa besluten rörande arbetsvillkor och arbetsmiljö, så att risker för ohälsa och olycksfall kan undanröjas. Lokal partsställning Lärarnas Riksförbunds kommunföreningar och särskilda föreningar har lokal partsställning gentemot arbetsgivaren. Det innebär, att när de centrala parterna delegerar frågor till de lokala parterna, så är det kommunföreningen eller den särskilda föreningen som har förbundets mandat att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren. Så är fallet vid till exempel tecknandet av lokala arbetstidsavtal och vid genomförandet av löneöversyner. Även om ett lokalt kollektivavtal omfattar bara en viss skolform, skola eller medlemsgrupp ligger Lärarnas Riksförbunds mandat att teckna lokala kollektivavtal alltid 30

33 hos kommunföreningen eller den särskilda föreningen, aldrig på lokalombudet på en enskild skola. Central förhandling I de fall då varje möjlighet är uttömd att lösa en fråga i förhandling och samverkan mellan lokala parter, överlämnar kommunföreningen och den särskilda föreningen ärendet till en regional ombudsman för eventuell vidare hantering. Enligt Lärarnas Riksförbunds delegationsordning är det de regionala ombudsmännen som har förbundets mandat att påkalla central förhandling eller lokal tvisteförhandling, när så är lämpligt. 31

34 32

35 5 Den fackliga tiden Ideellt arbete På samma sätt som i varje annan förening förväntas den som åtar sig ett förtroendeuppdrag i Lärarnas Riksförbund utföra visst arbete ideellt, utan någon särskild ersättning. Arbetsgivaren behöver alltså inte bekosta Lärarnas Riksförbunds interna föreningsverksamhet. Arbetsgivaren kan däremot vara skyldig att bevilja ombud ledighet för internt arbete, dock utan lön. Lag och kollektivavtal Med stöd av lagar och avtal tillförsäkras Lärarnas Riksförbunds ombud samma rättigheter vad gäller arbetsvillkor som övriga medlemmar. Ombuden ska inte ha sämre anställningsvillkor till följd av sitt fackliga uppdrag. 33

36 Förtroendemannalagen ger fackliga ombud: Rätt till ledighet för den fackliga verksamheten i allmänhet Rätt till bibehållna anställningsförmåner, som till exempel lön, vid ledighet för fackligt arbete på den egna arbetsplatsen Rätt till bibehållna anställningsförmåner, som till exempel lön, vid ledighet för nödvändig facklig utbildning Skydd mot försämrade villkor till följd av uppdraget, även efter det att man lämnat uppdraget Fackligt arbete relaterat till arbetsgivaren bekostas alltså av arbetsgivaren. Därför ska det huvudsakligen utföras av en facklig förtroendeman som är anställd hos arbetsgivaren. I förtroendemannalagen finns bestämmelser om hur parterna kan avtala om de närmare villkoren för fackliga företrädare, framför allt om vilka tidsresurser som ska finnas för det fackliga arbetet. Av lagens förarbeten framgår, att lagstiftaren har förutsatt att sådana avtal normalt ska komma till stånd, eftersom en lag inte kan ta hänsyn till de skiftande förhållandena på alla arbetsplatser. De flesta av Lärarnas Riksförbunds medlemmar och ombud är verksamma inom den kommunala sektorn. Där finns sedan länge ett centralt avtal om fackligt arbete. Inom den privata sektorn finns ingen motsvarighet till den kommunala sektorns centrala avtal. Där finns i stället företagsvisa avtal eller inga avtal alls. Det betyder inte att facklig verksamhet inte förekommer eller ersätts, utan att arbetet bedrivs 34

37 med stöd av förtroendemannalagen och underhandsöverenskommelser med arbetsgivaren. I samband med de återkommande centrala avtalsrörelserna om lön och andra anställningsvillkor inom den privata sektorn, verkar Lärarnas Riksförbund för att också villkoren för det fackliga arbetet ska regleras. 35

38 36

39 Ett personligt bemötande 6 Praktiska tips Ett personligt bemötande är A och O i kontakten med medlemmar och blivande medlemmar. Se till att information om Lärarnas Riksförbund och kontaktuppgifter till ombuden syns väl på arbetsplatsen. Välkomna nyanställda och lärarstudenter så fort som möjligt, gärna första dagen, för att utröna huruvida de redan är eller önskar bli medlemmar i förbundet. Om arbetsgivaren kallar nyanställda till möte, tveka inte att be om tio minuter för att berätta om Lärarnas Riksförbunds verksamhet. Fackmöten på arbetstid Diskutera med arbetsgivaren om möjlighet att ha fackmöten på arbetstid. I de allra flesta fall behandlar ju mötet frågor som rör relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen, vilket gör det rimligt att möten hålls på arbetstid. Vissa samverkansavtal reglerar möjligheten till facklig information på betald arbetstid. 37

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna 1 2 Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Den absoluta merparten

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet

Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet Innehåll Tillsammans är vi starka... 3 Förord... 4 Förväntningar på dig som ombud... 5 Du måste inte kunna allt från början... 6 Du får stöd och information...

Läs mer

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund för dig som är Studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund! Lärarnas Riksförbund organiserar cirka 2 000 yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Vi i Studie-

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg

Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg LÄRARNAS RIKSFÖRBUND KOMMUNFÖRENINGEN I VARBERG Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg Budget för LR Varberg Inkomster Anslag från förbundet 102 276 Summa 102 276 Utgifter Rekrytering 18 000 Kurser

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Kommunföreningarnas uppdrag är enligt kongressbeslut: Utbildning Rekrytering Samordning av den fackliga verksamheten Fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal 3 Innan ni börjar Har tidigare samverkan utvärderats så att erfarenheter kan tas tillvara? Vad vill ni uppnå med ert FAS-avtal? Hur kan ni skapa

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare TJÄNSTETANDLÄKARNA Föreningen för anställda tandläkare Vår styrelse på central nivå Urban Alsenmyr, John Bratel, vice ordförande, Lena Rignell, Chaim Zlotnik, ordförande, Gunilla Carlsson, Andrea Gerner.

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer