Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt"

Transkript

1 Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive evaluation Carl-Olof Åkesson Ämne Företagsekonomi 10 poängs examensarbete i utbildningen Affärsledarskap för den Gröna sektorn Examinator: Carl-Johan Asplund

2

3 Förord: Mitt arbete har varit inriktat på effektiv verksamhetsstyrning med processynsätt. Jag vill ge mina speciella tack till de personer och företag som bidragit till mina kunskaper och som har haft synpunkter på mitt arbete och på mina tankar. Mitt arbete har under skrivningens tid förändrats från min ursprungliga idé, men det är väl det som menas med kunskap. Gert Ottosson, IDS Scheer: Bidragit mycket med praktiska funderingar,litteratur och gett mig möjlighet till att deltaga vid seminarium. Ann Criwall, Anticimex: Bollplank med mina tankar på hur man kan utveckla och förbättra redan befintliga tjänster. Ett konstruktivt tänkande krävs för att se det dagliga arbetet ur processynpunkt. Carl-Johan Asplund: Att skapa ett arbete är en process i sig. Det finns en början och ett slut med ett antal underliggande aktiviteter. Ifrågasättandet av aktiviteterna är det som ger kunskap och att man tvingas tänka till. 1

4 Sammanfattning Undersökningen beskriver metoder som man kan använda sig av för att processorientera sin befintliga verksamhet och företagsutveckling. Här beskrivs varför det är viktigt att tänka processorienterat och vilka fördelar som det kan innebära. I undersökningen beskrivs även metoden för kritiska framgångsfaktorer. Dessa faktorer är avgörande för företagets resultat och de kan användas aktivt i det dagliga arbetet. Syftet med undersökningen är att genom en enkel modell skapa sin egen processorientering och ha möjlighet att utnyttja de fördelar som det kan ge genom kvalitetssäkring, ökad kontroll och uppföljning. Undersökningen ska finnas som ett underlag för att man ska påbörja sin identifiering av kostnader och intäkter. Medarbetarna får en möjlighet att engagera sig och påverka den dagliga driften. Förändringar behöver inte något negativt utan kan istället generera ökat engagemang och möjlighet till påverkan. Undersökningen baseras på litteraturundersökning och kontakt med företag som i sitt dagliga arbete utför dessa tjänster på konsultbasis. Det har också legat ett personligt intresse bakom valet av undersökning och även en del erfarenheter har använts. Undersökningen riktar sig till små och medelstora företag som har utvecklats under en tid tillbaka och känner att man måste använda sig av nya arbetssätt för att komma vidare i sin företagsutveckling. Dessa företag kan använda denna undersökning som hjälp för att dels komma igång med sin processorientering och dels få en bakomliggande kunskap för att förstå varför man agerar som man gör. Att använda sig av framgångsfaktorer i detta steg betyder att man ska vara försiktig med att ändra på det man är duktigt på och det som gör att man kan fortsätta utveckla sitt företag. Metoden för framgångsfaktorer är ganska ovanligt att använda i mindre företag men efter en beskrivning är man ganska införstådd av vikten att identifiera sin faktorer. Samtliga gånger som man ska förändra sin verksamhet bör man vara medveten om att se helheten. Undersökningen betonar vikten av detta och skapar ett system för att undvika att hamna i de vanligaste fallgroparna. 2

5 Summary The survey describes methodes that is possible to use when you making process management in the regular business and in the future business. The survey describe the reason for why it is important to work and think in processes and what kind of benefits you can get from it. The survey does also describe the method to use critical success factors. These factors is important for the result of your companies business. The aim of the survey is to make a simple model to create and use your own process optimisation and use the benefits for example higher quality, increasing control and feedback. The employers will receive a possibility to be involved in the business process. Changes does not need to be negative, it can, on the other hand, give a higher engagement and a possibility to have positive influence on the daily business. The survey is based on literature and contact with companies that work, on consulting basis, with process management. There is also a personal interests and personal experience. The survey is for small and medium sized companies who have developed their business and need to change their way to work and making business for to continue to develop their business. These companies can use this survey as a help for starting their work with process management and for having necessary knowledge about process management. The reason why it is important to use critical success factors in process management is for being careful to do changes on the things you are good at that result on the development on your future business. The method for critical success factors is not normally used in smaller companies but after a description of the method it is easy to realise the need of identification of success factors. Anytime you make changes in your business, you need to realise and see all factors in the business. The survey is focused on this and focus on the whole business system for not having any negative results when you making your business process management. 3

6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Summary... 3 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Avgränsning Processorientering Bakgrund/historia Porters modell Business process reenginering Processtrategin Balanced scorecards Varför ska man tänka processorienterat? Vad kan man vinna med processtyrning? Kvalitetssäkring Att koppla samman ISO och processtyrning Identifiering av processer Vad är en process? Olika typer av processer Processägare Styrning av processer Ledningsgrupp Involvera medarbetarna Kartlägga processen Avstämning Probleminventering Lösningsförslag Beslut om genomförande Utvärdering Dokumentera Arbeta med ständiga förbättringar Kritiska framgångsfaktorer Metoden för kritiska framgångsfaktorer Skandias metod för CSF Ericssons metod för CSF Metodval Kritiska framgångsfaktorer i processtyrning Vilka fördelar finns Var i processen? Praktikfall Anticimex Trygghetsavtal Beskrivning av processer Processkarta Resultat av intervju

7 6.2.4 Problemområden Kritiska framgångsfaktorer Mätbarhet Diskussion Vilka företag kan processtyra? Kritiska framgångsfaktorer Företag i gröna sektorn? Djupare undersökning Slutsats Metod Teoretiska kunskapsbidrag Praktiska kunskapsbidrag Definitioner Resultat Källförteckning

8 1 Inledning Jag har valt att skriva om processtyrning utav ett antal anledningar. Processtyrning och processoptimering är ett relativt nytt begrepp som används i många olika samanhang och i olika syften. Jag har blivit berörd av processoptimering i mitt yrkesliv genom att det har anlitats externa konsulter för att analysera verksamheten och för att göra förändringar med syfte att tjäna mer pengar. De företag som jag syftar på är Kraft Foods Int. och Anticimex, vilka har haft olika projekt med processoptimering och processtyrning. Målsättningen har varit att höja effektiviteten och att kvalitetssäkra processerna. Resultaten av dessa analyser har varit av olika kvalitet och nytta. Den stora nyttan man har sett är att man tvingas att analysera och fundera vad man gör och hur man gör. De kommentarer man har haft direkt är att det ofta har saknats förmågan att se hela kedjan och att det då kan bli att man flyttar problemen (förlusterna) till olika delar inom verksamheten. Det är dock ofta en slutsats som är för snabb som man ändrar på om man får möjlighet att tänka efter vilka förändringar som skett och inte fokuserar på vilken pay-back tid de olika förändringarna har. Ibland kan det ske på längre tidsaspekt och man kan uppnå fördelar som är svåra att se på papper, exempelvis kvalitetshöjningar. De vanligaste målen som finns med identifiering av processer är finansiellt dvs. mer pengar i plånboken. Processtyrning introducerades som ett begrepp i början på 1990-talet. Då var det Michael Hammer som introducerade Business Process Reenginering. Det fick en stor genomslagskraft och spridning över hela världen. Budskapet om att radikalt omstrukturera företagens affärsprocesser i syfte att uppnå radikala förbättringar fick en stor genomslagskraft. Idag handlar processtyrning inte endast om affärsprocesser utan ett företags samtliga processer. Företagen börjar ofta processoptimera sig när man inte har uppnått de resultat man prognoserat eller visar ett dåligt ekonomiskt resultat. Det är oftast för sent att rannsaka sin verksamhet när förlusterna redan finns. Min uppfattning är att det finns fördelar att se över sina befintliga verksamheter med jämna mellanrum. I många fall sker processer utav rutin och utan att man tvingas tänka efter hur man gör och varför. Att processorientera sin verksamhet är vanligare bland stora företag. Det är lättare av naturliga skäl analysera processer är tydliga, när det finns tydliga input och output. I små och medelstora företag är dessa inte så tydliga, det kan i vissa fall vara en och samma person som inom de olika delarna inom processerna. Detta innebär inte att nyttan är mindre utan snarare det motsatta. Det är i dessa verksamheter som det är viktigt att hela tiden sträva efter att jobba smartare. Att processorientera den gröna sektorn är betydligt mer komplext än en traditionell exempelvis verkstadsindustri. Det finns många mjuka faktorer som inverkar när man jobbar med i grunden biologiska ting. I arbetet läggs grunden till processorienteringen i en 10-stegs modell, denna modell ger samtliga typer av företag möjlighet att se vilka fördelar man kan få. Modellen bör följas ganska noggrant för att inte missa något utav de viktiga stegen i processtrappan. Modellerna i arbetet bör med fördel vara möjliga att applicera på mindre till småföretag med endast fåtal anställda. Det är i dessa företag som beslutsvägarna är korta men ofta tyvärr med mindre marginaler samt tid för eftertanke. 6

9 Studenter kan även med fördel använda sig av dessa modeller vid olika typer av företagsanalyser, både för gröna sektorn samt för andra sektorer. Det som dock är viktigt är att vara noggrann i sitt processtänkande. Mycket av processorienteringen handlar om skapa mätbarhet och en möjlighet att skapa en förändring för att bibehålla eller skapa ett bra resultat. Mätbarheten kan man uppnå genom att använda sig av olika styrinstrument. I detta arbete har jag valt att använda mig av kritiska framgångsfaktorer (CSF). CSF är ett enkelt system som man lätt kan använda sig av och som man enkelt kan implementera i sin verksamhet. 1.1 Syfte Syftet med mitt arbete är att belysa de teoretiska modeller som finns inom ämnet processtyrning. Arbetet ska fungera som en vägledning mellan de olika teoretiska modellerna och belysa vad de har bidragit till det praktiska processtyrningsarbetet. Genom att följa de olika modellerna så skapar man en förståelse och kunskap om orsakerna till de idag praktiskt använda modellerna. Målet är att med hjälp av olika teoretiska modeller och begrepp skapa en praktiskt användbar modell för att styra och optimera sin befintliga verksamhet. I arbetet ska det klargöras vad som är definitionen på processer och processtyrning och hur dessa kan användas i det praktiska arbetet för små och medelstora företag inom gröna sektorn, både riktat till företag som säljer tjänster och företag som tillverkar produkter. Syftet är också att skapa möjligheter att lösa organisations- och ekonomiska problem genom att använda sig av processtänkande istället för traditionella problemlösningar. Genom att öka sin medvetenhet inom området processtyrning så ska företagen ha möjlighet att styra företagandet mot nya framsteg. Processtänkandet är inte traditionellt använt inom mindre företag (små och medelstora). Processer diskuteras även sällan inom tjänsteföretag och företag som verkar inom den gröna sektorn. Processtyrning är även sällan använt inom de mindre företagen. Processtyrning är mest använt i stora industrier (ABB) där man lättare kan identifiera de olika processer och hur de samverka med varandra. 1.2 Mål Målet med arbetet är att beskriva de viktigaste teoretiska modellerna inom området processtyrning med inriktning på små och medelstora företag. Genom att applicera dessa modeller på befintliga företag inom det valda segmentet så skapar man möjlighet att få den nödvändiga verklighetsanknytning som behövs för att förstå de teoretiska modellerna användningssätt. Det öppnar även möjligheter för att själv, som läsare av arbetet, genomföra detta i sin egen organisation. Det öppnar även vägar för att utöka arbetet med mer djupgående analys. Efter att studerat arbetet skall man ha förståelse för processtekniska analyser samt att man kan påbörja ett sådant arbete med de grundstenar som presenteras här. Det skall även finnas möjlighet att använda det som en del i studiematerial vid olika typer av företagsanalyser för att se vilka möjligheter man kan få genom att börja processorientera sin verksamhet. 7

10 1.3 Avgränsning Arbetet kommer inte att vara inriktat på stora företag. Inriktningen kommer att vara på små och medelstora företag inom den gröna sektorn. Följande områden kommer inte att beröras: Ekonomiska konsekvenser av genomförande för att ändra processer. - Det är ett omfattande arbete att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser en förändring kan resultera i. Det kan också vara så att allt inte resulterar i en bättre total ekonomi idag men att man kan se långsiktiga effekter. Omvärldsstudier. - Jag berör inte hur omvärlden ser på det och vilka effekter som det kan ge. Små och medelstora företag verkar ofta på en lokal marknad med en stark lokal anknytning Enskilda företagsanalyser. - Jag berör inte ett helt företags effekt och resultat av en processorienterad verksamhet. 8

11 2 Processorientering Processtyrning och processorientering är nya arbetssätt. Under kapitlet med processorientering så klargörs det vad som innefattas i de nya begreppen samt hur de en gång i tiden har utvecklats till att vara där det är idag. Alla metoder sammanfattas genom några enkla nycklar, det är dessa nycklar man ska ta med sig i det framtida arbetet. Genom att använda sig av processynsättet så ska man finna nya problemlösningar samt nya arbetssätt som ökar motivationen hos personalen samt ger ett högre ekonomiskt utbyte. 2.1 Bakgrund/historia Processtyrning är ett relativt nytt begrepp. Det har dock tidigare funnits olika modeller som har varit grunderna till den processorientering som vi sysslar med idag. Man har ofta fokuserat på bland annat olika nyckeltal för att mäta sina resultat. Det har använts olika modeller som JIT-konceptet (Just In Time), Time Based Competition och Supply Chain Management. Processmodellen skiljer sig radikalt från tidigare arbetssätt inom processledning just därför att den är enkel och konkret att arbeta med. Processtyrning handlar om att det ska vara enkelt, dels att förstå, dels att tyda och att genomföra. Processledning riktar in sig på att styra verksamheten med andra mål än finansiella. Processernas mål kanindirekt vara finansiella men de ska uppnås genom att exempelvis ändra arbetsmetodik, engagera personalen och skapa mål på mjuka värden. Processtyrning bygger på 3 övergripande principer. 1. Enkelhet: Det är enkelt att sätta igång arbetet att analysera processer, all energi skall användas till att genomföra förändringsarbetet. 2. Delaktighet: Människorna som arbetar i processerna är de som kartlägger den. Det är lättast för dessa personer att upptäcka störningar och se var flaskhalsar finns. 3. Ledarskap: Ledningens äkta engagemang är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att nå ett framgångsrikt resultat. Ledningen måste aktivt utöva den starka dragningskraft som ett engagerat ledarskap utstrålar. Ett lyckat förändringsarbete kräver också kontinuitet och uthållighet. Det kan bara en enad och engagerad ledning borga för. Ingen kommer att prioritera förändringsarbetet om inte ledningen gör det. Genom att göra som man säger blir man trovärdig. För att nå framgång krävs förändringar i system, strukturer, företagskultur, värderingar och attityder så att dessa harmoniserar med varandra. Det kan vara intressant att själv fundera över vad man kan ha som utgångspunkt till förändringar i den egna organisationen. Det är nyttigt att analysera vad man kan nå för resultat i en sådan genomgång. I följande kapitel kan man följa de viktigaste modellerna som har och har haft en stor betydelse på dagens processarbete. Mycket av dagen tankar kommer ursprungligen från olika teoretiska modeller som tillsammans har skapat en grund för dagens problemlösningar. Källa: Dicander Alexandersson, M m.fl Att lyckas med processledning. Liber. ISBN

12 2.1.1 Porters modell Porters modell är att betrakta som en av grundarna till det processtänkandet vi har idag. Michael E Porter har skapat en modell för att analyser och identifiera de konkurrensfaktorer som företaget har samt att analysera vilka aktiviteter som gemensamt skapar positiva värden. En av grundtankarna i Porters modell är att skapa en modell som företagsledare kan använda sig av i en konkurrentanalys, för att skaffa sig vägledning när man ska fatta viktiga strategiska beslut. Porters teori utgår från att branschstrukturen och företagets nuvarande konkurrenssituation. Analysen avser att svara på frågan om företagets framtida lönsamhet och vilka faktorer som avgör den. Konkurrensvillkoren bestäms av fem konkurrenskrafter. Dessa utgör villkor, förutsättningar och begränsningar för att företaget ska uppnå uppsatta mål på lönsamhet och avkastning. Potentiella konkurrenter Leverantörer Konkurrensintensitet från befintliga konkurrenter inom branschen Kunder Substitut Porters five-forces modell Det är dessa fem krafter som bestämmer lönsamhetspotentialen inom ett affärsområde. Konkurrensintensitet mellan befintliga konkurrenter: Det är faktorer som bestämmer kapacitetssituation och tillväxttakt. Man tittar även på koncentrationsgrad, övergångskostnader. Leverantörernas förhandlingsstyrka: Dessa faktorer handlar om olika typer av differentiering. Som exempel kan nämnas olika typer av insatser, volymer för leverantörer. I dagen primärproduktion är denna faktor svår att råda över och man har svårt att hantera och påverka leverantörernas förhandlingsstyrka. Kundernas förhandlingsstyrka: Här avgörs priskänsligheten, informationstillgång och förmåga att särskilja sig med unika produkter och varor. I detta fallet är livsmedelskedjors eftersträvan att skaffa egna märkesvaror (EMV) ett sätt att förhindra producenter att särskilja sig på marknaden. 10

13 Hot från substitutprodukter och tjänster: Här tar man hänsyn till förhållandet mellan pris och prestanda. Man tar även hänsyn till köparens benägenhet att välja substitut. Hot från potentiella konkurrenters inbrytning: Varje marknad har sina egna barriärer för att man ska förhindra att andra aktörer etablerar sig på markanden. Som exempel kan nämnas stordriftsfördelar, leveransgarantier eller patent. Dessa fem konkurrensfaktorer bestämmer lönsamhetsnivån genom sin påverkan på priser, kostnader och nödvändiga investeringar. Är alla krafterna starka har de flesta företag en dålig lönsamhet. Är alla svaga finns det i allmänhet god lönsamhet i branschen. Enligt Porter är det viktigt att skapa sig en fungerande strategi för att hitta de värden som gör att man blir unik hos kunden och skaffar sig unika fördelar mot konkurrenter. I Porters modell arbetar man med att identifiera de aktiviteter som skapar värde, den så kallade värdekedjan. Värdekedjan består av ett antal olika aktiviteter, dessa aktiviteter skapar tillsammans ett kundvärde eller kostnads eller differentierings fördelar. Tekniken används för att få grepp om kostnaderna samt för att få idéer om var man kan nå konkurrensfördelar. Syftet är att man ska identifiera värdeskapande kostnader och icke värdeskapande kostnader. Följande delar ska ingå vid en identifiering av ett företags värde: Identifiera värdekedjans aktiviteter Identifiera kopplingar mellan aktiviteter Identifiera kopplingar till andra företags värdekedjor Utnyttja koalitioner eller samarbete med andra företag I ett processorienterat arbete är det viktigt att få med sig de faktorer som är värdeskapande för slutresultatet. De värdeskapande aktiviteterna är viktiga att fastställa och ge mer utrymme om de kräver det. Det är dessa aktiviteter som kan ge de unika marknadsfördelar som man kräver för att man ska behålla sin unika marknadsandel eller för bibehålla den goda lönsamhet man har. Att ha fokus på sina aktiviteter återkommer vi till senare i arbetet där vi beskriver vad som kännetecknar aktivitet och hur man analyserar dessa. Källa: Bengtsson, L & Skärvad, P-H Företagsstrategiska perspektiv. ISBN

14 2.1.2 Business process reenginering BPR (Business process reengineering) har haft en stor inverkan på dagens processtänkande. BPR introducerades i slutet 80-talet och fick då en stor framgång och en stor spridning över världen. BPR var ursprungligen en metod för att förbättra kostnadseffektiviteten, kvaliteten, genomloppstider, flexibilitet, servicegrad med mera inom olika affärsprocesser. Efter hand utvecklades den också till ett nytt synsätt på företag och företagande, ofta benämnt processmanagement och i förlängningen också till ett synsätt på strategi och strategiskt tänkande. Man kan sammanfatta BPR i fyra punkter: Företagandets uppgift är att skapa kundvärde Kundvärde skapas i processer Affärsmässig framgång är en följd av väl fungerande processer Excellenta processprestationer uppnås genom överlägsen processdesign, rätt medarbetare och rätt arbetsmiljö. Kundvärdeorienterade strategier har en självklart stark position för företag på konkurrensutsatta marknader. Det processorienterade synsättet på företagandet, strategier och effektivisering hade sin topp mellan Källa: Bengtsson, L & Skärvad, P-H Företagsstrategiska perspektiv. ISBN Processtrategin Alla företag bör ha olika typer och av olika grad uttalad strategi att nå olika mål. Att ha en tydlig strategi underlättar att få fokus på det mål man har på lång sikt. enligt den s.k. Mintzberg-skolan så finns det fem olika strategier som är identifierade. Den planerade strategin Entreprenörsstrategin Den ideologiska strategin Paraplystrategin Processtrategin I detta arbete är det endast processtrategin som kommer att beskrivas och användas. I processtrategin kontrollerar ledningen bara vissa aspekter av strategin och innehållet lämnas åt organisationens medlemmar, dvs. medarbetare som är involverade i processtrategin. Denna typ av strategi är vanlig när omständigheterna är svårförutsägbara. I verksamheter som är komplexa i sin uppbyggnad och där det finns många faktorer och aktiviteter som gemensamt verkar till resultatet är det viktigt att man har en uttalad strategi och behandlar den tillsammans med sin processgenomgång. Vid beslut om processidentifiering på företaget så är det viktigt att man har beslutat om vilken strategi man ska ha, dels för att bestämma vilket mål och dels för att veta vilken väg man ska välja för att nå dit. Man ska se Mintzberg-skolan som en vägvisare när man stakar ut sin resa till målet. 12

15 2.1.4 Balanced scorecards Det balanserade styrkortet är ett koncept för strategisk styrning som ursprungligen togs fram av Dr. Robert Kaplan & David Norton. Det balanserade styrkortet utvecklades efter upptäckten att enbart mäta finansiella mått inte ger ledningen en bra bild av hur verksamheten går. Ett antal perspektiv, vid sidan om det finansiella, togs fram för att ge en mer balanserad av hela verksamheten Med hjälp av det balanserade styrkortskonceptet kan företag och andra organisationer bryta ner vision och strategi till aktiviteter och mätbara styrtal. Det balanserade styrkortet ger en kontinuerlig återkoppling till hur verksamheten går på alla områden och nivåer. Det balanserade styrkortet kan anpassas till att användas inom andra perspektiv och fokus. Här kommer processfokus in som en naturlig del i ett aktivt använt styrkort. Ur ett processfokus så ställs man inför ett antal val. Man ska använda sig av det balanserade styrkortet för att fastställa vad som ska mätas. I ett processtänkande ska man ett tydligt mål och man ska utveckla metoder för uppföljning med olika typer av mätpunkter på olika ställen i processen för att fastställa att processen fungerar som den ska. Det balanserade styrkortet är inte bara inriktad på finansiella mått utan lägger stor vikt vid andra mätpunkter. Att mäta hur nöjda kunderna är med sin produkt och andra mjuka värden är svårt men kan vara avgörande för efterfrågan av produkten. En av svårigheterna med styrning är hur man ska definiera och identifiera målen. Man kan använda sig av olika system med identifiering av framgångsfaktorer. Man kan även jobba med den så kallade SMART-principen. Synliga & specificerade Mätbara Accepterade Realistiska Tidsatta (när ska målet nås) Dessa punkter kan använda sig när man ska identifiera och skapa rätt mål för sin verksamhet och som man kan använda för sin uppföljning enligt principen för det balanserade styrkortet. Ett balanserat styrkort kan lätt bli en bunt papper som hamnar i en pärm någonstans där ingen läser eller uppdaterar dem, eller så blir nyttjandet begränsat till en viss nivå eller en viss avdelning inom verksamheten. Alternativet är att använda ett system för balanserade styrkortet som används för att styra och kommunicera ut styrkortet till hela verksamheten. Genom att integrera det samtidigt man identifierar och optimerar ett företags processer så skapar man ett balanserat styrkort som fungerar i den verkliga verksamheten och där medarbetarna varit med och bestämt målen och vilka mätpunkter som ska finnas. 13

16 2.2 Varför ska man tänka processorienterat? I dagens företagande så är det viktigt med flexibilitet och att kunna läsa av vad marknaden behöver och kräver. Det resulterar ofta i att man omorganiserar oftare, dock inte alltid av godo. I många fall sker omorganisationen i det närmaste slentrianmässigt eller utav desperation. Det sker ofta omorganisationer vid byte av VD vilket kan vara negativt när man gör det utan ett konkret behov eller syfte. Det finns verksamheter som omorganiserar med intervall som får en att undra om det är en del av affärsidén. Alltför ofta tar man ingen hänsyn till processerna vid omorganisationer, trots att de utgör den struktur inom vilken arbetet sker, kunderna tillfredsställs och lönsamhet och effektivitet i olika avseende skapas. Ofta vet man inte ens hur den egna verksamhetens vägar ser ut. Processerna används gång på gång utan att några kartor ritas upp. Det är en självvald blindhet som medför svåra hinder för en strukturerad utveckling av processen i sig, men också av verksamheten i stort. När man diskuterar processtyrning är det lätt att hamna i den så kallade sunt-förnuft fällan. Vid diskussioner med personer om vad processtyrning innebär är det många som reagerar genom att säga att det endast handlar om sunt förnuft. Det kan vara riktigt i vissa avseende, men det är trots allt genomförandet av processer som innebär det stora arbetet. Det är även lätt att underskatta den utmaning som det innebär att processorientera sin verksamhet. 2.3 Vad kan man vinna med processtyrning? Processtyrning är en nödvändig förutsättning för att förbättra konkurrenskraften samt höja förmågan till nyskapande och flexibilitet. Detta gäller alla typer av marknader och branscher. Genom analys av processer så får man en direkt inverkan på produktens introduktionsprocesser (marknadsföringstider etc.) produktions- och service processer ( kundorientering, förtjänster, vinst och kvalitet), stödprocesser (nöjda anställda samt lednings och styrprocesser (strategi). Det gäller vid en processanalys studera hur man kan göra samma saker på ett smartare sätt. Det handlar ofta inte om radikala ändringar utan om hur man kan göra samma saker utan mellanhänder, onödiga produktionssteg, snabbare beslut och snabbare avslut i affärer. 14

17 2.4 Kvalitetssäkring Processtyrning harmoniserar även mycket bra tillsammans med olika kvalitetssystem, för att bibehålla vunna kvalitetssteg och ökad produktsäkerhet. Kvalitetssystem är ofta ett sätt att skapa och bibehålla olika rutiner. Rutiner kan säkras genom att de dokumenteras, dokumentationen kan vara viktig i flera fall t.ex. när endast en person besitter relevanta kunskaper och färdigheter. Dokumentationen skapar ordning och reda men för att den också ska skapa ett värde, affärer eller kvalitet måste speciella krav ställas på den. Exempelvis måste dokumentationen i första hand svara på frågorna varför och vad snarare än på frågan hur. Förbättra Starta Säkra kvalitet Analysera nuläget Lösa problem Kvalitetssäkring Källa: Ljungberg, A & Larsson, E Processbaserad verksamhetsutveckling. ISBN

18 2.4.1 Att koppla samman ISO och processtyrning Medan kvalitetsbegreppet rent allmänt har genomgått en sund utveckling har kvalitetssystemen i många avseende blivit kvar i det förflutna. Kvaliteten handlar om att tillfredställa kundernas krav och förväntningar. Detta är dock något som har kommit i skymundan i ISO begreppen. Ofta är kvalitetssystemen en dammsamlare som man läser in sig på veckorna innan det planeras revision och genomgång Efterlevnaden är ofta ringa. Men om man aktivt kopplar sitt processtänkande med den ISO-9000 certifiering som man ska arbeta enligt på företag så vinner man ett flertal synergi effekter. Det finns ett antal begrepp i ISO standarder som är intressanta att koppla ihop med sitt eget processtänkande. Processer Kunder Resurser Ständiga förbättringar Målstyrning Mätning Dessa begrepp återkommer ofta inom processteknikvärlden, det är mycket det som ligger bakom den processmodell vi använder oss av idag. Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet Kunder Ledningens ansvar Kunder Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Tillfredsställelse Krav Produktframtagning Produkt Utfall Källa: Modell av ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, Verksamhetsutveckling med processparadigm, Ljungberg, A & Larsson, E Processbaserad verksamhetsutveckling. ISBN

19 I detta kapitel har man beskrivit de viktigaste och grundläggande metoderna som idag används eller som har haft en betydande påverkan på dagens processtyrningstänkande. I samtliga metoder är det viktigt att man behåller mätbarheten och enkelheten. Skall man få dessa system att fungera i verkligheten och inte bara i teorin så krävs det att man förstår sambanden mellan olika system, exempelvis kopplingen till ISO systemen. Medarbetarnas förståelse och intresse är det viktigaste för att man ska få framgångsrika system att fungera och att utvecklas. Samtliga beskrivna metoder har ett fåtal saker som man bör komma ihåg som ligger till grund för förståelse, exempelvis i Porters five-forces modell och BSCmodellen. Porters modeller ligger ofta till grund för framtida resonemang när man ska processorientera. Där fokuserar man ofta på hur man ligger till i förhållanden till andra liknande företag i samma bransch. Att systemen ska vara enkla är en viktig sak Det ska vara enkelt att beskriva samt enkelt att använda. SMART-principen fokuserar på det som man inte får missa. Målen ska vara mätbara, lätta att identifiera för medarbetare. Det är väldigt viktigt att målen också är realistiska för att var uppnåbara. 17

20 3 Identifiering av processer Att enkelt beskriva vad som är en process är svårt. Processer finns överallt I vårt samhälle men det kan vara svårt att få dessa beskrivna som en process. Det finns ett antal tydliga saker som visar att man hanterar en process. Det som är tydligast är att det finns en början och ett slut, men att vägen där emellan finns med att antal funktioner och aktiviteter. 3.1 Vad är en process? Som man kunde läsa i definitionen så bestod en process av en tydlig inledning och ett tydligt avslut. Kortfattat kan man säga så men vid en noggrannare analys så består och ingår det mycket mer. Input Funktion Funktion Funktion Output En struktur av länkade aktiviteter Man finner processer i all typer av företag. Processerna kan vara små och övergripande men även små och detaljerade, exempel på processer är: Inköpsprocesser Leveransprocesser Tillverkningsprocesser Försäljningsprocesser Det är viktigt att se på dessa processer var de berör varandra och vilken påverkan de har. En faktor som i många fall kan vara beroende av varandra är tiden. Nedlagd tid är ingen process i sig men snarare den som gör att man blir delvis styrd och inte kan göra alltför radikala förändringar. Dock kan tidsaspekten vara det som kan få mest genomslag om man lyckas med förändringen. Som exempel på tid så kan man nämna kassaflöde. Kassaflöde påverkas av ett antal mindre processer fakturering, inköp och försäljning. Dessa bör noggrant analysers för att se så man ligger optimalt där. Vid en analys av process är det viktigt att se helheten och inte bara den enskilda processen. Man måste kunna se exempelvis hur kunden använder processens output. Om kunden exempelvis måste ta isär outputen innan den kan användas, kanske den borde levereras bara delvis ihopsatt. I det fallet är det viktigt att se det redan när man identifierar processerna för att inte mista helhetssynen. 18

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Balanserade Styrkort. (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB

Balanserade Styrkort. (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB Balanserade Styrkort (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB Inledning Det torde inte ha undgått någon att vi idag får ett allt större fokus på ekonomi och finansiella resultat. De flesta

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment"

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment Processägarens roll och uppgifter är nya. Inte kan samexistera med en traditionell linjechefs Resursägarens arbete syftar till att frigöra och utveckla den hjärnkraft som finns i organisationen Processerna

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Vässa din verksamhet. En enklare och roligare väg till framtiden!

Vässa din verksamhet. En enklare och roligare väg till framtiden! Vässa din verksamhet En enklare och roligare väg till framtiden! www.trivector.se Verksamheter utsätts idag för en omvärld där kunder och intressenter förväntar sig mer och mer. Förväntningar och krav

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Strategisk planering och styrning Stort förändringstryck i omgivningen Nedskärningar med krav oförändrad servicenivå Operativ och strategisk planering måste samordnas Målformuleringen

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Metodstöd till processkartläggning

Metodstöd till processkartläggning Metodstöd till processkartläggning Nedan ges en kort inspiration/metodstöd för att kunna göra en processkartläggning inom ramen för Kulturväven. Detta ska inte ses som en instruktion till hur man ska arbeta,

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information Moment 3: Att kartlägga och klassificera information För att kunna kartlägga och klassificera.. behöver vi veta: Vad vi gör Hur vi gör Vem som är ansvarig Om det finns någon styrande lagstiftning Vilken

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda)

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda) Handbok för att genomföra (Ordning & Reda) Processmöte genomförandet Börja med att berätta om bakgrunden till. Tuttava är en arbetsmetod utarbetad av Institutet för Arbetshygien i Helsingfors och som anpassats

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare Certifierad verksamhetsutvecklare Kajsa Svedenstedt IRM Förändringar i omvärlden Internet of things Mobility Big data Cloud 3D Quantified self DIY Co-creation Automated knowledge work Agila självgående

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Lära av varandra? Kenneth Jönsson Vd Mälarenergi AB 09-01-26

Lära av varandra? Kenneth Jönsson Vd Mälarenergi AB 09-01-26 Lära av varandra? Kenneth Jönsson Vd Mälarenergi AB Om oss. El, värme, vatten, kyla, snabba kommunikationer och tillhörande tjänster - det är vad vi på Mälarenergi arbetar med. Vi gör din vardag enklare!

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer