6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack. Förbättrad medlemsförsäkring sid 8. Pedagoger om vigning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007. Kyrkfack. Förbättrad medlemsförsäkring sid 8. Pedagoger om vigning"

Transkript

1 6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Avtalsrörelsen startar sid 4 Förbättrad medlemsförsäkring sid 8 Pedagoger om vigning

2 INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4, Stadshagen Telefon Telefax Bankgiro ANSVARIG UTGIVARE Bror Holm telefon mobiltelefon telefax REDAKTION Magnus Gissler, telefon REDAKTIONSRÅD Bror Holm Magnus Gissler ADRESSÄNDRINGAR insändes till Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm ISSN TRYCK Federativ Tryckeri ab, Stockholm Annonser: 1/1 färg : 1/1 s/v 9 000: 1/2 färg 6 500: 1/2 s/v 5 000: 1/4 färg 3 500: 1/4 s/v 2 500: INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Avtalsrörelsen startar 5 Sporras av tuffa tag 6 För och emot vigning 7 KyrkA granska EFU 8 Förbättrad medlemsförsäkring 9 KyrkA ser över sina stadgar 10 Ny kontakt för kyrkoherdar 11 Krönika 12 Fråga juristen 13 Kyrkans strukturer utreds 14 Korsord 15 Anslut dig till Autogiro FÖRBUNDSKANSLI Växel: , Fax: Magnus Gissler, civilekonom, kanslichef Robert Svec, jurist, förbundsjurist Görel Korkman, ombudsman Lena Forsberg, medlemsärenden Isabel Sparw, medlemsärenden Sofie Tillgren (föräldraledig) Kristina Harrison, ekonomiassistent, IT FÖRBUNDSSTYRELSEN Omslagsbild: Christian Appelsved och Susanne Ovsjö. Foto: Eva Welin Bror Holm, förbundsordförande Katarina Toll Koril, vice förbundsordförande Maria Berg Christer Edvinson Cecilia Karlén Anne-Charlott Karlsson Anders Lennartsson Annika Svensson Magdalena Widmark KYRKFACK 6/07

3 LEDAREN ETT ENKELT OCH TYDLIGT AVTAL Med åren har det inte blivit enklare att vara arbetsgivare. De ska hantera allt mer komplicerade frågor som kräver kunskap, tid och energi. Framförallt kostar det pengar. Administrationen ökar ofta på kärnverksamhetens bekostnad. Inte minst personalfrågorna tar mycken tid och kraft att administrera. Förhållandena är inte annorlunda i Svenska kyrkan. Att handha en allt tyngre administration tas ofta som intäkt för sammanslagningar. Församlingar tvingas gå samman i större enheter för att uppnå större effektivitet och hålla kostnaderna nere. Många gånger blir resultatet av sammanslagningarna godtagbara, men lika ofta blir de till förfång för kyrkans kärnverksamhet. Måste det vara så? Kan man inte gå en annan väg? Varför inte pröva enkelhetens och tydlighetens väg? Som enda fackförbund har KyrkA åtagit sig uppgiften att i sitt fackliga arbete verka för Svenska kyrkans gärning. Det finns t.o.m. inskrivet i förbundets stadgar. KyrkA vill därför hjälpa kyrkans arbetsgivare att klara sina arbetsgivaruppgifter på ett bra sätt. Svenska kyrkan bör få ett eget avtal som vi känner igen oss i. Det ska vara enkelt och tydligt att tillämpa. Då är mycket vunnet. Vad enkelt det vore att bara behöva söka i ett sammanhållet avtal och inte som nu i flera avtal. Dessutom finns det både lokala och centrala protokollsanteckningar som också innehåller bestämmelser om våra anställningsvillkor. Vet du om att de finns och vet din arbetsgivare om det? Tänk om avtalet dessutom vore logiskt, lättförståeligt och enkelt att hitta i. Nog skulle vinsterna vara många, inte minst för kyrkans små arbetsgivare. Måste det vara så invecklat att sätta ny lön? Dagens lönesystem är anpassat till en arbetsgivare som har många anställda. Men i kyrkan är inte verkligheten sådan. Den lokala löneprocessen i kyrkan måste inte efterapa den som är sjösatt i kommun och landsting med tusentals anställda hos varje arbetsgivare. Vi bör kunna skapa en egen löneprocess som passar i Svenska kyrkan. Enkelhet och tydlighet bör även här vara ledstjärnan. Måste vi ha så många olika beräkningssätt för veckoarbetstiden i Svenska kyrkan? Olikheten skapar inte större tydlighet och enkelhet i hanteringen. Mångfalden i beräkningsgrunderna ökar inte heller förståelsen grupperna emellan. Om det är så varför inte ändra i avtalet i syfte att förenkla och förtydliga? Måste vi ha samma semestertrappa i Svenska kyrkan som i kommun och landsting? Skulle inte en trappa med jämnare steg uppfattas som mer naturlig och förståelig? Om staten klarar en sådan lösning Måste det vara så invecklat att sätta ny lön? Bror Holm. borde även kyrkan kunna göra det. En jämnare semestertrappa, med fler semesterdagar tidigare i livet, ger också välbehövligt stöd till en åldersgrupp som ofta befinner sig i en livssituation med många åtaganden. Måste vi ha en lägerbilaga som är en kopia av den som kommun och landsting har? Där kanske den fungerar, men inte lika självklart i Svenska kyrkan. I den mån man har lägerverksamhet i kommun och landsting förläggs lägret oftast till måndag fredag, ytterst sällan till helger. Om man beaktar att lägret är förlagt till måndag fredag stämmer villkoren i lägerbilagan ganska väl, dvs. för kommun- och landstingsanställda. I kyrkan däremot är de flesta läger förlagda till fredag söndag och vardagsvillkoren från kommun och landsting blir då missvisande. Jag tror att Svenska kyrkan har mycket att vinna på ett eget avtal med enkelhet och tydlighet. Kyrkan ska inte vara en sämre arbetsgivare är kommun och landsting, utan enklare och därmed effektivare. Kyrkans löne- och anställningsvillkor ska bidra till att de kyrkliga arbetsgivarna även i framtiden kan rekrytera engagerad och välutbildad personal. Kyrkan ska arbeta för att vara en god arbetsgivare värd att vara stolt över. Jag vill avsluta med att å förbundsstyrelsens vägnar tacka förbundets medarbetare och förbundets fackliga förtroendemän för ett mycket väl utfört arbete under det gångna året. Jag vill tacka SACO, fackförbund och motparter för gott samarbete. Sist men inte minst vill jag tacka Dig som är medlem i förbundet. Genom Ditt medlemskap bidrar Du till att främja kyrkans gärning och göra ett bra fackförbund bättre. Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Bror Holm Förbundsordförande KYRKFACK 6/07 3

4 AVTALET XXXXXXXX 2008 Avtalsrörelsen startar har med personalförsörjningen att göra. Lönefrågan blir mycket central i avtalsrörelsen. Den är En grundläggande förutsättning viktig för våra medlemmar. Men den är för den här avtalsrörelsen är att vi får ett kollektivavtal med en sammanhållen och logisk struktur. Att kans framtid. Om vissa yrkesgrupper också viktig för kyr- fortsätter att vara underbetalda så det är ett avtal för Svenska kyrkan kommer det bli svårt att rekrytera och inte ett lån från kommun och kompetent personal. landsting. Ännu vill Bror Holm inte avslöja Det säger Bror Holm, förbundsordförande i KyrkA, inför avtalsrörelsen och lönesättning. Men han avslöjar ett några detaljer i kraven som rör löner som drar igång i januari. annat yrkande: Anställdas rätt till viss betald ledighet för kompetensutveckling. Fortbildning och utveckling KyrkA har formulerat sina yrkanden inför arbetsgivarparten Församlingsförbundet. Det är förbundsstyrelsen kas yrkesgrupper, det framkom inte inom yrket är mycket viktigt för Kyr- som tar beslut om vilka krav KyrkA minst av vårens medlemsenkät. ska ställa i avtalsrörelsen. Men urvalet Ett annat yrkande vi har är en förändrad semesterdagstrappa. Semes- har föregåtts både av enkätfrågor till medlemmarna och av diskussioner i tern ökar med åldern, men vi menar stiftskretsarna och på ordförandekonferensen, som senast hölls i november. semesterdagar tidigare i livet. Även att det går för långsamt. Vi vill ha fler Att få en ny avtalsstruktur, menar yngre människor behöver mer semester för att till exempel vara med familj Bror Holm, avgör hur förbundet kommer att kunna se på hela avtalsrörelsen och barn, säger Bror Holm. och på avtalet som tillslut ska tecknas. Dessutom vill KyrkA se jämnare Vi måste få ett avtal som fungerar i steg i semesterdagstrappan som i dag Svenska kyrkan. Ett som både arbetsgivare och anställda kan använda som ett 50 år händer det något med semestern. är ryckig. Först när man fyller 40 och instrument för verksamheten. Och inte Under året har KyrkA och Församlingsförbundet försökt införliva EU:s mindre viktigt, ett som alla kan förstå. Bror Holm lyfter fram nuvarande arbetstidsdirektiv i kyrkans avtal. Bland systemet för löneprocessen. Den är annat skulle det påverka lägerbilagans onödigt tillkrånglad med alldeles för skrivningar, men arbetet gick i stå. Nu många ingående moment. yrkar KyrkAatt lägerbilagan utgår. Min uppfattning är att många arbetsgivare inte helt följer ordningen, även vid läger, så varför inte göra det? Det går att tillämpa lag och avtal utan genar. Vägen till en ny lön är alltför lång och svår. Den går att göra gruppen deklarerat att de följer lagar Församlingsförbundet har i arbets- mindre komplicerad genom att för- och avtal, så i konsekvensens namn enkla nuvarande skrivningar. Då ökar både möjligheten och villigheten att följa regelverket, menar Bror Holm. Därför är det ett viktigt yrkande att få till stånd en enklare modell för löneprocessen. Allt detta hänger i sin tur ihop med själva lönefrågan. Här är Bror Holm extra tydlig: Lönefrågan är viktig för Svenska kyrkan! Akademisk utbildning måste löna sig. Det borde vara en självklarhet även i kyrkan. Det Lönefrågan blir mycket central i avtalsrörelsen kan vi ta bort lägerbilagan ur avtalet, säger Bror Holm. Det är inte bara lagar som begränsar verksamheten, utan även det faktum att veckan bara har sju dagar. Ibland infaller en helgdag mellan måndag och fredag, så kallad lätthelgdag. Det kan till exempel vara nationaldagen eller Kristi Himmelsfärd. För dessa har prästen haft 10 kompensationsdagar om året. För annan personal har man olika lösningar, några har ledigt sådana dagar, några förkortad veckoarbetstid o.s.v. Det enda raka är att alla anställda har gemensamma regler. Alla behandlas då likvärdigt. Därför yrkar vi 40 timmars arbetsvecka måndag till fredag för alla oavsett yrke, och med tjänstgöringsskyldighet även lätthelgdagar. Men alla ska också få tio kompensationsdagar om året som kan användas vid till exempel en lätthelgdag, om man är ledig den dagen. Den som arbetar kan lägga ut den på en annan veckodag. Det som gällt för prästen kommer gälla för alla, säger Bror Holm. Vi får ett system för Svenska kyrkan. Det innebär att om prästen och vaktmästaren jobbar på Kristi Himmelsfärd, så ska de lägga ut en av sina tio kompensationsdagarna för det vid ett annat tillfälle. Kanslipersonalen däremot måste använda en av sina tio dagar för att kunna vara ledig på Kristi Himmelsfärd. Till sist ett yrkande som KyrkAlämnat tidigare: Diakonår. Trots att EFU i de nya utbildningarna föreslår en introduktionstjänst för diakoner, så vet ingen när de kommer till stånd. EFU föreslår dessutom bara sex till nio månader, för både präster och diakoner. Det är otillräckligt, båda behöver ett år. Så nu yrkar vi på månaders introduktionstjänst för diakoner. Även om Kyrkomötet om något år beslutar om nya utbildningar enligt EFU, så måste introduktionstjänster i alla fall skrivas in i avtalet. Så KyrkA är ett steg före även här. 4 KYRKFACK 6/07

5 AVTALET 2008 Sporras av tuffa tag Bo Engervall leder arbetsgivarsidan i förhandlingarna om det nya avtalet. Som Församlingsförbundets förhandlingschef är han en person som i allra högsta grad påverkar vardagen för Svenska kyrkans anställda. Tidigare var han under 16 år anställd av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare som förbundsjurist och förhandlingschef. Vilka är era huvudfrågor i avtalsrörelsen? Just nu samlar vi in synpunkter från olika håll och senare i december lägger vi fram konkreta förslag. Vi har kontakt med stiftsförbunden och personalchefer i större samfälligheter. I år söker vi även kontakt med kyrkoherdarna som ju också representerar arbetsgivaren. Det är dags för dem att komma upp på banan. Vilka frågor tycker de är viktiga? Kyrkoherdarna behöver även stöd i sin arbetsgivarfunktion. Ett önskemål från oss är att alla anställda ska ha lönesättande samtal. Avtalet medger ju det redan idag och vi har det med de andra fackförbunden. Tänker ni ta upp frågan om förordnande under viss tid som anställningsform för kyrkoherdar? Det finns en viss efterfrågan på visstidsanställning av högre chefer hos våra arbetsgivare. Är efterfrågan kraftfull kan vi tänkas driva den frågan. Tror du att avtalsrörelsen blir en långdragen process? Vi kan ju prata med varandra, det är en bra utgångspunkt. Tyvärr har de arbetsgrupper som under året diskuterat PU-avtalet och EU:s arbetstidsdirektiv inte gått så bra. Frågorna tas nu upp i avtalsrörelsen och här blir det säkert diskussioner. Dessutom ska vi förhandla utlandsavtalet, vilket innebär ett utökat arbete. Men jag tror vi blir klara i tid. Församlingsförbundet har avtalssamverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Deras avtal blev färdigt i våras och ni är bundna till det. Finns något egentligt förhandlingsutrymme kvar för oss? Vi är inte så bundna utan har ett avtal idag som ger oss en friare situation än tidigare. Men vi samråder med SKL och vill ha ett avtal som vilar på den grunden. Vi är små som arbetsgivare så för oss är det bra att ha en kraftfull partner. Det fungerar bra och vi vill inte se ett helt nytt avtal bara för kyrkan. Det kan finnas saker i avtalet som behöver ändras för att passa kyrkans verksamhet, och då gör vi det. Redan idag finns särskilda bestämmelser för präster och musiker. Vi vill inte se ett helt nytt avtal bara för kyrkan Har du under förhandlingarna en referensgrupp som överblickar vilka konsekvenserna blir för kyrkan av de förslag som läggs? Jag har bildat en grupp av större arbetsgivare som jag kan vända mig till, och jag håller på att bygga upp en grupp med kyrkoherdar. Dessa grupper tänker jag informellt samråda med under resans gång. Det är människor med gott omdöme och bra synpunkter, och som förstår att inte tala bredvid mun. Är något jobbigt med uppdraget som förhandlingschef? Nej, det är bara kul. Det kan vara tuffa tag runt förhandlingsbordet men vi klarar av det. Jag trivs med de fackliga företrädarna, de kan skilja på sak och person. Efter utfört uppdrag kan vi snacka om annat och ha en anständig samvaro. Även som förhandlingschef har man en arbetsmiljö att ta hand om... Det roliga är att hitta lösningar som gör att anställda i kyrkan kan ha en bra arbetsplats. Samtidigt ska vi inte styra för hårt från centralt håll. Vi ska möjliggöra ett gott arbete på lokal nivå, inte sätta upp hinder. Verksamheten ser så olika ut i olika landsändar, därför behövs lokala lösningar och möjligheten att teckna lokala överenskommelser. Är det speciellt på något sätt att vara arbetsgivare inom kyrkan? Vi står under samma lagar för arbetsmarknaden som alla andra, så vårt ansvar är på det sättet lika. Men jag tror att man har större möjlighet att vara en god arbetsgivare då vinstintresset inte finns på samma sätt. Det är enklare än på en konkurrensutsatt marknad. Vad är en god arbetsgivare? Att ha respekt för sin personal och se individens arbetsresultat, att uppfylla förpliktelser gentemot lagar och avtal och erbjuda en god arbetsmiljö. Och ändå, som arbetsgivare måste man få ut produktivitet från personalen. Det viktigaste för arbetsgivaren är ju att de producerar, samtidigt som det måste ske under goda villkor. Jag tror att det går att förena. Text och foto sid 4-5: Eva Welin KYRKFACK 6/07 5

6 UTBILDNING För och emot vigning Susanne Ovsjö arbetar som församlingspedagog i Hedvig Eleonora församling i Stockholm och Christian Appelsved i Bromma församling. De har båda jobbat länge som församlingspedagoger. De har känt varandra länge. Men de har helt olika åsikter om förslaget till ny utbildning för kyrkans pedagoger. Susanne Ovsjö och Christian Appelsved var kurskamrater på den då nya Församlingspedagogutbildningen i Sigtuna Utbildningsreformen 1993 innebar att de som var församlingsassistenter kunde läsa vidare och bli pedagoger. Susanne och Christian tillhörde dem som nappade på erbjudandet. Idag har Susanne arbetat drygt 15 år som församlingspedagog och Christian i nio. Jag är uppväxt i kyrkan och har alltid känt att jag ville jobba med yngre människor och pedagogik. Jag har funderat på om jag skulle bli diakon eller präst i stället, men kommit fram till att jag inte vill det. Diakonen träffar andra grupper i församlingen och prästen har sina särskilda uppgifter, men vi pedagoger har en större bredd, säger Christian. Susanne instämmer. Hon är inte attraherad av det diakonen eller prästen gör, det är pedagog hon vill vara. Ändå händer det ofta att jag får frågan om jag inte skulle bli präst i stället. Men jag känner mig kallad att göra det jag gör som pedagog! Problemet är att just vår yrkesgrupp inte blivit bekräftad i vår kallelse. Därför är jag positiv till EFUs förslag med ett tvådelat diakonat där pedagogiken ingår. Då kommer också min kallelse att räknas, säger Susanne. Vi sitter på ett café i Vasastan i Stockholm och pratar om utredningen EFU och dess förslag till förändrad utbildning för präster, diakoner och musiker. Enligt förslaget ska diakonatet bli tvådelat. Efter ett års grundläggande studier i religionsvetenskap Har du ingen krage så är du inte med bland de invigda väljer studenten inriktning, antingen karitativ eller pedagogisk. Båda inriktningarna ska avslutas med vigning. Detta innebär en helt ny utbildningsväg för pedagoger i Svenska kyrkan. Både Susanne och Christian säger att det alltid varit problematiskt att vara pedagog i kyrkan. Det finns mycket osäkerhet kring professionen, ibland även hos dem själva. De är överens om att yrkets status måste upp, men Christian tror inte att vägen dit går genom vigning. Att viga ytterligare en grupp kanske bara vaskar ur vigningen. Det är arbetet med ungdomar som har låg status. Jag tror inte en speciell skjorta påverkar vår status, utan det är inställningen inom organisationen som ger det. Även en ungdomspräst har lägre status än en sjukhuspräst, säger Christian. Han befarar att den som vill jobba som pedagog kommer att känna sig tvingad att bli vigd. Den magiska stämpeln krävs för att få jobb. Och han frågar sig hur utredningen egentligen ser på kallelse och vigning. Men har du ingen krage så är du inte med bland de invigda, protesterar Susanne. Vi tillhör inte kretsen. Det är ett vi och ett dom, tyvärr. Jag tror en vigning skulle förstärka både status och yrkesidentitet. Vid utbildningsreformen 93 fick vi en stärkt yrkesroll, fortsätter hon. Från att ha varit ett genomgångsyrke för unga, med låg lön och dåliga arbetsförhållanden, blev det mer stabilt. Jag ser det här förslaget som nästa steg, en ytterligare förstärkning av vår yrkesroll. Det kan ge samma effekt. Samtidigt medger hon att det är sorgligt att det ska behövas en vigning för att bli accepterad. Men hon tror att det är den enda väg som kvarstår för att få respekt för sitt yrkeskunnande efter år av diskussioner om titelskydd. Christian hade hellre sett ett titelskydd för att stärka pedagogernas ställning. Han tycker att beteckningen pedagog är bra, det säger vad man kan. Men om pedagogerna ska ingå i diakonatet, som EFU föreslår, finns en risk att deras kompetens förblir otydlig. Problemet ligger egentligen i förståelsen av vår yrkesgrupp. Långt ifrån alla vet vilken kompetens vi har. Vi behöver mycket mer samverkan under utbildningen så att vi bättre kan se vad den andre kan och gör, säger Christian som tycker att EFUs förslag med fler gemensamma kurser och pastoral termin för präster och diakoner/pedagoger tillsammans verkar bra. Men vigning är bara ett svar på den organisation som finns. Man tänker Vi puttar upp dem ett trappsteg, 6 KYRKFACK 6/07

7 XXXXXXXXX UTBILDNING KyrkA granskar EFU KyrkAs förbundsstyrelse har påbörjat arbetet med förbundets remissvar på utredningsförslaget En förändrad utbildning för Svenska kyrkan. Som ett första steg i arbetet träffade förbundsstyrelsen Else-Maj Eineborg Falk en dag i november på KyrkAs kansli i Stockholm. Som chef för utbildningsenheten på Kyrkans Hus i Uppsala har hon varit projektledare för utredningen EFU. Vid mötet fick styrelsen en genomgång av förslaget och tillfälle att ställa frågor. Anne- Charlott Karlsson är styrelseledamot och en av dem som ska författa förbundets remissvar. Det tvådelade diakonatet med en inriktning mot omsorg och en mot undervisning är kanske den del av förslaget som väcker flest frågor. Blir det dödstöten för pedagogiken? Kommer den att drunkna bakom omsorgen? Vad sker med pedagogerna som inte vill vigas? Här finns mycket att fundera över, säger Anne-Charlott Karlsson. Else-Maj Eineborg Falk berättade Katarina Toll Koril, Anne-Charlott Karlsson och Annika Svensson ska skriva KyrkAs remissvar. om utgångspunkterna för EFU, däribland församlingarnas behov. Med förslaget har man velat möta det församlingarna efterfrågat i de intervjuer man gjort. Bland annat vill man stärka den pedagogiska kunskapen hos både präster och diakoner/pedagoger. Under mötet på KyrkAs kansli uppmärksammades olika aspekter av EFU. För en person som vill bli diakon men redan har en utbildning, blir den sammanlagda utbildningslängden med det nya förslaget längre än idag. Därmed borde utbildningen bli mindre attraktivt för den gruppen. Har kyrkan råd att avvara dem? Det är tveksamt. Å andra sidan kanske den nya utbildningen kan dra till sig fler yngre förmågor som tidigt avgör sig för en karriär som diakoner, så som utredarna tänkt sig. Utredningens förslag om en handled introduktionstjänst för präster och diakoner på mellan 6-9 månader blev också föremål för diskussion. Flera i förbundsstyrelsen påpekade att det är en för kort tid. Den nyvigde blir tvungen att börja söka tjänst då han/hon precis påbörjat sin handledning, eftersom ansökningsförfarandet ofta tar många månader. Nu kommer KyrkAs förbundsstyrelse att fördjupa sig i det 288 sidor långa utredningsförslaget En förändrad utbildning för Svenska kyrkan. Därefter ska styrelsens ledamöter Katarina Toll Koril (präst), Anne-Charlott Karlsson (församlingspedagog) och Annika Svensson (diakon) författa förbundets remissvar. Remisstiden går ut 1 februari vi viger dem, så blir de nöjda. Förslaget utgår ifrån kyrkans hierarkier, som är föråldrade. Man har inte gjort en organisation för verklig gemenskap, säger Christian. Vi är bra på olika saker, fortsätter han, och borde respekteras för det vi kan. Det vore bättre att vi fick en jämlik syn på det vi gör. Vi jobbar ju tillsammans för att åstadkomma resultat. Det borde till exempel innebära att den mest lämpade bör vara ledare och chef för gruppen, inte givet kyrkoherden. I många delar är trots allt EFU ett radikalt förslag. I stället för att tala om präst, diakon och musiker som profilyrken inom kyrkan, så skriver utredningen att det idag är mer som förenar än skiljer dem åt. Därför benämns alla (med akademisk examen) i utredningsförslaget för kyrkoarbetare, och som sådana i behov av likartad generell kompetens. Samtliga föreslås läsa mer av bland annat teologi, religionspedagogik och ledarskap. Förslaget snävar ihop präst, diakon och pedagog, så varför inte låta alla bli präster och generalister i stället och sedan jobba utifrån fallenhet? Eller ännu radikalare, alla blir antingen vigda eller ickevigda kyrkoarbetare, säger Christian halvt på allvar, halvt på skämt. Susanne håller med om att det är ett steg mot generalisering. Hon tycker det är bra. Jag är egentligen förvånad att man varit så radikal. Men jag tror att med tynande ekonomi i våra församlingar behövs en bredare kompetens, bredare utbildad personal i stället för dessa specialistyrken, säger hon. Hon påpekar att förslaget är en utbildningsreform och inte en tjänstereform. Församlingarna har sina behov och vi kan fortsätta vara församlingspedagoger bara församlingen vill, säger Susanne. Men Christian tror att det blir en märklig situation om man inte vill vigas, vare sig man är nyutbildad diakon-pedagog eller har församlingspedagogutbildning sen tidigare. Till det kommer att många församlingar av ekonomiska skäl inte kommer att anställa två diakoner, en karitativ och en pedagog. Då tar man en ovigd assistent till barnen och en diakon till omsorgen. Susann nickar tveksamt ja risken finns. Själv ser jag fram emot en kort fortbildning och sedan vigning. Men jag är inte så dum att jag tror att jag får en högre lön för det. Diakonerna har inga höga löner trots lång utbildning och vigning, säger hon. Här får hon medhåll från Christian. Några stora lönelyft framöver väntar nog ingen av dem. Text och foto sid 6-7: Eva Welin KYRKFACK 6/07 7

8 AKTUELLT Förbättrad medlemsförsäkring Magnus Gissler, KyrkAs kanslichef. Förbättrat försäkringsskydd, höjda ersättningsbelopp och flera nya försäkringar. Det erbjuds KyrkAs medlemmar i ett nytt gruppförsäkringsavtal med Förenade Liv. Den nuvarande medlemsförsäkringen kommer att förändras från och med 1 januari Under december kommer alla som idag har en försäkring att få ett brev från Förenade Liv med information om nyheterna i medlemsförsäkringen. Samtliga KyrkAs medlemmar kommer att få ett brev i början av 2008 där de erbjuds den nya medlemsförsäkringen. Inom liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringarna har vi genomfört viktiga förbättringar. Så för den som tecknat en annan försäkring är det dags att jämföra den med vår nya! Det säger Magnus Gissler, kanslichef på KyrkA och den som förhandlat fram de nya försäkringarna tillsammans med Förenade Liv. Vi har förbättrat vår barn- och ungdomsförsäkring, vad som gäller vid invaliditet och dödsfall på grund av olyckfall eller sjukdom. Grundförsäkringens ersättningsbelopp höjs från kronor till kr. Vi har även tillfört ett krisskydd. Det är ett nytt skydd som ger kristerapi vid akut behov som uppkommit till följd av någon allvarlig händelse. I olycksfallsförsäkringen för vuxna höjs ersättningsbeloppet för invaliditetsersättningen. Dessutom tillkommer en ny ersättning, ett så kallat Omkostnadskapital. Det ger ett bättre skydd och högre ersättning än tidigare olycksfallsförsäkring. Den som blir sjukskriven på grund av ett olycksfall ges ersättning redan efter 8 dagar, tidigare var det först efter 30 dagar. Vi har även förbättrat vår sjukförsäkring, genom att lägga till ett så kallat Reservkapital. Om du får en diagnos på en specifik sjukdom så kan försäkringen ge ersättning på kr. Och redan 30 dagar efter att diagnosen ställts, kan du ansöka om ersättning, säger Magnus Gissler. Även livförsäkringen för medlemmar och medförsäkrade förändras till det bättre. Ersättningsbeloppen höjs både gällande dödsfallskapital (det som betalas ut till efterlevande) och inkomstkapital (det som betalas ut vid långvarig arbetsoförmåga). Den som önskar ett ännu högre belopp på livförsäkringen kan från den 1 januari ansöka om tillvalsförsäkringar i tre nivåer. Vi har även glädjen att erbjuda våra medlemmar två helt nya försäkringar. Det första är familjeskydd. Försäkringen ger en månatlig ersättning till efterlevande under fem år vid dödsfall före 65 års ålder. Man kan välja antingen ett eller två förhöjda prisbasbelopp per år, vilket för 2008 motsvarar cirka respektive kronor per månad. Det andra är en unik grupphemsförsäkring som gäller för hela familjen med obegränsat försäkringsbelopp. Den kan även kompletteras med en villaförsäkring. Magnus Gissler säger att de flesta känner till att man ska se över sina försäkringar kontinuerligt men att det trots det sällan blir av. Den nya samlade försäkringslösningen som KyrkA och Förenade liv nu tagit fram ger KyrkAs medlemmar en anledning att se över sitt nuvarande försäkringsskydd. Skyddsbehovet förändras också över tid. Den försäkring man behövde och tecknade i går, kan vara passé idag samtidigt som man kanske inte har ett tillräckligt skydd i sin nuvarande livssituation. Har du frågor om dina försäkringar är du alltid välkommen att ringa Förenade Liv på telefon eller skicka e-post till deras kundservice på Det nya försäkringsavtalet finns att läsa på från den 1 januari Text och foto: Eva Welin A-kassan sänks nästa år Akademikernas a-kassa, AEA, sänker medlemsavgiften med hela 55 kronor per månad från den 1 januari Anledningen till sänkningen är framförallt att det goda arbetsmarknadsläget lett till minskade kostnader för kassan. Att vi nu kan sänka avgiften från 225 till 170 kronor i månaden känns väldigt bra, säger Anna Ekström, Saco:s ordförande som även är ordförande för AEA. När kassans kostnader sjunker, är det naturligt att det ska komma medlemmarna till del. Förutom minskade utgifter för AEA så införs 2008 nya bestämmelser för hur mycket pengar varje a-kassa måste betala in till staten i så kallade finansieringsavgifter. Det har också bidragit till att avgiften kan sänkas. De avgifter AEAtar in ska finansiera den arbetslöshetsersättning kassan betalar ut till sina medlemmar och kostnaderna för kassans administration. Beslutet om avgiftssänkningen har fattats av AEA:s styrelse och ska godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF. Källa: Saco 8 KYRKFACK 6/07

9 AKTUELLT KyrkA ser över sina stadgar Förberedelserna inför förbundsfullmäktige 2008 har påbörjats. Fullmäktige hålls den 2 och 3 juni på Djurö utanför Stockholm. Till dess ska KyrkAs stadgar ses över. På förbundsfullmäktige 2006 fördes en diskussion om behovet av en översyn av förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutade därefter att bilda en arbetsgrupp. Ordförande för gruppen är Anders Lennartsson som sitter i förbundsstyrelsen och är sekreterare i Strängnäskretsen. Vi behöver se över stadgarna eftersom de i många stycken är otidsenliga. Under förbundets historia har nya saker lagts till samtidigt som det sällan tagits bort något. Därför finns det lager på lager som ibland motsäger varandra och skapar buggar, säger Anders Lennartsson. Nu är de i full gång med något som han vill kalla en varsam revision. Det ska alltså inte skrivas helt nya stadgar. Framför allt ska vi ta bort sådant som inte gäller längre, förenkla vissa stadgar och modernisera språket. Ett exempel är ändamålsparagrafen. Den innehåller information om förbundets långa historia, men det hör inte hemma där. Den måste troligen skrivas om. En annan fråga man tittar lite extra på är behovet av en beslutsparagraf som anger hur beslut tas inom förbundet. Enligt Anders Lennartsson behöver det bli tydligare vem som beslutar vad. Ett förslag till förändrade stadgar ska presenteras vid förbundsstyrelsens sammanträde i slutet av januari. Därefter sker en ytterligare bearbetning innan förslaget läggs till förbundsfullmäktige Fullmäktige är förbundets yttersta beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner till fullmäktige. Motionstiden går ut den 15 mars och motionerna ska skickas till KyrkAs kansli i Stockholm. Text och foto: Eva Welin Ny arbetsmiljökonferens I januari 2008 hålls en arbetsmiljökonferens på temat det goda exemplet och genusperspektiv. Konferensen är den del av det arbetsmiljöprojekt som startat inom Svenska kyrkan för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Den är en uppföljare till den som hölls i Sollentuna Då ställde man frågorna och pekade på olika typer av problemställningar inom arbetsmiljön. Den här gången vill man lyfta frågorna ett steg till genom att bland annat visa upp de goda exemplen som finns och se på arbetsplatser som fungerar väl. Arrangör är KyrkA tillsammans med andra fackliga organisationer, Svenska kyrkan centralt samt Församlingsförbundet. Konferensen riktar sig till alla som hanterar arbetsmiljöfrågor: arbetsgivare, fackliga förtroendemän, förtroendevalda och chefer. Nan Flodwall på Församlingsförbundet är den som håller i planeringen av dagarna. Varje enskild arbetsgivare måste själv ta tag i sin arbetsmiljö men många behöver hjälp, framför allt de med små och medelstora arbetsplatser. Då är goda exempel och tips något som de kan ha nytta av. Det handlar om att utbyta erfarenhet och information, få tips och idéer. Människor kommer under konferensen att beskriva hur de har jobbat, hur de löst sina problem och visa fram vad de tycker fungerat bra, säger Nan Flodwall. Konferensen hålls den januari på Scandic Star i Sollentuna norr om Stockholm. Sista anmälningsdag var den 30 november men eftersläntrare är välkomna i mån av plats. Är du intresserad? Kontakta Nan Fodwall på Församlingsförbundets huvudkansli i Stockholm. Eva Welin KYRKFACK 6/07 9

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7.

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 3 2008 Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7 Kyrkfack ges ut av Kyrkans Akademikerförbund

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2009 TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN Caroline Krook om ledarrollen sid 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Nycklarna till förändring sid 8-9 Per Westberg,

Läs mer

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 2 2009 DAN HASSON Lär dig att stressa rätt LENNART BELFRAGE Var femte präst riskerar utbrändhet TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE

Läs mer

UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM?

UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM? Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 6 2008 TEMA Kompetensutveckling FRAMTIDENS KOMPETENS Församlingsförbundet & Sensus blickar framåt VAD UTLÖSER UTMATTNINGSSYNDROM? Två experter om arbetsmiljön

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 5 2014 TEMA r CARL CEDERBERG: L f r a a c a r ra LÅNEN I TID Kyrk r ck r r a AD Så kan du påverka din pension: A a ra k TEMA NR 5/14 PENSIONER VI ARBETAR

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2013 Tema Kompetensutveckling JONAS BROMANDER: teologiskt djup NYA AVTALET GER: En bättre arbetsmiljö TEMA NR 3/13 NYA AVTALET OCH KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet:

Kyrkfack. Det är lättare för män. Jämställdhet. 8 av 10 experter är män. seher Yilmaz: diakoner & pedagoger om jämställdhet: Kyrkfack En tidning från kyrkans akademikerförbund nr 2 2014 Tema Jämställdhet seher Yilmaz: 8 av 10 experter är män diakoner & pedagoger om jämställdhet: Det är lättare för män tema nr 2/14 JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer