Jobbet är att mata pu man

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobbet är att mata pu man"

Transkript

1 Patrik Engellau & Olle Rossander Jobbet är att mata pu man hur och varför försäkringskassorna slarvar bort 40 miljarder kronor om året av skattebetalarnas pengar

2 Patrik Engellau & Olle Rossander Jobbet är att mata puman hur och varför försäkringskassorna slarvar bort 40 miljarder kronor om året av skattebetalarnas pengar 3

3 Stiftelsen Den Nya Välfärden Layout och sättning: Desktop Ateljén AB, Finnerödja Omslag: Stefan Eichenholz Tryck: ÅD Tryck AB, Bromma, 2004 ISSN ISBN

4 Innehåll Förord Inledning Herrelösa pengar Noll koll Grundfakta Kostnaden för företag och skattebetalare Behovet av försäkringsmässiga kontroller Riksförsäkringsverket analyserar men vad händer sedan?.. 23 Sjukskrivningsindustrin struntar i lagarna JO om slarv och godtycke Riksrevisionen om bristande likvärdighet Den sjuka arbetslösheten Departementstjänstemän utan läsförståelse Kassornas egen kvalitetskontroll Att mata puman Fuskar svenskarna med sjukskrivningen? Är detta fusk? Ett fall ur verkligheten Arbetsgivarna och sjuklönen Försäkringskassorna och sjukpenningen Nöjda kunder Försäkringskassornas styrelser

5 Att hantera herrelösa pengar Läkarna Försäkringskassornas personal Arbetsgivarna Politikerna Sjukskrivningsindustrins åtgärder Förtidspensionera bort problemet Lämpa över problemet på arbetsgivarna Omorganisation Skylla på andra Och ändå Slutsats och rekommendation Författarpresentationer

6 Utdrag från sidan 39: Att mata puman Lägg särskilt märke till en del av formuleringarna i det första långa citatet ovan: Handläggarna blir tillsagda att inte peta i ärenden, blir ifrågasatta för att de gör sitt arbete och fäller ärenden som inte är korrekta, ses som stoppklossar när de inte accepterar ett felaktigt beslutsunderlag. Flera av dem vi intervjuat har vittnat om att kassornas ledning framför allt vill ha genomströmning. Fallen ska handläggas snabbt vare sig det finns korrekta underlag eller inte. Handläggningen får inte sinkas av en massa tidskrävande försäkringsmässiga kontroller. Kassorna har inrättat ett system som kallas Periodisk Utbetalning Med Automatik, vilket förkortas PUMA. PUMA fungerar på det viset att en inrapportering i datasystemet genererar flera utbetalningar, förklarar Försäkringskassan i Västa Götaland i sin årsredovisning. Att snabbt handlägga ärenden utan kontroller kallas av kassornas personal att mata puman. Jobbet är att mata puman, sa en intervjuad kassatjänsteman. 7

7 8

8 Förord Vi svenskar är ofta stolta över vårt svenska välfärdssystem som bildat skola för många andra sådana system. Huvudkomponenterna utgörs av barn- och föräldrastöd, sjukförsäkring, ålderspension och arbetslöshetsförsäkring. Varje år tillkommer nya delar och utbyggnader görs. Det är idag ett stort och komplext bygge. Det oroande är att det finns tecken som tyder på att hela bygget kan rasa. Vi tycks inte längre ha råd med det. En omläggning av pensionssystemet har skett. Nu talas det om att även sjukförsäkringen måste finansieras på annat sätt än det nuvarande. Regeringen har tillsatt en utredning för att klarlägga hur man på ett uthålligt sätt skall klara av finansieringen. I denna skrift av Patrik Engellau och Olle Rossander skärskådas en av de dyraste komponenterna i välfärdsbygget, sjukförsäkringen. De flesta svenskar är idag medvetna om att kostnaderna för sjukförsäkringen nått alarmerande nivåer. Men vad detta beror på tycks man inte kunna bli ense om. Engellau och Rossander försöker inte leta efter hälsomässiga eller arbetsmiljömässiga orsaker bakom de ökande sjukskrivningarna. De intresserar sig för det enorma slöseriet, eller om man så vill läckaget, i systemet. De gör detta genom att presentera systemet som en aktörsmodell. Vem har ansvar för och möjlighet att påverka besluten om sjukskrivning, och vem gör egentligen vad? Bilden är skrämmande. De som vill utnyttja systemet kan göra det, i stort sett utan hinder. De som har ansvar och möjlighet att påverka gör det inte. Här öppnar sig stora möjligheter att bidra till att göra finansieringen mer uthållig. 9

9 Orsaken till denna brist på ansvarstagande söker författarna i begreppet Herrelösa pengar. Kostnaderna för sjukförsäkringssystemet bärs av skattebetalarkollektivet. Kollektivets ombud, riksdagsmän och regeringsföreträdare, tycks inte anse att omsorgen om kollektivet är värt den politiska risk som det kan innebära att kräva att systemet tillämpas så som Riksdagen faktiskt bestämt. Man tycks i stället ha accepterat ett system som grundar sig på något som framställs som sedvana inom socialförsäkringen. Som författarna påpekar heter det numera att man sjukskriver sig som om detta vore den enskilde försäkringstagarens beslut. Författarna argumenterar för vikten av att de som har inflytandet över sjukskrivningsbesluten skall tillämpa de regler som faktiskt gäller. Att man på ledande håll inom riksförsäkringsverket nu börjar få detta klart för sig är uppmuntrande, men inte tillräckligt. Varför har man låtit detta pågå så länge? En förklaring kan vara att civilkuraget verkar vara svagt inom den offentliga sektorn idag. Det leder till frågor om vilka mekanismer som används för att stoppa de besvärliga och de kritiska, de som tycker att man skall tillämpa reglerna som de är avsedda och inte för andra mer diffust bestämda ändamål? Vilken informell makt är det som utövas när offentliga organ inte handlar enligt de regler som gäller för dem? Och hur kommer det sig att arbetsgivarna tycks ha kapitulerat i denna fråga? Självfallet förstår man att det kan kosta mycket mer att driva en process än att betala sjuklön i det enskilda fallet. På längre sikt är detta förödande eftersom det bidrar till att undergräva respekten för de regler som faktiskt gäller. Varför fortsätter man från politiskt att låtsas som om systemet fungerar enligt sina avsikter? Om man skall komma till rätta med de kulturella mutationerna och deras orimliga konsekvenser måste man på politiskt håll slå vakt om det system som vi alla är med om att betala för. Självfallet måste man också stärka arbetsgivarnas rätt att agera mot missbruk i systemet om man skall lägga på dem mera av kostnaderna. Då kommer vi att ha bättre råd att stödja dem som har ett faktiskt behov av sjukförsäkringen. Frågeställningar av den typ som berörs ovan är sådana som den grupp som vi kallar Rådet för Oberoende Maktstudier (ROMS) 10

10 vill föra ut till öppen och obunden diskussion. ROMS består av journalister, ekonomer, jurister och samhällsdebattörer som vill kritiskt granska och belysa samhällets maktstrukturer. Med skrifter, öppna seminarier och debatter vill gruppen motverka det maktmissbruk som kostar samhället förtroendekapital och vanliga medborgare stora summor pengar. En viktig förklaring till skandaler och maktmissbruk finns i de stora mängder Herrelösa pengar som samlas i privata och statliga fonder och skattesystem; pengar som hanteras av anställda ombudsmän utan eget ägaransvar men med makt över andras pengar. (www.roms.se) Björn Mothander 11

11 12

12 Inledning Herrelösa pengar Amerikaner talar ibland om other people s money när bolagsskandaler och misshushållning av pengar kommer på tal. Tanken är att personer som hanterar andras pengar inte alltid är så noga med skötseln. Det gör inget om man slarvar eller själv snor åt sig lite för det drabbar någon annan. I stora organisationer och byråkratiska system är det många som aldrig ens funderar över att de hanterar och lever av andras pengar. Vi tycker inte att uttrycket är så bra. Andras pengar kan ju vara pengar som tillhör legendariska kapitalister som Marcus Wallenberg och Ingvar Kamprad. Dessa företagsägare gjorde sig kända för att hålla sina slantar under noggrann uppsikt. Ve den anställde direktör som slarvade med andras pengar i de fallen! Därför har vi i stället myntat begreppet herrelösa pengar. Herrelösa pengar är pengar som tillhör ägare som av ett eller annat skäl inte utövar kontroll. Senila åldringar som snuvas på förmögenheten av förslagna advokater och hushållerskor är kända från brottshistorien. Men den typen av fall intresserar oss inte. Vi bryr oss i stället om en annan sorts herrelösa pengar, nämligen pengar som ägs av oorganiserade kollektiv, till exempel skattebetalare, pensionssparare och aktieägare i bolag utan stora och inflytelserika ägare. Vi har en teori om samhällsutvecklingen. Vi tror att förekomsten av herrelösa pengar har ökat under de senast årtiondena, att kvoten mellan de herrelösa pengarna och bruttonationalprodukten stiger trendmässigt. Detta har (minst) två orsaker. Dels har den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten ökat, och skattepengar är herrelösa pengar i den kanske tydligaste formen (vem 13

13 har någonsin hört talas om en medborgare som går in i kommunhuset för att inspektera hur tjänstemännen hanterar hans skattekronor?). Dels har stora privata kapitalansamlingar skapats vars ägare utgörs av en ansiktslös massa, till exempel ägare av pensionsförsäkringar och olika slags fonder. De som arbetar med herrelösa pengar, det må gälla landstingspolitiker eller fondförvaltare, utsätts sällan eller aldrig för det slags örnögd bevakning och kontroll som till exempel Marcus Wallenberg utövade. Vi tror att utvecklingen har öppnat för en ny sorts korruption, nämligen försnillandet av herrelösa pengar. Detta är, enligt vår uppfattning, den strukturella förklaringen till senare års bolagsskandaler, inte bara i Sverige, utan även i andra länder som genomgått en likartad utveckling. Det finns stor risk att förvaltare av herrelösa pengar tullar på de medel de är satta att sköta, det är den enkla observationen. Försnillandets ändamål och former kan variera. I bolagsskandalerna har det för det mesta handlat om att direktörer gjort sig rika, att få tagit mycket. Men i den offentliga världen, där fenomenet ännu inte uppmärksammats tillräckligt, handlar det i allmänhet om att många får litet. Och för förvaltarna av herrelösa pengar i den offentliga världen gäller det för det mesta inte att berika sig själva utan i stället att genom små, välriktade mutor skaffa sig makt eller värna den makt de har och om så banala saker som att slippa jobb, krångel och besvär. Rådet för Oberoende Maktstudier har beslutat att genomföra ett antal fallstudier av hur herrelösa pengar förvaltas, särskilt inom den politiska sfären. I denna rapport redovisas resultatet av en sådan studie, nämligen om hur herrelösa pengar hanteras av sjukskrivningsindustrin. Med sjukskrivning menas här alla former av arbetsgivar- och statsfinansierad sjukdomsrelaterad frånvaro, således såväl frånvaro under sjuklöneperioden och sjukpenningsperioden som frånvaro med sjukersättning (vilket sedan 1 januari 2003 är den nya beteckningen på förtidspension) etc. Med sjukskrivningsindustrin menas hela det komplex av organisationer som är inblandade när det 14

14 gäller sjukskrivningar, i första hand de berörda departementen, särskilt närings- och socialdepartementen, Riksförsäkringsverket (RFV) och försäkringskassorna, men även läkarkåren och till en del sjukvården och arbetsgivarna och deras organisationer samt andra kringorganisationer, till exempel Arbetslivsinstitutet. Noll koll Sjukförsäkringen är en försäkring. För den som har arbete och inkomst betalas löpande obligatoriska försäkringspremier för att den försäkrade ska få delkompensation för förlorad inkomst i den händelse hon inte kan arbeta på grund av sjukdom. Egentligen är det inte konstigare än att betala villaförsäkring för att få ersättning i den händelse rören läcker och vattenskada uppstår. Den som anmäler ett försäkringsfall, till exempel en vattenskada, kommer i kontakt med en skadereglerare. En av skadereglerarens uppgifter är att noggrant kontrollera att det verkligen rör sig om äkta försäkringsfall. Det gör skaderegleraren genom att, i det här fallet bland annat på plats, undersöka om det verkligen finns en vattenskada som har uppkommit på ett sådant sätt att försäkringsbolaget är ersättningsskyldigt. För ett försäkringsbolag, vare sig det är vinstdrivande aktiebolag eller ömsesidigt kollektiv, är en normal försäkringsmässig kontroll absolut nödvändig. Alla inser att bolaget ganska snart skulle gå i konkurs om försäkringstagarna lärde sig att bolaget inte kontrollerade deras anspråk. Vi menar att det inom sjukförsäkringen inte finns någon fungerande försäkringsmässig kontroll. Detta kan bero antingen på att de ansvariga myndigheterna inte har i uppdrag att utöva kontroll eller på att de har ett sådant uppdrag, men av något skäl underlåter att utöva det. Vår uppfattning är att det senare gäller. Det finns regler om kontroll, men de tillämpas inte. Framför allt är det skadereglerarna på försäkringskassorna som inte kontrollerar om den försäkrade som vill ha sjukpenning verkligen saknar arbetsförmåga. Att sådan kontroll ska göras framgår av 3 kap 7 i lagen om allmän försäkring. Om alla handläggare kunde förmås att lära sig 15

15 denna enda paragraf och tillämpa den på ett korrekt sätt så skulle mycket vara vunnet, står det i en kritisk internpromemoria från en av försäkringskassorna som en frustrerad anställd visat oss. Men det är inte bara kassornas personal som underlåter att undersöka arbetsförmågan. Samma sak tycks gälla en stor del av läkarkåren. Och arbetsgivarna tror sig inte ha någon rätt att utöva kontroll och gör det därför inte. Grunden för detta missförhållande är, enligt vår mening, att de ansvariga inom sjukskrivningsindustrin förvaltar herrelösa pengar, skattebetalarnas pengar. Om till exempel läkaren varit tvungen att själv betala patientens lön vid sjukskrivning hade han nog varit petnoga med att undersöka vederbörandes arbetsförmåga. Men han betalar inte själv. Andra betalar, andra som utgör en anonym, månghövdad massa och som aldrig hör av sig. På samma sätt är det med de andra aktörerna inom sjukskrivningsindustrin. Bristen på normal försäkringsmässig kontroll har medfört att arbetsgivarnas och statens kostnader för sjukskrivningarna skjutit i höjden under de senaste tio åren och ligger nu ungefär en tredjedel högre än de gjorde vid slutet av nittiotalet. Vi har talat med ett stort antal människor inom sjukskrivningsindustrin. De flesta vitsordar vår uppfattning om bristande försäkringsmässig kontroll även om få tycks ha slagits av tanken att det skulle behövas. Men en del är bekymrade över situationen och menar att de åtgärder som vidtas för att komma till rätta med problemet är lama och felriktade. Flera av dem vi talat med har oberoende av varandra gjort bedömningen att kostnaderna för sjukskrivningen skulle sjunka med kanske en tredjedel om normal försäkringsmässig kontroll enligt existerande regler utövades. En tredjedel av statens kostnader för sjuk-skrivningen är 40 miljarder kronor om året vilket blir kronor om året eller 850 kronor i månaden per skattebetalare. Och då har vi inte räknat med arbetsgivarnas kostnader för sjuklönen under de första tre veckorna av en sjukdomsepisod. När sjukskrivningsindustrin själv funderar över situationen kommer den bara undantagsvis på att försäkringsmässiga kontroller behövs i varje försäkringssituation, alltså även när det gäller sjukför- 16

16 säkring. I stället ägnar den möda åt att försöka ta reda på hur det kommer sig att det nu är så många fler som vill bli sjukskrivna än tidigare. Alla möjliga hypoteser undersöks, till exempel att hälsoläget i nationen skulle ha försämrats (vilket det inte har), att medelåldern i arbetslivet skulle ha ökat (vilket den har, men inte tillräckligt för att förklara ökningen av sjukskrivningarna), att det skulle ha blivit mer stressigt på jobbet (vilket en del anser, andra inte), att kassorna inte har tillräckligt med personal etc. När allt är utrett och klart hamnar resonemangen ofta lite uppgivet i konstaterandet att nya attityder har etablerats: Däremot finns studier som visar att en betydande del av de sjukskrivna inte är det på grund av medicinska orsaker och att många anser att sjukskrivning kan vara rätt utan att man är sjuk. (Ds 2004:16 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro) Hösten 2004 registrerar RFV återigen denna välkända attitydförändring genom nya opinionsundersökningar. Möjligen har denna och andra likartade observationer förmått de ansvariga inom sjukskrivningsindustrin att dra slutsatsen att det behövs försäkringsmässiga kontroller och att det vore klokt att följa de kontrollregler som faktiskt finns. Det finns tecken på det, till exempel nya tongångar från försäkringskassorna av innebörden att man inte är garanterad ersättning för att man är sjuk, det gäller att vara arbetsoförmögen också. Och det finns politiska beslut om att ohälsan ska halveras. Men i praktiken är det mest andra åtgärder än förstärkt försäkringsmässig kontroll som vidtas. Sjukförsäkringen är en försäkring. Frågan är vem som betalar premien. Själva inbetalningen av premien är arbetsgivarnas uppgift. Sjukförsäkringsavgiften är en del av arbetsgivaravgifterna och beräknas som procentsats av lönen. (Sjukförsäkringsavgiften ändras fortlöpande. Senaste höjningen inträffade 2003, då den steg från 8,80 till 11,08 procent av lönen. I budgetpropositionen för 2005 föreslås en sänkning till 10,39 procent). Betyder detta att arbetsgivarna tar kostnaden för försäkringen? Inte säkert. Ingen vet vem som egentligen betalar arbetsgivaravgifterna. Kanske är det arbetsgivarna. Kanske är det, i varje 17

17 fall delvis, löntagarna, för om inte dessa avgifter fanns skulle möjligen lönerna vara högre. Men det är viktigt att notera att det finns en direktförbindelse mellan sjukförsäkringsavgiften, utgifterna för sjukförsäkringen och statens allmänna skatteintäkter. Om avgifterna inte täcker utgifterna tas de allmänna skatterna i bruk för att täcka underskottet och om avgifterna överstiger intäkterna hamnar överskottet i statens allmänna kassakista. Så egentligen är det nog i sista hand skattebetalarna som betalar för sjukfrånvaron. Den som har en annan uppfattning kan byta ordet skattebetalare i denna skrift till arbetsgivare eller löntagare. Det gör inte så stor skillnad för resonemanget. 18

18 Grundfakta Konsekvensen av de förhållanden vi beskrivit är att sjukskrivningarna ökat. Det enklaste och tydligaste måttet på detta är det så kallade ohälsotalet som definieras så här: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna Redovisas för rullande 12-månadersperioder. Alla dagar är omräknade till heldagar, till exempel två dagar med halv ersättning redovisas som en heldag. Ohälsotalet avser kalenderdagar. Ohälsotalets utveckling framgår av diagrammet nedan, som liksom nästan all dokumentation i den här skriften kommer från sjukskrivningsindustrin själv. Som vi får anledning att påpeka flera gånger finns allt man behöver veta om sjukskrivningen utrett, utforskat, presenterat och formulerat i dessa organisationers analyser, rapporter, skrifter, utredningar, promemorior, monografier och litteratursammanställningar. 60,0 50,0 Ohälsotalet (antal dagar) 40,0 30,0 20,0 Kvinnor Män Samtliga 10,0 0,

19 Kvinnornas ohälsotal har sedan 1998 ökat med 37 procent mot 19 procent för männen. Ökningen för samtliga är 28 procent. På fem år har svenska folket blivit nästan 30 procent sjukare enligt detta sätt att beskriva saken. I Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget från augusti 2004 redovisas antalet personer som berörs av ohälsa som helårsekvivalenter: En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år. Dvs. två personer som varit arbetslösa i ett halvt år var blir en helårsekvivalent tillsammans. Av tabellen framgår också hur många helårsekvivalenter som levt av sociala ersättningar under andra rubriker. Observera att de tre senaste åren representerar Konjunkturinstitutets prognos. Att tabellen avser helårsekvivalenter betyder att det totala antalet berörda personer är betydligt större än vad som anges. Till de angivna antalen kommer korttidsfrånvaron, alltså den sjukfrånvaro som inte ersätts alls (karensdagen) och den som ersätts av arbetsgivaren (sjuklöneperioden). Det finns ingen fortlöpande statistik över sjuklönefrånvaron. Enligt uppgift från Statistiska centralbyrån utbetalades omkring 16 miljoner sjuklönedagar år Det motsvarar ungefär helårsekvivalenter i tillägg till dem som anges i tabellen och diagrammen. Enligt en hyggligt samstämmig bedömning från Konjunkturinstitutet ska den totala sjuk- 20

20 frånvaron inklusive karensdag och sjuklöneperiod uppgå till helårsekvivalenter, ca mer än de som anges för år 2004 i tabellen ovan. Den totala frånvaron med sjuklön eller annan social ersättning motsvarar alltså 1,15 miljoner heltidssvenskar. Om man ska vara petig kanske man också bör lägga till studerande vid Komvux och högskolor eftersom dessa, till stor del i varje fall, lever på olika slags studiebidrag. I så fall blir det ytterligare en halv miljon människor som lever på sociala ersättningar. Eller också kan man resonera att uppskattningsvis 10 procent av dessa studerar för att de inte kan hitta jobb och därför bör inräknas bland de socialt ersatta, som i så fall skulle uppgå till en bit över 1,2 miljoner heltidssvenskar. Kostnaden för företag och skattebetalare Statens kostnader för det som kallas ohälsan uppskattas till omkring 120 miljarder kronor om året. Till detta kommer arbetsgivarnas kostnader för sjuklön personer som kostar i snitt kronor om året inklusive sociala avgifter betyder ytterligare minst 10 miljarder kronor. Kostnaderna för sjukpenning och förtidspension har ökat med 50 procent under de senaste fyra åren. I den här studien hävdar vi att normala försäkringsmässiga kontroller i stort sett saknas inom sjukförsäkringen. Ingen vet exakt vad som skulle hända om sådana kontroller infördes. Vi har frågat ett stort antal personer bland dem vi intervjuat inom sjukskrivningsindustrin. Av deras förvånansvärt samstämmiga svar att döma vågar vi påstå att en tredjedel av statens ohälsokostnader och kanske en ännu större andel av arbetsgivarnas skulle kunna sparas. En tredjedel av 120 miljarder kronor är 40 miljarder kronor. Det betyder kronor om året per skattebetalare eller inte fullt 850 kronor i månaden per skattebetalare. I onödan. För att staten slarvar med herrelösa pengar. Hur mycket som skulle sparas om arbetsgivare och läkare utövade en hårdare kontroll under sjuklöneperioden är det ingen som vågar gissa. 21

21 22

22 Behovet av försäkringsmässiga kontroller Riksförsäkringsverket analyserar men vad händer sedan? Inom sjukskrivningsindustrin pågår fortlöpande ett omfattande forsknings- och utredningsarbete kring sjukskrivningarna. Rapporterna duggar tätt. Kvaliteten är genomgående hög även om det naturligtvis kan förekomma dåliga och rentav vilseledande utredningar. (Däremot är det sämre ställt med de mer politiskt orienterade dokumenten, till exempel olika åtgärdsförslag; mer om detta senare.) Vi vågar påstå att det inte finns en tanke om sjukskrivningarna som inte redan tänkts inom industrin. Det gäller även de tankar vi presenterar här. I början av 2000-talet började sjukskrivningsexplosionen uppmärksammas på allvar inom sjukskrivningsindustrin. År 2002 kom en banbrytande rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som genomförts av personer från RFVs analysavdelning (Ds 2002:49, Den svenska sjukan sjukfrånvaron i åtta länder). Här följer några utdrag ur rapporten: Sjukfrånvaron har ökat i snabb takt i Sverige sedan Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige är ett unikt fenomen i ett europeiskt perspektiv eller om motsvarande utveckling förekommer i andra länder i Europa. Syftet är även att söka förklaringar till eventuella skillnader i förekomsten och utvecklingen av sjukfrånvaro mellan länderna... 23

23 Sjukfrånvaron i Sverige jämförs med frånvaron i Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, samt med det vägda genomsnittet för samtliga tolv länder som varit medlem i EU under hela undersökningsperioden (EU12)... Det är... länder med en relativt likartad ekonomisk struktur och utvecklingsnivå. Däremot finns det betydande skillnader mellan de regelsystem och administration av försäkringar som ersätter inkomstbortfallet under sjukfrånvaro i de olika länderna. I diagrammet sammanfattas sjukfrånvaro bland anställda i åldern år under perioden : Rapporten fortsätter: Sedan 1980-talet har sjukfrånvaron bland anställda varit betydligt högre i Sverige, Norge och Nederländerna än i Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. I rapporten testas en del hypoteser om förklaringar till den höga svenska sjukfrånvaron: RFV:s statistiska analys har visat att det finns indikationer på att den svenska arbetskraftens åldersstruktur, den höga 24

24 sysselsättningsgraden bland de äldre, den höga kvinnliga förvärvsfrekvensen och andelen fast anställda bidragit till en högre och mera konjunkturkänslig sjukfrånvaro. Men dessa faktorer kan bara förklara en del av av skillnaderna...vi har särskilt analyserat... i vilken utsträckning den ökade sjukfrånvaron i Sverige från 1996 till 2001 kan förklaras av förändringar i åldersstrukturen. Det visar sig att endast 5 % av ökningen kan förklaras av demografiska förändringar. De betydande skillnader i såväl nivån som utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige jämfört med många andra länder, som kvarstår efter det att de demografiska och sysselsättningsmässiga skillnaderna beaktats, tycks inte bero på några direkta skillnader i det allmänna hälsotillståndet. Rapporten konstaterar vidare att arbetsmiljön i Sverige tycks stå sig bra i en internationell jämförelse men att det finns undersökningar i Sverige som visar att en del grupper, särskilt anställda inom kommuner och landsting, och i synnerhet... kvinnor som arbetar inom dessa sektorer på senare år redovisat ökat missnöje inte minst med den psykiska arbetsmiljön. Som alla goda utredningar pekar även denna utredning på behov av fortsatta utredningar: En viktig faktor som inte har kunnat beaktas i denna studie är socialförsäkringens regelverk i de olika länderna... Det gäller exempelvis karensdagar, förekomst och längd av sjuklöneperiod, ersättningsnivå osv. Ett annat område där mera forskning och studier behövs är hur sjukförsäkringsregler skapar drivkrafter för att vara frånvarande från arbete. Vidare finns mycket knapphändiga kunskaper om hur försäkringsadministrationen i olika länder klarar av sin roll som grindvakt. 25

25 Sammanfattningsvis har man inte hittat några bra förklaringar till ökningen av sjukskrivningarna i Sverige. Däremot har man kunnat avfärda en del påstådda förklaringar. Men det verkar finnas något gemensamt med Nederländerna och Norge. Ett år senare presenteras en ny studie i skriftserien Riksförsäkringsverket analyserar. Studien gör just det som ESO-studien efterfrågade, nämligen en undersökningen av hur försäkringsadministrationen i olika länder Tyskland, Finland, Nederländerna och Sverige klarar sin roll som grindvakt (2003:16, Att förhindra och förkorta sjukfrånvaro, erfarenheter från fyra länder). Så här beskriver utredningen sitt uppdrag: RFV och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi publicerade år 2002 en studie som visar att sjukfrånvaron sedan länge har varit betydligt högre bland anställda i Sverige, Norge och Nederländerna än i Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och högre än EUgenomsnittet. Sjukfrånvaron i Sverige är dubbelt så hög som i Finland och nästan fyra gånger så hög som i Tyskland. Studien visar att skillnader i åldersstruktur, sysselsättningsgrad och kvinnlig förvärvsfrekvens samt konjunkturers inverkan förklarar en del av skillnaderna i sjukfrånvaron mellan länder. Dessa stora skillnader är dock fortfarande till stor del oförklarade. Inget i övriga studier eller statistik tyder dock på att den höga sjukfrånvaron i Sverige skulle kunna förklaras av sämre hälsa eller arbetsförhållanden än i andra länder. Varför har vi en hälsoparadox med god hälsa och lång medellivslängd men hög sjukfrånvaro i Sverige? Och följande slutsatser dras: Den viktigaste slutsatsen är att sjukförsäkringsadministrationens förmåga att tillämpa och driva försäkringen försäkringsmässigt har överordnad betydelse för sjukfrånvarons omfattning. I försäkringstermer skulle detta arbete benämnas skadereglerande insatser. Det kan till och med hävdas att 26

26 skadereglerande insatser är en förutsättning för att andra åtgärder ska kunna vara helt verkningsfulla. Ett effektivt skadereglerande arbete förutsätter en likformig och rättssäker tillämpning av sjukförsäkringen vilket i sig åstadkoms genom bland annat tillämpning av försäkringsmedicinska riktlinjer vid sjukskrivning, granskning av läkarintyg inom försäkringen, regelstyrda prövningar av rätten till försäkringsförmåner, likformig handläggning och tydliga försäkringsregler såsom tidsbegränsade ersättningar. Likformig handläggning förutsätter enhetliga arbetsmetoder inom socialförsäkringsadministrationen vilket fortfarande saknas i Sverige... Ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare är ett ständigt återkommande tema och tron på att en övervältring av kostnader från sjukförsäkringen begränsar sjukfrånvaron är stark. Men det holländska exemplet visar med all önskvärd tydlighet att överföringen av kostnadsansvaret för sjukskrivningar och förtidspensioner på arbetsgivaren inte är tillräckliga för att förmå arbetsgivare att förbättra arbetsförhållanden, öka återgång i arbete och därmed skapa mindre sjukskrivningar och färre förtidspensioneringar. Erfarenheterna från Tyskland och Finland visar i stället att ekonomiska drivkrafter blir framgångsrika och starka först i kombination med i första hand en sjukförsäkring som tillämpas försäkringsmässigt... Eller kortare uttryckt: Ingen försäkring kan fungera utan kontroller, ej heller sjukförsäkringen. Sådana kontroller saknas i Sverige. Utan kontroller är andra åtgärder meningslösa. Till exempel vore det meningslöst att lägga kostnader på arbetsgivarna om man inte först skapar nödvändig försäkringsmässig kontroll och skadereglering. 27

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och karens En rapport av Anna Hedborg Lagom är bäst. Varken för mycket eller för lite sjukskrivning - om självrisker och

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

1. Målsättning, bakgrund, centrala begrepp, regelverk och aktuell statistik

1. Målsättning, bakgrund, centrala begrepp, regelverk och aktuell statistik 1. Målsättning, bakgrund, centrala begrepp, regelverk och aktuell statistik Målsättning Målsättningen med denna rapport är att: 1.Redovisa en systematisk genomgång av det vetenskapliga kunskapsunderlaget

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

Till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

Till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Vid sammanträde den 23 september 2004 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2004:129) som gav en särskild utredare i uppdrag att göra en genomgripande analys

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Vi har råd med framtiden

Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering. Arena idé & Timbro Rapport från kommissionen om välfärdens framtida finansiering

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer