Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem"

Transkript

1 B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio

2 Byggnads sjuk- och olycksfallsförsäkring för Barn och Ungdom Tillvalsförsäkring Underbara Medlemsbarn Ett barn som invalidiseras till följd av sjukdom eller olycka så att det hindrar arbete i vuxen ålder får utan eget försäkringsskydd nöja sig med lägsta förtidspension. Samma barn försäkrat med sjuk- och olycksfallsförsäkringen Medlemsbarn kan räkna med en helt annan ekonomisk plattform för sitt vuxna liv. Även under barnens uppväxttid ger försäkringen familjen kostnadsersättningar för omvårdnad och rehabilitering vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen kostar 80 kr per barn och månad och kan tecknas såväl för medlems egna barn som andra barn bosatta på din adress. Du kan även teckna den för dina barnbarn. Generösa teckningsvillkor Alla barn kan försäkras utan hälsoprövning upp till 16 års ålder. Därefter gäller försäkringen till och med det kalenderår barnet fyller 25 år. Även barnsjukdomar är ersättningsgrundande. Försäkringen gäller dygnet runt och kan även tecknas för andra barn bosatta på din adress samt för dina barnbarn. Begränsningar För att försäkringen ska gälla måste den har varit i funktion minst sex månader innan sjukdom eller symptom på sjukdom visade sig. Försäkring som tecknats efter att barnet fyllt sex år gäller inte för neuropsykiatrisk störning. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen samt t.ex. blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi m.fl. lämnas ingen eller begränsad ersättning i vissa eller samtliga av försäkringens ersättningsmoment. Exempel på ersättningar i försäkringen Medicinsk invaliditet* max. 3 x 20 pbb. Ekonomisk invaliditet** max. 20 pbb. Ersättning vid vårdbidrag max. 2 pbb/år i max. 6 år. Dödsfallsbelopp 1 pbb oavsett dödsorsak. Ersättning för vissa kostnader vid olycksfall t.ex. tandskada, kläder och glasögon, krisbehandling m.m. Akutersättning 600 kr vid sjukhusvistelse efter olycksfall. Sjukhusvistelse 425 kr/dag max. 365 dagar. Vård i hemmet 400 kr/dag max. 30 dagar. *bestående nedsatt kroppsfunktion som en direkt följd av olycksfallet/sjukdomen. **bestående nedsatt arbetsförmåga som en direkt följd av olycksfallet/sjukdomen. Frågor & Svar Är inte alla barn som går i förskola/skola försäkrade genom kommunen? Det varierar från kommun till kommun men gäller i så fall vanligen endast tiden i skolan. Olycksfallsförsäkring övrig tid liksom sjukförsäkring är upp till den enskilda familjen att själv teckna för sina barn. Vissa barnsjukdomar kan i enskilda fall ge bestående problem. Kan en sådan sak vara ersättningsgrundande i den här försäkringen. Ja, det är fullt möjligt. Min livspartners barn bor hos oss en vecka i månaden, kan jag som medlem i Byggnads teckna den här försäkringen även för dem? Går alldeles utmärkt så länge de är stadigvarande bosatta inom Norden. Om mitt försäkrade barn får en sjukdom som kräver att en av föräldrarna går ner i arbetstid för att sköta hans omvårdnad, kan vi få någon inkomstförlustersättning från försäkringen? Om barnet har en fastställd invaliditetsgrad, och därmed invaliditetsersättning, kan ni ansöka hos överförmyndaren om att få ta en del av den ersättningen i anspråk för det. Tänk på! Uppmärksamma ditt barn på att hon/han själv måste ta initiativ till en vuxenförsäkring när Medlemsbarn en gång upphör att gälla.

3 Byggnads Livspartnerförsäkring Tillvalsförsäkring Livspartner Olycksfall Fritid och Gruppliv Som medlem i Byggnads har du både olycksfalls- och grupplivförsäkring för dig själv samt gruppliv för dina barn. Byggnads Livspartnerförsäkring är ett bra och prisvärt alternativ som du kan teckna för din livspartner i kraft av ditt medlemskap. Försäkringen innehåller både en olycksfallsförsäkring vid skada på fritiden och en grupplivförsäkring med begravningshjälp. Försäkringen gäller till och med det kalenderår du fyller 65 år. Premien är 36,50 kr per månad. Olycksfallsförsäkring Fritid Ersättningar Akutersättning Läkarvård, resor, behandling och hjälpmedel i samband med olycksfallsskada som krävt läkarvård eller liknande. Merkostnadsersättning Kläder, glasögon o.dyl. som skadas vid olyckan eller för hemhjälp under det akuta vårdskedet. Tandskador (ej bit-och tuggskador) Kostnader för den akuta tandvård som olycksfallet orsakar.. Olycksfallskapital Betalas från 31:a dagen om den försäkrade blir arbetsoförmögen till minst 25 procent, längst i 335 dagar. Rehabilitering vid sjukdom Ett schablonbelopp om 2 procent av pbb max tre gånger per år för åtgärder av medicinsk art som görs för att bibehålla eller förbättra en funktionsförmåga. Grupplivförsäkring Ersättning Vid den försäkrades död betalas begravningshjälp om 0,5 pbb till den försäkrades dödsbo. Frågor & Svar Menas med livspartner även den man sammanbor med utan att vara formellt gift? Ja, livspartner avser såväl gift make/maka som sambo och registrerad partner. Min hustru skadade en axel med fem månaders sjukskrivning och många behandlingar som följd när hon skulle ta in sin fars hästar. Hade hon fått ersättning för sina kostnader och kanske även olycksfallskapital om hon haft Byggnads Livspartnerförsäkring? Efter vad som går att utläsa ur dina uppgifter här är svaret ja. Behöver man fylla i en hälsoprövning innan försäkringen kan tecknas och börja gälla? Nej, det behövs inte. Det är en av fördelarna med de tillvalsförsäkringar som vi kan teckna i kraft av vårt fackliga medlemskap. Om jag går ur förbundet, blir min sambo då tvungen att säga upp sin försäkring? Ja, då får hon/han istället teckna en privat försäkring. Om en olycka orsakar mer långtgående tandskador än dom som kan åtgärdas akut, får man då ersättning för det också? Har en kompis som fick det i sin TFF-försäkring nämligen. Det är möjligt i det enskilda fallet. Dock måste både behandling och kostnad på förhand godkännas av Folksam. Invaliditetsersättning För såväl ekonomisk som medicinsk invaliditet med upp till sammanlagt 50 pbb. 1 januari 2009 kommer villkoren för Livspartnerförsäkringen att förstärkas. Du som har tecknat försäkringen innan dess kommer automatiskt att flyttas över till den nya försäkringen. Portofri anmälningskupong och villkor för Folksam Autogiro hittar du sist i broschyren.

4 Byggnads Hemförsäkring Tillvalsförsäkring Byggnads Hem & Säkerhet Hemförsäkringen tillhör det grundskydd som alla hushåll bör ha. Den ger dig den ekonomiska skillnaden mellan katastrof och total ruin efter exempelvis en brand som har förstört hela hemmet. Byggnads Hemförsäkring har bra villkor till en jämförelsevis låg premie: från 51 kr i månaden beroende på var i landet du bor. Försäkringen gäller Familjemedlemmarnas personliga och gemensamma egendom vid brand, stöld, läckage och naturskador liksom vid juridiskt ansvar, rättsskydd och överfall. Den innehåller också ett bra reseskydd. Din egendom är försäkrad Försäkringens egendomsskydd har inga beloppsgränser för familjemedlemmarnas personliga tillhörigheter. Beloppsgränser på mellan kr och kr gäller för kontanter, värdehandlingar med mera. Dessutom gäller begränsat skydd för särskilt stöldbegärlig egendom (TV, stereo, dator m.m.) som ni förvarar utanför bostaden. Du är försäkrad för ansvar : max 5 miljoner kr När någon utanför familjen kräver dig på skadestånd för person- eller sakskada som du förorsakat i privatlivet gäller hemförsäkringen för skadestånd på upp till fem miljoner kronor. Du har rättsskydd för tvist i privatlivet: 3 pbb Om du råkar i någon form av rättslig tvist som kan leda till rättegång i privatlivet skyddar hemförsäkringen dig ekonomiskt för advokat- /rättegångskostnader upp till 3 pbb. Undantaget är skilsmässa, arbetsrättslig tvist eller brottmål. Självrisk 20 procent av kostnaden, dock lägst kr. Du har överfallsskydd Vid personskador till följd av våld får du t.ex. överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning, dödsfallsersättning. Självrisk Generell självrisk är kr om ni inte har av Folksam godkända lås i bostaden. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, minst kr. Vissa delar i reseskyddet är fria från självrisk. Ersättning för låsbyte Om ni förlorar era nycklar i samband med en ersättningsbar skada, och det är sannolikt att nycklarna kan spåras till ert hem, kan ni få ersättning för låsbyte med max kr för lås av godkänd typ som ni har bekostat själva. Du har skydd när du reser: 45 dagar i hela världen Reseskyddet gäller för de försäkrade familjemedlemmarnas resgods (stöld/skador) samt ansvar, rättsskydd och överfallsskydd på samma villkor som hemma. Vid sjukdom och olycksfall under resan betalar försäkringen kostnader för läkare, sjukvård, hjälpmedel, mediciner m.m. (vid sjukdom högst 60 dagar, olycksfall högst 3 år) samt merkostnader för hemresa eller kost och logi liksom t.ex. outnyttjad reskostnad. Frågor & Svar Vad menas med de försäkrade familjemedlemmarna? De personer som är mantalsskrivna på adressen. Mina barn bor växelvis hos mig och sin pappa, i vilket hems hemförsäkring ingår de? Det där de vistas när skadan inträffar. Där jag bor är cyklar ett problem: de stjäls ofta till följd av att hyresvärden inte erbjuder några bra förvaringsutrymmen. Gäller Byggnads Hemförsäkring även för min cykel? Ja det gör den. Beloppsgränsen är kr om cykeln stjäls på annan plats än i bostaden eller dess källare, vind etc. Min sons jacka blev stulen i skolan (ett låst skåp) och skolan hävdar att stölden ska ersättas av vår hemförsäkring. Vi hade ingen sådan vid tillfället så han fick vara utan jacka. Hade den här hemförsäkringen gett oss en ny jacka? Svaret är ja, med avdrag för självrisken. Om frysen lägger av och maten i den blir förstörd, ersätter den här försäkringen maten? Ja, det gör den. Du kan även få viss ersättning för den trasiga frysen. Om jag blir sjuk och måste avbryta en semesterresa efter några dagar, får jag då pengar från försäkringen till en hemresa respektive ersättning för den del av min resa som jag inte kunde utnyttja? Det principiella svaret är Ja. Portofri anmälningskupong till Byggnads Hemförsäkring samt villkor för Folksam Autogiro hittar du sist i broschyren.

5 Du som bor i egen villa eller radhus Tänk på att du även måste ha en särskild villaförsäkring! Tilläggsförsäkringar Allrisk För oförutsedda händelser som inte täcks av den vanliga hemförsäkringen: du tappar datorn i golvet, repar skinnjackan, kameran hamnar i sjön osv. Allrisk Special Enstaka föremål värda mer än kr (antika klenoder, smycken, pälsverk, kameror m.m.). Bostadsrätt Du som bor i bostadsrätt ansvarar själv för lägenhetens inre skick både vad gäller löpande underhåll och efter skador från exempelvis inbrott eller läckage. Resklar Ger fullt avbeställningsskydd och ersättningsresa. Småbåt och segelbräda Ingår inte i hemförsäkringen utan måste försäkras för sig. Anmälan Byggnads Livspartnerförsäkring Anmälan Byggnads Hemförsäkring Jag vill försäkra min maka/reg. partner/sambo Medlems namn Gemensam utdelningsadress Postnr och ortsnamn Skicka mig inbetalningskort på premien kvartalsvis Medlems underskrift Jag vill ansluta mig till Byggnads Hemförsäkring Medlems namn Utdelningsadress Postnr och ortsnamn Önskar tillägg av Allrisk Bostadsrätt Resklar Ska ersätta min nuvarande försäkring nr: Skicka mig inbetalningskort på premien kvartalsvis Jag vill betala via Folksam Autogiro och har tagit del av villkoren. Medlems underskrift Medlems personnummer (10 siffror) Telefon (även riktnr) Jag vill betala via Folksam Autogiro och har tagit del av villkoren. Datum Medlems personnummer (10 siffror) Telefon (även riktnr) Inträdesdag blir den 1a i månaden efter din ansökan har nått Folksam. Om ni redan har hem-/villaförsäkring i Folksam ange försäkringstagarens personnummer så upphör den försäkringen automatiskt och överskjutande premie återbetalas. Datum Skicka din anmälan i ett ofrankerat kuvert till: Frisvar, FOLKSAM, Gruppförsäkring L7, STOCKHOLM

6 Anmälan Byggnads Barn- & Ungdomsförsäkring Skicka din anmälan i ett ofrankerat kuvert till: Frisvar, FOLKSAM, Gruppförsäkring L7, STOCKHOLM Jag vill ansluta mig till Byggnads Barn- & Ungdomsförsäkring Medlems namn Utdelningsadress Postnr och ortsnamn Telefon (även riktnr) Barnens personnummer Barnens tilltalsnamn Skicka mig inbetalningskort på premien kvartalsvis Jag vill betala via Folksam Autogiro och har tagit del av villkoren. Medlems underskrift Datum Medlems personnummer (10 siffror) Med Folksam avses i dessa villkor Folksam ömsesidig livförsäkring, Folksam ömsesidig sakförsäkring och dotterbolag som direkt eller indirekt ägs till minst 50 procent av Folksam. MEDGIVANDE OM UTTAG Jag medger att uttag på begäran av Folksam får göras från angivet bank- eller Plusgirokonto för överföring till Folksam. Uttag får göras tidigast dagen före sista bankdag och jag ska senast dagen före ha tillräckligt med pengar på kontot för överenskomna autogirobetalningar. Detta förbinder jag mig även gentemot banken/plusgirot som inte skyldiga att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Dessa redovisas på mina vanliga kontoutdrag. Detta medgivande gäller också om jag byter kontonummer eller bank. OM PENGAR SAKNAS PÅ KONTOT Om jag inte senast dagen före sista bankdag varje månad har tillräckligt med pengar på kontot för begärda betalningar är jag medveten om att betalningarna inte blir utförda. Om betalning ändå görs har banken/plusgirot rätt att ta ut ränta och avgifter enligt gällande regler för den uppkomna skulden. BESKED OM KOMMANDE BETALNINGAR För att uttag från mitt konto ska få göras ska Folksam ha meddelat mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet som kan avse flera förfallodagar ska innehålla uppgift om belopp och förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet kan ges via s k samfaktura och då får kontots adress användas för meddelandet. Information om samfaktura kan erhållas från banken. STOPP AV UTTAG GENOM ATT MEDDELA FOLKSAM Om jag inte medger uttag kan jag kontakta Folksam senast två bankdagar före månadens sista bankdag och begära att uttaget stoppas. STOPP AV MEDGIVANDE Jag kan även stoppa alla uttag inom medgivandet genom att underrätta banken/plusgirot senast två bankdagar före månadens sista bankdag. Uttagsstopp ska göras på en särskild blankett eller annat sätt som banken/plusgirot anvisar. När jag stoppar ett medgivande innebär det att inga betalningar inom medgivandet blir gjorda förrän jag själv häver stoppet. Stopp som inte hävs inom två månader upphör att gälla. ÅTERKALLELSE AV MEDGIVANDE Mitt medgivande gäller tills vidare och upphör senast fem (5) bankdagar efter att jag återkallat det. Det gör jag genom ett skriftligt meddelande till Folksam eller banken/plusgirot. BANKENS GODKÄNNANDE Jag accepterar att banken/plusgirot ska godkänna att mitt konto kan användas för Autogiro till Folksam. RÄTTEN ATT AVBRYTA MINA BETALNINGAR VIA AUTOGIRO Bank/Plusgirot får, men är inte skyldig, avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på kontot för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras eller om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även Folksam får i motsvarande fall avbryta min anslutning till Autogiro. RÄTTEN ATT SAMBEARBETA ADRESSUPPGIFTER Jag medger att uppgifter ur bankens/plusgirots register om kontots adress får sambearbetas med det betalningsinstitut som Folksam har avtal med. ÖVRIGT Ränta på det aktuella kontot liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank/plusgirot vid varje tid allmänt tillämpar. Villkor folksam autogiro

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod PRO FÖRSÄKRINGAR PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2013 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer