Vi är stolta över att arbeta för dig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är stolta över att arbeta för dig!"

Transkript

1 Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad vi gör och vilken service vi erbjuder våra kunder. Vi ser fram emot ett gott samarbete för ett samhälle med miljö i fokus!

2 Information om Avfall & Återvinning Avfall är allas angelägenhet! Vem man än är och hur man än bor uppkommer alltid någon typ av avfall i varierande mängd. Det är viktigt att avfallet sorteras för att det ska kunna tas omhand på bästa möjliga sätt. Det handlar om att hushålla med jordens resurser och på rätt sätt hantera sådant avfall som kan vara skadligt för människa och miljö. Vi som jobbar med detta dagligen har olika benämningar på avfallet, bland annat... Hushållsavfall Säck- och kärlavfall, alltså den vanliga soppåsen. Matavfall Matrester, rens, blommor, skal, m m från hushållet. Grovavfall Avfall som inte ryms i soppåsen eller är av material som kan återvinnas eller tas omhand på bättre sätt än genom förbränning. Farligt avfall Lösningsmedel, batterier, lysrör, etc. Trädgårdsavfall Löv, ris och kvistar från trädgården. Avfall med producentansvar Avfall som tillverkaren av produkten ansvarar för att återvinna. Hushållsavfall (grönt kärl) UMEVA ansvarar för renhållningen och arbetet utförs av entreprenörer. I Umeå uppmuntras fastighetsägare att källsortera avfallet samt att hemkompostera. Blöjor, trasiga kläder och hushållspapper är exempel på sådant som kastas i den vanliga soppåsen. Soppåsen läggs i det gröna plastkärlet som ägs av UMEVA. Kärlet tillhör abonnemanget för fastigheten och ska lämnas kvar vid ägarbyte. Ring Kundservice ifall det har gått sönder. Vi ersätter kärlet kostnadsfritt om det skadats genom olyckshändelse vid sophämtning eller normalt slitage. Byte av avfallsabonnemang kan göras kostnadsfritt en gång per år. Kontakta Kundservice om du är osäker på vilket abonnemang du har idag eller om du vill byta. Via Kundservice kan du beställa kärl, byta kärlstorlek och anmäla ägarbyte. 190 liter villakärlet 370 liter för den stora familjen 660 liter för hyreshus och företagare Matavfall (brunt kärl) Genom återvinning av matavfall kan ett slutet kretslopp skapas där både energi och näringsämnen tas tillvara. Vi har infört återvinning av matavfall i delar av kommunen. För dig som villaägare i område med matavfallsåtervinning finns tre alternativ: 1. Återvinning av matavfall. Du skiljer på matavfall från övrigt sorterat hushållsavfall och lägger det i var sitt kärl, brunt respektive grönt. 2. Hemkompost. Du skaffar själv en skadedjurssäker, isolerad och lagom stor hemkompost och komposterar ditt matavfall året runt. Övrigt sorterat hushållsavfall läggs i det gröna kärlet. Anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret krävs. OBS! Matavfall får inte komposteras i trädgårdskomposten. 3. Blandat avfall. Om du inte kan eller vill återvinna ditt matavfall lägger du både sorterat hushållsavfall och matavfall i det gröna kärlet. Då betalar du också en miljöavgift på, för närvarande (2011), 675 kr per år. Hämtning och vägning Hämtning i villaområden sker generellt var fjortonde dag med undantag av vissa delar i centrala Umeå. Sopbilen väger kärlet vid hämtning. Uppgifter om vikt och identitet registreras och förs över till en dator i bilen. Om du missat hämtningen eller om du har mer avfall än vad som ryms i kärlet, kontakta Kundservice. Ställ kärlen minst 1 meter ifrån varandra, tack! När avfallskärlet ska ställas ut tänk på att: Paketera avfallet väl innan det stoppas i kärlet! Se till att locket är stängt! Ställ gärna ut kärlet dagen innan, eftersom hämtning sker mellan och 22.00! Ställ kärlet med locköppningen mot vägen. Lämna en meter fritt runt kärlet! Skotta och sanda för framkomlighet! Sopbilen kommer som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag!

3 Grov-, trädgårds- och farligt avfall Återvinningscentral (ÅVC) UMEVA äger och sköter sex ÅVC inom Umeå kommun. De finns i Holmsund, Hörnefors, Tavelsjö, Botsmark, Sävar och på Gimonäs i Umeå*. Där kan du lämna ditt grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall utan extra kostnad det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Material som samlas in på ÅVC transporteras sedan vidare för återanvändning, återvinning eller deponering. På samtliga ÅVC finns också en återvinningsstation (ÅVS) för sortering av tidningar och förpackningar. Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall kan fastighetsägaren beställa hos Kundservice mot en avgift på kronor, beroende på mängd. Förpackningar och tidningar Återvinningsstation (ÅVS) Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ansvarar för ca 75 stycken ÅVS i kommunen*. Där kan du lämna tidningar, förpackningar av glas, metall, plast och papper samt småbatterier. Materialet skickas vidare för återvinning. Se gärna för mer information! Farligt avfall Miljöstation UMEVA har miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall utan extra kostnad. Miljöstationerna är placerade vid ÅVC samt vid vissa bensinstationer*. Av säkerhetsskäl är miljöstationerna låsta, men personal i närliggande butik lånar ut nyckel och hjälper dig. Nyttan med att källsortera Vi tar lätt för givet alla saker vi använder varje dag, trots att vi vet att jordens resurser är begränsade. En så enkel sak som att källsortera och återvinna avfall påverkar tillståndet på jorden i rätt riktning, det vill säga mot kretsloppssamhället. Källsortering är ju dessutom egentligen väldigt lätt, något som alla kan göra! Rätt sak på rätt plats är inte skräp, det är resurser! Använda flaskor, tidningar och annat skräp kan bli nya saker genom återvinning. Då sparar man på både energi och miljö eftersom man inte behöver börja om från början med att tillverka nytt. Det viktigaste målet med vårt arbete är dock att förhindra att det farliga avfallet kastas i den vanliga soppåsen eller spolas ner i avloppet. Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Många giftiga ämnen bryts ner långsamt och det som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar vi lånar den av våra barn! *Se kartor på vår hemsida över placering av ÅVC, miljöstationer och ÅVS.

4 Information om Vatten & Avlopp När du vrider på kranen får du friskt, hälsosamt dricksvatten direkt i ditt glas. Ett vatten som på sin resa genom den tusenåriga Vindelälvsåsen har filtrerats och renats på helt naturlig väg och därigenom är ett av Europas bästa utnämnt till Norrlands godaste dessutom! Vi som arbetar med vatten varje dag har olika benämningar som det kan vara bra att känna till innebörden av. Råvatten Det vatten vi pumpar in i vattenverken som ännu inte har passerat filtren där. Dricksvatten Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen. Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, företag, serviceanläggningar, m m. Dagvatten Avrinnande vatten, t ex regnvatten och smältvatten från tak och vägar. Avloppsvatten Spillvatten, dagvatten och kylvatten som avleds via rörledning eller dike. Dräneringsvatten Markvatten som avleds från husgrund/källare för att undvika fuktskador. Slam Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar, eller den näringsrika produkt som blir kvar när avloppsvattnet är renat. Vi på UMEVA arbetar med att trygga vattenförsörjningen och avloppshanteringen idag och i framtiden. Vårt mål är att återföra vattnet som vi använder i ett så bra skick som möjligt, eftersom det inte produceras något nytt vatten på vår jord. Detta gör vårt arbete till ett av de viktigaste vatten är förutsättningen för allt liv! Var kommer dricksvattnet ifrån? I Umeå kommun tas dricksvattnet från marken (grundvatten). Det finns elva vattenverk och av dem är Forslunda vattenverk det största. Det levererar dricksvatten till ca människor i Umeå stad, Ersmark, Holmsund, Obbola och många intilliggande byar. Hårt eller mjukt vatten? I Umeå kommun är vattnet mjukt, vilket rent praktiskt innebär att tvättmedel och tvål löddrar lättare. Därför behöver man inte dosera så mycket tvätt- eller diskmedel för att göra rent mycket bra för vår miljö! Provtagningar Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och höga krav ställs därför på kvaliteten. Livsmedelsverket bestämmer kraven och vi är noga med att följa dem, vilket kräver en hel del arbete trots att vi har ett mycket rent vatten i Umeå kommun. Regelbundna provtagningar utförs för att säkra vattnets kvalitet vid vattentäkterna, i ledningsnätet och ute hos kunder. Vattenmätare För att veta vilken mängd vatten du som kund förbrukar installeras vattenmätare i fastigheten. UMEVA äger mätaren men det är fastighetsägarens ansvar att vårda den väl, skydda mot frost samt att underlätta avläsningar och mätarbyten. Mätarens plats måste därför godkännas av oss vid nybyggnation eller omplacering i huset. Vart tolfte år byter vi ut mätaren hos dig som villakund. Varför renar vi avloppsvatten? Vattnets kretslopp sköter normalt sig själv, men när vi spolar ner allt från kiss och bajs till tvättmedel och matrester måste det renas. Konsekvensen blir annars att våra vattendrag skulle övergödas med igenväxta vikar, fiskdöd och hälsovådligt badvatten till följd. I våra 18 avloppsreningsverk blir restprodukten ett näringsrikt slam. Detta rötas och biogasen som bildas nyttjas till uppvärmning och rötslammet används som konstruktionsmaterial i deponier. Vårt långsiktiga mål är att även omvandla biogas till el och att återföra rötslammet till produktiv mark som fosforgödning och jordförbättring.

5 Allt får man inte spola ner! Vi ber att du tänker dig för innan du spolar ner något i vasken eller toaletten. Lösnings-, bekämpningsmedel, färg och andra farliga ämnen stör reningsprocessen i våra anläggningar. Gifterna förorenar dessutom det näringsrika slammet eller följer med vattnet ut i naturen. Lämna istället sådant till en miljöstation eller återvinningscentral där det tas omhand på rätt sätt. Fett hör inte heller hemma i avloppet. Olja och matfett stelnar och fastnar i rören. Annat som gör skada är tops, blöjor, bindor, tandtråd och liknande eftersom de lätt kan fastna och orsaka stopp och översvämning i ditt hus eller skador på reningsverkens pumpar. Ledningsnät För att dricksvattnet ska komma fram till dig finns det ca 87 mil ledningar i kommunen. Vi ansvarar för dessa ända fram till en förbindelsepunkt nära fastigheten. Från den punkten och fram till kranen ligger ansvaret på fastighetsägaren. Om läckage uppstår utanför din tomtgräns ska du alltså kontakta oss på UMEVA. Efter vattnet är använt går det antingen till din egna avloppsanläggning eller till något av våra reningsverk. Det är ytterligare 54 mil ledning för detta, plus 38 mil dagvattenledningar! Om du ska bygga hus och ansluta till vårt ledningsnät utgår en anslutningsavgift. För att du ska få ansluta måste du göra en ansökan servisanmälan. Egen avloppsanläggning Om din fastighet inte har kommunalt avlopp så finns oftast en tank eller någon slags slamavskiljare (t ex trekammarbrunn). UMEVA ansvarar för tömning av dessa, vilket görs rutinmässigt efter ett årligt körschema och debiteras enligt renhållningstaxan. Vill du veta mer om rutinerna kring tömning av din avloppsanläggning, kontakta Kundservice. Funktionsbeskrivning för slamavskiljare finns på vår hemsida under Enskilt avlopp. Dränering av husgrund/källare För att inte riskera att vatten tränger in i källaren kan man dränera, dvs gräva ner rör och leda bort vattnet, runt om huset. Vid omdränering måste UMEVA kontaktas, eftersom man inte får koppla dräneringsrören till dag- eller spillvattenledningarna utan tillstånd. Vattenskador och översvämningar Det finns en rad olika förebyggande åtgärder som förhindrar skador och översvämningar i den egna bostaden eller fastigheten. Läs mer på vår hemsida! Hur försiktig man än varit kan olyckor ändå uppstå. Vi vill därför påtala vikten av att inneha en villaförsäkring och tänka på att inte placera saker direkt på källargolvet. Kom ihåg! Matolja och matfett hör hemma i hushållsavfallet. Torka ur stekpannan/ugnsformen med papper eller häll fettet i en plast- eller pappersförpackning med lock/kork och kasta i vanliga soppåsen! Tvätta inte bilen på gatan! Använd minsta mängd tvätt- och diskmedel! Vid dränering av ett hus måste du kontakta UMEVA! Öppna/stäng ventiler vid vattenmätaren minst en gång per år för funktionskontroll. De behöver sluta tätt t ex vid läckage i fastigheten. Kontrollera vatten- och slamnivå i fastighetsbundna dag- och dräneringsbrunnar en gång per år för att undvika vattenskador.

6 Mina sidor & fakturaförklaring På abonnemangsbekräftelsen finner du ditt kundnummer och din kod. De använder du för att komma in på Mina sidor på vår hemsida. Där kan du bland annat lämna mätarställning, ändra dina kunduppgifter, anmäla flytt, se din vattenförbrukning, vilken dag sopbilen kommer samt fakturaspecifikationer. Login-uppgifterna finns också på varje faktura. Så här fungerar det Villaägare får vår faktura fyra gånger per år. Den baseras på förbrukningen av dricksvatten, spillvatten (avlopp) samt mängd avfall. Våra avgifter delas in i en fast och en rörlig del. De fasta avgifterna motsvarar en del av de fasta kostnaderna för våra vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar och garanterar dig tillgång till de tjänster du använder. Den rörliga avgiften avser kostnader för det vatten du förbrukar och det avfall du lämnar ifrån dig. Hantering av vatten, avlopp och avfall bekostas helt och hållet av avgifter, utan stöd från skattemedel. Detaljerade bestämmelser och taxor finner du på vår hemsida eller i broschyrerna ABVA, Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter, VA- och avfallstaxan. A B C D Här hittar du uppgifter om din faktura. Faktura- / OCR-nummer anges vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Du hittar även Kundnummer och Kod till Mina sidor. Post- och besöksadress samt kontaktuppgifter om du har frågor om din faktura eller våra tjänster. Information om den anläggning som fakturan avser. Redovisning av UMEVAs momsreg.nummer enligt krav från Skatteverket. E F UMEVAs bank- och plusgironummer, att ange vid betalning t ex via Internet. Belopp inkl moms att betala till UMEVA. Du som betalar via autogiro ser texten Regleras via autogiro. Om fakturabeloppet är negativt ser du en text ovan som visar om beloppet kommer att återbetalas eller läggas tillgodo på nästa faktura A G H I Din förbrukning och och/eller Avlopp. Fö utifrån din senaste av len av avgiften för V täcker kostnader för p rening av avloppsvatte Lämna gärna mätarst per år för att få en så möjligt! Numret på din vatte manställning över eve din förbrukning. Förbindelsepunkt och = en lägenhet) betalas ning till UMEVAs ledn underhåll av vattenve ledningsnät och admi Mätaravgift är en avg tare, mätarbyte och a B D C G H E F I J K L M

7 Service via Internet För att du enkelt ska kunna lämna mätarställning eller ändra dina kunduppgifter finns Mina sidor. Där kan du också se din vattenförbrukning, sophämtningsdag och fakturaspecifikationer. Login-uppgifter hittar du på din faktura. Minska miljöpåverkan och dina egna pappershögar byt till E-faktura via din internetbank. Avläsning vattenmätare När en avläsning kommer in, regleras nästa faktura utifrån din faktiska förbrukning. Lämnar du mätarställning ofta får du bättre koll på din vattenanvändning och därmed dina kostnader. Dessutom kan en ökad förbrukning, p g a exempelvis en läcka, uppmärksammas i ett tidigt skede när man har en regelbunden kontroll av mätarställningen. E-faktura Enkelt för dig och bra för vår miljö. Anmäl dig via din internetbank! årskostnad för Vatten rbrukningen beräknas läsning. Den rörliga de- A (alltså förbrukningen) roduktion av vatten och n. ällningen minst en gång korrekt debitering som nmätare samt en samntuella avläsningar och lägenhetsavgift (en villa för fastighetens anslutingsnät och täcker bl a rk, avloppsreningsverk, nistration. ift för hyra av vattenmädministration. J K L M N Avstämd period visar den verkliga förbrukningen mellan två avläsningar. Preliminär förbrukning som UMEVA debiterat sedan föregående avläsning avräknas här. Beräknad förbrukning från senaste avläsningen till sista dagen i fakturaperioden. Dagvattenavgift fastighet betalas av dig som anslutit dina stuprör/gårdsbrunnar eller dränering till UMEVAs dagvattenledningar. Dagvattenavgift gata betalar du som har en fastighet där smält- och regnvatten från gatan leds bort via UMEVAs dagvattenledningar. Summering av ovanstående delsummor i fet stil. O P Q R S Villa-/lägenhetsavgift är en fast avgift per boenhet som bl a täcker kostnader för hantering av avfall som lämnats på återvinningscentraler och miljöstationer. Uppgifter om ditt abonnemang - kärlstorlek, antal kärl och hämtningsintervall. Adress där ditt kärl hämtas. Den avgift du årligen betalar för hushålls- resp matavfallskärlet samt för att få avfallet hämtat av sopbilen. Vid varje tömning registrerar sopbilen hur många kilo avfall som hämtas. För hushållsavfall i grönt kärl debiteras du en avgift per kilo, men inte för matavfallet i bruna kärlet. Detta täcker kostnaderna för behandling av brännbart avfall respektive matavfall. T Summering av ovanstående delsummor i fet stil. U Totalbelopp för Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning, inkl moms. O P Q S R N T U

8 Vad får jag för mina pengar? Friskt och gott dricksvatten i kranen dygnet runt... året runt. Någon som tar hand om mitt nedsmutsade avloppsvatten och ser till att mitt övriga avfall också blir omhändertaget på ett miljömässigt bra sätt... Vad kan något sådant kosta? Nedan visar vi ett par exempel vad det kan kosta i olika hushåll. Givetvis beror det på hur mycket vatten man använder och hur noggrannt man källsorterar sitt avfall. 3 öre Genomsnittskostnad Familj A-son (2 pers) VA kr Avfall kr TOT: kr/år = kr/mån Törstig? Tänk på priset. Bra vatten är billigt. Världens viktigaste livsmedel finns i din egen kran för endast 3 öre/liter. Familj B-son (4 pers) VA kr Avfall kr TOT: kr/år = kr/mån (Alla priser inkl moms.) Öppettider på återvinningscentralerna (ÅVC) fr o m Gimonäs Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Maj, jun & aug, sep Lördag Holmsund Tisdag Lördag Maj - sep Torsdag Hörnefors Onsdag Lördag, jämn vecka Maj - sep Lördag, udda vecka Sävar Onsdag Lördag, udda vecka Maj - sep Lördag, jämn vecka Tavelsjö Onsdag Lördag, udda vecka Botsmark Onsdag Lördag, jämn vecka OBS! Storhelger och helgaftnar är alla ÅVC stängda! Några frågor? Nu har du fått en övergripande information om vatten och avfall i Umeå kommun och vi hoppas att vi lyckats räta ut en del frågetecken. Vi har en automatisk telefonsvarare med t ex öppettider till våra ÅVC på tel: Vi vill också rekommendera en titt på vår hemsida och har du ytterligare frågor ring oss! Umeå Vatten och Avfall AB UMEÅ Besöksadress Övägen 37 Kundservice Jan 2011

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Rent vatten och god miljö i Umeå

Rent vatten och god miljö i Umeå Till alla hushåll i Umeå kommun For English version: umeva.se/english Rent vatten och god miljö i Umeå Är du en miljönär? Vad kostar en droppande kran? Upcycling kreativt nyskapande 97% av vattnet i vår

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern Frågor & svar Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus? Ja, enligt miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2014-01-01 2015-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer