Vi är stolta över att arbeta för dig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är stolta över att arbeta för dig!"

Transkript

1 Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad vi gör och vilken service vi erbjuder våra kunder. Vi ser fram emot ett gott samarbete för ett samhälle med miljö i fokus!

2 Information om Avfall & Återvinning Avfall är allas angelägenhet! Vem man än är och hur man än bor uppkommer alltid någon typ av avfall i varierande mängd. Det är viktigt att avfallet sorteras för att det ska kunna tas omhand på bästa möjliga sätt. Det handlar om att hushålla med jordens resurser och på rätt sätt hantera sådant avfall som kan vara skadligt för människa och miljö. Vi som jobbar med detta dagligen har olika benämningar på avfallet, bland annat... Hushållsavfall Säck- och kärlavfall, alltså den vanliga soppåsen. Matavfall Matrester, rens, blommor, skal, m m från hushållet. Grovavfall Avfall som inte ryms i soppåsen eller är av material som kan återvinnas eller tas omhand på bättre sätt än genom förbränning. Farligt avfall Lösningsmedel, batterier, lysrör, etc. Trädgårdsavfall Löv, ris och kvistar från trädgården. Avfall med producentansvar Avfall som tillverkaren av produkten ansvarar för att återvinna. Hushållsavfall (grönt kärl) UMEVA ansvarar för renhållningen och arbetet utförs av entreprenörer. I Umeå uppmuntras fastighetsägare att källsortera avfallet samt att hemkompostera. Blöjor, trasiga kläder och hushållspapper är exempel på sådant som kastas i den vanliga soppåsen. Soppåsen läggs i det gröna plastkärlet som ägs av UMEVA. Kärlet tillhör abonnemanget för fastigheten och ska lämnas kvar vid ägarbyte. Ring Kundservice ifall det har gått sönder. Vi ersätter kärlet kostnadsfritt om det skadats genom olyckshändelse vid sophämtning eller normalt slitage. Byte av avfallsabonnemang kan göras kostnadsfritt en gång per år. Kontakta Kundservice om du är osäker på vilket abonnemang du har idag eller om du vill byta. Via Kundservice kan du beställa kärl, byta kärlstorlek och anmäla ägarbyte. 190 liter villakärlet 370 liter för den stora familjen 660 liter för hyreshus och företagare Matavfall (brunt kärl) Genom återvinning av matavfall kan ett slutet kretslopp skapas där både energi och näringsämnen tas tillvara. Vi har infört återvinning av matavfall i delar av kommunen. För dig som villaägare i område med matavfallsåtervinning finns tre alternativ: 1. Återvinning av matavfall. Du skiljer på matavfall från övrigt sorterat hushållsavfall och lägger det i var sitt kärl, brunt respektive grönt. 2. Hemkompost. Du skaffar själv en skadedjurssäker, isolerad och lagom stor hemkompost och komposterar ditt matavfall året runt. Övrigt sorterat hushållsavfall läggs i det gröna kärlet. Anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret krävs. OBS! Matavfall får inte komposteras i trädgårdskomposten. 3. Blandat avfall. Om du inte kan eller vill återvinna ditt matavfall lägger du både sorterat hushållsavfall och matavfall i det gröna kärlet. Då betalar du också en miljöavgift på, för närvarande (2011), 675 kr per år. Hämtning och vägning Hämtning i villaområden sker generellt var fjortonde dag med undantag av vissa delar i centrala Umeå. Sopbilen väger kärlet vid hämtning. Uppgifter om vikt och identitet registreras och förs över till en dator i bilen. Om du missat hämtningen eller om du har mer avfall än vad som ryms i kärlet, kontakta Kundservice. Ställ kärlen minst 1 meter ifrån varandra, tack! När avfallskärlet ska ställas ut tänk på att: Paketera avfallet väl innan det stoppas i kärlet! Se till att locket är stängt! Ställ gärna ut kärlet dagen innan, eftersom hämtning sker mellan och 22.00! Ställ kärlet med locköppningen mot vägen. Lämna en meter fritt runt kärlet! Skotta och sanda för framkomlighet! Sopbilen kommer som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag!

3 Grov-, trädgårds- och farligt avfall Återvinningscentral (ÅVC) UMEVA äger och sköter sex ÅVC inom Umeå kommun. De finns i Holmsund, Hörnefors, Tavelsjö, Botsmark, Sävar och på Gimonäs i Umeå*. Där kan du lämna ditt grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall utan extra kostnad det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Material som samlas in på ÅVC transporteras sedan vidare för återanvändning, återvinning eller deponering. På samtliga ÅVC finns också en återvinningsstation (ÅVS) för sortering av tidningar och förpackningar. Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall kan fastighetsägaren beställa hos Kundservice mot en avgift på kronor, beroende på mängd. Förpackningar och tidningar Återvinningsstation (ÅVS) Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ansvarar för ca 75 stycken ÅVS i kommunen*. Där kan du lämna tidningar, förpackningar av glas, metall, plast och papper samt småbatterier. Materialet skickas vidare för återvinning. Se gärna för mer information! Farligt avfall Miljöstation UMEVA har miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall utan extra kostnad. Miljöstationerna är placerade vid ÅVC samt vid vissa bensinstationer*. Av säkerhetsskäl är miljöstationerna låsta, men personal i närliggande butik lånar ut nyckel och hjälper dig. Nyttan med att källsortera Vi tar lätt för givet alla saker vi använder varje dag, trots att vi vet att jordens resurser är begränsade. En så enkel sak som att källsortera och återvinna avfall påverkar tillståndet på jorden i rätt riktning, det vill säga mot kretsloppssamhället. Källsortering är ju dessutom egentligen väldigt lätt, något som alla kan göra! Rätt sak på rätt plats är inte skräp, det är resurser! Använda flaskor, tidningar och annat skräp kan bli nya saker genom återvinning. Då sparar man på både energi och miljö eftersom man inte behöver börja om från början med att tillverka nytt. Det viktigaste målet med vårt arbete är dock att förhindra att det farliga avfallet kastas i den vanliga soppåsen eller spolas ner i avloppet. Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Många giftiga ämnen bryts ner långsamt och det som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar vi lånar den av våra barn! *Se kartor på vår hemsida över placering av ÅVC, miljöstationer och ÅVS.

4 Information om Vatten & Avlopp När du vrider på kranen får du friskt, hälsosamt dricksvatten direkt i ditt glas. Ett vatten som på sin resa genom den tusenåriga Vindelälvsåsen har filtrerats och renats på helt naturlig väg och därigenom är ett av Europas bästa utnämnt till Norrlands godaste dessutom! Vi som arbetar med vatten varje dag har olika benämningar som det kan vara bra att känna till innebörden av. Råvatten Det vatten vi pumpar in i vattenverken som ännu inte har passerat filtren där. Dricksvatten Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen. Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, företag, serviceanläggningar, m m. Dagvatten Avrinnande vatten, t ex regnvatten och smältvatten från tak och vägar. Avloppsvatten Spillvatten, dagvatten och kylvatten som avleds via rörledning eller dike. Dräneringsvatten Markvatten som avleds från husgrund/källare för att undvika fuktskador. Slam Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar, eller den näringsrika produkt som blir kvar när avloppsvattnet är renat. Vi på UMEVA arbetar med att trygga vattenförsörjningen och avloppshanteringen idag och i framtiden. Vårt mål är att återföra vattnet som vi använder i ett så bra skick som möjligt, eftersom det inte produceras något nytt vatten på vår jord. Detta gör vårt arbete till ett av de viktigaste vatten är förutsättningen för allt liv! Var kommer dricksvattnet ifrån? I Umeå kommun tas dricksvattnet från marken (grundvatten). Det finns elva vattenverk och av dem är Forslunda vattenverk det största. Det levererar dricksvatten till ca människor i Umeå stad, Ersmark, Holmsund, Obbola och många intilliggande byar. Hårt eller mjukt vatten? I Umeå kommun är vattnet mjukt, vilket rent praktiskt innebär att tvättmedel och tvål löddrar lättare. Därför behöver man inte dosera så mycket tvätt- eller diskmedel för att göra rent mycket bra för vår miljö! Provtagningar Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och höga krav ställs därför på kvaliteten. Livsmedelsverket bestämmer kraven och vi är noga med att följa dem, vilket kräver en hel del arbete trots att vi har ett mycket rent vatten i Umeå kommun. Regelbundna provtagningar utförs för att säkra vattnets kvalitet vid vattentäkterna, i ledningsnätet och ute hos kunder. Vattenmätare För att veta vilken mängd vatten du som kund förbrukar installeras vattenmätare i fastigheten. UMEVA äger mätaren men det är fastighetsägarens ansvar att vårda den väl, skydda mot frost samt att underlätta avläsningar och mätarbyten. Mätarens plats måste därför godkännas av oss vid nybyggnation eller omplacering i huset. Vart tolfte år byter vi ut mätaren hos dig som villakund. Varför renar vi avloppsvatten? Vattnets kretslopp sköter normalt sig själv, men när vi spolar ner allt från kiss och bajs till tvättmedel och matrester måste det renas. Konsekvensen blir annars att våra vattendrag skulle övergödas med igenväxta vikar, fiskdöd och hälsovådligt badvatten till följd. I våra 18 avloppsreningsverk blir restprodukten ett näringsrikt slam. Detta rötas och biogasen som bildas nyttjas till uppvärmning och rötslammet används som konstruktionsmaterial i deponier. Vårt långsiktiga mål är att även omvandla biogas till el och att återföra rötslammet till produktiv mark som fosforgödning och jordförbättring.

5 Allt får man inte spola ner! Vi ber att du tänker dig för innan du spolar ner något i vasken eller toaletten. Lösnings-, bekämpningsmedel, färg och andra farliga ämnen stör reningsprocessen i våra anläggningar. Gifterna förorenar dessutom det näringsrika slammet eller följer med vattnet ut i naturen. Lämna istället sådant till en miljöstation eller återvinningscentral där det tas omhand på rätt sätt. Fett hör inte heller hemma i avloppet. Olja och matfett stelnar och fastnar i rören. Annat som gör skada är tops, blöjor, bindor, tandtråd och liknande eftersom de lätt kan fastna och orsaka stopp och översvämning i ditt hus eller skador på reningsverkens pumpar. Ledningsnät För att dricksvattnet ska komma fram till dig finns det ca 87 mil ledningar i kommunen. Vi ansvarar för dessa ända fram till en förbindelsepunkt nära fastigheten. Från den punkten och fram till kranen ligger ansvaret på fastighetsägaren. Om läckage uppstår utanför din tomtgräns ska du alltså kontakta oss på UMEVA. Efter vattnet är använt går det antingen till din egna avloppsanläggning eller till något av våra reningsverk. Det är ytterligare 54 mil ledning för detta, plus 38 mil dagvattenledningar! Om du ska bygga hus och ansluta till vårt ledningsnät utgår en anslutningsavgift. För att du ska få ansluta måste du göra en ansökan servisanmälan. Egen avloppsanläggning Om din fastighet inte har kommunalt avlopp så finns oftast en tank eller någon slags slamavskiljare (t ex trekammarbrunn). UMEVA ansvarar för tömning av dessa, vilket görs rutinmässigt efter ett årligt körschema och debiteras enligt renhållningstaxan. Vill du veta mer om rutinerna kring tömning av din avloppsanläggning, kontakta Kundservice. Funktionsbeskrivning för slamavskiljare finns på vår hemsida under Enskilt avlopp. Dränering av husgrund/källare För att inte riskera att vatten tränger in i källaren kan man dränera, dvs gräva ner rör och leda bort vattnet, runt om huset. Vid omdränering måste UMEVA kontaktas, eftersom man inte får koppla dräneringsrören till dag- eller spillvattenledningarna utan tillstånd. Vattenskador och översvämningar Det finns en rad olika förebyggande åtgärder som förhindrar skador och översvämningar i den egna bostaden eller fastigheten. Läs mer på vår hemsida! Hur försiktig man än varit kan olyckor ändå uppstå. Vi vill därför påtala vikten av att inneha en villaförsäkring och tänka på att inte placera saker direkt på källargolvet. Kom ihåg! Matolja och matfett hör hemma i hushållsavfallet. Torka ur stekpannan/ugnsformen med papper eller häll fettet i en plast- eller pappersförpackning med lock/kork och kasta i vanliga soppåsen! Tvätta inte bilen på gatan! Använd minsta mängd tvätt- och diskmedel! Vid dränering av ett hus måste du kontakta UMEVA! Öppna/stäng ventiler vid vattenmätaren minst en gång per år för funktionskontroll. De behöver sluta tätt t ex vid läckage i fastigheten. Kontrollera vatten- och slamnivå i fastighetsbundna dag- och dräneringsbrunnar en gång per år för att undvika vattenskador.

6 Mina sidor & fakturaförklaring På abonnemangsbekräftelsen finner du ditt kundnummer och din kod. De använder du för att komma in på Mina sidor på vår hemsida. Där kan du bland annat lämna mätarställning, ändra dina kunduppgifter, anmäla flytt, se din vattenförbrukning, vilken dag sopbilen kommer samt fakturaspecifikationer. Login-uppgifterna finns också på varje faktura. Så här fungerar det Villaägare får vår faktura fyra gånger per år. Den baseras på förbrukningen av dricksvatten, spillvatten (avlopp) samt mängd avfall. Våra avgifter delas in i en fast och en rörlig del. De fasta avgifterna motsvarar en del av de fasta kostnaderna för våra vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar och garanterar dig tillgång till de tjänster du använder. Den rörliga avgiften avser kostnader för det vatten du förbrukar och det avfall du lämnar ifrån dig. Hantering av vatten, avlopp och avfall bekostas helt och hållet av avgifter, utan stöd från skattemedel. Detaljerade bestämmelser och taxor finner du på vår hemsida eller i broschyrerna ABVA, Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter, VA- och avfallstaxan. A B C D Här hittar du uppgifter om din faktura. Faktura- / OCR-nummer anges vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Du hittar även Kundnummer och Kod till Mina sidor. Post- och besöksadress samt kontaktuppgifter om du har frågor om din faktura eller våra tjänster. Information om den anläggning som fakturan avser. Redovisning av UMEVAs momsreg.nummer enligt krav från Skatteverket. E F UMEVAs bank- och plusgironummer, att ange vid betalning t ex via Internet. Belopp inkl moms att betala till UMEVA. Du som betalar via autogiro ser texten Regleras via autogiro. Om fakturabeloppet är negativt ser du en text ovan som visar om beloppet kommer att återbetalas eller läggas tillgodo på nästa faktura A G H I Din förbrukning och och/eller Avlopp. Fö utifrån din senaste av len av avgiften för V täcker kostnader för p rening av avloppsvatte Lämna gärna mätarst per år för att få en så möjligt! Numret på din vatte manställning över eve din förbrukning. Förbindelsepunkt och = en lägenhet) betalas ning till UMEVAs ledn underhåll av vattenve ledningsnät och admi Mätaravgift är en avg tare, mätarbyte och a B D C G H E F I J K L M

7 Service via Internet För att du enkelt ska kunna lämna mätarställning eller ändra dina kunduppgifter finns Mina sidor. Där kan du också se din vattenförbrukning, sophämtningsdag och fakturaspecifikationer. Login-uppgifter hittar du på din faktura. Minska miljöpåverkan och dina egna pappershögar byt till E-faktura via din internetbank. Avläsning vattenmätare När en avläsning kommer in, regleras nästa faktura utifrån din faktiska förbrukning. Lämnar du mätarställning ofta får du bättre koll på din vattenanvändning och därmed dina kostnader. Dessutom kan en ökad förbrukning, p g a exempelvis en läcka, uppmärksammas i ett tidigt skede när man har en regelbunden kontroll av mätarställningen. E-faktura Enkelt för dig och bra för vår miljö. Anmäl dig via din internetbank! årskostnad för Vatten rbrukningen beräknas läsning. Den rörliga de- A (alltså förbrukningen) roduktion av vatten och n. ällningen minst en gång korrekt debitering som nmätare samt en samntuella avläsningar och lägenhetsavgift (en villa för fastighetens anslutingsnät och täcker bl a rk, avloppsreningsverk, nistration. ift för hyra av vattenmädministration. J K L M N Avstämd period visar den verkliga förbrukningen mellan två avläsningar. Preliminär förbrukning som UMEVA debiterat sedan föregående avläsning avräknas här. Beräknad förbrukning från senaste avläsningen till sista dagen i fakturaperioden. Dagvattenavgift fastighet betalas av dig som anslutit dina stuprör/gårdsbrunnar eller dränering till UMEVAs dagvattenledningar. Dagvattenavgift gata betalar du som har en fastighet där smält- och regnvatten från gatan leds bort via UMEVAs dagvattenledningar. Summering av ovanstående delsummor i fet stil. O P Q R S Villa-/lägenhetsavgift är en fast avgift per boenhet som bl a täcker kostnader för hantering av avfall som lämnats på återvinningscentraler och miljöstationer. Uppgifter om ditt abonnemang - kärlstorlek, antal kärl och hämtningsintervall. Adress där ditt kärl hämtas. Den avgift du årligen betalar för hushålls- resp matavfallskärlet samt för att få avfallet hämtat av sopbilen. Vid varje tömning registrerar sopbilen hur många kilo avfall som hämtas. För hushållsavfall i grönt kärl debiteras du en avgift per kilo, men inte för matavfallet i bruna kärlet. Detta täcker kostnaderna för behandling av brännbart avfall respektive matavfall. T Summering av ovanstående delsummor i fet stil. U Totalbelopp för Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning, inkl moms. O P Q S R N T U

8 Vad får jag för mina pengar? Friskt och gott dricksvatten i kranen dygnet runt... året runt. Någon som tar hand om mitt nedsmutsade avloppsvatten och ser till att mitt övriga avfall också blir omhändertaget på ett miljömässigt bra sätt... Vad kan något sådant kosta? Nedan visar vi ett par exempel vad det kan kosta i olika hushåll. Givetvis beror det på hur mycket vatten man använder och hur noggrannt man källsorterar sitt avfall. 3 öre Genomsnittskostnad Familj A-son (2 pers) VA kr Avfall kr TOT: kr/år = kr/mån Törstig? Tänk på priset. Bra vatten är billigt. Världens viktigaste livsmedel finns i din egen kran för endast 3 öre/liter. Familj B-son (4 pers) VA kr Avfall kr TOT: kr/år = kr/mån (Alla priser inkl moms.) Öppettider på återvinningscentralerna (ÅVC) fr o m Gimonäs Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Maj, jun & aug, sep Lördag Holmsund Tisdag Lördag Maj - sep Torsdag Hörnefors Onsdag Lördag, jämn vecka Maj - sep Lördag, udda vecka Sävar Onsdag Lördag, udda vecka Maj - sep Lördag, jämn vecka Tavelsjö Onsdag Lördag, udda vecka Botsmark Onsdag Lördag, jämn vecka OBS! Storhelger och helgaftnar är alla ÅVC stängda! Några frågor? Nu har du fått en övergripande information om vatten och avfall i Umeå kommun och vi hoppas att vi lyckats räta ut en del frågetecken. Vi har en automatisk telefonsvarare med t ex öppettider till våra ÅVC på tel: Vi vill också rekommendera en titt på vår hemsida och har du ytterligare frågor ring oss! Umeå Vatten och Avfall AB UMEÅ Besöksadress Övägen 37 Kundservice Jan 2011

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer