En tjusande blomma - en näktergal! Om Gud, om sin iijskling och hda naturen, Du palmen och glädjen o'ch tonerna har.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tjusande blomma - en näktergal! Om Gud, om sin iijskling och hda naturen, Du palmen och glädjen o'ch tonerna har."

Transkript

1 158 I dag som i glir och se'n tusende år. Du sjöng - deras djupa och varma lyrik Fick uttryck och själ i din ljufva musik. Lik tärnan på sydländska alperna huren, Som sjunger j ångande aftonens stund Om Gud, om sin iijskling och hda naturen, Med drufva och kyssar och dikt pa sin mund, Så sjung äfven flll till ctt tjusande slut Ditt värms idylliska, glada minut! Och flyg som en sylf uti dansernas hvimmel, Sil. blygsam och glad, som i afton du vari Med blickarnes ljusblåa, molnfria himmel Du palmen och glädjen o'ch tonerna har. mif alltid densamma i fröjder och q,'al, En tjusande blomma - en näktergal!

2 15\f Till en skalds fnstmö. (Vid rlt bcsol.: i h:llia bomg.) slogens pilgrim hyllat vid den härd, uppl dikt och glädje rika vorid, du rorsköna skall od. lyckliggöra. gästfriheten, som en l)'cklig nior, Il mild pi hydilnlls välla tröskel bor. Och himlens englar skaklens striingspel röru. ~.ijjc bo der e'igt, äh'cn - jag, Ilen det är slut ra \'tmdrarns h, i1odas. At andra nejder vinkar åter frirdell; Ilen jag är rik dcr:lf och glad och säll All, om ock. bloll en e D il II saljbalsqväll, Jas dock besöka fick den..np(( verlden. Derutanrore hnller "nrcn vakt, innanror med snillets gudamakt Frh guldet underbarn toner komma; är jll här så Sköllt, så gladt och godt, Men - 1wr jag skaldens tysta bön rorstått: lut e.aknar han _ sitt hjertas skönsta blomma. JIabd blommor går han ensam i sitt hem du. kom SIlart och slut dig mildt till dellt:

3 160 - Du är ändä. den Ijurvaste, den bästa Och sjunk i helig kärlek till hans bröst Och stig forklarad upp i Irrans röst, Att lagerkronan pll. hans hufvud fasta l Kom som ett skönt, ett Ijufligt gudasvar Och evigt hemma vid hans hjcrta var, Som morgonstjcrna pli. hans himmel strll.la l Nu dröjer du väl ej - du kommer viii, Att tända ajtarflammor i hans själ. Oer hoppets englar re'n din brudpall måla l

4 161 Till (ra pro3tiluu C. "olliu. dg en blomma, gömd i tysta skogen. donade si anspråksiiis och from, dolde sig for dagcn!:j pris, r6rtrogen himlclls lif; - som ur en helgedom g offerröken upp oth Sllfc(] sig fjerran, 80m en allmän ting('lis böll till Herrll.l1; vintrad kom och hvarjc I,lomma dog, slod inunder snöjl Linn<clUl 11,'ar blommade ännu och IJimmc!skt log: li"ionlighetens Ijufva afbild var. far forilla. Det är ili g jag målar slilla blomster/if, din tysta drgd, utan anspråk, mild och frirlfull stralar gjuler donet kring din hela bn;:d. skaptes du ror lrårdcns granna. salar. tanklöshetens tomma tidsrordrif; folket uti skog, i gömda dalar, De unna dig, dc tala om ditt lir. )led dyra pligter mäter du upp dagen, Ked mildhet ordnande din rilla vorid, -nu Allt utan buller. - Följd blott af behagen. alla godas hyllning rar, den värd. N

5 162 On är en maka, som man måste söka, En mor ror den, som ingen moder har, Fast egna bam din kärleks omsorg öka. Dilt hjorta rllm ror rlera barn har qvar. Gud signe digt Ran dina dagar smycke Med allt, som At din lornad ger behag; Ej någon lidens storm dess rosor trycke Tirt jorden noll med Ildgra h1lrda slag. Din huslighet - dd är din högsta ära För Mdc menniskor och ror din Gud, Och fridsam dygd - det är din Jernads lära, Och ödmjukhet - det är din andes skrud.

6 163 'Pill fru ~. drömde mig ett hem ror (rid och lycka, 'ulet af en molnfri himmels glans,!ierl.1b fröjder möd.1lls \'äklcr sm)"da, IjelfvlI minnet IlrJds ar hoppets krans; lig ditt hem ror yettet och bcllagen, dyra pligter dem din själ forst5tt: drömde jag ej mer - men stod betagen; drömmens idcaj var sanning blolt. holdrik maka och en ädel qvinna själ rör lulan diktade en gang, uti kärlek allt rjrstod alt l'inna, ed ging stark och ljut som nordens slng; lirde dig alt känna och au l'orda. gfaddes: verklighet,'nr dikten nuj pligten s~'ntes blott en blomsterbörda, ingen bar den mera lätt än - du. tinkte mig en mor. IlYars uga hvilar fromma blickar ständigt pa sitt IAn, hellre sjelt vill jlrö{va ÖtleLs pilar, au de drabba dotter eller son; jag fick se, hvad än i dag jag sudar lztodersömhcl och at barnslig tro:

7 164 ~II varm, cn solljus dag, hvan qväil bewdar "En herrlig morgon for ditt sommarbo. Jag sag en späd, en älsklig ros ur varen, Som stod och Jog ps. sommarns blomsterlond, Rvars löje Ing clt skimmer ofver tären, Ucn varma läppar kysste bor~ ibland, net var ditt barnbarn - våren i din sommar En v5r som går igen än i din höst, En perla i ditt hje:ms helgedomar, Din morgonglädje och din aftont.röst. Hvad kan du önska Dter? - 0, sjelfva sången Förslummas ror en lycka, rik som din; Hur önsklide väl ibland qvinnor mången Att denna lycka helsa rå som sin. Ilevare Gud de skatter, dem du eget. Om lirvcls storm mol hemmets dörrar gir: Het är den varma bön min singme beder. Mit! hjorta vet. au henne du forsur.

8 166 '1'111 ubcn Pri.tI. (1'1 den 96 rudehedag.) Kan du älska, kan du vörda Vörda gamla gumman der, Som ett sekels tunga börda Ps. otröltad skuldra bär l DOD har prörvat, hon har lidit. ~u..nga kransar har hon vridit ~ kring vagga. än kring bår. An i glädje, än i ljr. Mbgen sorg och mangell smärta Lutat sig mot detta hjerta, Och i qvalens mulna stund Druckit tröst p! hennes mund. a. hur ljun ibland B stanna, Kyssa ålderdomens panna Qch med hjerta, öga, öra, Odmjuk, andaktsfull och stum Läsa, lära, se och höra Li(vets evangelium. er du, skälmska gratier leka AIIOU på dcd gamlas mund; Vingade cilarit.cr smeka

9 1'66 Hennes lockar mångcn stund, Medan känslans speljakt ilar Omkring blåa har och sund, Der en bleknad fröjd sig hvilar På ett heligt minnes grund. 01 uti det gnmla sinnet Bygger iu i döden minnet, Qch dess bleka måne skiner An )lå hojlpet - i ruiner. Sjung, o sjung, du minnets vaka! Vid den gamlas hjcrta sjung! Sjung för denna mor och maka, Som, i sina barnbarn ung, Står på artonrodnilns höjder, l'rydd af qvinnans skijnsta namn. Och tyst 'vaggar dyra fröjder I sin trogna, varma famn. Hon välsignar sina öden Ler mot lih'ct, ler mot döden, Och sin tyst;), lugna grar flröstet mellan skiljda haf, Kullen, der ueprörvad heder Lägger gråm.rskrollan neder.

10 tu1 Till La Strauiera. lin sing är slicken lir ett eldigt bröst Bu fogelslag blott nr den tysta lunden; Den ville lälla näktergalens röst, Hen, ackl den iir ar nordens urifvor bundell; Dock - tlen är lyckjig, 0111 ett hjert<l fjnn~, Som, om det sållgarn glömmer, silngen mins. Dock - i mitt hemland finnas äfven dc, Som älska singen och ej sangarn glömma, Sonl mot mig uti varma lårar le 0cl:J kärleksfullt om mina strider dölllffi3, Som svara med en röst, jungfruligt huld. De lösta andarna Im lutads guld. Jag känner dig och känner ej ändå Den Vån, som ror mitt väl i fjerran beder. Bvars böner, såsom Iwita eoglar, 1;5 PI sangens Jakobsstege ul'p och neder, Bvars känslor, skygga dufvor, till mig ny PI lätta brämet nf en morgonsky. ~!!jufva flicka! jag dig känner väl: uu 8.r en mild, en god, en nordisk {Ivinna. Och du är syster till min egen själ,

11 la8 Du älska kan som jag I och du kan brinna Och segra endast med behagens makt. I ligor höljd af egna toners prakt Du "ar ju med, när jag, en yngling, drog 'lort till Alhambra, der blou minoel talar Och uli cm och andakt harpan slog Till kaskatcijclis gräl i marmorns salar; Med mig vid Niagaras cif du var, ll5 smiirtans ulf mig djupt i själen skar. Uu salt ju tyst och lyddes till mill s~llg. IM rörd jag sjöng om (lvilllwrna i norden Och kärlek, trilnad, skönhet pli en gnlls Som lågor rusade igenom orden; För qvinn:m iin jag blöda, brinna vill, Ty Ilaradiset än hör hanuc till. I stilla \'ördnat.! lackar jag nu dig }lör sipporna, du lade vid mill hjerta;.dc späull bamc/i j:disla nu hos mig, Le i mill fröjd och liras i min smärta; ~Ied mig dc liviska orta om en "äll, Som kanske tänker UJlI~ oss igen.

12 1(,9 Till u llli.ahllna. (Med mina dikloer.) Iiu hjerlblod sprutat örver dessa dikter, liid ande, ohöljd, S4!iJ i dessa blad; 11m känslas rursla, blyga morgollbikter, Min första kurleks rursta Wad - Allt, som jag dyrkat, saknat eller funnit, PI dessa sångers MI i lågor Itnmnit. Hin lott är älska lika djlll't som lida SDart smärtan är mitt andra modersmål. Ni.. Ullp jag lilauas mol dämoner strida. DI br~er jag i toner upp mitt bål. Acl! ingen känner mina tysta strider, Men Gud och lulan veta, hvad jag lider. GJ kring uti J.\lhambras marmorsalar Om Doabdii du möler - det är jag; Jag är del, som med Mohrens tunga talar Varmhjertad. ridderlig, men kanske svag; Och hans Granada är milt eget hjerta, Som skälf"er, grusas p1 en grund af smärta. T,,! flickor snlas der om fursten strida: Den glödande Zuleima: lidelsen,

13 170 Och hon, som visste: älska är att lida, Den trånande A ffi i il [I: kärleken. Amina dör, Zuleima dödar: Mda Jag funnit i mitt hjertas harem räda. Men se I Amina uti döden Ylllluit. Hör, huru oitret sjunger, när det dör! Zuleimil, kommit, har försvunnit, Amina furstcljs sista suck tillllör. Han kysser heimes kalla bihl, och henne Hans 1~C1 ta minues!llon utar de l\"cnne. Se mitt Alhambral - alla mina öden Jag t1yttat' summan der pli diktens grund; Der leka srngdll, kärlekvii och döden, Der juhlar lasten - men ('Il liten stund; Der öfvcrgifnm, fdll sitt sköna rike Eli furste går i sorg, mitl hjertas like.

14 171 flll ett ngt tru.tj er. (Med mina dilrtt.t,i gömmer doftd af min egen själ dessa bind. i dessa matta orden själ, som 15gar i bad' ve och väl allting stort och sannt och skönt p5. jorden. dngmös späda barn, de komma nu armar, sträckta mot ditt rika hjcrta; dcrns allt, var deras hjcrt-a dul skola de dig göra nlgon smärla. Bed in ett litet rum invid ditt bröst lit dc späda der rn. bo och sjunga OtIt mod melodisk fröjd, melodisk tröst in pi dill round, än vid uitt hjcrta gunga. kanske CD grar snart tyslar lutans ging, Oeb stilla, mild! sig lösa mina öden; ~ dl du sångarn glömt, minns dock min sing vw skänk en tar. om ick.e mer 1\ - t1öden.

15 112 Till (JhlU'lotte Vlril(ne. Pied en psalmbok.) En helig Psaltare vill jtlg dig bjuda, At en fulltorrig nerrans sing,.dess stämma må din ande gel)omljuda, Om vägen syns dig tung och långl När mäktig Davids harpa klingar, Det stormar ej i SaliG bröst, På anden skjuta nya \'ingar Af helig (rid och himmelsk tröst. Så \'ärm ock du, \'iirm upp ditt hjerta Med dessa. perlors helga skalt; BrudgUvor uli fröjd OL:h smärta, Dc fröjlla dig i storm och nattl

16 113 Till Elise. l. (Med KDmen Werke.) manligt. allvar och en eldig sang, '. strid och kärlek pa en gang, hieltedöd i segrens högsta stunder, ur utar romantiskt. sköna under, evigt ungdomssköiiu anletsdrag Körners ande - ger jag dig i dag. tanan anslår älven blott en qvinna. ljeu k.an offra och som sjel! kan brinna sin beundrans mål i qval och frojtl t:r.bejig eld ps. hjertats tcmpclhöjd; JAgande, jungfruliga bct;är lidu kunna älbka hvad odödligt. är; Jban hela bild, så Ijur, så rcn. så skön. lr;. i veka former sluten bön - sknn. en purpurådrad liljeslöja er aedcn kastad blou- dess fagring au rorhöja. II. (Med. Die Zau1lerriDl;.) lbar llieka är en hlommande skaldinna, ej sin egen ljnsmukt sje!! förstår, Yln lif s1 tyst som blomstcrur('t gar,

17 174 Hvars 15gor, dolda, endast högre brinna. SI är ock d u - du dngmöns syster är. Och hennes svar upp! din själ begär: Dc smälta 1)'51 och obemärkt tillsamman, Som lågor ar dco vigda bröllopsna.m.man. Den döda skaldens sjlr5.k du väl forstir; Det är hans själ, som dig HU mötes gär I känsl<ms friska, sprittande I)'rik, lordens "arma, smält<l.ndc musik. Elise, du gåcl'an ror dess mening ej ftirsmar, Du gömmer del! i dina miniiens vår; Tag dd c1~s Ilee/or, vira dem omkring J)itt Iljcrtas underbara 7..aubcrringl

18 175 Till ett.dl;t. (ru.tim.er. (Mf:d fru Leugreu diktu.) okänner du dc milda dragen Af konstens och naturells vån! Bur vettet, snillet och hehagen Försköna denna guliuun än! På diktens spegelklara yta Framdansar skämtet lint och lätt: Bon vill ej med sin q\'ic)ju:ll skr~ ta, Den under löjen skillur rätt. Bon skämtels rma pilar gömmer I hjcrtats koger - hon ej dömmer, Ron teånar troget, tc<:kllar blott; Om ros(!fl stundom tqrncll Btt, Bon kan ej hjcljla det - hon malar PI,"crklighetcos grund med stralar Al snillets eld; - sicl! qvinnan sur 8a.kom sin Lana med en l-år. Som örver likars villa grater, Men älskar djupt och ljuft torlater S4 iir fru Lcnll8rcn~ sköna Ilikt En snillets, men ock hjcrtats bikt.

19 176 Till tre,,.slrar. pflld elt ~XW\plar af mauuill Bremen _Strid ~Il. Frid.) Derulc håller vcrlden strid, Härinne bo blott Cröjd och Crid. Säg, rsr den älskliga Susanna lios er i modershemmct stanna Och l(oka bort en stund ibland Med sagor från vart brodersland Och minnas, hopims, låras, le. En gratie sjotf bland gralicrn(j!

20 177 Till deu ulttouarlga. Du, som upp! lifvets klara höjder Leende i vlr och oskuld sur Och omkring en [lyktad barndoms fröjder Glorian af rena minnen sllr. Ut dem än, när kalla vindar komma, tfår dd bilser svalt i lifvets höst, StA i frisk och oforvansklig blomma I ett alltid rent och skuldfritt bröstl Hinns du, hur j barnavcrklcns lunder Tvenne späda gossar råljdc dig Och den oskuldsfulla lekens stunder Belte lika mellan dig och sig? Nu den ena alt din cngej blifva G;ck i helig frid en sabbatsdag; Men att kärn minnesrunor skrir\'3 Dröjer än den andra. - det är jag l Det är jag. som ur l.!ct yra hvimrncl Fann en frislad i er sl'skonrund Och pl :Ullrn af ditt ögas himmel Tecknad sig si mangen barndoms-.slulili [ IL 12

21 17. Goda Iliek.a, hvad kan skalden girv.' Blott en bön hans varma bröst rarmar: Kl du rik pi själens rågring blirva, )få den alltid vara flitton &rl

22 Till CR brud,... löllels vurpurhlomma på dill Jnuntl Odl hvila trohetsliljan i ditt sköte Du gir i dag din kärleks SkÖDSla stuoo Och dyra pligter, rodnande, till möte. 1 allon sitter glädjen blott och siar SiD Ijufva dikt uti din myrtenkrona, Och i dilt hjerlas sköna blomslervår ljjott gratier och c11arilcr blygsamt throna. I afton gllinulr lyckan pa din dörr Och tyst som tanken i din famn sig lim~'gcr; lied si hon gästat m~ngcn boning forr, - I aisb stund lanske den fågeln n~'ger. ty il'ekan g5r och kommer som ell vind. I dag till dig, i morgon till en annall ; I dag hon väcker rosor 115: din kind, I morgon strör hon moln på liljepannan. t!'o henne <'j! - Vid mannens bröst du har Din lycka af din verld, du unga maka I ~ kommer sorgen, har du ännu (Iu,r um SkÖfla konst att älsk.a och forsaka.

23 180 Försakelsen är kärleken. som ger Till offer allt det rikaste. hon eger. Som genom Urar än i sorgen ler Och talar himmelskt, rast hon intet säger. GA i diu kall. dn löftess"1lnia brud1 För Iirvets pligter nr du icke digna. Du s)"ster. rår dig bedja s)'skon GudI nu dalter. modcrstlrar dig välsignal

24 181. Till en brud. Pi ungdomens och glädjens ljusa höjder :J ldi:ihvit oskuld du mot verlden log nm satte kronans glans pa. alla fröjder, Dem du med Ijuft behag i famnen tog; firir din milda hlick låg hela lifvet Ju evangelium i blommor skrifvct. DI gick uti ditt hemlands lugna dalar Ju ädel yngling - och hans hjerta brann; lled alla blammar i dess vår han talar,.ken i diii blick de skönsta svar han fann. J all sin oskuld "oro de så rika; De logo och de tärades tillika. Bur skön i denna bröllopsstund du strålar Uti din kärleks rena tempelskrud l 'O. hvilka tanor nu ditt hjerta målar, ~Ijufva som den frommes tro pa GudI anara dem i alla tidens öden, I llrvets fröjd och sorg, - i sjelfya döden l ~ ~är i hoppets sköna rosengärdar luu Vid din älsklings sida troget går

25 182 Ocll moderligt de späda blommor vårdnr. Som hlygsamt skjuta i din kärleks spår, J.~t någon gång en minnets durva ila (' dina vänners famn och der sig hvila I llöm denna stundens både hopp och millile - Två helga amuleter - i ditt tjäll, Och tvenne himlens stjernor än de brinne l)ti en sen, men glad guldbröjlopsqviijl. Och skare der. långt undan stundens hvimmej, Kring dig en himmelsk jord, en jordisk himmel!

26 133 Till färlorna. (Vid dt bl-ollop.) re.sacn förskönande, glänsande stiornor jaagrrujigt blyga, J bländande tärnor. linden i blomma och blicken i hrant!, nyren med lätta, med purpurnetömmar älskande ynglingens djerfvastc drijmmar kärlekens glada rcirlocvade land I r er trippar den sirliga dngen, sjeuvaste prosan at eder fors rangen ~- rusig af länglan pli. eder blott ser. =:!" tipp blott, OlD sväller, en blick blott, SOIll!llödcr... äcka upp krig bland de ädlaste bröder, 'DeQ lyckan _ rorlat mig - ded kommer fråll l't. ~ Där du star en himmelsk cligclinna, ~11!l boning och vid qvajens bädd, ir du mer än engcl, - du är qvinol. I hoppets aldraskönsla gloria klädd., stilla fridsbud du på jorden träder, ~ ofta törocll slinger dina spar. högre dl du beder. eldar. gläder legrande pi sjelh-a ödet sur.

27 184 Er sui, J tärnori - lyst din su) min ~linna! _ Hur eldigt. klingar man ändå ror er1 Ett heligt samrnandrag du är. o qvinna Af allt det skönaste oss himlen ger! Väl noret afundsjukt pa myeket gömmer. Som skalden aldrig talar om, men vet; En. skal ror det jag äfven rusig tömmer Och njuter tyst. utaf min hemlighet.

28 t85 Till Ile. lilla barpspelerskad pi liiarklllld. Svärma glad och ung, Dikta, dröm och sjung, Harpan slut intill ditt hjerta I Till din mjuka barm Henne tryck 51 varm, Hon rorslar din tysta smiirta I Du en trogen syster uti henne fann: liod kan gråta med dig, såsom rorr hon brann. Derfor glad och ullg Dikta, dröm och sjung, Harpan slut intill ditt hjerta l Blomstra ar trlin 4r Högre, Ijufva dr, I din späda frigring sluten l Far på singens (lod, Varm och ~n och god, _ Glada barn utat minuteni ~~.tår lifvet grönt och Gud ör attlid god;.rm \id sångens eld din harpa och ditt blod. Och fr!n lr till lr Blomstra, Ijufn,-lr, din spätla ftigrios sluten'

29 \86 Skygg som skogens hind. Lätt som parkens "ind, Fly en endast anad rara! Verldens marknadstorg Har sa mingenosorg; Du for god är att der vara: Kläd In'ar mulen stund i muntra hllrposlag! Rell som dalens lilja, men med rosens drllg, Skygg som skogens hind, tätt som parkens vind, Fly en cndast anad rara!

30 8T TJII lina. {lied ~Il blollllterimkdl} Goda ~Iinna. far en vän (r;],n sladen I den glada, våmt srskonradcn Sticka in sin lilla morgondikt Hjertats varma, oforställda bikt! Matt och ostämd visst den sangen klingar. Men han lånar dell gud,\mors vingar. Till ditt hjertas Il'sta vcrjd den far; N'år den flyger. sitter pilen qvarl Hjerlats heliga och Ijufva saga Dig ban icke säga "il!; Hen k3n flickan utantill, - Den är slägt med konsten att behagil. Hon i hjertats fcjder allt förmår. lied en tar. en höll hon ncdersljr: Ingen list i striderna hon sk},t. Och hon segrar skönast, när hoil - l1yt. Nej! Han vill b lott nagra blommor smyga lätt och obemärkt uti din famn. Slsom unga flickor rena, blyga. Kyssa de i smyg sin systers namn.

31 188 8[oU ror dig de i sin kärlek andas, Ilens a1drmönsta morgon randas P! den hvita bädden af din barm, Ber är blomman rik, om annars arm. Mycket herrligt finns änd! på jorden, -Som hör menniskan, dcn goda, till, Uti solnrm söder som i norden. Om hon endast njuta vill: Kärlekeo och hennes Ijurva pläga, SAngens. glädjens altarlaga, Och det glada, roscllpr)'dda hopp, Som förklaradt stlt som nii 1\ Il e opp. Diod af hopp och minne dig cn krans. S,'äfva glad och lätt i fröjdens dans Och i minnets salar inneslut, Hvad du tänkt och känt och drömt rorut! Ungdomslif"ct sjunker Sllltrt bak fjälicil; 01 är godt au' i dcn skuduna q\'äljen Rjertats minnesblad tyst genomg1; Säkert tycker älven Minna si!

32 '189 TIll lulll. (Med Eli blolllluj Tyst och blygsam pa sin stängel, I\en som paradisets cngel, Liten snöhvit lilja satt I den stilla natt. Hennes böll tog IäUa vindcn; TIr och löje /5g på k.inden Tvenne perlor vid hvarann. Och dess hjerta brann. ccspäda barn af dessa dalarl» - Jag till engelinnan talar - «Jag en sangens pilgrim är; / Säg hvad namu du bär?» «Dalens dotter, dngens tärna, Lyst ar mina känslors stjerna, UJommar här i tysthet jag För en morgondag.n «Pli. sin lilla tufvn f3ngen Smeks af glada sommarsangen,

33 190 Kommer kanske den från dig? Pilgrim, svara migl» -.Visst frln dig den matte komma; SIngen söker opp sin blomma. Jag lit dcil mig oltra "m. Nu jag hör dig till.» (Räck mig. broder, At den flicka, Som har lärt af mig att blic.klj. Full af längtan. full af hopp, liot sin himmel opp!» «Må hon sasam jag bevara Hjertats IiIjcskrud och vara Tyst och UHg, mild och god. Ren som offerblod.» Så var blommans tal. Jag lade, Som det ädlaste jag hade. Henne ned i bön ror dig. Du nir14ter migl

34 .., Till E a. 'riga blomman skaldens mening, Och hon svarar "isst (rin mig: Oskuld, kärlek j forening, Goda Emma, smycke dig. Uppl alla lirvcts höjder. Ull hvarje minsta. dal Vb:a ibland törned - fröjder, Bland de unga rosor - qval. Tro ej ytanl - Troget sträha BJott till ljus och hmmonil Det är målet för au Idvl, Hl1Iet ror att lycklig bli.

35 192 Till 1IIIa Lina. lpa deal födelsedag.) Glada barn, hvars fest det är i dag! JJina blyga, rodnande behag, Glädjens eld, som III' ditt öga strålar O~h din inre,'erid så herrligt målar, Det är barndomslifvets sköna bild. O, blir alltid lika ren och mild l leke alltid mr du hvila Invid mammas varma bröst, Icke alltid får du ila Oit att söka hjelp och tröst. Snabb som fågeln flyger tiden, Kommer aldrig mer igen; Njut dess morgoll, förr'n rorliden, Njut don om i minnet se'n l, nyck, men varsamt, ur minuten Hvarje fröjd, som mot dig ler; Snart, för snlul är den förfluten. Samma blommor le ej mer l

36 O. de skönaste, tie bästa VUJe jag "iil gif\'a dig Och i s)'skonkranscn fasta Som en hugkomst litar mig! W. n.

37 Till Agtl"s, 81:111d lli)"cket herrligt här Ilå jorden Den s\'cljska nickan skönast är. ~fed detta späda dras af norden! Som aldrig fullt utvecklas här; Mcd dcnna onämnhara liingtilll, Som vaggar tyst i helllj{!s hröst; Med denna hlllfmodvetntl tränghlll, Som Ijuft vibrerar i dess röst;!~n mildrad Ijuugeld fran dct högil Ar glädjens sträle i dess öga, Oet svärmiskt Ijurva, himmelsblå '_ F.tt har, der inga stormar gå. Men midt bland täcka löjen der l1an ona jjcrlor skymta ser: Och när hon fram i dansen s,-äh'ar. tält som eli parkelis skyl;ga hind. Och blicken ler och blomman bäh'ar P5 liljegrundell af dess kind, n~ ler ock dna"mön, ocll 'lon rr~gar Om hon (Jen bilden mdla v5gar, Jag \':1gat - Siig, du känner viii Ile dragen af din egen sjiil, Fast malt och blek är t,10ans farg,

38 t 95 himlen öfver va.ra berg. vinteriis kulna oagar komma; lleo -,"intern har ju ock s i n b1omm;l. Som donar än i storm och snö, Rnn rågring är ror skön au dö: Den blomman liknar noroens mö. Du är en syster, ou, till henne. I känslans friska morgonglans, Ked ungdoffisglädjen pa. dilt änne, Prydd med jungfrulighetens krans, Du glad intill ditt hjcrta sluter Bvar klar. ja, ock ILnlr mulen dag. Ty äh'en ör\'cr d c II du gjuter Ett skimmer af din själs hehag. Ett leende af godhet blommar Hmot hvar like på din mund. (kb hjertats rika helgerlomar l kärlek IlItas upp livar stund; M~n när din l;ralie lyfter vingen Till skuldfri fröjd i moocrsfamn, If'r k.linga hörs ditt Ijufva namn Uti den väna syskonringen - Dl lägger so1nglllön 1)(,llscln neder Och glädjctarar ror dig heder. Ron beder Gud din ungdom skona. Och hägna hjerlats hlolllsleryiir Och denna oskllldsljufva krona, ' Som sm~'ckar dina sjuuon år, Att när som åldrclis do~or komma Och skörda mången kinclens blomma, Den kronan ännu hvila rår

39 196 På \'ördnadsvärdo. silfverhår. Vet. qvinnajl miste mycket lid:l, <XII d1 rorst blir hon himmelskt skön: Uon känner törnet i sin sida. Men tiger, k}'sser det i bön; Att älska är for henne lerva, AU mijdt forbinda tysta q\'aj,.\u fridens blommor sakta,'ärva Kring pljgorna i sorgens dal; Att oltra och 'jalr offret,'ara. ;~lt klandras. klandret ej besvara, Ar qvill1l3us Mde pligt och lolt, Dem hon af Gud till hemgift mu. Sist önskar sangmön dig en krona Af myrten, signlld utar Gudi Hur skön den kransen skulle t1jrona I dilla lockar, hopllcts brudi Må barnets oskuld, glädjen, fridt'n. IU. smycka himlen i ditt hem; Hc skänka salighet i tiden Göm, goda Agnes, göm pi dem l

40 '97 Till Aagula. blomma! Ufvets gyllne dagar lidabbt och oformärkt sin kos; en glad och )'ster fjäril jagar btilan fram frln ros till ros, far bamdoms~lädjcli; - andra dagar komma, ror dem också ett glädjeämne, blommal _ hjerla nyo känslor knoppas, &er du och du annat hoppas; rosenrårgad dikt sig rorlroligt lill ditt läger '2:c~ minget herrligt ord dig säger for ditt hjcrta okänd bigt... otn du ett flärdens ord flr höra. I-,hjettats dörr, slut till ditt öra, tj, OSkulden nf ginet dörl ej, allt, som tjusar; det kan dära ditt sinnes frid for alltid såra; deo lärau, du af mamma fatt, ditt hjerta ",röfyat och rorsuttl

41 198 "Till 11II. L.Uu. En tidig blomma. du i dag SUs uti barnslib1 blygt behag Och tjusar hvarje blick och hjert.a; Vill sorg minutens endast är, Oin oskulds rena glädje hiir Ej nilgon enda tagg af smärta. Till modersglädje, fadcrshoflll Du vecklar ut din roscnknovp [ barnaveridens helgedom; Och älskligt glad och menlöst (roll1 nu har ett "Im vid hvarje bröst Och hör blott kärlek i h\'llf röst. Du glada barni Snart tiden gir. Och barndom.s\'änner. harndoms.lr De flykta bort; men göm du qvar De perlesmycken, dem dn har Af oskuld, glädje och af frid! Göm uppå dem - och göm i tid l Eli engel sje!f, med cnglavakt, Gå med din osk.ulds Ijurvn makt Och h~ertan dig till segrar vinn, Och älska, älskas, hoppas, brinn I

42 199 Som varens blomma, hlyg, men skön, MUdt dona Oell hegär ej lön; Vet, oskuld har sin egen glans, Mer SkÖl1 ä.. nagon namllsdagskrans. Och hinllllclcn sill kärlek tömmer PI blommalj, som i knoppen drömmer.

43 200 Wrftll.len 1>ro<1c:r, Till Sofi. med en heuliing f.in.kaldea.l Till luina: Ichrs och min barndoms lugna verld, Och dig, Sofi, jag är sa glad au Ater ila, Oell lägga vid ditt hjcda sångarns sista gärd Au der. bland millnets blommor, tyst och troget hvila. Millns. SOm cn dunkel barndomsdl'öm. hur öm,lmr gtad Han fordom ibland oss med barn och blommor lekte; Och satt i sommarql'äjjens stilla frid och qvad; Ty harmoniens magt hans t~ st.a qval bevekte. Nog såg du löjet leka i bans ungdomsbfick; Mcn tåren stod bakom. fast osedd, i lians öga; Ocl1 taggjö8t skämt du hörl. som fran hans läppar gid~: Men ej hans tysta bön hem till det blåa, höga. HaliS köld \'ar ('ndast lögn; - han nr for m)"cket varm; Ty slingens milde svan byggt bo uti hans bjertaj Af kärlek. eld och dikt var samman\'ärd ham barm; Och uti sanger klädde han Md' fröjd och smärta. Hall låter helsa dig med mig: «farväl. farvältn - del 13g liksom en Ur uti de Ijuha orden -

44 201 blott minnen bo uti en skaldesjäl; blolt pilgrim här på jorden. han ej vekligt klagar - örver tidens har tid sitt «Eldorado) djcrfvr seglarn ilar; blott en bleknad ros i gr'! sur pi bans graf tiger, hur dess älskling, tyst och trogen, hvilar. d, Sofi, din egen broders he/sning tag, ej sa grannt, som hans, men lika hjeruigt talar. ä!llkar dig viii mera högt, mer VArmt iin jag. i min bardoms varligt sköna dalar\ min moders bröst jag lärde älska dig 1 - Td blommor logo vi från samma rosenstensel dl. min syster, redan då du syntes mig: Dr en himmelsk dröm nyss vaknad jordisk engel lit bel. verld lag gömd uti vb moders skör full af rrid _ med sina lekars rena nöje, Där jag gret, du är\'cn tarens pedor gjöt när jag sedan log, hllr mildt var ock ditt löje. jordens manga sorger logo vi blott än, oskuld i dr blick, och oskuld på vu tunga; blomma k)'sste vi, liksom cc barndoms,'än; glada fogetn sjöns,,'i började ock sjunga, ack t vår barndomstid rors\'inner glad och snar, lnodctfamncn vidgar sis till hela "eriden, ~...~~ på d.g till oceanen sk)'ndsam far, ~s ut hland striden, lustarne och flärden,

45 202 Jag växer upp till ynglingi - handlingen blir min; Och lifvct blir den valplats, der jag maste strida. TIu Mommar upp till möl - och hcllucft lott blir din; Ty mö bct)'der älska; men ock tåligt lidu. En femtonårig brud, i tårarnc så skön, Snart får du hvila vid rtirsuiiarjis gudomshjcrta.ditt hjcrws tempeldöm blir rull af helig bön, Och eld frän himmelen rorbränner stoftets smärta. Det är din första Lirlek - snnrt, o snart igen Jag fär då höra dig i stilla alferstunden Dig helga till en brud ål rnenskoslägtets vän Och dricka lif och kraft i blod vid altarrunden. JJin broders varma, ansjlråkslösa glian tag Din Gud, ditt samvete,' vår viinskllp e\'igt trogen! Var blygsam, god och enkel, som du är i dag, För jordens eller himlens lycka lika mogen I

46 ~n dott('r IHl sin DIoder den.24 ~ Am det skön.., som Guds himmel eger, Hulda moder! önskar jag At dig, Hjertats rrid, som mycket öh'crväger Allting annat (lä dr Icrnads slig; Hjertats rröjd, som aldrig höres klaga, Huru mulen också dagen är I Bönens star, som häller upp den svaga,, H'-ilken börda IJOU ila vägen bär. AJdrig blir det mörkt uti,-5r hydda. Om vi tända hoppets julljus der. Om ock. t1rar dra rätter k.rydda, Gud, om ingen ann' ändå dem ser, Och, mrrän,"i tro, hans englar komma, Be om husrum i vlrt lilla boj Nödens tårar vattna bönens blomma, Hjertats böner fooa himlens tro. Se din dotterl o, jag är dig nära I hvar morgon- och hvar anonhölli ~ jag tackar ror Iwar himmelsk lära DU har sunkt mig, den var glad och skön.

47 204 Vill din fot bland lirvcts törnen digna.!loder, iag Yill söka stödja dig Och min Ijurva lott se'n glad välsigna, Du som varit mer än mor ror mig.

48 205 På pappas Ilamnsdag. (:aled en blomma frln barnen.) Du goda pappa l Tag ur dina dalar En sippa, daggstänkt af en kärlekstår; Hed Jäpllar af eh harn hoil till dig talar, Och blommans ffi e ni Il g du så yäl försti1r. Hed tysta lliomstcrlöftcn blyg hon nalkas, 80m barnet nalkas till en huldrik far; Hur glädjen i det bl3a ögat skalkas, Hur hjertat, öfverfullt, ej uttryck har. Hon heisar ifrån oss. - Hon heder: l)'cka l Kyss heune, pappal hon är vi ändå, SOm skönt och IJlygsamt dina dagar smyek3 Med trohelens och v1\rens himmelsblå. 01,. skrider någongång ett moln af smärta Utöfver himlen af din klara själ; Ut barnens glädje värma upp ditt hjerta. Som "äller blott af ömhet för,'1irt väll ~ ar s1\ rik. nu eger 'ju oss fyra, tlu blomsterskatter i ditt rika lif,

49 20& Och dessa äro för ett IJjerta dyra, ner k.ärlek är ett hi In Ine rs k t tidsfördrif. Allt deltn lijla sippan säga "ilie Och sedan stilla falla i din famll: Hon är försul.dd: tr hon har hjertats snille Dell,. ii l hon valt den dag, som bär ditt namn.

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

Maka Mor...1-4. Make Far...5-8. Barn Ungdom...9-10. Korta Neutrala...11-14. Personligt...15-18

Maka Mor...1-4. Make Far...5-8. Barn Ungdom...9-10. Korta Neutrala...11-14. Personligt...15-18 TIMECUT AB Index Maka Mor...1-4 Make Far...5-8 Barn Ungdom...9-10 Korta Neutrala...11-14 Personligt...15-18 Livets Förgänglighet... 19-21 Kärlek...22-23 Lidande...24-25 Frid - Ro...26-28 Minnen...29 Naturen...30-31

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

9. Arbetsfyllt och strävsamt var Ditt liv Lugn och stilla blev din död.

9. Arbetsfyllt och strävsamt var Ditt liv Lugn och stilla blev din död. 1. Ack, huru litet veta vi när ödets timma slår ännu mindre anar vi vem kallelsen då får. 2. Ack, när så mycket skönt i varje åder Av skapelsen och livet sig förråder Hur skön då måste själva källan vara

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Versarkiv. Versarkiv Senast uppdaterad 04.06.17 Sid 1

Versarkiv. Versarkiv Senast uppdaterad 04.06.17 Sid 1 Versarkiv Versarkiv Senast uppdaterad 04.06.17 Sid 1 A Aftonklockan börjar klämta... Aftonklockan börjar klämta Kvällens skymning faller på Livets låga slutat flämta Nu till vila Du fått gå Aftonklockan

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg Maka, mor 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Luciaprogram Midnatt råder Natten går tunga fjät Så mörk är natten Staffan stalledräng Goder morgon i denna sal Det bästa med julen Önskelistan

Luciaprogram Midnatt råder Natten går tunga fjät Så mörk är natten Staffan stalledräng Goder morgon i denna sal Det bästa med julen Önskelistan LUCIA 2012 NAMN: Luciaprogram 1. Tomtarna sjunger Midnatt råder. 2. Tomtefar läser vers. 3. Lucia och tärnor sjunger Natten går tunga fjät, 2 verser 4. Tomtenisse 1 läser vers. 5. Lucia läser vers. 6.

Läs mer

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd Vill dig väl ciss A E H ciss A E H A (H E) ciss A (H E) E A H Var inte rädd Om du är för spinkig Eller om du är helt prickig Om du blivit retad Eller om du bara är ensam Var inte rädd Om du bär en slöja

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

UTEDASSET PÅ MIN GRAV

UTEDASSET PÅ MIN GRAV 1 En diktsamling från cirka hundra år sedan, hittad på ett antikvariat, väckte mitt intresse för medveten kalkon prosa och kalkonlyrik. Dikten Totalt förtryck, halv kalkon, dikten skogsdöden, helkalkon.

Läs mer

Bäckens sång. Tore Lund

Bäckens sång. Tore Lund 75 Bäckens sång Tore Lund Dikten heter Älvan till flickan. Börja med att läsa den högt. Den är gjord för det. Utan sina ljud, sin rytm, sin andning blir den meningslös. Så: nu kan vi gå vidare. Rydberg

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer