BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Nykvarns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun"

Transkript

1 Budgetuppföljning Nykvarns kommun 0

2 Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens utveckling... 5 Ekonomi... 8 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 8 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 %... 9 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Budget/ Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Resultaträkning

3 Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Därutöver tar respektive nämnd fram månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Kommunens organisation Kommunens politiska organisation under mandatperioden ser ut så här: Utveckling och framtid Omvärldsanalys En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses an med någorlunda tillförsikt. Under väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet stärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare än under 2014 främst för väst- och centraleuropeiska änder. För helåret beräknas svensk BNP öka med 3,2 procent att jämföra med 2,3 procent under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen blir starkare framöver. Framförallt exporten och investeringarna förbättras ytterligare under såväl som En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i kommunsektorns investeringar. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt under. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 2

4 stark. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5 % och 5,4 % Även för 2017 och 2018 beräknas en kraftig ökning med 4,3 respektive 4,2 %. Ett reformerat förslag till utjämningssystem har varit på remiss under våren. Om förslaget fastställs av riksdagen kommer ändringarna att träda i kraft från För Nykvarns del innebär de föreslagna förändringarna en årlig förstärkning av de generella statsbidragen med ca 1,5 mkr. Ett förslag finns framtaget i Stockholms län om överförande av ansvaret för hemsjukvård från landstinget till länets kommuner från. En utredning har pågått om de ekonomiska konsekvenserna och hur en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna ska ske. Nuvarande förslag är att en övergång sker från oktober. För hösten finansieras verksamheten av landstinget medan finansiering från 2016 görs av respektive kommun. Täckning av de övertagna kostnaderna sker genom en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget om 2 öre. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 292 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 30 personer och ett flyttningsnetto på 262 personer. I budgeten för planeringsperioden är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad befolkningsprognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av beräknas befolkningen, enligt den nya prognosen, uppgå till invånare. En beräknad ökning under med 173 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november. I budgeten beräknades kommunen ha invånare den 1 november. Det faktiska befolkningstalet för 1 november 2014 blev så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden Budget Ålder Plan Plan 2016 Plan 2017 Plan W Summa

5 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen står inför en stor utmaning att förverkliga den stora utvecklingen av Stockholm Syd/Mörby. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har inletts där den första byggnationsfasen är omläggning av ledningar. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt pågår i kommunen och några av dem kommer att starta som markanvisningstävlingar. I budgeten kalkylerades med 80 färdigställda bostäder under året. Mycket talar för att detta antal kommer att översträffas med råge då enbart Nybo s projekt Karaffen innehåller 72 lägenheter som kommer att färdigställas innan årsskiftet. Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning där ett antal kvalitetsindikatorer tas fram, analyseras och jämförs med övriga deltagande kommuner. Under rubriken "Din kommun som samhällsutvecklare" finns ett antal indikatorer om arbetsmarknaden. Nykvarn har en hög andel (86,7%) förvärvsarbetande i åldersgruppen år. Medelvärdet för detta mått är 78,5%. Nyföretagsamheten mätt i antal nya företag per 1000 invånare är också hög. Nyckeltalet för Nykvarn är 7,8 och medelvärdet för alla kommuner är 4,9. Måttet sjukpenningtal visar också att Nykvarn har en framskjuten position. Måttet visar antalet utbetalda sjukpenningdagar per 1000 invånare och var i senaste mätningen 7,8 vilket kan jämföras med genomsnittet i undersökningen (9,3). Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Viktiga händelser Förberedelserna pågår för byggande av en ny skola med placering i området Furuborg. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/ påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. 4

6 Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande barn och ungdomar har utökats från 5 till 9 platser. Hälso- och sjukvårdsansvaret för den basala sjukvården för LSS-verksamheter övertas av kommunerna i Stockholms län den 1 oktober. Trygghetslarmen inom hemtjänsten kommer att bytas ut mot digitala larm under senare delen av året. Nykvarns kommun har klättrat i SKL:s mätning "Öppna jämförelser" till plats 7 (föregående år plats 9) för grundskola Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd 5

7 VUX Kostnad köpta Vårddygn BoU Kostn köpta vårddygn Kostnad köpta vårddygn <65 år Kostnad köpta vårddygn >65 år ÄO 6

8 Inskrivna förskolebarn egen regi Här redovisas antalet inskrivna barn i egen förskoleverksamhet oavsett var barnet är folkbokfört Elever i egen regi Antal elever i grundskolan i egen regi inkl sålda platser. Inskrivna fritidsbarn egen regi Inskrivna fritidsbarn inom grundskolan och särskolan. Gymnasieelever Här redovisas antalet köpta gymnasieplatser i förhållande till budget. 7

9 Ekonomi Ok De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för : Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomi tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret förväntas ett av de fyra strategiska målen om ekonomi ha uppfyllts. Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr vilket motsvarar målet 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive realisationsvinster. Årets prognostiserade resultat är tkr inklusive realisationsvinster. Vid årets slut redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar om tkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet (2 %) är därmed inte uppnått för. Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är 27,2 mkr varav 18,5 mkr är realisationsvinster och jämförelsestörande intäkter. Dessa består främst av realiserade kursvinster, tomtförsäljningar i Brokvarnområdet och Mörby samt återbetalda arbetsmarknadsförsäkringspremier. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är 8,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Årets resultat påverkas positivt av ett förbättrat utfall för finansnettot med ca 2,2 mkr. Det är främst utdelningen på kommunens pensionsplacering som står för det förbättrade utfallet. Kommunen har i slutet av 2013 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv p g a ändringar i kommunallagen. Detta innebär att en ny resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. För har ingen budgetering skett av medel till eller ifrån resultatutjämningsreserven. 8

10 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 % Ok För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Prognosen för visar att nyckeltalet är ca 98,5 %. Målet har därmed inte uppnåtts för år. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För förväntas ett budgetunderskott för nämnderna med ca 3,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Avtalsrörelsen för innevarande år,, är klar och utfallet blev totalt 2,73 %. Det innebär att nämnderna har kompenserats mer för personalkostnadsutvecklingen än det genomsnittliga utfallet. Löneutfallet kan dock vara ojämnt fördelat utifrån de olika fackliga organisationernas resultat. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 3 mkr (1,2 %). Underskottet kan främst härledas till en kraftig avvikelse från budgeterade volymer i förskolan. Under höstterminen förväntas kommunens förskolor ha drygt 40 barn mer än tidigare prognos. Volymökningen utgörs av ökad sk. servicegrad, dvs att en större andel av kommunens 1-5 åringar är inskrivna i förskolan än tidigare. Hösten är ca 95 % av alla barn 1-5 år som är folkbokförda i Nykvarn inskrivna i förskolan. Tidigare är har denna andel beräknats till 85-90%. Volymförändringen medför en ökad kostnad på ca 2,3 miljoner kr. Kostenhetens förväntade underskott på ca 700 tkr är också en bidragande orsak till utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Vård- och omsorgsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott med ca 1 mkr (0,7 %). Vård- och omsorgsnämnden samt fem av verksamhetens åtta budgetenheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. De tre enheter som förväntas redovisa underskott är IFO, hemtjänsten samt LSS-boende, SFB, övrig LSS och SoL. När det gäller hemtjänstens förväntade underskott beror det till största delen på att insatserna har ökat både i antal personer och i antal beviljade timmar. När det gäller IFO:s förväntade underskott beror det dels på en ökning av kostnader för vuxna missbrukare, dels på att kostnaderna för familjehem varit högre än budgeterat. När det gäller LSS-boende och övriga insatser enl LSS och SoL förväntas personlig assistans enligt SFB och servicebostäder redovisa ett underskott. Även boendestöd som är en ny verksamhet för enheten förväntas redovisa ett underskott då den ej finns budgeterad under enheten. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett överskott med ca 0,8 mkr (7,2 %). Det förväntade överskottet beror dels på att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu och dels på att personalkostnaderna inte kommer att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar även intäkterna positivt. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar mot ett mindre 9

11 överskott på ca 0,3 mkr. Kommunstyrelsens egna arbete samt kommunledningsfunktionerna förväntas klara sin budget inom tilldelad ram. Samhällsbyggnadsavdelningen (KS)förväntas visa ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker p g a de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet För övriga politiska organ hänvisas till siffersammanställningarna i budgetuppföljningen. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna överstiger budgeterat värde främst orsakat av det något högre befolkningstalet den 1 november 2014 än budgeterat. De generella bidragen minskar däremot i mostavarande mån främst beroende på en lägre ersättning för LSS kostnader och justerade slutavräkningar. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett prognostiserat överskott med 2 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som är försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad under året. Medlen har till stor del lånats ut till AB Nykvarnsbostäder som använt dem vid finansiering av sina bostäder. Nykvarnsbostäder har avyttrat två fastigheter och har därför amorterat 65,5 mkr varför deras låneskuld till kommunen har minskat. Två lån hos Nordea har ersatts av två lån med förbättrade villkor. Kommunens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad vid prognostillfället. Utlåningen till AB Nykvarnsbostäder har minskat med 65,5 mkr under året. Bolagets låneskuld till kommunen är därmed tkr. Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Utmärkt Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. Målet för året har nåtts. För året prognostiseras nettoinvesteringar gjorts motsvarande 58,8 mkr vilket innebär en skattefinansieringsgrad på ca 98 %. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. 10

12 Exploateringsverksamhet Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av villatomter på Brokvarn. VA-verksamhet VA-verksamhetens helårsresultat prognostiseras i enlighet med budget. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Dåligt Målet bedöms inte kunna uppnås för. Av kommunens 8 politiska organ med budgetansvar bedöms att sex kommer att klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på ca 1 Mkr (0,7 %). Utbildningsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på ca 3 Mkr (ca 1,2 %)i sin prognos. Budget/ D R IF T B UD GET A ktuell budget per H elårspro gno s per P ro gno s N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Ko mmunfullmäktige Ko mmunstyrelse Utbildningsnämnd Vård o ch o mso rgsnämnd B ygg- o ch miljö nämnd Valnämnd R evisio n Överfö rmyndare T OT A LT

13 Driftredovisning DRIFTBUDGET Aktuell budget per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse KOM M UNFULLM ÄKTIGE KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommunchef Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Summa Kommunstyrelse UT B ILD N IN GSN Ä M N D Kulturskola Kostchef Utbildningsnämnden Utbildningschef Centrala elevhälsan Gammeltorp/Tallbacken fsk Lillhaga/Winklerska fsk Sandtorp/Skogsbacken fsk Taxinge/Hökmossen Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa Utbildningsnämnd VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO Myndighetschef LSS o SoL HVB-boende ENK Lugnet Hemtjänst LSS-boende, SFB övr insats enl LSS & SoL Arb.markn.åtgärder Summa Vård och omsorgsnämnd B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa Bygg- och miljönämnd VA LN Ä M N D R EVISION ÖVER F ÖR M YN D A R E SUM M A VER KSA M H ET EN

14 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört fr 2014 Tilläggsbudget Total budget inkomster utgifter Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommunledningsfunktioner Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Kundcenter Delsumma UTB ILDNINGSNÄMND Förskola Grundskola Kulturskola Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagning Äldreomsorg o VFF enl SoL Insatser enl LSS och SFB Delsumma BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet Miljö-och hälsoskydd Trafikmyndighet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 Mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total budget Total redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Kulturmagasinet Ge Järnet 2007? Hökmossebadet- badplats Hökmossbadet Servicebyggnad Ny skola Furuborg inkl.inventarier Infartsskyltar-kulturmärke GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa Södertäljevägen GC-väg Centrum allmän platsmark Trafikåtgärder väg ? GC-väg mm kv.karaffen Stora lekplatser Hökmossen 3 VA Vattenreservoar 2009? VA centrum VA Sundsvik/Sundsör

15 Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2014 tom totalt Anm. Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vidbynäs Allé Summa

16 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Ursprunglig Reviderad Budgetuppföljning 31 mars Budget Budget Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter varav realisationsvinster Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiell kostnad Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat samtliga realisationsvinster realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat

17 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Vård- och omsorgsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning 2015-03-31 Vård- och omsorgsnämnden 0 Innehållsförteckning Vård - och omsorgsnämnden mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker...

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning 2013 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2013 0 Sida: 1 (51) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 2 Förvaltningsberättelse.3 Målavstämning... 8 Medborgare/Kund... 12 Företrädare för kommunen...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015 Nykvarns kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Månadsrapport april 2015

Månadsrapport april 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer