BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Nykvarns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun"

Transkript

1 Budgetuppföljning Nykvarns kommun 0

2 Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens utveckling... 5 Ekonomi... 8 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 8 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 %... 9 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Budget/ Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Resultaträkning

3 Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Därutöver tar respektive nämnd fram månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Kommunens organisation Kommunens politiska organisation under mandatperioden ser ut så här: Utveckling och framtid Omvärldsanalys En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses an med någorlunda tillförsikt. Under väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet stärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare än under 2014 främst för väst- och centraleuropeiska änder. För helåret beräknas svensk BNP öka med 3,2 procent att jämföra med 2,3 procent under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen blir starkare framöver. Framförallt exporten och investeringarna förbättras ytterligare under såväl som En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i kommunsektorns investeringar. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt under. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 2

4 stark. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5 % och 5,4 % Även för 2017 och 2018 beräknas en kraftig ökning med 4,3 respektive 4,2 %. Ett reformerat förslag till utjämningssystem har varit på remiss under våren. Om förslaget fastställs av riksdagen kommer ändringarna att träda i kraft från För Nykvarns del innebär de föreslagna förändringarna en årlig förstärkning av de generella statsbidragen med ca 1,5 mkr. Ett förslag finns framtaget i Stockholms län om överförande av ansvaret för hemsjukvård från landstinget till länets kommuner från. En utredning har pågått om de ekonomiska konsekvenserna och hur en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna ska ske. Nuvarande förslag är att en övergång sker från oktober. För hösten finansieras verksamheten av landstinget medan finansiering från 2016 görs av respektive kommun. Täckning av de övertagna kostnaderna sker genom en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget om 2 öre. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 292 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 30 personer och ett flyttningsnetto på 262 personer. I budgeten för planeringsperioden är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad befolkningsprognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av beräknas befolkningen, enligt den nya prognosen, uppgå till invånare. En beräknad ökning under med 173 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november. I budgeten beräknades kommunen ha invånare den 1 november. Det faktiska befolkningstalet för 1 november 2014 blev så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden Budget Ålder Plan Plan 2016 Plan 2017 Plan W Summa

5 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen står inför en stor utmaning att förverkliga den stora utvecklingen av Stockholm Syd/Mörby. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har inletts där den första byggnationsfasen är omläggning av ledningar. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt pågår i kommunen och några av dem kommer att starta som markanvisningstävlingar. I budgeten kalkylerades med 80 färdigställda bostäder under året. Mycket talar för att detta antal kommer att översträffas med råge då enbart Nybo s projekt Karaffen innehåller 72 lägenheter som kommer att färdigställas innan årsskiftet. Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning där ett antal kvalitetsindikatorer tas fram, analyseras och jämförs med övriga deltagande kommuner. Under rubriken "Din kommun som samhällsutvecklare" finns ett antal indikatorer om arbetsmarknaden. Nykvarn har en hög andel (86,7%) förvärvsarbetande i åldersgruppen år. Medelvärdet för detta mått är 78,5%. Nyföretagsamheten mätt i antal nya företag per 1000 invånare är också hög. Nyckeltalet för Nykvarn är 7,8 och medelvärdet för alla kommuner är 4,9. Måttet sjukpenningtal visar också att Nykvarn har en framskjuten position. Måttet visar antalet utbetalda sjukpenningdagar per 1000 invånare och var i senaste mätningen 7,8 vilket kan jämföras med genomsnittet i undersökningen (9,3). Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Viktiga händelser Förberedelserna pågår för byggande av en ny skola med placering i området Furuborg. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/ påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. 4

6 Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande barn och ungdomar har utökats från 5 till 9 platser. Hälso- och sjukvårdsansvaret för den basala sjukvården för LSS-verksamheter övertas av kommunerna i Stockholms län den 1 oktober. Trygghetslarmen inom hemtjänsten kommer att bytas ut mot digitala larm under senare delen av året. Nykvarns kommun har klättrat i SKL:s mätning "Öppna jämförelser" till plats 7 (föregående år plats 9) för grundskola Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd 5

7 VUX Kostnad köpta Vårddygn BoU Kostn köpta vårddygn Kostnad köpta vårddygn <65 år Kostnad köpta vårddygn >65 år ÄO 6

8 Inskrivna förskolebarn egen regi Här redovisas antalet inskrivna barn i egen förskoleverksamhet oavsett var barnet är folkbokfört Elever i egen regi Antal elever i grundskolan i egen regi inkl sålda platser. Inskrivna fritidsbarn egen regi Inskrivna fritidsbarn inom grundskolan och särskolan. Gymnasieelever Här redovisas antalet köpta gymnasieplatser i förhållande till budget. 7

9 Ekonomi Ok De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för : Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomi tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret förväntas ett av de fyra strategiska målen om ekonomi ha uppfyllts. Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr vilket motsvarar målet 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive realisationsvinster. Årets prognostiserade resultat är tkr inklusive realisationsvinster. Vid årets slut redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar om tkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet (2 %) är därmed inte uppnått för. Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är 27,2 mkr varav 18,5 mkr är realisationsvinster och jämförelsestörande intäkter. Dessa består främst av realiserade kursvinster, tomtförsäljningar i Brokvarnområdet och Mörby samt återbetalda arbetsmarknadsförsäkringspremier. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är 8,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Årets resultat påverkas positivt av ett förbättrat utfall för finansnettot med ca 2,2 mkr. Det är främst utdelningen på kommunens pensionsplacering som står för det förbättrade utfallet. Kommunen har i slutet av 2013 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv p g a ändringar i kommunallagen. Detta innebär att en ny resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. För har ingen budgetering skett av medel till eller ifrån resultatutjämningsreserven. 8

10 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 % Ok För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Prognosen för visar att nyckeltalet är ca 98,5 %. Målet har därmed inte uppnåtts för år. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För förväntas ett budgetunderskott för nämnderna med ca 3,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Avtalsrörelsen för innevarande år,, är klar och utfallet blev totalt 2,73 %. Det innebär att nämnderna har kompenserats mer för personalkostnadsutvecklingen än det genomsnittliga utfallet. Löneutfallet kan dock vara ojämnt fördelat utifrån de olika fackliga organisationernas resultat. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 3 mkr (1,2 %). Underskottet kan främst härledas till en kraftig avvikelse från budgeterade volymer i förskolan. Under höstterminen förväntas kommunens förskolor ha drygt 40 barn mer än tidigare prognos. Volymökningen utgörs av ökad sk. servicegrad, dvs att en större andel av kommunens 1-5 åringar är inskrivna i förskolan än tidigare. Hösten är ca 95 % av alla barn 1-5 år som är folkbokförda i Nykvarn inskrivna i förskolan. Tidigare är har denna andel beräknats till 85-90%. Volymförändringen medför en ökad kostnad på ca 2,3 miljoner kr. Kostenhetens förväntade underskott på ca 700 tkr är också en bidragande orsak till utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Vård- och omsorgsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott med ca 1 mkr (0,7 %). Vård- och omsorgsnämnden samt fem av verksamhetens åtta budgetenheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. De tre enheter som förväntas redovisa underskott är IFO, hemtjänsten samt LSS-boende, SFB, övrig LSS och SoL. När det gäller hemtjänstens förväntade underskott beror det till största delen på att insatserna har ökat både i antal personer och i antal beviljade timmar. När det gäller IFO:s förväntade underskott beror det dels på en ökning av kostnader för vuxna missbrukare, dels på att kostnaderna för familjehem varit högre än budgeterat. När det gäller LSS-boende och övriga insatser enl LSS och SoL förväntas personlig assistans enligt SFB och servicebostäder redovisa ett underskott. Även boendestöd som är en ny verksamhet för enheten förväntas redovisa ett underskott då den ej finns budgeterad under enheten. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett överskott med ca 0,8 mkr (7,2 %). Det förväntade överskottet beror dels på att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu och dels på att personalkostnaderna inte kommer att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar även intäkterna positivt. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar mot ett mindre 9

11 överskott på ca 0,3 mkr. Kommunstyrelsens egna arbete samt kommunledningsfunktionerna förväntas klara sin budget inom tilldelad ram. Samhällsbyggnadsavdelningen (KS)förväntas visa ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker p g a de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet För övriga politiska organ hänvisas till siffersammanställningarna i budgetuppföljningen. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna överstiger budgeterat värde främst orsakat av det något högre befolkningstalet den 1 november 2014 än budgeterat. De generella bidragen minskar däremot i mostavarande mån främst beroende på en lägre ersättning för LSS kostnader och justerade slutavräkningar. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett prognostiserat överskott med 2 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som är försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad under året. Medlen har till stor del lånats ut till AB Nykvarnsbostäder som använt dem vid finansiering av sina bostäder. Nykvarnsbostäder har avyttrat två fastigheter och har därför amorterat 65,5 mkr varför deras låneskuld till kommunen har minskat. Två lån hos Nordea har ersatts av två lån med förbättrade villkor. Kommunens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad vid prognostillfället. Utlåningen till AB Nykvarnsbostäder har minskat med 65,5 mkr under året. Bolagets låneskuld till kommunen är därmed tkr. Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Utmärkt Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. Målet för året har nåtts. För året prognostiseras nettoinvesteringar gjorts motsvarande 58,8 mkr vilket innebär en skattefinansieringsgrad på ca 98 %. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. 10

12 Exploateringsverksamhet Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av villatomter på Brokvarn. VA-verksamhet VA-verksamhetens helårsresultat prognostiseras i enlighet med budget. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Dåligt Målet bedöms inte kunna uppnås för. Av kommunens 8 politiska organ med budgetansvar bedöms att sex kommer att klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på ca 1 Mkr (0,7 %). Utbildningsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på ca 3 Mkr (ca 1,2 %)i sin prognos. Budget/ D R IF T B UD GET A ktuell budget per H elårspro gno s per P ro gno s N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Ko mmunfullmäktige Ko mmunstyrelse Utbildningsnämnd Vård o ch o mso rgsnämnd B ygg- o ch miljö nämnd Valnämnd R evisio n Överfö rmyndare T OT A LT

13 Driftredovisning DRIFTBUDGET Aktuell budget per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse KOM M UNFULLM ÄKTIGE KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommunchef Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Summa Kommunstyrelse UT B ILD N IN GSN Ä M N D Kulturskola Kostchef Utbildningsnämnden Utbildningschef Centrala elevhälsan Gammeltorp/Tallbacken fsk Lillhaga/Winklerska fsk Sandtorp/Skogsbacken fsk Taxinge/Hökmossen Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa Utbildningsnämnd VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO Myndighetschef LSS o SoL HVB-boende ENK Lugnet Hemtjänst LSS-boende, SFB övr insats enl LSS & SoL Arb.markn.åtgärder Summa Vård och omsorgsnämnd B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa Bygg- och miljönämnd VA LN Ä M N D R EVISION ÖVER F ÖR M YN D A R E SUM M A VER KSA M H ET EN

14 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört fr 2014 Tilläggsbudget Total budget inkomster utgifter Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommunledningsfunktioner Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Kundcenter Delsumma UTB ILDNINGSNÄMND Förskola Grundskola Kulturskola Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagning Äldreomsorg o VFF enl SoL Insatser enl LSS och SFB Delsumma BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet Miljö-och hälsoskydd Trafikmyndighet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 Mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total budget Total redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Kulturmagasinet Ge Järnet 2007? Hökmossebadet- badplats Hökmossbadet Servicebyggnad Ny skola Furuborg inkl.inventarier Infartsskyltar-kulturmärke GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa Södertäljevägen GC-väg Centrum allmän platsmark Trafikåtgärder väg ? GC-väg mm kv.karaffen Stora lekplatser Hökmossen 3 VA Vattenreservoar 2009? VA centrum VA Sundsvik/Sundsör

15 Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2014 tom totalt Anm. Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vidbynäs Allé Summa

16 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Ursprunglig Reviderad Budgetuppföljning 31 mars Budget Budget Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter varav realisationsvinster Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiell kostnad Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat samtliga realisationsvinster realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat

17 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer