BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Nykvarns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun"

Transkript

1 Budgetuppföljning Nykvarns kommun 0

2 Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens utveckling... 5 Ekonomi... 8 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 8 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 %... 9 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Budget/ Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Resultaträkning

3 Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Därutöver tar respektive nämnd fram månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Kommunens organisation Kommunens politiska organisation under mandatperioden ser ut så här: Utveckling och framtid Omvärldsanalys En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses an med någorlunda tillförsikt. Under väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet stärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare än under 2014 främst för väst- och centraleuropeiska änder. För helåret beräknas svensk BNP öka med 3,2 procent att jämföra med 2,3 procent under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen blir starkare framöver. Framförallt exporten och investeringarna förbättras ytterligare under såväl som En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i kommunsektorns investeringar. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt under. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 2

4 stark. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5 % och 5,4 % Även för 2017 och 2018 beräknas en kraftig ökning med 4,3 respektive 4,2 %. Ett reformerat förslag till utjämningssystem har varit på remiss under våren. Om förslaget fastställs av riksdagen kommer ändringarna att träda i kraft från För Nykvarns del innebär de föreslagna förändringarna en årlig förstärkning av de generella statsbidragen med ca 1,5 mkr. Ett förslag finns framtaget i Stockholms län om överförande av ansvaret för hemsjukvård från landstinget till länets kommuner från. En utredning har pågått om de ekonomiska konsekvenserna och hur en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna ska ske. Nuvarande förslag är att en övergång sker från oktober. För hösten finansieras verksamheten av landstinget medan finansiering från 2016 görs av respektive kommun. Täckning av de övertagna kostnaderna sker genom en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget om 2 öre. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 292 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 30 personer och ett flyttningsnetto på 262 personer. I budgeten för planeringsperioden är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad befolkningsprognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av beräknas befolkningen, enligt den nya prognosen, uppgå till invånare. En beräknad ökning under med 173 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november. I budgeten beräknades kommunen ha invånare den 1 november. Det faktiska befolkningstalet för 1 november 2014 blev så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden Budget Ålder Plan Plan 2016 Plan 2017 Plan W Summa

5 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen står inför en stor utmaning att förverkliga den stora utvecklingen av Stockholm Syd/Mörby. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har inletts där den första byggnationsfasen är omläggning av ledningar. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt pågår i kommunen och några av dem kommer att starta som markanvisningstävlingar. I budgeten kalkylerades med 80 färdigställda bostäder under året. Mycket talar för att detta antal kommer att översträffas med råge då enbart Nybo s projekt Karaffen innehåller 72 lägenheter som kommer att färdigställas innan årsskiftet. Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning där ett antal kvalitetsindikatorer tas fram, analyseras och jämförs med övriga deltagande kommuner. Under rubriken "Din kommun som samhällsutvecklare" finns ett antal indikatorer om arbetsmarknaden. Nykvarn har en hög andel (86,7%) förvärvsarbetande i åldersgruppen år. Medelvärdet för detta mått är 78,5%. Nyföretagsamheten mätt i antal nya företag per 1000 invånare är också hög. Nyckeltalet för Nykvarn är 7,8 och medelvärdet för alla kommuner är 4,9. Måttet sjukpenningtal visar också att Nykvarn har en framskjuten position. Måttet visar antalet utbetalda sjukpenningdagar per 1000 invånare och var i senaste mätningen 7,8 vilket kan jämföras med genomsnittet i undersökningen (9,3). Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Viktiga händelser Förberedelserna pågår för byggande av en ny skola med placering i området Furuborg. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/ påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. 4

6 Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande barn och ungdomar har utökats från 5 till 9 platser. Hälso- och sjukvårdsansvaret för den basala sjukvården för LSS-verksamheter övertas av kommunerna i Stockholms län den 1 oktober. Trygghetslarmen inom hemtjänsten kommer att bytas ut mot digitala larm under senare delen av året. Nykvarns kommun har klättrat i SKL:s mätning "Öppna jämförelser" till plats 7 (föregående år plats 9) för grundskola Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd 5

7 VUX Kostnad köpta Vårddygn BoU Kostn köpta vårddygn Kostnad köpta vårddygn <65 år Kostnad köpta vårddygn >65 år ÄO 6

8 Inskrivna förskolebarn egen regi Här redovisas antalet inskrivna barn i egen förskoleverksamhet oavsett var barnet är folkbokfört Elever i egen regi Antal elever i grundskolan i egen regi inkl sålda platser. Inskrivna fritidsbarn egen regi Inskrivna fritidsbarn inom grundskolan och särskolan. Gymnasieelever Här redovisas antalet köpta gymnasieplatser i förhållande till budget. 7

9 Ekonomi Ok De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för : Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomi tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret förväntas ett av de fyra strategiska målen om ekonomi ha uppfyllts. Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr vilket motsvarar målet 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag exklusive realisationsvinster. Årets prognostiserade resultat är tkr inklusive realisationsvinster. Vid årets slut redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar om tkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet (2 %) är därmed inte uppnått för. Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är 27,2 mkr varav 18,5 mkr är realisationsvinster och jämförelsestörande intäkter. Dessa består främst av realiserade kursvinster, tomtförsäljningar i Brokvarnområdet och Mörby samt återbetalda arbetsmarknadsförsäkringspremier. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är 8,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Årets resultat påverkas positivt av ett förbättrat utfall för finansnettot med ca 2,2 mkr. Det är främst utdelningen på kommunens pensionsplacering som står för det förbättrade utfallet. Kommunen har i slutet av 2013 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv p g a ändringar i kommunallagen. Detta innebär att en ny resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. För har ingen budgetering skett av medel till eller ifrån resultatutjämningsreserven. 8

10 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 % Ok För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Prognosen för visar att nyckeltalet är ca 98,5 %. Målet har därmed inte uppnåtts för år. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För förväntas ett budgetunderskott för nämnderna med ca 3,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Avtalsrörelsen för innevarande år,, är klar och utfallet blev totalt 2,73 %. Det innebär att nämnderna har kompenserats mer för personalkostnadsutvecklingen än det genomsnittliga utfallet. Löneutfallet kan dock vara ojämnt fördelat utifrån de olika fackliga organisationernas resultat. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 3 mkr (1,2 %). Underskottet kan främst härledas till en kraftig avvikelse från budgeterade volymer i förskolan. Under höstterminen förväntas kommunens förskolor ha drygt 40 barn mer än tidigare prognos. Volymökningen utgörs av ökad sk. servicegrad, dvs att en större andel av kommunens 1-5 åringar är inskrivna i förskolan än tidigare. Hösten är ca 95 % av alla barn 1-5 år som är folkbokförda i Nykvarn inskrivna i förskolan. Tidigare är har denna andel beräknats till 85-90%. Volymförändringen medför en ökad kostnad på ca 2,3 miljoner kr. Kostenhetens förväntade underskott på ca 700 tkr är också en bidragande orsak till utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Vård- och omsorgsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott med ca 1 mkr (0,7 %). Vård- och omsorgsnämnden samt fem av verksamhetens åtta budgetenheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. De tre enheter som förväntas redovisa underskott är IFO, hemtjänsten samt LSS-boende, SFB, övrig LSS och SoL. När det gäller hemtjänstens förväntade underskott beror det till största delen på att insatserna har ökat både i antal personer och i antal beviljade timmar. När det gäller IFO:s förväntade underskott beror det dels på en ökning av kostnader för vuxna missbrukare, dels på att kostnaderna för familjehem varit högre än budgeterat. När det gäller LSS-boende och övriga insatser enl LSS och SoL förväntas personlig assistans enligt SFB och servicebostäder redovisa ett underskott. Även boendestöd som är en ny verksamhet för enheten förväntas redovisa ett underskott då den ej finns budgeterad under enheten. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett överskott med ca 0,8 mkr (7,2 %). Det förväntade överskottet beror dels på att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu och dels på att personalkostnaderna inte kommer att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar även intäkterna positivt. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar mot ett mindre 9

11 överskott på ca 0,3 mkr. Kommunstyrelsens egna arbete samt kommunledningsfunktionerna förväntas klara sin budget inom tilldelad ram. Samhällsbyggnadsavdelningen (KS)förväntas visa ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker p g a de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet För övriga politiska organ hänvisas till siffersammanställningarna i budgetuppföljningen. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna överstiger budgeterat värde främst orsakat av det något högre befolkningstalet den 1 november 2014 än budgeterat. De generella bidragen minskar däremot i mostavarande mån främst beroende på en lägre ersättning för LSS kostnader och justerade slutavräkningar. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett prognostiserat överskott med 2 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som är försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad under året. Medlen har till stor del lånats ut till AB Nykvarnsbostäder som använt dem vid finansiering av sina bostäder. Nykvarnsbostäder har avyttrat två fastigheter och har därför amorterat 65,5 mkr varför deras låneskuld till kommunen har minskat. Två lån hos Nordea har ersatts av två lån med förbättrade villkor. Kommunens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad vid prognostillfället. Utlåningen till AB Nykvarnsbostäder har minskat med 65,5 mkr under året. Bolagets låneskuld till kommunen är därmed tkr. Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Utmärkt Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. Målet för året har nåtts. För året prognostiseras nettoinvesteringar gjorts motsvarande 58,8 mkr vilket innebär en skattefinansieringsgrad på ca 98 %. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. 10

12 Exploateringsverksamhet Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av villatomter på Brokvarn. VA-verksamhet VA-verksamhetens helårsresultat prognostiseras i enlighet med budget. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Dåligt Målet bedöms inte kunna uppnås för. Av kommunens 8 politiska organ med budgetansvar bedöms att sex kommer att klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på ca 1 Mkr (0,7 %). Utbildningsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på ca 3 Mkr (ca 1,2 %)i sin prognos. Budget/ D R IF T B UD GET A ktuell budget per H elårspro gno s per P ro gno s N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Ko mmunfullmäktige Ko mmunstyrelse Utbildningsnämnd Vård o ch o mso rgsnämnd B ygg- o ch miljö nämnd Valnämnd R evisio n Överfö rmyndare T OT A LT

13 Driftredovisning DRIFTBUDGET Aktuell budget per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse KOM M UNFULLM ÄKTIGE KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommunchef Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Summa Kommunstyrelse UT B ILD N IN GSN Ä M N D Kulturskola Kostchef Utbildningsnämnden Utbildningschef Centrala elevhälsan Gammeltorp/Tallbacken fsk Lillhaga/Winklerska fsk Sandtorp/Skogsbacken fsk Taxinge/Hökmossen Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa Utbildningsnämnd VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO Myndighetschef LSS o SoL HVB-boende ENK Lugnet Hemtjänst LSS-boende, SFB övr insats enl LSS & SoL Arb.markn.åtgärder Summa Vård och omsorgsnämnd B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa Bygg- och miljönämnd VA LN Ä M N D R EVISION ÖVER F ÖR M YN D A R E SUM M A VER KSA M H ET EN

14 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört fr 2014 Tilläggsbudget Total budget inkomster utgifter Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto Budget avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommunledningsfunktioner Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Kundcenter Delsumma UTB ILDNINGSNÄMND Förskola Grundskola Kulturskola Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagning Äldreomsorg o VFF enl SoL Insatser enl LSS och SFB Delsumma BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet Miljö-och hälsoskydd Trafikmyndighet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 Mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total budget Total redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Kulturmagasinet Ge Järnet 2007? Hökmossebadet- badplats Hökmossbadet Servicebyggnad Ny skola Furuborg inkl.inventarier Infartsskyltar-kulturmärke GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa Södertäljevägen GC-väg Centrum allmän platsmark Trafikåtgärder väg ? GC-väg mm kv.karaffen Stora lekplatser Hökmossen 3 VA Vattenreservoar 2009? VA centrum VA Sundsvik/Sundsör

15 Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2014 tom totalt Anm. Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vidbynäs Allé Summa

16 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Ursprunglig Reviderad Budgetuppföljning 31 mars Budget Budget Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter varav realisationsvinster Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiell kostnad Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat samtliga realisationsvinster realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 orealiserade förluster i värdepapper 0 återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat

17 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Nykvarns kommun

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Nykvarns kommun Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun 0 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Utveckling och framtid... 3 Befolkning... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Öppet arbetslösa... 4

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Malmö stad. Bokslutskommuniké. Kommunstyrelsen 4 februari 2015

Malmö stad. Bokslutskommuniké. Kommunstyrelsen 4 februari 2015 Malmö stad Bokslutskommuniké 2014 Kommunstyrelsen 4 februari 2015 Inledning Föreliggande bokslutskommuniké avser endast finansiella siffror. Verksamhetsmått och nyckeltal blir kända först i samband med

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen KS/2015:7

Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen KS/2015:7 TJÄNSTESKRIVELSE -05-18 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen -03-31 KS/:7 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Vård- och omsorgsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning 2015-03-31 Vård- och omsorgsnämnden 0 Innehållsförteckning Vård - och omsorgsnämnden mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer