ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har beträffande koleldat kraftverk kommer att genomföras. I planläggningen för den kommande energiförsörjningen ingår nämligen en jätteanläggning i Hälsingland och Vallvik. Blir den verklighet - och allt beror på hur det blir med kärnkraften - så måste man importera sex miljoner ton kol för att klara kol till anläggningen. Kraftverket skulle få lika stor kapacitet som de planerade kärnkraftverken. LULEA 0 hoppas igen Godset ökar Nu råder det liv och rörelse i Luleå hamn igen. Godsmängden ökar ordentligt och verksamheten andas ny optimism. Olycksfallsfrekvensen är lägre än i de flesta andra hamnar och mycket lägre än riksgenomsnittet. Fackligt råder stor enighet och det är mycket som tyder på att det blir ytterligare utveckling i området. Ett reportage från hamnen berättar om stämningar och förhoppningar. 9f:IS6r'!Wf~, utre,jl,s Nu skall det äntligen'.t;ljli en vetenskaplig utredning om faran med dieselgaser'i lastrum och andra trånga utrymmen. Det står klart sedan universitetet i Umeå åtagit sig att genomföra en omfattande undersökning.1 Då blir det också klart om de farhågor som ' uttalats av hamnarbetare landet öve.r får något stöd. Förutom hamnarbetarna skall också gruvindustrins anställda bli föremål för liknande undersökning. De arbetar också i trånga utrymmen med avgaser i omedelbar närhet av människorna. Sidan 10 Från~ konferensen Sidan 3

2 2 HAMNARBETAREN Våra Dlotståndare vittnar falskt ODI förbundets fackliga avsikter Det är sedan länge helt klart att vårt förbunds framgångar _.irriterat bland annat ledningen i Transport. A ven övriga förbund har uttalat förvåning över att Hamnarbetarförbundet klarat sig hyggligt trots att vi tvingats klara oss på egen hand. Utan så kallat solidariskt stöd från andra medlemsorganisationer. I dagarna når oss besked att denna irritation tagit sig uttryck, som vi trodde hörde till en förgången tid och som definitivt inte borde vara accepterande i en demokratiskt arbetande facklig rörresle. Till internationella organ har nämligen svensk facklig ledning (tillhörig LO-toppen och ledningen inom Transport) lämnat klart vilseledande uppgifter om Hamnarbetarförbundets arbete och målsättning. Vi har utmålats som fackliga reaktionärer vars huvuduppgift varit - och är - att så splittring och att oroa arbetsmarknaden. Vi uppges ha så få medlemmar, att det endast är ett under att vi finns kvar och vi sägs ha krävt egna avtal som är omöjliga att få accepterade av motparten. De här uppgifterna har framkommit vid den internationella kongress som TUI (trasportinternationalen) hållit i Geneve. Vem, eller vilka, som står bakom spridande av dessa helt falska och lögnaktiga uppgifter torde inte vara svårt att räkna ut. Det är därför angeläget framhålla, att sådana metoder för bekämpning av vårt förbund måste fördömas. De är inte bara falska och lögnaktiga, de är helt ovärdiga i en kamp som borde vara ärlig och öppen. De visar bara hur lågt i tak man på vissa håll anser det bör vara i den fackliga diskussionen. - När har vårt förbund ställt krav, som överstigit vad som varit ekonomiskt möjligt att genomföra? När har vi försökt så splittring? Hur är det med medlemskåren? Försöker Transport verkligen får någon att tro att de har fler hamn arbetare som medlemmar än vad vi har? Sanningen är ju den, att vi många gånger krävt att få teckna avtal. Vi kräver dock inte andra villkor än de som man gemensamt kan komma överens om. Att det skulle finnas ett avtal för Transports medlemmar och ett för Hamns med skilda villkor är naturligtvis inte realistiskt. Men nog måste det vara realism kräva, att det fackliga arbetet skall kunna bedrivas på lika villkor. Det är vad som menas med demokrati. Kan man beskylla oss för att utså splittring när vi endast tagit tillvara de fackliga intressen som en enad arbetarkår ställt sig bakom? Vi har ju inte tagit medlemmar från andra grupper än de rena hamnarbetarna. Vi har verkligen skapat en intresseorganisation för ett speciellt område där alla rimligen bör ha samma mål och inriktning och där det inte kan råda stor tveksamhet om vare sig mål eller metoder. Alla vet vad det gäller då man talar om hamnarbete och dess villkor. Det är kanske i stället så, att våra motståndare försökt dölja vår verkliga styrka och enighet genom att komma med falska beskyllningar. Kanske det till och med är så att internationella fackliga organ varit beredda att helt acceptera oss på våra villkor och att detta varit obekvämt för den i övrigt etablerade fackliga rörelsen. Vi är ju inte de enda arbetstagarna i landet som ställts oss utan den gemenskap som kan vinnas genom LO, TCO och Saco. Vi har ju tvingats till detta genom den krassa verkligheten. Men - och det här är viktigt slå fast - genom att vi organiserar flertalet av de svenska hamnarbetarna kan ingen påstå annat än att vi har rätt att tala i dessa medlemmars namn och ställa krav för dessa medlemmars räkning. Vi börjar få allt sörre uppmärksamhet internationellt. Allt tyder på att vårt anseende är på väg att stärkas i än vidare kretsar - och det är självklart att det irriterar på en del håll i vårt eget land. Men inte skall väl vårt förbund och dess medlemmar lastas för detta? Vi påstår naturligtvis inte att vi i alla avseenden är bäst. Men vi vågar påstå, att Hamnarbetarförbundet har största möjligheterna att slå vakt om de intressen som ligger arbetarna i hamnarna närmast. Med gemensamma ansträngningar skall vi försöka att bevisa detta också för de som nustår utanför vårt förbund och - naturligtvis - också för våra motparter på andra sidan det förhandlingsbord som många vill hindra oss från att komma till. HAMN ARBETAREN Ansvarig utgivare: Karl Nilsso n, Nygatan 11, Örnsköldsvik. Tel. 0660/ Redaktör: Lasse Åkerlund. Tel. 0660/ Tryck: AB Örnsköldsviks Allehanda 1979

3 Londonkonferensen: HAMNARBETAREN 3 Det gäller helt enkelt vår säkerhet oeh välfärd De senare årens utveckling har ändrat hamnarbetarnas villkor - både arbetsmässigt som lönemässigt. Moderniseringen och rationaliseringen har hållit sitt intåg i alla hamnar världen över vilket har medfört avgång från facket i mycket stor utsträckning. Tillbakagången är inte lika stor i Danmark som i utlandet även om det kan konstateras att det efter danska förhållanden skett en betydande nedgång av antalet hamnarbetare. I London har antalet hamnarbetare under loppet av 10 år reducerats från ca till ca man. Bortfallet på man motsvarar en minskning på procent. Tillbakagången i Köpenhamns h~rnn iirn~ontrninrlrp.-fri\n2 050tillca 65 procent. Tillbakagången i Köpenhamns hamn är något mindre - från till c.a 950 man, eller ca 55 procent på 10 år. Overallt i de industrialiserade länderna ses samma tillbakagång i hamnarna. Vad är nu orsaken till detta? De nya moderna fartyg som byggs i dag är bulk- och containerfartyg. Transporten av styckegods försiggår i stort sett i containers. Denna transportform ger en snabbare expedition, och man måste naturligtvis medge att själva lossningsproceduren från fartyget går betydligt snabbare än under den gamla formen. Men denna utveckling har också betytt en nedgång i manskapsbesättningen. När man i dag gör en tur på havet verkar det dött, men det är det absolut inte. Tonantalet på skeppat gods är större än för 5-10 år sedan. Utöver manskapsreduceringen har det med den tekniska utvecklingen också skett andra förändringar, i det förtjänstmöjligheterna är ändrade - förtjänsten har blivit mindre. Utöver fartygstransporterna finns det också andra transportformer, bland annat flyg och järnväg. Järnvägen har stor konkurrenskraft och det är inte bara i kraft av de naturliga möjligheter som järnvägarna nu en gång har. Nej också för att staten ger större statsbidrag till järnvägen, som I denna artikel, Det gäller vår säkerhet och välfärd, kommenterar kassören i Havnearbejdernes Fällesforbund Danmark, Knut Erik Hansen, de beslut som träffades i London nyligen. därigenom kan ge mycket stora rabatter till containertrafiken. (Här kan vi faktiskt säga, att vi som skattebetalare, själva är med och finansierar järnvägarnas konkurrens med fartygstransporten.) Hamnar som Antwerpen, Rotterdam, Hamburg och le Havre har märkt av samma problem som de danska hamnarna: man har från rederikretsar gått samman med de statliga järnvägarna och bildat bolag som tagit sig an containertrafiken med järnvägarna. Centrum är den närmaste hamnen och efter detta har man lagt upp priserna och det är ganska favoriserande priser man har beräknat, på bekostnad av befolkningen i dessa länder. Vem betalar t.ex. DSB:s underskott? Vem betalar arbetslöshets underskottet när hamnar betarna blir arbetsösa? Vem är det som får förtjänsten? Här hemma är det ÖK som har gått samman med DSB i ett bolag Alfragt A/S. Men det är ju inte bara danska containers eller danska rederier. Här hemma representerar ÖK en rad rederier. De får samma fördelar vare sig de är norska, svenska, franska, engelska eller holländska redare. Utöver detta har de lovat åtskilliga bolag, som helt och hållet dominerar marknaden och är helt eniga om priserna. Allt detta har de europeiska hamnarbetarna diskuterat på ett möte, med representanter från Sverige, Danmark, England, Västtyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien och Kanarieöarna. Vi diskuterade hur vi skall kunna sätta stopp för att arbetsgivarna spelar ut oss mot varandra. Vi diskuterade också hur vi i en konfliktsituation kan sätta stopp för att godset sändes till andra hamnar, t.ex. att man under en konflikt i Danmark sänder godset till Sverige el ler omvänt. Hamnarbetarna i Europa har kommit till det resultatet, att därest vi skall säkra våra arbetsplatser och vårat fack, måste vi arbeta tillsammans tvärs över gränserna. Då kan det hända att det i vissa situationer kommer att strida mot fackrättsliga regler i det enskilda landet. Målet är att tillförsäkra hamnarbetarna deras arbetstillfällen, deras lön, och inte minst gäller det att skapa säkerhet vid deras arbetsplatser. När en container, (bestämd för Danmark) lossas i t.ex. Rotterdam eller någon annan hamn, måste vi hålla fast vid att den går vidare med farty_g till dansk hamn. Likaledes måste vi hålla fast vid att lossning och lastning av containern skall utföras av hamnarbetare, för att därmed kunna garantera att lasten ligger riktigt. Allt för många olyckor med bilar har redan ägt rum på grund av att det använts okunnig arbetskraft, men naturligtvis vill vi också använda detta samarbete gentemot arbetsgivarnas angrepp på våra löne- och arbetsvillkor. Man blev eniga om att bilda ett sekretariat. Sverige blev den skandinaviska representanten i sekretariatet, där det också invaldes en representant från Tyskland, England och Spanien. Det nästa mötet hålles i Spanien och där står container-trafiken på dagordningen. En annan punkt på dagordningen blir den förföljelse, som våra kamrater är utsatta för i åtskilliga länder, när de är aktiva förtroendemän. I Belgien avskedar man således 40 man i veckan i Antwerpens hamn och det är de fackligt mest aktiva som plockats bort! I Spanien har man inte glömt Franco-tiden! I England satte man en förtroendeman i fängelse, därför att han proklamerade för strejk. Så spelar arbetsgivarna med arbetstagarna men de har trampat så länge, att nu är måttet rågat. Vill de inte ingå förnuftiga överenskommelser med oss, kommer de framöver att märka, vilken slagkraft vi besitter. Danska hamnarbetarna har inte glömt, att de inte fått något vid de tre senaste avtalsförhandlingarna.

4 4 HAMNARBETAREN Vallvik kan bli storhanm Miljontals ton med kol Vall vik i Hälsingland kan komma att bli landets nästa storhamn. Det finns nämligen planer hos Vattenfall att bygga ett koleldat kraftverk i bygden och om planerna realiseras så behövs en jätteanläggning för att ta emot det kol som behövs. Allt beror på hur det blir med kärnkraften - kolkraftverket är planerat som reserv om det blir stopp med kärnkraften. De här planerna har Vattenfall nyligen avslöjat. Där planerar man för framtiden och om det inte blir några fler kärnkraftverk, eller om de som redan finns kommer att upphöra, måste man ta till andra metoder för att försörja landet med elkraft. Vattenfalls planering sträcker sig långt fram i tiden, men det första kolkraftverket skulle uppenbarligen tillkomma just i Vallvik. Det blir av sådan storleksordning att dess motsvarighet inte finns inom landet. Kol måste importeras och för detta behövs en hamnanläggning. Enligt vad som hittills uppgetts så behövs omkring 6 miljoner ton kol per år för att försörja den planerade jätteanläggningen. Och för att klara detta krävs ytterligare en jätteanläggning, nämligen en hamn som kan ta emot sa stora mängder kol. Just nu finns ingen sådan hamn i vårt land. Vare sig då det gäller själva mottagningsapparaten i hamnen eller med plats för den mängd det handlar om. Att det blir just Vallvik beror på flera orsaker. Dels finns det mark tillgänglig, dels ligger det geografiskt väl till och dels finns de yttre förutsättningarna för hamnanläggningen. Den planläggning man nu har pågår oavbrutet utan hänsyn till att det blir en kommande folkomröstning om kärnkraften. Vattenfall säger nämligen att man inte kan vänta med allt arbete till dess att folkomröstningen verkställts. Elkraft kommer att behövas och det går inte att vänta hur länge som helst. Totalt har Vattenfall nämnt att det kommer att behövas ytterligare ett antal kolkraftverk om kärnkraften försvinner. Var de andra skall ligga är dock ännu inte offentliggjort. Det är inte heller lika bråttom ined de övriga anläggningarna utan de kan komma någon gång först efter det att Vallvik kommit att bli verklighet. Naturligtvis återstår ännu mycket innan det blir ett bygge av kolkraftverk i Hälsingland, men om det blir verklighet så är det alltså i första hand Vallvik det handlar om. Det är naturligtvis också tidigt att nu spekulera i vad det här skulle betyda ur arbetskraftssynpunkt. Så mycket är dock klart att det blir en hel del folk sysselsatta under den tid byggnationen pågår såväl för själva kraftverket som för den blivande hamnanläggningen. I ett senare skede är det givet att många människor blir sysselsatta med hamnarbetet såväl under lossningsskedet som under den tid kolet lagras på land. Detta även om en anläggning som uppförs under 1980-talet naturligtvis blir hårt automatiserad. Arbetskraft behövs också för att sköta de maskiner som i första hand kommer att behövas i det här sammanhanget. I Vallvik finns nu en anläggning för tillverkning av cellulosa. Klart för 0 var egen fotbolls turnering Göteborgs Hamnarbetares dotgatan 25, Hisings IF inbjuder till det första Backa. Riksmästerskapet för stuverianställda gällande 11: manna dagtid 031/ Ev. förfrågningar tel. 031/ fotboll. kvällstid. Spelplats Heden Göteborg lördagen den 29 sept. kl Speltid prel. 2x20 min. och ~~llanerar slutspel samma ~ Planhyra, domarearvoden och priser står vi för, vi räknar med att intresserade lag står för rese- och inkvarterings.kostna~er ~jälva. Om någon / skulle fa svangheter att samla ; fullt lag, försök kontakta en närliggande hamn. Anmälan öm.kas så tidigt... l som möjligt under följande '\:: adress: Rolf Axelson Anek-.k.. 1- ',',...,.... /... ;..., -.

5 HAMNARBETAREN 5 Polsk JDassaved skall klara tinunerhristen för industrin Den hotande bristen på virke för den svenska skogsindustrin kommer allt närmare då många privata skogsägare inte avverkar i den takt som industrin anser vara nödvändig. Som en liten illustration till det besvärliga läget visar vi den här bilden. Det är en virkeslast med ved till cellulosafabriken i Köpmanholmen, ägd av skogsägarna själva genom Ncb. Timret kommer från Polen. Enligt företaget är det nu frågan om en provleverans där man i första hand skall avgöra om virket lämpar sig för den här industrin. Faller provet väl ut är det dock meningen att polsk ved skall användas under kommande vinter då lagren väntas tryta vid bl a skogsägarindustrin i Köpmanholmen. Det här är dock inget unikt. För några år sedan importerades stora mängder ryskt virke till bl a Mo och Domsjö industrier i Örnsköldsviks ~mrådet. De leveranserna upphörde under lågkonjunkturen, men uppgifter berättar att företaget behöver komplettera sitt virkesbehov med ytterligare massaved från utländska leverantörer_ Man fick också visa upp ett långtidskontrakt för att fylla sitt vedbehov då man senast byggde ut sin industri i området. Arsmöte Norra distriktet höll för en tid sedan sin årskonferens. Det skedde faktiskt i samband med en utlandsresa. Med avdelningarna i Halmsund och Skellefteå som värdar ställdes nämligen färden till Vasa i Finland. Förutom de valda ombuden från avdelningarna i norra distriktet deltog också damerna och det blev en hel helg under trivsam- ma former. Konferensdeltagarna samlades i Holmsund och företog därifrån den gemensamma resan till V asa där man installerade sig på Hotell Central. Första dagen höll man förhandlingar under några timmar innan man bröt för kvällens kamratfest. Förhandlingarna fortsatte dagen därpå medan det kvinnliga sällskapet gjorde utflykter i själva staden och tittade på diverse sevärdheter samt naturligtvis tog tillfället i akt att shoppa en del. Vid årsmötet omvaldes styrelsen och det betyder att Karl Axel Sjölund, Lunde är ordförande och att de två övriga ledamöterna Bengt Lövgren, Hörnefors och Gunnar Persson, Holmsund omvaldes. Suppleanter: Henning Dahlberg, Piteå och Erik Gustafsson, Skellefteå. Revisorer: Bo Byhlin, Kramfors och Lars Sundman, Iggesund. Den gemensamma kamratfesten blev en trevlig sammankomst där det åts, sjöngs och dansades både länge och väl.

6 6 HAMNARBETAREN Den här bilden visar timmerhantering vid hamnen i Luleå. En hamn som iir bra genom sin fackliga aktivitet och sin låga olycksfallsfrekvens. Hög facklig aktivitet präglar hajudarbetarnas avd. i Luleå Samtli ga stuveriarbetare i Luleå hamn, omkring 60 stycken är anslutna till Svenska Hamnarbetarförbundet. Ordföranden i Hamnarbetarförbundets avdelning 138 i Luleå Wilhelm Hedin säger så här om den fackliga aktiviteten: - Vi har utan tvekan en rätt bra facklig aktivitet det måste jag säga. Och speciellt glädjande är det att de unga grabbarna har börjat intressera sig för det fackliga. När det gäller arbetsmilj ön finns det naturligtvis en hel del att göra. - Vad gäller skyddsombudsverksamheten så fungerar den generellt sett bra. Vi har samarbete med både Luleå hamn och SSAB i dessa frågor säger Hedin. Det har emellertid funnits moment när skyddsombud har måst ingripa och stoppa farliga jobb. - Ja, vid några tillfällen har detta skett. Det har då gällt fartyg som t.ex. haft dåliga lejdare. Men sådana här saker är inte alltför vanliga, som tur är. Wille Hedin är ordförande i avdelningen och ledamot av förbundets styrelse. Wilhelm Hedin, som även sitter 1 Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse, är nöjd med utvecklingen inom förbundet. - Det kommer ständigt nya medlemmar till Hamnarbetarförbundet säger han och fortsätter: - Vid nyanställning t.ex. så går de flesta in i vårt förbund och inte till Transport. Vad gä ller den fack li ga aktiviteten runt om i landet säger Wilhelm; - Vi ser verkligen klara friskhetstecken inom förbundet. It.ex. de nybildade avdelningarna i Västerås och Norrköping råder en kolossal aktivitet. Hur ska man då förklara den höga fackliga aktiviteten bland stuveriarbetarna? - Jag tror mycket av den är historiskt betingad. Stuverijobbarna har sedan lång tid tillbaka verkligen engagerat sig fackligt. Ta t. ex. skyddsfrågorna, de har vi alltid drivit hårt i vårt förbund. påpekar Hedin. Det är alltså bra beställt med framtidstron för förbundets framgångslinje frå n avdelningen i Luleå och undra på det, man ser ju konkreta resultat av förbundets fackliga satsning.

7 HAMNARBETAREN 7 Ernst Andersson heter en av de stuvare som g{ir pä dtermiddagsskiftet niir vi besöker hamnen och lastkajen. Ernst iir inlånad fr{111 Skelleftd 1-distriktet. I Ian har jobbat som stuvare sedan Bristen på jobb är nägot som han har fått känna på. - Ja, fö rra året hade jag väl e n brist på jobb i ungefär 2,5-3 månade r. Så att inkomsterna blir ju inte de a ll ra bästa. Ernst får också " flacka" runt lite även om det inte rör sig om några långa avstånd. - Det händer att man.får rycka in både i Luleå och Piteå hamn p.g.a. att det finns så lite jobb i Ske llefteå säger han. De ojämna arbetstiderna och därmed svårigheterna att planera fritiden är en av jobbets " baksidor". Men trots detta behöver man inte tveka att märka att Ernst ändå trivs med jobbet. Han säger: - Framfö rallt är det den goda kamratskapen och sammanhållninge n man sätter värde på. Men också att jobbet är så pass fritt. Något som E rnst Andersson mycket väl minns är tiden i transport 0<:;_h de " demokratiska metoderna" som användes där. - Man försökte göra precis allt för att medlemmarn a skulle få mindre att säga till om. Ta t.ex. storavdelningstanken vad kan vara mer odemokratis kt än den säger E rnst och fo rtsätter: - Sen har du ju Hasse E rikssons behandling av fö rtroendemänn en. D om fick ju foten direkt när dom blev obekväma i hans ögon. Situationen i Hamnarbetarförbundet är en helt annan. H är är det inte toppstyrning och diktat som gäller utan det är medlemme ns in tressen som ställ s i fokus. Vi har bra fackli g aktivitet och god ko ntakt med ledningen och de t borgar gott fö r förb undets framtid framh åller Ernst avslutningsvis. GODSHANTERINGEN I LULEÅ HAMN 2,2 miljoner ton gods lossades och lastades i Luleå hamn under Detta är en klar uppgång jämfört med åren då man låg på c:a 1,5 milj ton. Uppgången beror till största delen av NJAs ökade import av kol och export av tackjärn. Antalet olycksfall i Luleå hamn har i alla tider varit mycket lågt jämfört med riksgenomsnittet. Fackföreningen har jobbat hårt för att motarbeta alla olyckor och det har gett resultat. Förlorad arbetstid i procent: I Luleå Riksgenomsnittet 1976: 0,8 % 8,6 % 1978: 1,6 % 8,9 % Reportaget från hamnen i Luleå har gjorts av sommarjobbande journalis!högskoleeleverna Jan-Ake Lindahl och Kerstin Gustafsson. En av de gamla trotjänarna i hamnen i Luleå är Ernst A ndersson so111 har sy11p1111kter p cl tiden 1111 och då Transport skötte m edlemmarna.

8 8 HAMNARBETAREN Leila är den enda kvinnan i hamnen Det jobbar endast en kvinna i Luleå hamn. Hon heter Leila Kunpula och är kranförare. - Ja, jag är den enda kvinnan som är kvar nu, vi var åtta stycken här tidigare. Leila trivs bra med sitt jobb. - Ja, det hör ju så att säga till yrket att vara försiktig, man vet ju vad som händer om lasten skulle lossna menar Le ila. Alla stuvarna i Luleå hamn är anslutna till Hamnarbetarförbundet men Leila och de övriga kranförarna tillhör Metall. Hon önskar hon hade tid att vara fackligt aktiv, men familjen med fem barn slukar idag för mycket tid, tyvärr. Kamratskapet är mycket viktigt, säger en av de yngre i hamnarbetet Folke Christoffersson heter en av de yngre jobbarna i hamnen. Utbildad bilmekaniker men nu stuveriarbetare. - Efter studierna gick jag några skift här nere och det räckte. Jag fick "smak" för jobbet. Så nåt bilmekanikerjobb blir det aldrig tal om för min del. Det är flera orsaker som gör att Folke trivs så bra med jobbet. - Kamratskapen framför allt. Men det är klart att lönen är också en viktig del. Jämför jag vår lön med bilmekanikeryrkets så ligger vi ju väldigt bra till. Kamratskapen tar sig också andra uttryck. - Vi har ju t.ex. frivilligt jobb över helgerna. Och det är aldrig något problem med att få folk till detta. Det säger väl något om att folk verkligen ställer upp i vårt gebit. Folke har bestämda åsikter när man kommer in på fack li ga frågor. Och då speciellt den " trevare" som Transport har gjort i ett försök att få Hamnarbetarförbundets medlemmar att återinträda i Transport. - Så fan vi ska gå tillbaka under de förutsättningar som nu föreligger. Inte så länge Hasse håller på och härjar i alla fall, menar Folke.

9 HAMNARBETAREN 9 Norra distriktet protesterar Centrala storhalllllar stoppas Vid distriktskonferensen med avdelningarna inom Hamnarbetarförbundets norra distrikt har man enhälligt uttalat sin oro över de synpunkter som förts fram med förslag om centrala storhamnar till vilka all sjöfart skulle dirigeras. Konferensen uttalar sitt fördömande av sådant resonemang och menar, att det skulle betyda ;törre olägenheter än vad det kan ge i vi~~:.samhällsekonomiska situationen är så allvarlig att man inte på allvar kan diskutera en framtid med ett fåtal stora hamnterminaler och en godshantering i övrigt via lokala distributionsnät. Det finns fortfarande starka skäl som talar för att det även i fortsättningen måste finnas sjötransporter till många av de nuvarande anläggningarna. Det är inte enbart de norrländska hamnarbetarna som med oro följer ett sådant resonemang utan även andra yrkesgrupper påverkas negativt om de diskiterade planerna kommer att fullföljas någon gång in på 1980-talet. Så nu vet vi det! Ens k seriös medarbetare i tidskriften TH transport & hanterin2, Ulf Pewe, gör sina bedömningar i en ordrik redogörelse, avfattad för att vara till hjälp och information inom transportförsäkringarnas dilemma. Så länge han håller sig till de egentliga och rena sakuppgifterna är hans upplysningar intressant läsning, d v s inget att anmärka däremot. l försakringsdjungeln är Ulf Pewe nog både insatt och förfaren, men när han dristar sig till utvikningar för att krydda artikelns innehåll gör han grava övertramp som avslöjar okunnighet och inneboende portioner av ren dumhet och brist på balans. Vad sägs om följande uppfattning om en internationell yrkeskår till vilken vi i Hamnarbetarförbundet troligen skall inräkna oss. Att den gode skribenten inte avser arbetsgivarna som enligt svenskt språkbruk uppbär namnet "Stuvare" kan vi nog räkna med. Jag citerar ett inlägg i rödruta med inramning. : Slopa firmatryck på transportförpackningar Ett av de bästa sätten att förebygga att godset stjäls under transporten är att utelämna reklamtryck på lådor och kartonger. Alla stuvare världen över vet t ex vad ABU, Kodak, Brio och Master etc. står för i prylar. Lätta att sno och enkla att smuggla iland. Följande exempel vad detta kan leda till. En fransk leverantör av skor hade på sitt exportembalage inte bara en text som upplyste om att i kartongerna fanns handgjorda skor av fantastisk kvalitet utan angav dessutom vilket skonummer vaje kolli innehöll. Jag kan föreställa mig mottagarens reaktion när han packade upp kartongerna och fann ett mycket stort antal gamla utslitna stuvareskor. Att historian kan vara rolig att berätta i kretsar där Ulf Pewe rör sig och där okunnigheten och diskrimineeringstankarna är samlöpande kan vi förstå. Inget annat är att vänta. Men att officiellt bestämma sig för att vilja kriminalisera Hamn- o Stuveriarbetare världen över är väl i starkaste laget. Vad som är mest beklämmande är att tidskriftens redaktion låter det fatala blundret passera obemärkt. Kanske satsar de på förhoppningen att tidskriften inte läses av dem som åsyftas. Ansvaret vilar tungt på de krafter som försöker leva högt på förvanskade påståenden Undantag och avvikelser har aldrig bekräftat någon regel därför måste omgående syndaren Ulf Pewe tagas i örat och återledas till verkligheten. Hamn- o Stuveriarbetare nar a!ong vetat gora sken av att vara avvikande. Har de gjort detta någon gång så har det aldrig varit för att göra avsteg från rättsmoral ur allmän bemärkelsen Detta borde även självsvåldige skribenter snarast lära sig innan att detta förutsakar obehag med störningar som följd. Ytterligare en passus i samma artikel som förtjänar att nämnas är följande: "l sammanhanget bör påpekas att officerspersonal inom världens handelsflottor utbildas i att kunna "göra om" en inträffad transportskada på sådant sätt att den kommer att falla under gemensamt haveri." Ja, nu vet vi hur Redare, Sjöbefäl och Hamn o Stuveriarbetare världen över betraktas i Försäkringsmannens granskande öga. Som en skön samling bedragare och villiga medlöpare och notoriska tuvar. En fråga är därför. Med vilken rätt har denne belackare att komma med dyliga påstående? Det vore på sin plats med en ursäkt, ja även om en sådan inte helt kunde skymma klumpigheterna. MAGNUS

10 . l 0 HAMNARBETAREN Hamn oeh gruvarbetare skall ingå i stor undersökning Nu kommer problemet med dieselgaserna i lastrum och andra trånga utrymmen att bli föremål för en vetenskaplig utredning. Det står klart sedan forskare vid universitetet i Umeå fått till uppgift att kartlägga det hela. Utredningen startar redan i år och kommer att pågå under något år. Förutom hamnarbetarna är det gruvindustrins anställda som kommer att undersökas närmare. Den här vetenskapliga kartläggningen har varit väntad och nu kommer man säkert att gå till botten med alla de bekymmer som kommit att uppstå till följd av gaser från truckar och andra typer av arbetsmaskiner. Universitetet har fått uppdraget och vid överläggningar mellan företrädare för de olika intressenterna - Hamnarbetarförbundet har också varit representerat- har diskuterats riktlinjer för själva utredningen. Detaljer kan dock inte avslöjas då man är rädd att en del av det vetenskapliga innehållet kan påverkas om man i detalj avslöjar vilka arbetsmetoder man tänker använda vid undersökningen. De här problemen har varit föremål för en lång och het debatt under senare tid. Det finns klara tecken som tyder på att bland annat hamnarbetare farit illa av avgaser som Kommit i trånga arbetsutrymmen. Den utredning som förbundet genomförde för kort tid sedan gav klara besked om detta. Den utredningen har dock avvisats som ohållbar därför att den saknade en del frågor som man vetenskapligt önskade skulle ha varit med. För förbundet räckte det dock med att få besked om vilka skadeverkningar som skett genom arbete i närheten av fordon med avgaser. Det gäller ju att slå vakt om medlemmarnas hälsa och då har det - enligt förbundets mening - räckt med att få klarlagt att sjukdom inträffat, att dödsfall måhända blivit följden av det hela och att problem av olika slag uppstått vid arbete i den här miljön. Det är självklart att en komplettering behövs. Det är bra att den nu får klart vetenskaplig bas och att dess resultat därefter knappast kan ifrågasättas. Visar det sig att förbundets utredning haft rätt - och mycket talar ju för detta - så måste ju resultatet bli kraftfulla åtgärder för att klara ut de bekymmer som kan uppstå genom arbete i sådan här miljö. Det är ännu för tidigt uttala sig om hur snabbt den här undersökningen kan arbeta och hur snabbt en utvärdering av dess resultat kan komma. Det är dock troligt att det ganska snabbt kan föreligga någon form av delredovisning över hur situationen ter sig. Det var Gunnar Norberg i förbundets verkställande utskott som först slog larm om de farligheter som kan uppstå av arbete i den här miljön. Han har sedan fått medhåll från olika håll och i Göteborg har bl a Viking Bengtsson kraftigt agerat för att få en bättre tingens ordning i hamnen där. Nu skall det kanske också sägas, att medlemmarna själva ibland uppträder lite för nonchalant då det gäller arbete med truckar och fordon i utrymmen som inte har tillräcklig ventilation. Många gånger får truckar gå på tomgång utan att deras motorer behöver vara igång. Det har till och med hänt att långtradare - och truckar - stått med motorerna påslagna medan lastning eller lossning skett i magasinsutrymmen och i trånga passager. Resultatet av den nu startade undersökningen emotses med intresse. Nu kan det äntligen bli så att man på allvar tar itu med de här problemen. f

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 1 1979 Vintern kopplar greppet INSIDORNA lttalrnö.bygger vidare Borgen..,, ar nu uttjänt fl kassan betalar miljoner Ny strid

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA

HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA UTGIVARKORSBAND Årgång 10 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 1 1981 HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA Tre personer omkom, varav en var medlem i Hamnarbetarförbundet, vid den oförklarliga

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia.

Bennys seger över patron. Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Bennys seger över patron Ett intressant nutidskapitel i den svenska arbetsrättens historia. Innehåll 1. Introduktion 2. Pappersindustriarbetaren Karlsson... 6 3. Förbundsorföranden Ekbåge... 28 4. Förhandlingsombudsmannen

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

Att jobba för Valberedningen formar framtiden

Att jobba för Valberedningen formar framtiden MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 3 2014 Att jobba för Valberedningen formar framtiden AD FÖRLIKNING ISTÄLLET FÖR DOMSLUT de hemliga Tidig pension inte längre en möjlighet nytt omställningsavtal

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer