Kommunhuset, administrativ service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, administrativ service"

Transkript

1 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson Justeringens plats och tid Kommunhuset Leksand, kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Per-Erik Ingels (C) Justerare Johanna Reichel (M) Mats Oscarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service Underskrift Lena Rasche 1

2 2(8) Närvarolista Närvaro Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv Krister Ellström S Kent Dahlquist X Ulrika Liljeberg C X Sebastian Larsson M X Sakarias Winberg KD X Liv Lunde-Andersson S Maria Qvarnström X Kenneth Dahlström C X Jörgen Winther BP Åke Arnesson X Lars-Erik Jansson S X Eric Böwes MP X Anna-Maria Ånevall C Anders Lokgård X Anne-Lie Stenberg M X Bengt Park KD X Håkan Blomkvist SD X Inga Westlund V X Ingrid Rönnblad S X Christer Swedhs C Elisabet Ingels X Mats Oscarsson S X Johanna Reichel M X Karin Byström C X Erica Strid KD X David Edin BP X Birgitta Jansson S X Ella Gyllenhak Liss MP X Aarno Magnusson C X Lotten Kluck FP X Ronnie Kyller SD X Jacob Stormats M X Lars Halvarsson S X Britt-Marie Laurell KD X Land Alice Gustafsson C X Kajsa Fredholm V Gustav Stenhols X Siv Gärtner S Jan-Klas Neuman X Rune Bröms C X Christina Arnesson BP X Utdrag bestyrkes 2

3 3(8) Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Mats Stenmark M X Peter Brask S X Per Wiman KD X Marie Johansson-Grop C X Anna Walsh MP X Närvaro Närv Frånv Karin Nyström S Beth Holtzmann X Per-Erik Ingels C X Marianne Kronberg M X Magnus Brandt SD X Elina Olsen-Huokko KD X Viktor Zakrisson S X Birgitta Pettersson C X Karin Lundström BP Mats Blomquist X Saga Vass V X Ros-Marie Svanborg M X Utdrag bestyrkes 3

4 4(8) Närvarande ersättare Namn Parti Närvaro Per Spik M Sara Shahryari M Kerstin Marits M X Anders Lokgård C Tjg X Pär Magnusson C Peter Lindkvist C Elisabet Ingels C Tjg X Pelle Lindsjö C Bertil Andersson C Gerd Adolfsson FP Sven Eric Norman FP X Jan Danielsen KD Kia Rolands KD Maths Bolmstam KD Kent Dahlquist S Tjg X Maria Qvarnström S Tjg X Jan-Klas Neuman S Tjg X Catarina Gärtner S Stefan Hällberg S Beth Holzmann S Tjg X Catarina Gärtner S Gustav Stenhols V Tjg X Anna Karin Wattberg V Dennis Barvsten MP X Björn Näslund MP X Åke Arnesson BP Tjg X Mats Blomquist BP Tjg X Kunde ej utses SD Utdrag bestyrkes 4

5 5(8) Ärendelista 24 Medborgarförslag om påfarter till Sågmyravägen i Tibble 25 Medborgarförslag om anslutning av Sågmyravägen till Riksväg Medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök 27 Medborgarförslag om att göra Udden som en trädgårdshylla 28 Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde 29 Mål och budget Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvodesregler) till förtroendevalda i Leksands kommun Taxa för allmänna vattentjänster 2015 (VA-taxa) 32 Avfallstaxa Plan- och byggtaxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Brandkårens avgifter Musikskoleavgift Avgifter för trygghetslarm inom ordinärt boende Externa matavgifter inom vård och omsorg Taxor i Leksandshallen Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 41 Inkallelseordning av ersättare 42 Svar på medborgarförslag om att bygga bostäder för äldre bakom Hemköp - Hesseborns 43 Utökad borgen till Leksand Vatten AB 44 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL ) 45 Årsberättelse för Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond Medborgarförslag om att sätta upp en klocka på Norsgatan 47 Medborgarförslag om att bygga lägenheter för ungdomar i Tibble servicehus Utdrag bestyrkes 5

6 6(8) 48 Motion om näringslivsavdelningen 49 Avsägelse av politiskt uppdrag, Stefan Hällberg (S) ersättare i kommunfullmäktige 50 Avsägelse av politiskt uppdrag, Ronnie Kyller (SD) ledamot i kommunfullmäktige Utdrag bestyrkes 6

7 7(8) Omröstningslista sidan 1 29 Budget 29 Skatepark 30 Arvoden 36 Musikavg. Ledamöter Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Kent Dahlquist S X X X X Ulrika Liljeberg C X X X X Sebastian Larsson M X X X X Sakarias Winberg KD X X X X Maria Qvarnström S X X X X Kenneth Dahlström C X X X X Åke Arnesson BP X X X X Lars-Erik Jansson S X X X X Eric Böwes MP X X X X Anders Lokgård C X X X X Anne-Lie Stenberg M X X X X Bengt Park KD X X X X Håkan Blomkvist (ej närvarande) SD Inga Westlund V X X X X Ingrid Rönnblad S X X X X Elisabet Ingels C X X X X Mats Oscarsson S X X X X Johanna Reichel M X X X X Karin Byström C X X X X Erica Strid KD X X X X David Edin BP X X X X Birgitta Jansson S X X X X Ella Gyllenhak Liss MP X X X X Aarno Magnusson C X X X X Lotten Kluck FP X X X X Ronnie Kyller (ej närvarande) SD Jacob Stormats M X X X X Lars Halvarsson S X X X X Britt-Marie Laurell KD X X X X Land Alice Gustafsson C X X X X Gustav Stenhols V X X X X Jan-Klas Neuman S X X X X Transport Utdrag bestyrkes 7

8 8(8) Omröstningslista sidan 2 29 Budget 29 Skatepark 30 Arvoden 36 Musikavg. Ledamöter Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Rune Bröms C X X X X Christina Arnesson BP X X X X Mats Stenmark M X X X X Peter Brask S X X X X Per Wiman KD X X X X Marie Johansson-Grop C X X X X Anna Walsh MP X X X X Beth Holtzmann S X X X X Per-Erik Ingels C X X X X Marianne Kronberg M X X X X Magnus Brandt SD X X X X Elina Olsen-Huokko KD X X X X Viktor Zakrisson S X X X X Birgitta Pettersson C X X X X Mats Blomquist BP X X X X Saga Vass V X X X X Ros-Marie Svanborg M X X X X Antal sid Antal sid Totalsumma Utdrag bestyrkes 8

9 1(1) 24 Dnr 2014/1351 Medborgarförslag om påfarter till Sågmyravägen i Tibble Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Gösta Hanses om påfarter till Sågmyravägen i Tibble. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gösta Hanses, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 9

10 1(1) 25 Dnr 2014/1352 Medborgarförslag om anslutning av Sågmyravägen till Riksväg 70 Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Gösta Hanses om anslutning av Sågmyravägen till Riksväg 70. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gösta Hanses, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 10

11 1(1) 26 Dnr 2014/1399 Medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Maj Rosendahl om att öppna Limsjögårdens kök. Maj Rosendahl presenterar sitt ärende på sammanträdet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Maj Rosendahl, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 11

12 1(1) 27 Dnr 2014/1422 Medborgarförslag om att göra Udden som en trädgårdshylla Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Gunnar Fändriks om att göra Udden som en trädgårdshylla. Gunnar Fändriks presenterar sitt ärende på sammanträdet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gunnar Fändriks, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 12

13 1(1) 28 Dnr 2014/1400 Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Dennis Barvsten om finskt förvaltningsområde. Dennis Barvsten prsenterar sitt ärende på sammanträdet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Dennis Barvsten, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 13

14 1(5) 29 Dnr 2014/858 Mål och budget Beskrivning av ärendet Under våren och sommaren 2014 har förvaltningen tagit fram ett förslag till Mål och budget Detta tjänstemannaförslag har utgjort underlag för en politisk bedömning. Förvaltningens bedömning Förvaltningen har i sitt förslag till Mål och budget inte helt lyckats uppnå det av fullmäktige beslutade resultatmålet trots att ytterligare effektiviseringsåtgärder vidtas. Totalt uppnås för hela perioden en avkastning på 1,7 % av skatter och bidrag, mot en av fullmäktige beslutad nivå på 2,0 % för åren För att uppnå 2,0 % avkastning måste förvaltningen förbättra resultatet med ytterligare 6,9 miljoner kronor för hela perioden sammantaget. Fokusområden för dessa nettokostnadsminskningar kan vara av skilda slag, såsom ökat regionalt samarbete, samgående med andra kommuner av vissa verksamheter, strukturella åtgärder med mera, utöver ytterligare kostnadsrationaliseringar i hela förvaltningen. I dagsläget finns inte möjlighet att kvantifiera dessa nödvändiga ytterligare effektiviseringar i kronor. Om resultatnivån 3,0 % istället för 2,0 % avkastning beslutas gälla för året 2017 måste ytterligare 8,3 miljoner kronor rationaliseras, i sådana fall sammantaget 15,2 miljoner kronor. Samtliga beräkningar bygger på antagandet att samtliga hittills vidtagna åtgärder för budget i balans får avsedd effekt. Föreslagna investeringar för perioden uppgår för 2015 till 57,6 miljoner kronor, för 2016 till 71,4 miljoner kronor och för 2017 till 46,5 miljoner kronor. 14

15 2(5) Nuvarande lånesumma uppgår till 209 miljoner kronor. Under år 2014 och 2015 förväntas ytterligare upplåning upp till 30 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor per år. Tidigare beslutat tak för upplåning är 280 miljoner kronor, vilket för år 2015 föreslås kvarstå. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat samt förvaltningens förslag till Mål och budget med bilagor. Alliansens förslag till Mål och budget , daterat Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget som delades ut vid dagens sammanträde. Bygdepartiets förslag till Mål och budget som delades ut vid dagens sammanträde. Yrkanden Ulrika Liljeberg (C), Sakarias Winberg (KD), Lotten Kluck (FP) och Anne- Lie Stenberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. D.v.s. bifall till förvaltningens förslag daterat kompletterat med de ändringar alliansen föreslår i sitt förslag till Mål och budget daterat Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V): Bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget David Edin (BP): Bifall till Bygdepartiets förslag till Mål och budget samt bifall till alliansens förslag på skattesats på 22,29 kronor per skattekrona. Eric Böwes (MP): Återremiss av driftbudgeten för för att: Utreda hur neddragningar i förskola och pedagogisk omsorg påverkar kommunens mål 3.som lyder Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skiftspråk, kommunikation och läsning. Utreda konsekvenserna av neddragningarna inom vård och omsorg. Utreda hur budgeten påverkas av förslaget i det fall förslaget om koncernbolag inte går igenom. Eric Böwes (MP): Att det i investeringsbudgeten för 2015 avsätts 2 miljoner kronor till en betongpark för skateboard. 15

16 3(5) Beslutsgång om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras Formella yrkanden tas alltid först. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras idag. Beslutsgång om motförslag till kommunstyrelsens förslag Sedan kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag finns två förslag att ta ställning till som motförslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer Bygdepartiets och Socialdemokraternas samt Vänsterpartiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets förslag till motförslag. Beslutsgång i huvudomröstningen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till Mål och budget Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets förslag. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 24 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 15 nej-röster för Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets förslag och 8 röstande som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. Beslutsgång när det gäller Eric Böwes (MP) yrkande om tillägg av 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för skatepark 2015 Ordföranden ställer förslaget om avslag till tillägg i investeringsbudgeten 2015 mot förslaget om bifall till tillägg i investeringsbudgeten 2015 mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår tillägg i investeringsbudgeten Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att avslag till investeringsbudgeten 2015 är huvudförslag. Ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Omröstningsresultat i omröstning om tillägg av 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för skatepark 2015 Med 28 ja-röster för avslag till tillägg i investeringsbudgeten 2015 mot 5 nejröster för bifall av tillägg till investeringsbudgeten 2015 och 14 röstande som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå tillägg i investeringsbudgeten Se omrsöstningsbilaga. 16

17 4(5) s beslut 1. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) 2015 för Leksands kommun till 22,29 kronor per skattekrona. 2. För åren anta ett tillfälligt lägre avkastningsmål på 2 % av skatter och bidrag. 3. Anta förvaltningens förslag till Mål och budget med följande ändringar: Som kommunens mål kommande år anta: 1. Bygga fler bostäder främst lägenheter för både unga och äldre. 2. Ökat fokus på de särskilt utsattas sociala situation. 3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor. 5. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn. 6. Arbeta för att skapa en Kulturskola. 7. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner. 8. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter särskilt hos de äldre. 9. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid. 10. Utveckla och förenkla medborgarnas kontakter med kommunen. 11. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. 12. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 13. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat. 14. Öppnare landskap i samarbete med byar, företagare och fastighetsägare. 15. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen. 4. Ge Leksands ridklubb bidrag med 1,5 miljoner kronor för 2015 och arbeta in tidigare inriktningsbeslut om stöd till Leksands ridklubb och Insjöns ridklubb för 2016 i kommande budget. 17

18 5(5) 5. För närvarande inte anslå medel till teckenspråkstolkning av fullmäktiges sammanträden. 6. För närvarande inte bevilja Siljansnäs skidklubb ansökta medel om kronor, men fortsätta dialogen med skidklubben kring kommunalt stöd till föreningen. Reservationer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Beslutet expedieras till Ekonomichef Mikael Fändrik för kommunicering och åtgärder i organisationen. Tidigare beslut i ärendet KS

19 1(3) 30 Dnr 2014/338 Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvodesregler) till förtroendevalda i Leksands kommun Beskrivning av ärendet fattade beslut om bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun Till detta dokument finns en bilaga där arvodena anges i prisbasbelopp, i förhållande till ersättning till riksdagsledamot och i krontal. Denna bilaga antogs av kommunfullmäktige Alliansen i Leksand (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna) föreslår att ändringar ska göras i nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun. Följande ändringar föreslås: 1. Införa ett gruppledare arvode om ½ prisbasbelopp/år per parti för de partier som inte har någon företrädare med fast arvodering överstigande 40 %. 2. Sänka arvoderingen för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen från 40 % till 20 % av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande samt för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen från 30 % till 10 % av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande. 3. Inläsningsarvodet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen tas bort. 4. Ersättningsprinciperna i kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar ändras till att samtliga närvarande vid mötena för ersättning för förlorad arbetsförtjänst, att de tjänstgörande ledamöterna får helt mötesarvode samt att närvarande, men ej tjänstgörande, ersättare får halvt mötesarvode. 5. Att de ersättningar som anges i belopp årligen räknas upp med samma procent som riksdagsledamöternas ersättning. 6. Ersättningarna justeras under mandatperioden samtidigt som de belopp/den ersättning som den hänför sig till ändras. 19

20 2(3) Beslutsunderlag Alliansens förslag till ändringar i bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun Bygdepartiets förslag på ersättningar för ledamöter och ersättare i Leksands kommun som delades ut på sammanträdet. Yrkanden Ulrika Liljeberg (C) och Anne-Lie Stenberg (M): Bifall till alliansens förslag samt tilläggsyrkande om att kommunfullmäktiges ordförande ska arvoderas med 1 prisbasbelopp/år och 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige ska arvoderas med vardera ½ prisbasbelopp per år. Dessutom påpekas att en redaktionell ändring behöver göras i alliansens förslag under punkt 4 där orden nämnder och beredningar saknas. David Edin (BP): Bifall till bygdepartiets förslag. Inga Westlund (V) och Viktor Zakrisson (S): Återremiss med följande motiveringar: Det framgår inte i förslaget om den totala summan ökar eller minskar. Utreda effekterna om månadsarvodena följer prisbasbelopp eller följer riksdagsledamöternas arvode. Vad ska gruppledarna göra för sina arvoden? Beslutsgång om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras Formella yrkanden tas alltid först. Ordföranden ställer förslagen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Ja-röst för avgöras idag och nej-röst för återremiss. Omröstningsresultat i omröstning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras Med 25 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige genom förfarandet med minoritetsåterremiss (KL 5:36) att ärendet ska återremitteras. s beslut 1. Återremittera ärendet för att beakta Inga Wesltunds (V) och Viktor Zakrissons (S) motiveringar till återremissen. 20

21 3(3) Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KS

22 1(1) 31 Dnr 2014/1284 Taxa för allmänna vattentjänster 2015 (VA-taxa) Beskrivning av ärendet Förslag har inkommit från Leksand Vatten AB att anläggningsavgiften höjs med 5 %, avgifterna enligt 17 höjs med 3 % och brukningsavgifterna höjs med 3 %. Sektorns/avdelningens bedömning Bolaget Leksand Vatten AB kräver ett resultat på minst 2 % för att till viss del täcka kommande investeringar utan onödig upplåning. Beslutsunderlag Förslag till taxa för allmänna vattentjänster 2015, daterad i oktober s beslut 1. Anta redovisat förslag till taxa för allmänna vattentjänster 2015 för Leksands kommun att gälla från och med Beslutet expedieras till Dala Vatten AB Tidigare beslut i ärendet KS

23 1(1) 32 Dnr 2014/1290 Avfallstaxa 2015 Beskrivning av ärendet Bolaget Leksand Vatten AB kräver ett resultat på minst 2 % för att till viss del täcka kommande investeringar utan onödig upplåning. Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. Med hänsyn tagen till ovanstående finns utrymme i avfallsbudgeten för en sänkning av avfallstaxan med 3,0 %. Sektorns/avdelningens bedömning Avfallstaxan föreslås sänkas med 3,0 %. Slamtaxan föreslås oförändrad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från VD Örjan Furn, daterat Förslag till avfallstaxa 2015, daterad i oktober s beslut 1. Anta redovisat förslag till avfallstaxa 2015 för Leksands kommun att gälla från och med Beslutet expedieras till Leksand Vatten AB Tidigare beslut i ärendet KS

24 1(1) 33 Dnr 2014/999 Plan- och byggtaxa 2015 Beskrivning av ärendet Den nuvarande plan- och byggtaxan antogs av kommunfullmäktige och har sedan dess inte reviderats eller ändrats efter detta antagande. På grund av ändringar i plan- och bygglagstiftningen måste därför denna taxa justeras så att ett kostnadsuttag är rimligt med hänsyn till den tid som avdelningen för samhällsbyggnad lägger ner i ärenden. En reducering av vissa avgifter görs också för att plan-och byggtaxan ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv. Beslutsunderlag Redogörelse av förändringar i plan- och byggtaxa Plan- och byggtaxa s beslut 1. Anta ny plan- och byggtaxan från och med enligt upprättat förslag. Beslutet expedieras till Avdelningen för samhällsbyggnad Tidigare beslut i ärendet SB KS

25 1(1) 34 Dnr 2014/958 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Beskrivning av ärendet Behov finns av att justera timavgiften för offentlig livsmedelskontroll samt extra offentlig livsmedelskontroll. Förslaget innebär inga andra ändringar än höjning av timavgiften från 900 kronor till kronor. Sektorns/avdelningens bedömning De kostnader kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet har för tillståndsprövning, registrering och tillsyn inom livsmedelsområdet får enligt gällande lagstiftning inte vara skattefinansierade utan ska tas ut via avgifter. Behov finns därför att höja timavgiften till kronor. Beslutsunderlag Förslag till ny taxa för Leksands kommuns offentliga kontroll av livsmedel. s beslut 1. Höja timavgiften för offentlig livsmedelskontroll och extra offentlig livsmedelskontroll från 900 kronor till kronor per timme från och med Beslutet expedieras till Avdelningen för samhällsbyggnad Tillsynschefen Tidigare beslut i ärendet SB KS

26 1(1) 35 Dnr 2014/624 Brandkårens avgifter 2015 Beskrivning av ärendet Räddningschefen har framtagit förslag till avgifter för brandkårens verksamhet. De revideringar som gjorts i 2015 års avgiftslista jämfört med 2013 är följande: 1. Jämförelser beträffande tillsynsavgifter i andra kommuner har gjorts och de varierar mellan 666 kr per timme exklusive moms till 880 kronor per timme i 2014 års läge. Leksand kommer med den föreslagna tillsynsavgiften på 895 kronor per timme att ligga i den övre kvartilen beträffande avgifter i Dalarnas län. 2. Avgifterna i övrigt har justerats med 5 % avseende personalkostnadsgrundande tjänster och 1,5 % beträffande inflationsgrundande kostnadsökningar. Sektorns/avdelningens bedömning Räddningschefen bedömer att avgifterna är skäliga. Beslutsunderlag Taxeförslag från brandkåren, daterat s beslut 1. Fastställa brandkårens avgifter enligt redovisat förslag att gälla från och med Beslutet expedieras till Brandkåren Tidigare beslut i ärendet SB KS

27 1(2) 36 Dnr 2014/812 Musikskoleavgift 2015 Beskrivning av ärendet I Mål och Budget föreslås en höjning av musikskoleavgiften från och med år Förslaget innebär följande: Ämneskurs (fr.o.m. årskurs 3) 850 kronor/termin (tidigare 700 kronor) Musiklekar (årskurs 2) 450 kronor/termin (tidigare 400 kronor) Avgift för dans samt instrumenthyra höjs inte. Sektorns/avdelningens bedömning Avgifterna kommer att ligga i paritet med medelavgiften i Dalarna. En höjning av avgiften är nödvändig för att kunna bibehålla den höga kvalitet som idag kännetecknar musikskolan i Leksands kommun. Yrkanden Eric Böwes (MP), Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V): Avslag på höjningen av musikskolans avgifter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag på höjningen av musikskolans avgifter mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla en höjning av musikskolans avgifter. Omröstning Omröstning begärs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår en höjning av musikskolans avgifter röstar nej. 27 ledamöter röstar ja. 20 ledamöter röstar nej. Således beslutar kommunfullmäktige att höja musikskolans avgifter för år Se omröstningsbilaga. 27

28 2(2) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från sektorschef Lars Nyberg, daterat s beslut 1. Höja musikskolans avgifter från och med till följande belopp: Ämneskurs (fr. o. m årskurs 3) 850 kronor/termin. Musiklekar (årskurs 2) 450 kronor/termin. Reservation Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Sektorn för lärande och stöd Musikskolan Tidigare beslut i ärendet LS KS

29 1(2) 37 Dnr 2014/1172 Avgifter för trygghetslarm inom ordinärt boende 2015 Beskrivning av ärendet Sektorn Vård och omsorg har sett över möjligheterna till att ta ut avgifter för trygghetslarm som mer ska motsvara den faktiska kostnaden för trygghetslarm och därmed öka intäkterna för vård och omsorg. Trygghetslarm i ordinärt boende innebär att man kan få hjälp om något händer till exempel om man ramlar eller blir akut sjuk. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens handläggare. Idag finns cirka 400 kunder som är beviljade trygghetslarm. Varje år beviljas cirka 120 nya trygghetslarm. Trygghetslarmet finns inte med i kundvalet utan finns endast i kommunens regi. Larmet består av en trygghetstelefon som är kopplat till den vanliga telefonen. Trygghetslarmet är ett individuellt larm som är kopplat till Trygghetscentralen i Örebro. Trygghetscentralens personal har undersköterskekompetens och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. När kunden trycker på larmknappen går en signal till larmcentralen, som tar emot och bedömer situationen. Trygghetstelefonen har en talfunktion vilket gör att den som larmat kan prata med den som besvarat larmet. Vid behov kontaktas hemtjänsten eller nattpatrullen av larmcentralen som åker hem till kunden för att ge den hjälp som personen behöver. Kostnader För kund Kostnaden för kund i dag för trygghetslarm är 210 kronor per månad. Kunden debiteras idag ingen avgift för installation eller för insatsen som hemtjänsten utför när kunden larmat. För kommunen Ett trygghetslarm kostar kommunen kronor styck. Digitala larm kostar kronor styck. 29

30 2(2) Månadsanslutningen till trygghetscentralen för kommunen är cirka 50 kronor i månaden x 400 larm x 12 månader = kronor årligen. Sektorns/avdelningens bedömning Sektorns bedömning är att en höjning av månadskostnader för trygghetslarm och uttagande av en installationsavgift är möjlig. Yrkande Kenneth Dahlström (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Viktor Zakrisson (S), Inga Westlund (V) och Eric Böwes (MP): Avslag på punkt 2 (Ta ut en engångsavgift vid installation av trygghetslarm med kronor). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till alla punkterna (kommunstyrelsens förslag) mot avslag på punkt 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag (alla punkter). Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ledningsgruppen inom vård och omsorg, daterat s beslut 1. Höjning av månadsavgiften för trygghetslarm från 210 kronor/månad till 220 kronor/månad. 2. Ta ut en engångsavgift vid installation av trygghetslarm med kronor. 3. Avgifterna ska gälla från och med Reservation Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Sektorn för vård och omsorg Tidigare beslut i ärendet VO KS

31 1(3) 38 Dnr 2014/1173 Externa matavgifter inom vård och omsorg 2015 Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har efter en översyn sett behov av att höja sina externa matavgifter inför Vård och omsorg debiterar kunder olika när det gäller kostnader för mat och hyresavgifter. Bedömningen är att avgiftshantering ska ske på lika premisser mot samtliga kunder. Särskilt boende Nuvarande måltidsavgift inom särskilt boende är kronor/månad. Med utgångspunkt i en förväntad ökning av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, föreslås en höjning av priset mot kund med samma procentsats. Sektorns förslag är att avgiften för 2015 blir kronor. Korttidsboendet/växelvård/trygghetsplats Nuvarande matavgift är 122 kronor/dag. Sektorns förslag på ny avgift är 125 kronor per dag för att det innebär samma dagsavgift som på de särskilda boendena. Innehållet som ingår i avgiften på korttidsboende/ växelvård/trygghetsplats är samma innehåll som på särskilt boende och riktat till samma målgrupp. Därför bör det inte vara någon skillnad i avgift. Dagverksamhet SoL Nuvarande matavgift är 60 kronor/dag. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, samt att inköpskostnader för mattillbehör och sektorns egna kringkostnader förväntas öka, föreslår sektorn en avgiftshöjning till 65 kronor. Ordinärt boende Nuvarande avgift för kund är 27 kronor/måltid. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, föreslås en avgift för 2015 på 28 kronor/måltid. Utkörning av matlådan motsvarar en avgift på 12 kronor per låda som debiteras kunden och den avgiften bör vara kvar på samma nivå. 31

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön i kommunhuset, 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, 13.00-16.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, 13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20)

Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.15 15.05 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Sakarias

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer