Kommunhuset, administrativ service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, administrativ service"

Transkript

1 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson Justeringens plats och tid Kommunhuset Leksand, kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Per-Erik Ingels (C) Justerare Johanna Reichel (M) Mats Oscarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service Underskrift Lena Rasche 1

2 2(8) Närvarolista Närvaro Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv Krister Ellström S Kent Dahlquist X Ulrika Liljeberg C X Sebastian Larsson M X Sakarias Winberg KD X Liv Lunde-Andersson S Maria Qvarnström X Kenneth Dahlström C X Jörgen Winther BP Åke Arnesson X Lars-Erik Jansson S X Eric Böwes MP X Anna-Maria Ånevall C Anders Lokgård X Anne-Lie Stenberg M X Bengt Park KD X Håkan Blomkvist SD X Inga Westlund V X Ingrid Rönnblad S X Christer Swedhs C Elisabet Ingels X Mats Oscarsson S X Johanna Reichel M X Karin Byström C X Erica Strid KD X David Edin BP X Birgitta Jansson S X Ella Gyllenhak Liss MP X Aarno Magnusson C X Lotten Kluck FP X Ronnie Kyller SD X Jacob Stormats M X Lars Halvarsson S X Britt-Marie Laurell KD X Land Alice Gustafsson C X Kajsa Fredholm V Gustav Stenhols X Siv Gärtner S Jan-Klas Neuman X Rune Bröms C X Christina Arnesson BP X Utdrag bestyrkes 2

3 3(8) Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Mats Stenmark M X Peter Brask S X Per Wiman KD X Marie Johansson-Grop C X Anna Walsh MP X Närvaro Närv Frånv Karin Nyström S Beth Holtzmann X Per-Erik Ingels C X Marianne Kronberg M X Magnus Brandt SD X Elina Olsen-Huokko KD X Viktor Zakrisson S X Birgitta Pettersson C X Karin Lundström BP Mats Blomquist X Saga Vass V X Ros-Marie Svanborg M X Utdrag bestyrkes 3

4 4(8) Närvarande ersättare Namn Parti Närvaro Per Spik M Sara Shahryari M Kerstin Marits M X Anders Lokgård C Tjg X Pär Magnusson C Peter Lindkvist C Elisabet Ingels C Tjg X Pelle Lindsjö C Bertil Andersson C Gerd Adolfsson FP Sven Eric Norman FP X Jan Danielsen KD Kia Rolands KD Maths Bolmstam KD Kent Dahlquist S Tjg X Maria Qvarnström S Tjg X Jan-Klas Neuman S Tjg X Catarina Gärtner S Stefan Hällberg S Beth Holzmann S Tjg X Catarina Gärtner S Gustav Stenhols V Tjg X Anna Karin Wattberg V Dennis Barvsten MP X Björn Näslund MP X Åke Arnesson BP Tjg X Mats Blomquist BP Tjg X Kunde ej utses SD Utdrag bestyrkes 4

5 5(8) Ärendelista 24 Medborgarförslag om påfarter till Sågmyravägen i Tibble 25 Medborgarförslag om anslutning av Sågmyravägen till Riksväg Medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök 27 Medborgarförslag om att göra Udden som en trädgårdshylla 28 Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde 29 Mål och budget Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvodesregler) till förtroendevalda i Leksands kommun Taxa för allmänna vattentjänster 2015 (VA-taxa) 32 Avfallstaxa Plan- och byggtaxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Brandkårens avgifter Musikskoleavgift Avgifter för trygghetslarm inom ordinärt boende Externa matavgifter inom vård och omsorg Taxor i Leksandshallen Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 41 Inkallelseordning av ersättare 42 Svar på medborgarförslag om att bygga bostäder för äldre bakom Hemköp - Hesseborns 43 Utökad borgen till Leksand Vatten AB 44 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL ) 45 Årsberättelse för Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond Medborgarförslag om att sätta upp en klocka på Norsgatan 47 Medborgarförslag om att bygga lägenheter för ungdomar i Tibble servicehus Utdrag bestyrkes 5

6 6(8) 48 Motion om näringslivsavdelningen 49 Avsägelse av politiskt uppdrag, Stefan Hällberg (S) ersättare i kommunfullmäktige 50 Avsägelse av politiskt uppdrag, Ronnie Kyller (SD) ledamot i kommunfullmäktige Utdrag bestyrkes 6

7 7(8) Omröstningslista sidan 1 29 Budget 29 Skatepark 30 Arvoden 36 Musikavg. Ledamöter Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Kent Dahlquist S X X X X Ulrika Liljeberg C X X X X Sebastian Larsson M X X X X Sakarias Winberg KD X X X X Maria Qvarnström S X X X X Kenneth Dahlström C X X X X Åke Arnesson BP X X X X Lars-Erik Jansson S X X X X Eric Böwes MP X X X X Anders Lokgård C X X X X Anne-Lie Stenberg M X X X X Bengt Park KD X X X X Håkan Blomkvist (ej närvarande) SD Inga Westlund V X X X X Ingrid Rönnblad S X X X X Elisabet Ingels C X X X X Mats Oscarsson S X X X X Johanna Reichel M X X X X Karin Byström C X X X X Erica Strid KD X X X X David Edin BP X X X X Birgitta Jansson S X X X X Ella Gyllenhak Liss MP X X X X Aarno Magnusson C X X X X Lotten Kluck FP X X X X Ronnie Kyller (ej närvarande) SD Jacob Stormats M X X X X Lars Halvarsson S X X X X Britt-Marie Laurell KD X X X X Land Alice Gustafsson C X X X X Gustav Stenhols V X X X X Jan-Klas Neuman S X X X X Transport Utdrag bestyrkes 7

8 8(8) Omröstningslista sidan 2 29 Budget 29 Skatepark 30 Arvoden 36 Musikavg. Ledamöter Parti Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Rune Bröms C X X X X Christina Arnesson BP X X X X Mats Stenmark M X X X X Peter Brask S X X X X Per Wiman KD X X X X Marie Johansson-Grop C X X X X Anna Walsh MP X X X X Beth Holtzmann S X X X X Per-Erik Ingels C X X X X Marianne Kronberg M X X X X Magnus Brandt SD X X X X Elina Olsen-Huokko KD X X X X Viktor Zakrisson S X X X X Birgitta Pettersson C X X X X Mats Blomquist BP X X X X Saga Vass V X X X X Ros-Marie Svanborg M X X X X Antal sid Antal sid Totalsumma Utdrag bestyrkes 8

9 1(1) 24 Dnr 2014/1351 Medborgarförslag om påfarter till Sågmyravägen i Tibble Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Gösta Hanses om påfarter till Sågmyravägen i Tibble. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gösta Hanses, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 9

10 1(1) 25 Dnr 2014/1352 Medborgarförslag om anslutning av Sågmyravägen till Riksväg 70 Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Gösta Hanses om anslutning av Sågmyravägen till Riksväg 70. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gösta Hanses, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 10

11 1(1) 26 Dnr 2014/1399 Medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Maj Rosendahl om att öppna Limsjögårdens kök. Maj Rosendahl presenterar sitt ärende på sammanträdet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Maj Rosendahl, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 11

12 1(1) 27 Dnr 2014/1422 Medborgarförslag om att göra Udden som en trädgårdshylla Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Gunnar Fändriks om att göra Udden som en trädgårdshylla. Gunnar Fändriks presenterar sitt ärende på sammanträdet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gunnar Fändriks, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 12

13 1(1) 28 Dnr 2014/1400 Medborgarförslag om finskt förvaltningsområde Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har kommit in från Dennis Barvsten om finskt förvaltningsområde. Dennis Barvsten prsenterar sitt ärende på sammanträdet. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Dennis Barvsten, daterat s beslut 1. Ta emot medborgarförslaget och skicka det till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ service 13

14 1(5) 29 Dnr 2014/858 Mål och budget Beskrivning av ärendet Under våren och sommaren 2014 har förvaltningen tagit fram ett förslag till Mål och budget Detta tjänstemannaförslag har utgjort underlag för en politisk bedömning. Förvaltningens bedömning Förvaltningen har i sitt förslag till Mål och budget inte helt lyckats uppnå det av fullmäktige beslutade resultatmålet trots att ytterligare effektiviseringsåtgärder vidtas. Totalt uppnås för hela perioden en avkastning på 1,7 % av skatter och bidrag, mot en av fullmäktige beslutad nivå på 2,0 % för åren För att uppnå 2,0 % avkastning måste förvaltningen förbättra resultatet med ytterligare 6,9 miljoner kronor för hela perioden sammantaget. Fokusområden för dessa nettokostnadsminskningar kan vara av skilda slag, såsom ökat regionalt samarbete, samgående med andra kommuner av vissa verksamheter, strukturella åtgärder med mera, utöver ytterligare kostnadsrationaliseringar i hela förvaltningen. I dagsläget finns inte möjlighet att kvantifiera dessa nödvändiga ytterligare effektiviseringar i kronor. Om resultatnivån 3,0 % istället för 2,0 % avkastning beslutas gälla för året 2017 måste ytterligare 8,3 miljoner kronor rationaliseras, i sådana fall sammantaget 15,2 miljoner kronor. Samtliga beräkningar bygger på antagandet att samtliga hittills vidtagna åtgärder för budget i balans får avsedd effekt. Föreslagna investeringar för perioden uppgår för 2015 till 57,6 miljoner kronor, för 2016 till 71,4 miljoner kronor och för 2017 till 46,5 miljoner kronor. 14

15 2(5) Nuvarande lånesumma uppgår till 209 miljoner kronor. Under år 2014 och 2015 förväntas ytterligare upplåning upp till 30 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor per år. Tidigare beslutat tak för upplåning är 280 miljoner kronor, vilket för år 2015 föreslås kvarstå. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat samt förvaltningens förslag till Mål och budget med bilagor. Alliansens förslag till Mål och budget , daterat Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget som delades ut vid dagens sammanträde. Bygdepartiets förslag till Mål och budget som delades ut vid dagens sammanträde. Yrkanden Ulrika Liljeberg (C), Sakarias Winberg (KD), Lotten Kluck (FP) och Anne- Lie Stenberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. D.v.s. bifall till förvaltningens förslag daterat kompletterat med de ändringar alliansen föreslår i sitt förslag till Mål och budget daterat Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V): Bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Mål och budget David Edin (BP): Bifall till Bygdepartiets förslag till Mål och budget samt bifall till alliansens förslag på skattesats på 22,29 kronor per skattekrona. Eric Böwes (MP): Återremiss av driftbudgeten för för att: Utreda hur neddragningar i förskola och pedagogisk omsorg påverkar kommunens mål 3.som lyder Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skiftspråk, kommunikation och läsning. Utreda konsekvenserna av neddragningarna inom vård och omsorg. Utreda hur budgeten påverkas av förslaget i det fall förslaget om koncernbolag inte går igenom. Eric Böwes (MP): Att det i investeringsbudgeten för 2015 avsätts 2 miljoner kronor till en betongpark för skateboard. 15

16 3(5) Beslutsgång om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras Formella yrkanden tas alltid först. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras idag. Beslutsgång om motförslag till kommunstyrelsens förslag Sedan kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag finns två förslag att ta ställning till som motförslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer Bygdepartiets och Socialdemokraternas samt Vänsterpartiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets förslag till motförslag. Beslutsgång i huvudomröstningen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till Mål och budget Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets förslag. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Med 24 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 15 nej-röster för Socialdemokraterna samt Vänsterpartiets förslag och 8 röstande som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. Beslutsgång när det gäller Eric Böwes (MP) yrkande om tillägg av 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för skatepark 2015 Ordföranden ställer förslaget om avslag till tillägg i investeringsbudgeten 2015 mot förslaget om bifall till tillägg i investeringsbudgeten 2015 mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår tillägg i investeringsbudgeten Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att avslag till investeringsbudgeten 2015 är huvudförslag. Ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Omröstningsresultat i omröstning om tillägg av 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för skatepark 2015 Med 28 ja-röster för avslag till tillägg i investeringsbudgeten 2015 mot 5 nejröster för bifall av tillägg till investeringsbudgeten 2015 och 14 röstande som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå tillägg i investeringsbudgeten Se omrsöstningsbilaga. 16

17 4(5) s beslut 1. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) 2015 för Leksands kommun till 22,29 kronor per skattekrona. 2. För åren anta ett tillfälligt lägre avkastningsmål på 2 % av skatter och bidrag. 3. Anta förvaltningens förslag till Mål och budget med följande ändringar: Som kommunens mål kommande år anta: 1. Bygga fler bostäder främst lägenheter för både unga och äldre. 2. Ökat fokus på de särskilt utsattas sociala situation. 3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor. 5. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn. 6. Arbeta för att skapa en Kulturskola. 7. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner. 8. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter särskilt hos de äldre. 9. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid. 10. Utveckla och förenkla medborgarnas kontakter med kommunen. 11. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. 12. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 13. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat. 14. Öppnare landskap i samarbete med byar, företagare och fastighetsägare. 15. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen. 4. Ge Leksands ridklubb bidrag med 1,5 miljoner kronor för 2015 och arbeta in tidigare inriktningsbeslut om stöd till Leksands ridklubb och Insjöns ridklubb för 2016 i kommande budget. 17

18 5(5) 5. För närvarande inte anslå medel till teckenspråkstolkning av fullmäktiges sammanträden. 6. För närvarande inte bevilja Siljansnäs skidklubb ansökta medel om kronor, men fortsätta dialogen med skidklubben kring kommunalt stöd till föreningen. Reservationer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Beslutet expedieras till Ekonomichef Mikael Fändrik för kommunicering och åtgärder i organisationen. Tidigare beslut i ärendet KS

19 1(3) 30 Dnr 2014/338 Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvodesregler) till förtroendevalda i Leksands kommun Beskrivning av ärendet fattade beslut om bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun Till detta dokument finns en bilaga där arvodena anges i prisbasbelopp, i förhållande till ersättning till riksdagsledamot och i krontal. Denna bilaga antogs av kommunfullmäktige Alliansen i Leksand (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna) föreslår att ändringar ska göras i nu gällande bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun. Följande ändringar föreslås: 1. Införa ett gruppledare arvode om ½ prisbasbelopp/år per parti för de partier som inte har någon företrädare med fast arvodering överstigande 40 %. 2. Sänka arvoderingen för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen från 40 % till 20 % av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande samt för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen från 30 % till 10 % av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande. 3. Inläsningsarvodet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen tas bort. 4. Ersättningsprinciperna i kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar ändras till att samtliga närvarande vid mötena för ersättning för förlorad arbetsförtjänst, att de tjänstgörande ledamöterna får helt mötesarvode samt att närvarande, men ej tjänstgörande, ersättare får halvt mötesarvode. 5. Att de ersättningar som anges i belopp årligen räknas upp med samma procent som riksdagsledamöternas ersättning. 6. Ersättningarna justeras under mandatperioden samtidigt som de belopp/den ersättning som den hänför sig till ändras. 19

20 2(3) Beslutsunderlag Alliansens förslag till ändringar i bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun Bygdepartiets förslag på ersättningar för ledamöter och ersättare i Leksands kommun som delades ut på sammanträdet. Yrkanden Ulrika Liljeberg (C) och Anne-Lie Stenberg (M): Bifall till alliansens förslag samt tilläggsyrkande om att kommunfullmäktiges ordförande ska arvoderas med 1 prisbasbelopp/år och 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige ska arvoderas med vardera ½ prisbasbelopp per år. Dessutom påpekas att en redaktionell ändring behöver göras i alliansens förslag under punkt 4 där orden nämnder och beredningar saknas. David Edin (BP): Bifall till bygdepartiets förslag. Inga Westlund (V) och Viktor Zakrisson (S): Återremiss med följande motiveringar: Det framgår inte i förslaget om den totala summan ökar eller minskar. Utreda effekterna om månadsarvodena följer prisbasbelopp eller följer riksdagsledamöternas arvode. Vad ska gruppledarna göra för sina arvoden? Beslutsgång om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras Formella yrkanden tas alltid först. Ordföranden ställer förslagen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Ja-röst för avgöras idag och nej-röst för återremiss. Omröstningsresultat i omröstning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras Med 25 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige genom förfarandet med minoritetsåterremiss (KL 5:36) att ärendet ska återremitteras. s beslut 1. Återremittera ärendet för att beakta Inga Wesltunds (V) och Viktor Zakrissons (S) motiveringar till återremissen. 20

21 3(3) Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Tidigare beslut i ärendet KS

22 1(1) 31 Dnr 2014/1284 Taxa för allmänna vattentjänster 2015 (VA-taxa) Beskrivning av ärendet Förslag har inkommit från Leksand Vatten AB att anläggningsavgiften höjs med 5 %, avgifterna enligt 17 höjs med 3 % och brukningsavgifterna höjs med 3 %. Sektorns/avdelningens bedömning Bolaget Leksand Vatten AB kräver ett resultat på minst 2 % för att till viss del täcka kommande investeringar utan onödig upplåning. Beslutsunderlag Förslag till taxa för allmänna vattentjänster 2015, daterad i oktober s beslut 1. Anta redovisat förslag till taxa för allmänna vattentjänster 2015 för Leksands kommun att gälla från och med Beslutet expedieras till Dala Vatten AB Tidigare beslut i ärendet KS

23 1(1) 32 Dnr 2014/1290 Avfallstaxa 2015 Beskrivning av ärendet Bolaget Leksand Vatten AB kräver ett resultat på minst 2 % för att till viss del täcka kommande investeringar utan onödig upplåning. Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. Med hänsyn tagen till ovanstående finns utrymme i avfallsbudgeten för en sänkning av avfallstaxan med 3,0 %. Sektorns/avdelningens bedömning Avfallstaxan föreslås sänkas med 3,0 %. Slamtaxan föreslås oförändrad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från VD Örjan Furn, daterat Förslag till avfallstaxa 2015, daterad i oktober s beslut 1. Anta redovisat förslag till avfallstaxa 2015 för Leksands kommun att gälla från och med Beslutet expedieras till Leksand Vatten AB Tidigare beslut i ärendet KS

24 1(1) 33 Dnr 2014/999 Plan- och byggtaxa 2015 Beskrivning av ärendet Den nuvarande plan- och byggtaxan antogs av kommunfullmäktige och har sedan dess inte reviderats eller ändrats efter detta antagande. På grund av ändringar i plan- och bygglagstiftningen måste därför denna taxa justeras så att ett kostnadsuttag är rimligt med hänsyn till den tid som avdelningen för samhällsbyggnad lägger ner i ärenden. En reducering av vissa avgifter görs också för att plan-och byggtaxan ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv. Beslutsunderlag Redogörelse av förändringar i plan- och byggtaxa Plan- och byggtaxa s beslut 1. Anta ny plan- och byggtaxan från och med enligt upprättat förslag. Beslutet expedieras till Avdelningen för samhällsbyggnad Tidigare beslut i ärendet SB KS

25 1(1) 34 Dnr 2014/958 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Beskrivning av ärendet Behov finns av att justera timavgiften för offentlig livsmedelskontroll samt extra offentlig livsmedelskontroll. Förslaget innebär inga andra ändringar än höjning av timavgiften från 900 kronor till kronor. Sektorns/avdelningens bedömning De kostnader kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet har för tillståndsprövning, registrering och tillsyn inom livsmedelsområdet får enligt gällande lagstiftning inte vara skattefinansierade utan ska tas ut via avgifter. Behov finns därför att höja timavgiften till kronor. Beslutsunderlag Förslag till ny taxa för Leksands kommuns offentliga kontroll av livsmedel. s beslut 1. Höja timavgiften för offentlig livsmedelskontroll och extra offentlig livsmedelskontroll från 900 kronor till kronor per timme från och med Beslutet expedieras till Avdelningen för samhällsbyggnad Tillsynschefen Tidigare beslut i ärendet SB KS

26 1(1) 35 Dnr 2014/624 Brandkårens avgifter 2015 Beskrivning av ärendet Räddningschefen har framtagit förslag till avgifter för brandkårens verksamhet. De revideringar som gjorts i 2015 års avgiftslista jämfört med 2013 är följande: 1. Jämförelser beträffande tillsynsavgifter i andra kommuner har gjorts och de varierar mellan 666 kr per timme exklusive moms till 880 kronor per timme i 2014 års läge. Leksand kommer med den föreslagna tillsynsavgiften på 895 kronor per timme att ligga i den övre kvartilen beträffande avgifter i Dalarnas län. 2. Avgifterna i övrigt har justerats med 5 % avseende personalkostnadsgrundande tjänster och 1,5 % beträffande inflationsgrundande kostnadsökningar. Sektorns/avdelningens bedömning Räddningschefen bedömer att avgifterna är skäliga. Beslutsunderlag Taxeförslag från brandkåren, daterat s beslut 1. Fastställa brandkårens avgifter enligt redovisat förslag att gälla från och med Beslutet expedieras till Brandkåren Tidigare beslut i ärendet SB KS

27 1(2) 36 Dnr 2014/812 Musikskoleavgift 2015 Beskrivning av ärendet I Mål och Budget föreslås en höjning av musikskoleavgiften från och med år Förslaget innebär följande: Ämneskurs (fr.o.m. årskurs 3) 850 kronor/termin (tidigare 700 kronor) Musiklekar (årskurs 2) 450 kronor/termin (tidigare 400 kronor) Avgift för dans samt instrumenthyra höjs inte. Sektorns/avdelningens bedömning Avgifterna kommer att ligga i paritet med medelavgiften i Dalarna. En höjning av avgiften är nödvändig för att kunna bibehålla den höga kvalitet som idag kännetecknar musikskolan i Leksands kommun. Yrkanden Eric Böwes (MP), Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V): Avslag på höjningen av musikskolans avgifter. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag på höjningen av musikskolans avgifter mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla en höjning av musikskolans avgifter. Omröstning Omröstning begärs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som avslår en höjning av musikskolans avgifter röstar nej. 27 ledamöter röstar ja. 20 ledamöter röstar nej. Således beslutar kommunfullmäktige att höja musikskolans avgifter för år Se omröstningsbilaga. 27

28 2(2) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från sektorschef Lars Nyberg, daterat s beslut 1. Höja musikskolans avgifter från och med till följande belopp: Ämneskurs (fr. o. m årskurs 3) 850 kronor/termin. Musiklekar (årskurs 2) 450 kronor/termin. Reservation Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Sektorn för lärande och stöd Musikskolan Tidigare beslut i ärendet LS KS

29 1(2) 37 Dnr 2014/1172 Avgifter för trygghetslarm inom ordinärt boende 2015 Beskrivning av ärendet Sektorn Vård och omsorg har sett över möjligheterna till att ta ut avgifter för trygghetslarm som mer ska motsvara den faktiska kostnaden för trygghetslarm och därmed öka intäkterna för vård och omsorg. Trygghetslarm i ordinärt boende innebär att man kan få hjälp om något händer till exempel om man ramlar eller blir akut sjuk. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens handläggare. Idag finns cirka 400 kunder som är beviljade trygghetslarm. Varje år beviljas cirka 120 nya trygghetslarm. Trygghetslarmet finns inte med i kundvalet utan finns endast i kommunens regi. Larmet består av en trygghetstelefon som är kopplat till den vanliga telefonen. Trygghetslarmet är ett individuellt larm som är kopplat till Trygghetscentralen i Örebro. Trygghetscentralens personal har undersköterskekompetens och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. När kunden trycker på larmknappen går en signal till larmcentralen, som tar emot och bedömer situationen. Trygghetstelefonen har en talfunktion vilket gör att den som larmat kan prata med den som besvarat larmet. Vid behov kontaktas hemtjänsten eller nattpatrullen av larmcentralen som åker hem till kunden för att ge den hjälp som personen behöver. Kostnader För kund Kostnaden för kund i dag för trygghetslarm är 210 kronor per månad. Kunden debiteras idag ingen avgift för installation eller för insatsen som hemtjänsten utför när kunden larmat. För kommunen Ett trygghetslarm kostar kommunen kronor styck. Digitala larm kostar kronor styck. 29

30 2(2) Månadsanslutningen till trygghetscentralen för kommunen är cirka 50 kronor i månaden x 400 larm x 12 månader = kronor årligen. Sektorns/avdelningens bedömning Sektorns bedömning är att en höjning av månadskostnader för trygghetslarm och uttagande av en installationsavgift är möjlig. Yrkande Kenneth Dahlström (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Viktor Zakrisson (S), Inga Westlund (V) och Eric Böwes (MP): Avslag på punkt 2 (Ta ut en engångsavgift vid installation av trygghetslarm med kronor). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till alla punkterna (kommunstyrelsens förslag) mot avslag på punkt 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag (alla punkter). Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ledningsgruppen inom vård och omsorg, daterat s beslut 1. Höjning av månadsavgiften för trygghetslarm från 210 kronor/månad till 220 kronor/månad. 2. Ta ut en engångsavgift vid installation av trygghetslarm med kronor. 3. Avgifterna ska gälla från och med Reservation Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Sektorn för vård och omsorg Tidigare beslut i ärendet VO KS

31 1(3) 38 Dnr 2014/1173 Externa matavgifter inom vård och omsorg 2015 Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har efter en översyn sett behov av att höja sina externa matavgifter inför Vård och omsorg debiterar kunder olika när det gäller kostnader för mat och hyresavgifter. Bedömningen är att avgiftshantering ska ske på lika premisser mot samtliga kunder. Särskilt boende Nuvarande måltidsavgift inom särskilt boende är kronor/månad. Med utgångspunkt i en förväntad ökning av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, föreslås en höjning av priset mot kund med samma procentsats. Sektorns förslag är att avgiften för 2015 blir kronor. Korttidsboendet/växelvård/trygghetsplats Nuvarande matavgift är 122 kronor/dag. Sektorns förslag på ny avgift är 125 kronor per dag för att det innebär samma dagsavgift som på de särskilda boendena. Innehållet som ingår i avgiften på korttidsboende/ växelvård/trygghetsplats är samma innehåll som på särskilt boende och riktat till samma målgrupp. Därför bör det inte vara någon skillnad i avgift. Dagverksamhet SoL Nuvarande matavgift är 60 kronor/dag. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, samt att inköpskostnader för mattillbehör och sektorns egna kringkostnader förväntas öka, föreslår sektorn en avgiftshöjning till 65 kronor. Ordinärt boende Nuvarande avgift för kund är 27 kronor/måltid. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, föreslås en avgift för 2015 på 28 kronor/måltid. Utkörning av matlådan motsvarar en avgift på 12 kronor per låda som debiteras kunden och den avgiften bör vara kvar på samma nivå. 31

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer