Kommunala Handikapprådet Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet Protokoll 2015-04-15"

Transkript

1 Kommunala Handikapprådet Protokoll

2 ~HEDEMORA 1(9) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl Beslutande Ledamöter Lars Westlund (S), kommunstyrelsen, ordförande Britt-Inger Remning (M}, bildningsförvaltningen, vice ordförande Gertrud Hjelte (C), omsorgsnämnden Per Fagerström, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Allan Matsson (LHP), bildningsnämnden Laila Axelsson, DHR Inga Gustafsson, Diabetesföreningen Ingela Lindahl, Neuroförbundet Eivor Pamryd, Reumatikerföreningen tjänstgörande ersättare Eva Jansson, HRF tjänstgörande ersättare Mona Forsberg, vård- och omsorgsförvaltningen Sören Aspgren, Landstinget Dalarna tjänstgörande ersättare övriga närvarande Isaac Tham, nämndsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Inga Gustafsson, Diabetesföreningen Vintergatan, måndagen den 13 maj 2015, kl Underskrifter Sekreterare Isaac Tham Paragrafer 9-14 Ordförande Lars Westlund(S) Justerare _.J/?_, /'I, ~ /... > f' I J ~ c:... l Inga Gustafsson, Diabetesföreningen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift!'""''""' '"" Datum då anslaget tas ned Vård- och omsorgsförvaltningen /;p-~~..,.,,,,..,. I"~

3 .A HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2(9) Innehållsförteckning 9 Godkännande av dagordning Information angående kommunens demensvård Information från vård- och omsorgsförvaltningen Föregående mötesprotoko!i Information från Landstinget Rapporter... 9

4 ~HEDEMORA Sammantr<idesdatum 3(9) 9 Godkännande av dagordning Dagordningen gås igenom. Komn1unala handikapprådet fastställer dagordningen. \~ f\\. 1 <) ) j

5 ~HEDEMORA 4(9) 10 Information angående kommunens demensvård Dagverksan1hete11 för Dementa på Tyllingstrand tar en1ot tolv personer per dag n1ed utredd minnesproble111atik. Brukarna besöker dagverksa1nheten 2-4 dagar per vecka beroende på vilka behov de 11ar, vilket avgörs av en biståndshandläggare efter ett hembesök. När en perso11 blir beviljad plats på särskilt boende får detnenta kan de inte gå kvar på dagverksa1nheten. Brukarna kommer dit med fårdtjänst. Verksa1nheten pågår Dagen böt:jar 1ned ett fika, och l1nder dagen äter inan gen1ensa1n lunch sedai1 avslutas dagen n1ed ytterligare ett fika. Under dagen kollar brukarna på film, går på promenader, kastar pil, bakar, målar, läser tid11ingen, spelar kort. Brukarna har en personlig skrivbok där de skriver vad som hänt under dagen. Gästerna på dagverksan1l1eten har e11 dagbok där de skriver vad de gjort under dagen och där även anl1öriga och personal kan skriva n1eddelanden son1 kan vara viktiga att känna till. Dagverksa1nhete11 l1ar en buss som används för kortare utflykter. Det finns uppgifter 01n att de1nenssjukdo1nens utveckling fördröjs av sociala aktiviteter, musik, evenemang och andra. Färgsättning av lokalen där den dementa befinner sig bar också stor betydelse. På grund av arbetsbelastning arbetar deme11stea1net endast med de personer son1 är i11skrivna i dagverksa1nheten. Efterfråga11 på insatser för dementa ökar. Om man 11ar en anhörig som man tror l1ar en minnesproblen1atik är det viktigt att uppsöka en läkare för att lttreda persone11. För tillfallet genomför ko1nmune11 en basutbildning för all personal fcir att lära sig känna igen demenssympto111. En viktig del av åtgärdandet av demenssjukdomar är att sprida information 01n sjukdotnen till allmänheten. Idag finns n1ånga tekniska hjälpmedel so1n kan underlätta för de dementa och deras anhöriga. Dessa har arbetsterapeuterna information om. Norden är ett särskilt boende som är speciellt avsett för personer med den1e11sdiagnos. Boe11det har plats för 42 personer. Nattbemanni11gen består av tre personer. Personalen utsätts ofta för hot och våldsituationer frå11 brukarna då viss sorts den1ens leder till aggressivitet. Personale11 utbildas kontinuerligt för att kunna ben1öta de11 l1är sortens beteenden. Aggressiviteten kan också riktas mot andra brukare. En metod som Norden

6 AHEDEMORA 5(9) använder sig av är att hålla djur på boendet då dessa har en lugnande effekt och alltid är tlppskattade i alhnäilhet av de äldre. Anhörigstödet består av tio tirnn1ars avlastning i he1nmet. Demenssjukdon1ar ökar och går också längre ner i åldrarna, därför är det viktigt att kon1mu11en har beredskap fdr ett ökat behov. Det finns inte särskilt många geriatrikläkare i länet. Dessa skulle kunna underlätta för ko1nn1unerna att ha en strategi får friskvården. De1nenssjuksköterskan arbetar på 50 % och det ka11 kom1na att bli aktuellt att samarbete med Säter eller Avesta för att täcka upp när det inte finns någon sköterska tillgänglig. Dagverksamhet för äldre med mindre allvarlig minnesproblematik är något som vore önskvärt tnen kom1nunen har idag inte resltrser fdr att starta upp något sådant. Kon11nunala handikapprådet har tagit del av informatio11e11.,\ 1,J \}, \ I"""''""''"' "'

7 -4 HEDEMORA Sarnmantrådesdatum 6(9) 11 Information från vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen ska beställa ID-kort till personalen i 11e1ntjä11sten för att alla ska kunna legitiinera sig för de brukare de besöker. Förvaltningen ska också beställa arbetskläder och utreder nu vilka tvättn1öjligheter som finns. De äldre som har nedsatt synfönnåga har proble1n med att känna igen personer på ett foto-id, därför är det ännu viktigare att komplettera med riktiga arbetskläder n1ed e11 komn1un-logga. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra personalsituationen i hemtjänsten, bland annat geno1n att analysera den l1öga sjukfrånvaron. Förvaltnit1ge11 komn1er använda sig av en konsult från Tin1eCare för art koi11ma till rätta njed organisatio11sproble1nen. Fyra stycken ur personalen i hemtjänsten avslutade 11yligen utbildningen till undersköterska, och 13 stycken är under pågående utbild11ing. Cirka 20 stycken kommer påbörja samn1a utbildning inom koti. De personer so1n går utbildningen får en del av sin betalda arbetstid avsatt till studier, studietakten är individ1tell. Utbildningen går att bygga vidare på till sj11ksköterka. Förvaltni11gen går redan n1ed ett u11derskort för 2015 ocl1 eftersom 80 % av b11dgeten är perso11alkostnader spenderas en del resurser på att utreda administrationen kring detta. On1sorgsnän1nden har utsett kontaktpolitiker för nän1ndens verksan1heter, och deras uppdrag går ut på att fdlja upp enheterna sa1nt föra dialog med brukare och anhöriga. Kommunen kon11ner i fortsättningen köpa in bilar till hemtjänsten i stället för att leasa de1n, dessa ska nu vara fyrhjulsdrivna för att perso11alen inte ska få problem att nå de brukare som bor långt ut på landsbyggden på svårtillgängliga vägar. I juni börjar Britt Larsson som ny 1nedicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på 50 % till och i11cd 1 augusti, då hon går på heltid. Kon11nu11ala handikapprådet har tagit del av infonnatione11. Juste1a11des sign.. '/ I -fe! I

8 & HEDEMORA 8(9) 13 Information från Landstinget Sören Aspgren, Dalarnas Landsting, inforn1erar 01n läget. Landstinget går 200 miljoner kronor minus för 2014, mestadels för vård- och on1sorgsdelen. Ett stort omstruktureringsarbete pågår för att kon1ma tillrätta med u11derskottet. Avesta lasarett kommer ingå i ett pilotprojekt där man bland annat ska utreda utskrivning av läkemedel och personaladministration. Landstinget arbetar mycket med att få ko1nmunema att ta en1ot de patienter som är utskrivnit1gsklara fcir att ge plats åt nya. Det finns en möjlighet för kommunerna att öppna en akut korttidsverksamhet i samarbete n1ed Landstinget för att slippa de vite11 som kommunen måste betala när patienterna ligger kvar när de är fårdigbehru1dlade. Den 23 april är det Vårdcentralens dag i hela Dalarna. Då har vårdcentralerna öppet 11us kl ocl1 allmänheten kan besöka den1 för att lära sig nler om verksamheten. Vårdcentralen för nyanlända har avlastat I-Iedennora vårdcentral enligt förhoppningarna och lösni11gen kon1mer nu att m1vändas på fler håll i läi1et. Länsl1m1dikapprådet sammanträder imorgo11 den l 6 april. IJatientråden för vårdcentralerna i I-tedemora och Långsl1yttan Ko1nmt1nala pensionärsrådet har tagit del av i11forn1ationen. 1 \ 1 r I J ~"-i I. J. 11- ; I

9 ~HEDEMORA Sammantradesdatum 7(9) 12 Föregående mötesprotokoll föregående inötesprotokoll gås igenom. Beslutsunderlag Komn1unala handikapprådet den 17 februari 2015 Kommunala l1andikapprådet har tagit del av inforn1atione11. I~\'~

10 ~HEDEMORA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 9(9) 14 Rapporter Efter tillgängligl1etsva11dringen har det framko1nn1it att det f'i11ns flera platser i staden där det är svårframkomligt för personer med funktions11edsättning. Problemen 11ar fran1fårts till miljö- och saml1ällsbygg11adsförvaltningen. Kon1munala l1andikapprådet har tagit del av informationen.

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer