Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas Tackerudh (KD) ersättare för Måna Hesselrud (M) Inger Mattsson (C) Lea Malmivirta (C) ersättare för Kerstin Floberg (FP) Övriga deltagande Fredrik Juthman, bildningschef Eva Ohlsson, nämndsekreterare Johanna Johansson, förvaltningsekonom, Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, Utses att justera Ulf Bengtsson (S) med Maria Andersson (S) som ersättare Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet tisdag 28 oktober 2014 klockan 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Bildningsstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Förvaltningskansliet Eva Ohlsson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 81 Rapporter 3 82 Mål och budget för år Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner 5 84 Arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister 6 85 Granskningsrapport angående ny förskola i Horndal 7 86 Utredning av föreningsstöd Föreningsstöd till bowlingföreningar 8 87 Investeringsplan för samtliga fritidsanläggningar Ansökan från Storbyns bystugeförening om bidrag till avloppsanläggning till bystuga Ansökan från Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) om utökning av omklädningsrum, Klockarvallen Överlämnande - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag om bana för låghöjdsklättring i Avesta Läsårsdata/läsårstider för läsåret för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola Investeringsplan för skolornas inre och yttre miljö Överlämnande Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Namnbyte på förskolan Montessorihuset till förskolan Blåkullen Ny förskola i centrala Avesta Portionspriser till Vård och Omsorg år Organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Tillsynsbesök vid Karlbo, Nordanö och Lunds skolor Tillsynsbesök vid Vuxenutbildningen,

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 81 Rapporter Georgios Nielsen, enhetschef Fritid rapporterar Enhetschefen rapporterar att omklädningsrum tillhörande Rosslidens idrottsplats samt servicebyggnad för Sandvika Camping, Horndal, behöver åtgärdas. Renoveringsbehoven är medtagna i investeringsplanen. Inom kort ska ny arrendator tillsättas för Sandvika Camping, Horndal. Enhetschefen önskar om möjligt att ansökan om investeringsbudget för åtgärder vid campingen, beslutas under december Ordföranden informerar att de tre återstående allaktivitetsbanorna kommer att invigas under v 45. Ett fåtal åtgärder ska göras före invigningen.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 82 Mål och budget för år Dnr Bs Johanna Johansson, förvaltningsekonom, föredrar handlingar för Mål och budget för år Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor och enas om små justeringar inför bildningsstyrelsens sammanträde 12 november Bildningsstyrelsen godkänner förslaget till Mål och budget för år efter vidtagna justeringar.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 83 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner Dnr Bs Bildningsförvaltningens organisation och verksamhet har förändrats och förvaltningskansliet har upprättat reviderade dokument för arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna i detta ärende omfattar delar av bildningsförvaltningens verksamhet: - förvaltningskansli - kansli förskola-grundskola - centrala elevhälsan Bildningsstyrelsen beslutar att anta upprättade dokument för arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för nedanstående delar av bildningsförvaltningens verksamhet - förvaltningskansli - kansli förskola-grundskola - centrala elevhälsan.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 84 Arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister Dnr Bs På grund av omorganisation och tjänsteförändringar har tidigare sammanställning blivit inaktuell. Förvaltningskansliet har upprättat nya dokument för arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister för bildningsförvaltningens verksamhet. - Bildningsstyrelsen utser arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister enligt förvaltningskansliets förslag.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 85 Granskningsrapport angående ny förskola i Horndal Dnr Bs Felaktiga handlingar har inlämnats till ärendet. - Arbetsutskottet uppdrar till bildningschefen att presentera yttrandeförslag angående kommunrevisionens granskningsrapport, till bildningsstyrelsens sammanträde 12 november 2014.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 86 Utredning av föreningsstöd Föreningsstöd till bowlingföreningar Dnr Bs Beredning - Bildningsstyrelsens arbetsutskott 24 september 2014, 75. Vid arbetsutskottets sammanträde fick Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, i uppdrag att lämna beslutsunderlag till bildningsstyrelsens sammanträde. Enhetschefen föredrar nedanstående skrivelse: Under genomförs ett fortlöpande arbete att genomlysa bidragstödet till kommunens föreningsliv. Detta görs i ljuset av den bidragsutredning som presenterades i Bildningsstyrelsen (Dnr Bs ). Under vår och sommar har Avesta kommuns riktade stöd till bowlingklubbarna BK Plus och Avesta Bowling club utvärderats. Föreningarna har fått presentera sina verksamheter och redogöra för deras nuvarande situation. Dessa redogörelser inkom och behandlades under maj månad Föreningarna redogjorde då följande: Bidraget går till största delen för att täcka kostnader för banhyror. Föreningarna har, förutom träning och tävlingsspel, även arrangemang en gång i veckan, då de tar emot och erbjuder hjälp till funktionshindrade och yngre skolbarn, som vill prova på att spela bowling. Även samarbete med skolor genomförs med jämna mellanrum. I oktober 2014 meddelade bowlingföreningen Avesta bowlingclub att man lägger ner sin verksamhet och att den verksamhet som bedrivits flyttas över till bowlingföreningen BK Plus. Situationen idag innebär således att det enbart finns en bidragsberättigad bowlingförening med verksamhet i Avesta kommun. I Avesta bowlinghall har även Team Wasa sin bowlingverksamhet. De har ett elitlag i seriespel och har ej ansökt om att bli bidragsberättigad förening i Avesta kommun. Fram t o m. år 2013 har Avesta bowlinghall drivits som en traditionell träningshall, som främst riktar sig till föreningsbowling samt till spel för allmänheten. Dåvarande ägare byggde sin verksamhet på dessa två kundgrupper. Under år 2014 har Bowlinghallen fått ny ägare som införlivat bowlingverksamheten i ett koncept tillsammans med event och restaurangverksamhet, vilket innebär att hallen numera även riktar sig till andra intressegrupper.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 86 forts Avesta bowlingföreningar har tillsammans med de nya hallägarna ett hårt arbete framför sig i att hitta en form för hur föreningslivet skall kunna ges plats i detta nya koncept som hallägaren valt. Avesta kommun har som prioriterat syfte att styra bidrag, så att det stöttar barn och ungdomars fritidssysselsättning. Bowlingföreningarna i kommunen hade år 2011, vid senast genomförda bidragsutredning, en hög andel deltagartillfällen bland barn och ungdomar, utifrån redovisade siffror för lokalt aktivitetsstöd (redovisas i bilaga 1). I år är bilden av föreningarna en annan se anmärkning ovan. Det finns som nämnts enbart en bidragsberättigad bowlingförening och den har i år inte skickat in underlag om LOK-stöd till Riksidrottsförbundet. Föreningen har enligt ungdomsansvarig ett mindre antal ungdomar som är med i verksamheten. Av naturliga skäl försvinner det stöd som tidigare funnits till Avesta bowlingklubb då föreningen lagt ner sin verksamhet. Att förening BK Plus behåller någon form av verksamhetsstöd är rimligt, då de dels bedriver verksamhet som inbegriper barn och ungdomar, samt att de idag är den enda bowlingförening som arbetar med att hjälpa omsorgstagare m.m. i form av bland annat handikappbowling. Enhetschefen förslag till beslut - att bidragsberättigade bowlingföreningar ska kunna ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver - barn- och ungdomsverksamhet - gruppverksamhet i form av hcp-bowling eller liknande, som ligger i Avesta kommuns allmänna åtagande att stödja. Bildningsstyrelsen beslutar att - att bidragsberättigade bowlingföreningar ska kunna ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver - barn- och ungdomsverksamhet - gruppverksamhet i form av hcp-bowling eller liknande, som ligger i Avesta kommuns allmänna åtagande att stödja.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Investeringsplan för samtliga fritidsanläggningar Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, redovisar inventering av kända investeringsbehov för enhet Fritid för åren ANLÄGGNING ÅTGÄRD PRIO TKR År 1 = = = Avestavallen Distansstyrning värme konstgräsplan Automatisk öppning garageport 2 45 Renovering duschutrymme tegelbyggnad Omläggning Konstgräs/Flytt av gamla Stängsel Markarbete sidoytor Byte av port isrink Byte alu-dörr Gräsklippare Krylbo IP Återställning av entré 3 45 Nedmontering/reparation belysning grusplan (diskussion) Klockarvallen Enklare renoveringar av fastighet Fors IP Asfaltering Larm till garagedel Tak maskinrum Enklare renoveringar av fastighet Rossliden Omklädningsrum

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts ANLÄGGNING ÅTGÄRD PRIO TKR År Avestaparken Bord Stolar Gardiner Metropoolen Kassa/passagesystem Forum Horndal Alt 1: Full ljud och ljus anlägg: Alt 2: Tal anläggning Kopparhallen Nyinköp av ridåvägg utreds?? Avesta teater byte av tyger scentaket och fönster Älvpromenaden Planerings möte 3/ Leder / elljusspår Byte av armaturer 2 50 Markarbeten dränering Summa Enhetschefen för Fritid lämnar följande kommentarer : KOMMENTARER Avestavallen: Distansstyrning värme konstgräsplan - nuvarande värmesystem är oerhört kostsamt då ingen klimat eller tidsstyrning finns monterad.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Automatisk öppning/stängning garageport - Åtgärd som minimerar värmeförlusten i det yttre varmgaraget varje gång ismaskinen spolar isen. Renov. duschutrymme tegelbyggnad öv. Plan - Ytor som används främst av skolverksamhet. Stort behov av restaurering i framförallt duschytrymmen som är sedan anläggningen byggdes år Omläggning Konstgräs/Flytt av gamla - Livslängden på ett konstgräs för fotbollsspel uppskattas till ca:8år beroende på skötsel och speltimmar Avestavallens nuvarande konstgräs började användas år Behovet av omläggning på Avestavallen uppskattas till senast Stängsel - Bör bytas och riktas upp. Markarbete sidoytor Byte av port isrink - Nuvarande port är av äldre modell utan automatisk låsning när den är uppfälld ur säkerhetssynpunkt bör den bytas till en modernare och mer säker port. Gräsklippare - Vår äldsta klippare är en Toro av årsmodell Avskrivningstid åk beräknad livslängd på dessa maskiner är 10år. Ett nyinköp av gräsklippare behöver ske inom kort. Krylbo IP: Återställning av entré - Gamla entrén är riven men stenfundament och markytor bör ses över. Nedmontering/reparation belysning grusplan - Vid byte av konstgräset på Avestavallen finns möjligheten att lägga upp det gamla gräset på Krylbo IP för att skapa ytterligare än träningsyta för fotboll. Kostnaden är relativt låg och går att projektera in i upphandlingen av det nya gräset

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Klockarvallen: Enklare renoveringar av fastighet Fors IP: Asfaltering - Asfalten på innergården behöver läggas om alternativt tas bort och ytan grusas av. Larm till garagedel - Flertalet inbrott gör att detta är nödvändigt i den garagedel som kommunen använder. Tak maskinrum - Läckage. Enklare renoveringar av fastighet Rossliden: Omklädningsrum - Fastigheten är uttjänt och nybyggnation bör ske för att kunna fortsätta fotbollsverksamhet. Avestaparken: Bord/Stolar/Gardiner - Helt uttjänta och bör bytas ut omgående för att kunna fortsätta verksamheten. Metropoolen: Kassa/passagesystem - Mjukvaran i det gamla systemet fasas ut under Byte/uppgradering måste ske nnan jan Forum Horndal - Alt 1: Full ljud och ljusanläggning för större evenemang. (har ingen sådan anläggning i kommuns övriga lokaler) - Alt 2: Talanläggning likt de som används i Avesta teater och i Avestaparken

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Kopparhallen: Nyinköp av ridåvägg Avesta teater: Byte av tyger scentaket och fönster Älvpromenaden: Upprustning - Ytor som ligger mellan älvpromenaden och vattnet skulle behöva slyröjas och avverkas utsikten över älven är helt igenvuxen på vissa ställen Underhållet består idag av städning reparation av spänger samt trimning och preparering av promenadstråket. Planeringsmöte ägde rum 3/ Uppskattad kostnad för denna investering är beräknad av TS Beräkning även gjord på driftskostnad per år för att bibehålla kvalitén efter investering 120tkr/år Leder / elljusspår: Byte av armaturer - Gamla kvicksilverarmaturer måste bytas ut enligt ny lag. Markarbeten dränering Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor och enas om små justeringar i dokumentet åtgärdas inför bildningsstyrelsens sammanträde 12 november Bildningsstyrelsen beslutar att godkänna investeringsplanen efter åtgärdade justeringar.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan från Storbyns bystugeförening om bidrag till avloppsanläggning till bystuga Dnr Bs Storbyns bystugeförening ansöker i skrivelse till Avesta kommun, om medel till ny avloppsanläggning till föreningens bystuga. Föreningen är ålagd av Västmanland-Dalarnas Miljö- och Byggförvaltning att anlägga ny avloppsanläggning under år Föreningen har ca 130 medlemmar som arbetar helt ideéllt för att få in medel till underhåll och värme till bystugan. Verksamheten består i att ordna olika aktiviteter som såsom valborgsfirande, bingo, grill- och pizzakvällar samt det största evenemanget, föreningens familjerally under Slånkveckan. För att åtgärda avloppsanläggningen innebär det en stor kostnad, ca kronor och föreningens förhoppning är att erhålla ett bidrag till åtgärden. Maria Andersson (S) föreslår att enhetschefen får i uppdra att kontakta föreningen för att informera om var bidragsansökan kan göras. Bildningsstyrelsen beslutar att - avslå ansökan - enhetschef Fritid får i uppdrag att kontakta Storbyns bystugeförening för att informera om var bidrag kan sökas.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan från Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) om utökning av omklädningsrum, Klockarvallen Dnr Bs Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) har i gemensam skrivelse lämnat förslag till åtgärder för utökning av omklädningsrum på Klockarvallen. Bakgrund Båda föreningarna som använder Klockarvallen har ett intresse av, att utifrån sina respektive verksamheter, förbättra och utöka omklädningsrummen och därmed flexibiliteten på anläggningen. I dagsläget är de befintliga omklädningsrummen ej tillräckliga för det antal seniorer och ungdomar (ca 530 st), som idag är aktiva medelemmar i föreningarna. Ambitionen är att växa som förening, både till antal och divisionsmässigt och då är en stor del av begränsningen till tillväxt just tillgången på väl fungerande omklädningsrum. Problem inom nuvarande utrymmen : - idag är det få ungdomar som stannar kvar för att duscha efter träning/match på grund av att det upplevs som om man inte hinner innan nästa grupp ska ha tillgång till omklädningsrummet - ventilationen är dålig i befintliga omklädningsrum - omklädningsrum 1, 2, 5 och 6 har gemensam dusch, vilket gör det svårare att låta både killar och tjejer att utöva sin sport samtidigt - det uppstår ofta stopp i avloppet i de omklädningsrum som har gemensam dusch, speciellt under helger när det spelas många matcher - herrarna har idag inget eget omklädningsrum Föreningarna vill dessutom, som seriösa föreningar, kunna erbjuda gästande lag ett avskilt och väl fungerande omklädningsrum. Med fler omklädningsrum förbättras även möjligheterna för ungdomsfotbollen att i högre grad arrangera cuper enligt ishockeyföreningarna. En synnerligen kostnadseffektiv lösning, till problemen med begränsade ombytesmöjligheter på Klockarvallen finns.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Under vintern år lånades totalt 6 st moduler från en sponsor. Modulerna som är sammansatta utgör 2 st omklädningsrum. Matning av el och vatten samt dragning av avlopp verkställdes för att kunna utnyttja dessa fullt ut. Den sponsor som lånat ut modulerna har nu inkommit med förslag på ett rent hyrköp av modulerna. Mot en kostnad av totalt 7 900:- kronor/månad, under 36 månader, övergår modulerna i föreningarnas ägo. Skogsbo Avesta IF och Skogsbo SK föreslår att - Avesta kommun ombesörjer ett bygglov för modulerna - eventuellt kompletterande underarbete (mark) utförs i kommunal regi - föreningarna erhåller ett bidrag om 7 900:- kronor/månad av Avesta kommun under hyresperioden - modulerna efter 36 månader övergår i kommunal ägo - Bildningsstyrelsen uppdrar till enhetschef Fritid att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde den 10 december 2014.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Överlämnande - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag om bana för låghöjdsklättring i Avesta Dnr Bs Matilda, Anton, Camilla och Anders anför följande i sitt medborgarförslag: Under sommaren besökte medborgarförslagsställarna Säfsen. Där upptäcktes en jättefin vildmarkslekplats som bl a bestod av en låghöjdsbana med flera hinder på marknivå eller strax över. Banan är byggd av stockar och rep. Där roade de sig i flera dagar, stor som liten. Ett ställe att längta tillbaka till! Det är så mycket mer än en lekplats. Eller - en lekplats där stor och liten har roligt tillsammans i vacker miljö i naturen medan man använder balans, styrka, smidighet och koncentration. Detta vill de göra mycket mer av! Och eftersom medborgarförslagsställarna bor i en kommun med outdoor-profil tänker de så klart att detta är ju en given attraktion för VÅR kommun, Avesta, att bygga! Kostnaden torde inte bli så stor för lite stockar och rep och det borde finnas gott om platser med träd som lämpar sig för detta!?! Kanske kan man t o m bygga fler?!? En nära Dalahästen där även de som passerar utefter riksväg 70 kan stanna till och rasta barn och upptäcka att Avesta är ett trevligt outdoor-satsande ställe där det skulle kunna vara trevligt att bo? En mera centralt? En vid något av våra fina elljusspår? Ja det finns säkert många passande platser. Medborgarförslagsställarnas förslag: - En eller flera banor för låghöjdsklättring byggs i Avesta. Beredning - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag 25 augusti Kommunfullmäktige den 29 september 2014, 104. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts - Bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschef Kultur-Fritid att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Läsårsdata/läsårstider för läsåret för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, lämnar följande förslag på läsårsdata/läsårstider för läsåret 2015/2016 för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola. Höstterminen Skolstart för elever ons Studiedagar vecka 44 mån-ons Lovdagar vecka 44 tor-fre Avslutning fre Vårterminen Skolstart för eleverna tis Sportlov vecka 9 mån-fre Påsklov vecka 13 tis-fre Lovdag fre Avslutning för elever fre Ytterligare en studiedag läggs ut för lärarna under läsåret. Resultatenhetschefens förslag till beslut - Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Investeringsplan för skolornas inre och yttre miljö Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef gymnasie/siva, Karin Vestman och Bengt Albertsson, resultatenhetschefer förskola-grundskola, har till bildningsstyrelsens sammanträde 10 september 2014 utformat dokument över investeringsbehov. Beredning - Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti 2014, Bildningsstyrelsen den 10 september 2014, 112. Vid bildningsstyrelsens sammanträde 10 september 2014 beslutades att - ärendet återremitteras till resultatenhetscheferna för att tydligare specificera vad som tillhör löpande underhåll respektive investeringsbehov. Specificeringen ska göras i samarbete med fastighetsägaren Gamla Byn AB. Specificeringen ska omfatta inre och yttre miljöer. - ärendet behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde den 12 november Ärendet behandlas ej. Reviderade handlingar har ej inkommit till sammanträdet. Ärendet behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde 12 november 2014.

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Överlämnande Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Dnr Bs Ivan Wargclou och Anita Berg Åsberg anför följande i medborgarförslaget: Tillgången till bra skolor är en förutsättning för en levande landsbygd, så också i By. En väl fungerande skola krävs för att dagens och framtidens inflyttare till kommunen ska välja landsbygden och By som hemvist. Som ett led i att stärka skolan i den allt hårdnande konkurrensen om elever kan ett namnbyte av skolan vara av väsentlig fördel. Namnet Carl Larsson skolan för tankarna till dess namne, bondsonen som föddes i By socken 1877 och som blev den kände författare som i sina verk skildrade hembygden, vilken låg honom varmt om hjärtat. Lika varmt om hjärtat ligger hembygden och skolan för oss invånare i By. För att stärka skolan i By och dess varunamn samt som en hyllning till Carl Larsson i By lämnas följande förslag: - Att By skola byter namn till Carl Larsson skolan. Beredning - Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag 27 augusti Kommunfullmäktige den 29 september 2014, 107. Kommunfullmäktiges beslutar att överlämna ärendet till bildningsstyrelsen för beredning och beslut. - Bildningsstyrelsen uppdrar till bildningschefen att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Namnbyte på förskolan Montessorihuset till förskolan Blåkullen Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, lämnar nedanstående förslag. Förskolan Montessorihuset (f d Rågskolans lokaler) ligger inom samma enhet som förskolan Blåkullen. I Montessorihuset finns tre avdelningar, men det är enbart en avdelning som arbetar Montessoriinspirerat. De andra två avdelningarna arbetar enligt traditionell förskolepedagogik. Montessorihuset och Blåkullen arbetar idag som en enhet. De har gemensamma arbetsplatsträffar, studiedagar m.m. och deras strävan är att öka samverkan ytterligare. Då efterfrågan och tillgång inte ligger till grund, samtidigt som personalen på förskolorna önskar en uttalad enhetlighet, finns det ingen anledning att behålla namnet Montessoriförskola. Istället föreslås att båda förskolorna bildar en enhet under namnet förskolan Blåkullen. Resultatenhetschefens förslag - Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen beslutar att förskolan Montessorihuset byter namn till förskolan Blåkullen.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ny förskola i centrala Avesta Dnr Bs Fredrik Juthman, bildningschef, lämnar nedanstående skrivelse: Bakgrund: Trycket på förskoleplatser inom centrala Avesta är högt och resultatenhetscheferna har tillsammans med förskolans ledningsgrupp under flera år parerat efterfrågan på förskoleplatser med att bygga om i befintliga lokaler, där vi bl.a. tagit skollokaler i anspråk. Då även elevunderlaget har ökat inom centrala Avesta finns idag ingen möjlighet att hitta flera skollokaler. Det har även letats efter lämpliga lägenheter, men det är både svårt att få tag på lämpliga lägenheter, och kostsam lösning med flera små enheter utspridda. Statistik på barnmängden i Avesta visar en tydlig ökning av antal barn inom Avesta centrala upptagningsområde under senaste åren och trenden fortsätter att hålla i sig. Lägg där till beslutet om ett barn en plats, ska genomföras under kommande mandatperiod. Så behövs det flera förskoleplatser än idag för att klara framtida behov av förskoleplatser. I ett första läge behövs det byggas en ny förskola i centrala Avesta. Med anledning av ovanstående bakgrund är förslaget att utreda byggnation av en ny förskola i centrala Avesta med plats för 80 barn. Eftersom det finns begränsningar gällande tillgången på lämplig tomtmark i centrala Avesta och att även omsorgsförvaltningen har behov av ytterligare lokaler för äldreboenden, så är det lämpligt att utreda om det finns möjlighet att samordna förskola och äldreboende inom samma byggnad, men på olika våningar. En gemensam byggnad ger sannolikt lägre hyreskostnader för respektive förvaltning och effektivare markanvändning. Bildningschefens förslag - att bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen uppdrar till bildningschefen att i samverkan med omsorgschefen utreda förutsättningarna för att bygga en ny förskola kombinerat med äldreboende i centrala Avesta.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Portionspriser till Vård och Omsorg år 2015 Dnr Bs Eva Södergård, resultatenhetschef Kost, lämnar förslag rörande måltidspriser för Vård och Omsorg för år Måltidspriserna grundar sig på servicemängden och kundspecifika produktionskostnader. De kundspecifika produktionskostnaderna innehåller bland annat råvarukostnader, köksutrustning, inventarier och personalkostnader. Under år 2015 avser resultatenheten att inte höja portionspriserna till Vård och Omsorg på grund av genomförda effektiviseringsåtgärder. Portionspriserna ligger kvar på samma nivå som under år till beslut - Att portionspriserna till Vård och omsorg inte höjs under år 2015 utan ligger kvar på samma nivå som Bildningsstyrelsen beslutar att portionspriserna för Vård och Omsorg inte höjs för år 2015 utan ligger kvar på samma nivå som år 2014.

26 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef gymnasie/siva, föreslår organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten, AME, har sedan mitten av år 2000 varit placerad under bildningsstyrelsen. När bildningsförvaltningen övertog AME tilldelades ingen chefsresurs och AME placerades under enhetschefen för Integration, tillika rektor för vuxenutbildningen. Under de senaste åren har verksamheten ökat på integrationsenheten och vuxenutbildningen och med att fler nyanlända kommit till kommunen. Arbetsbelastningen för enhetschefen/rektorn har också ökat i takt med att verksamheterna har vuxit. AME:s verksamhet går att utveckla och efter senaste utredningen gällande organisation och placering av AME, är förslaget att vi skall tillsätta en enhetschef för AME. Nuvarande enhetschef har idag en alldeles för hög arbetsbelastning, vilket gör att arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Detta har i sin tur inneburit att resultatenhetschefen blivit tvungen att ta delar av enhetens verksamhetsfrågor. Politiska målet, att halvera ungdomsarbetslösheten under nästa mandatperiod, ökar kravet på samverkan, både inom kommunen men även med Arbetsförmedlingen och inom vissa områden även med andra myndigheter. Resultatenhetschefens förslag till beslut - att arbetsmarknadsenheten utökas med en enhetschef - att Vuxenutbildningen och Integrationsenheten leds av en enhetschef - att ny ledningsorganisation träder i kraft tidigast att arbetsmarknadsenheten utökas med en enhetschef - att Vuxenutbildningen och Integrationsenheten leds av en enhetschef - att ny ledningsorganisation träder i kraft tidigast

27 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Dnr Bs Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) anför i motionen att det nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. Välfärdssektorn känner i likhet med andra arbetsgivare av bristen på ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar, kan söka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på kronor i månaden och rätten till en handledare.

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet kockan 14:00-15:40 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) ersättare för Maria Andersson (S) Blerta Krenzi

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 kl 09.00-10.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Wojciech Nedzewicz (MP) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s. Eva Gustavsson Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,20 Beslutande Övriga deltagande Roy Uppgård, kd Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Eva Gustavsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer