Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas Tackerudh (KD) ersättare för Måna Hesselrud (M) Inger Mattsson (C) Lea Malmivirta (C) ersättare för Kerstin Floberg (FP) Övriga deltagande Fredrik Juthman, bildningschef Eva Ohlsson, nämndsekreterare Johanna Johansson, förvaltningsekonom, Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, Utses att justera Ulf Bengtsson (S) med Maria Andersson (S) som ersättare Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet tisdag 28 oktober 2014 klockan 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Bildningsstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Förvaltningskansliet Eva Ohlsson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 81 Rapporter 3 82 Mål och budget för år Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner 5 84 Arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister 6 85 Granskningsrapport angående ny förskola i Horndal 7 86 Utredning av föreningsstöd Föreningsstöd till bowlingföreningar 8 87 Investeringsplan för samtliga fritidsanläggningar Ansökan från Storbyns bystugeförening om bidrag till avloppsanläggning till bystuga Ansökan från Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) om utökning av omklädningsrum, Klockarvallen Överlämnande - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag om bana för låghöjdsklättring i Avesta Läsårsdata/läsårstider för läsåret för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola Investeringsplan för skolornas inre och yttre miljö Överlämnande Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Namnbyte på förskolan Montessorihuset till förskolan Blåkullen Ny förskola i centrala Avesta Portionspriser till Vård och Omsorg år Organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Tillsynsbesök vid Karlbo, Nordanö och Lunds skolor Tillsynsbesök vid Vuxenutbildningen,

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 81 Rapporter Georgios Nielsen, enhetschef Fritid rapporterar Enhetschefen rapporterar att omklädningsrum tillhörande Rosslidens idrottsplats samt servicebyggnad för Sandvika Camping, Horndal, behöver åtgärdas. Renoveringsbehoven är medtagna i investeringsplanen. Inom kort ska ny arrendator tillsättas för Sandvika Camping, Horndal. Enhetschefen önskar om möjligt att ansökan om investeringsbudget för åtgärder vid campingen, beslutas under december Ordföranden informerar att de tre återstående allaktivitetsbanorna kommer att invigas under v 45. Ett fåtal åtgärder ska göras före invigningen.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 82 Mål och budget för år Dnr Bs Johanna Johansson, förvaltningsekonom, föredrar handlingar för Mål och budget för år Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor och enas om små justeringar inför bildningsstyrelsens sammanträde 12 november Bildningsstyrelsen godkänner förslaget till Mål och budget för år efter vidtagna justeringar.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 83 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner Dnr Bs Bildningsförvaltningens organisation och verksamhet har förändrats och förvaltningskansliet har upprättat reviderade dokument för arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna i detta ärende omfattar delar av bildningsförvaltningens verksamhet: - förvaltningskansli - kansli förskola-grundskola - centrala elevhälsan Bildningsstyrelsen beslutar att anta upprättade dokument för arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för nedanstående delar av bildningsförvaltningens verksamhet - förvaltningskansli - kansli förskola-grundskola - centrala elevhälsan.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 84 Arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister Dnr Bs På grund av omorganisation och tjänsteförändringar har tidigare sammanställning blivit inaktuell. Förvaltningskansliet har upprättat nya dokument för arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister för bildningsförvaltningens verksamhet. - Bildningsstyrelsen utser arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister enligt förvaltningskansliets förslag.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 85 Granskningsrapport angående ny förskola i Horndal Dnr Bs Felaktiga handlingar har inlämnats till ärendet. - Arbetsutskottet uppdrar till bildningschefen att presentera yttrandeförslag angående kommunrevisionens granskningsrapport, till bildningsstyrelsens sammanträde 12 november 2014.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 86 Utredning av föreningsstöd Föreningsstöd till bowlingföreningar Dnr Bs Beredning - Bildningsstyrelsens arbetsutskott 24 september 2014, 75. Vid arbetsutskottets sammanträde fick Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, i uppdrag att lämna beslutsunderlag till bildningsstyrelsens sammanträde. Enhetschefen föredrar nedanstående skrivelse: Under genomförs ett fortlöpande arbete att genomlysa bidragstödet till kommunens föreningsliv. Detta görs i ljuset av den bidragsutredning som presenterades i Bildningsstyrelsen (Dnr Bs ). Under vår och sommar har Avesta kommuns riktade stöd till bowlingklubbarna BK Plus och Avesta Bowling club utvärderats. Föreningarna har fått presentera sina verksamheter och redogöra för deras nuvarande situation. Dessa redogörelser inkom och behandlades under maj månad Föreningarna redogjorde då följande: Bidraget går till största delen för att täcka kostnader för banhyror. Föreningarna har, förutom träning och tävlingsspel, även arrangemang en gång i veckan, då de tar emot och erbjuder hjälp till funktionshindrade och yngre skolbarn, som vill prova på att spela bowling. Även samarbete med skolor genomförs med jämna mellanrum. I oktober 2014 meddelade bowlingföreningen Avesta bowlingclub att man lägger ner sin verksamhet och att den verksamhet som bedrivits flyttas över till bowlingföreningen BK Plus. Situationen idag innebär således att det enbart finns en bidragsberättigad bowlingförening med verksamhet i Avesta kommun. I Avesta bowlinghall har även Team Wasa sin bowlingverksamhet. De har ett elitlag i seriespel och har ej ansökt om att bli bidragsberättigad förening i Avesta kommun. Fram t o m. år 2013 har Avesta bowlinghall drivits som en traditionell träningshall, som främst riktar sig till föreningsbowling samt till spel för allmänheten. Dåvarande ägare byggde sin verksamhet på dessa två kundgrupper. Under år 2014 har Bowlinghallen fått ny ägare som införlivat bowlingverksamheten i ett koncept tillsammans med event och restaurangverksamhet, vilket innebär att hallen numera även riktar sig till andra intressegrupper.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 86 forts Avesta bowlingföreningar har tillsammans med de nya hallägarna ett hårt arbete framför sig i att hitta en form för hur föreningslivet skall kunna ges plats i detta nya koncept som hallägaren valt. Avesta kommun har som prioriterat syfte att styra bidrag, så att det stöttar barn och ungdomars fritidssysselsättning. Bowlingföreningarna i kommunen hade år 2011, vid senast genomförda bidragsutredning, en hög andel deltagartillfällen bland barn och ungdomar, utifrån redovisade siffror för lokalt aktivitetsstöd (redovisas i bilaga 1). I år är bilden av föreningarna en annan se anmärkning ovan. Det finns som nämnts enbart en bidragsberättigad bowlingförening och den har i år inte skickat in underlag om LOK-stöd till Riksidrottsförbundet. Föreningen har enligt ungdomsansvarig ett mindre antal ungdomar som är med i verksamheten. Av naturliga skäl försvinner det stöd som tidigare funnits till Avesta bowlingklubb då föreningen lagt ner sin verksamhet. Att förening BK Plus behåller någon form av verksamhetsstöd är rimligt, då de dels bedriver verksamhet som inbegriper barn och ungdomar, samt att de idag är den enda bowlingförening som arbetar med att hjälpa omsorgstagare m.m. i form av bland annat handikappbowling. Enhetschefen förslag till beslut - att bidragsberättigade bowlingföreningar ska kunna ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver - barn- och ungdomsverksamhet - gruppverksamhet i form av hcp-bowling eller liknande, som ligger i Avesta kommuns allmänna åtagande att stödja. Bildningsstyrelsen beslutar att - att bidragsberättigade bowlingföreningar ska kunna ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver - barn- och ungdomsverksamhet - gruppverksamhet i form av hcp-bowling eller liknande, som ligger i Avesta kommuns allmänna åtagande att stödja.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Investeringsplan för samtliga fritidsanläggningar Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, redovisar inventering av kända investeringsbehov för enhet Fritid för åren ANLÄGGNING ÅTGÄRD PRIO TKR År 1 = = = Avestavallen Distansstyrning värme konstgräsplan Automatisk öppning garageport 2 45 Renovering duschutrymme tegelbyggnad Omläggning Konstgräs/Flytt av gamla Stängsel Markarbete sidoytor Byte av port isrink Byte alu-dörr Gräsklippare Krylbo IP Återställning av entré 3 45 Nedmontering/reparation belysning grusplan (diskussion) Klockarvallen Enklare renoveringar av fastighet Fors IP Asfaltering Larm till garagedel Tak maskinrum Enklare renoveringar av fastighet Rossliden Omklädningsrum

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts ANLÄGGNING ÅTGÄRD PRIO TKR År Avestaparken Bord Stolar Gardiner Metropoolen Kassa/passagesystem Forum Horndal Alt 1: Full ljud och ljus anlägg: Alt 2: Tal anläggning Kopparhallen Nyinköp av ridåvägg utreds?? Avesta teater byte av tyger scentaket och fönster Älvpromenaden Planerings möte 3/ Leder / elljusspår Byte av armaturer 2 50 Markarbeten dränering Summa Enhetschefen för Fritid lämnar följande kommentarer : KOMMENTARER Avestavallen: Distansstyrning värme konstgräsplan - nuvarande värmesystem är oerhört kostsamt då ingen klimat eller tidsstyrning finns monterad.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Automatisk öppning/stängning garageport - Åtgärd som minimerar värmeförlusten i det yttre varmgaraget varje gång ismaskinen spolar isen. Renov. duschutrymme tegelbyggnad öv. Plan - Ytor som används främst av skolverksamhet. Stort behov av restaurering i framförallt duschytrymmen som är sedan anläggningen byggdes år Omläggning Konstgräs/Flytt av gamla - Livslängden på ett konstgräs för fotbollsspel uppskattas till ca:8år beroende på skötsel och speltimmar Avestavallens nuvarande konstgräs började användas år Behovet av omläggning på Avestavallen uppskattas till senast Stängsel - Bör bytas och riktas upp. Markarbete sidoytor Byte av port isrink - Nuvarande port är av äldre modell utan automatisk låsning när den är uppfälld ur säkerhetssynpunkt bör den bytas till en modernare och mer säker port. Gräsklippare - Vår äldsta klippare är en Toro av årsmodell Avskrivningstid åk beräknad livslängd på dessa maskiner är 10år. Ett nyinköp av gräsklippare behöver ske inom kort. Krylbo IP: Återställning av entré - Gamla entrén är riven men stenfundament och markytor bör ses över. Nedmontering/reparation belysning grusplan - Vid byte av konstgräset på Avestavallen finns möjligheten att lägga upp det gamla gräset på Krylbo IP för att skapa ytterligare än träningsyta för fotboll. Kostnaden är relativt låg och går att projektera in i upphandlingen av det nya gräset

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Klockarvallen: Enklare renoveringar av fastighet Fors IP: Asfaltering - Asfalten på innergården behöver läggas om alternativt tas bort och ytan grusas av. Larm till garagedel - Flertalet inbrott gör att detta är nödvändigt i den garagedel som kommunen använder. Tak maskinrum - Läckage. Enklare renoveringar av fastighet Rossliden: Omklädningsrum - Fastigheten är uttjänt och nybyggnation bör ske för att kunna fortsätta fotbollsverksamhet. Avestaparken: Bord/Stolar/Gardiner - Helt uttjänta och bör bytas ut omgående för att kunna fortsätta verksamheten. Metropoolen: Kassa/passagesystem - Mjukvaran i det gamla systemet fasas ut under Byte/uppgradering måste ske nnan jan Forum Horndal - Alt 1: Full ljud och ljusanläggning för större evenemang. (har ingen sådan anläggning i kommuns övriga lokaler) - Alt 2: Talanläggning likt de som används i Avesta teater och i Avestaparken

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Kopparhallen: Nyinköp av ridåvägg Avesta teater: Byte av tyger scentaket och fönster Älvpromenaden: Upprustning - Ytor som ligger mellan älvpromenaden och vattnet skulle behöva slyröjas och avverkas utsikten över älven är helt igenvuxen på vissa ställen Underhållet består idag av städning reparation av spänger samt trimning och preparering av promenadstråket. Planeringsmöte ägde rum 3/ Uppskattad kostnad för denna investering är beräknad av TS Beräkning även gjord på driftskostnad per år för att bibehålla kvalitén efter investering 120tkr/år Leder / elljusspår: Byte av armaturer - Gamla kvicksilverarmaturer måste bytas ut enligt ny lag. Markarbeten dränering Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor och enas om små justeringar i dokumentet åtgärdas inför bildningsstyrelsens sammanträde 12 november Bildningsstyrelsen beslutar att godkänna investeringsplanen efter åtgärdade justeringar.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan från Storbyns bystugeförening om bidrag till avloppsanläggning till bystuga Dnr Bs Storbyns bystugeförening ansöker i skrivelse till Avesta kommun, om medel till ny avloppsanläggning till föreningens bystuga. Föreningen är ålagd av Västmanland-Dalarnas Miljö- och Byggförvaltning att anlägga ny avloppsanläggning under år Föreningen har ca 130 medlemmar som arbetar helt ideéllt för att få in medel till underhåll och värme till bystugan. Verksamheten består i att ordna olika aktiviteter som såsom valborgsfirande, bingo, grill- och pizzakvällar samt det största evenemanget, föreningens familjerally under Slånkveckan. För att åtgärda avloppsanläggningen innebär det en stor kostnad, ca kronor och föreningens förhoppning är att erhålla ett bidrag till åtgärden. Maria Andersson (S) föreslår att enhetschefen får i uppdra att kontakta föreningen för att informera om var bidragsansökan kan göras. Bildningsstyrelsen beslutar att - avslå ansökan - enhetschef Fritid får i uppdrag att kontakta Storbyns bystugeförening för att informera om var bidrag kan sökas.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan från Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) om utökning av omklädningsrum, Klockarvallen Dnr Bs Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) har i gemensam skrivelse lämnat förslag till åtgärder för utökning av omklädningsrum på Klockarvallen. Bakgrund Båda föreningarna som använder Klockarvallen har ett intresse av, att utifrån sina respektive verksamheter, förbättra och utöka omklädningsrummen och därmed flexibiliteten på anläggningen. I dagsläget är de befintliga omklädningsrummen ej tillräckliga för det antal seniorer och ungdomar (ca 530 st), som idag är aktiva medelemmar i föreningarna. Ambitionen är att växa som förening, både till antal och divisionsmässigt och då är en stor del av begränsningen till tillväxt just tillgången på väl fungerande omklädningsrum. Problem inom nuvarande utrymmen : - idag är det få ungdomar som stannar kvar för att duscha efter träning/match på grund av att det upplevs som om man inte hinner innan nästa grupp ska ha tillgång till omklädningsrummet - ventilationen är dålig i befintliga omklädningsrum - omklädningsrum 1, 2, 5 och 6 har gemensam dusch, vilket gör det svårare att låta både killar och tjejer att utöva sin sport samtidigt - det uppstår ofta stopp i avloppet i de omklädningsrum som har gemensam dusch, speciellt under helger när det spelas många matcher - herrarna har idag inget eget omklädningsrum Föreningarna vill dessutom, som seriösa föreningar, kunna erbjuda gästande lag ett avskilt och väl fungerande omklädningsrum. Med fler omklädningsrum förbättras även möjligheterna för ungdomsfotbollen att i högre grad arrangera cuper enligt ishockeyföreningarna. En synnerligen kostnadseffektiv lösning, till problemen med begränsade ombytesmöjligheter på Klockarvallen finns.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Under vintern år lånades totalt 6 st moduler från en sponsor. Modulerna som är sammansatta utgör 2 st omklädningsrum. Matning av el och vatten samt dragning av avlopp verkställdes för att kunna utnyttja dessa fullt ut. Den sponsor som lånat ut modulerna har nu inkommit med förslag på ett rent hyrköp av modulerna. Mot en kostnad av totalt 7 900:- kronor/månad, under 36 månader, övergår modulerna i föreningarnas ägo. Skogsbo Avesta IF och Skogsbo SK föreslår att - Avesta kommun ombesörjer ett bygglov för modulerna - eventuellt kompletterande underarbete (mark) utförs i kommunal regi - föreningarna erhåller ett bidrag om 7 900:- kronor/månad av Avesta kommun under hyresperioden - modulerna efter 36 månader övergår i kommunal ägo - Bildningsstyrelsen uppdrar till enhetschef Fritid att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde den 10 december 2014.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Överlämnande - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag om bana för låghöjdsklättring i Avesta Dnr Bs Matilda, Anton, Camilla och Anders anför följande i sitt medborgarförslag: Under sommaren besökte medborgarförslagsställarna Säfsen. Där upptäcktes en jättefin vildmarkslekplats som bl a bestod av en låghöjdsbana med flera hinder på marknivå eller strax över. Banan är byggd av stockar och rep. Där roade de sig i flera dagar, stor som liten. Ett ställe att längta tillbaka till! Det är så mycket mer än en lekplats. Eller - en lekplats där stor och liten har roligt tillsammans i vacker miljö i naturen medan man använder balans, styrka, smidighet och koncentration. Detta vill de göra mycket mer av! Och eftersom medborgarförslagsställarna bor i en kommun med outdoor-profil tänker de så klart att detta är ju en given attraktion för VÅR kommun, Avesta, att bygga! Kostnaden torde inte bli så stor för lite stockar och rep och det borde finnas gott om platser med träd som lämpar sig för detta!?! Kanske kan man t o m bygga fler?!? En nära Dalahästen där även de som passerar utefter riksväg 70 kan stanna till och rasta barn och upptäcka att Avesta är ett trevligt outdoor-satsande ställe där det skulle kunna vara trevligt att bo? En mera centralt? En vid något av våra fina elljusspår? Ja det finns säkert många passande platser. Medborgarförslagsställarnas förslag: - En eller flera banor för låghöjdsklättring byggs i Avesta. Beredning - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag 25 augusti Kommunfullmäktige den 29 september 2014, 104. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts - Bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschef Kultur-Fritid att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Läsårsdata/läsårstider för läsåret för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, lämnar följande förslag på läsårsdata/läsårstider för läsåret 2015/2016 för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola. Höstterminen Skolstart för elever ons Studiedagar vecka 44 mån-ons Lovdagar vecka 44 tor-fre Avslutning fre Vårterminen Skolstart för eleverna tis Sportlov vecka 9 mån-fre Påsklov vecka 13 tis-fre Lovdag fre Avslutning för elever fre Ytterligare en studiedag läggs ut för lärarna under läsåret. Resultatenhetschefens förslag till beslut - Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Investeringsplan för skolornas inre och yttre miljö Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef gymnasie/siva, Karin Vestman och Bengt Albertsson, resultatenhetschefer förskola-grundskola, har till bildningsstyrelsens sammanträde 10 september 2014 utformat dokument över investeringsbehov. Beredning - Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti 2014, Bildningsstyrelsen den 10 september 2014, 112. Vid bildningsstyrelsens sammanträde 10 september 2014 beslutades att - ärendet återremitteras till resultatenhetscheferna för att tydligare specificera vad som tillhör löpande underhåll respektive investeringsbehov. Specificeringen ska göras i samarbete med fastighetsägaren Gamla Byn AB. Specificeringen ska omfatta inre och yttre miljöer. - ärendet behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde den 12 november Ärendet behandlas ej. Reviderade handlingar har ej inkommit till sammanträdet. Ärendet behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde 12 november 2014.

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Överlämnande Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Dnr Bs Ivan Wargclou och Anita Berg Åsberg anför följande i medborgarförslaget: Tillgången till bra skolor är en förutsättning för en levande landsbygd, så också i By. En väl fungerande skola krävs för att dagens och framtidens inflyttare till kommunen ska välja landsbygden och By som hemvist. Som ett led i att stärka skolan i den allt hårdnande konkurrensen om elever kan ett namnbyte av skolan vara av väsentlig fördel. Namnet Carl Larsson skolan för tankarna till dess namne, bondsonen som föddes i By socken 1877 och som blev den kände författare som i sina verk skildrade hembygden, vilken låg honom varmt om hjärtat. Lika varmt om hjärtat ligger hembygden och skolan för oss invånare i By. För att stärka skolan i By och dess varunamn samt som en hyllning till Carl Larsson i By lämnas följande förslag: - Att By skola byter namn till Carl Larsson skolan. Beredning - Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag 27 augusti Kommunfullmäktige den 29 september 2014, 107. Kommunfullmäktiges beslutar att överlämna ärendet till bildningsstyrelsen för beredning och beslut. - Bildningsstyrelsen uppdrar till bildningschefen att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Namnbyte på förskolan Montessorihuset till förskolan Blåkullen Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, lämnar nedanstående förslag. Förskolan Montessorihuset (f d Rågskolans lokaler) ligger inom samma enhet som förskolan Blåkullen. I Montessorihuset finns tre avdelningar, men det är enbart en avdelning som arbetar Montessoriinspirerat. De andra två avdelningarna arbetar enligt traditionell förskolepedagogik. Montessorihuset och Blåkullen arbetar idag som en enhet. De har gemensamma arbetsplatsträffar, studiedagar m.m. och deras strävan är att öka samverkan ytterligare. Då efterfrågan och tillgång inte ligger till grund, samtidigt som personalen på förskolorna önskar en uttalad enhetlighet, finns det ingen anledning att behålla namnet Montessoriförskola. Istället föreslås att båda förskolorna bildar en enhet under namnet förskolan Blåkullen. Resultatenhetschefens förslag - Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen beslutar att förskolan Montessorihuset byter namn till förskolan Blåkullen.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ny förskola i centrala Avesta Dnr Bs Fredrik Juthman, bildningschef, lämnar nedanstående skrivelse: Bakgrund: Trycket på förskoleplatser inom centrala Avesta är högt och resultatenhetscheferna har tillsammans med förskolans ledningsgrupp under flera år parerat efterfrågan på förskoleplatser med att bygga om i befintliga lokaler, där vi bl.a. tagit skollokaler i anspråk. Då även elevunderlaget har ökat inom centrala Avesta finns idag ingen möjlighet att hitta flera skollokaler. Det har även letats efter lämpliga lägenheter, men det är både svårt att få tag på lämpliga lägenheter, och kostsam lösning med flera små enheter utspridda. Statistik på barnmängden i Avesta visar en tydlig ökning av antal barn inom Avesta centrala upptagningsområde under senaste åren och trenden fortsätter att hålla i sig. Lägg där till beslutet om ett barn en plats, ska genomföras under kommande mandatperiod. Så behövs det flera förskoleplatser än idag för att klara framtida behov av förskoleplatser. I ett första läge behövs det byggas en ny förskola i centrala Avesta. Med anledning av ovanstående bakgrund är förslaget att utreda byggnation av en ny förskola i centrala Avesta med plats för 80 barn. Eftersom det finns begränsningar gällande tillgången på lämplig tomtmark i centrala Avesta och att även omsorgsförvaltningen har behov av ytterligare lokaler för äldreboenden, så är det lämpligt att utreda om det finns möjlighet att samordna förskola och äldreboende inom samma byggnad, men på olika våningar. En gemensam byggnad ger sannolikt lägre hyreskostnader för respektive förvaltning och effektivare markanvändning. Bildningschefens förslag - att bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen uppdrar till bildningschefen att i samverkan med omsorgschefen utreda förutsättningarna för att bygga en ny förskola kombinerat med äldreboende i centrala Avesta.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Portionspriser till Vård och Omsorg år 2015 Dnr Bs Eva Södergård, resultatenhetschef Kost, lämnar förslag rörande måltidspriser för Vård och Omsorg för år Måltidspriserna grundar sig på servicemängden och kundspecifika produktionskostnader. De kundspecifika produktionskostnaderna innehåller bland annat råvarukostnader, köksutrustning, inventarier och personalkostnader. Under år 2015 avser resultatenheten att inte höja portionspriserna till Vård och Omsorg på grund av genomförda effektiviseringsåtgärder. Portionspriserna ligger kvar på samma nivå som under år till beslut - Att portionspriserna till Vård och omsorg inte höjs under år 2015 utan ligger kvar på samma nivå som Bildningsstyrelsen beslutar att portionspriserna för Vård och Omsorg inte höjs för år 2015 utan ligger kvar på samma nivå som år 2014.

26 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef gymnasie/siva, föreslår organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten, AME, har sedan mitten av år 2000 varit placerad under bildningsstyrelsen. När bildningsförvaltningen övertog AME tilldelades ingen chefsresurs och AME placerades under enhetschefen för Integration, tillika rektor för vuxenutbildningen. Under de senaste åren har verksamheten ökat på integrationsenheten och vuxenutbildningen och med att fler nyanlända kommit till kommunen. Arbetsbelastningen för enhetschefen/rektorn har också ökat i takt med att verksamheterna har vuxit. AME:s verksamhet går att utveckla och efter senaste utredningen gällande organisation och placering av AME, är förslaget att vi skall tillsätta en enhetschef för AME. Nuvarande enhetschef har idag en alldeles för hög arbetsbelastning, vilket gör att arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Detta har i sin tur inneburit att resultatenhetschefen blivit tvungen att ta delar av enhetens verksamhetsfrågor. Politiska målet, att halvera ungdomsarbetslösheten under nästa mandatperiod, ökar kravet på samverkan, både inom kommunen men även med Arbetsförmedlingen och inom vissa områden även med andra myndigheter. Resultatenhetschefens förslag till beslut - att arbetsmarknadsenheten utökas med en enhetschef - att Vuxenutbildningen och Integrationsenheten leds av en enhetschef - att ny ledningsorganisation träder i kraft tidigast att arbetsmarknadsenheten utökas med en enhetschef - att Vuxenutbildningen och Integrationsenheten leds av en enhetschef - att ny ledningsorganisation träder i kraft tidigast

27 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Dnr Bs Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) anför i motionen att det nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. Välfärdssektorn känner i likhet med andra arbetsgivare av bristen på ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar, kan söka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på kronor i månaden och rätten till en handledare.

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer