Mikael Gidhagen. Relationshantering i försäkringsmarknadsföring - fem företags erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Gidhagen. Relationshantering i försäkringsmarknadsföring - fem företags erfarenheter"

Transkript

1 Mikael Gidhagen Relationshantering i försäkringsmarknadsföring - fem företags erfarenheter FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Department of Business Studies Uppsala University

2 Förord Det projekt i vilket denna rapport utgör en del kallas Relationship Management in Insurance Marketing; Relationshantering i försäkringsmarknadsföring. Projektets fokus ligger vid försäkringsbolagens relationshantering och huvudsyftet är utveckla en empirisk och teoretisk förståelse för relationsmarknadsföringens funktioner, användbarhet och implikationer för arbetet gentemot försäkringskunderna, och då framför allt företagskunder. Två företagsstudier inom försäkringsprojektets ramar genomfördes 1998; dels en fältundersökning i form av icke-deltagande observation 1 på basis av intervjuer med anställda på ett av de större svenska försäkringsbolagen, i syfte att ge en orientering om försäkringsbolags kundsyn och agerande mot kund, och dels en intervjustudie av fem företags försäkringsrelationer i och kring Uppsala. Ingen liknande studie av företags försäkringsrelationer har gjorts tidigare, varför de båda studierna utfördes i explorativt 2 syfte, för att precisera projektets problemformulering och utarbeta variabler och en begreppsapparat inför huvudundersökningen. Det är den senare studien som avhandlas i denna rapport. Projektets resultat ska bidra till att fylla denna lucka i forskningen om försäkringsmarknadsföring och samtidigt erbjuda ett empiriskt grundmateriel för försäkringsleverantörernas analyser av strategier för existerande arbetsmetoder vad gäller relationshantering gentemot företagskunder. Huvudstudien kommer att utgöras av en kvalitativ fallstudie av ett antal försäkringsrelationer, ur företagskundens perspektiv. 1 Det vill säga att forskaren endast är åskådare och inte medlem av det sociala system som studeras (Hellevik,1984). 2 Det vill säga att utforska ett problem eller en situation i syfte att öka insikt och förståelse (Hellevik, 1984). 1

3 Inledning Under de senaste årtiondet har relationsmarknadsföring som begrepp blivit allt vanligare inom framför allt tjänstemarknadsföringen, som ett uttryck för marknadsföring som syftar till att etablera, bibehålla och affärsmässigt utveckla långvariga kundrelationer genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften (Grönroos, 1990). Ett flertal forskare har behandlat ämnet (bl.a. Grönroos, 1990 & 1996; Gummesson, 1997; Morgan & Hunt, 1994; Payne et al., 1995; Reichheld, 1996), men få har förutom i enstaka exempel (se t.ex. Reichheld, 1996) behandlat försäkringsbolagens kundrelationer. Försäkringstjänster ställer särskilda krav på marknadsföring, då finansiella tjänster i allmänhet och försäkringar i synnerhet kännetecknas av en hög grad av ogripbarhet. Detta kan göra att kunden har svårt att inse innebörd och omfattning av försäkringsprodukterna, och relationen mellan kund och försäkringsleverantör spelar en stor roll i uppbyggandet av ett ömsesidigt förtroende, vilket i sin tur är beroende på hur försäkringshandläggaren hanterar relationen. (Se Gidhagen, 1998; Gidhagen & Thunman, 1998.) Det har tidigare gjorts svenska studier av hur försäkringsbolagen mer och mer anpassar sin verksamhet till ett marknadsorienterat synsätt (se t.ex. Jaensson, 1997), medan studier av försäkringsrelationen mellan försäkringsleverantör och företagskund hittills saknats. (I rapporten kommer termen försäkringsleverantör att användas före försäkringsbolag i de generella resonemangen, eftersom alltfler typer av finansiella aktörer förmedlar försäkringstjänster; till exempel banker, försäkringsmäklare och branschorganisationer.) Här hittar vi initiala frågeställningar som till exempel vad som enligt kunderna ingår i en försäkringsrelation, vilka aktörer som interagerar, vilka aktiviteter som företas från respektive parts sida, hur dessa aktiviteter utförs, hur kunden uppfattar försäkringsleverantörens relationshantering, samt på vilket sätt relationen utvecklas. Studiens syfte och metod Syftet med denna studie är att utveckla variabler och/eller omständigheter som påverkar relationen mellan företag och försäkringsleverantör. Detta syfte ställer krav på en undersökningsmetod som på ett adekvat sätt kan beskriva relationen, och då individers uppfattningar, erfarenheter och värderingar antas ha stor betydelse, har undersökningen 2

4 genomförts i form av en kvalitativ fallstudie. Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning är inte bara att betrakta som kvantitativ forskning utan siffror, utan den står för andra uppfattningar om hur organisationer och däri ingående individer bör studeras. Det mest centrala i en kvalitativ undersökningsmetod, jämfört med en kvantitativ, är att fokus ligger på de studerade individernas perspektiv. Kvantitativ forskning hävdas vara präglad av positivism, där begränsningarna bygger på vad tidigare erfarenhet givit vid handen, medan fokus inom kvalitativ forskning snarare ligger på individers uppfattningar om och förståelse för hur deras sociala omgivning fungerar. I kvantitativ forskning är tolkningen av undersökningsresultatet nedtonat, vilket utmärks av att forskaren i förväg ställer upp sina parametrar enligt vad som han/hon anser vara av vikt och intresse för denne/-a snarare än för de studerade objekten. I kvalitativa undersökningar är det däremot studieobjekten snarare än forskaren som i första hand utgör källan till vad som är relevant och viktigt inom det undersökta området. Dessutom är betydelsen av studieobjektens kontext och miljö av större intresse för den kvalitativa forskaren. (Bryman, 1989) Den kvalitativa forskningen kan beskrivas som en undersökande process där insikterna om ett socialt fenomen gradvis byggs upp, delvis genom att jämföra, klassificera och katalogisera det som studeras. Forskningen ger upphov till en fortlöpande omfokusering och omformulering av undersökningens parametrar under arbetets gång, men det är ändå nödvändigt att utgå ifrån ett urval av studieobjekt gjort utifrån vissa ingångsföreställningar av det som ska studeras. Exempel på initiala urvalsparametrar för denna undersökning är miljöer/studieobjekt (företag), aktörer (personer med ansvar för företagets försäkringsfrågor), händelser (relationens upprinnelse, eventuella skador) samt sociala processer (relationens utseende). Kvalitativa urval är ofta snarare målinriktade än slumpmässiga, delvis på grund av att omfattningen av studerade objekt är begränsad. Samplingsaktiviteter, som strävar efter att finna likheter och olikheter i ett socialt sammanhang (försäkringsrelationen i detta fall), utförs progressivt och iterativt av forskaren. (Miles & Huberman, 1984) Urval För fallstudien valdes fem företag ut (se tabell 1), på grundval av att de skulle vara av olika storlek och med skilda typer av verksamhet, för att se likheter och/eller skillnader i 3

5 försäkringsrelationerna mellan dessa företag. Företagen ligger samtliga i eller i närheten av Uppsala och de var sålunda lätt tillgängliga för undersökningen. Urvalet gjordes i syfte att utveckla en begreppsapparat för det sociala fenomenet relationen mellan försäkringsleverantör och kundföretag. Intervjuerna, utförda på plats på respektive företag (980529; ; ; ; ), varade cirka en timme, under vilken respondenterna ombads beskriva företagets försäkringsrelation. En intervjuguide baserad på ingångsföreställningar om en försäkringsrelation (se bilaga 1) användes som en ram för intervjuerna. Emellertid förändrades denna ram under intervjuperioden; den naturliga strukturen i samtalen med respondenterna blev i stället variabler kopplade till beskrivningar av Företaget, Försäkringsegenskaper och Försäkringsrelationen. Företag Bransch Antal anställda Omsättning Premiestorlek (i kr & % av oms.) Boklådan AB Bokhandel 3 1,6 mkr 4 tkr /0,25% Revidax AB Revision, rådgivning 11 7,5 mkr 7 tkr/0,1% Datadex AB Datakomponentkonstruktion mkr 28 tkr/0,14% Papermach AB Tillverknings-industri mkr 200 tkr/0.27% Paperpulp AB Skog/pappers-industri mkr tkr/0,51% Tabell 1: Fallföretagen Som framgår av tabellen ovan spände företagen över en stor vidd i förhållande till de variabler som ursprungligen antogs påverka försäkringsrelationens utseende; fallföretagens branschtillhörighet, antal anställda, omsättning och premieomfattning. De fyra förstnämnda av dessa variabler har i rapporten strukturerats under rubriken Företaget, och den sista diskuteras under Försäkringsegenskaper; där också respektive företags försäkringstyper och försäkringsomfattning. Som huvuddel av varje fallbeskrivning presenteras Försäkringsrelationen, där relationens uppkomst, längd och utseende avhandlas. Person- och kundföretagsnamn nämnda i rapportern har anonymiserats efter önskemål från en av respondenterna. 4

6 Boklådan AB Företaget Boklådan, som startades 1995, är en bokhandel som specialiserat sig på importerad engelskspråkig litteratur. De bedriver verksamheten dels i butik och dels via företagets hemsida på Internet. Företaget ägs av grundarna Lars och Stefan, som också delar på VD-posten. I dagsläget har de en anställd, och omsättningen 1998 är beräknad till 1,6 mkr. De hyr sin affärslokal i ett kulturmärkt hus vid en innergård. Företagets mest värdefulla tillgång är lagerdatabasen, av vilken det görs en back-up varje dag. Försäkringsegenskaper Företaget har för verksamheten löst en standardförsäkring, som täcker egendom/fastighet (omfattar främst lager), maskiner/inventarier (främst datorer), avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd (gentemot till exempel kund i butiken). Butiksförsäkringen kostar företaget cirka 4000 kronor per år i premier. Stefan och Lars har också tecknat livförsäkring i företaget, framför allt en kompanjonsförsäkring, via Holmia/SPP. Försäkringsrelationen Stefan, som intervjuades, är den som har den mesta kontakten med försäkringsbolaget, som för verksamheten är Wasa/Länsförsäkringar. När Boklådan startades insåg grundarna att företaget behövde en försäkring, och Stefan började ringa runt till olika bolag. Anledningen till att det blev just Wasa var att den säljare som svarade där visade intresse för företaget redan från början, och sedan dess har de haft samma kontaktperson hos Wasa. Dessutom låg detta bolag bra till rent prismässigt, vilket också spelade in men det var just intresset från säljarens sida som avgjorde val av försäkringsbolag. Wasas kontaktperson kom ut till bokhandeln för ett första sammanträffande, och rekommenderade då bland annat vilken typ av lås som borde finnas. Sedan dess har han besökt företaget efter att det förnyade kontraktet skickats ut varje år, för att kontrollera hur det går för bokhandeln och om något behöver ändras i villkoren. Enligt Stefan har detta fungerat utmärkt, speciellt då det lätt blir så att försäkringsbolagets utskick hamnar i en hög på skrivbordet, för att småningom glömmas bort. Kontaktpersonen brukar titta in då och då även under resten av året, för att kolla läget. 5

7 Företagets delägare har under det senaste året tecknat livförsäkring/kompanjonförsäkring i Holmia/SPP. I det fallet ringde en livförsäkringssäljare hem till Stefan, som tillsammans med Lars då nyligen hade kommit överens om att det vore dags att titta på något dylikt. Säljaren kom ut till butiken och avtal skrevs. Stefan känner förtroende även för denna kontaktperson, som han har kontaktat ett flertal gånger sedan teckningen för att få ytterligare information. Holmias kontaktperson har verkligen tagit sig tid när det behövts; till exempel är Stefan egentligen inte intresserad av hur livförsäkringen slår skattemässigt, men det är bra att ha någon som sköter det. Det viktigaste i en försäkringsrelation är enligt Stefan personlig kontakt och att kontaktpersonen på försäkringsbolaget vet vem kunden är, utan att tvingas uppge sitt kundnummer varje gång. Kontaktpersonen ska visa ett intresse för kunden och dennes verksamhet, och relationen ska präglas av förtroende. Bokhandeln har ännu inte drabbats av någon skada, som trots allt är det tillfälle där en försäkringsrelation ställs på sin spets, men Stefan hyser förtroende för att en dylik händelse skulle hanteras bra av försäkringsbolaget. Bokförsäljningen via Internet innebär lite ändrade förutsättningar, men försäkringsmässigt rör detta troligen bara eventuellt utökade lagervolymer. Revidax AB Företaget Revidax, en revisionsbyrå, har 11 anställda, varav 4 revisorer (2 auktoriserade, 2 godkända). Verksamheten är framför allt revision, bokslut-/årsredovisningsservice och rådgivning, dock ej löpande redovisningsservice. Omsättning är cirka 7-8 mkr/år. Anders, som intervjuades, är den förutom kontorschefen som är auktoriserad revisor. Förutom inventarier och datorer, ligger värdet hos en revisionsbyrå i pågående tjänster, vilket gör försäkringssituationen annorlunda jämfört med ett tillverkande företag. Dokumentering av utförda granskningar arkiveras visserligen, men dessa förvaras utanför företaget. Försäkringsegenskaper 6

8 Den stora försäkringsposten för en revisionsbyrå är ansvarsförsäkringen för förmögenhetsskada. Denna tecknar företaget kollektivt för sina anställda revisorer via ett avtal som branschorganisationen FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) har med Skandia, men kontakterna sker direkt med Skandia. Byrån har tidigare haft också sin företagsförsäkring (kontorsförsäkring) hos Skandia, där inventarier och kontorsmateriel försäkrades, men sedan hösten 1998 anlitas brittiska Commercial Union, även där tack vare förmånliga avtal via FAR. Revidax betalar årligen 7000 kronor i premier. Liv- och pensionsförsäkringar för de anställda är tecknade hos Trygg-Hansa. Försäkringsrelationen Kontakten med försäkringsbolagen sker, i förekommande fall, via kontorschefen eller Anders. Normalt sett inskränker sig kontaktfrekvensen till en gång per år, i samband med revidering av försäkringen. De flesta små revisionsbyråer tecknar sina försäkringar via FAR, då de oftast har goda relationer till sin branschorganisation och känner sig trygga med de erbjudanden som går via FAR. I revisionsarbetet ingår att kontrollera kundernas försäkringsavtal överensstämmer med marknadsvärdet, vilket innebär att en revisor har alla förutsättningar att vara väl insatt i sin egen försäkringssituation. Revidax gör själva varje år, i samband med premieinbetalning, en kontroll av inventariernas marknadsvärde och jämför detta med försäkringsbrevet. Anders tror att det är lätt att företag bortser från företagsförsäkringen när försäkringsfrågor diskuteras; det är just nu mer inne att se till att en förmånlig liv/pensionslösning finns för de anställda. Antydningar finns till att det går slentrian i (företags)försäkringsrelationen, och att premien betalas in av gammal vana, utan att kunden egentligen är insatt i villkoren. Under våren 1998 blev företaget utsatt för ett inbrott. En ny server hade precis installerats, larm hade beställts men ännu inte levererats, och i förstone trodde de anställda att det följaktligen var ett beställningsjobb. Lyckligtvis hade inte förövarna tillgång till denna information; servern lämnades orörd och stöldgodset utgjordes bara av en bärbar (trasig) dator, privata CD-skivor och andra småsaker. Dessutom hade misslyckade försök gjorts att bryta sig in i ett kassaskåp. Totalt uppgick skadevärdet till ca kronor. Polisen och Skandia kontaktades i vederbörlig ordning, brottsplatsen fotograferades och skadeanmälan gjordes. Där gick emellertid förhandlingarna med Skandia i stå; försäkringsbolaget begärde 7

9 kontinuerligt in kompletterande uppgifter från företaget, och den allmänna uppfattningen var att Skandia misstrodde sin kunds ärlighet i rapporteringen, så länge de inte överbevisades om motsatsen. I detta fall sköttes kontakten dåligt från försäkringsbolagets sida, och ärendet har ännu inte fått någon lösning. Enligt Anders påverkade dock inte denna incident B i sitt beslut att byta försäkringsbolag för kontorsförsäkringen. Datadex AB Företaget Datadex är ett utvecklings- och designföretag inom datateknikbranschen, med specialistkunskaper inom området integrerade datorlösningar. Det har funnits sedan 1989 och har idag 12 anställda och en beräknad omsättning på 20 mkr för 1998 (1997 var siffran 9 mkr). Företaget kan sägas vara en konstruktions- och ingenjörsbyrå, där man framför allt konstruerar och ritar datorlösningar till kunder, men Datadex har även patent på egna produkter. Dessa produkter används bland annat i militära kommunikationssystem, mobila datorer, satellitnavigeringsutrustning för fordon och flygplan, industriella kontrollsystem och medicinsk utrustning. Företaget erbjuder lösningar både i hård- och mjukvara, samt produktutvecklingssupport inom områden där kunderna ställer höga krav. 80% av Datadex kunder är stora svenska företag, resten är småföretag i framför allt Europa. Det handlar om outsourcing till den lilla teknikexperten. Företaget har ingen egen tillverkning och bara ett begränsat lager för produkter. Den tillverkare (av de produkter som Datadex konstruerar) som företaget huvudsakligen anlitar ansvarar för produkten tills dess fakturan är betald. Försäkringsegenskaper Företagslokalen är säkrad med larmsystem av mycket sofistikerat slag, godkänt av försvarets säkerhetstjänst - ett krav då Försvarsmakten är kund. Företagsförsäkringen är heltäckande, med bland annat arkivförsäkring (dyrbara originalritningar finns framför allt i digital form), konsultansvarsförsäkring, produktansvar, avbrottsförsäkring (täcker personal- och lokalskador), vitesförsäkring, patenträttslig försäkring och tjänstereseförsäkring. Företaget har även tecknat tilläggsförsäkringar för EU-relaterade händelser (rättshjälp i EU-domstolen rörande immaterialrätt). Företagsförsäkringen har en tillväxtmån, där vissa poster kan höjas vid 8

10 exempelvis inventarieköp. En extra maskinförsäkring är också avtalad, då ordinarie försäkring inte omfattar datorer med över 2 MB internminne. (Detta var en nödvändig åtgärd med tanke på följderna av utspillt kaffe med socker.) Företagets försäkringspremier uppgår till cirka kronor per år, och försäkringen löper i ett år med automatisk förlängning. Eftersom företaget till större delen har stora och trygga svenska företag och institutioner som kunder, finns det i dagsläget inget behov av någon kreditförsäkring. Företaget har för sina anställda avtalad pensionsförsäkring hos SPP, ett val av försäkringsbolag som emellertid inte gjorts i samråd med företagets ekonomichef (som intervjuades), utan genom av en annan anställds personliga kontakter. Försäkringsrelationen Ekonomichefen Maria är som sådan ansvarig för företagsförsäkringen, även om VD:n fattar det formella beslutet om upphandling efter föredragning av ekonomichefen. Då Maria tillträdde sin tjänst, hade Datadex tidigare småföretagarförsäkring hos Länsförsäkringar för länge sedan blivit otillräcklig, och behovet av en ny upphandling var akut. Maria började begära in offerter, och kom fram till att Trygg-Hansa kunde erbjuda det bästa alternativet i förhållande till prisbilden. Emellertid togs upphandlingen sedermera över av företagets VD, som lät en försäkringsmäklare företa motsvarande jobb. Denne kom dock efterhand fram till samma resultat och en försäkring från Trygg-Hansa, genom branschorganisationen SINF, blev det mest förmånliga alternativet. Vid det här laget hade cirka ett halvår förlöpt, och Maria fick återigen ansvaret för upphandlingen. Hon kontaktade de tre bolag som återstod, Trygg-Hansa, Wasa och Länsförsäkringar, och begärde ytterligare information. Fyra utländska försäkringsbolag hade varit med i mäklarens anbudssammanställning (Chubb, Cox, Allianz och UAP), men då dessa ännu inte ansågs vara väl förtrogna med den svenska marknaden och då det dessutom inte är säkert hur länge de kommer att vara aktiva i Sverige (alltför kortsiktigt perspektiv), så försvann dessa i gallringen. Säljarna på Länsförsäkringar hade uppenbarligen inte varit tillräckligt intresserade av att vid tidigare upphandlingar uppdatera sitt åtagande hos den allt mer expanderande kunden; de fick in premier för en försäkring som inte gav tillräcklig täckning, och tjänade ju ändå en slant.... Därför åkte också detta bolag ut i slutförhandlingen. Kvar blev Wasa och Trygg-Hansa (TH), där valet slutligen föll på Trygg-Hansa, tack vare det 9

11 förtroende Maria kände för TH:s kontaktperson, och en period av pappersskyfflande mellan Maria och denne vidtog. Upphandlingen var klar i mars -98. Företagets upphandling av försäkring är så viktig att det inte finns utrymme för tjafsande. Maria ser upphandlingsförfarandet som en cost/benefit-situation, där försäkringens kostnad alltid måste ställas i relation till den tid som åtgår för förhandlande om försäkringen. Avgörande vid upphandlingen var vad som fås för pengarna, alltså rent ekonomiska aspekter, men relationen spelar också in. Alltså är kontaktpersonens roll viktig, eftersom relationen byggs upp genom personlig kontakt. Det är mycket viktigt att handläggaren på försäkringsbolaget är någon som man kan ha en relation till, med tanke på hur informationen studsar mellan företag och försäkringsbolag. Datadex handläggare sitter på TH:s företagsdivision i Stockholm. Det geografiska avståndet utgör dock inte något problem. Försäkringsbolag och banker är samma skrot och korn, men de är rysligt professionella; var professionell tillbaka och något slags ömsesidig respekt byggs upp. Man kan ha respekt för försäkringshandläggaren som yrkesman, men man behöver för den sakens skull inte tycka om honom. Professionalism och personlighet (artighet, yrkesmässighet) är goda grogrunder för en god relation. Maria har hittills mestadels kontaktat handläggaren på TH via fax och telefon, men de har också träffats personligen en gång då handläggaren inspekterade företagslokalerna. Maria anser att det inte finns någon anledning att träffas oftare ( låg kontaktfrekvens är ett uttryck för hög grad av professionalism ). En äldre handläggare med längre erfarenhet i branschen inger självfallet mer förtroende än en hungrig valp. Det finns dock alltid en av naturen institutionaliserad skepsis och misstänksamhet gentemot försäkringsbolag, påverkad av personliga erfarenheter. Yrkesrelationen ska uppfyllas av handläggarens professionalism, men en god relation behöver inte för den sakens skull vara avhängigt ett hundraprocentigt förtroende för försäkringsrepresentanten; trots allt är det om Maria uttryckte det: de skor sig ju på vår bekostnad. Handläggaren, och genom denne försäkringsbolaget, skall finnas till hands då kunden behöver 10

12 det, kunna tänka långsiktigt, vara kunnig om marknaden och framför allt visa en vilja att behålla just den aktuella kunden. Eftersom relationen mellan Datadex och Trygg-Hansa hittills fungerat så bra, anser Maria att det skulle krävas mycket av försäkringsbolaget, i form av till exempel svinaktigt agerande eller avslöjande av för bolaget graverande uppgifter, för att företaget skulle bryta den inarbetade relationen. Maria tycker att hon är så informerad som hon behöver vara om försäkringen, och hon anser sig ha kontroll över vad som inte täcks in, vad gäller till exempel snabb läkarvård, postförsändelser och immateriellrättsskydd i USA. Inom företaget är det emellertid så att Maria i princip är den enda som överhuvudtaget bryr sig om försäkringsvillkoren, då det existerar ett informationsglapp i och med att ingen annan intresserar sig i det förrän det är för sent. Papermach AB Företaget Papermach är ett företag som tillverkar maskindelar för pappersindustrin. Företaget har funnits sedan 1920-talet och ingår idag i en stor tysk industrikoncern. Papermach har 90 årsanställda och omsätter 75 mkr. Cirka 40-50% av produktionen går på export, där Tyskland, Norge och England utgör de största avsättningsmarknaderna. Försäkringsegenskaper Företaget tecknar en företagsförsäkring av standardutförande, som täcker egendom, maskiner/inventarier, ansvar, avbrott och rättsskydd. Därutöver har de ett specialavtal som ger skydd även vid skada på utrustning i samband med teknikers resor i tjänsten. Transport- och reseförsäkringarna ligger på separata bolag, och omfattar skydd för tjänsteresor och leasingbilar som utnyttjas av företagets tekniker. Totalt uppgår Papermachs försäkringspremier till cirka kronor per år. Därutöver tillkommer liv/pensionsförsäkringar för de anställda. Försäkringsrelationen Arne är ekonomichef och ansvarig för företagets samtliga försäkringsrelationer. Sedan fem år tillbaka anlitar Papermach en försäkringsmäklare. Arne tycker att mäklaren för honom är som en förlängd arm, en extra resurs som är bra att ha då det är svårt att hinna med alla åtaganden. 11

13 Den enda gången Arne har direktkontakt med försäkringsbolaget är i samband med genomgångar och vid skadeförebyggande träffar. Försäkringsbolagets representanter har bara varit ute på företaget två gånger; dels tillsammans med mäklaren innan uppköpsbeslut fattades, och dels en gång med mäklaren och dennes skadeingenjör. Tidigare har företaget anlitat Skandia, och sedan skiftat till Trygg-Hansa, men nu är det Länsförsäkringar som står som försäkringsleverantör. I snitt har Arne kontakt en gång i månaden med försäkringsmäklaren, anställd på Max Mathiessen i Stockholm, men i samband med upphandling blir kontaktfrekvensen tätare. Dessutom medverkar mäklaren vid till exempel marknadskonferenser och informationstillfällen. Relationen tog sin början i att mäklaren tog kontakt med Papermach och Arne och helt enkelt sålde in sig själv. Mäklaren var kunnig, visade intresse och var pådrivande, vilket medförde ett förtroendeingivande intryck. Med det stora och välrenommerade mäklarföretaget Max Mathiessen i ryggen, kan mäklaren också få fram specialistkunskaper vid behov, något som ytterligare stärker förtroendet. Arne hyser ett stort förtroende för mäklaren; han är bra; ger snabba svar och är rak i sin relation till företaget, han har alltid räknat helt OK på premierna. Det är dock viktigt att inte helt vara i händerna på mäklaren, och Arne anser sig ha en 90- procentig kontroll över försäkringsomfattningen. Arne ser det som en klar fördel att ha med mäklaren i diskussionerna med försäkringsbolaget i samband med upphandling, där han tror att detta förhållande spelat in i de fall där företaget lyckats driva igenom specialvillkor i försäkringsavtalet. Mäklaren informerar också Papermach om nyheter som berör företaget och dess försäkringssituation. Under normala förhållanden är det Arne som tar initiativet till de flesta kontakterna med försäkringsmäklaren, men i samband med upphandling tar mäklaren över initiativet. Vid upphandlingen, normalt vart tredje år, gör företaget med hjälp av mäklaren 5-6 offertförfrågningar. Därefter sorteras tre huvudkonkurrenter ut, och beslutsdiskussion vidtar innan företaget fattar sitt beslut. De flesta försäkringsbolag som inte levererar till Papermach i dagsläget vet att företaget går via mäklare, och bryr sig därmed inte om att kontakta företaget direkt. Dock visade försäkringsbolagen till en början en viss irritation över Papermachs mäklarrelation. Länsförsäkringar kunde erbjuda premievillkor som till 95% täckte in grundbehovet, och dessutom visade de flexibilitet och anpassade villkoren till att täcka in den tidigare nämnda 12

14 utrustningen under tjänsteresor. Premienivån var annars likvärdig mellan de tre finalisterna. Variabler som spelar in vid val av försäkringsgivare är, förutom premienivån, personella resurser i närheten (viktigt dels för skadeförebyggande träffar och om skada skulle uppkomma ett utländskt bolag föll på detta i ett sent skede) och anpassningsvillighet av villkoren. Vikten vid respektive variabel vill Arne uppskatta till 60% för premienivå, 20% för tillgängligheten och 20% för villkoren. De viktigaste ingredienserna i en försäkringsrelation är kunnighet i försäkringslösningen; mäklaren ska ha en hyfsat lång erfarenhet och även kunna övriga kundkategorier; tillgänglighet, till exempel att en mäklarassistent ska kunna ge svar även då mäklaren tillfälligt är oanträffbar; samt förtroende, vilket byggs upp efter hand. Papermachs mäklare är pådrivande även mot sin kund; han ser till att denne även fullgör sin del i åtagandet, vilket är ett utslag av detta förtroende. Relationen till mäklaren är så god att företaget har följt med denne när vid byte av arbetsgivare, något som för övrigt också är fallet på pensionssidan. Det finns dock skillnader i dessa relationer; de ger båda utrymme för kvalificerade diskussioner, men generellt sett är mäklarna mer okunniga på livsidan. Arne träffar företagets livmäklare en gång i kvartalet, om det inte uppstått akutärenden rörande till exempel skatteregler. Papermach har varit förskonat från skador, och Arne kunde inte påminna sig att något försäkringsärende inträffat på saksidan. Brand utgör den största skaderisken (omfattas av avbrotts-, egendoms- och ansvarsförsäkringen). Lagervärdet ligger på cirka 6 mkr (saluvärdet är det dubbla), men det är avbrottet som utgör den största värdeförlusten, i och med att produkterna beställs mot kunders avrop. Sålunda kan färdiga varor ligga i lager under en längre tid. Den största olyckrisken för anställda utgörs emellertid av bilkörning i tjänsten. Företaget har även varit förskonade från stölder, troligen tack vare att det där bedrivs verksamhet dygnet runt, varje dag i veckan. 13

15 Paperpulp AB Företaget Paperpulp är en av de större svenska skogsindustriföretagen, med totalt anställda (varav i Sverige) och en omsättning 1997 på 4,9 miljarder kronor. Företaget ingår sedan talet i en stor svensk industrikoncern. Företagets verksamhetsområden är skog, trävaror, industri (huvudverksamhet; innefattar tillverkning av kartong, säck- och kraftpapper, samt fluffmassa), förpackningar och egna transport- och kraftverksbolag. Paperpulp har anläggningar i Sverige, Danmark, Tyskland, England, Jugoslavien, Kroatien och Italien, samt försäljningsbolag i Wiesbaden, London, Paris och Milano. Peter har som ekonomichef ansvaret för företagets försäkringsfrågor vad gäller sak- och ansvarsförsäkringar, och riskhantering upptar ca 10% av hans tjänst. Däremot handhar personalavdelningen företag Paperpulps personförsäkringar (liv/olycksfall & pension etc.). Paperpulp anlitar försäkringsbolaget Atlantica för sakförsäkringar. Försäkringsegenskaper Paperpulp har ett eget captivebolag, som återförsäkrar för företaget, och det är detta bolag som i första hand sköter premiediskussionen med Atlantica, men Peter är den som har huvudansvaret. Upphandlingen av återförsäkringar sker emellertid i Atlanticas regi. Förutom egendom, avbrott och ansvarsförsäkringar tecknar Paperpulp tilläggsförsäkringar avseende att täcka oljeskada, förmögenhetsbrott, rättsskydd vid miljöbrott, kreditförluster, tjänsteresor och transporter. De två sistnämnda försäkringstyperna administreras emellertid av avdelningen för marknad/logistik, även om Peter bär huvudansvaret. Den mest omfattande delen i försäkringsavtalet är den avbrottsförsäkring som företaget tecknar, vilken innebär en karensperiod på 7 dagar och 18 månaders ansvarstid (där företaget har möjlighet att komma i kapp förlorad produktion). Det är denna försäkring som i praktiken avgör premiens storlek, som uppgår till cirka 25 msek. Det finns idag planer på att eventuellt minska ansvarstiden, vilket skulle kunna resultera i en lägre premie. 14

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Försäkringsbranschen ett nödvändigt ont? Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Katja Ericson, Turismprogrammet Niklas Larsson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Olle Duhlin Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Strategisk kundrelationshantering inom IT-konsultbranschen en fallstudie

Strategisk kundrelationshantering inom IT-konsultbranschen en fallstudie Institutionen för Informatik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet IA7400 Magisteruppsats 20 p. Vårterminen 2000 Strategisk kundrelationshantering inom IT-konsultbranschen en fallstudie Författare:

Läs mer

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Institutionen för företagsekonomi Rose-Marie Gustavsson Anna Nyström Linda Åhlin Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Crime in accountancy - A study of its

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbnor Avollaj Revisorns skadeståndsansvar inför förändring En studie utifrån revisorns perspektiv Auditor s liability facing change A study based on the auditor

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank.

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. lee Magisteruppsats Kurs FEKP01 HT 2009 Nr 14033 Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. Författare John Jönsson Karin Tingne Handledare Per-Hugo Skärvad Sammanfattning

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer