Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap"

Transkript

1 Regional medicinsk riktlinje Epitelial Ovarialcancer/Äggstockscancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören giltigt till Utarbetad av vårdprocessgruppen för ovarialcancer Huvudbudskap Det regionala vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer har utarbetats i samarbete med Regional Cancer Centrum Väst och är en anpassning till de lokala förhållandena i Västra sjukvårdsregionen (VGR och Halland) och baseras på det första nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer från 2012 som utgör bakgrundsoch referensmaterial (länk: Nationellt VP epitelial ovarialcancer). Vårdprogrammet skall vara ett arbetsredskap för gynekologer, gynonkologer, sjuksköterskor, patologer och radiologer och det är arbetsgruppens målsättning att vårdprogrammet skall revideras och uppdateras årligen. Epitelial ovarialcancer (äggstockscancer) är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet i västvärlden vilket bland annat reflekterar svårigheter att detektera sjukdomen i tidigt stadium. Ovarialcancer definieras som malign tumör i vävnaderna i äggstocken och majoriteten är epitelial cancer. Icke invasiva tumörer, så kallade borderline tumörer uppträder också i äggstocken och har epitelialt ursprung med histologi som vid ovarialcancer men är lågmaligna. Icke epitelial ovarialcancer utgår från äggcellerna eller stödjevävnaderna i äggstocken och utgör cirka 10 % av primära maligna tumörer i ovariet. Primär peritoneal cancer (cancer i bukhinnan) har likartad histologi som viss typ ovarialcancer och handläggs och behandlas på ett likartat sätt som ovarialcancer liksom tubarcancer. Denna medicinska riktlinje handhar behandlingen av epitelial ovarialcancer samt borderline tumörer. Ovarialcancer är den nionde vanligaste cancersjukdomen hos svenska kvinnor och varje år insjuknar c:a 750 kvinnor i denna cancerform och ytterligare c:a 200 med den lågmaligna borderline ovarialtumören. Enligt Cancer Incidence 2011 så utgör ovarialcancer 2.4% av all kvinnlig cancer, den kumulativa risken att få ovarialcancer upp t.o.m. 74 år är 0.9%. De sista 20 åren har det varit en avtagande trend på 2.1% per år och den åldersstandardiserade incidensen år 2011 var 13.1 per kvinnor. Sammanfattningsvis är primärkirurgi att rekommendera vid behandling av ovarialcancer, oavsett stadium, och majoriteten behandlas med postoperativ adjuvant kemoterapi. Enligt de nya nationella riktlinjerna rekommenderas selekterade kvinnor med tidig ovarialcancer att genomgå en paraaortal och pelvin lymfkörtelutrymning i tillägg till tidigare givna operation för att optimera stadieindelningen och därmed ha möjligheten att avstå eller rekommendera adjuvant kemoterapi beroende på körtelstatus och till följd därav förbättra prognosen. Denna andra operation kan med fördel göras med minimalinvasiv kirurgisk teknik med hjälp av robotassisterad laparoskopi om robotutrymme ges och i annat fall utförs den via öppen kirurgisk teknik på grund av operationens svårighetsgrad som idag inte är möjlig att utföra via konventionell laparoskopisk teknik. Vid avancerad ovarialcancer är målsättningen vid primärkirurgi, som tidigare beskrivet i regionalt vårdprogram från 2011, att operera bort så mycket tumör som möjligt. Kvinnor med avancerad ovarialcancer som bedömes klara extensiv kirurgi rekommenderas, såsom tidigare, att remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för primärkirurgi. Multidisciplinära konferenser har adderats och kvinnor som fått diagnosen ovarialcancer stadium I vid en första operation samt utvalda fall av avancerad ovarialcancer bör genomgå multidisciplinär terapikonferens (MDK) på SU för att bedöma och besluta den fortsatta optimala handläggningen. Den adjuvanta medicinska behandlingen och den strama ledtidsuppföljningen är väsentligen oförändrade från det tidigare regionala vårdprogrammet. Det finns en nytillkommen adjuvant behandling med angiogeneshämmare som är rekommenderad på utvalda fall av avancerad, icke radikal opererad epitelial ovarialcancer och ordnat införande är ansökt och godkänt för VGR under Neoadjuvant kemoterapi med fördröjd primärkirurgi kan föreslås till utvalda kvinnor med avancerad ovarialcancer efter genomgång vid MDK. Västra sjukvårdsregionens regionala medicinska riktlinje för epitelial ovarialcancer föreslår sammanfattningsvis tre förändringar från föregående regionala vårdprogram, enligt det nya nationella vårdprogrammet, för de kvinnor som drabbas av ovarialcancer i Västra Götalandsregionen. Förändringarna är utökad kirurgi med lymfkörtelutrymning på ett fåtal kvinnor med tidigt stadium, införande av MDK och i utvalda fall av avancerad ovarialcancer addering av angiogeneshämmare postoperativt (godkänt ordnat införande). Uppföljning av ledtider, kirurgisk och medicinsk behandling och eventuella återfall kommer att följas med hjälp av det Svenska Gynonkologiska kvalitetsregistret i INCA. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(11)

2 Utredning Screening/Tidig diagnostik Det finns idag inte tillräcklig evidens att införa allmän screening för ovarialcancer bland befolkningen. Etiologi Ovarialcancer är en heterogen grupp bestående av olika celltyper. Etiologin är multifaktoriell och ofullständigt kartlagd. Riskfaktorer Riskfaktorer för att drabbas av ovarialcancer är; ökad ålder genetiska mutationer (såsom BRCA1 och 2) (länk: Riktlinjer hereditär bröst och äggstockscancer) få förlossningar endometrios lång fertil period infertilitet/fertilitetsbehandling HRT och då framför allt om enbart östrogen givits Minskad risk P-piller paritet amning sterilisering/tubarligation. P-pilleranvändande under 15 år ger halverad risk för ovarialcancer jämfört med kvinnor som aldrig använt p-piller. Användande av p-piller minskar även risken för ovarialcancer hos BRCA1- och BRCA2- mutationer. Ärftlig ovarialcancer Anamnes avseende cancerhereditet bör tas på alla patienter som insjuknat i ovarialcancer. Vid misstanke om ärftlig ovarialcancer bör patienten uppmanas kontakta eller erbjudas remiss till cancergenetisk mottagning för utredning. Faktorer talande för ärftlig ovarialcancer, är fall av ovarialcancer vid låg ålder (< 40 år), flera fall av ovarialcancer i familjen, fall av bröstcancer vid låg ålder (< 40 år), bilateral bröstcancer, bröst- och ovarialcancer hos samma individ, fall av manlig bröstcancer och flera fall av kolon- eller endometriecancer. P-piller kan erbjudas mutationsbärare. Profylaktisk SOE bör erbjudas till mutationsbärare efter avslutat barnafödande eller vid cirka 40 års ålder. Vid profylaktisk SOE anges detta på PAD-remiss och det är viktigt med noggrann histologi av tubor. Hormone Replacement Therapy (HRT) kan erbjudas postoperativt (länk: Riktlinjer hereditär bröst och äggstockscancer). Symtom och spridningsvägar Sjukdomen diagnostiseras ofta i ett avancerat stadium och symtomen är ospecifika och vanligt förekommande i befolkningen. Symtom kan vara; utspänd buk, aptitlöshet, buk/bäckensmärta, viktnedgång, uttalad trötthet, ändrade avföringsvanor, urinträngningar, olaga eller postmenopausal blödningar och nydiagnostiserad trombos. Spridningsvägar är främst längs peritoneala ytor och till pleura. Bildning av ascites och pleuravätska är vanligt förekommande. Lymfatisk spridning till körtlar i bäckenet eller paraaortalt förekommer. Fjärrmetastaser och spridning till lever/lungor förekommer i sent skede. Subileus/ileussymptom är vanligt förekommande men sjukdomen invaderar sällan tarmlumen. Vid normal gynekologisk undersökning och normalt CA 125 värde bör kvinnan uppmanas söka igen för ny bedömning vid tilltagande symptom. Ett ökat antal undersökningar kan leda till tidigare diagnos och bättre prognos vilket väger upp för oro hos kvinnorna. Diagnostik och utredning Diagnostik vid adnexexpansivitet, se bilaga 1. Vid klinisk misstanke om ovarialcancer bör följande utföras eller övervägas: Anamnes inklusive hereditet Status: gyn, PR, bröst, buk, lymfkörtlar. Vid förstorade lymfkörtlar bör finspetscytologi utföras för stadieindelning. Tumörmarkörer: CA 125. Vid differentialdiagnostik överväg CEA och CA Vid tarmsymtom och/eller CA 125/CEA-kvot < 25 överväg gastroenteral utredning; endoskopi/dt kolografi. För kvinnor <40år överväg kompletterande provtagning med AFP, beta-hcg Gynekologiskt ultraljud berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(11)

3 DT thorax och buk MRT kan vara alternativ vid kontraindikation för kontrastförstärkt DT och som komplement vid avancerad bäckenexpansivitet Pleurocentes och laparocentes med cytologi vid pleuravätska respektive ascites Histologisk diagnos eftersträvas om neoadjuvant kemoterapi ska erbjudas. Cytologisk diagnos bör föreligga om histologi ej kan erhållas. Multidisciplinär konferens (MDK) bör övervägas när den fortsatta handläggningen inte är fullt klar. Remiss ställs till KK SU/SS för MDK och beslut om vidare handläggning. Stadieindelning Den viktigaste prognostiska faktorn är sjukdomens utbredning. Stadieindelningen är kirurgisk och histologisk verifikation av diagnosen skall föreligga. FIGO stadieindelning för ovarial-, tubar- och primär peritonealcancer Stadium I Tumören är begränsad till ovarium/ovarier eller tuba/tubor IA Tumören är begränsad till ena ovariet med intakt kapsel eller en tuba. Ingen tumörväxt på ovariets eller tubans yta. Inga maligna celler i ascites eller buksköljvätska. IB IC Tumören är begränsad till båda ovarierna med intakta kapslar eller båda tuborna. Ingen tumörväxt på ovariernas eller tubornas ytor. Inga maligna celler i ascites eller buksköljvätska. Tumören begränsad till ena eller båda ovarier eller tubor, med någondera av följande: IC1 Tumörruptur under operationen IC2 Kapselruptur innan kirurgi eller tumörväxt på ovarial eller tubarytan IC3 Maligna celler i ascites eller buksköljvätska Stadium II Tumören engagerar ena eller båda ovarierna eller tuborna med utbredning i bäckenet (nedom linea terminalis) eller primär peritonealcancer IIA Tumörutbredning till och/eller implantationer på uterus och/eller tubor och/eller ovarier IIB Tumörutbredning till andra pelvina intraperitoneala vävnader Stadium III Tumören engagerar ena eller båda ovarierna eller tuborna eller är en primär peritonealcancer, med cytologiskt eller histologiskt verifierad spridning till peritoneum utanför bäckenet och/eller metastasering till retroperitoneala lymfkörtlar IIIA1 Enbart cytologiskt eller histologiskt verifierade retroperitoneala lymfkörtelmetastaser IIIA1 (i) Alla metastaser 10 mm i största omfång IIIA1(ii) Någon metastas >10 mm i största omfång IIIA2 Mikroskopiska extrapelvina (ovanför linea terminalis) peritoneala tumörmanifestationer med eller utan retroperitoneala lymfkörtelmetastaser IIIB IIIC Makroskopiska peritoneala extrapelvina (ovanför linea terminalis) metastaser 2 cm i största omfång, med eller utan retroperitoneala lymfkörtelmetastaser Makroskopiska peritoneala extrapelvina (ovanför linea terminalis) metastaser >2 cm i största omfång, med eller utan retroperitoneala lymfkörtelmetastaser. Inkluderar tumörengagemang av lever och mjältkapslar utan parenkymengagemang av något av dessa organ. Stadium IV Fjärrmetastaser exkluderande peritonealmetastaser. IVA Pleuravätska med cytologiskt verifierade maligna celler IVB Parenkymmetastaser och/eller metastaser till organ utanför bukhålan (inkluderande inguinala lymfkörtelmetastaser och lymfkörtelmetastaser utanför bukhålan) Stadium I kan inte anges för peritonealcancer. Substadium måste anges för samtliga stadier inklusive stadium IC och stadium IIIA1. Om stadium inte kan anges p.g.a. saknade uppgifter anges stadium X. Om substadium av samma skäl inte kan anges används IX, ICX, IIX, IIIA1X eller IVX. Detta skall endast ske i undantagsfall. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(11)

4 Tumörutbredning från oment till mjälte eller lever (stadium IIIC) bör åtskiljas från isolerade parenkymatösa metastaser (stadium IVB). Prognostiska faktorer Stadium är en av de viktigaste faktorerna för långtidsöverlevnad och bot Histologisk typ och grad är starka prognostiska faktorer vid tidig ovarialcancer Cystruptur är en ogynnsam riskfaktor Ålder är en oberoende prognostisk faktor vid epitelial ovarialcancer, då sjukdomen hos yngre kvinnor oftast diagnostiseras i ett tidigt stadium och har en högre differentieringsgrad. Lymfkörtelutrymning vid tidig ovarialcancer är viktig för korrekt stadieindelning och ger förbättrad progressionsfri överlevnad. Vid avancerad sjukdom är ålder, performance status, mucinös eller klarcellig typ samt resttumör efter primärkirurgi oberoende prognostiska faktorer. Det är oklart huruvida DNA-ploidi och malign ascites är oberoende prognostiska faktorer Tumörmarkörer i blod CA 125 påvisas i tumörceller och serum hos över 80 % av fall med icke mucinös ovarialcancer. Vid mucinös ovarialcancer ses förhöjda värden endast i %. CA 125 är inte specifikt för ovarialcancer. Det förekommer i celler från mesotel som utkläder peritoneum, pleura och pericard, speciellt i områden med inflammation och adherenser. För avancerad ovarialcancer, stadium II-IV är sensitiviteten 96 %, men för ovarialcancer stadium I är dock sensitiviteten låg 50-70%. Vidare är specifik förhöjning av icke malign orsak vanlig hos premenopausala kvinnor. CA 125 referensnivå 35 enheter/ml Indikationer för provtagning: Preoperativ malignitetsutredning hos kvinnor med misstänkt bäckenexpansivitet Postperativ kartläggning inför start av kemoterapi Uppföljning under pågående kemoterapi för att följa terapieffekt (inför kur 4 och vid kur 6) HE 4 (humat epididymisprotein 4): En lovande markör med högre sensitivitet framför allt vid tidiga stadier av ovarialcancer. Mycket talar för att en kombination av HE 4 + CA 125 har högre accuracy. Studier planeras inom Västra sjukvårdsregionen. Behandling Primärkirurgi Primärbehandlingen för ovarialcancer, oavsett stadium, är kirurgi och bör utföras enligt kirurgiska principer för stadieindelning enligt nationellt vårdprogram (länk: Nationellt VP epitelial ovarialcancer). Primärkirurgi vid tidig ovarialcancer (Stadium I) Diagnosen tidig ovarialcancer fås vanligen postoperativt vid förmodad benign ovarialtumor. Iatrogen cystruptur bör undvikas. Huvudregel för kirurgi vid tidig ovarialcancer är laparotomi med buksköljvätska för cytologi, SOE bilateralt, total uterusexstirpation, omentresektion, peritoneala biopsier, appendektomi vid mucinösa ovarialtumörer samt lymfkörtelutrymning pelvint och paraaortalt bilateralt. Då diagnosen många gånger sätts postoperativt får primärkirurgi vanligen utföras i ett två-stegsförfarande. Denna andra operation kan med fördel göras med minimalinvasiv kirurgisk teknik med hjälp av robotassisterad laparoskopi om robotutrymme ges och i annat fall utförs den via öppen kirurgisk teknik på grund av operationens svårighetsgrad som idag inte är möjlig att utföra via konventionell laparoskopisk teknik. Indikationen för robotassisterad laparoskopi alternativt öppen kirurgi är den andra stadieindelande operationen med pelvin och paraaortal lymfkörtelutrymning och den kan undvaras vid stadium IA eller IB med grad 1, samt vid mucinös ovarialcancer stadium I (stadium IA-IC) enligt tabell nedan. Patienter där kompletterande primärkirurgi är aktuell bör diskuteras på MDK för att bedöma bästa möjliga individuella fortsatta behandling med eventuellt med kirurgi alternativt kemoterapi. Fertilitetsbevarande kirurgi kan erbjudas i selekterade fall med ovarialcancer stadium IA (efter komplett stadieindelning) med histologisk grad 1 eller 2. Rekommenderad lymfkörtelutrymning pelvint och paraaortalt bilateralt Stadium I Stadium I Histologisk Differentieringsgrad (Grade) A Nej Ja Ja B Nej Ja Ja C Ja Ja Ja Lymfkörtelutrymning behövs ej utföras vid mucinös histologi berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(11)

5 Primärkirurgi vid avancerad ovarialcancer (stadium II-IV) Målsättningen med primärkirurgi vid avancerad ovarialcancer är ingen makroskopisk eller palpatorisk kvarvarande tumör vid operationens avslut. Om det inte är möjligt att erhålla tumörfrihet bör man försöka operera bort så mycket tumör som möjligt och erhålla minsta möjliga tumör kvar vid operations avslut. Laparotomi bör utföras enligt kirurgiska principer för stadieindelning enligt nationellt vårdprogram. Omentresektion bör utföras suprakoliskt eller med omentektomi. All carcinomatos bör försöka exstirperas. Patologiskt förstorade lymfkörtlar bör exstirperas, men en systemisk pelvin och paraaortal lymfkörtelutrymning rekommenderas inte, då det saknas evidens. Om det vid primär kirurgi inte kunnat utföras reducerande tumörkirurgi bör fallet diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK) för ställningstagande till intervall kirurgi, efter 3 (2-4) kurer med kemoterapi. Neoadjuvant kemoterapi kan erbjudas till selekterade patienter enligt nationella riktlinjerna vid stadium IIIC-IV efter diskussion på MDK (länk: Nationellt VP epitelial ovarialcancer). Ställningstagande till fördröjd primäroperation bör ske vid MDK efter 3 (2-4) cykler med kemoterapi. Multidisciplinär terapikonferens (MDK) Patienter som fått diagnosen ovarialcancer stadium I vid en första operation där kompletterande kirurgi är aktuell samt utvalda fall av avancerad ovarialcancer bör genomgå multidisciplinär terapikonferens (MDK) på SU för att bedöma och besluta den fortsatta optimala handläggningen. Vid stadium I görs en individuell bedömning om sekundärkirurgi med staging operation med lymfkörtelutrymning pelvint och paraaortalt är möjlig eller om medicinsk onkologisk behandling är att föredra. Vid utvalda fall med avancerad ovarialcancer görs en bedömning om extensiv radikaloperation är möjlig eller om neoadjuvant kemoterapi med fördröjd primärkirurgi är att rekommendera. Kemoterapi vid tidig ovarialcancer (Stadium I) Patienter med stadium IA eller IB med grad 1 har en utmärkt prognos med enbart kirurgi. Dessa patienter behöver ej genomgå lymfkörtelutrymning, men övriga kirurgiska ingrepp för stadieindelning rekommenderas. Postoperativ adjuvant kemoterapi är inte indicerat. FIGO-stadium I med grad 3 eller stadium IC, som genomgått kirurgisk stadieindelning inklusive lymfkörtelutrymning, rekommenderas adjuvant kemoterapi med karboplatin monoterapi, 6 cykler. FIGO-stadium IA eller IB med grad 2, som genomgått radikal kirurgi och komplett kirurgisk stadieindelning (inklusive lymfkörtelutrymning), rekommenderas ingen postoperativ adjuvant kemoterapi. Fall där lymfkörtelutrymning rekommenderas men ej är utfört ges adjuvant kemoterapi med karboplatin och paklitaxel, 4-6 cykler. Kemoterapi vid avancerad ovarialcancer (stadium II-IV) Förstahandskemoterapi består av karboplatin (AUC 5) och paklitaxel (175mg/m2) givet intravenöst var tredje vecka i sex cykler. Alternativa förstahandsbehandlingar; Intravenös docetaxel i kombination med karboplatin är en alternativ behandling för patienter med hög risk för neuropati Intravenös pegylerat liposomalt doxorubicin i kombination med karboplatin är en alternativ behandling för patienter som inte kan erhålla taxaner. Veckovis paklitaxel i kombination med karboplatin givet var tredje vecka är för selekterade fall ett behandlingsalternativ Intraperitoneal kemoterapi rekommenderas inte utanför kliniska behandlingsstudier Angiogeneshämmare Angiogenesen, nybildningen av blodkärl, är en viktig komponent för tillväxt och spridning av solida tumörer och spelar en viktig roll vid ovarialcancer. Flera olika mediatorer, som utsöndras av tumörceller, är involverade i angiogenesen, inkluderande vascular endothelial growth factor (VEGF). Angiogeneshämmare har ingen celldödande effekt utan förhoppningen är att cancertillväxten bromsas genom hämning av kärlnybildningen och att tumörprogression fördröjs. Bevacizumab i kombination med karboplatin och paklitaxel efterföljt av bevacizumab singel var tredje vecka som underhållsbehandling i 12 till 16 cykler kan övervägas. Patienter med icke-radikal kirurgi stadium III B IV kan komma ifråga för denna behandling, förutsatt att kontraindikationer ej finns. Övriga målinriktade läkemedel Hänvisas till Nationella VP berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 5(11)

6 Uppföljning av CA 125 under pågående kemoterapi CA 125 användes för att följa effekten av kemoterapi och är den känsligaste och mest specifika icke invasiva metoden för denna utvärdering. Ovan rekommendationer gäller även primär peritoneal cancer samt tubarcancer. Sammanfattningsvis tas CA 125 inför start av kemoterapi, inför kur 4 och vid kur 6. Efter avslutad primärbehandling med normalt värde på CA 125 rekommenderas inte kontroller innefattande provtagning av CA 125. Tidig upptäckt av recidiv, enbart grundat på stigande CA 125, har inte visat på någon överlevnadsvinst. Uppföljning Regelbunden uppföljning och kvalitetsregistrering enligt nationella riktlinjer under 5 år enligt följande: Var fjärde månad det första året Var sjätte månad år 2 och 3 Årligen år 4 och 5 Vid kontroll bör klinisk undersökning inklusive gynekologisk undersökning utföras. Gynekologiskt ultraljud kan ge tilläggsinformation. CA 125 tas ej rutinmässigt. Patienter som genomgått fertilitetsbevarande kirurgi följs med klinisk gynekologisk undersökning inklusive vaginalt ultraljud och tumörmarkör, halvårsvis första fem åren och sedan årligen upp till tio år. För patienter som inte är i komplett remission vid avslutad primärbehandling blir uppföljningen individualiserad avseende kontrollintervall och innehåll. Hormonell substitutionsbehandling (HRT) För patienter som efter genomgången primärbehandling försatts i iatrogen prematur menopaus kan HRT ges utan ökad risk för återfall eller försämrad överlevnad. Utredning av återfall/recidiv DT thorax och buk CA 125 Histologisk eller cytologisk verifikation av första recidiv eftersträvas MRT kan komplettera DT för kartläggning av recidiv i förhållande till angränsande organ inför eventuell avancerad kirurgi Andra diagnostiska metoder som PET-DT kan i enskilda fall utföras efter beslut på MDK Behandling av återfall/recidiv Kirurgi vid recidiv Tumörreducerande recidiv kirurgi kan bli aktuellt på patienter där recidivet uppkommit mer än 6 månader efter avslutat primärbehandling och dessa fall bör diskuteras på multidisciplinär konferens. Selekterade fall kan erbjudas tumörreducerande recidivkirurgi om sannolikheten bedöms som stor för makroskopisk radikalitet vid operation. Kemoterapi vid recidiv Biverkningar och livskvalitet bör noga vägas emot möjlighet till behandlingseffekt Platinumfritt intervall är vägledande för terapival och patienter med recidiv av ovarialcancer bör diskuteras på multidisciplinär konferens, och/eller onkologisk terapikonferens Vid recidiv med platinumfritt intervall> 6 månader väljs i första hand behandling med karboplatin i kombination med paklitaxel eller pegylerat liposomalt doxyrubicin, alternativt gemcitabin Vid recidiv med platinumfritt intervall< 6 månader bör monoterapi med icke-platinum preparat i första hand användas. Deltagande i klinisk studie bör uppmuntras. Antitumoral behandling vid enbart biokemiskt recidiv (CA 125 förhöjning) rekommenderas inte utanför kliniska studier Radioterapi vid recidiv Extern radioterapi kan övervägas vid lokal symtomgivande metastasering t.ex. bäckenrecidiv med tumörgenombrott till vagina. Palliativ radioterapi kan övervägas vid skelett- och hjärnmetastaser Fertilitet, graviditet och ovarialcancer Fertilitet efter kemoterapi Risken för permanent ovariell insufficiens och infertilitet efter kemoterapi ökar med åldern. Kvinnor under 30 år som fått platinabaserad kemoterapi får vanligen temporär amenorré och fertiliteten återkommer hos de flesta i denna åldersgrupp. Antikonception rekommenderas under 6-12 månader efter avslutad kemoterapi. Nedfrysning av ägg/embryon ger störst chans till senare graviditet och är en etablerad fertilitetsbevarande teknik. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 6(11)

7 Ovarialcancer och graviditet Maligna ovarialtumörer under graviditet är mycket ovanliga. Primär kirurgi bör alltid vara konservativ med ensidig salpingoophorektomi även vid spridd tumör. Kompletterande kirurgi görs med fördel i en andra seans när definitivt PAD föreligger. Korrekt datering av graviditetslängden är en absolut förutsättning för optimal handläggning. Cancer under graviditet kräver multidisciplinär handläggning och individuellt optimerad terapi. Omvårdnad och understödjande vård Kontaktsjuksköterska Vid cancerbeskedet bör varje patient erbjudas en kontaktsjuksköterska på den cancervårdande kliniken. Syftet är förbättrad information och kommunikation mellan vård, patient och närstående, samt att stärka både patientens och de närståendes möjligheter till delaktighet i vården. Kontaktsjuksköterskan närvarar vid cancerbeskedet och ger stöd utefter patient och närståendes behov. Visitkort med namn och telefonnummer lämnas till patient och närstående. I de fall patienten opereras på KK/SU bör patienten erbjudas kontaktsjuksköterska på både SU och hemortsjukhuset. Inför kemoterapi informerar kontaktsjuksköterskan om behandlingsplanen och vanligt förekommande biverkningar. Därefter genomförs biverkningsuppföljning inför varje behandling. Memorial Symtom Assessment Scale (MSAS), är ett validerat utvärderingsinstrument där patienten självskattar sina symtom avseende svårighetsgrad, frekvens och hur mycket symtomet bekymrar/besvärar patienten. Lymfödem Lymfödem kan uppkomma efter lymfkörtelutrymning eller pga. tumörspridning till regional lymfkörtelstation. Lymfödemet är lättast att behandla i tidigt skede. Behandlingen genomförs av lymfterapeut dit patienten kan remitteras. Sexuell dysfunktion Mer än hälften av kvinnor behandlade för ovarialcancer upplever minskad tillfredställelse med sin sexualitet och försämrad sexuell funktion. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att sexuella frågor tas upp och behandlas. En samtalsmodell för information och stöd i sexuella frågor kallad PLISSIT-modellen rekommenderas enligt nationellt vårdprogram. Rehabilitering Rehabilitering är aktuell för alla cancerpatienter under hela sjukdomsförloppet. Syftet är att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdomen och dess behandling. Oftast krävs ett multidisciplinärt omhändertagande. Enheten för cancerrehabilitering SU, tar emot patienter med fysiska eller sexuella besvär i bäckenområdet. Psykosocialt omhändertagande Brytpunktsamtal bör utföras av ansvarig läkare och kontaktsjuksköterska vid ett personligt möte så långt det är möjligt. Definierade brytpunkter är diagnosbesked, recidivbesked, avslut av antitumoral behandling och vård i livets slut. Vid brytpunkter är det viktigt att patienten inte känner sig övergiven vilket visas konkret genom tillgänglighet och kontinuitet. Närstående görs delaktiga i vården genom närvaro vid information och brytpunktsamtal. Alla patienter bör erhålla namn och telefonnummer till kurator. Palliativ vård Ovarialcancer kräver palliativ vård likartad som vid andra cancersjukdomar och omfattas av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (länk Nationellt VP för palliativ vård). Några specifika symtom som är vanliga vid ovarialcancer är tarmobstruktion, nutritionssvårigheter, ascites och pleuravätska. Tarmobstruktion är vanlig och i tidiga skeden kan kirurgi diskuteras. I sena skeden är konservativ behandling att föredra, genom läkemedel mot illamående, kräkningar, molvärk och koliksmärta. Det finns otillräcklig evidens för att ge bestämda riktlinjer för nutritionsbehandling. Det är emellertid viktigt att vid ovarialcancer, där risken för tarmhinder är stor, att skilja mellan svälttillstånd och kakexi. En patient som blir undernärd, till exempel på grund av tarmhinder, kan jämställas med svält. I sådana fall kan näringstillförsel öka livskvaliteten. Symtomgivande ascites och pleuravätska kan behandlas genom laparocentes respektive pleuratappning för att öka välbefinnandet. Patientföreningar Patientföreningen vid gynekologisk cancer Gynsam; Föreningen Ung Cancer vänder sig till patient eller närstående mellan 16 och 30 år; Borderline tumörer Ovarialtumörer där stromainvasion saknas och är ett förstadium till invasiva låg-gradiga tumörer. Utgör % av epiteliala tumörer och flertalet diagnostiseras i stadium I. Incidensen har ökat i Sverige från 1,0 till 5,3/ kvinnoår sedan 60-talet. Prognosen är mycket god. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 7(11)

8 Borderlinetumörer hos postmenopausal kvinna behandlas kirurgiskt efter samma principer som vid invasiv cancer med undantag för lymfkörtelutrymning Borderlinetumörer hos kvinna med fertilitetsönskan behandlas med fertilitetsbevarande kirurgi (unilateral SOE eller vid bilaterala tumörer cystektomi/ovarialresektion) samt kirurgisk ingrepp för stadieindelning inkluderande buksköljvätska, omentresektion, multipla biopsier och appendektomi vid mucinösa ovarialförändringar. Vid invasiva implantat rekommenderas radikal kirurgi med noggrann genomgång av bukhålan och exstirpation av all synlig tumör som vid ovarialcancer (oavsett fertilitetsönskan). Vid invasiva implantat och mucinös tumör bör metastaserande gastrointestinal cancer uteslutas. Det finns ingen evidens för att rekommendera adjuvant kemoterpi vid borderline tumörer. Recidiv behandlas kirurgiskt Vid tidigare fertilitetsbevarande kirurgi och fortsatt fertilitetsönskan utförs ånyo konservativ kirurgi om möjligt. Vid tidigare fertilitetsbevarande kirurgi och fullbordat barnafödande utförs radikal kirurgi Vid tidigare radikal kirurgi utförs tumörreducerande kirurgi som vid invasiv ovarialcancer Uppföljning av borderline tumörer Uppföljning hos radikalt opererat kvinna stadium I är endast ett besök 4 mån postoperativt och därefter rekommenderas inga ytterligare kontroller Vid högre stadium eller fertilitetsbevarande kirurgi rekommenderas halvårsvis kontroller under 5 år och årligen upptill 10 år. Kvalitetsindikatorer och målnivåer De nationella kvalitetsindikatorer som föreslås ska stödja kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. Indikatorerna bör avspegla de sex perspektiv som ryms inom begreppet god vård, det vill säga vården skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad. effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Den regionala medicinska riktlinjen följer de övergripande indikatorerna för cancersjukvården som definierats i anslutning till arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvården och föreslår följande nationella kvalitetsindikatorer för ovarialcancer: Överlevnad och Dödlighet Multidisciplinär bedömning/konferens (MDK) Diagnoser samt subtyper redovisat nationellt och uppdelat på regioner Kvalitetsregistrets täckningsgrad mot cancerregistret Tid från remissankomst för misstänkt ovarialcancer till histologiskt diagnostiskt kirurgiskt ingrepp/primärkirurgi Tid från histologiskt diagnostiskt kirurgiskt ingrepp/primärkirurgi till start av onkologisk behandling Tillgång till kontaktsjuksköterska eller motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet Andel patienter som opererats med deltagande av erfaren tumörkirurg Andel patienter med tidig ovarialcancer (stadium I) som genomgått optimal stadieindelning inkluderande lymfkörtelutrymning respektive systematiska biopsier Andel primäropererade patienter med stadium III-IV samt av dessa hur många är opererade till makroskopisk tumörfrihet Andel patienter som deltagit i kliniska studier Andel patienter registrerade i palliativ registret Kvalitetsregister Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk onkologi består av olika delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar. Det första delregistret, som omfattar ovarial-, tubar- peritonealcancer och cancer abdominis inkluderar även borderlinetumörer, och startade med prospektiv registrering Alla regioner deltar i registreringen. Dokumentation inklusive styrdokument och blanketter finns på Registret är uppbyggt på INCA-plattformen. När ett nytt fall av ovarialcancer anmäls i INCA via webben ( tas informationen omhand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i Cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportören är den gynekolog som utför den tumörkirurgiska operationen samt den gynonkolog som handlägger patienten. Sekreterarhjälp med cancerregistrering och uppföljning i INCA organiseras lokalt. Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum väst. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten. Komplikationsregistrering via INCA startade i ovarialcancer registret 1 januari 2012 och kommer att följas och analyseras som produktkontroll och kvalitetsuppföljning. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 8(11)

9 Processkarta Processkartan ger en översiktlig bild av vårdprocessen från utredning till uppföljning. Här kan med fördel även ledtider anges. Processkarta/Flödesschema Ovarialcancer 0v Misstanke ovarialcancer/beslut om operation/diagnos tidig ovarialcancer o o o o Optimal preoperativ utredning övervägs och utförs MDK Eftergranskning av PAD vid tidig ovarialcancer Eventuellt remiss till KK SU/SS 2v Primär Operation Ev. Sekundär kirurgi vid stadium I Ev. Neoadjuvant kemoterapi Fördröjd primärkirurgi efter 3-4 cykler kemoterapi 5v Adjuvant kemoterapi Avslut av kemoterapi efter behandlingsevaluering Uppföljning Var fjärde månad det första året Var sjätte månad år 2 och 3 Årligen år 4 och 5 berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 9(11)

10 Flödesschema Avancerad Ovarialcancer Selekterade patienter som remitteras till KK SU/SS för extensiv kirurgi På hemortssjukhuset 1. CT buk/thorax och övrig utredning 2. Bedömning om colonutredning behövs 3. Telefonkontakt med tumöransvarig KK SU/SS 4. Etablera kontakt med PAL och kontaktsköterska 5. Remiss faxas till operationskoordinator KK SS/SU 6. Se över nutritionsstatus vb förse patienten med albuminrika näringsdrycker 7. Om möjligt bör patienten få en subkutan venport 8. Trombosprofylax rekommenderas Remissbedömning dagligen KK SU/SS 1. Kontroll att CT buk-thorax är utförd 2. Bedömning om indikation för kolonutredning (koloskopi/mrt) föreligger 3. Tid för operation bokas 4. Kontakt och förberedelse inför op med ev. leverkirurg/kolorektalkirurg/endokrinkirurg el annan specialist 5. Vid behov beställs extra läkarbesök 14 dagar Inskrivning/Läkarbedömning KK SU/SS 1. Läkarbedömning 2. Provtagning 3. Narkosbedömning med förberedelse för CVK, EDA mm Start av kemoterapi 21 dagar postop Operationsdagen: 1. Operation med skriven PAD-remiss med G5-svar skrivs och kopia till Gynonk SS skickas 2. Remiss till Gynonk SS för adjuvant behandling 3. Remiss för Crom-EDTA clearance 4. Ifyllande av INCA av operatör 7 dagar postop Gynonkologen SS 1. Gynonkologisk Behandlingsplan 2. Cytostatikaordination 3. Start av cytostatika inom 3 veckor från operationen 4. Planeringen faxas till hemortssjukhuset Hemortssjukhuset PAD PAD-svar skall föreligga inom 7 dagar postop Utskrivning 1. Information om operation, diagnos och fortsatt handläggning 2. Crom-EDTA clearance skall ha utförts innan hemgång. 3. Skötsel av ev. stomier samt remiss till stomiterapeut på hemorten. Förskrivning av stomimaterial. CVK-skötsel 4. Trombosprofylax med lågmolekylärt heparin 4 veckor postoperativt. Individuell smärtbehandling. 5. Gynonkologisk bedömning och information innan hemgång 6. Planerad start av cytostatikabehandling 7. Vid behov åter till inremiterande kvinnoklinik för fortsatt postop vård 8. Faxa kopia journal, op-ber, PAD, lab.lista, Cr-EDTA, Omv + med..epikris till hemortssjukhus 9. Aktiv överrapportering till lokal kontaktsjuksköterska Patient kontaktar hemortssjukhuset vid komplikationer Vid behov kontaktas operatören på KK SU/SS berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 10(11)

11 Arbetsgrupp Processägare Pernilla Dahm Kähler, Överläkare, Med.Dr och sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare Ovarialcancer Marie Swahn, Överläkare och sektionschef Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare Gynekologisk Onkologi Representanter från Västra sjukvårdsregionen Sven Brandt, Överläkare vid NU-sjukvården NÄL vid kvinnokliniken i Trollhättan Henrik Leonhardt, Överläkare vid Diagnostisk Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Elisabeth Lillo, Överläkare vid SÄS vid kvinnokliniken i Borås Magnus Lindahl, Överläkare, läkarchef vid kvinnokliniken vid Hallands sjukhus i Halmstad Janusz Marcickiewicz, Överläkare och Med.Dr vid kvinnokliniken Hallands sjukhus i Varberg Inga Niklasson, specialistsjuksköterska vid NU-sjukvården NÄL vid kvinnokliniken i Trollhättan Christina Rydberg, Överläkare vid kvinnokliniken Hallands sjukhus i Varberg Maria Widmark, Överläkare vid kvinnokliniken på SKAS, Kärnsjukhuset i Skövde Regionalt Cancercentrum Väst Erik Bülow, statistiker Anna-Karin Dahl, Utvecklingsledare Britt-Marie Landin, Utvecklingssjuksköterska Katarina Peltz, Utvecklingssjuksköterska berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 11(11)

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Regional Processägare Ovarialcancer / Medlem Nationell Ovarialcancer VP Sahlgrenska

Läs mer

Endometriecancer. Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap. Utredning

Endometriecancer. Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap. Utredning Regional medicinsk riktlinje Endometriecancer (kommer att) Fastställas av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av vårdprocessgruppen för endometriecancer

Läs mer

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988) A B C I IA IB IC A B C V Tumören är begränsad till

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! 32013 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! Aktuell statistik för delregistren, en nyhetsrapport från vår ordförande och några vanliga frågor och svar. Detta kan du läsa i tredje numret av Gyncanytt. Det talas

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning s INCA arbete Gynekologiska cancer processen Syfte: Förbättra & Optimera Gynekologiska cancerprocessen

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat

Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat T11-förel reläsning 27 Januari 2009 Preben Kjølhede Docent, överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Innehåll Allmänt

Läs mer

Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer regional anpassning av nationellt vårdprogram.

Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer regional anpassning av nationellt vårdprogram. Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk och onkologisk behandling av bröstcancer regional anpassning av nationellt vårdprogram. Taget vid styrelsemöte 150326 Giltighetstid längst till och

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Medicinsk behandling 43 tillstånd Kurativ och palliativ behandling Strålbehandling

Läs mer

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrios Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrium utanför uterus. Lokalisation; främst i lilla bäckenet nära uterus

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 UROGENITALA TUMÖRER Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013 Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 Blåscancer Incidens Män 30/ 100 000 Kvinnor 10/100 000 Utgör sammanlagt

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen OVARIALCANCER

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen OVARIALCANCER co OC NKOLOGISKT ENTRUM Västra sjukvårdsregionen OVARIALCANCER Regionalt vårdprogram 1999 Beställningsadress: Onkologiskt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 GÖTEBORG Tfn 031-20 05 50 Fax

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer Familjeutredning Södra sjukvårdsregionen Ord Anlag Ordlista Förklaring Se under gen BRCA1 Bröstcancergen 1 BRCA2 Bröstcancergen 2 DNA Gen

Läs mer

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 000 metastaser 25 000 skelettmetastaser 10 000 skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 57-årig frisk sjukvårdsbiträde 2 månaders anamnes på belastningssmärta vänster lår. finnålspunktion

Läs mer

Vem skall operera kvinnan med ovarialcancer?

Vem skall operera kvinnan med ovarialcancer? Vem skall operera kvinnan med ovarialcancer? Pernilla Dahm Kähler (presenterad av Dr. P. Kölhede) Med.Dr. överläkare Sektionschef gynekologisk tumörkirurgi kvinnosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Ovarialcancer. Pernilla Dahm Kähler. Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ovarialcancer. Pernilla Dahm Kähler. Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ovarialcancer Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientfall 62 år Tidigare frisk 2-para Appendektomerad Hypertoni 4 månader

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Endometriecancer Nationellt vårdprogram

Endometriecancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Endometriecancer Nationellt vårdprogram Remissrunda 1 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version

Läs mer

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Januari 2016 Versionshantering Datum 2016-01-01 Slutversion Regionalt cancercentrum Stockholm

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen

Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Grundalgoritm för behandling av icke- småcellig lungcancer i Uppsala- Örebroregionen Histologi Molekylär diagnostik Funktionsstatus Första linjens behandling CT (thorax & övre buk) efter 4:e kuren eller

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Norra regionen 20090901

Norra regionen 20090901 Norra regionen 20090901 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRDPROGRAM FÖR INTRODUKTION... 3 MÅLSÄTTNING... 4 ORGANISATION... 4 REMITTERING AV PATIENTER... 4 Remisserna sänds till:... 4 Vilka familjer bör remitteras...

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Individuella vårdplaner inom cancervården

Individuella vårdplaner inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Individuella vårdplaner inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 10 Individuella vårdplaner inom cancervården 1 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3

Läs mer

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Fallbeskrivningar 1-10 Kristianstad Sammanställt av Anneli Leksell Fall 1 Kvinna född 1975 VS 2004-maj Hälsoundersökning 8:e cykeldagen

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Njurcancer (hypernefrom)

Njurcancer (hypernefrom) Njurcancer (hypernefrom) Incidens Man 12,7/100 000 Kvinnor 8, 6 /100 000 Utgör ca 1000 av nya cancerfall i Sverige Ovanlig före 40 års ålder, medilanålder vid insjuknande 65-70 ar Etiologi Tobaksrökning,

Läs mer

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-09-18 1 (7) Behovsanalys avseende endometriossjukdomen Vad är endometrios Endometrios definieras som växt av livmoderslemhinneliknande vävnad utanför

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer

Läs mer

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E Kortsvar Onkologi 10 poäng Fråga E 1 Kod:. Fråga E. Kortsvar Onkologi, 10 poäng 1. Strålbehandling utgör en av onkologins terapeutiska hörnstenar. Patienterna får träffa onkolog i samband med att behandling

Läs mer

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi Urogenital PET/CT SK-kurs i Urogenital Radiologi Johan Fredén Lindqvist, Nuklearmedicin, Sahlgrenska 2015-11-20 PET / CT positron-emissions-tomografi Vi kör en PET PET/CT (hybrid imaging) FDG (fluoro-deoxy-glukos)

Läs mer

Förslag till Nationellt Vårdprogram Gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) Version 1.0-2014-05-14

Förslag till Nationellt Vårdprogram Gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) Version 1.0-2014-05-14 Förslag till Nationellt Vårdprogram Gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) Version 1.0-2014-05-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Mål med vårdprogrammet 4 Epidemiologi 5 Naturalhistoria

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar

Gynekologiska tumörsjukdomar REGIONALT VÅRDPROGRAM 2010 Gynekologiska tumörsjukdomar Ovarialcancer ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra

Läs mer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Mikael Hellström Avd för radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Na#onella Riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida h8p://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/

Läs mer

Överblick. Punktion/dränage När? Invasiva ingrepp. Mellanålsbiopsi: Förberedelser utförande. Mellanålsbiopsi - ultraljudsledd 2016-01-24

Överblick. Punktion/dränage När? Invasiva ingrepp. Mellanålsbiopsi: Förberedelser utförande. Mellanålsbiopsi - ultraljudsledd 2016-01-24 Ultraljud vid utredning av gynekologiska tumörer & invasiv diagnostik/terapi Elisabeth Epstein, Doc, Öl Karolinska Solna Stockholm, Sweden Överblick Invasiva ingrepp: Dränage abcess, cystpunktion, mellanålsbiopsi

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Germinalcellstumörer. Cecilia Petersen Sek3onen för barnonkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Germinalcellstumörer. Cecilia Petersen Sek3onen för barnonkologi Karolinska Universitetssjukhuset Germinalcellstumörer Cecilia Petersen Sek3onen för barnonkologi Karolinska Universitetssjukhuset Bakgrund GCT = stor varia3on De flesta är benigna teratom 20% är maligna =3% av all barncancer Incidens

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Handbok för dig som har gynekologisk cancer. Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg

Handbok för dig som har gynekologisk cancer. Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg Handbok för dig som har gynekologisk cancer Äggstockscancer Livmoderkroppscancer Livmoderhalscancer Cancer i de yttre könsorganen Sjukdomens inverkan på livet Sexualitet och parförhållande Ordlista Ulla

Läs mer

Behandling av SCLC. Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping

Behandling av SCLC. Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping Behandling av SCLC Sverre Sörenson Inst. för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet i Linköping och Medicinkliniken Ryhov, Jönköping Mediastinalt oat-cellsarkom Oat-cellcancer Småcellig anaplastisk cancer

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Tyreoideacancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (RS 3456-2015) giltigt till 2016-12-31 Utarbetad av vårdprocessgruppen Tyreoideacancer

Tyreoideacancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (RS 3456-2015) giltigt till 2016-12-31 Utarbetad av vårdprocessgruppen Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (RS 3456-2015) giltigt till 2016-12-31 Utarbetad av vårdprocessgruppen Tyreoideacancer Huvudbudskap Regional medicinsk

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologisk behandling av kolorektal cancer Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologiska behandlingar Strålbehandling Resektabel rektalcancer Lokalt avancerad rektalcancer Symtompalliation Medicinsk

Läs mer