Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun Lundström (M) Tina Adelman (M) Carl-Johan Cronstedt (M) Patrik Edström (S) Ej tjänstgörande ersättare och övriga Lena Lundgren (S) deltagare Christina Johansson (S) Jonas Widegren (S) Håkan Gustavsson (V) Stefan Johansson (M) Anna-Maija Alajoki (M) Jan Emtenäs (MP) Johan Karlsson Peter Sekreterare Förvaltningschef Underskrifter Sekreterare Johan Karlsson Paragrafer Ordförande Britta Bergström Justerande.. Solweig Ericsson-Kurg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Johan Karlsson

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 beslutsfattaresida2 secondpagedatum Övriga närvarande Christer Åhlfeldt Administrativ chef Åsa Forsman Ekonom Hanna Kantokoski Rekor 60 Birgitta Snäck Rektor 60 Ärende Sidnr 60 Information och rapporter Ekonomisk uppföljning, delårsrapport och bokslut , samt redovisning koncernmål mm 62 Utbildningsnämndens verksamhetsplan Bidragsbelopp Begäran om yttrande till motion om att stärka 8 samhällets preventiva insatser mot självmord 65 Utvärdering av målstyrning och roller 9 66 Sammanträdesdagar Delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Balanslista Svar på revisionens uppföljning av revisionsrapport om styrning uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven 18

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 (16) Un 60 Dnr UN Utbildningsförvaltningen informerar Hanna Kantokoski informerade om Frösängs förskola och D-skolan Birgitta Snäck informerade om Dalgångens förskola och Ramdalens förskola. Peter informerade om: Ny förskola och skola i innerstaden Arbete med översyn av kostverksamheten Förskolecyklar beställda enligt Utbildningsnämndens ansökan om extra medel till verksamhetsutveckling Skolinspektion våren 2015 Uppföljning av 2013-års revisionsrapport Samverkansavtal Gymnasieskolan Förskolechef Peterslunds förskole- och skolområde, ledning och administration 2015 Utökat aktivitetsansvar för utbildningsnämnden Resursfördelningssystem

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 (16) Un 61 Dnr UN Ekonomisk uppföljning, delårsrapport och bokslut 2014, samt redovisning koncernmål mm 1. Med hänsyn taget till att avräkningen för perioden September-December inte finns med i årsprognosen är nämndens bedömning att resultatet på helår kan bli positivt efter gjord avräkning 2.Godkänna ekonomisk uppföljning per oktober 2014 Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober visar ett resultat på tkr och på en fortsatt nollprognos för året. Per oktober är resultatet tkr exkl utökning med tkr av KF barn- och elevpeng för perioden januari-augusti. (KS beslutade om utökningen 5 november). Inklusive utökning med tkr i KF barn- och elevpeng är resultatet tkr. Utökning av KF barn-och elevpeng för september och oktober saknas i resultatet per oktober och avstämning kommer att göras i december. Det är fortsatt fler barn och elever, för året, i verksamheterna vid avläsningen av UN verksamhetsstatistik den 15 oktober. Inkomstkontrollen för avgifter i förskola och fritidshem har genomförts i oktober och blev 385 tkr (+40 tkr jämfört med budget). Nyköpings kommun har fakturerat för höstterminen för gymnasieelever i åk 1 och definitiva kostnader är nu bokförda. Särvux/Lärvux på Campus har startats upp i oktober och i stort sett alla platser är belagda och ett 15-tal elever studerar. För övrigt har det inte skett några större förändringar i verksamheterna sedan uppföljningen per september. Verksamheterna Nämndverksamhet, Musikskola, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och Speciella funktioner (facklig tid) visar mindre avvikelser t o m september och helårsprognos är noll. En generell förklaring till det positiva resultatet per oktober är att barn/ elevökningen för januari-augusti som medfört högre ramtilldelning, inte har möts av motsvarande högre kostnader då försiktighetsprincip råder i verksamheterna. Utbildningsförvaltningen har inte heller dimensionerat ledning och administration i förhållande till det ökade antalet elever Tjänsteskrivelse - Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning för oktober 2014 Bilaga till Utbildningsnämnden ekonomiska uppföljning oktober 2014

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Åsa Forsman föredrar ärendet Framskrivet förslag Godkänna ekonomisk uppföljning per oktober 2014 Förslag Carl-Johan Cronstedt(M) yrkar på att med hänsyn taget till att avräkningen för perioden September-December inte finns med i årsprognosen är nämndens bedömning att resultatet på helår kan bli positivt efter gjord avräkning Beslutsgång Ordföranden frågar om Carl-Johan Cronstedts(M) tilläggsyrkande och finner bifall. Beslut till: Ekonomichef FK

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 (16) Un 62 Dnr UN Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015 Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2015 på två positioner samt internkontrollplan 2015 Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 25 september om Mål och budget Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska göras för hela budgetperioden för att öka långsiktigheten i arbetet. Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner till en handlingsplan på förvaltningsnivå som i sin tur ska brytas ner till handlingsplaner i verksamheterna. Handlingsplanerna ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ska ha en koppling till handlingsplanerna. Utbildningsnämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i nämndens tre övergripande mål, alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen, alla barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter och Oxelösund ska vara känd som en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Nämnden gör vissa satsningar som är antagna av kommunfullmäktige i budget jämfört med 2014 för att kunna erbjuda särvux på helår samt utöka personaltätheten inom förskolan till 3,0 tjänst per avdelning. Verksamhetsplan med budget Internkontrollplan 2015 Åsa Forsman föredrar ärendet Beslut till: Utbildningschef FÅ KSK Ekonomi FK

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 (16) Un 63 Dnr UN Bidragsbelopp 2015 Bidragsnivåerna för 2015 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, skiftomsorg och skolor samt andra kommuner fastställs. Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Utbildningsnämndens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragsnivåer till andra utförare. Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för undervisning (respektive omsorg och pedagogisk verksamhet), lärverktyg och utrustning, elevhälsa samt måltider. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens lokalkostnader för respektive verksamhet. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (endast till fristående verksamheter). Inom förskolan har justeringar i personaltätheten medfört ökade resurser. Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till bidragsnivåer för barn och elever i fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående skola samt ersättning till andra kommuner för år Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Bidragsbelopp 2015 utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse bidragsbelopp 2015.doc Åsa Forsman föredrar ärendet Beslut till: Utbildningsförvaltningen (FÅ) Ekonomifunktionen (FK)

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 (16) Un 64 Dnr UN Begäran om yttrande till motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Anse motionen besvarad. Dag Bergentoft (M) och Jan Widegren (M) har i en motion till Kommunfullmäktige hemställt att Kommunfullmäktige beslutar: att etablera ett preventivt programarbete med fler beteendevetare närvarande i skolan för tidig upptäckt av och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt att etablera preventivt programarbete inom äldreomsorgen med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt att initiera ett sörmländskt kriscenter tillsammans med Landstinget och övriga kommuner för att stödja drabbade anhöriga och efterlevande att händelseutredningar ska genomföras när barn och unga tagit eller försökt ta sitt liv i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister i det offentliga åtagandet att uppdra till Kommunstyrelsen att föreslå en strategi för suicidprevention I motionen nämns bland annat att det finns evidensbaserade forskningsprogram från till exempel i Florida, USA, kring suicidpreventivt arbete inom skolan. Genom att anställa kuratorer i skolorna som undervisar i livskunskap och uppsökande verksamhet har antalet självmord nästan eliminerats helt och hållet. Skolpersonalen tränas i att identifiera varningstecken och riskbeteenden. Vid misstankar om att ett barn mår dåligt anlitas kurator och psykolog. På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterska, specialpedagogisk kompetens och vid behov tillgång till kurator, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska enligt skollagens 2 kap 25 främst vara förebyggande. Om en elev visar tecken på psykisk ohälsa, till exempel hög frånvaro eller att det framkommer i hälsosamtalen anmäls detta till elevhälsan som, under ledning av rektor, beslutar om åtgärder. Vid behov tas ärenden upp i VITS (Vardagsnära Insatser i Tidigt Skede) som är ett samarbetsforum mellan Kommunen och Landstinget för att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska genomföra dem. Om det finns oro för att en elev far illa finns utarbetade rutiner för hur skolan ska anmäla detta till socialtjänsten. Ur ett självmordsperspektiv är Utbildningsnämndens bedömning att det finns ett fungerande skyddsnät på våra skolor. Undervisning i livskunskap, uppsökande verksamhet och träning av skolpersonalen i att identifiera varningstecken och riskbeteenden kräver en förstärkning av elevhälsan. Skolinspektionen skriver i ett informationsblad publicerat att Huvudmannen avgör omfattning och inriktning på personalens sammansättning och vilken kompetens som ska finnas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det finns alltså inga riktlinjer för hur många elever en kuratorstjänst kan omfatta. I Finland däremot får en kurator, enligt akademikerförbundet SSR, ansvara för maximalt 300 elever.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 informationsblad om elevhalsa Begäran - Begäran om yttrande till motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Tjänsteskrivelse motion suicidprevention.docx Peter Ramussen föredrar ärendet Framskrivet förslag Anse motionen besvarad Förslag Tina Adelman (M) föreslår att utbildningsnämnden ska bifalla motionen Beslutsgång Ordföranden ställer framskrivet förslag mot Tina Adelmans(M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Reservation Tina Adelman(M), Carl-Johan Cronstedt(M) och Margun Lundström(M) reserverar sig mot beslutet Beslut till: KS (FÅ) UF (FÅ)

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 (16) Un 65 Dnr UN Utvärdering av målstyrning och roller Uppdra till förvaltningschefen och nämndsekreteraren att dokumentera diskussionen i utbildningsnämnden och översända en sammanfattning till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antog Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun. Samtidigt beslutades: Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta ett koncept för den årliga utvärdering som ska ske på nämnds-och kommunstyrelsenivå, samt fördela ansvaret av detta. Policyn reviderades av kommunfullmäktige , 26. Kommunchefen fastställde dokumentet Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller som beskriver arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp diskuterade Policy för målstyrning och roller vid sitt sammanträde utifrån frågeställningarna i Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller. Policy_foer_maalstyrning_och_roller_ pdf Målstyrning och roller utv 2014.doc Utbildningsnämnden utvärderar målstyrning och roller. Beslut till: Utbildningschef (FK) Kommunstyrelsen (FK)

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 (16) Un 66 Dnr UN Sammanträdesdagar 2015 Godkänna förslaget för sammanträdesdagar Utbildningsnämnden ska fastställa sina datum för sammanträden. Följande datum är föreslagna: 23 februari, 27 april, 3 juni, 28 september, 17 november, 14 december Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2015 utbildningsnämnden

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 (16) Un 67 Dnr UN Delgivningar 2014 Utbildningsnämnden delges följande: Kommunfullmäktige Kf 98 Medborgarförslag om att sätta upp ett staket längs Folkegatan Kommunstyrelsen Ks 137 Avräkning barn- och elevpeng Ks 143 Anpassning av kommunens styrdokument Utbildningsnämnden Anteckningar från presidiets möte Tjänsteskrivelse - Delgivningar utbildningsnämnden

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 (16) Un 68 Dnr UN Anmälan av delegationsbeslut 2014 Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Utbildningsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. ordn Beslutets innehåll i korthet Susanne M.1 Beslut om stöd till Eriksson inackordering för elever i (handläggare) skola med offentlig huvudman Ulla Blåder (handläggare) Peter Peter Peter A Beslut om en plats på fritidshem pga barnets eget behov I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning Beslutet hittas Inackorderingsoch resebidrag UF Pärm Dispenser UF Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF Ht-2014-Vt-2015 Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF Ht-2014-Vt-2015 Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Peter Peter Peter Peter I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning I.11 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommun efter individuell prövning Birgitta Snäck D.3 Beslut om anställning tills vidare f ro m Peter C Begäran om fortsatt fritidshemsplats avslås. Peter Ht-2014-Vt-2015 Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF Ht-2014-Vt-2015 Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF Ht-2014-Vt-2015 Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF Ht-2014-Vt-2015 Pärm Ansökan skolskjuts taxi och busskort UF Ht-2014-Vt-2015 Pärm exp Ramdalen. Pärm arkiv Dispenser UF A17 Utse PuL-ansvarig Castor Un

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 (16) Un 69 Dnr UN Balanslista 2014 Godkänna balanslistan Balanslistan innehåller ärenden som är vikiga för utbildningsnämnden att bevaka Balanslista Balanslistan gås igenom

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 (166) (Un 70) Dnr UN Svar på revisionens uppföljning av revisionsrapport om Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Ställa sig bakom Peter s svar till revisionen. Nämnden vill också framföra att många positiva saker genomförts under 2014 i syfte att nå bättre resultat bl.a. har ett antal förstelärare tillsatts och en stor satsning på matematik har genomförts. Revisionen har efter uppföljning av revisionsrapporten Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven haft flera frågor. Utbildningsförvaltningens chef har besvarat dessa frågor och nämnden ställer sig nu bakom detta svar. Peter s svar på revisionens frågor Peter föredrar ärendet

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer