Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, Ärenden 1. Val av justerare 2. Frågor från allmänheten 3. Frågor från fullmäktigeledamöter 4. Besvarande av interpellationer 5. Strategi för besöksnäringen Ansvarsprövning för styrelser och nämnder 7. Årsredovisning Revidering av reglemente för kommunala handikapprådet 9. Revidering av reglemente för och kommunala pensionärsrådet 10. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 11. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 12. Värdegrund 13. Revisorer till av kommunen förvaltade stiftelser Inkomna ärenden och delgivningar 15. Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Kristina Jonsson Ordförande Anders Edlund Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag den 11 april För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. VK300S v , Kungörelse till hemsidan.doc

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 98/ Interpellation om kostnader för lunch per elev/barn inom skolan och barnomsorgen Beskrivning av ärende Pernilla Hagberg (MP) inkommer med en interpellation om kostnader för lunch per elev/barn inom skolan och barnomsorgen. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande. Ordförande finner att interpellationen får framställas. Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får framställas. Beslutsunderlag Interpellation Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 106/ Interpellation om vad kommunfullmäktiges beslut innebär Beskrivning av ärendet Martin Larsson (VTL) inkommer med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad kommunfullmäktiges beslut innebär. Det är av stor vikt ur ett demokratiskt perspektiv att kommunfullmäktiges beslut är tydliga och kan förstås av ledamöter och medborgare. På sammanträdet den 4 februari behandlades ett medborgarförslag om att Skapa en upplyst pendlarparkering vid Henalavägen. Förvaltningen föreslog att kommunstyrelsen beslutar Att om pendlarparkering avses anläggas så rekommenderas platsen Äpplet av enkelt asfaltsutförande. Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige var Vingåkers kommun avser att anlägga en pendlarparkering och beslutar en utredning kring alternativa lokaliseringar. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Fullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Frågorna nedan fick inte ställas till kommunfullmäktiges ordförande på kommunfullmäktigesammanträdet 11 mars 2013 med hänvisning att interpellationer skall ställas till ordföranden i nämnd eller styrelse. Mina frågor lyder; Vad innebär kommunfullmäktiges beslut? Hur kommer pendlarparkeringen att vara utformad, grus eller asfalt, belysning eller inte? När kommer pendlarparkeringen anläggas och hur finansieras den? Hur har kommunfullmäktiges beslut kommunicerats till medborgarförslagsställaren? Beslutsunderlag Interpellation Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 107/2013 Interpellation om Vingåkers ökade kostnader i samband med ny finansieringsprincip för VSR Beskrivning av ärendet Martin Larsson (VTL) inkommer med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Vingåkers ökade kostnader i samband med ny finansieringsprincip för VSR. Vingåker och Katrineholms kommuner har organiserat sin räddningstjänst i ett gemensamt kommunalförbund Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund, VSR. Kommunfullmäktige fattade 11 mars 2013 beslut om att anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt. Några frågor blev obesvarade under behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige den 11 mars 2013 vilket föranleder denna interpellation. Förutsatt att VSR:s totala budget är oförändrad och att antalet innevånare i Vingåkers och Katrineholms kommuner är samma som per den 1 november 2012 under de följande fem åren ställer jag nedanstående frågor kring finansieringen av de ökade kostnaderna för Vingåkers kommun. Hur mycket i kronor ökar Vingåkers kommuns kostnader för VSR ? Vad får Vingåkers kommun för mervärde av att öka sin kostnadsandel i VSR? Hur är det tänkt att de ökade kostnaderna skall finansieras? Beslutsunderlag Interpellation Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 136/2013 Interpellation om kommunpolis i Vingåker Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunpolis i Vingåker. Dom senaste 10 åren så har dom anmälda brotten ökat med 87 % i Vingåker. Från den 16 februari 2013 till den 27 februari så har det gjort 22 anmälningar om brott. Det är allt från snatterier på systembolaget, någon som brustit i tillsyn av sina hundar, stölder, ofredanden till grov misshandel. Nu aviserar kommunpolisen att hon slutar och kommer bara att vara här på tisdagar och syssla med utredningar. Min fråga till Jörgen Larsson är: Vilka åtgärder kommer att vidtas för att se till så att det kommer att finnas en kommunpolis i Vingåker på heltid? Beslutsunderlag Interpellation Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 135/ Interpellation om allvarliga händelser i skolor Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Westin om allvarliga händelser i skolor. Det finns ökat våld i världen som nu har tagit sin tillflyktsort till att även innefatta skolor. Med anledning av händelserna runt om i världen på olika skolor där det har förekommit skottlossning med 93 döda och sårade elever och lärare sen Ett antal tragiska händelser i USA den senaste var den 24 mars 2013 som en elev skottskadades. Men även i Finland där det har skett med dödlig utgång där det var två skolskjutningar på mindre än ett år. Även i Tyskland Nu har det även infunnit sig i Sverige, som tur är så upptäcktes det i tid. På en skola i Malmö så hittade man stulna vapen på taket. Nu genomgår alla rektorer i Malmö en särskild utbildning för att kunna hantera tänkbara scenarion. Det har faktiskt hänt tidigare i Sverige med en skolskjutning på Kungälvs läroverk där en dog av skott skadorna samt 6 ungdomar skadades. Min fråga till Stefan Westin: Finns det någon handlingsplan om det skulle inträffa en sådan händelse i Vingåkers kommuns skolor? Beslutsunderlag Interpellation Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 134/ Interpellation om underskott i barn- och utbildningsnämndens budget Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Westin om underskott i barn- och utbildningsnämndens budget drogs BoU med ett mångmiljonunderskott 2013 har BoU redan ett underskott på ca 900 som tidigast i höst är i fas. Mina frågor till Stefan: Vad gör du som ordförande i BoU-nämnden för att komma tillrätta med detta underskott? Vad beror detta underskott på? Hur ser du på framtiden för skolorna i Vingåkers kommun? Beslutsunderlag Interpellation Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 319/ Strategi för besöksnäringen Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Anta strategi för besöksnäringen att börja gälla från och med Beskrivning av ärendet Vingåkers kommun behöver satsa på besöksnäringen för att öka antalet besökare till kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet ger goda tillväxtmöjligheter inom den lokala besöksnäringsbranschen i form av nyetableringar, nya arbetstillfällen samt inflyttning till kommunen. Denna strategi bygger på visionen samt näringslivsprogrammet för Vingåkers kommun. Strategin tar fasta på de riktlinjerna i nationella och Sörmländska strategierna för besöksnäringen. Det är dags för Vingåker kommun och näringslivet att verkligen ta vara på de satsningar som görs både nationellt och i länet för att förverkliga den nationella visionen om att göra besöksnäringen till Sveriges nya basnäring år Arbetet med strategi för besöksnäringen för Vingåkers kommun har arbetats fram efter möten och samtal med arbetsgrupp bestående av representanter för företagare, individuella samtal med berörda tjänstemän och förtroendevalda. Strategin har skickats på remiss till politiska partier samt diskuterats på en företagsfralla. Ett reportage i Katrineholms-Kuriren ledde också till ytterligare kommentarer om besöksnäringen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Strategi för besöksnäringen Vingåkers kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (1) Vår handläggare Suzan Östman Bäckman , Strategi för besöksnäringen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar Att kommunstyrelsen besluta om att godkänna strategin för besöksnäringen. Beskrivning av ärendet Vingåkers kommun behöver satsa på besöksnäringen för att öka antalet besökare till kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet ger goda tillväxtmöjligheter inom den lokala besöksnäringsbranschen i form av nyetableringar, nya arbetstillfällen samt inflyttning till kommunen. Denna strategi bygger på visionen samt näringslivsprogrammet för Vingåkers kommun. Strategin tar fasta på de riktlinjerna i nationella och Sörmländska strategierna för besöksnäringen. Det är dags för Vingåker kommun och näringslivet att verkligen ta vara på de satsningar som görs både nationellt och i länet för att förverkliga den nationella visionen om att göra besöksnäringen till Sveriges nya basnäring år Arbetet med strategi för besöksnäringen för Vingåkers kommun har arbetats fram av efter möten och samtal med arbetsgrupp bestående av representanter med företagare, individuella samtal med berörda tjänstemän och förtroendevalda. Strategin har skickats på remiss till politiska partier samt diskuterats på företagsfralla. Ett reportage i Katrineholms-Kuriren ledde också till ytterligare kommentarer om besöksnäringen. Bilaga Strategi för besöksnäringen Vingåkers kommun VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen VK101S v , tjansteutl besöksnäringsstrategi.doc Suzan Östman Bäckman Näringslivsansvarig Marita Skog Kommunchef Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8-10 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

16 Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år Vingåkers kommun satsar på besöksnäringen för att öka antalet besökare till kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet ger goda tillväxtmöjligheter inom den lokala besöksnäringsbranschen i form av nyetableringar, nya arbetstillfällen samt inflyttning till kommunen. Denna strategi bygger på Vingåkers kommuns vision samt Vingåkers kommun näringslivsprogram. Strategin tar fasta på de riktlinjerna som finns i nationella och sörmländska strategier för besöksnäringen. Strategi för besöksnäring för Vingåkers kommun sträcker sig över åren Detta bör följas av strategier för år samt för att vara i fas med nationella strategin (år 2020) och sörmländska strategin för besöksnäringen (år 2023). Nuläget Det är viktigt i arbetet med en strategi att ha god omvärldsbevakning. Först då kan det egentliga arbetet sätta igång. Åsikter från både näringen som tjänstemännen och politikerna i Vingåkers kommun har samlats i denna SWOT analys som beskriver nuläget. Därefter fortsätter dokumentet med marknaden, visionen, strategin och mål. Styrkor Externt: Satsning på nationell nivå för att besöksnäringen ska bli Sveriges nya basnäring. Satsning på besöksnäringen för Sörmland av Regionförbundet Sörmland för att Sörmland ska bli en av Sveriges utvalda internationella destinationer. Projektet Destinationsutveckling Sörmland där exportmogna företag arbetar tillsammans över kommungränserna för att skapa nya produkter och paket som ska säljas på internationellt. Internt: Vingåkers Factory Outlet, tillsammans med övrigt butiksutbud, som har cirka besökare/år Ett annat starkt besöksmål är Säfstaholms slott som med sin väl uppskattade sommarutställning lockar cirka besökare per år. Den årliga ryttartävlingen Guldsporrarna arrangeras av Vingåkers Ryttarförening över fyra dagar i månadsskiftet juni/ juli och attraherar besökare, varav flertalet långväga gäster. Båsenberga hotell & konferens står värd för 400 konferenser med totalt gäster per år. Hjälmargården har drygt gästnätter samt ca 1200 husvagnsnätter på campingen per år. Andra besöksmål är bl.a. golfbana, camping och fin natur samt bad. En annan målgrupp är våra fritidshusägare, det finns ca 1081 fritidshus i Vingåkers kommun varav vi når 400 sommarhushåll med kommuntidningen Vingåker för dig. Strategi för Besöksnäringen Vingåkers kommun Sida 1 av 6

17 Svagheter 1. Ovårdade gator och grönområden. 2. Kunder hos Vingåkers Factory Outlet ser sig inte som turister. 3. Ointressant turisthörna i Vingåkers Factory Outlet 4. Bristande kunskap om Vingåkers utbud hos närliggande turistbyråer i andra kommuner. 5. Utbildad personal inom näringslivet i Vingåkers kommun om utbud av aktiviteter. 6. Brist på aktiviteter som ger intäkter eller som förlänger vistelsen i Vingåkers kommun. 7. Brist på ställplatser och service för husbilar. Samt: Kommunens resurser; både ekonomiskt och personal. Nuvarande fördelning av ansvar för besöksnäringen mellan kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för turistbyrån och näringslivsenheten som ansvarar för det strategiska. Flera kommuner i Sörmland har denna fördelning och den börjar nu ifrågasättas i våra grannkommuner. I Vingåkers kommun delar vi resurser med personal och butik mellan slottets och turistbyråns verksamheter. Låg besöksfrekvens för turistbyrån på Säfstaholms slott. Kort säsong för turistbyrån. Förväntad servicenivå för turistbyråfilialer. Bristande skyltning både i centrum och vid infarterna. Dålig bredbandstäckning i Vingåkers kommun. Brist på lekparker. Dåligt med statistik och forskning om den lokala besöksnäringen. Utbudet av matställen och aktiviteter för den välbärgade målgrupp som besöker t.ex. Vingåker Factory Outlet och Säfstaholms slott. Möjligheter Stark tillväxtbransch Ny It-teknik genom smarta telefoner, mobila hemsidor, digitala kartor m.m. Intresse för näringen Närhet till naturen Möjlighet att förlänga turistsäsongen. Möjlighet att öka intäkterna för kommunen i turistbyrån genom bl.a. paketering. Vara delaktig och utveckla Sörmland som Stockholms Country break, d.v.s. utflykt för besökare till Stockholm. Öka antalet utländska besökare. Öka kunskapen om Vingåker både som turistmål och boendeort. Hot Lågkonjunkturen. Dåliga kommunikationer, t.ex. vägar. Regler och lagar t.ex. resegarantin, skattelagsstiftning Strategi för Besöksnäringen Vingåkers kommun Sida 2 av 6

18 Marknaden Trender Vingåkers kommun beställde en rapport för år 2009 för att granska de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turismen i Vingåkers kommun. En ny TEM 1 rapport är planerad med statistik för år TEM rapporten visar att rese- och turistindustrin i Vingåkers kommun omsatte 67 miljoner kronor och gav arbete åt ungefär 55 personer under år Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring, svarar för 73 procent av den totala turismomsättningen. I besöksnäringsstrategin för Sörmland visas kvantitativa mål för Sörmlands tillväxt: År Omsättning (milj.kr) Antal årsanställda Andel av svensk turism 2,6 % 3,0 % 3,4 % Antal utländska gästnätter Besökarna till Vingåkers Factory Outlet är en skatt som inte vi tar tillvara på i den utsträckning som vi borde göra. Försöket med mobila turistvärdarna under sommaren 2011 visade tydligt att besökarna är upptagna med sitt förbestämda besök och sedan är de intresserade av att hitta någonstans att äta. Viktigt är att bemöta kunderna innan de anländer till Vingåker samt att väl på plats påvisa att det finns anledningar för dem att stanna kvar längre i Vingåker innan de åker vidare. Kunder Vår målgrupp är primärt de existerande besökarna samt öka antalet utländska besökare. Sekondärt är nya besökare från 20 mils radie. Säfstaholms slott Den vanligaste besökaren till utställningarna på Säfstaholms slott är kulturintresserade, 50 plus, varav 7 av 10 är allmänt kulturintresserade kvinnor från Stockholm och större städer som Norrköping, Eskilstuna och Örebro. I genomsnitt med entré till utställningen, café och försäljning i shopen så spenderas 600 kr/besök. Vingåker Factory Outlet Vingåker är vida känt för vårt outletområde med främst Vingåkers Factory Outlet som dragare. Kunder är främst män och kvinnor år, från ett område med större städer inom 20 mils radie från Vingåker. Cirka besökare per år handlar för en snittförsäljning på 1100 kr och har en inkomst av kr om året. VFO har en igenkänningsfaktor av 68 procent i Stockholm. Båsenberga hotell & konferens Inriktningen är främst som konferensanläggning samt för privatgäster med inriktning på weekend, golf och shopping. Verksamheten är välskött och anläggningen nyrenoverad, med ett erkänt bra kök. Antal uthyrda rum ca 6 000, antal boende gäster ca 7 200, antal konferenser ca 400 och antal gäster ca Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vingåkers kommun 2 SCB Tillväxtverket år 2011 avseende år Den sörmländska strategins slutår Strategi för Besöksnäringen Vingåkers kommun Sida 3 av 6

19 Hjälmargården Denna konferens och lägergård är belägen i natursköna Läppe vid Hjälmarens strandkant. År 2012 hade Hjälmargården drygt gästnätter samt ca 1200 husvagnsnätter på campingen. Detta inkluderar då inte alla besökare som besöker gården över dagen för till exempel deras konserter, evenemang som minns du sången, söndagsbuffé, marknader och annat som arrangeras under året. Fritidshus Våra fritidshus ägare är en annan målgrupp som vi bör räkna som besökare. Det finns ca 1081 fritidshus i Vingåkers kommun enligt Sörmlands vatten. Vi når 400 sommarhushåll med kommuntidningen Vingåker för dig. Dessa besökare turistar i Vingåkers kommun och vissa har med sig gäster. Camping och husbilar Camping är den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 65 procent av samtliga kommersiella övernattningar i Vingåkers kommun år 2009 (enligt TEM rapporten). Läppe camping och Hjälmargården är välskötta anläggningar. Husbilsturismen växer snabbt i Europa och Sverige. Nyregistreringen av husbilar ökar kraftigt och i dag finns cirka 1,5 miljoner husbilar registrerade i Europa. Med cirka registrerade husbilar ligger Sverige på tredje plats i husbilstäthet efter Finland och Tyskland. Sverige är också det land i Europa där husbilsförsäljningen ökar mest. Vingåkers kommun behöver höja standarden för husbilar med ställplatser och service. Konkurrenter Konkurrensen om besökaren är hård. Vingåkers kommuns största konkurrenter är kringliggande större kommuner som t.ex. Örebro och Norrköping. Med information som blivit så lättillgänglig via internet och att besökaren inte längre köper färdiga gruppresor utan planerar sina egna resor är det ännu viktigare att synas i bruset. Samarbetet med de Sörmländska kommunerna gör att de blir en draghjälp istället för konkurrenter OM Vingåkers kommun håller deras takt och tillsätter de resurser som krävs för ökat samarbete och höjd service på turistbyrå, informationsmaterial och utbud. Vision Vi behåller den tidigare visionen för strategin för besöksnäringen; Vingåkers kommun är det självklara målet för de kvalitetsmedvetna turisterna. Deras förväntningar på kulturutbud, shopping, naturupplevelser, aktiviteter och boende uppfylls med råge. Besöksnäringen i Vingåkers kommun expanderar kontinuerligt och befintliga besöksmål utvecklas och stärks. Vi anammar också visionen och målet för besöksnäringen i Sörmland som ger oss målgruppen; Våra destinationer och upplevelser är de mest efterfrågade bland Stockholm plus- alternativen för besökare från Stockholm-Mälardalsregionen samt för utländska besökare. Naturligtvis tar vi hänsyn till visionen för Vingåkers kommun 2020; I denna strategi för besöksnäringen tar vi speciellt fokus på följande ledord från Vingåkers kommuns vision för år 2020:... tänker nytt Nytänkare gör att medborgare, näringsliv och kommun finner lösningar som säkerställer vår gemensamma framtid. Vi söker och vågar pröva nya vägar. Vi är öppna för förändringar. Strategi för Besöksnäringen Vingåkers kommun Sida 4 av 6

20 Strategi För att förverkliga dessa visioner och nå de övergripande målen prioriterar vi följande arbete: vad ska erbjudas 1. En välvårdad kommun med underhållna gator och grönområden. Belysning och dekorationer som förskönar och skapar trivsel. 2. Informationskampanj innan och under besökarnas vistelse. 3. Uppställningsplatser samt service för husbilsbesökare. 4. Attraktiva personliga paketerbjudanden och bokningsmöjligheter som ger kommunen en intäkt. 5. Arbeta med projekt som Destinationsutveckling för att utveckla exportmogna företag. 7. Utökat utbud av aktiviteter som har kassaapparater och eller förlänger besöket. 8. Kompletterande handel med ytterligare outletbutik/er. 9. Cykeluthyrning, eventuellt i samarbete med andra närliggande kommuner. 10. Satsning på branschen som en näring och en intäktskälla. vilka är målgruppen 1. Primärt Vingåker Factory Outlet kunder, besökare till Säfstaholms slott samt Båsenberga hotell och konferens samt Hjälmargården. 2. Husbils- och campingbesökare. 3. Andra turistbyråer i Sörmland med prioritering på närkommunerna Katrineholm och Flen. 4. Besökare till evenemang som Guldsporrarna, hemmamatcher för Vingåkers Volleybollklubb, mm. 5. Fritidshusägare i Vingåker och närliggande kommuner. 6. Turistbyråer och informationsställen i Örebroregionen. 7. Barnfamiljer. 8. Konferensgäster. hur ska det erbjudas 1. Informera redan innan de besöker Vingåker genom mobilanpassade webbplatser som vingaker.se, safstaholmsslott.se, ev. app samt använda kanaler för att nå Vingåker Factory Outlets kunder. 2. Gemensamt marknadsföringsmaterial för KFV och Sörmland t.ex. genom hemsidesportal. 3. Varje år inför turistbyrå säsongen informera och guida turistbyrå personal från andra kommuner i Sörmland och Närke om utbudet i Vingåker. 4. Information på plats visuellt med både infart och centrum skyltar, jobba med varumärket genom t.ex. siluetter och installationer. 5. Bygga upp en inspirerande turistinformationshörna vid kassorna på Vingåkers Factory Outlet. 6. Serva utländska besökare med flerspråkig info på webbsidor, turistmaterial mm. 7. Sälja paket på turistbyrån med t.ex. rabatter på lokala aktiviteter och boende alternativ. 8. Utbilda personal inom näringslivet i Vingåkers kommun om utbud av aktiviteter. 9. Överstiga besökarnas förväntningar på service för turistbyrå på Säfstaholms slott samt bemannande filialer som biblioteket, Åbrogården samt Vingåkers Factory Outlet & OKQ Tydlig skyltning till turistbyråer och filialer, bl.a. utanför Vingåkers Factory Outlet. 11. Skyltning vid infarterna till Vingåker, samt inne i centrum, för att påvisa det lokala utbudet. 12. Välkomstskylt med information om utbud på t.ex. magasinet vid järnvägen, fasaden på byggnader som vetter mot järnvägen. 13. Tydlig information om matställen - i kartor, broschyrer samt med skyltar och vägmarkeringar. 14. Alla matställen har information om fler utflyktsmål. Utvalda matställen har extra visuellt material. 15. Producera attraktiva inspirerande turistbroschyr, informationsmaterial och kartor. 16. Använda mobila turistvärdar vid evenemang som t.ex. Guldsporrarna samt stundvis bemanna turistinformationshörnan vid Vingåker Factory Outlet. 17. Dela ut ett rabatthäfte som erbjuder attraktiva aktiviteter för att uppmuntra återbesök. 18. Aktivt arbeta för att konferenser ska förläggas i Vingåkers kommun. 19. Marknadsföra Vingåker för resenärer på Skavsta flygplats. Strategi för Besöksnäringen Vingåkers kommun Sida 5 av 6

21 Övergripande mål Mål för strategin för Vingåker är baserade på Sörmlands övergripande mål till år 2023, d.v.s. Besöksnäringen fördubblas på tio år Sörmland är en av Sveriges 35 internationella destinationer år 2020 Hållbarhet är en viktig ledstjärna i utvecklingsarbetet. Mål för strategin är också densamma som för Sörmland till år 2023, d.v.s. Antal utländska besökare ökar, året runt. Antalet svenska besökare, främst från Stockholm- Mälardalsområdet ökar, året runt. Fler hållbara mogna och nya produkter av hög kvalitet, för såväl svenska som utländska besökare, utvecklas. De redan exportmogna företagen ökar sina volymer. Våra destinationer och upplevelser är de mest efterfrågade bland Stockholm plus alternativen för besökare från Stockholm-Mälardalsregionen samt för utländska besökare. Vision och mål för besöksnäringen i Sörmland år 2023 Skulle du rekommendera Vingåker som resmål? Låt oss jobba tillsammans för att uppnå visionen! Processen med strategin: Arbetet med strategi för besöksnäringen för Vingåkers kommun har arbetats fram av näringslivsansvarig Suzan Östman Bäckman efter möten och samtal med följande: Arbetsgrupp för besöksnäringen bestående av representanter med företagare inom besöksnäringen. Individuella samtal med kultur och fritidschefen Lars Furberg och turistbyråansvarig Emma Blomberg, kultur och fritidsnämndens ordförande Robert Skoglund, informationsansvarig Maria Pestera, kommunchef Marita Skog, kommunalråd Jörgen Larsson. Strategin har skickats på remiss till politiska partier samt diskuterats på företagsfralla. Ett reportage i Katrineholms-kuriren ledde också till ytterligare kommentarer om besöksnäringen i Vingåkers kommun. Bilagor: Nationella och Sörmländska strategierna samt näringslivspolitiska programmet. Strategi för Besöksnäringen Vingåkers kommun Sida 6 av 6

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr Ansvarsprövning av styrelser och nämnder Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 92/ Årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för 2012 godkänns. Extra avsättning till avfallsdeponin görs med 2,0 mkr för Återföring görs avseende gjord avsättning ur ansvarsförbindelsen för pensioner på 1,5 mkr för åren 2008 och Utökar kommunstyrelsens investeringsbudget för 2013 med totalt tkr motsvarande det utrymme som inte utnyttjats 2012 för centrumförnyelse (3 786 tkr), skyltar (150 tkr) samt kostenheten (95 tkr). Utökar socialnämndens investeringsbudget för 2013 med totalt 543 tkr motsvarande det utrymme som inte utnyttjats för 2012 avseende nytt gemensamt verksamhetsprogram. 2,5 mkr av årets resultat öronmärks under eget kapital för framtida digitalisering inom skolan. Den del av 2012 års justerade resultat som överstiger resultatmålet får användas till framtida strukturella kostnader i första hand för att möta konsekvenser av demografiska förändringar. För kommunstyrelsens egen del Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen godkänns. Beskrivning av ärendet Kommunens preliminära resultat för 2012 uppgår till tkr inklusive realisationsvinster från fastighets- och aktieförsäljningar på 403 tkr. Det budgeterade resultatet för 2012 uppgick till tkr. Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet, varför kommunens justerade resultat uppgår till tkr. Nämnderna Negativa budgetavvikelser lämnas från kommunstyrelsen med tkr och från barn- och utbildningsnämnden med tkr. Positiva avvikelser mot budget redovisas från kultur- och fritidsnämnden med 51 tkr, från utvecklingsnämnden med 260 tkr och från socialnämnden med tkr. Totalt redovisar kommunens nämnder en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts. Kf Kommunstyrelsens negativa budgetavvikelse beror framförallt på högre kostnader än budgeterat för den gemensamma kommunledningsadministrationen som en följd av kostnader för utredning av förändrad kommunal organisation och rekrytering av ny kommunchef. I slutet av året, då nyrekryteringen var verkställd, har dubbel kostnad för kommunchefslön belastat verksamheten. Kostnaderna för konsultstöd avseende utredning av juridiska och skattemässiga konsekvenser för fastighetsaffären har medfört kostnader som inte var budgeterade. Även den tekniska verksamheten har avvikit negativt från budget, framförallt beroende på högre kostnader än budgeterat för snöröjning och fastighetsreparationer. Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse förklaras till största delen av högre personalkostnader än budgeterat inom grundskolan och inom förskoleverksamheten bland annat beroende på att budgeten för vikarier vid sjukdom och semester varit underbalanserad samt att det varit fler tjänster än budgeterat. Även verksamheterna för nyanlända redovisar högre personalkostnader än budgeterat framförallt avseende modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Finansen Finansen redovisar totalt en positiv avvikelse mot budget på tkr, vilket gör att kommunen trots nämndernas negativa utfall redovisar ett resultat som är bättre än budgeterat. Den största förklaringen avser återbetalning av premier från FORA avtalsförsäkringar för åren 2007 och 2008 som har medfört engångsintäkter på cirka 7,8 mkr. Vidare har intäkterna från skatter och statsbidrag blivit 3,5 mkr högre än beräknat. Kostnaderna för löpande pensionsutbetalningar har varit 1,6 mkr högre än budgeterat. Under året har försäljningen av fastigheten Lindberga 2:1 (f d Österåkers skola) medfört en realisationsförlust på 1,6 mkr. Vidare har realisationsvinster från övriga fastighetsförsäljningar och aktieförsäljningar på totalt 403 tkr tillgodoförts den finansiella verksamheten. Forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016

Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016 Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016 Vingåkers kommun satsar på besöksnäringen för att öka antalet besökare till kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FAKTA OM HAPARANDA STAD...3 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 4 POLITISK ORGANISATION... 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTARER...6 KOMMUNCHEFENS KOMMENTARER...7

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer