KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) x Göran Svensson (s) 1 v ordf Mona Lilja (s) x Gunnar Solem (m) 2 v Mats Abrahamsson (m) x Leif Sturesson (s) Nils-Erik Willysson (s) x Ingrid Ankarkrona (s) xx Inger Löfblom Sjöberg (s) x Magnus Olsson (m) xx Lars-Erik Ivarsson (m) tj.gör 97 Tommy Larsson (v) Ingrid Ågård (mp) Jan-Olof Persson (s) xx Christer Håkansson (s) tj.gör från 083 x Gunnar Bylund (kd) (ej 097) xx Bertil Lövgren (fp) *) x Marco Gustavsson (c) Sven Gyberg (c) x Stig Werner (sd) Karl Müller (sd) *) tj.gör , går efter 083 Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef Christina Johansson, planarkitekt x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Mikael Bäckman, planarkitekt x Lisa Jönsson, ekonom Sofi Petersson, planarkitekt x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Berit Håkansson, personalutvecklare x Jeanette Conradsson, planarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Inger Löfblom Sjöberg Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 119 Innehållsförteckning, Dnr 073 AU-ledamöter Ekonomisk rapport och intern kontroll samt Budget Arbetsmiljö och personaluppföljning Information från personalutvecklaren Yttrande över förslag till Lokala ordningsföreskrifter Yttrande över motion från Sd, parkeringsanläggning Ansökan detaljplan Uppsala Ansökan planläggning Tegelbruksviken, Karlshamn 5: Ansökan planläggning Västerport, Karlshamn 6: Verksamhetsplan Stadsarkitekten informerar Uppföljning av mål och verksamhetsmått mm Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 - antagande Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 namnsättning Namnberedning Asarum 40:34. Utvändig ändring garage Asarum 40:34. Anmälan om utvändig ändring garage Froarp 5:10. Strandskyddsdispens utfyllnad av kärr Gungvala 5:49. anmälan olovlig uppställning av däck Guö 2:2, 3. Förhandsbesked för nybyggnad Guö 2:18. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Göteborg 3. Ändrad användning av källarplan till lokal Joggesö 1:37. Rivning samt nybyggnad av gäststuga Mörrum 15:38. Anmälan om lekstuga i tomtgräns Mörrums-Björkenäs 1:89 och 1:31. Uppställning bilar Pernilshoka 1:17. Strandskyddsdispens friggebod (ers.byggnad) Tostarp 1:72. Förhandsbesked fritidshus Tränsum 1:4 och 5:4. Förhandsbesked 4 enbostadshus Tränsum 6:4. Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tärnö 1:18, Yttre Ekö. Förhandsbesked 2 enbostadshus Tärnö 1:53, Yttre Ekö. Tillbyggnad av komplementbyggnad Vettekulla 1:65. Revidering av befintligt bygglov Ällestad 1:24. Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus Delegation 107 Underrättelser Skrivelser för kännedom 109 Aktivitetslista Rättsfallsredovisning 111 Attestordning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 121 BN 073 Dnr Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Jan-Olof Persson och Marco Gustavsson med Göran Svensson, Christer Håkansson och Sven Gyberg som ersättare skall ingår i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 122 BN 074 Dnr Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll samt Budget 2009 Rapport om ekonomiska läget för perioden januari - februari 2008 redovisas inte i mars enligt direktiv från ekonomichefen, dock lämnas en muntlig information från ekonomen. Budgetramen för 2009 skall fastställas av nämnden Dock har inte denna lämnats från ekonomikontoret till arbetsutskottet. Förslag till rambudget för 2009 föreligger, se bilaga 074/2008. Ekonomisk rapport godkänns. Rambudget för 2009 enligt upprättat förslag godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 123 BN 075 Dnr Arbetsmiljö och personaluppföljning Skrivelse från förvaltningschef Ulf Ohlsson föreligger enligt följande: Ansvaret för personalens arbetsmiljö åvilar nämnderna inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna har i enlighet med samverkansavtalet överfört ansvaret för arbetsmiljön till förvaltningen som har att återrapportera till politiken hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Enhetsledarna svarar idag för denna återrapportering. Då förvaltningens arbete med personalfrågor numera leds av en personalutvecklare föreslår jag att denne fortsättningsvis, två ggr/år, till nämnderna avrapporterar förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor. Tidpunkten sker i samråd med respektive ordförande. Nämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut: Personalutvecklaren skall två gånger per år avrapportera förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor för nämnden. Personalutvecklaren skall två gånger per år avrapportera förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor för nämnden. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Personalutvecklare Berit Håkansson

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 124 BN 076 Dnr Information från personalutvecklaren Personalutvecklare Berit Håkansson informerar om nämndens personal och arbetsmiljöfrågor samt redovisar tillsammans med stadsarkitekten resultatet av Sunt Liv enkäten som genomfördes under Sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat med 4 dagar och är nu i genomsnitt 28 dagar/år och person, vilket innebär cirka 8 %. På stadsmiljöavdelningen är det så få anställda att om någon blir sjuk slår detta väldigt hårt procentuellt sett. 81 % av de anställda svarade på enkäten gällande Sunt Liv. På stadsmiljöavdelningen svarade 7 av 12, vilket ger ett missvisande resultat av verksamheten. Dessutom har inte klargjorts vilka som man menar med ledningen, varför de flesta missuppfattat detta. Vid eventuell uppföljning måste detta tydliggöras bättre innan enkäten genomförs. Informationen godkänns.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 125 BN 077 Dnr Yttrande över förslag till Lokala ordningsföreskrifter ( ) Lokala föreskrifter om gaturenhållning mm ( ) samt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ( ) Kommunledningsförvaltningens kansli har översänt rubricerade ärende och vill ha synpunkter på förslagen i den mån de berör respektive remissinstans ansvarsområde senast 27 mars Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Från Kommunledningsförvaltningens kansli har inkommit en begäran om yttrande från Byggnadsnämnden över förslag till Lokala ordningsföreskrifter ( ), Lokala föreskrifter om gaturenhållning mm ( ) samt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ( ) i den mån de berör byggnadsnämndens ansvarsområde. Byggnadsnämndens ansvarsområde berörs av 20 som handlar om ordningsföreskrifter som omfattar växtlighet såsom buskar, häckar och träd. De föreslagna föreskrifterna bekräftar befintliga riktlinjer som byggnadsnämnden redan tillämpar i sina bedömningar. Byggnadsnämnden har därför inget att erinra mot ovanstående remissförslag. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Kommunledningsförvaltningens kansli

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 126 BN 078 Dnr Yttrande avseende motion från Sd angående byggnation av parkeringsanläggning väster om Hinsebergstunneln Kommunledningsförvaltningen har översänt rubricerade motion för yttrande. Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en parkeringsanläggning byggs i ett eller två plan på planen väster om Hinsebergstunneln, mot Hydromacken. Avståendet till centrum är cirka 300 meter. Parkeringsplatserna på torget prioriteras för handikapp- och korttidsparkering. De påpekar också att kostnaden per parkeringsplats blir mindre jämfört med moderaternas förslag om parkering under Stortorget. Den föreslagna platsen för ett parkeringshus ligger inom fastigheten Karlshamn 6:1 och ägs av kommunen. Området omfattas inte av någon detaljplan. I den kommunomfattande översiktsplanen antagen mars 2007, är det aktuella området utpekat för verksamheter (handel hantverk och eventuellt ej miljöstörande industri). I översiktsplanen anges också att området har bra skyltläge och att ny bebyggelse bör ges en hög arkitektonisk utformning liksom att stigande vattennivåers påverkan i den låglängta sydöstra delen behöver utredas. En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts under 2001, vilken visar att området till stora delar har mycket dåliga grundförhållanden med flera meter organisk jord överst. Vid en eventuell byggnation av området krävs en mer detaljerad geoteknisk undersökning för att utreda områdets grundläggningsförhållanden. Byggnadsnämnden bedömer att lämpligheten av en lokalisering av en parkeringsanläggning inom fastigheten Karlshamn 6:1 måste prövas genom en ny detaljplan. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Yrkande Ledamoten Stig Werner (sd) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och Stig Werners yrkande och finner att nämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 BN 078 forts. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Reservation Ledamoten Stig Werner (sd) reserverar sig mot beslutet. Till Kommunledningsförvaltningens kansli

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 128 BN 079 Dnr Ansökan om ny detaljplan för fastigheten Uppsala 12 Skrivelse från Peter Nilsson, JN von Bergen & Son AB, daterad , föreligger med ansökan om byggnadsnämnden påbörjar ny detaljplan för fastigheten i syfte att möjliggöra ytterligare byggrätter för lokaler, butiker och bostäder. Byggnadsnämnden behandlade , 099 förfrågan om bedömning av studie av Cityhusets framtida potential. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 129 BN 080 Dnr Ansökan om planläggning för villor i Tegelbruksviken inom Karlshamn 5:1 Skrivelse från ScanParks, p/a Po Box 2028, 2240 CA Wassenaar, Netherlands, daterad , föreligger med ansökan om planläggning för ett 15-tal villor i området Tegelbruksviken inom fastigheten Karlshamn 5:1. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 130 BN 081 Dnr Ansökan om planläggning för Västerport, Karlshamn 6:1 Skrivelse från Exploateringsingenjör Christer Kaisajuntti, daterad föreligger med ansökan om planläggning för handel, hantverk och eventuellt ej miljöstörande industri. Extern konsult för arbete med detaljplanen kommer att upphandlas. Yrkande Tjänstgörande ersättaren Ingrid Ågård yrkar avslag på framställan då hon inte tycker att området skall markberedas. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan bifall till ansökan och Ingrid Ågårds yrkande om avslag och finner att arbetsutskottet bifallit ansökan. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 131 BN 082 Dnr Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade planprojekt och verksamhet inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Nämnden framför att man anser av stadsmiljöenheten själva prioriterar och upprättar detaljplanerna för Vettekulla. Om möjligt skall detaljplanen för Uppsala 12 göras av stadsmiljöenheten och påbörjas med det snaraste, i annat fall får konsult anlitas för uppdraget. Informationen godkänns.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 132 BN 083 Dnr Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 133 BN 084 Dnr Uppföljning av mål och verksamhetsmått för 2007 samt mål och verksamhetsmått för 2008 Byggnadsnämnden behandlade , 049 ärendet och beslutade att utvärdering av nämndens mål för 2007 och mål och verksamhetsmått för 2008 skulle diskuteras i de olika partigrupperna. Arbetsutskottets förslag till beslut: Utvärdering av mål och verksamhetsmått för 2007 godkänns liksom mål och verksamhetsmått för Utvärdering av mål och verksamhetsmått för 2007 godkänns liksom mål och verksamhetsmått för 2008, se bilaga 084/2008 A och B. Till Revisorerna Förvaltningschef Ulf Ohlsson Stadsarkitekt Emina Kovacic Ekonom Lisa Jönsson Kommunfullmäktige

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 134 BN 085 Dnr Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 m.fl. antagandebeslut Planen innehåller huvudsakligen kvartersmark för bostäder samt allmän platsmark i form av naturmark och vattenområden. Syftet med planen är att på befintliga tomter öka tillåten byggarea jämfört med gällande plan, från 80 m² till 12 % av fastighetsarean, dock max 140 m² huvudbyggnad och 50 m² komplementbyggnader (med begränsning om högst 30 m² för enskild komplementbyggnad). Syftet är också att möjliggöra ny bebyggelse på nya tomter. Planförslaget tillåter ny bebyggelse både i några av de luckor som finns i befintlig bebyggelsestruktur (i gällande plan planlagt som natur) och som nyexploatering på tolv hus i en klunga i nordöstra delen av planområdet. Gällande byggnadsplaner (D 1A och D 3A) avses ersättas med rubricerad detaljplan. De delar av gällande byggnadsplaner D 1A och D 3A vilka ej överlappas av rubricerad detaljplan avses upphävas. Planområdet, på knappt 70 hektar, är beläget i Vettekulla, cirka fem kilometer öster om Karlshamn. Det avgränsas av havet i väster och söder, av fastighetsgräns mot Matvik i öster och av skog och åkermark i norr. Inom planområdet finns drygt 100 befintliga bostadstomter varav de flesta är bebyggda. Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Programsamråd har genomförts Byggnadsnämnden beslutade , 108 om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 7 maj till och med den 1 juni För att informera om planförslaget har ett allmänt samrådsmöte hållits den 14 maj där cirka 50 åhörare deltog. Minnesanteckningar från mötet finns med i samrådsredogörelsen. Byggnadsnämnden beslutade , 313 att godkänna upprättad samrådsredogörelse, att godkänna upprättade förslag till utställningshandlingar samt att planförslaget skulle ställas ut för granskning. Förslaget till detaljplan var därefter utställt under tiden 17 december 2007 till och med 31 januari Samtliga, under utställningstiden, inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i det av planarkitekt Mikael Bäckman och stadsarkitekt Emina Kovacic upprättade utlåtandet, daterat Övriga antagandehandlingar daterade föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 135 BN 085 forts. De delar av gällande byggnadsplaner D 1 A och D 3 A, vilka ej överlappas av rubricerade detaljplan, anhålls att kommunfullmäktige upphäver så att de upphör att gälla. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan, med reservation avseende Länsstyrelsens beslut om strandskydd, och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen. De delar av gällande byggnadsplaner D 1 A och D 3 A, vilka ej överlappas av rubricerade detaljplan, anhålls att kommunfullmäktige upphäver så att de upphör att gälla. Till Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Mikael Bäckman Per-Gunnar Persson och Carita Rindmyr, Vettekullav. 285, Karlshamn

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 136 BN 086 Dnr Detaljplan för fastigheterna Vettekulla 1:4 och 1:5 m fl, Hällaryd - namnsättning Byggnadsnämnden beslutade , 031 att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Upprättande av rubricerat planförslag pågår. Planförslaget avses överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2008 för antagande. Planens syfte är att på befintliga tomter öka tillåten byggnadsarea jämfört med gällande planer samt att möjliggöra ny bebyggelse. Inom planområdet ska tre vägsträckningar namnsättas, en befintlig samt två nya. Inom planområdet finns vägnamnen Vettekullavägen, Matviksvägen, Myrnabbe-vägen, Farmors Vång, Björknabbevägen, Skaftingsvägen, Björkeviksvägen, Sonaholmsvägen, Sandslättsvägen, Tallkottevägen och Timmerviksvägen. Namnen härrör mestadels från benämningar på platser etc. i närområdet utmed kusten. En av de nya vägarna går längs en befintlig stig som leder upp mot ett torp benämnt Kläppatorpet. Denna föreslås benämnas Kläppatorpsvägen. Övriga två vägsträckningar föreslås benämnas Granskogsvägen och Grankottevägen. I nära anslutning finns Tallkottevägen samt Timmerviksvägen. Förslagen till vägnamn har varit utställda tillsammans med planförslaget, inga synpunkter inkom i utställningsskedet. De föreslagna namnen är en fortsättning på de två namn-kategorier/teman som finns inom planområdet sedan tidigare, det vill säga namn på platser etc. i närområdet och skogstemat. I samrådsskedet fanns inget förslag på vägnamn för den befintliga vägen söder om Matviksvägen. Frågan om namnsättning av denna väg initierades av två yttranden. Ett där man ville benämna den nu föreslagna Grankottevägen för just Grankottevägen och ett där man ville benämna den för Margarethavägen. Namnberedningsgruppens bedömning är att det sistnämnda namnförslaget är mindre lämpligt då namnet inte tillhör de två teman/kategorier som använts inom planområdet. Namnberedningsgruppen har beslutat föreslå byggnadsnämnden anta vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen, enligt kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden antar vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen enligt karta. Byggnadsnämnden antar vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen enligt karta, se bilaga 086/2008. Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 137 BN 086 forts. Till Per-Gunnar Persson och Carita Rindmyr, Vettekullav. 285, Karlshamn Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn Sune Hedén, Stenhagsvägen 4, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Mikael Bäckman Planarkitekt Jeanette Conradsson, namnberedningsgruppen Fastighetsägarna Ambulanscentralen, Lasarettet, Karlshamn Ambulansstationen, Centrallasarettet, Karlskrona Räddningstjänsten, Rörvägen 3, Karlshamn Poliskontoret, Karlshamn Postkontoret, Karlshamn Skatteverket, Drottninggatan 81, Karlshamn Telia Sonera AB, Networks, att: Ann-Sofie Wennerberg, Göteborg Lantmäterimyndigheten, Fastighetsregistermyndigheten, Box 524, Karlskrona Karlshamns Energi AB, Box 174, Karlshamn E.on Sverige AB, Malmö Taxi, Drottninggatan 98, Karlshamn Asarums Taxi, Jannebergsvägen 37, Asarum Blekingetrafiken, Järnvägsstationen, Karlskrona Tidningsbärarna, Box 90, Karlskrona Gatuenheten, Tubbaryd Mätningsenheten Mätningsenheten, Yvonne Mattsson

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 138 BN 087 Dnr Namnberedning Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Tidigare togs oftast namnförslag fram efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Fördelarna med att samköra namnberedningsprocessen med planprocessen är bland annat att man når ut bredare med namnfrågorna, möjligheterna till insyn och engagemang ökar, ärendehanteringen och genomförandet blir effektivare. En namnberedningsgrupp bereder förslag till namn på gator, vägar, kvarter, allmänna platser och områden. Namnen fastställes av byggnadsnämnden. Namnberedningsgruppen består av tre ledamöter; en från byggnadsnämnden, en från kulturnämnden samt en handläggande och sammankallande tjänsteman från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid byggnadsnämndens sammanträde i februari 2008 diskuterades en ändring av den princip för namnberedning som tillämpats sedan byggnadsnämndens beslut , se idéskiss. Ändringen innebär att namnärenden inte redovisas i byggnadsnämnden i program- samt utställningsskedet. I de fall synpunkter inkommer på de förslag till namnsättning som presenteras i samband med plansamrådet så ska namnärendet redovisas i byggnadsnämnden även i utställningsskedet, se bilagd principskiss. Presenterat arbetssätt godtas. Till Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn (ledamot i namnberedningsgruppen) Sune Hedén, Stenhagsvägen 4, Karlshamn (ledamot i namnberedningsgruppen) Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Christina Johansson Planarkitekt Mikael Bäckman Planarkitekt, Sofi Peterson Planarkitekt Jeanette Conradsson (ledamot i namnberedningsgruppen)

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 139 BN 088 Dnr Asarum 40:34, Bäckvägen 17. Utvändig ändring av garage Sökande: Rolf Bremberg, Bäckvägen 17, Asarum BYGGLOV Skrivelse från bygglovarkitekt Adam Laurin föreligger enligt följande: Aktuell byggnad uppfördes efter beviljat bygglov , 286 delegation, då helt fönsterlös men med stor port i väster. Garaget är sammanbyggd med bostadshuset, uppfört under tidigt 1960-tal. Sannolikt under har garaget försetts med fönster, vilket medfört en sådan avsevärd förändring som anses kräva bygglov enligt plan och bygglagen (PBL) 8 kap 3. Föreliggande ansökan avser bygglov i efterhand för utvändig ändring genom nya fönster på garagebyggnad. Ändringen med nya fönster på garaget kan inte anses vara olämplig enligt PBL 3 kap 1 eller 3 kap 10 men de spröjsade fönstren tillsammans med den grova karaktären och framförallt färgsättningen gör byggnaden främmande i sin omgivning. I det ursprungliga lovet finns inget upptaget gällande färgsättning så den får anses vara i laga ordning. Men det kan knappast vara fastighetsägarens mening att framhäva garaget framför det betydligt vackrare bostadshuset. Arbetsutskottets förslag till beslut: Bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Garagebyggnaden bör målas om i en mer återhållen färg. Ärendet gällande olovlig byggnation behandlas som separat ärende. Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum BYGGANMÄLAN Forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 140 BN 088 forts. Bygganmälan erfordras ej. Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 141 BN 089 Dnr Anmälan om utvändig ändring av garage Anonym anmälan inlämnades till byggnadsnämnden om att utvändig ändring av garaget på fastigheten gjorts. Detta innebar att fönster med spröjs satts in på två sidor av garaget. För att göra en ändring av detta slag krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 3. Något bygglov för den aktuella åtgärden har inte beviljats av byggnadsnämnden. När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1, byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Enligt PBL 10 kap 4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Enligt 5 skall avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till behandling i byggnadsnämnden. Vid besök på platsen träffade byggnadsinspektören ägaren, vilken uppgav att han inte trodde det behövdes bygglov och att han skulle komma in med bygglovansökan i efterhand. Han ville inte återställa och rätta det olovligt utförda. Ägaren har inkommit med bygglovansökan för åtgärden i efterhand i stället för att utföra rättelse. Arbetsutskottets förslag till beslut: Eftersom byggnationen har utförts utan att bygglov lämnats skall byggnadsavgift tas ut till ett belopp av fyra gånger bygglovkostnaden, dvs. 4 x kronor = kronor, enligt 10 kap 4 PBL. Eftersom byggnationen har utförts utan att bygglov lämnats skall byggnadsavgift tas ut till ett belopp av fyra gånger bygglovkostnaden, dvs. 4 x kronor = kronor, enligt 10 kap 4 PBL. Byggnadsavgiften kronor skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från detta beslut vunnit laga kraft. Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 142 BN 089 forts. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till länsstyrelsen. Till Administrativa enheten, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 143 BN 090 Dnr Froarp 5:10, Elsebrånevägen Strandskyddsdispens för utfyllnad av kärr Sökande: Lars-Gunnar Nilsson, Elsebrånevägen 97-17, Asarum STRANDSKYDDSDISPENS Skrivelse från bygglovarkitekt Adam Laurin föreligger enligt följande: Ansökan avser strandskyddsdispens för utfylld av kärr (våtmark). Aktuell fastighet är cirka kvm och kan grovt indelas i en högre belägen bebyggd del i söder och en lägre i norr som delvis utgörs av våtmark. Fastigheten har strand mot Långasjön i väster och cirka ¾ omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap Miljöbalken. Syftet med utfyllnaden är enligt sökande att torrlägga området för att underlätta skötsel och därmed minska på så kallade mördarsniglar på tomten. Våtmarken utgör enligt ansökan en sanitär olägenhet och en barnkammare för sniglarna. VA-enheten och Miljöförbundet Blekinge Väst är tillskrivna. Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat , föreligger där man anser att det inte finns något särskilt skäl som kan ligga till grund för dispensen enligt Miljöbalken 7 kap 18. Miljöförbundet bedömer även att växt- och djurlivet riskerar påverkas negativt av utfyllnaden samt att aktuell snigelart är mycket flexibel och inte är knuten till våtmarker. Yttrande från VA-enheten, daterat , föreligger utan erinran men med information rörande föreskrifterna för Långasjöns vattentäkt. Enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken 7 kap 18 måste det finnas ett särskilt skäl som ska ligga till grund för dispensbeslut. Något särskilt skäl har inte redovisats i ansökan. Våtmarken är en del av de norra delarna av fastigheten och kan inte betraktas som tomtmark. Därmed kan man inte anse att våtmarken redan är ianspråktagen som tomt. Dessutom får åtgärden inte strida mot något av strandskyddets syften, vilket det enligt miljöförbundets yttrande riskerar att göra. Då det inte är formellt fastställt vad som är tomtmark och vad som inte är det bör sökande samråda med Länsstyrelsen i frågan och sedan hos Länsstyrelsen göra en formell ansökan om upphävande av strandskyddet inom tomtmarken. Arbetsutskottets förslag till beslut: Med hänvisning till ovan angivna avstyrks ansökan då särskilt skäl enligt 7 kap 18 Miljöbalken saknas. Forts.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 144 BN 090 Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan lämnas sökanden möjlighet att yttra sig härom före nämndens sammanträde Sökanden har med anledning av arbetsutskottets förslag till avslag återkallat ansökan. Återkallan godkännes. Avgift 780 kronor (faktura kommer) , Attest:

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.25 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2010-06-23

Byggnadsnämnden 2010-06-23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 334 (414) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13:15 18:30, ajournering 15:15-15:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (255) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (255) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (255) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.55 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 (372) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (056) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (056) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (056) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 225 (265) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 225 (265) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 225 (265) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 (189) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 (189) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 (189) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 058 (107) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 058 (107) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 058 (107) Byggnadsnämnden 2007-02-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer