KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) x Göran Svensson (s) 1 v ordf Mona Lilja (s) x Gunnar Solem (m) 2 v Mats Abrahamsson (m) x Leif Sturesson (s) Nils-Erik Willysson (s) x Ingrid Ankarkrona (s) xx Inger Löfblom Sjöberg (s) x Magnus Olsson (m) xx Lars-Erik Ivarsson (m) tj.gör 97 Tommy Larsson (v) Ingrid Ågård (mp) Jan-Olof Persson (s) xx Christer Håkansson (s) tj.gör från 083 x Gunnar Bylund (kd) (ej 097) xx Bertil Lövgren (fp) *) x Marco Gustavsson (c) Sven Gyberg (c) x Stig Werner (sd) Karl Müller (sd) *) tj.gör , går efter 083 Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef Christina Johansson, planarkitekt x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Mikael Bäckman, planarkitekt x Lisa Jönsson, ekonom Sofi Petersson, planarkitekt x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Berit Håkansson, personalutvecklare x Jeanette Conradsson, planarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Inger Löfblom Sjöberg Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 119 Innehållsförteckning, Dnr 073 AU-ledamöter Ekonomisk rapport och intern kontroll samt Budget Arbetsmiljö och personaluppföljning Information från personalutvecklaren Yttrande över förslag till Lokala ordningsföreskrifter Yttrande över motion från Sd, parkeringsanläggning Ansökan detaljplan Uppsala Ansökan planläggning Tegelbruksviken, Karlshamn 5: Ansökan planläggning Västerport, Karlshamn 6: Verksamhetsplan Stadsarkitekten informerar Uppföljning av mål och verksamhetsmått mm Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 - antagande Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 namnsättning Namnberedning Asarum 40:34. Utvändig ändring garage Asarum 40:34. Anmälan om utvändig ändring garage Froarp 5:10. Strandskyddsdispens utfyllnad av kärr Gungvala 5:49. anmälan olovlig uppställning av däck Guö 2:2, 3. Förhandsbesked för nybyggnad Guö 2:18. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Göteborg 3. Ändrad användning av källarplan till lokal Joggesö 1:37. Rivning samt nybyggnad av gäststuga Mörrum 15:38. Anmälan om lekstuga i tomtgräns Mörrums-Björkenäs 1:89 och 1:31. Uppställning bilar Pernilshoka 1:17. Strandskyddsdispens friggebod (ers.byggnad) Tostarp 1:72. Förhandsbesked fritidshus Tränsum 1:4 och 5:4. Förhandsbesked 4 enbostadshus Tränsum 6:4. Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tärnö 1:18, Yttre Ekö. Förhandsbesked 2 enbostadshus Tärnö 1:53, Yttre Ekö. Tillbyggnad av komplementbyggnad Vettekulla 1:65. Revidering av befintligt bygglov Ällestad 1:24. Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus Delegation 107 Underrättelser Skrivelser för kännedom 109 Aktivitetslista Rättsfallsredovisning 111 Attestordning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 121 BN 073 Dnr Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Jan-Olof Persson och Marco Gustavsson med Göran Svensson, Christer Håkansson och Sven Gyberg som ersättare skall ingår i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 122 BN 074 Dnr Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll samt Budget 2009 Rapport om ekonomiska läget för perioden januari - februari 2008 redovisas inte i mars enligt direktiv från ekonomichefen, dock lämnas en muntlig information från ekonomen. Budgetramen för 2009 skall fastställas av nämnden Dock har inte denna lämnats från ekonomikontoret till arbetsutskottet. Förslag till rambudget för 2009 föreligger, se bilaga 074/2008. Ekonomisk rapport godkänns. Rambudget för 2009 enligt upprättat förslag godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 123 BN 075 Dnr Arbetsmiljö och personaluppföljning Skrivelse från förvaltningschef Ulf Ohlsson föreligger enligt följande: Ansvaret för personalens arbetsmiljö åvilar nämnderna inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna har i enlighet med samverkansavtalet överfört ansvaret för arbetsmiljön till förvaltningen som har att återrapportera till politiken hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Enhetsledarna svarar idag för denna återrapportering. Då förvaltningens arbete med personalfrågor numera leds av en personalutvecklare föreslår jag att denne fortsättningsvis, två ggr/år, till nämnderna avrapporterar förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor. Tidpunkten sker i samråd med respektive ordförande. Nämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut: Personalutvecklaren skall två gånger per år avrapportera förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor för nämnden. Personalutvecklaren skall två gånger per år avrapportera förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor för nämnden. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Personalutvecklare Berit Håkansson

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 124 BN 076 Dnr Information från personalutvecklaren Personalutvecklare Berit Håkansson informerar om nämndens personal och arbetsmiljöfrågor samt redovisar tillsammans med stadsarkitekten resultatet av Sunt Liv enkäten som genomfördes under Sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat med 4 dagar och är nu i genomsnitt 28 dagar/år och person, vilket innebär cirka 8 %. På stadsmiljöavdelningen är det så få anställda att om någon blir sjuk slår detta väldigt hårt procentuellt sett. 81 % av de anställda svarade på enkäten gällande Sunt Liv. På stadsmiljöavdelningen svarade 7 av 12, vilket ger ett missvisande resultat av verksamheten. Dessutom har inte klargjorts vilka som man menar med ledningen, varför de flesta missuppfattat detta. Vid eventuell uppföljning måste detta tydliggöras bättre innan enkäten genomförs. Informationen godkänns.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 125 BN 077 Dnr Yttrande över förslag till Lokala ordningsföreskrifter ( ) Lokala föreskrifter om gaturenhållning mm ( ) samt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ( ) Kommunledningsförvaltningens kansli har översänt rubricerade ärende och vill ha synpunkter på förslagen i den mån de berör respektive remissinstans ansvarsområde senast 27 mars Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Från Kommunledningsförvaltningens kansli har inkommit en begäran om yttrande från Byggnadsnämnden över förslag till Lokala ordningsföreskrifter ( ), Lokala föreskrifter om gaturenhållning mm ( ) samt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ( ) i den mån de berör byggnadsnämndens ansvarsområde. Byggnadsnämndens ansvarsområde berörs av 20 som handlar om ordningsföreskrifter som omfattar växtlighet såsom buskar, häckar och träd. De föreslagna föreskrifterna bekräftar befintliga riktlinjer som byggnadsnämnden redan tillämpar i sina bedömningar. Byggnadsnämnden har därför inget att erinra mot ovanstående remissförslag. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Kommunledningsförvaltningens kansli

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 126 BN 078 Dnr Yttrande avseende motion från Sd angående byggnation av parkeringsanläggning väster om Hinsebergstunneln Kommunledningsförvaltningen har översänt rubricerade motion för yttrande. Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en parkeringsanläggning byggs i ett eller två plan på planen väster om Hinsebergstunneln, mot Hydromacken. Avståendet till centrum är cirka 300 meter. Parkeringsplatserna på torget prioriteras för handikapp- och korttidsparkering. De påpekar också att kostnaden per parkeringsplats blir mindre jämfört med moderaternas förslag om parkering under Stortorget. Den föreslagna platsen för ett parkeringshus ligger inom fastigheten Karlshamn 6:1 och ägs av kommunen. Området omfattas inte av någon detaljplan. I den kommunomfattande översiktsplanen antagen mars 2007, är det aktuella området utpekat för verksamheter (handel hantverk och eventuellt ej miljöstörande industri). I översiktsplanen anges också att området har bra skyltläge och att ny bebyggelse bör ges en hög arkitektonisk utformning liksom att stigande vattennivåers påverkan i den låglängta sydöstra delen behöver utredas. En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts under 2001, vilken visar att området till stora delar har mycket dåliga grundförhållanden med flera meter organisk jord överst. Vid en eventuell byggnation av området krävs en mer detaljerad geoteknisk undersökning för att utreda områdets grundläggningsförhållanden. Byggnadsnämnden bedömer att lämpligheten av en lokalisering av en parkeringsanläggning inom fastigheten Karlshamn 6:1 måste prövas genom en ny detaljplan. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Yrkande Ledamoten Stig Werner (sd) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och Stig Werners yrkande och finner att nämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 BN 078 forts. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Reservation Ledamoten Stig Werner (sd) reserverar sig mot beslutet. Till Kommunledningsförvaltningens kansli

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 128 BN 079 Dnr Ansökan om ny detaljplan för fastigheten Uppsala 12 Skrivelse från Peter Nilsson, JN von Bergen & Son AB, daterad , föreligger med ansökan om byggnadsnämnden påbörjar ny detaljplan för fastigheten i syfte att möjliggöra ytterligare byggrätter för lokaler, butiker och bostäder. Byggnadsnämnden behandlade , 099 förfrågan om bedömning av studie av Cityhusets framtida potential. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 129 BN 080 Dnr Ansökan om planläggning för villor i Tegelbruksviken inom Karlshamn 5:1 Skrivelse från ScanParks, p/a Po Box 2028, 2240 CA Wassenaar, Netherlands, daterad , föreligger med ansökan om planläggning för ett 15-tal villor i området Tegelbruksviken inom fastigheten Karlshamn 5:1. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 130 BN 081 Dnr Ansökan om planläggning för Västerport, Karlshamn 6:1 Skrivelse från Exploateringsingenjör Christer Kaisajuntti, daterad föreligger med ansökan om planläggning för handel, hantverk och eventuellt ej miljöstörande industri. Extern konsult för arbete med detaljplanen kommer att upphandlas. Yrkande Tjänstgörande ersättaren Ingrid Ågård yrkar avslag på framställan då hon inte tycker att området skall markberedas. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan bifall till ansökan och Ingrid Ågårds yrkande om avslag och finner att arbetsutskottet bifallit ansökan. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 131 BN 082 Dnr Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade planprojekt och verksamhet inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Nämnden framför att man anser av stadsmiljöenheten själva prioriterar och upprättar detaljplanerna för Vettekulla. Om möjligt skall detaljplanen för Uppsala 12 göras av stadsmiljöenheten och påbörjas med det snaraste, i annat fall får konsult anlitas för uppdraget. Informationen godkänns.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 132 BN 083 Dnr Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 133 BN 084 Dnr Uppföljning av mål och verksamhetsmått för 2007 samt mål och verksamhetsmått för 2008 Byggnadsnämnden behandlade , 049 ärendet och beslutade att utvärdering av nämndens mål för 2007 och mål och verksamhetsmått för 2008 skulle diskuteras i de olika partigrupperna. Arbetsutskottets förslag till beslut: Utvärdering av mål och verksamhetsmått för 2007 godkänns liksom mål och verksamhetsmått för Utvärdering av mål och verksamhetsmått för 2007 godkänns liksom mål och verksamhetsmått för 2008, se bilaga 084/2008 A och B. Till Revisorerna Förvaltningschef Ulf Ohlsson Stadsarkitekt Emina Kovacic Ekonom Lisa Jönsson Kommunfullmäktige

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 134 BN 085 Dnr Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 m.fl. antagandebeslut Planen innehåller huvudsakligen kvartersmark för bostäder samt allmän platsmark i form av naturmark och vattenområden. Syftet med planen är att på befintliga tomter öka tillåten byggarea jämfört med gällande plan, från 80 m² till 12 % av fastighetsarean, dock max 140 m² huvudbyggnad och 50 m² komplementbyggnader (med begränsning om högst 30 m² för enskild komplementbyggnad). Syftet är också att möjliggöra ny bebyggelse på nya tomter. Planförslaget tillåter ny bebyggelse både i några av de luckor som finns i befintlig bebyggelsestruktur (i gällande plan planlagt som natur) och som nyexploatering på tolv hus i en klunga i nordöstra delen av planområdet. Gällande byggnadsplaner (D 1A och D 3A) avses ersättas med rubricerad detaljplan. De delar av gällande byggnadsplaner D 1A och D 3A vilka ej överlappas av rubricerad detaljplan avses upphävas. Planområdet, på knappt 70 hektar, är beläget i Vettekulla, cirka fem kilometer öster om Karlshamn. Det avgränsas av havet i väster och söder, av fastighetsgräns mot Matvik i öster och av skog och åkermark i norr. Inom planområdet finns drygt 100 befintliga bostadstomter varav de flesta är bebyggda. Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Programsamråd har genomförts Byggnadsnämnden beslutade , 108 om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 7 maj till och med den 1 juni För att informera om planförslaget har ett allmänt samrådsmöte hållits den 14 maj där cirka 50 åhörare deltog. Minnesanteckningar från mötet finns med i samrådsredogörelsen. Byggnadsnämnden beslutade , 313 att godkänna upprättad samrådsredogörelse, att godkänna upprättade förslag till utställningshandlingar samt att planförslaget skulle ställas ut för granskning. Förslaget till detaljplan var därefter utställt under tiden 17 december 2007 till och med 31 januari Samtliga, under utställningstiden, inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i det av planarkitekt Mikael Bäckman och stadsarkitekt Emina Kovacic upprättade utlåtandet, daterat Övriga antagandehandlingar daterade föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 135 BN 085 forts. De delar av gällande byggnadsplaner D 1 A och D 3 A, vilka ej överlappas av rubricerade detaljplan, anhålls att kommunfullmäktige upphäver så att de upphör att gälla. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan, med reservation avseende Länsstyrelsens beslut om strandskydd, och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen. De delar av gällande byggnadsplaner D 1 A och D 3 A, vilka ej överlappas av rubricerade detaljplan, anhålls att kommunfullmäktige upphäver så att de upphör att gälla. Till Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Mikael Bäckman Per-Gunnar Persson och Carita Rindmyr, Vettekullav. 285, Karlshamn

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 136 BN 086 Dnr Detaljplan för fastigheterna Vettekulla 1:4 och 1:5 m fl, Hällaryd - namnsättning Byggnadsnämnden beslutade , 031 att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Upprättande av rubricerat planförslag pågår. Planförslaget avses överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2008 för antagande. Planens syfte är att på befintliga tomter öka tillåten byggnadsarea jämfört med gällande planer samt att möjliggöra ny bebyggelse. Inom planområdet ska tre vägsträckningar namnsättas, en befintlig samt två nya. Inom planområdet finns vägnamnen Vettekullavägen, Matviksvägen, Myrnabbe-vägen, Farmors Vång, Björknabbevägen, Skaftingsvägen, Björkeviksvägen, Sonaholmsvägen, Sandslättsvägen, Tallkottevägen och Timmerviksvägen. Namnen härrör mestadels från benämningar på platser etc. i närområdet utmed kusten. En av de nya vägarna går längs en befintlig stig som leder upp mot ett torp benämnt Kläppatorpet. Denna föreslås benämnas Kläppatorpsvägen. Övriga två vägsträckningar föreslås benämnas Granskogsvägen och Grankottevägen. I nära anslutning finns Tallkottevägen samt Timmerviksvägen. Förslagen till vägnamn har varit utställda tillsammans med planförslaget, inga synpunkter inkom i utställningsskedet. De föreslagna namnen är en fortsättning på de två namn-kategorier/teman som finns inom planområdet sedan tidigare, det vill säga namn på platser etc. i närområdet och skogstemat. I samrådsskedet fanns inget förslag på vägnamn för den befintliga vägen söder om Matviksvägen. Frågan om namnsättning av denna väg initierades av två yttranden. Ett där man ville benämna den nu föreslagna Grankottevägen för just Grankottevägen och ett där man ville benämna den för Margarethavägen. Namnberedningsgruppens bedömning är att det sistnämnda namnförslaget är mindre lämpligt då namnet inte tillhör de två teman/kategorier som använts inom planområdet. Namnberedningsgruppen har beslutat föreslå byggnadsnämnden anta vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen, enligt kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden antar vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen enligt karta. Byggnadsnämnden antar vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen enligt karta, se bilaga 086/2008. Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 137 BN 086 forts. Till Per-Gunnar Persson och Carita Rindmyr, Vettekullav. 285, Karlshamn Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn Sune Hedén, Stenhagsvägen 4, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Mikael Bäckman Planarkitekt Jeanette Conradsson, namnberedningsgruppen Fastighetsägarna Ambulanscentralen, Lasarettet, Karlshamn Ambulansstationen, Centrallasarettet, Karlskrona Räddningstjänsten, Rörvägen 3, Karlshamn Poliskontoret, Karlshamn Postkontoret, Karlshamn Skatteverket, Drottninggatan 81, Karlshamn Telia Sonera AB, Networks, att: Ann-Sofie Wennerberg, Göteborg Lantmäterimyndigheten, Fastighetsregistermyndigheten, Box 524, Karlskrona Karlshamns Energi AB, Box 174, Karlshamn E.on Sverige AB, Malmö Taxi, Drottninggatan 98, Karlshamn Asarums Taxi, Jannebergsvägen 37, Asarum Blekingetrafiken, Järnvägsstationen, Karlskrona Tidningsbärarna, Box 90, Karlskrona Gatuenheten, Tubbaryd Mätningsenheten Mätningsenheten, Yvonne Mattsson

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 138 BN 087 Dnr Namnberedning Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Tidigare togs oftast namnförslag fram efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Fördelarna med att samköra namnberedningsprocessen med planprocessen är bland annat att man når ut bredare med namnfrågorna, möjligheterna till insyn och engagemang ökar, ärendehanteringen och genomförandet blir effektivare. En namnberedningsgrupp bereder förslag till namn på gator, vägar, kvarter, allmänna platser och områden. Namnen fastställes av byggnadsnämnden. Namnberedningsgruppen består av tre ledamöter; en från byggnadsnämnden, en från kulturnämnden samt en handläggande och sammankallande tjänsteman från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid byggnadsnämndens sammanträde i februari 2008 diskuterades en ändring av den princip för namnberedning som tillämpats sedan byggnadsnämndens beslut , se idéskiss. Ändringen innebär att namnärenden inte redovisas i byggnadsnämnden i program- samt utställningsskedet. I de fall synpunkter inkommer på de förslag till namnsättning som presenteras i samband med plansamrådet så ska namnärendet redovisas i byggnadsnämnden även i utställningsskedet, se bilagd principskiss. Presenterat arbetssätt godtas. Till Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn (ledamot i namnberedningsgruppen) Sune Hedén, Stenhagsvägen 4, Karlshamn (ledamot i namnberedningsgruppen) Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Christina Johansson Planarkitekt Mikael Bäckman Planarkitekt, Sofi Peterson Planarkitekt Jeanette Conradsson (ledamot i namnberedningsgruppen)

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 139 BN 088 Dnr Asarum 40:34, Bäckvägen 17. Utvändig ändring av garage Sökande: Rolf Bremberg, Bäckvägen 17, Asarum BYGGLOV Skrivelse från bygglovarkitekt Adam Laurin föreligger enligt följande: Aktuell byggnad uppfördes efter beviljat bygglov , 286 delegation, då helt fönsterlös men med stor port i väster. Garaget är sammanbyggd med bostadshuset, uppfört under tidigt 1960-tal. Sannolikt under har garaget försetts med fönster, vilket medfört en sådan avsevärd förändring som anses kräva bygglov enligt plan och bygglagen (PBL) 8 kap 3. Föreliggande ansökan avser bygglov i efterhand för utvändig ändring genom nya fönster på garagebyggnad. Ändringen med nya fönster på garaget kan inte anses vara olämplig enligt PBL 3 kap 1 eller 3 kap 10 men de spröjsade fönstren tillsammans med den grova karaktären och framförallt färgsättningen gör byggnaden främmande i sin omgivning. I det ursprungliga lovet finns inget upptaget gällande färgsättning så den får anses vara i laga ordning. Men det kan knappast vara fastighetsägarens mening att framhäva garaget framför det betydligt vackrare bostadshuset. Arbetsutskottets förslag till beslut: Bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Garagebyggnaden bör målas om i en mer återhållen färg. Ärendet gällande olovlig byggnation behandlas som separat ärende. Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum BYGGANMÄLAN Forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 140 BN 088 forts. Bygganmälan erfordras ej. Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 141 BN 089 Dnr Anmälan om utvändig ändring av garage Anonym anmälan inlämnades till byggnadsnämnden om att utvändig ändring av garaget på fastigheten gjorts. Detta innebar att fönster med spröjs satts in på två sidor av garaget. För att göra en ändring av detta slag krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 3. Något bygglov för den aktuella åtgärden har inte beviljats av byggnadsnämnden. När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1, byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Enligt PBL 10 kap 4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Enligt 5 skall avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till behandling i byggnadsnämnden. Vid besök på platsen träffade byggnadsinspektören ägaren, vilken uppgav att han inte trodde det behövdes bygglov och att han skulle komma in med bygglovansökan i efterhand. Han ville inte återställa och rätta det olovligt utförda. Ägaren har inkommit med bygglovansökan för åtgärden i efterhand i stället för att utföra rättelse. Arbetsutskottets förslag till beslut: Eftersom byggnationen har utförts utan att bygglov lämnats skall byggnadsavgift tas ut till ett belopp av fyra gånger bygglovkostnaden, dvs. 4 x kronor = kronor, enligt 10 kap 4 PBL. Eftersom byggnationen har utförts utan att bygglov lämnats skall byggnadsavgift tas ut till ett belopp av fyra gånger bygglovkostnaden, dvs. 4 x kronor = kronor, enligt 10 kap 4 PBL. Byggnadsavgiften kronor skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från detta beslut vunnit laga kraft. Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 142 BN 089 forts. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till länsstyrelsen. Till Administrativa enheten, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 143 BN 090 Dnr Froarp 5:10, Elsebrånevägen Strandskyddsdispens för utfyllnad av kärr Sökande: Lars-Gunnar Nilsson, Elsebrånevägen 97-17, Asarum STRANDSKYDDSDISPENS Skrivelse från bygglovarkitekt Adam Laurin föreligger enligt följande: Ansökan avser strandskyddsdispens för utfylld av kärr (våtmark). Aktuell fastighet är cirka kvm och kan grovt indelas i en högre belägen bebyggd del i söder och en lägre i norr som delvis utgörs av våtmark. Fastigheten har strand mot Långasjön i väster och cirka ¾ omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap Miljöbalken. Syftet med utfyllnaden är enligt sökande att torrlägga området för att underlätta skötsel och därmed minska på så kallade mördarsniglar på tomten. Våtmarken utgör enligt ansökan en sanitär olägenhet och en barnkammare för sniglarna. VA-enheten och Miljöförbundet Blekinge Väst är tillskrivna. Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat , föreligger där man anser att det inte finns något särskilt skäl som kan ligga till grund för dispensen enligt Miljöbalken 7 kap 18. Miljöförbundet bedömer även att växt- och djurlivet riskerar påverkas negativt av utfyllnaden samt att aktuell snigelart är mycket flexibel och inte är knuten till våtmarker. Yttrande från VA-enheten, daterat , föreligger utan erinran men med information rörande föreskrifterna för Långasjöns vattentäkt. Enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken 7 kap 18 måste det finnas ett särskilt skäl som ska ligga till grund för dispensbeslut. Något särskilt skäl har inte redovisats i ansökan. Våtmarken är en del av de norra delarna av fastigheten och kan inte betraktas som tomtmark. Därmed kan man inte anse att våtmarken redan är ianspråktagen som tomt. Dessutom får åtgärden inte strida mot något av strandskyddets syften, vilket det enligt miljöförbundets yttrande riskerar att göra. Då det inte är formellt fastställt vad som är tomtmark och vad som inte är det bör sökande samråda med Länsstyrelsen i frågan och sedan hos Länsstyrelsen göra en formell ansökan om upphävande av strandskyddet inom tomtmarken. Arbetsutskottets förslag till beslut: Med hänvisning till ovan angivna avstyrks ansökan då särskilt skäl enligt 7 kap 18 Miljöbalken saknas. Forts.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 144 BN 090 Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan lämnas sökanden möjlighet att yttra sig härom före nämndens sammanträde Sökanden har med anledning av arbetsutskottets förslag till avslag återkallat ansökan. Återkallan godkännes. Avgift 780 kronor (faktura kommer) , Attest:

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer