KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) x Göran Svensson (s) 1 v ordf Mona Lilja (s) x Gunnar Solem (m) 2 v Mats Abrahamsson (m) x Leif Sturesson (s) Nils-Erik Willysson (s) x Ingrid Ankarkrona (s) xx Inger Löfblom Sjöberg (s) x Magnus Olsson (m) xx Lars-Erik Ivarsson (m) tj.gör 97 Tommy Larsson (v) Ingrid Ågård (mp) Jan-Olof Persson (s) xx Christer Håkansson (s) tj.gör från 083 x Gunnar Bylund (kd) (ej 097) xx Bertil Lövgren (fp) *) x Marco Gustavsson (c) Sven Gyberg (c) x Stig Werner (sd) Karl Müller (sd) *) tj.gör , går efter 083 Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef Christina Johansson, planarkitekt x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Mikael Bäckman, planarkitekt x Lisa Jönsson, ekonom Sofi Petersson, planarkitekt x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Berit Håkansson, personalutvecklare x Jeanette Conradsson, planarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Inger Löfblom Sjöberg Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 119 Innehållsförteckning, Dnr 073 AU-ledamöter Ekonomisk rapport och intern kontroll samt Budget Arbetsmiljö och personaluppföljning Information från personalutvecklaren Yttrande över förslag till Lokala ordningsföreskrifter Yttrande över motion från Sd, parkeringsanläggning Ansökan detaljplan Uppsala Ansökan planläggning Tegelbruksviken, Karlshamn 5: Ansökan planläggning Västerport, Karlshamn 6: Verksamhetsplan Stadsarkitekten informerar Uppföljning av mål och verksamhetsmått mm Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 - antagande Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 namnsättning Namnberedning Asarum 40:34. Utvändig ändring garage Asarum 40:34. Anmälan om utvändig ändring garage Froarp 5:10. Strandskyddsdispens utfyllnad av kärr Gungvala 5:49. anmälan olovlig uppställning av däck Guö 2:2, 3. Förhandsbesked för nybyggnad Guö 2:18. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Göteborg 3. Ändrad användning av källarplan till lokal Joggesö 1:37. Rivning samt nybyggnad av gäststuga Mörrum 15:38. Anmälan om lekstuga i tomtgräns Mörrums-Björkenäs 1:89 och 1:31. Uppställning bilar Pernilshoka 1:17. Strandskyddsdispens friggebod (ers.byggnad) Tostarp 1:72. Förhandsbesked fritidshus Tränsum 1:4 och 5:4. Förhandsbesked 4 enbostadshus Tränsum 6:4. Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Tärnö 1:18, Yttre Ekö. Förhandsbesked 2 enbostadshus Tärnö 1:53, Yttre Ekö. Tillbyggnad av komplementbyggnad Vettekulla 1:65. Revidering av befintligt bygglov Ällestad 1:24. Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus Delegation 107 Underrättelser Skrivelser för kännedom 109 Aktivitetslista Rättsfallsredovisning 111 Attestordning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 121 BN 073 Dnr Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Jan-Olof Persson och Marco Gustavsson med Göran Svensson, Christer Håkansson och Sven Gyberg som ersättare skall ingår i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 122 BN 074 Dnr Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll samt Budget 2009 Rapport om ekonomiska läget för perioden januari - februari 2008 redovisas inte i mars enligt direktiv från ekonomichefen, dock lämnas en muntlig information från ekonomen. Budgetramen för 2009 skall fastställas av nämnden Dock har inte denna lämnats från ekonomikontoret till arbetsutskottet. Förslag till rambudget för 2009 föreligger, se bilaga 074/2008. Ekonomisk rapport godkänns. Rambudget för 2009 enligt upprättat förslag godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 123 BN 075 Dnr Arbetsmiljö och personaluppföljning Skrivelse från förvaltningschef Ulf Ohlsson föreligger enligt följande: Ansvaret för personalens arbetsmiljö åvilar nämnderna inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna har i enlighet med samverkansavtalet överfört ansvaret för arbetsmiljön till förvaltningen som har att återrapportera till politiken hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Enhetsledarna svarar idag för denna återrapportering. Då förvaltningens arbete med personalfrågor numera leds av en personalutvecklare föreslår jag att denne fortsättningsvis, två ggr/år, till nämnderna avrapporterar förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor. Tidpunkten sker i samråd med respektive ordförande. Nämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningschefens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut: Personalutvecklaren skall två gånger per år avrapportera förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor för nämnden. Personalutvecklaren skall två gånger per år avrapportera förvaltningens arbete med personal och arbetsmiljöfrågor för nämnden. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Personalutvecklare Berit Håkansson

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 124 BN 076 Dnr Information från personalutvecklaren Personalutvecklare Berit Håkansson informerar om nämndens personal och arbetsmiljöfrågor samt redovisar tillsammans med stadsarkitekten resultatet av Sunt Liv enkäten som genomfördes under Sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat med 4 dagar och är nu i genomsnitt 28 dagar/år och person, vilket innebär cirka 8 %. På stadsmiljöavdelningen är det så få anställda att om någon blir sjuk slår detta väldigt hårt procentuellt sett. 81 % av de anställda svarade på enkäten gällande Sunt Liv. På stadsmiljöavdelningen svarade 7 av 12, vilket ger ett missvisande resultat av verksamheten. Dessutom har inte klargjorts vilka som man menar med ledningen, varför de flesta missuppfattat detta. Vid eventuell uppföljning måste detta tydliggöras bättre innan enkäten genomförs. Informationen godkänns.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 125 BN 077 Dnr Yttrande över förslag till Lokala ordningsföreskrifter ( ) Lokala föreskrifter om gaturenhållning mm ( ) samt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ( ) Kommunledningsförvaltningens kansli har översänt rubricerade ärende och vill ha synpunkter på förslagen i den mån de berör respektive remissinstans ansvarsområde senast 27 mars Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Från Kommunledningsförvaltningens kansli har inkommit en begäran om yttrande från Byggnadsnämnden över förslag till Lokala ordningsföreskrifter ( ), Lokala föreskrifter om gaturenhållning mm ( ) samt Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ( ) i den mån de berör byggnadsnämndens ansvarsområde. Byggnadsnämndens ansvarsområde berörs av 20 som handlar om ordningsföreskrifter som omfattar växtlighet såsom buskar, häckar och träd. De föreslagna föreskrifterna bekräftar befintliga riktlinjer som byggnadsnämnden redan tillämpar i sina bedömningar. Byggnadsnämnden har därför inget att erinra mot ovanstående remissförslag. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Kommunledningsförvaltningens kansli

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 126 BN 078 Dnr Yttrande avseende motion från Sd angående byggnation av parkeringsanläggning väster om Hinsebergstunneln Kommunledningsförvaltningen har översänt rubricerade motion för yttrande. Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en parkeringsanläggning byggs i ett eller två plan på planen väster om Hinsebergstunneln, mot Hydromacken. Avståendet till centrum är cirka 300 meter. Parkeringsplatserna på torget prioriteras för handikapp- och korttidsparkering. De påpekar också att kostnaden per parkeringsplats blir mindre jämfört med moderaternas förslag om parkering under Stortorget. Den föreslagna platsen för ett parkeringshus ligger inom fastigheten Karlshamn 6:1 och ägs av kommunen. Området omfattas inte av någon detaljplan. I den kommunomfattande översiktsplanen antagen mars 2007, är det aktuella området utpekat för verksamheter (handel hantverk och eventuellt ej miljöstörande industri). I översiktsplanen anges också att området har bra skyltläge och att ny bebyggelse bör ges en hög arkitektonisk utformning liksom att stigande vattennivåers påverkan i den låglängta sydöstra delen behöver utredas. En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts under 2001, vilken visar att området till stora delar har mycket dåliga grundförhållanden med flera meter organisk jord överst. Vid en eventuell byggnation av området krävs en mer detaljerad geoteknisk undersökning för att utreda områdets grundläggningsförhållanden. Byggnadsnämnden bedömer att lämpligheten av en lokalisering av en parkeringsanläggning inom fastigheten Karlshamn 6:1 måste prövas genom en ny detaljplan. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Yrkande Ledamoten Stig Werner (sd) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och Stig Werners yrkande och finner att nämnden bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 BN 078 forts. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och översänder denna som sitt eget yttrande i ärendet. Reservation Ledamoten Stig Werner (sd) reserverar sig mot beslutet. Till Kommunledningsförvaltningens kansli

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 128 BN 079 Dnr Ansökan om ny detaljplan för fastigheten Uppsala 12 Skrivelse från Peter Nilsson, JN von Bergen & Son AB, daterad , föreligger med ansökan om byggnadsnämnden påbörjar ny detaljplan för fastigheten i syfte att möjliggöra ytterligare byggrätter för lokaler, butiker och bostäder. Byggnadsnämnden behandlade , 099 förfrågan om bedömning av studie av Cityhusets framtida potential. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 129 BN 080 Dnr Ansökan om planläggning för villor i Tegelbruksviken inom Karlshamn 5:1 Skrivelse från ScanParks, p/a Po Box 2028, 2240 CA Wassenaar, Netherlands, daterad , föreligger med ansökan om planläggning för ett 15-tal villor i området Tegelbruksviken inom fastigheten Karlshamn 5:1. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Planavtal skall tecknas mellan sökanden och kommunen. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 130 BN 081 Dnr Ansökan om planläggning för Västerport, Karlshamn 6:1 Skrivelse från Exploateringsingenjör Christer Kaisajuntti, daterad föreligger med ansökan om planläggning för handel, hantverk och eventuellt ej miljöstörande industri. Extern konsult för arbete med detaljplanen kommer att upphandlas. Yrkande Tjänstgörande ersättaren Ingrid Ågård yrkar avslag på framställan då hon inte tycker att området skall markberedas. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan bifall till ansökan och Ingrid Ågårds yrkande om avslag och finner att arbetsutskottet bifallit ansökan. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ny detaljplan upprättas. Planläggning skall bekostas av sökanden. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 131 BN 082 Dnr Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade planprojekt och verksamhet inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Nämnden framför att man anser av stadsmiljöenheten själva prioriterar och upprättar detaljplanerna för Vettekulla. Om möjligt skall detaljplanen för Uppsala 12 göras av stadsmiljöenheten och påbörjas med det snaraste, i annat fall får konsult anlitas för uppdraget. Informationen godkänns.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 132 BN 083 Dnr Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 133 BN 084 Dnr Uppföljning av mål och verksamhetsmått för 2007 samt mål och verksamhetsmått för 2008 Byggnadsnämnden behandlade , 049 ärendet och beslutade att utvärdering av nämndens mål för 2007 och mål och verksamhetsmått för 2008 skulle diskuteras i de olika partigrupperna. Arbetsutskottets förslag till beslut: Utvärdering av mål och verksamhetsmått för 2007 godkänns liksom mål och verksamhetsmått för Utvärdering av mål och verksamhetsmått för 2007 godkänns liksom mål och verksamhetsmått för 2008, se bilaga 084/2008 A och B. Till Revisorerna Förvaltningschef Ulf Ohlsson Stadsarkitekt Emina Kovacic Ekonom Lisa Jönsson Kommunfullmäktige

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 134 BN 085 Dnr Detaljplan för del av Vettekulla 1:4 och 1:5 m.fl. antagandebeslut Planen innehåller huvudsakligen kvartersmark för bostäder samt allmän platsmark i form av naturmark och vattenområden. Syftet med planen är att på befintliga tomter öka tillåten byggarea jämfört med gällande plan, från 80 m² till 12 % av fastighetsarean, dock max 140 m² huvudbyggnad och 50 m² komplementbyggnader (med begränsning om högst 30 m² för enskild komplementbyggnad). Syftet är också att möjliggöra ny bebyggelse på nya tomter. Planförslaget tillåter ny bebyggelse både i några av de luckor som finns i befintlig bebyggelsestruktur (i gällande plan planlagt som natur) och som nyexploatering på tolv hus i en klunga i nordöstra delen av planområdet. Gällande byggnadsplaner (D 1A och D 3A) avses ersättas med rubricerad detaljplan. De delar av gällande byggnadsplaner D 1A och D 3A vilka ej överlappas av rubricerad detaljplan avses upphävas. Planområdet, på knappt 70 hektar, är beläget i Vettekulla, cirka fem kilometer öster om Karlshamn. Det avgränsas av havet i väster och söder, av fastighetsgräns mot Matvik i öster och av skog och åkermark i norr. Inom planområdet finns drygt 100 befintliga bostadstomter varav de flesta är bebyggda. Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Programsamråd har genomförts Byggnadsnämnden beslutade , 108 om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 7 maj till och med den 1 juni För att informera om planförslaget har ett allmänt samrådsmöte hållits den 14 maj där cirka 50 åhörare deltog. Minnesanteckningar från mötet finns med i samrådsredogörelsen. Byggnadsnämnden beslutade , 313 att godkänna upprättad samrådsredogörelse, att godkänna upprättade förslag till utställningshandlingar samt att planförslaget skulle ställas ut för granskning. Förslaget till detaljplan var därefter utställt under tiden 17 december 2007 till och med 31 januari Samtliga, under utställningstiden, inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i det av planarkitekt Mikael Bäckman och stadsarkitekt Emina Kovacic upprättade utlåtandet, daterat Övriga antagandehandlingar daterade föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 135 BN 085 forts. De delar av gällande byggnadsplaner D 1 A och D 3 A, vilka ej överlappas av rubricerade detaljplan, anhålls att kommunfullmäktige upphäver så att de upphör att gälla. Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan, med reservation avseende Länsstyrelsens beslut om strandskydd, och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen. De delar av gällande byggnadsplaner D 1 A och D 3 A, vilka ej överlappas av rubricerade detaljplan, anhålls att kommunfullmäktige upphäver så att de upphör att gälla. Till Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Mikael Bäckman Per-Gunnar Persson och Carita Rindmyr, Vettekullav. 285, Karlshamn

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 136 BN 086 Dnr Detaljplan för fastigheterna Vettekulla 1:4 och 1:5 m fl, Hällaryd - namnsättning Byggnadsnämnden beslutade , 031 att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Upprättande av rubricerat planförslag pågår. Planförslaget avses överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2008 för antagande. Planens syfte är att på befintliga tomter öka tillåten byggnadsarea jämfört med gällande planer samt att möjliggöra ny bebyggelse. Inom planområdet ska tre vägsträckningar namnsättas, en befintlig samt två nya. Inom planområdet finns vägnamnen Vettekullavägen, Matviksvägen, Myrnabbe-vägen, Farmors Vång, Björknabbevägen, Skaftingsvägen, Björkeviksvägen, Sonaholmsvägen, Sandslättsvägen, Tallkottevägen och Timmerviksvägen. Namnen härrör mestadels från benämningar på platser etc. i närområdet utmed kusten. En av de nya vägarna går längs en befintlig stig som leder upp mot ett torp benämnt Kläppatorpet. Denna föreslås benämnas Kläppatorpsvägen. Övriga två vägsträckningar föreslås benämnas Granskogsvägen och Grankottevägen. I nära anslutning finns Tallkottevägen samt Timmerviksvägen. Förslagen till vägnamn har varit utställda tillsammans med planförslaget, inga synpunkter inkom i utställningsskedet. De föreslagna namnen är en fortsättning på de två namn-kategorier/teman som finns inom planområdet sedan tidigare, det vill säga namn på platser etc. i närområdet och skogstemat. I samrådsskedet fanns inget förslag på vägnamn för den befintliga vägen söder om Matviksvägen. Frågan om namnsättning av denna väg initierades av två yttranden. Ett där man ville benämna den nu föreslagna Grankottevägen för just Grankottevägen och ett där man ville benämna den för Margarethavägen. Namnberedningsgruppens bedömning är att det sistnämnda namnförslaget är mindre lämpligt då namnet inte tillhör de två teman/kategorier som använts inom planområdet. Namnberedningsgruppen har beslutat föreslå byggnadsnämnden anta vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen, enligt kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden antar vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen enligt karta. Byggnadsnämnden antar vägnamnen Kläppatorpsvägen, Granskogsvägen och Grankottevägen enligt karta, se bilaga 086/2008. Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 137 BN 086 forts. Till Per-Gunnar Persson och Carita Rindmyr, Vettekullav. 285, Karlshamn Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn Sune Hedén, Stenhagsvägen 4, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Mikael Bäckman Planarkitekt Jeanette Conradsson, namnberedningsgruppen Fastighetsägarna Ambulanscentralen, Lasarettet, Karlshamn Ambulansstationen, Centrallasarettet, Karlskrona Räddningstjänsten, Rörvägen 3, Karlshamn Poliskontoret, Karlshamn Postkontoret, Karlshamn Skatteverket, Drottninggatan 81, Karlshamn Telia Sonera AB, Networks, att: Ann-Sofie Wennerberg, Göteborg Lantmäterimyndigheten, Fastighetsregistermyndigheten, Box 524, Karlskrona Karlshamns Energi AB, Box 174, Karlshamn E.on Sverige AB, Malmö Taxi, Drottninggatan 98, Karlshamn Asarums Taxi, Jannebergsvägen 37, Asarum Blekingetrafiken, Järnvägsstationen, Karlskrona Tidningsbärarna, Box 90, Karlskrona Gatuenheten, Tubbaryd Mätningsenheten Mätningsenheten, Yvonne Mattsson

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 138 BN 087 Dnr Namnberedning Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Tidigare togs oftast namnförslag fram efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Fördelarna med att samköra namnberedningsprocessen med planprocessen är bland annat att man når ut bredare med namnfrågorna, möjligheterna till insyn och engagemang ökar, ärendehanteringen och genomförandet blir effektivare. En namnberedningsgrupp bereder förslag till namn på gator, vägar, kvarter, allmänna platser och områden. Namnen fastställes av byggnadsnämnden. Namnberedningsgruppen består av tre ledamöter; en från byggnadsnämnden, en från kulturnämnden samt en handläggande och sammankallande tjänsteman från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid byggnadsnämndens sammanträde i februari 2008 diskuterades en ändring av den princip för namnberedning som tillämpats sedan byggnadsnämndens beslut , se idéskiss. Ändringen innebär att namnärenden inte redovisas i byggnadsnämnden i program- samt utställningsskedet. I de fall synpunkter inkommer på de förslag till namnsättning som presenteras i samband med plansamrådet så ska namnärendet redovisas i byggnadsnämnden även i utställningsskedet, se bilagd principskiss. Presenterat arbetssätt godtas. Till Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn (ledamot i namnberedningsgruppen) Sune Hedén, Stenhagsvägen 4, Karlshamn (ledamot i namnberedningsgruppen) Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Christina Johansson Planarkitekt Mikael Bäckman Planarkitekt, Sofi Peterson Planarkitekt Jeanette Conradsson (ledamot i namnberedningsgruppen)

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 139 BN 088 Dnr Asarum 40:34, Bäckvägen 17. Utvändig ändring av garage Sökande: Rolf Bremberg, Bäckvägen 17, Asarum BYGGLOV Skrivelse från bygglovarkitekt Adam Laurin föreligger enligt följande: Aktuell byggnad uppfördes efter beviljat bygglov , 286 delegation, då helt fönsterlös men med stor port i väster. Garaget är sammanbyggd med bostadshuset, uppfört under tidigt 1960-tal. Sannolikt under har garaget försetts med fönster, vilket medfört en sådan avsevärd förändring som anses kräva bygglov enligt plan och bygglagen (PBL) 8 kap 3. Föreliggande ansökan avser bygglov i efterhand för utvändig ändring genom nya fönster på garagebyggnad. Ändringen med nya fönster på garaget kan inte anses vara olämplig enligt PBL 3 kap 1 eller 3 kap 10 men de spröjsade fönstren tillsammans med den grova karaktären och framförallt färgsättningen gör byggnaden främmande i sin omgivning. I det ursprungliga lovet finns inget upptaget gällande färgsättning så den får anses vara i laga ordning. Men det kan knappast vara fastighetsägarens mening att framhäva garaget framför det betydligt vackrare bostadshuset. Arbetsutskottets förslag till beslut: Bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Garagebyggnaden bör målas om i en mer återhållen färg. Ärendet gällande olovlig byggnation behandlas som separat ärende. Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum BYGGANMÄLAN Forts.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 140 BN 088 forts. Bygganmälan erfordras ej. Avgift kronor (faktura kommer) , Attest:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 141 BN 089 Dnr Anmälan om utvändig ändring av garage Anonym anmälan inlämnades till byggnadsnämnden om att utvändig ändring av garaget på fastigheten gjorts. Detta innebar att fönster med spröjs satts in på två sidor av garaget. För att göra en ändring av detta slag krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 3. Något bygglov för den aktuella åtgärden har inte beviljats av byggnadsnämnden. När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1, byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Enligt PBL 10 kap 4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Enligt 5 skall avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till behandling i byggnadsnämnden. Vid besök på platsen träffade byggnadsinspektören ägaren, vilken uppgav att han inte trodde det behövdes bygglov och att han skulle komma in med bygglovansökan i efterhand. Han ville inte återställa och rätta det olovligt utförda. Ägaren har inkommit med bygglovansökan för åtgärden i efterhand i stället för att utföra rättelse. Arbetsutskottets förslag till beslut: Eftersom byggnationen har utförts utan att bygglov lämnats skall byggnadsavgift tas ut till ett belopp av fyra gånger bygglovkostnaden, dvs. 4 x kronor = kronor, enligt 10 kap 4 PBL. Eftersom byggnationen har utförts utan att bygglov lämnats skall byggnadsavgift tas ut till ett belopp av fyra gånger bygglovkostnaden, dvs. 4 x kronor = kronor, enligt 10 kap 4 PBL. Byggnadsavgiften kronor skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från detta beslut vunnit laga kraft. Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 142 BN 089 forts. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till länsstyrelsen. Till Administrativa enheten, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 143 BN 090 Dnr Froarp 5:10, Elsebrånevägen Strandskyddsdispens för utfyllnad av kärr Sökande: Lars-Gunnar Nilsson, Elsebrånevägen 97-17, Asarum STRANDSKYDDSDISPENS Skrivelse från bygglovarkitekt Adam Laurin föreligger enligt följande: Ansökan avser strandskyddsdispens för utfylld av kärr (våtmark). Aktuell fastighet är cirka kvm och kan grovt indelas i en högre belägen bebyggd del i söder och en lägre i norr som delvis utgörs av våtmark. Fastigheten har strand mot Långasjön i väster och cirka ¾ omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap Miljöbalken. Syftet med utfyllnaden är enligt sökande att torrlägga området för att underlätta skötsel och därmed minska på så kallade mördarsniglar på tomten. Våtmarken utgör enligt ansökan en sanitär olägenhet och en barnkammare för sniglarna. VA-enheten och Miljöförbundet Blekinge Väst är tillskrivna. Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat , föreligger där man anser att det inte finns något särskilt skäl som kan ligga till grund för dispensen enligt Miljöbalken 7 kap 18. Miljöförbundet bedömer även att växt- och djurlivet riskerar påverkas negativt av utfyllnaden samt att aktuell snigelart är mycket flexibel och inte är knuten till våtmarker. Yttrande från VA-enheten, daterat , föreligger utan erinran men med information rörande föreskrifterna för Långasjöns vattentäkt. Enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken 7 kap 18 måste det finnas ett särskilt skäl som ska ligga till grund för dispensbeslut. Något särskilt skäl har inte redovisats i ansökan. Våtmarken är en del av de norra delarna av fastigheten och kan inte betraktas som tomtmark. Därmed kan man inte anse att våtmarken redan är ianspråktagen som tomt. Dessutom får åtgärden inte strida mot något av strandskyddets syften, vilket det enligt miljöförbundets yttrande riskerar att göra. Då det inte är formellt fastställt vad som är tomtmark och vad som inte är det bör sökande samråda med Länsstyrelsen i frågan och sedan hos Länsstyrelsen göra en formell ansökan om upphävande av strandskyddet inom tomtmarken. Arbetsutskottets förslag till beslut: Med hänvisning till ovan angivna avstyrks ansökan då särskilt skäl enligt 7 kap 18 Miljöbalken saknas. Forts.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 144 BN 090 Med anledning av att arbetsutskottet föreslagit avslag på ansökan lämnas sökanden möjlighet att yttra sig härom före nämndens sammanträde Sökanden har med anledning av arbetsutskottets förslag till avslag återkallat ansökan. Återkallan godkännes. Avgift 780 kronor (faktura kommer) , Attest:

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (079) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 080 (169) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 (578) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 (578) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 (578) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 457 (527) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 242 (295)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 242 (295) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 242 (295) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden 2008-10-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer