Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA FOJAB Arkitekter 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1"

Transkript

1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA FOJAB Arkitekter 1

2 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö, Svedala kommun Kommunhuset Svedala Tel: Pia Transe Pedersen Stadsarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson Planarkitekt Medverkande konsulter: Illustrationer och skisser, Fojab Arkitekter, Greger Dahlström och Mikael Pettersson Foton, Jeanette Widén Gabrielsson 2

3 INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Planprocess PLANFÖRSLAG Gestaltning och dispositon Ny bebyggelse Trafik Grönstruktur Service Teknisk försörjning TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDE Tidplan Genomförande BILAGOR Planer och rapporter Utredningar Digitalt material Bilagor KONSEKVENSER Behovsbedömning av MKB Mark, luft och vatten Hälsa och säkerhet Sociala konsekvenser Kulturmiljö och landskapsbild Naturmiljö och friluftsliv FÖRUTSÄTTNINGAR Tidigare ställningstagande Natur, friluftsliv och landskapsbild Kulturmiljö och arkeologi Bebyggelse och verksamheter Service Trafik Tekniska frågor FORTSATT ARBETE Utredningar Ansökningar

4 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND I anslutning till golfanläggningen PGA, Professional Golfers Association, har det en längre tid funnits ett intresse att utveckla området för boende och hotellanläggning med äventyrsbad, spa och konferens. Exploatör för föreslagen bebyggelse i Bara Söder är Värby Fastigheter. Området ligger naturskönt och gränsar till Torups bokskog i söder. Området ligger även strategiskt i regionen nära Malmö, Lund och Köpenhamn. Bad- och hotellanläggningen som är av regionalt intresse förväntas få 1 miljon besökare per år. I anslutning till området föreslås en framtida lätt spårtrafik på sträckan Malmö- Bara-Klågerup, som ger förutsättningar för en större utbyggnad i Bara och Klågerup samt goda kollektiva förbindelser till bad- och hotellanläggningen. Bara är en populär och trygg boendeort med korta pendlingsavstånd till gränsande större tätorter. PGA, som anlades för ett par år sedan, är av världsklass och utgörs av två 18-håls-banor varav en uppfyller kraven för att arrangera internationella golftävlingar på PGA touren. I Svedala översiktsplan 2010 beskrivs kommunens målsättning att växa från till invånare till år Utvecklingen med ny bebyggelse koncentreras till de tre större tätorterna, Svedala, Bara och Klågerup, för att nyttja och bidra till ökat användande av kollektivtrafik och service. I Bara centrum pågår en omvandling till ett innehållsrikt levande centrum med en blandning av arbetsplatser, handel och bostäder. 1.2 SYFTE Planprogrammet för Bara Söder har syftet att ange mål och riktlinjer för en exploatering av planprogrammet. Däri ingår: badanläggning med äventyrsbad, spa och simhall hotell med ca 400 gästrum utomhusaktiviteter med rekreation, lekpark mm. ca 800 bostäder omvandling av Spångholmsgården till exempelvis galleri och café framtida lätt spårtrafik på sträckan Malmö-Bara-Klågerup hållplatsläge för kollektivtrafik vid bad- och hotellanläggning ny sträckning för väg 841 västerut mot Malmö dagvattendammar 1.3 PLANPROCESS Planprocessen regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprogram Planprogram upprättas i första skedet, vid normalt planförfarande. I programskedet lägger man fast mål och förutsättningar för planarbetet. Om betydande miljöpåverkan förutses, görs en övergripande miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med ett planprogram är att i ett tidigt skede informera grannar, myndigheter m.fl. om det som planeras och bjuda in till programsamråd. Programsamrådstiden är minst 4 veckor. Synpunkter på planprogrammet som kommit in till kommunen sammanställs i en redogörelse. Detaljplan Efter programskedet utarbetas förslag till detaljplan, där föreliggande MKB kommer att ingå, med utgångspunkt från inkomna synpunkter. Det nya planförslaget ställs ut under 4 veckor. Under plansamrådet, ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter. Efter samrådet bearbetas detaljplanen och ställs ut på nytt under minst 4 veckor för granskning. Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande. Eventuella ändringar görs innan planen går vidare för beslut om antagande. Efter att planen har antagits har de som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor. PROGRAM SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE 4

5 INLEDNING Väg 841 Bara Spångholmsvägen Torupsvägen Spångholmen PGA Tjustorpsvägen Torups bokskog Ortofoto över programområdet 5

6 2 PLANFÖRSLAG 2.1 GESTALTNING OCH DISPOSITON Planförslaget innehåller totalt ca 800 bostäder samt ca 400 gästrum och 56 studios inom hotellet. Bostäder utgörs av ca 300 lägenheter i terrasshuset och tre delområden för villabebyggelse innehållande totalt ca bostäder. Planområdet har en exploateringsgrad på ca 8 % beräknat från en BTA för hotell, konferens, badhus på totalt ca m 2 och för bostäder på totalt ca m 2. Avgränsad markyta, motsvarar ca m 2. Centralt i planområdet ligger bad- och hotellanläggningen vid Spångholmsgården. Bad- och hotellanläggningen samt lägenheterna i terrasshuset omsluter Spångholmsgården med två halvcirklar. Hotellrummen, som ligger i den östra halvcirkeln, har utsikt över PGA:s golfbana. Badanläggningen ligger omsluten av den östra halvcirkeln med god tillgänglighet till hotellet. Lägenheterna, som ligger i den västra halvcirkeln, har vida utblickar över det öppna landskapet västerut mot Malmö och Öresund. Bebyggelsen och gatunätet i de tre bostadsområdena följer landskapets terräng. Den norra bostadsgruppen ligger i en lågpunkt mellan Spångholmen och Värby. Bebyggelsen i bostadsgrupperna är utformad så att det ges utblickar mot det öppna landskapet, PGA:s golfbana, föreslagna dagvattendammar eller Torups bokskog. Gatunätet vid bostadsgrupperna utförs småskaligt med brutna siktlinjer så att en låg hastighet och hög trafiksäkerhet främjas. Dagvattnet leds i diken och/eller rörledningar till dagvattendammar som berikar boendemiljön, ökar biologisk mångfald samt renar och fördröjer dagvattnet. Ett kvalitetsprogram ska tas fram i det kommande detaljplanearbetet som säkrar en attraktiv och hållbar stadsdel. 6 Flygbild med montage över föreslagen bebyggelse i Bara Söder, Fojab arkitekter

7 PLANFÖRSLAG Idéskiss/illustration över föreslagen bebyggelse i Bara Söder, Fojab arkitekter 7

8 PLANFÖRSLAG 2.2 NY BEBYGGELSE Hotell och badanläggning Vid Spångholmsgården föreslås en bad- och hotellanläggning. Badanläggningen föreslås rymma äventyrsbad, spa, träning och en 50-meters simbassäng. Badanläggningens tak utgörs av flera genomskinliga tak i form av bubblor eller snäckor i glas, som ligger innanför en halvcirkelformad byggnad. Vid badanläggningen föreslås även utomhusaktiviteter utomhuspooler, lekpark samt rekreation. Byggnaden är utformad som två halvcirklar med terrasslägenheter som innehåller hotell med ca 400 gästrum och 56 st studios i den östra halvcirkeln och ca 300 lägenheter i den västra halvcirkeln. Taken på halvcirklarna är gröna gräsklädda tak som smälter in i landskapet och fördröjer dagvattnet. Taken kommer även att vara tillgängliga för de boende att vistas på. Lägenheterna föreslås utgöras av ca 100 st hyresrätter och ca 200 st bostadsrätter. Hotell och badanläggning Spångholmsgården Lägenheter Spångholmsvägen Hotell och badanläggningen kommer att ha en bruttoarea (area för samtliga våningar) på ca m 2 och bli upp till 5 våningar hög. Hela anläggningen med hotell, bad, lägenheter och parkyta har en diameter på ca 350 meter och en area på ca m 2 eller 10 ha. Vid Spångholmsgården föreslås en park för rekreation. Befintliga träd kommer att inventeras för att se vilka som kan bevaras samt kompletteras med nya träd. Lägenheternas entréer är vända mot den föreslagna parken vid Spångholmsgården, på cirkelns insida. Hotellets och badanläggningens entré vetter mot den föreslagna hållplatsen i norr för lätt spårtrafik och busstrafik på utsidan av cirkeln. Bad- och hotellanläggning samt lägenheter vid Spångholmsgården, Fojab arkitekter Stugby I den sydöstra delen av programområdet vid moränkullarna föreslås en stugby innehållande ca 15 mindre stugor som har en BTA på drygt 20 m 2 per stuga. Stugbyn är kopplad till hotellet och PGA. 8

9 PLANFÖRSLAG Perspektiv över badanläggningen, lägenheterna och Spångholmsgården, Fojab arkitekter 9

10 PLANFÖRSLAG Bostäder Inom planområdet föreslås tre bostadsområden för villabebyggelse, Sjöhusen, Backahusen och Skogshusen. Bostäderna kommer att vara äganderätter. Backahusen utgörs av ca 80 bostäder med ekologisk profil och individuella karaktärer. De föreslås ligga vid Malmövägen innanför kullarna i det lägre partiet mellan Spångholmsgården och Värby. Enfamiljshusen är placerade mitt i den kuperade naturen med direkt kontakt till omgivningarna. Bostadsområdet föreslås utvecklas med ett miljötänkande. Sjöhusen utgörs av ca 300 bostäder. Bebyggelsen är föreslagen runt en konstgjord större damm och är inspirerad av bostadsområdet Sjölundaparken norr om Helsingör. Utformningen kan variera men bebyggelsen ges en sammanhållen karaktär genom materialval, placering, gatuutformning etc. Skogshusen utgörs av ca 60 bostäder. De planeras vid skogsområdet i söder, nära Bokskogen och kommer att anpassas till omgivande natur. Bebyggelsen, som är inspirerad av bostadsområdet Kvarnskogen vid Hestra, ligger inbäddad i grönska. Villorna är varsamt placerade på pålar som också tar upp nivåskillnaderna i den kuperade terrängen. Husen har terrasser istället för privata trädgårdar för att lämna så mycket som möjligt av omgivande naturmark orörd. Ytterligare utbyggnader som inte är utpekade i Svedalas översiktsplan för ny bostadsbebyggelse kan eventuellt bli aktuellt i framtiden vid framtida hållplatsläge samt väster om programområdet. Perspektiv över Backahusen och Sjöhusen, Fojab arkitekter 10

11 PLANFÖRSLAG Perspektiv över Skogshusen, Fojab arkitekter 11

12 PLANFÖRSLAG 2.3 TRAFIK Vägtrafik Trafiken till den nya bebyggelsen kommer att ledas från Malmövägen och Tjustorpsvägen. Den nya bebyggelsen bedöms ge en trafikökning med ca 5700 fordon/åmd (årsmedeldygn), där ca 2000 fordon/åmd avser besökare till bad- och hotellanläggning samt PGA golfbana. Trafiken antas fördelas med 65 % mot Malmö, 25 % mot Lund och 10 % mot Bara centrum. För äventyrsbadet mm har det antagits att 70 % av besökarna kommer från Malmö via yttre Ringvägen, E6 eller E65 och ca 30 % kommer från Lund via väg 108. För befintlig cirkulationsplats vid väg 841 kan det i framtiden bli aktuellt att vidta kapacitetshöjande åtgärder, beroende på hur trafiken kommer att utveckla sig. Vid en framtida lätt spårtrafik antas fler boende åka kollektivt vilket skulle minska trafikflödet med ca fordon/åmd. Trivector uppskattar att för besökare till badanläggningen skulle ca 20 % välja kollektivtrafik vilket motsvarar ca fordon/åmd. En separat busslinje till anläggningen från viktiga bytespunkter skulle också öka kollektivtrafikens attraktivitet och minska biltrafiken. Gatorna i programområdet ska utformas enligt VGU-standard. Det innebär att för infartsvägar föreslås en gatubredd på 6,5 7,0 meter, för uppsamlingsgator föreslås en gatubredd på 6,0 6,5 meter och för lokalgator föreslås en gatubredd på ca 5,0 5,5 meter. För infartsgator och uppsamlingsgator föreslås en hastighet på 50 km/h och för lokalgatorna 30 km/h. Prognostiserade trafkflöden år 2030 exklusive Bara Söder Prognostiserade trafikflöden år 2030 exkl Bara Söder. Prognostiserade trafkflöden år 2030 inklusive Bara Söder Prognostiserade trafikflöden år 2030 inkl Bara Söder. 12

13 Ca bostäder 17 byar Ca bostäder Ca. 400 rum, 50 studios Ca bostäder Ca bostäder Parkering All boendeparkering för småhus sker på respektive tomt och besöksparkering längs med gatorna. För lägenheterna föreslås 1 plats/lägenhet, samt bör det finnas ytterligare 0,2 platser/lägenhet för besökande. För hotellet föreslås 0,75 1,0 bilplats per rum. Badanläggningens parkeringsbehov uppskattas till ca 800 platser vid 90 % beläggningsgrad. I planförslaget föreslås underjordiska garage som rymmer ca 600 platser för lägenheterna i terrasshusen och badanläggningen och ca 460 platser för hotellet. I markplan föreslås ett flertal parkeringsplatser som rymmer ca 100 platser för bostäder, 300 platser för besökare till badet och ca 50 platser för hotellet. Gång- och cykeltrafik Spångholmsvägen stängs av för allmän fordonstrafik och kommer att nyttjas som gång- och cykelväg. En gång- cykeltunnel planeras mellan Spångholmsvägen och Bara centrum. Denna bör få en ljus och luftig utformning som ger gående och cyklister ökad trygghetskänsla. Ytterligare en gång- och cykeltunnel föreslås vid korsningspunkten väg 841/ny väg till Bara Söder när en spårdragning mellan Malmö och Bara blir aktuell. Utmed uppsamlingsgatan inom bostadsområdet Sjöhusen föreslås separerade gång- och cykelvägar. På bostadsgatorna inom Backahusen och Skogshusen samt söder om badoch hotellanläggningen fördas oskyddade trafikanter i blandtrafik. Gångoch cykelpassager inne i området bör få en tydlig och säker utformning med exempelvis upphöjda passager. Föreslagna gång- och cykelvägar ansluter 16(23) befintliga gång- och cykelleder till Bara centrum, Torups Bokskog, Malmö och Staffanstorp/Lund. holmsallén kommer att finnas kvar och passerar förbi äventyrsbadet och hotellet mm. Söder om äventyrsbadet fortsätter stråket i utmed vägen mot golfbanan, där man färdas i blandtrafik. Utmed uppsamlingsgatan inom bostadsområdet Sjöhusen anläggs separerade gång- och cykelbanor. På bostadsgatorna inom Backahusen och Skogshusen färdas oskyddade trafikanter i blandtrafik. Föreslagna Mot Malmö gång- antas och man, cykelvägar som idag, cykla i Bara via Söder Utflyktsstigen. Mot Lund cyklar man på separerad bana österut till Klågerup där man leds norrut i blandtrafik på småvägar. Från Staffanstorp leds man vidare till Lund på separerad cykelbana. Uppdrag: Beställare: Ny sträckning väg 841 Planskild gång- och cykelport Separerade cykelbanor TERRASSHUSEN Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder trafi k_bullerutredning Rev SJÖHUSEN ÄVENTYRSBAD BARA SÖDER HOTELL SKOGRSHUSEN BACKAHUSEN Parkering Bilplatsbehovet har bedömts för de planera byggnaderna, bl a med utgångspunkt från kommuners parkeringsnormer mm. PLANFÖRSLAG RETREAT Bostäder För den planerade småhusbebyggelsen - frist villor och radhus bedöms att varje bostad b möjlighet att ställa upp 2 bilar på egna tomten anslutning till sin bostad. För lägenheterna vid äventyrsbadet har bedöm en gjorts att varje bostad bör ha tillgång till 1 bi samt att det bör finnas ytterligare 0,1-0,2 bilp per lägenhet för besökande. 300 lägenheter sku ge ett bilplatsbehov på bilplatser. Hotell och äventyrsbad Hotellet har bedömts ha ett bilplatsbehov på 0,7 bilplatser per rum, vilket ger ett bilplatsbeho bilplatser för 400 rum. För äventyrsbadet har bilplatsbehovet bedöm från underlag från bl a Lalandias Aquadome i R i Danmark. Lalandia i Rødby har idag ca bilplats markparkeringen norr om anläggningen. U dessa finns 1-2 bilplatser vid varje feriehus (tota stycken) som är kopplade till anläggningen. sett har Lalandia därmed tillgång till ca 1500 b Satsning på snabba och gena cykelvägar med bl.a. supercykelvägar och goda möjligheter att ställa cykeln vid hållplatslägena där det finns säkra cykelparkeringar och gärna väderskydd främjar till ökad cykelanvändning. 13

14 PLANFÖRSLAG Kollektivtrafik När Bara Söder byggs ut föreslås en hållplats för regionbuss 142, MalmöBara-Klågerup, norr om bad- och hotellanläggningen. Vid busshållplatsen föreslås säkra cykelparkeringar för att även boende på längre avstånd från hållplatsen skall välja buss framför bil. Busslinje 142 föreslås få en ny sträckning ner om Bara Söder. Befintlig hållplats vid Spångholmen föreslås flyttas västerut. En utökad sträckning av linje 142 vid Bara Söder ökar restiden med ca 2,5-3 minuter. För att motverka längre restid kan man överväga att vissa turer inte går via Bara Söder eller inom Bara. Ett alternativ kan vara ett par expressturer under rusningstid som endast trafikerar väg 841 och ett fåtal hållplatser på sträckan Malmö-Bara-Klågerup. Gång- och cykelavstånd till hållplatser blir längre, men kompenseras med kortare restid in till Malmö. Man kan även marknadsföra badbuss med extra turer till badanläggningen på helgerna. Det kan vara aktuellt att redan i ett tidigt skede låta bussen gå på egen bana med utblick mot en framtid med lätt spårväg. Sigvard Grubbes gata Tårpilsgränd BARA VÄSTER Björnbärsgatan Bjärshögsvägen Kärrvägen Banvägen Bara Centrum Ny sträckni ng väg Linsbo 841 HU YD W 6S U $O WHU QD WLY 6S U $O WHUQDWLY Bara V Bara S 9 JU HV befintliga kollek42, utvecklas för en skall där möta sande med olika els finns en önstter sig inom plaa buss i större utbara-bon gör, dels adanläggningen i kollektivt. För att ns nya sträckning ll området börjar Det är också vikfik marknadsförs ch tydligt sätt till t. Bland mobility marknadsföring a nyinflyttade får inledande period rabatt på inträdet BACKAHUSEN Ca bostäder 0 MOLJ SODFHULQJ DY IUDPWLGD /LJKWUDLO VWDWLRQ TERRASSHUSEN Ca bostäder ÄVENTYRSBAD HOTELL Ca. 400 rum, 50 studios BARA SÖDER SJÖHUSEN 17 byar Ca bostäder Hållplats ning ner om Bara nerade badanläggvid Stångholmen ket genom Stång- öder SKOGRSHUSEN Ca bostäder RETREAT Bussens linjesträckning Upptagningsområde för hpl =radie 400 meter Tänkbara framtida hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med ett upptagningsområde på 400 m fågelvätänkbara hållplatslägen för busslinje 142, när Bara bad- och hotelgen, vilket motsvararframtida ett gångavstånd på ca 500 m. lanläggningen är byggd. Upptagningsområde för buss på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m. 16 mars Rev En utredning om ett kompletterande spår till bad- och hotellanläggning har tagits fram av Trivector Två alternativa spår med hållplatsläge norr respektive söder om bad- och hotellanläggningen har studerats. Båda alternativen kan ansluta till föreslagna spår utmed gamla banvallen mot Malmö eller till spår utmed planerad ny vägsträckning för väg 841 i utredning Klågerupsbanan, Lätt spårtrafik Malmö-Bara-Klågerup, Trivector Ett kompletterande spår till bad- och hotellanläggningen innebär att restiden till Bara Centrum blir 1,5-2 minuter längre för det norra alternativet och ca 3-3,5 minuter längre för det södra alternativet längre än med dagens busstrafik. För Klågerup kvarstår fortfarande en restidsförbättring. Om inte ett kompletterande spår byggs blir avståndet till den planerade bad- och hotel15(23) lanläggning till den närmsta föreslagna hållplats minst 500 meter. Samtidigt ger bad- och hotellanläggning samt nya bostäder ett potentiellt tillskott av kollektivresenärer och biljettintäkter.

15 PLANFÖRSLAG spektiv måste kollektivtrafik och cykel vara ett så bra alternativ att många väljer att ställa bilen oftare. Det handlar om att bygga en kollektivtrafik som ger restidskvoter som helst skall vara 1 eller mindre, dvs kollektivtrafiken skall vara lika snabb, eller snabbare, än bilen. Snabba stomlinjer kompletteras med servicelinjer för att ge bästa tillgänglighet. I ett längre perspektiv förespråkas hållbara transporter med snabba stamlinjer kompletterade med servicelinjer. Väg Det841 kan vara separat mellan Barafler och busslinjer, Malmö kan behöva byggas ut i ny sträckning i framtiden, beroende på hurförbiltrabussfält, bussprioritering i korsningar samtidigt som bilens framkomlighet sämras med minskad tillgänglighet till parkeringsplatser och höjda drivmedelspriser. En utbyggnad av väg i ny sträckning kan vara en åtgärd 20(23) 841 Uppdrag: Trafikutredning Bara Söder Beställare: Svedala kommun för att prioritera kollektivtrafiken på sträckan. Där man till en början avsätter ett körfält som bussfält och när resandeunderlaget är tillräckligt kommer en utbyggnad av lätt spårtrafik bli aktuell. Frågan om hållbara transporter till, från och inom Bara är inte enbart en fråga för Svedala kommun utan är en fråga som omfattar även omgivande kommuner, regionen i sin helhet och trafikhuvudmännen i synnerhet. Tårpilsgränd Björnbärsgatan BARA VÄSTER Bjärshögsvägen Kärrvägen Banvägen Bara Centrum Linsbo Bara C Bara Ö 841 Spångholm 6S U $O WHUQDWLY Bara V WHU QD WLY ng väg HU YD W 6S U $O Ny sträckni Bara S 9 JU HV Bara kommer att fortsätta växa, utbyggnaden av Bara Söder kan öka trycket på ytterligare utbyggnader i detta då stationsnära läge, utöver de planer som redan finns. En hög bebyggelsetäthet, utformad i samspel med kollektivtrafiknätet för att ge minsta möjliga linjelängd per invånare och linjer som är lagda kring tunga målpunkter gynnar hållbara transporter till och från Bara. Det kan handla om fler busslinjer, separata bussfält, bussprioritering i korsningar, modernare bussar, högre turtäthet, ökad, bättre och mer lättillgänglig information, lättare byten mellan linjer, men också om restriktioner för bilismen som minskad tillgång på parkeringsplatser och höjda Det handlar mycket om konkreta Sträckningsalternativ för lätt spårväg meddrivmedelspriser. hållplatslägen åtgärder och utbyggnader men det är lika viktigt att marknadsföra informeraeftersom om de åtgärder Av de båda kompletterande spåren är det norra attoch föredra, det man gergeatt genomföra kampanjer och erbjudanden, en bättre kompromiss mellan restid ochnomför, tillgänglighet. att samarbeta med olika aktörer för att öka kunskapen och viljan att resa hållbart. Sigvard Grubbes gata BACKAHUSEN Ca bostäder 0 MOLJ SODFHULQJ DY IUDPWLGD /LJKWUDLO VWDWLRQ TERRASSHUSEN Ca bostäder ÄVENTYRSBAD HOTELL Ca. 400 rum, 50 studios Spårvagnshållplats BARA SÖDER Busshållplats Spårvagnens linjesträckning SJÖHUSEN 17 byar Ca bostäder Bussens linjesträckning SKOGRSHUSEN Ca bostäder RETREAT Upptagningsomr. för spårvagnshpl =radie 800 meter Upptagningsomr. för busshpl =radie 400 meter Tänkbara framtida hållplatslägen för busslinje 142 och lätt spårväg Malmö-Bara/Klågerup. Upptagningsområde för buss på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m och för spårväg 800 lätt m fågelvägen, vilketmalmömotsvarar ett gång/ Tänkbara framtida hållplatslägen för busslinje 142 och spårväg cykelavstånd på ca 1000 m. Bara-Klågerup. Upptagningsområde för buss på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m och för spårväg 800 m fågelvägen, vilket 16 mars 2012 motsvarar ett gång- och cykelavstånd på ca 1000 m. O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder trafik_bullerutredning Rev

16 PLANFÖRSLAG 2.4 GRÖNSTRUKTUR Området innehåller mycket grönska med trädrader utmed huvudgatorna. Befintlig allé utmed Spångholmsvägen, som är en biotop, föreslås skyddas i plan liksom större träd vid Spångholmen. Gränsande PGA-golfbanan i öster bildar ett grönt öppet böljande landskap. Mellan bebyggelsen bildas gröna kilar med utblickar mot omgivande landskap. Vid Spångholmsgårdens ekonomibyggnader föreslås en park, där befintliga träd ska sparas. Föreslagen bebyggelse intill Sumpskogen vid Virängarna avses anpassas till omgivande natur där träden sparas mellan husen. Befintligt elstängsel utmed skogsbrynet tas bort och tillgängligheten kan förbättras till området med spänger över de blöta partierna. Spängerna bidrar även till att styra människor inom området, vilket medför att känsliga platser kan lämnas ifred. Programområdet har goda förbindelser med Torups bokskog via Skåneleden. Ett grönstråk utmed Spångholmsbäcken föreslås utvecklas med gångbroar över bäcken som ökar tillgängligheten samt sittplatser på lämpliga ställen. Ideskiss över spänger genom en allkärrskog, Tema landskapsarkitekter 2.5 SERVICE Vid Spångholmsgården samt bad- och hotellanläggningen föreslås handel, service, förskola och eventuellt skola. Förskolan och skolan kommer att ligga i anslutning till föreslagen park och befintligt gång- och cykelstråk utmed Spångholmsvägen. För Spångholmsgården föreslås en ny användning som galleri och café. Spångholmsgårdens byggnader avses att huvudsakligen bevaras och skyddas i detaljplan för rivning och förändring av fasaderna. I det fortsatta planarbetet ska det utredas byggnadernas skick och lämplig användning. Befintlig passage över Spångholmsbäcken, foto Tema landskapsarktiekter 16

17 PLANFÖRSLAG 2.6 TEKNISK FÖRSÖRJNING Ledningar Befintliga kraftledningar påverkas av planprogramförslaget vid lägenheterna intill bad- och hotellanläggningen och den västra delen av Sjöhusen. Kraftledningarna som är fördelningsledningar har ett skyddsavstånd på 60 meter på ömse sidor av luftledningen. Exploatören bekostar eventuell flytt av berörda ledningar. Jordledningar för el, tele och VA inom kvartersmark säkras i plan med ett 4 meter brett u-område. Inom u-området får det inte förekomma plantering av träd, men mindre buskar accepteras. Plantering av träd bör ej ske närmare ledningar än 2,5 meter. För träd i närheten av ledningar rekommenderas rotskydd, för att minska risken för skador i samband med eventuella arbeten med ledning. VA Den föreslagna exploateringen innebär en markant ökning av både renvattenförbrukningen och spillvattenflödet. Befintligt VA-system måste förstärkas om planprogramförslaget ska anslutas. För att ansluta spillvattnet till det kommunala ledningsnätet krävs det minst 2 pumpstationer. För pumpstationer krävs ett skydd på 50 meter till bostäder enligt Boverkets allmänna råd 1995:5. Tyréns har tagit fram en VA-utredning, där man studerar förutsättningarna för VA-försörjning av Bara Södra och alternativa VA-lösningar. Vattenförbrukningen för exploateringen beräknas till 11,2 l/s i medelflöde och 44,0 l/s under maxflödet. (Maxflödet är beräknat som flödet under en maxtimme under ett maxåmd). Bad och hotellanläggningen står för den största vattenförbrukningen. Därför har det utretts olika alternativ för VA-försörjning för bad- och hotellanläggningen, där följande alternativ har studerats: Kommunal anslutning för vatten och spillvatten Återanvändning av dusch- och bassängvatten till toaletter Infiltration av dusch- och bassängvatten Återanvändning av vatten inom badanläggningen Egen VA-försörjning med nya brunnar (borror) Utjämningsmagasin Enligt utredning av Sweco, är det mest fördelaktiga alternativet såväl tekniskt som ekonomiskt troligtvis en kommunal anslutning för vatten med en utjämning i en lågreservoar på ca 450 m 3 för bad- och hotellanläggningen. Lågreservoaren förutsätts ägas och förvaltas av bad- och hotellanläggningen. Allt spillvatten (svartvatten) föreslås ledas direkt till kommunens ledningar. Övrigt spillvatten (gråvatten från filterspolvatten, duschvatten och vatten från bassänger) måste utjämnas i ett magasin på ca 400 m 3 innan det leds till det kommunala nätet. Alternativt hanteras gråvattnet med infiltration eller bevattning av PGA-golfbana. För att en anslutning ska kunna genomföras måste den kommunala huvudledningen nedströms anslutningspunkten för Bara Söder dimensionsökas till en 500 mm betongledning för att klara framtida flöde. Samt krävs en ombyggnad av pumpstationen för att öka dess kapacitet. Då man närmar sig maximal kapacitet för överföring av spillvatten till Malmö måste pumpning från området ske på ett sätt så att man totalt kan hålla sig under de 100 l/s som kan ledas till Malmö. Energi En förstudie av förutsättningar för geoenergiuttag för Bara Söder har tagits fram av Tyréns I utredningen har man undersökt möjligheterna för en geoenergianläggning som ska täcka det huvudsakliga värme- och kylbehovet i bad- och hotellanläggningen samt lägenheterna. Förutsättningarna för ett akvifärslager vid Bara Söder är goda vilket främst beror på att 17

18 PLANFÖRSLAG berggrunden består av kalksten, att jorddjupet är relativt stort (20 m i sydväst till ca 40 m i nordost) och att det lokala grundvattenflödet är lågt. En lågresistiv zon i mitten av området indikerar troligtvis en förkastningssänka eller en vattenförande sprickzon. Zonen går i NV-SO riktning och bedöms vara ca m bred. De utförda överslagsberäkningarna visar att förutsättningarna för ett akvifärslager i kalkstenen är goda och ett möjligt energiuttag på ca 4500 MWh/ år (effekt 0,52 MW) har beräknats. Eftersom ett akvifärslager är betydligt mer energieffektivt än exempelvis ett borrhålslager är det mest fördelaktigt att gå vidare med en detaljerad dimensionering av denna typ av geoenergianläggning. För att kunna dimensionera ett akvifärslager optimalt samt för att kunna uppskatta energiuttag och utveckling över längre tidsperioder behövs en grundvattenmodellering utföras. För att göra en grundvattenmodellering möjlig krävs borrning av en ca 100 m djup brunn i kalkstenen följt av en provpumpning samt upprepade mätningar av grundvattennivå i berggrunden. Avfall Inom varje bebyggelsegrupp placeras miljöhus för hushållsavfall med skilda fraktioner enligt kommunens riktlinjer. Avståndet mellan miljöhus och bebyggelse bör inte överstiga 100 meter. Grund- och ytvatten Öster om Bara finns vattenskyddsområde för Grevie vattentäkt. Alnarpssänkan innehåller en betydande grundvattenresurs som utnyttjas som vattentäkt av flera kommuner och enskilda. Genom att stora delar av regionen numera försörjs av Sydvatten via Bolmentunneln så har exploateringen av Alnarpssänkans grundvatten minskat. Grundvattenresursen har ett mycket högt värde bland annat på grund av mäktiga lager av lermorän som utgör ett naturligt skydd mot föroreningar. Spångholmsbäcken som rinner genom området avvattnar Yddingesjön och ingår i Sege ås avrinningsområde. Vattendraget har tidvis höga halter av organiska ämnen, hög grumlighet och låg syrehalt, vilket är vanligt i jordbrukslandskapets vattendrag. Dagvatten Hela programområdet ligger inom avrinningsområdet till Spångholmsbäcken som är ett biflöde till Sege å. Dagvatten avvattnas från de olika bostadsområdena med diken och/eller rörledningar till utjämningsmagasin eller dylikt för flödesutjämning och rening. Efter flödesutjämning avleds vattnet till recipienten - Spångholmsbäcken. Renat dagvatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten samt skyddade områden. För området har en dagvattenutredning för Bara Söder tagits fram av Tyréns Utjämningsmagasinen utformas som permanenta vattenspeglar med ett vattendjup på 0,9-1,4 meter och flacka slänter med en lutning på 1:8 1:10. Dammarna dimensioneras för ett utgående flöde av 1,0 l/s och ha med 100-års regn som grund. Den effektiva volymen blir ca 1900 m 3 för Backahusen och ca 6500 m 3 respektive 3500 m 3 för bad- och hotellanläggningen. Vid Sjöhusen utökas befintlig damm och utformas med 0,3 m utjämningsmagasin. Den effektiva volymen blir ca m 3. Vid stugbyn retreat finns en befintlig damm som kan nyttjas som utjämningsmagasin för stugbyn. Utjämningsbehovet för stugbyn beräknas till ca170 m 3. För att bevara sumpskogen vid Skogshusen anläggs centralt i området ett mindre uppsamlande flackt dike som ansluts till föreslaget utjämningsmagasin norr om sumpskogen. Den sammanlagda effektiva volymen för utjämningsmagasinet och diket är ca 1300 m 3. Regn med återkomsttiden 25 år är dimensionerande. Mark som ska exploateras och måste avvattnas inom detta område måste höjas 1-2 m. Befintlig damm söder om Skogshusen utökas i nordlig riktning och ansluts till befintligt sidodike. 18

19 PLANFÖRSLAG Perspektiv åt nordväst från dammen inom PGA golfbana över bad- och hotellanläggning med Spångholmsgården, Fojab arkitekter 19

20 3 KONSEKVENSER 3.1 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Detaljplan som medger att området tas i anspråk för hotell utanför sammanhållen bebyggelse enligt PBL 4 kap 34 omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 6-7 Dessutom berörs riksintresse för natur-, kulturmiljö och rörligt friluftsliv. Bygg och miljö bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 PBL. Till programmet upprättas en övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och till detaljplan för bad- och hotellanläggning i det fortsatta planarbetet kommer en MKB att upprättas. Genomförandet av programförslaget berör omgivningen genom ökad exploatering som innebär både negativa och positiva konsekvenser för omgivande bebyggelse. Trafikmängden kommer att öka på angränsande vägar och ge ökade bullerstörningar. Föreslagen exploatering kommer även att ge ökat underlag för att kunna utveckla dagens kollektivtrafik och service i Bara samt ge ca 300 nya arbetstillfällen. Utbyggnaden innebär att höggradig jordbruksmark (klass 8 av 10) tas i anspråk för ny bebyggelse. Föreslagen bad- och hotellanläggning försvagar det kulturella sambandet mellan Värby och Spångholmen visuellt. Spångholmsgårdens byggnader avses huvudsakligen att bevaras och skyddas i plan. Naturområde Virängarna påverkas negativt av föreslagen bebyggelse. Balanseringsåtgärder såsom grönstråk, gröna tak, plantering av träd, utjämningsmagasin som fördröjer och renar dagvattnet samt ökar den biologiska mångfalden föreslås för att kompensera exploateringen. Olika alternativ för Skogshusens placering vid Virängarna har studerats. MKB:n förespråkar ett alternativ öster om naturområdet där även de geotekniska förutsättningarna är bättre. I det fortsatta planarbetet kommer Virängarna inventeras avseende rödlistade arter. Samt ska föreslagen bebyggelses placering i Virängarna studeras för att minska dess påverkan på naturvärden. Programområdet kommer att omvandlas från ett jordbrukslandskap till ett rekreationslandskap som knyts samman med PGA- golfbanan och Torups bokskog. Framtagen övergripande MKB av Sweco bedömer att de samlade konsekvenserna inte lägger några hinder i vägen för en utbyggnad av Bara Söder. Föreslagen bebyggelse i Virängarna påverkar kärnvärde för riksintresse naturmiljö negativt, men bedöms sammantaget inte ge någon påtaglig skada på riksintresset. Riksintresse för kulturmiljö påverkas genom att sambandet mellan Spångholmsgården och Värby försvagas. Riksintresse för friluftsliv påverkas positivt av programförslaget. Kompenationsåtgärder För programområdet har Tema landskapsarkitekter genomfört en analys och gett förslag på kompensationsåtgärder inför den föreslagna exploateringen av Bara Söder. Det två stora frågorna som anses påverka landskapet som helhet inom planområdet är bevarandet av Spångholmsgårdens byggnader och sumpskogen vid Virängarna. Den storskaliga bad- och hotellanläggningen kommer att påverka landskapsbilden och landskapsvärden oavsett placering. Den största åtgärden ekologiskt och socialt är förslaget att anlägga ett rekreativt stråk utmed Spångholmsbäcken, som kommer såväl invånarna i Bara, besökande som nyinflyttade till del. Ett sammanhängande grönstråk från befintlig damm i söder via sumpskogen Virängarna och norrut mot Bara är en möjlig kompensation. Dessa båda grönstråk möjliggör varierande promenadvägar och underlättar för vilt, grodor m. m. att förflyttas mellan olika biotoper. Spångholmsgården med väg, allé och byggnader bör bevaras och säkerställas med skyddsbestämmelser i plan. 20

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för VÄRBY 56:4 Bara, Svedala kommun, Skåne län. PLANBESKRIVNING med behovsbedömning och genomförandebeskrivning

Detaljplan för VÄRBY 56:4 Bara, Svedala kommun, Skåne län. PLANBESKRIVNING med behovsbedömning och genomförandebeskrivning 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan för VÄRBY 56:4 Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING med behovsbedömning och genomförandebeskrivning Planområdet är markerat Handlingar:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för för del av Värby 61:406 m fl "Bara Söder" i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för för del av Värby 61:406 m fl Bara Söder i Bara, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSSHANDLING Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för för del av Värby 61:406 m fl "Bara Söder" i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING med behovsbedömning och genomförande beskrivning

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer