Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA FOJAB Arkitekter 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1"

Transkript

1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr BYGG OCH MILJÖ SVEDALA FOJAB Arkitekter 1

2 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö, Svedala kommun Kommunhuset Svedala Tel: Pia Transe Pedersen Stadsarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson Planarkitekt Medverkande konsulter: Illustrationer och skisser, Fojab Arkitekter, Greger Dahlström och Mikael Pettersson Foton, Jeanette Widén Gabrielsson 2

3 INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Planprocess PLANFÖRSLAG Gestaltning och dispositon Ny bebyggelse Trafik Grönstruktur Service Teknisk försörjning TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDE Tidplan Genomförande BILAGOR Planer och rapporter Utredningar Digitalt material Bilagor KONSEKVENSER Behovsbedömning av MKB Mark, luft och vatten Hälsa och säkerhet Sociala konsekvenser Kulturmiljö och landskapsbild Naturmiljö och friluftsliv FÖRUTSÄTTNINGAR Tidigare ställningstagande Natur, friluftsliv och landskapsbild Kulturmiljö och arkeologi Bebyggelse och verksamheter Service Trafik Tekniska frågor FORTSATT ARBETE Utredningar Ansökningar

4 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND I anslutning till golfanläggningen PGA, Professional Golfers Association, har det en längre tid funnits ett intresse att utveckla området för boende och hotellanläggning med äventyrsbad, spa och konferens. Exploatör för föreslagen bebyggelse i Bara Söder är Värby Fastigheter. Området ligger naturskönt och gränsar till Torups bokskog i söder. Området ligger även strategiskt i regionen nära Malmö, Lund och Köpenhamn. Bad- och hotellanläggningen som är av regionalt intresse förväntas få 1 miljon besökare per år. I anslutning till området föreslås en framtida lätt spårtrafik på sträckan Malmö- Bara-Klågerup, som ger förutsättningar för en större utbyggnad i Bara och Klågerup samt goda kollektiva förbindelser till bad- och hotellanläggningen. Bara är en populär och trygg boendeort med korta pendlingsavstånd till gränsande större tätorter. PGA, som anlades för ett par år sedan, är av världsklass och utgörs av två 18-håls-banor varav en uppfyller kraven för att arrangera internationella golftävlingar på PGA touren. I Svedala översiktsplan 2010 beskrivs kommunens målsättning att växa från till invånare till år Utvecklingen med ny bebyggelse koncentreras till de tre större tätorterna, Svedala, Bara och Klågerup, för att nyttja och bidra till ökat användande av kollektivtrafik och service. I Bara centrum pågår en omvandling till ett innehållsrikt levande centrum med en blandning av arbetsplatser, handel och bostäder. 1.2 SYFTE Planprogrammet för Bara Söder har syftet att ange mål och riktlinjer för en exploatering av planprogrammet. Däri ingår: badanläggning med äventyrsbad, spa och simhall hotell med ca 400 gästrum utomhusaktiviteter med rekreation, lekpark mm. ca 800 bostäder omvandling av Spångholmsgården till exempelvis galleri och café framtida lätt spårtrafik på sträckan Malmö-Bara-Klågerup hållplatsläge för kollektivtrafik vid bad- och hotellanläggning ny sträckning för väg 841 västerut mot Malmö dagvattendammar 1.3 PLANPROCESS Planprocessen regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprogram Planprogram upprättas i första skedet, vid normalt planförfarande. I programskedet lägger man fast mål och förutsättningar för planarbetet. Om betydande miljöpåverkan förutses, görs en övergripande miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med ett planprogram är att i ett tidigt skede informera grannar, myndigheter m.fl. om det som planeras och bjuda in till programsamråd. Programsamrådstiden är minst 4 veckor. Synpunkter på planprogrammet som kommit in till kommunen sammanställs i en redogörelse. Detaljplan Efter programskedet utarbetas förslag till detaljplan, där föreliggande MKB kommer att ingå, med utgångspunkt från inkomna synpunkter. Det nya planförslaget ställs ut under 4 veckor. Under plansamrådet, ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter. Efter samrådet bearbetas detaljplanen och ställs ut på nytt under minst 4 veckor för granskning. Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande. Eventuella ändringar görs innan planen går vidare för beslut om antagande. Efter att planen har antagits har de som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor. PROGRAM SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE 4

5 INLEDNING Väg 841 Bara Spångholmsvägen Torupsvägen Spångholmen PGA Tjustorpsvägen Torups bokskog Ortofoto över programområdet 5

6 2 PLANFÖRSLAG 2.1 GESTALTNING OCH DISPOSITON Planförslaget innehåller totalt ca 800 bostäder samt ca 400 gästrum och 56 studios inom hotellet. Bostäder utgörs av ca 300 lägenheter i terrasshuset och tre delområden för villabebyggelse innehållande totalt ca bostäder. Planområdet har en exploateringsgrad på ca 8 % beräknat från en BTA för hotell, konferens, badhus på totalt ca m 2 och för bostäder på totalt ca m 2. Avgränsad markyta, motsvarar ca m 2. Centralt i planområdet ligger bad- och hotellanläggningen vid Spångholmsgården. Bad- och hotellanläggningen samt lägenheterna i terrasshuset omsluter Spångholmsgården med två halvcirklar. Hotellrummen, som ligger i den östra halvcirkeln, har utsikt över PGA:s golfbana. Badanläggningen ligger omsluten av den östra halvcirkeln med god tillgänglighet till hotellet. Lägenheterna, som ligger i den västra halvcirkeln, har vida utblickar över det öppna landskapet västerut mot Malmö och Öresund. Bebyggelsen och gatunätet i de tre bostadsområdena följer landskapets terräng. Den norra bostadsgruppen ligger i en lågpunkt mellan Spångholmen och Värby. Bebyggelsen i bostadsgrupperna är utformad så att det ges utblickar mot det öppna landskapet, PGA:s golfbana, föreslagna dagvattendammar eller Torups bokskog. Gatunätet vid bostadsgrupperna utförs småskaligt med brutna siktlinjer så att en låg hastighet och hög trafiksäkerhet främjas. Dagvattnet leds i diken och/eller rörledningar till dagvattendammar som berikar boendemiljön, ökar biologisk mångfald samt renar och fördröjer dagvattnet. Ett kvalitetsprogram ska tas fram i det kommande detaljplanearbetet som säkrar en attraktiv och hållbar stadsdel. 6 Flygbild med montage över föreslagen bebyggelse i Bara Söder, Fojab arkitekter

7 PLANFÖRSLAG Idéskiss/illustration över föreslagen bebyggelse i Bara Söder, Fojab arkitekter 7

8 PLANFÖRSLAG 2.2 NY BEBYGGELSE Hotell och badanläggning Vid Spångholmsgården föreslås en bad- och hotellanläggning. Badanläggningen föreslås rymma äventyrsbad, spa, träning och en 50-meters simbassäng. Badanläggningens tak utgörs av flera genomskinliga tak i form av bubblor eller snäckor i glas, som ligger innanför en halvcirkelformad byggnad. Vid badanläggningen föreslås även utomhusaktiviteter utomhuspooler, lekpark samt rekreation. Byggnaden är utformad som två halvcirklar med terrasslägenheter som innehåller hotell med ca 400 gästrum och 56 st studios i den östra halvcirkeln och ca 300 lägenheter i den västra halvcirkeln. Taken på halvcirklarna är gröna gräsklädda tak som smälter in i landskapet och fördröjer dagvattnet. Taken kommer även att vara tillgängliga för de boende att vistas på. Lägenheterna föreslås utgöras av ca 100 st hyresrätter och ca 200 st bostadsrätter. Hotell och badanläggning Spångholmsgården Lägenheter Spångholmsvägen Hotell och badanläggningen kommer att ha en bruttoarea (area för samtliga våningar) på ca m 2 och bli upp till 5 våningar hög. Hela anläggningen med hotell, bad, lägenheter och parkyta har en diameter på ca 350 meter och en area på ca m 2 eller 10 ha. Vid Spångholmsgården föreslås en park för rekreation. Befintliga träd kommer att inventeras för att se vilka som kan bevaras samt kompletteras med nya träd. Lägenheternas entréer är vända mot den föreslagna parken vid Spångholmsgården, på cirkelns insida. Hotellets och badanläggningens entré vetter mot den föreslagna hållplatsen i norr för lätt spårtrafik och busstrafik på utsidan av cirkeln. Bad- och hotellanläggning samt lägenheter vid Spångholmsgården, Fojab arkitekter Stugby I den sydöstra delen av programområdet vid moränkullarna föreslås en stugby innehållande ca 15 mindre stugor som har en BTA på drygt 20 m 2 per stuga. Stugbyn är kopplad till hotellet och PGA. 8

9 PLANFÖRSLAG Perspektiv över badanläggningen, lägenheterna och Spångholmsgården, Fojab arkitekter 9

10 PLANFÖRSLAG Bostäder Inom planområdet föreslås tre bostadsområden för villabebyggelse, Sjöhusen, Backahusen och Skogshusen. Bostäderna kommer att vara äganderätter. Backahusen utgörs av ca 80 bostäder med ekologisk profil och individuella karaktärer. De föreslås ligga vid Malmövägen innanför kullarna i det lägre partiet mellan Spångholmsgården och Värby. Enfamiljshusen är placerade mitt i den kuperade naturen med direkt kontakt till omgivningarna. Bostadsområdet föreslås utvecklas med ett miljötänkande. Sjöhusen utgörs av ca 300 bostäder. Bebyggelsen är föreslagen runt en konstgjord större damm och är inspirerad av bostadsområdet Sjölundaparken norr om Helsingör. Utformningen kan variera men bebyggelsen ges en sammanhållen karaktär genom materialval, placering, gatuutformning etc. Skogshusen utgörs av ca 60 bostäder. De planeras vid skogsområdet i söder, nära Bokskogen och kommer att anpassas till omgivande natur. Bebyggelsen, som är inspirerad av bostadsområdet Kvarnskogen vid Hestra, ligger inbäddad i grönska. Villorna är varsamt placerade på pålar som också tar upp nivåskillnaderna i den kuperade terrängen. Husen har terrasser istället för privata trädgårdar för att lämna så mycket som möjligt av omgivande naturmark orörd. Ytterligare utbyggnader som inte är utpekade i Svedalas översiktsplan för ny bostadsbebyggelse kan eventuellt bli aktuellt i framtiden vid framtida hållplatsläge samt väster om programområdet. Perspektiv över Backahusen och Sjöhusen, Fojab arkitekter 10

11 PLANFÖRSLAG Perspektiv över Skogshusen, Fojab arkitekter 11

12 PLANFÖRSLAG 2.3 TRAFIK Vägtrafik Trafiken till den nya bebyggelsen kommer att ledas från Malmövägen och Tjustorpsvägen. Den nya bebyggelsen bedöms ge en trafikökning med ca 5700 fordon/åmd (årsmedeldygn), där ca 2000 fordon/åmd avser besökare till bad- och hotellanläggning samt PGA golfbana. Trafiken antas fördelas med 65 % mot Malmö, 25 % mot Lund och 10 % mot Bara centrum. För äventyrsbadet mm har det antagits att 70 % av besökarna kommer från Malmö via yttre Ringvägen, E6 eller E65 och ca 30 % kommer från Lund via väg 108. För befintlig cirkulationsplats vid väg 841 kan det i framtiden bli aktuellt att vidta kapacitetshöjande åtgärder, beroende på hur trafiken kommer att utveckla sig. Vid en framtida lätt spårtrafik antas fler boende åka kollektivt vilket skulle minska trafikflödet med ca fordon/åmd. Trivector uppskattar att för besökare till badanläggningen skulle ca 20 % välja kollektivtrafik vilket motsvarar ca fordon/åmd. En separat busslinje till anläggningen från viktiga bytespunkter skulle också öka kollektivtrafikens attraktivitet och minska biltrafiken. Gatorna i programområdet ska utformas enligt VGU-standard. Det innebär att för infartsvägar föreslås en gatubredd på 6,5 7,0 meter, för uppsamlingsgator föreslås en gatubredd på 6,0 6,5 meter och för lokalgator föreslås en gatubredd på ca 5,0 5,5 meter. För infartsgator och uppsamlingsgator föreslås en hastighet på 50 km/h och för lokalgatorna 30 km/h. Prognostiserade trafkflöden år 2030 exklusive Bara Söder Prognostiserade trafikflöden år 2030 exkl Bara Söder. Prognostiserade trafkflöden år 2030 inklusive Bara Söder Prognostiserade trafikflöden år 2030 inkl Bara Söder. 12

13 Ca bostäder 17 byar Ca bostäder Ca. 400 rum, 50 studios Ca bostäder Ca bostäder Parkering All boendeparkering för småhus sker på respektive tomt och besöksparkering längs med gatorna. För lägenheterna föreslås 1 plats/lägenhet, samt bör det finnas ytterligare 0,2 platser/lägenhet för besökande. För hotellet föreslås 0,75 1,0 bilplats per rum. Badanläggningens parkeringsbehov uppskattas till ca 800 platser vid 90 % beläggningsgrad. I planförslaget föreslås underjordiska garage som rymmer ca 600 platser för lägenheterna i terrasshusen och badanläggningen och ca 460 platser för hotellet. I markplan föreslås ett flertal parkeringsplatser som rymmer ca 100 platser för bostäder, 300 platser för besökare till badet och ca 50 platser för hotellet. Gång- och cykeltrafik Spångholmsvägen stängs av för allmän fordonstrafik och kommer att nyttjas som gång- och cykelväg. En gång- cykeltunnel planeras mellan Spångholmsvägen och Bara centrum. Denna bör få en ljus och luftig utformning som ger gående och cyklister ökad trygghetskänsla. Ytterligare en gång- och cykeltunnel föreslås vid korsningspunkten väg 841/ny väg till Bara Söder när en spårdragning mellan Malmö och Bara blir aktuell. Utmed uppsamlingsgatan inom bostadsområdet Sjöhusen föreslås separerade gång- och cykelvägar. På bostadsgatorna inom Backahusen och Skogshusen samt söder om badoch hotellanläggningen fördas oskyddade trafikanter i blandtrafik. Gångoch cykelpassager inne i området bör få en tydlig och säker utformning med exempelvis upphöjda passager. Föreslagna gång- och cykelvägar ansluter 16(23) befintliga gång- och cykelleder till Bara centrum, Torups Bokskog, Malmö och Staffanstorp/Lund. holmsallén kommer att finnas kvar och passerar förbi äventyrsbadet och hotellet mm. Söder om äventyrsbadet fortsätter stråket i utmed vägen mot golfbanan, där man färdas i blandtrafik. Utmed uppsamlingsgatan inom bostadsområdet Sjöhusen anläggs separerade gång- och cykelbanor. På bostadsgatorna inom Backahusen och Skogshusen färdas oskyddade trafikanter i blandtrafik. Föreslagna Mot Malmö gång- antas och man, cykelvägar som idag, cykla i Bara via Söder Utflyktsstigen. Mot Lund cyklar man på separerad bana österut till Klågerup där man leds norrut i blandtrafik på småvägar. Från Staffanstorp leds man vidare till Lund på separerad cykelbana. Uppdrag: Beställare: Ny sträckning väg 841 Planskild gång- och cykelport Separerade cykelbanor TERRASSHUSEN Trafikutredning Bara Söder Svedala kommun O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder trafi k_bullerutredning Rev SJÖHUSEN ÄVENTYRSBAD BARA SÖDER HOTELL SKOGRSHUSEN BACKAHUSEN Parkering Bilplatsbehovet har bedömts för de planera byggnaderna, bl a med utgångspunkt från kommuners parkeringsnormer mm. PLANFÖRSLAG RETREAT Bostäder För den planerade småhusbebyggelsen - frist villor och radhus bedöms att varje bostad b möjlighet att ställa upp 2 bilar på egna tomten anslutning till sin bostad. För lägenheterna vid äventyrsbadet har bedöm en gjorts att varje bostad bör ha tillgång till 1 bi samt att det bör finnas ytterligare 0,1-0,2 bilp per lägenhet för besökande. 300 lägenheter sku ge ett bilplatsbehov på bilplatser. Hotell och äventyrsbad Hotellet har bedömts ha ett bilplatsbehov på 0,7 bilplatser per rum, vilket ger ett bilplatsbeho bilplatser för 400 rum. För äventyrsbadet har bilplatsbehovet bedöm från underlag från bl a Lalandias Aquadome i R i Danmark. Lalandia i Rødby har idag ca bilplats markparkeringen norr om anläggningen. U dessa finns 1-2 bilplatser vid varje feriehus (tota stycken) som är kopplade till anläggningen. sett har Lalandia därmed tillgång till ca 1500 b Satsning på snabba och gena cykelvägar med bl.a. supercykelvägar och goda möjligheter att ställa cykeln vid hållplatslägena där det finns säkra cykelparkeringar och gärna väderskydd främjar till ökad cykelanvändning. 13

14 PLANFÖRSLAG Kollektivtrafik När Bara Söder byggs ut föreslås en hållplats för regionbuss 142, MalmöBara-Klågerup, norr om bad- och hotellanläggningen. Vid busshållplatsen föreslås säkra cykelparkeringar för att även boende på längre avstånd från hållplatsen skall välja buss framför bil. Busslinje 142 föreslås få en ny sträckning ner om Bara Söder. Befintlig hållplats vid Spångholmen föreslås flyttas västerut. En utökad sträckning av linje 142 vid Bara Söder ökar restiden med ca 2,5-3 minuter. För att motverka längre restid kan man överväga att vissa turer inte går via Bara Söder eller inom Bara. Ett alternativ kan vara ett par expressturer under rusningstid som endast trafikerar väg 841 och ett fåtal hållplatser på sträckan Malmö-Bara-Klågerup. Gång- och cykelavstånd till hållplatser blir längre, men kompenseras med kortare restid in till Malmö. Man kan även marknadsföra badbuss med extra turer till badanläggningen på helgerna. Det kan vara aktuellt att redan i ett tidigt skede låta bussen gå på egen bana med utblick mot en framtid med lätt spårväg. Sigvard Grubbes gata Tårpilsgränd BARA VÄSTER Björnbärsgatan Bjärshögsvägen Kärrvägen Banvägen Bara Centrum Ny sträckni ng väg Linsbo 841 HU YD W 6S U $O WHU QD WLY 6S U $O WHUQDWLY Bara V Bara S 9 JU HV befintliga kollek42, utvecklas för en skall där möta sande med olika els finns en önstter sig inom plaa buss i större utbara-bon gör, dels adanläggningen i kollektivt. För att ns nya sträckning ll området börjar Det är också vikfik marknadsförs ch tydligt sätt till t. Bland mobility marknadsföring a nyinflyttade får inledande period rabatt på inträdet BACKAHUSEN Ca bostäder 0 MOLJ SODFHULQJ DY IUDPWLGD /LJKWUDLO VWDWLRQ TERRASSHUSEN Ca bostäder ÄVENTYRSBAD HOTELL Ca. 400 rum, 50 studios BARA SÖDER SJÖHUSEN 17 byar Ca bostäder Hållplats ning ner om Bara nerade badanläggvid Stångholmen ket genom Stång- öder SKOGRSHUSEN Ca bostäder RETREAT Bussens linjesträckning Upptagningsområde för hpl =radie 400 meter Tänkbara framtida hållplatslägen för busslinje 142, när Bara Söder är utbyggt, med ett upptagningsområde på 400 m fågelvätänkbara hållplatslägen för busslinje 142, när Bara bad- och hotelgen, vilket motsvararframtida ett gångavstånd på ca 500 m. lanläggningen är byggd. Upptagningsområde för buss på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m. 16 mars Rev En utredning om ett kompletterande spår till bad- och hotellanläggning har tagits fram av Trivector Två alternativa spår med hållplatsläge norr respektive söder om bad- och hotellanläggningen har studerats. Båda alternativen kan ansluta till föreslagna spår utmed gamla banvallen mot Malmö eller till spår utmed planerad ny vägsträckning för väg 841 i utredning Klågerupsbanan, Lätt spårtrafik Malmö-Bara-Klågerup, Trivector Ett kompletterande spår till bad- och hotellanläggningen innebär att restiden till Bara Centrum blir 1,5-2 minuter längre för det norra alternativet och ca 3-3,5 minuter längre för det södra alternativet längre än med dagens busstrafik. För Klågerup kvarstår fortfarande en restidsförbättring. Om inte ett kompletterande spår byggs blir avståndet till den planerade bad- och hotel15(23) lanläggning till den närmsta föreslagna hållplats minst 500 meter. Samtidigt ger bad- och hotellanläggning samt nya bostäder ett potentiellt tillskott av kollektivresenärer och biljettintäkter.

15 PLANFÖRSLAG spektiv måste kollektivtrafik och cykel vara ett så bra alternativ att många väljer att ställa bilen oftare. Det handlar om att bygga en kollektivtrafik som ger restidskvoter som helst skall vara 1 eller mindre, dvs kollektivtrafiken skall vara lika snabb, eller snabbare, än bilen. Snabba stomlinjer kompletteras med servicelinjer för att ge bästa tillgänglighet. I ett längre perspektiv förespråkas hållbara transporter med snabba stamlinjer kompletterade med servicelinjer. Väg Det841 kan vara separat mellan Barafler och busslinjer, Malmö kan behöva byggas ut i ny sträckning i framtiden, beroende på hurförbiltrabussfält, bussprioritering i korsningar samtidigt som bilens framkomlighet sämras med minskad tillgänglighet till parkeringsplatser och höjda drivmedelspriser. En utbyggnad av väg i ny sträckning kan vara en åtgärd 20(23) 841 Uppdrag: Trafikutredning Bara Söder Beställare: Svedala kommun för att prioritera kollektivtrafiken på sträckan. Där man till en början avsätter ett körfält som bussfält och när resandeunderlaget är tillräckligt kommer en utbyggnad av lätt spårtrafik bli aktuell. Frågan om hållbara transporter till, från och inom Bara är inte enbart en fråga för Svedala kommun utan är en fråga som omfattar även omgivande kommuner, regionen i sin helhet och trafikhuvudmännen i synnerhet. Tårpilsgränd Björnbärsgatan BARA VÄSTER Bjärshögsvägen Kärrvägen Banvägen Bara Centrum Linsbo Bara C Bara Ö 841 Spångholm 6S U $O WHUQDWLY Bara V WHU QD WLY ng väg HU YD W 6S U $O Ny sträckni Bara S 9 JU HV Bara kommer att fortsätta växa, utbyggnaden av Bara Söder kan öka trycket på ytterligare utbyggnader i detta då stationsnära läge, utöver de planer som redan finns. En hög bebyggelsetäthet, utformad i samspel med kollektivtrafiknätet för att ge minsta möjliga linjelängd per invånare och linjer som är lagda kring tunga målpunkter gynnar hållbara transporter till och från Bara. Det kan handla om fler busslinjer, separata bussfält, bussprioritering i korsningar, modernare bussar, högre turtäthet, ökad, bättre och mer lättillgänglig information, lättare byten mellan linjer, men också om restriktioner för bilismen som minskad tillgång på parkeringsplatser och höjda Det handlar mycket om konkreta Sträckningsalternativ för lätt spårväg meddrivmedelspriser. hållplatslägen åtgärder och utbyggnader men det är lika viktigt att marknadsföra informeraeftersom om de åtgärder Av de båda kompletterande spåren är det norra attoch föredra, det man gergeatt genomföra kampanjer och erbjudanden, en bättre kompromiss mellan restid ochnomför, tillgänglighet. att samarbeta med olika aktörer för att öka kunskapen och viljan att resa hållbart. Sigvard Grubbes gata BACKAHUSEN Ca bostäder 0 MOLJ SODFHULQJ DY IUDPWLGD /LJKWUDLO VWDWLRQ TERRASSHUSEN Ca bostäder ÄVENTYRSBAD HOTELL Ca. 400 rum, 50 studios Spårvagnshållplats BARA SÖDER Busshållplats Spårvagnens linjesträckning SJÖHUSEN 17 byar Ca bostäder Bussens linjesträckning SKOGRSHUSEN Ca bostäder RETREAT Upptagningsomr. för spårvagnshpl =radie 800 meter Upptagningsomr. för busshpl =radie 400 meter Tänkbara framtida hållplatslägen för busslinje 142 och lätt spårväg Malmö-Bara/Klågerup. Upptagningsområde för buss på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m och för spårväg 800 lätt m fågelvägen, vilketmalmömotsvarar ett gång/ Tänkbara framtida hållplatslägen för busslinje 142 och spårväg cykelavstånd på ca 1000 m. Bara-Klågerup. Upptagningsområde för buss på 400 m fågelvägen, vilket motsvarar ett gångavstånd på ca 500 m och för spårväg 800 m fågelvägen, vilket 16 mars 2012 motsvarar ett gång- och cykelavstånd på ca 1000 m. O:\MAL\232291\T\_Text\Bara Söder trafik_bullerutredning Rev

16 PLANFÖRSLAG 2.4 GRÖNSTRUKTUR Området innehåller mycket grönska med trädrader utmed huvudgatorna. Befintlig allé utmed Spångholmsvägen, som är en biotop, föreslås skyddas i plan liksom större träd vid Spångholmen. Gränsande PGA-golfbanan i öster bildar ett grönt öppet böljande landskap. Mellan bebyggelsen bildas gröna kilar med utblickar mot omgivande landskap. Vid Spångholmsgårdens ekonomibyggnader föreslås en park, där befintliga träd ska sparas. Föreslagen bebyggelse intill Sumpskogen vid Virängarna avses anpassas till omgivande natur där träden sparas mellan husen. Befintligt elstängsel utmed skogsbrynet tas bort och tillgängligheten kan förbättras till området med spänger över de blöta partierna. Spängerna bidrar även till att styra människor inom området, vilket medför att känsliga platser kan lämnas ifred. Programområdet har goda förbindelser med Torups bokskog via Skåneleden. Ett grönstråk utmed Spångholmsbäcken föreslås utvecklas med gångbroar över bäcken som ökar tillgängligheten samt sittplatser på lämpliga ställen. Ideskiss över spänger genom en allkärrskog, Tema landskapsarkitekter 2.5 SERVICE Vid Spångholmsgården samt bad- och hotellanläggningen föreslås handel, service, förskola och eventuellt skola. Förskolan och skolan kommer att ligga i anslutning till föreslagen park och befintligt gång- och cykelstråk utmed Spångholmsvägen. För Spångholmsgården föreslås en ny användning som galleri och café. Spångholmsgårdens byggnader avses att huvudsakligen bevaras och skyddas i detaljplan för rivning och förändring av fasaderna. I det fortsatta planarbetet ska det utredas byggnadernas skick och lämplig användning. Befintlig passage över Spångholmsbäcken, foto Tema landskapsarktiekter 16

17 PLANFÖRSLAG 2.6 TEKNISK FÖRSÖRJNING Ledningar Befintliga kraftledningar påverkas av planprogramförslaget vid lägenheterna intill bad- och hotellanläggningen och den västra delen av Sjöhusen. Kraftledningarna som är fördelningsledningar har ett skyddsavstånd på 60 meter på ömse sidor av luftledningen. Exploatören bekostar eventuell flytt av berörda ledningar. Jordledningar för el, tele och VA inom kvartersmark säkras i plan med ett 4 meter brett u-område. Inom u-området får det inte förekomma plantering av träd, men mindre buskar accepteras. Plantering av träd bör ej ske närmare ledningar än 2,5 meter. För träd i närheten av ledningar rekommenderas rotskydd, för att minska risken för skador i samband med eventuella arbeten med ledning. VA Den föreslagna exploateringen innebär en markant ökning av både renvattenförbrukningen och spillvattenflödet. Befintligt VA-system måste förstärkas om planprogramförslaget ska anslutas. För att ansluta spillvattnet till det kommunala ledningsnätet krävs det minst 2 pumpstationer. För pumpstationer krävs ett skydd på 50 meter till bostäder enligt Boverkets allmänna råd 1995:5. Tyréns har tagit fram en VA-utredning, där man studerar förutsättningarna för VA-försörjning av Bara Södra och alternativa VA-lösningar. Vattenförbrukningen för exploateringen beräknas till 11,2 l/s i medelflöde och 44,0 l/s under maxflödet. (Maxflödet är beräknat som flödet under en maxtimme under ett maxåmd). Bad och hotellanläggningen står för den största vattenförbrukningen. Därför har det utretts olika alternativ för VA-försörjning för bad- och hotellanläggningen, där följande alternativ har studerats: Kommunal anslutning för vatten och spillvatten Återanvändning av dusch- och bassängvatten till toaletter Infiltration av dusch- och bassängvatten Återanvändning av vatten inom badanläggningen Egen VA-försörjning med nya brunnar (borror) Utjämningsmagasin Enligt utredning av Sweco, är det mest fördelaktiga alternativet såväl tekniskt som ekonomiskt troligtvis en kommunal anslutning för vatten med en utjämning i en lågreservoar på ca 450 m 3 för bad- och hotellanläggningen. Lågreservoaren förutsätts ägas och förvaltas av bad- och hotellanläggningen. Allt spillvatten (svartvatten) föreslås ledas direkt till kommunens ledningar. Övrigt spillvatten (gråvatten från filterspolvatten, duschvatten och vatten från bassänger) måste utjämnas i ett magasin på ca 400 m 3 innan det leds till det kommunala nätet. Alternativt hanteras gråvattnet med infiltration eller bevattning av PGA-golfbana. För att en anslutning ska kunna genomföras måste den kommunala huvudledningen nedströms anslutningspunkten för Bara Söder dimensionsökas till en 500 mm betongledning för att klara framtida flöde. Samt krävs en ombyggnad av pumpstationen för att öka dess kapacitet. Då man närmar sig maximal kapacitet för överföring av spillvatten till Malmö måste pumpning från området ske på ett sätt så att man totalt kan hålla sig under de 100 l/s som kan ledas till Malmö. Energi En förstudie av förutsättningar för geoenergiuttag för Bara Söder har tagits fram av Tyréns I utredningen har man undersökt möjligheterna för en geoenergianläggning som ska täcka det huvudsakliga värme- och kylbehovet i bad- och hotellanläggningen samt lägenheterna. Förutsättningarna för ett akvifärslager vid Bara Söder är goda vilket främst beror på att 17

18 PLANFÖRSLAG berggrunden består av kalksten, att jorddjupet är relativt stort (20 m i sydväst till ca 40 m i nordost) och att det lokala grundvattenflödet är lågt. En lågresistiv zon i mitten av området indikerar troligtvis en förkastningssänka eller en vattenförande sprickzon. Zonen går i NV-SO riktning och bedöms vara ca m bred. De utförda överslagsberäkningarna visar att förutsättningarna för ett akvifärslager i kalkstenen är goda och ett möjligt energiuttag på ca 4500 MWh/ år (effekt 0,52 MW) har beräknats. Eftersom ett akvifärslager är betydligt mer energieffektivt än exempelvis ett borrhålslager är det mest fördelaktigt att gå vidare med en detaljerad dimensionering av denna typ av geoenergianläggning. För att kunna dimensionera ett akvifärslager optimalt samt för att kunna uppskatta energiuttag och utveckling över längre tidsperioder behövs en grundvattenmodellering utföras. För att göra en grundvattenmodellering möjlig krävs borrning av en ca 100 m djup brunn i kalkstenen följt av en provpumpning samt upprepade mätningar av grundvattennivå i berggrunden. Avfall Inom varje bebyggelsegrupp placeras miljöhus för hushållsavfall med skilda fraktioner enligt kommunens riktlinjer. Avståndet mellan miljöhus och bebyggelse bör inte överstiga 100 meter. Grund- och ytvatten Öster om Bara finns vattenskyddsområde för Grevie vattentäkt. Alnarpssänkan innehåller en betydande grundvattenresurs som utnyttjas som vattentäkt av flera kommuner och enskilda. Genom att stora delar av regionen numera försörjs av Sydvatten via Bolmentunneln så har exploateringen av Alnarpssänkans grundvatten minskat. Grundvattenresursen har ett mycket högt värde bland annat på grund av mäktiga lager av lermorän som utgör ett naturligt skydd mot föroreningar. Spångholmsbäcken som rinner genom området avvattnar Yddingesjön och ingår i Sege ås avrinningsområde. Vattendraget har tidvis höga halter av organiska ämnen, hög grumlighet och låg syrehalt, vilket är vanligt i jordbrukslandskapets vattendrag. Dagvatten Hela programområdet ligger inom avrinningsområdet till Spångholmsbäcken som är ett biflöde till Sege å. Dagvatten avvattnas från de olika bostadsområdena med diken och/eller rörledningar till utjämningsmagasin eller dylikt för flödesutjämning och rening. Efter flödesutjämning avleds vattnet till recipienten - Spångholmsbäcken. Renat dagvatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten samt skyddade områden. För området har en dagvattenutredning för Bara Söder tagits fram av Tyréns Utjämningsmagasinen utformas som permanenta vattenspeglar med ett vattendjup på 0,9-1,4 meter och flacka slänter med en lutning på 1:8 1:10. Dammarna dimensioneras för ett utgående flöde av 1,0 l/s och ha med 100-års regn som grund. Den effektiva volymen blir ca 1900 m 3 för Backahusen och ca 6500 m 3 respektive 3500 m 3 för bad- och hotellanläggningen. Vid Sjöhusen utökas befintlig damm och utformas med 0,3 m utjämningsmagasin. Den effektiva volymen blir ca m 3. Vid stugbyn retreat finns en befintlig damm som kan nyttjas som utjämningsmagasin för stugbyn. Utjämningsbehovet för stugbyn beräknas till ca170 m 3. För att bevara sumpskogen vid Skogshusen anläggs centralt i området ett mindre uppsamlande flackt dike som ansluts till föreslaget utjämningsmagasin norr om sumpskogen. Den sammanlagda effektiva volymen för utjämningsmagasinet och diket är ca 1300 m 3. Regn med återkomsttiden 25 år är dimensionerande. Mark som ska exploateras och måste avvattnas inom detta område måste höjas 1-2 m. Befintlig damm söder om Skogshusen utökas i nordlig riktning och ansluts till befintligt sidodike. 18

19 PLANFÖRSLAG Perspektiv åt nordväst från dammen inom PGA golfbana över bad- och hotellanläggning med Spångholmsgården, Fojab arkitekter 19

20 3 KONSEKVENSER 3.1 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. Detaljplan som medger att området tas i anspråk för hotell utanför sammanhållen bebyggelse enligt PBL 4 kap 34 omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 6-7 Dessutom berörs riksintresse för natur-, kulturmiljö och rörligt friluftsliv. Bygg och miljö bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 PBL. Till programmet upprättas en övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och till detaljplan för bad- och hotellanläggning i det fortsatta planarbetet kommer en MKB att upprättas. Genomförandet av programförslaget berör omgivningen genom ökad exploatering som innebär både negativa och positiva konsekvenser för omgivande bebyggelse. Trafikmängden kommer att öka på angränsande vägar och ge ökade bullerstörningar. Föreslagen exploatering kommer även att ge ökat underlag för att kunna utveckla dagens kollektivtrafik och service i Bara samt ge ca 300 nya arbetstillfällen. Utbyggnaden innebär att höggradig jordbruksmark (klass 8 av 10) tas i anspråk för ny bebyggelse. Föreslagen bad- och hotellanläggning försvagar det kulturella sambandet mellan Värby och Spångholmen visuellt. Spångholmsgårdens byggnader avses huvudsakligen att bevaras och skyddas i plan. Naturområde Virängarna påverkas negativt av föreslagen bebyggelse. Balanseringsåtgärder såsom grönstråk, gröna tak, plantering av träd, utjämningsmagasin som fördröjer och renar dagvattnet samt ökar den biologiska mångfalden föreslås för att kompensera exploateringen. Olika alternativ för Skogshusens placering vid Virängarna har studerats. MKB:n förespråkar ett alternativ öster om naturområdet där även de geotekniska förutsättningarna är bättre. I det fortsatta planarbetet kommer Virängarna inventeras avseende rödlistade arter. Samt ska föreslagen bebyggelses placering i Virängarna studeras för att minska dess påverkan på naturvärden. Programområdet kommer att omvandlas från ett jordbrukslandskap till ett rekreationslandskap som knyts samman med PGA- golfbanan och Torups bokskog. Framtagen övergripande MKB av Sweco bedömer att de samlade konsekvenserna inte lägger några hinder i vägen för en utbyggnad av Bara Söder. Föreslagen bebyggelse i Virängarna påverkar kärnvärde för riksintresse naturmiljö negativt, men bedöms sammantaget inte ge någon påtaglig skada på riksintresset. Riksintresse för kulturmiljö påverkas genom att sambandet mellan Spångholmsgården och Värby försvagas. Riksintresse för friluftsliv påverkas positivt av programförslaget. Kompenationsåtgärder För programområdet har Tema landskapsarkitekter genomfört en analys och gett förslag på kompensationsåtgärder inför den föreslagna exploateringen av Bara Söder. Det två stora frågorna som anses påverka landskapet som helhet inom planområdet är bevarandet av Spångholmsgårdens byggnader och sumpskogen vid Virängarna. Den storskaliga bad- och hotellanläggningen kommer att påverka landskapsbilden och landskapsvärden oavsett placering. Den största åtgärden ekologiskt och socialt är förslaget att anlägga ett rekreativt stråk utmed Spångholmsbäcken, som kommer såväl invånarna i Bara, besökande som nyinflyttade till del. Ett sammanhängande grönstråk från befintlig damm i söder via sumpskogen Virängarna och norrut mot Bara är en möjlig kompensation. Dessa båda grönstråk möjliggör varierande promenadvägar och underlättar för vilt, grodor m. m. att förflyttas mellan olika biotoper. Spångholmsgården med väg, allé och byggnader bör bevaras och säkerställas med skyddsbestämmelser i plan. 20

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer