Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Bergteknisk Forskning"

Transkript

1 Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012

2 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto: Marie von Matérn. Programrådsmöte i januari År 2012 har varit ett händelserikt år för Stiftelsen Bergteknisk Forskning BeFo. Med de satsningar som regeringen beslutat om hösten 2012, både avseende forskning och infrastrukturprojekt så är det uppenbart att bergteknisk forskning och kompetensuppbyggnad inom vår bransch är av samhälleligt intresse. Att Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Infrastrukturminister, invigde Eurock 2012 i Stockholm i våras kan ses som en markering att vår bransch idag är en prioriterad verksamhet. Något som ger förhoppningar om att det också kommer att finnas resurser för de framtida forskningsinsatser som BeFo vill göra i enlighet med sitt forskningsprogram. Satsningar i gruvorna i Norrland och Mellansverige, Västlänken under planering i Göteborg, de stora infraprojekten i Stockholm och en färsk studie av ny förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn en metroförbindelse, är exempel på stora satsningar som påverkar oss alla, speciellt oss som ska vara med och förverkliga dessa på bästa sätt. Sista dagarna i maj samlades drygt 390 personer i Eurock 2012, ISRM International Symposium i Stockholm. Det var kulmen på två års förberedelser med många frivilliga insatser som hjälpt BeFo på olika sätt att ro det internationella arrangemanget i hamn. Vi tackar dem tillsammans med våra sponsorer. Det visade sig bli ett uppskattat arrangemang där bergmekaniker och andra i branschen kunde samlas, utbyta erfarenheten och umgås. En utförligare beskrivning kan man läsa vidare i uppslaget samt i decembernumret 2012 av ISRM News Journal. Bergmekanikdagen 2012 hölls måndagen den 12 mars i City Conference Centre i Stockholm och avslutades med festligt mingel i Norra Latin. Totalt 16 föredrag framfördes inom ämnen som rörde såväl gruvor som infrastrukturprojekt. Vid dagens slut korades Ulf Håkansson (Skanska/KTH) till Årets föredragshållare. Vid Bergmekanikdagen 2013, har vi utöver viktiga traditionella tema som stabilitet, förstärkning, tätning, och utmaningar i specifika projekt, lyft fram Underhåll och Förundersökningsmetoder som bör intressera deltagarna. Avslutningsvis kommer en presentation av Håkan Stille om det arbete som pågår internationellt med att revidera EUROCODE 7. BeFo har varit aktiva en längre tid för att tillsammans med andra intressenter få igång en samfinansiering av forskningsinsatser i branschen med Formas och Trafikverket i spetsen GeoInfra. Under 2012 kom till slut den utlysning på 15 miljoner kr per år i fem år som många väntat på. Utlysningen som rubricerades GeoInfra - Transparent Underground, Sustainable Development of Urban Underground Infrastructure rönte stort intresse och resulterade i hela 38 st forskningsansökningar från svenska forskare i september. 14 projekt beviljades anslag av Formas varav 11 av dessa sökte delfinansiering hos BeFo. Dessa projekt är under BeFos behandling i februari Under 2012 har BeFo tagit beslut att tillföra medel och starta fem nya projekt. Ett relativt blygsamt resultat som med största sannolikhet beror på GeoInfra-utlysningen som innebär en fördröjning av projektansökningar till BeFo. Det resulterade i att BeFos Programråd fick hantera inte mindre än 19 st projektansökningar vid sitt januarimöte 2013 ett svårslaget rekord. Vi kan därför förvänta oss att många nya forskningsprojekt startas upp med medel från BeFo under Under hösten har en arbetsgrupp tillsammans med BeFo planerat ett Nordiskt Injekterings- och Bergmekaniksymposium som går av stapeln den 13 respektive 14 november Vi hoppas att få se många svenska bidrag och deltagare på vårt arrangemang. BeFo har gått med som medlem I den internationella organisationen ACUUS (Associated research Centers for Urban Underground Space, Det är en organisation som bidrar till att skapa samarbete mellan experter som jobbar med design, analys och beslut om hur städer ska utnyttja sina undermarksresurser. BeFo deltog vid den 13e ACUUS-konferensen som hölls i Singapore i november och presenterade där ett föredrag om svenskt undermarksbyggande. Stockholm februari 2013 Per Tengborg Forskningsdirektör, VD BeFo 2

3 Utbildning riktad till injekteringsbranschen En fortbildning inom injektering i BeFos regi är planerad att kunna erbjudas för första gången, i ett två-dagars utbildningspaket senare under BeFo skräddarsyr utbildningen med hjälp av experter inom branschen och industrin. En breddning av förståelsen av grundläggande processer inom injektering är nödvändig idag. Kursens målgrupp är framförallt entreprenörer, injekterare, deras förmän och arbetsledare samt konsulter och byggledare. Utbildningen ska spegla den ökade förståelsen inom injektering, ett resultat som branschens gemensamma satsning på injekteringsforskning under flera decennier har lett till. Kursen ska erbjuda en kompetensutveckling, ett mål som ingår i BeFos Injekteringsprogram där information och utbildning utgör en viktig del. Kursen ska förmedla den samlade kunskapen inom injektering: hur berget kan beskrivas, injekteringsteknik samt materialegenskaper och utrustning. Det är först när dessa fyra komponenter verkar tillsammans som en effektiv injektering kan erhållas. Ett kunskapsprov efter avslutad kurs ska genomföras av deltagarna. Se 7th Nordic Grouting Symposium & 2nd Nordic Rock Mechanics Symposium BeFo arrangerar dessa två symposier i Göteborg, 13 respektive 14 november 2013 på Quality Hotel 11. Senaste injekteringssymposiet var i Finland 2009 och Norge arrangerade 2010 en första Nordisk Bergmekanikdag är Sverige och BeFo värdar för båda symposierna och samarrangerar dessa med ambitionen att samla deltagare från olika delar av bergbranschen under två dagar. Tekniska presentationer, workshop, en utställning samt en festlig mottagning på Göteborgs Stadshus ingår i programmet som publiceras senare under våren För anmälan och information se Bergmekanikgruppen Bergmekanikgruppen är ett svenskt nationalorgan för ISRM (International Society for Rock Mechanics). Huvudsekretariatet finns i Lissabon, och det svenska sekretariatet svarar BeFo för. BeFo och Svenska Bergmekanikgruppen arrangerar tillsammans den årliga Bergmekanikdagen och 2012 även Eurock-symposiet i Stockholm. För information och medlemskap se ISRM ISRM verkar internationellt för att främja den bergmekaniska vetenskapen och dess tillämpningar med ambition på en hög professionalitet hos alla verksamma inom ämnesområdet. Man tar bland annat fram suggested methods för fält- och laboratorieprovning. I föreningen pågår arbeten i ett antal kommissioner inom olika områden, t ex. Testing Methods Commission, Appl. Geophysics Commission, Design Commission och Education Commission. IS- RM bildades 1962 och 50-års jubileum uppmärksammades under EUROCK-symposiet I Stockholm Se BK och ITA (International Tunnelling Association) BeFo är medlem i Bergsprängningskommittén med representation i dess förtroenderåd. BK svarar tillsammans med BeFo för det svenska engagemanget i ITA, som verkar towards an improved use of underground space to promote advances in planning, design, construction, maintenance and safety of tunnels and underground space, by bringing together information thereon and by studying questions related thereto. Arbetet bedrivs främst genom arbetsgrupper (13 st. 2012) där svenskar är medverkar i samtliga. ITA rapporterna inom de olika ämnesområdena och vetenskapliga artiklar publiceras i tidskriften Tunnelling and Underground Space Technology (TUST) som utkommer 3-4 ggr/år. ITA bildades 1974 och sekretariat finns i Lausanne, Schweiz. Se Bergsam Inom Bergsam som är ett informellt forum för landets samlade bergindustri, diskuteras branschfrågor bl. a. genom skrivelser eller uppvaktningar till politiker eller andra initiativ, för att hävda intressen där det finns en samsyn hos dessa näringar. Nätverket arbetar också för ökad kompetens inom branscherna. Medverkande i arbetet är: Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), SveMin, Sveriges Stenindustriförbund, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Bergsprängningskommittén (BK), Bergsprängningsentreprenörernas Förening (BEF) samt Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo). 3

4 Nya forskningsprojekt 2012 Skjuvförsök för analys av inverkan från skala och passning för bergsprickor Fredrik Johansson, KTH Att kunna uppskatta skjuvhållfastheten för bergsprickor är central inom bergmekaniken. Samtidigt existerar oklarheter i hur skjuvhållfastheten för bergsprickor påverkas av varierande skala och passning. De förslag som finns för att beakta detta är i första hand baserade på empiriska samband. Under vilka förutsättningar som de kan användas är oklart eftersom en detaljerad förståelse om de grundläggande mekanismerna bakom skaleffekten saknas. I följande projekt genomförs ett antal skjuvförsök med varierande skala och passning. Syftet är att studera inverkan från dessa parametrar för råa ofyllda bergsprickor och se om det är möjligt att förutsäga skjuvhållfastheten. Under året har skjuvförsök genomförts vid Complab i Luleå Tekniska Universitet samt vid SP, Staten Tekniska Forskningsinstitut. Dessutom har uppmätning av sprickråheten för skjuvproverna genomförts med laserscanning av Swerea SICOMP. Analys och utvärdering av provningen kvarstår. Slutrapport planeras under Skjuvbox vid Complab, Luleå Tekniska Universitet, som använts i projektet Foto:Thomas Forsberg, Complab Förbättring av inträngningsförmåga hos cement-baserat injekteringsbruk genom optimering av cementets kornkurva Almir Draganović, KTH 4 Detta seniorforskningsprojekt genomföras av Almir Draganović på avdelning för Jord- och Bergmekanik, KTH, i samarbete med Conny Björk från Nauplion AB och Sicomant AB. Idag klarar man att injektera sprickor ner till ca 70 µm med cement-baserade bruk. Forskningen har visat att det är de finaste partiklarna i cementet mellan 0 och 4 µm som flockar och förhindrar inträngning till sprickor under 70 µm. Idag har man utvecklat en ny och mera effektiv malning- och siktningsprocess vilket gör möjligt att tillverka en cement som inte innehåller de finaste partiklarna. Målet i detta projekt är att utveckla ett cement-baserat bruk som baseras på ett cement som kommer i princip att innehålla bara partiklar mellan 4 till 15 µm. Detta bruk ska kunna injektera sprickor ner till 30 µm. Referenspenetrationsmätningar med UF12 cement och första penetrationsmätningar med det speciellmalda cement har gjorts. Bruket med UF12 visade något bättre penetration. Orsaken var troligen överkorn i det speciella tillverkande cement. Under kommande period fortsätter mätningar med den speciella cement där malningsprocess kommer vidare att optimeras och justeras för att kunna uppnå en optimal kornkurva med en minimal andel överkorn. Projektet startade i mitten av 2012 och kommer att pågå under hela 2013.

5 Seismoelektrik och vattenförekomst, Etapp II Peter Ulriksen & Torleif Dahlin, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Seismoelektrik baseras på det förhållandet att när seismiska vågor stöter på ett vattenförande skikt, t ex en krosszon eller en spricka, kommer Peter Ulriksen kompressionen att tvinga vattenmolekylerna att röra sig relativt det fasta materialet. Därvid uppstår det en elektrisk ström som kan detekteras på markytan. Under 2011 utfördes en litteraturstudie (BeFo Torleif Dahlin rapport nr. 112) i syfte att ta reda på om det är rimligt att föreställa sig att den seismoelektriska metoden skall kunna användas för att ifrån markytan prediktera stora vatteninflöden vid tunnelbyggnad ned till 100 m djup. Det visade sig att erhållna resultat från tidigare experiment bekräftade att detta var ett rimligt antagande. Därför fortsatte projektet med en andra etapp som startade i juni I denna andra etapp fokuseras på problematiken att mäta signaler i mikrovoltområdet mot en bakgrund från markströmmar som kan uppgå till några hundra mikrovolt. Sådana signaler mäts oftast genom att man sticker ner elektroder i marken och mäter potentialskillnaden mellan dem. I detta syfte har experiment med olika förstärkare genomförts och lämplig mätutrustning byggts. Därefter har det elektriska bakgrundsfältet längs två testområden mätts upp vid Hallandsåstunneln och den planerade Förbifart Stockholm. De bakgrundsströmmar som identifierats från järnvägen och elnätet är repeterbara och smalbandiga varför de kan elimineras på matematisk väg. En utrustning har byggts för mätning av magnetiska och elektriska fält i luften samt seismiska fält i marken. Dessa mätningar görs eftersom luftmätningar är ett tänkbart alternativ till mätningar i marken. Reflektionsseismiska mätningar utförs ofta parallellt med de seismoelektriska bl. a. för att bestämma den seismiska vågutbredningshastigheten i marken, vilken är nödvändig att känna till för att kunna beräkna djupet till de seismoelektriska omvandlingarna i vattenförande zoner. En sändare har konstruerats som skall sänkas ner i ett borrhål och därifrån sända ut signaler som påminner om de som uppstår vid seismoelektrisk omvandling. Syftet är att simulera sådana omvandlingar för att förfina metoderna att processera fram de svaga signalerna i närvaro av ett starkt bakgrundsfält. Projektet planeras att slutrapporteras under Koherent subtraktion. VMEA-metoden för bedömning av osäkerheter i bergmekaniska tillämpningar Pär Johannesson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Då man genomför provningar, mätningar eller beräkningar finns det ofta en del osäkerheter inblandade. Det är viktigt att kunna bedöma vilka och hur stora dessa är. En sätt att göra detta är att använda sig av ett statistiskt verktyg kallat VMEA (Variation Mode and Effect Analysis). Att genomföra en VMEA på en beräkning av exempelvis bärförmågan hos en detalj ger ett mått på kvalitén eller tillförlitligheten hos det beräknade resultatet. Metoden kan också användas för att finna den del i beräkningen som ger det största bidraget till den totala osäkerheten, vilket ger en möjlighet att på ett rationellt sätt minska denna. VMEA-metoden har tidigare tillämpats framgångsrikt inom flera olika ingenjörsområden och syftet med detta projekt är att demonstrera hur VMEAmetoden skulle kunna användas inom just bergmekaniska tillämpningar. Metodiken för VMEA passar väl inom ramen för Eurokod och observationsmetoden, vilken är en godkänd metod enligt just Eurokod för att verifiera geokonstruktioners gränstillstånd, t.ex. bärförmåga. I projektet demonstreras hur VMEAmetoden fungerar på ett tidigare genomfört projekt, vilket gick ut på att beräkna hållfastheten för fasadplattor av natursten, men också hur metoden skulle kunna tillämpas vid projekt inom tunnelbyggande. En viktig fråga vid byggandet av tunnlar är vilka förstärkningsåtgärder man kan komma att behöva vidta. Ett sätt att underlätta detta beslut är att kontrollera hur tunneln deformerar, alltså mäta exempelvis tunnels diameter och observera hur denna ändras då tunnelbygget fortskrider. Baserat på dessa mätvärden beräknar man sedan en slutdeformation. Genom att sätta upp ett kriterium för när förstärkning behövs och sedan jämföra den aktuella deformationen med detta värde skapar man sig ett underlag för att kunna ta beslut om vilka förstärkningsåtgärder som behöver vidtas. I projektet valdes att genomföra en VMEA på just denna typ av beräkning. Den går i korthet ut på att hitta källor till osäkerheter så som spridning och modellosäkerheter, kvantifiera storleken på dessa och beräkna en total prediktionsosäkerhet för i det här fallet predikterad slutdeformation hos tunneln. Projektet påbörjades under våren 2012 med litteratursökning och genomgång av fallstudier. Under hösten har arbetet fokuserats på tillämpningen av själva metoden på de bergmekaniska frågeställningarna där data som används bland annat kommer från tidigare BeFo-publikationer. En slutrapportering av projektet är planerad till

6 Pågående doktorandprojekt 2012 Observationsmetoden och sannolikhetsbaserad dimensionering redskap för att förstå bergmassans uppförande Johan Spross, KTH Detta doktorandprojekt syftar till att studera olika tillämpningsområden för observationsmetoden, som är en i Eurokod godkänd metod för att verifiera geokonstruktioners gränstillstånd (t.ex. bärförmåga). Metoden ger bergkonstruktören möjlighet att under byggtiden anpassa konstruktionen till de faktiska förhållandena i marken, om observationer av konstruktionens beteende indikerar att så behövs. För att undvika godtycklighet arbetar man efter i förväg fastställda åtgärdsplaner. Sannolikhetsbaserade dimensioneringsmetoder har stor potential som redskap när observationsmetoden tillämpas, eftersom observationerna syftar till att minska osäkerheten om markens egenskaper, vilket kan reducera parametrarnas spridning. Att undersöka hur och under vilka förutsättningar som sannolikhetsbaserad dimensionering kan kopplas samman med observationsmetoden utgör en stor del av projektet. Projektet har gemensam finansiering med Formas, BeFo och Svenskt vattenkraftcentrum (SVC). Huvudhandledare är Stefan Larsson, biträdande handledare är Fredrik Johansson, på avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Under året har en fallstudie av observationsmetodens tillämpning på inläckande grundvatten i bergtunnlar avslutats. Nu pågår en studie av hur observationer av portryck under betongdammar grundlagda på berg kan användas vid tillståndsbedömning av befintliga dammars säkerhet. Under våren kommer också möjligheten att använda observationsmetoden för bedömning av valvstabilitet i ytligt belägna tunnlar att studeras. Projektet beräknas vara slutfört Vattenkemisk interaktion mellan en tunnel och dess omgivning utveckling av prognosmodeller Fredrik Mossmark, Vectura / Chalmers 6 Det övergripande syftet med projektet är att utarbeta en metodik för att kunna förutse grundvattenkemiska förändringar orsakade av undermarksbyggande och dessa förändringars effekt på det bärande huvudsystemet. Detta innebär i sin tur ett förbättrat underlag för att bygga säkrare tunnlar med ett framtida kostnadseffektivt underhåll samt minskad omgivningspåverkan. Under 2012 har fördjupade databasstudier samt fältstudier av två pågående tunnelprojekt avslutats; Kattlebergstunneln (Banaväg i Väst) och vid Hallandsåstunneln. Övervakning och utvärdering har genomförts av grundvattenkemi i såväl berg och jord, grundvattennivåvariationer, ytavrinningsflöden, ytvattenkemi och meteorologi. Resultaten har sammanfattats i två vetenskapliga artiklar som under februari 2013 kommer att framläggas för tidskriften Engineering Geology. Inom ramen för projektet genomförde Peter Lidén och Sargon Saglamoglu också ett examensarbete med fokus på tillämpningen av Trafikverkets förordningar om vattenkemi i pågående och genomförda tunnelprojekt. Arbete pågår med att tillämpa resultaten från de två tunnelprojekten för att utveckla numeriska prediktionsmodeller av grundvattenkemiska förhållanden vid undermarksbyggande. De viktigaste frågeställningarna gäller förutom berggrundsgeologiska förhållanden där sprickmineral kan vara av särskild betydelse även förekommande ytvattendrags vattenkemiska status i en tunnels närhet. Vidare är t.ex bultars korrosion, påverkan på injekteringsmedel/sprutbetong och igensättningar av dräner viktiga aspekter att kunna bedöma. Projektet har ett samarbetsavtal med forskningsplattformen NOVA i Oskarshamn som inkluderar möjligheten att kunna ta del av de omfattande databaser som skapats vid SKB:s underjordslaboratorium på Äspö. Handledare för projektet är adj. professor Lars O. Ericsson (Chalmers), biträdande handledare är Malin Norin (NCC) och Marcus Laaksoharju (SKB). Lars-Olof Dahlström och Katinka Klingberg-Annertz ingår också i projektgruppen. BeFo-projektet har gemensam finansiering tillsammans med Formas med kompletterande finansiering genom SBUF. Projektet planeras att avslutas i början av 2013.

7 Tunnelbränders påverkan på stabiliteten för tunnlar i hårt berg i Sverige Christine Saiang, Luleå Tekniska Universitet Under de senaste åren har ett antal tunnelbränder med dödlig utgång inträffat på olika platser i världen. Detta projekts forskningsresultat kan förhoppningsvis leda till en mer rationell och säker design av tunnlar och ge förståelse för de problem som uppstår vid tunnelbränder och kunna ta hänsyn till detta vid räddningsaktioner. Majoriteten av de tunnlar som finns i Sverige är byggda i hårt berg och bergförstärkningen består huvudsakligen av bergbultar och sprutbetong. När sprutbetongens tjocklek är liten eller icke-existerande kommer berget snabbt utsättas för höga temperaturer vid tunnelbränder. Berg med tjockare sprutbetongförstärkning kan också exponeras om spjälkning av sprutbetongen sker. Projektet består av delprojekten (i) Upphettning av borrkärneprover för att studera bergets beteende efter upphettning. Dessa prover har sedan studerats med hjälp av mikroskop och bergmekaniska tester, (ii) Modellförsök modelltunnel upphettad med hjälp av en gaslåga till temperaturer som representerar en tunnelbrand, (iii) Numeriska analyser av modellförsöken samt (iv) Analys av akustisk emission registrerad under modellförsöken. Testerna på borrkärnorna har avrapporterats 2011 som en Teknisk Licentiatavhandling. De blocktester som utförts i ett tidigare projekt har utvärderats. I modelltunneltesterna observerades omfattande spjälkning. Numeriska analyser kommer nu att genomföras. Följande personer har varit aktiva i projektet under året: Christine Saiang Upphettning av borrkärneprover. och Ganesh Mainali (Doktorander), Erling Nordlund, Karel Miskovsky, Savka Dineva (Handledare), Ping Zhang (Forskare), Puria Taleghani (Student). Projektet är planerat att avslutas 2014 och samfinansieras bl. a. av BeFo och Formas. Metodik för bedömning av bergförhållanden och design av tunnlar Sara Kvartsberg, Chalmers I detta projekt studeras olika strategier för att tolka, beskriva och kommunicera geologisk och hydrogeologisk information, både i tidiga och sena skeden av tunnelprojekt. I arbetet ingår att presentera ett ramverk för geologiska prognoser som fokuserar på beskrivningar av det vattenförande spricksystemet, främst med tillämpning för injekteringsdesign. Målsättningen är att ramverket ska underlätta framtagandet av konceptuella modeller där bergets vattenförande egenskaper står i fokus. Under 2012 har arbetet huvudsakligen bedrivits i fördjupade studier av tunnelprojektet genom Hallandsås och genom att använda data från SKBs underjordiska berglaboratorium på Äspö. I studien tillämpad på Projekt Hallandsås beskrivs en strategi för ingenjörsgeologiska prognoser i tidiga skeden, där syftet är att identifiera geologiska förhållanden som är av betydelse för injekteringsdesign. Med data från Äspölaboratoriet studerades bland annat hur en konceptualisering av bergets vattenförande egenskaper kan underlätta utvärderingar av injekteringsresultat. Även begränsningar i modellantaganden och mätmetoder utvärderades. Resultatet av studierna kommer att presenteras i två tidskriftsartiklar. Projektet bedrivs som ett doktorandprojekt vid Chalmers tekniska högskola med docent Åsa Fransson som huvudhandledare. Projektet ingår i gemensam finansiering med Formas och resultatet är planerat att presenteras i en licentiatuppsats i mitten av

8 Pågående doktorandprojekt 2012 Undersökning och utveckling av materialegenskaper hos sprutbetong för bergtunnlar Lars-Elof Bryne, KTH Materialegenskaper hos sprutbetong undersöks av Lars Elof Bryne vid KTH Betongbyggnad, inom ett doktorandprojekt som finansieras gemensamt av BeFo, Formas, Trafikverket och SBUF. Projektet syftar till att kartlägga de viktiga, mekaniska egenskaper för sprutbetong och omfattar laborativa undersökningar av materialets struktur och de mekanismer som styr utvecklingen av de avgörande materialegenskaperna, inklusive bindningen till berg. Den överordnade hypotesen är att sprutbetongs struktur och materialegenskaper skiljer sig från vanlig betongs så kraftigt att kunskaper om dennas materialegenskaper och deras utveckling med tiden inte är applicerbara på sprutbetong. Kartläggningen av de mekaniska egenskaperna kopplas till ett djupare studium av sprutbetongens struktur, i vilket man skall försöka förstå vilka grundläggande mekanismer som styr utvecklingen av de mekaniska egenskaperna. Målet för studierna är att ta fram ett bättre underlag för en produktionsanpassad, kostnadseffektiv och säker dimensionering av bergförstärkning. Projektet sker under handledning av professor Anders Ansell. Projektet kommer att slutföras till årsskiftet 2013/14. Provkropp för testning av vidhäftning mellan hårt berg och ung sprutbetong. 8 Injektering Styrning och brukskontroll i realtid Mashuqur Rahman, Jalaleddin Rafi, KTH Föreliggande projekt startades 2011 med målsättningen att öka förståelsen kring injektering av berg, både ur ett reologiskt och ett mekaniskt perspektiv. Mashuqur Rahman De reologiska egenskaperna hos cementbaserade injekteringsmedel har studerats med en ultraljudsbaserad metodik (UVP+PD) för uppmätning och visualisering av hastighetsprofiler Jalaleddin Rafi under pågående injektering. Med hjälp av hastihetsprofilerna kan flödet beräknas genom integration och de reologiska egenskaperna, t ex viskositet och flytgräns, bestämmas direkt in-line. Ovanstående är något som svårligen låter sig göras med konventionella viskosimetrar, och suspensioner såsom cementbaserade injekteringsmedel, i fält. De senaste försöken under 2012 har varit baserade på nyutvecklade givare och med hjälp av dessa har de reologiska egenskaperna och deras utveckling med tiden under hydratiseringen kunnat bestämmas med gott resultat. Ur mekanisk synvinkel har Real Time Grouting Control (RTGC) metodiken utvecklats för att kunna uppskatta inträngningslängd och tillstånd i sprickor, i realtid. Det är nu möjligt att bestämma när stoppkriteriet har uppnåtts och injekteringstiden kan styras med hjälp av injekteringstrycket, utan risk för uppspräckning. Under 2012 har uppspräckning studerats genom detaljerade fallstudier och med data från olika projekt har den teoretiska modellen kunnat utvärderats. Att utföra experiment för utvärdering av UVP+PD metodiken och fallstudier för RTGC har varit viktiga komponenter i detta forskningsprojekt. Fortsättningsvis kommer projektet att fokusera på bestämningen av flytgränsen, både med indirekta och direkta metoder, samt en vidareutveckling av de teoretiska modellerna för att erhålla bättre verktyg för fältbruk. Den slutliga målsättningen är en implementering av metodiken på en verklig injekteringsutrustning vilket förhoppningsvis kommer att leda till en optimering av dagens sätt att arbeta. Projektet handleds av adjungerad professor Ulf Håkansson samt professor emeritus Håkan Stille, båda på KTH. Projektets resultat är planerat att presenteras i två licentiatexamen i mitten av 2013, med en efterföljande BeFo rapport. Bild av hastighetsprofilen erhållen genom spektralanalys.

9 Pågående projekt 2012 Kvantitativ utvärdering av resistivitet, inducerad polarisation, refraktionsseismik och seismisk tomografi som förundersökningsmetod inför undermarksbyggnation i berg Erik Meland, Bergab Berggeologiska Undersökningar Norra och södra tunnelrören tillsammans med tolkade sträckor med nedsatt bergkvalitet från befintlig prognos Under senare år har det skett en stark utveckling vad gäller geofysiska metoder för geotekniska tillämpningar, exempelvis vad gäller seismisk, resistivitet och inducerad polarisation. Den praktiska tillämpningen av ovan nämnda geofysiska metoder utvärderas i detta projekt med fokus på bergkvalitéprognoser vid tunnelbyggnation. Utvecklingen inom programvaror och beräkningskapacitet gör det nu möjligt med kvantitativa uppföljningar av bergkvalitéprognoser genom statistiska analyser och blockmodellering. I projektet utvärderas tidigare utförda refraktionsseismiska undersökningar tillsammans med nya mätningar som utförts inom ramen för detta projekt, och resultaten följs upp mot karterad geologi och bergkvalitet i samband med utsprängning av tunnel. Under 2012 har resultaten från de kompletterande fältmätningarna lagts in i en 3D-modell. Uppföljning kommer att ske under tunneldriften med planerad start hösten Slutrapportering av projektet planeras ske under Fältexponering sprutbetong Per-Erik Thorsell, Vattenfall Fältexponeringarna med sprucken sprutbetong påbörjades i september 1997 och utvärdering av försöken har gjorts efter 1; 2,5; 5 och 10 år (SveBeFo rapport 69 och BeFo rapport 88) startade fortsättningen på projektet från 1997 som ska pågå fram till år års exponering kommer då att kunna utvärderas vilket även internationellt sett gör provkropparna unika. Det som görs årligen nu är att okulärt titta till provkropparna som är placerade i Eugeniatunneln i Stockholm samt i Dalälven. En gång per år samlas uppgifter om temperatur och relativ luftfuktighet. Inget uttag av provkroppar bör ske tidigare än 2017 då proverna är 20 år gamla, anser utförarna. Korrosionsskydd av bergbult Bror Sederholm, Swerea KIMAB Projektet syftar till att ta fram nya krav på korrosionsskydd av bergbult och att ge ett tekniskt och ekonomiskt underlag för val av material och beläggningar. Ytterligare att syfte är att öka kunskapen om sprickvattnets korrosiva inverkan (gäller både som dropp på luftexponerade bultdelar och som sprickvatten på helt eller delvis injekterade bultar). Projektet, som är ett treårigt projekt, kommer att avslutas i juni Projektet drivs av Swerea KI- MAB tillsammans med Trafikverket, Outokumpu Stainless AB, SBUF, Elforsk, Nordic Galvanizers, Galvano AS (Norge), Vik Ørsta AS (Norge) och BeFo med en budget på drygt 2 Mkr. I projektet har två intag gjorts (under 2011 och 2012) av bergbultar av olika material och korrosionsskydd som exponerats upp till två år i bergväggen i Muskö- och Äspötunneln. Utvärdering av bergbultarnas korrosionstillstånd och skyddsbeläggningarnas efter ett års exponering har utförts under mars 2012 och utvärderingarna som påbörjades i december 2012 beräknas vara avslutad under mars månad Efter utvärdering av bergbultarnas korrosionstillstånd efter ett års korrosionsprovning i bergväggen i Muskö- och i Äspötunneln kan följande konstateras: På obelagda bergbultar av kolstål har korrosionsangrepp enbart konstaterats på de delar av bulten som exponerats in i tunnlarna. Inga korrosionsangrepp förekommer på de ingjutna bergbultsdelarna och på utstickande delarna exponerade inne i berget. Den jämna korrosionshastigheten hos kolstålsbultarna varierade mellan 1,5 och 3,2 µm/år i Muskö- och i Äspötunneln. För de bergbultar som sprutats 3 % NaCl varierade korrosionshastigheten mellan 7,9 och 9,3 µm/år. För de rostfria bergbultarna har inga synliga korrosionsangrepp konstateras i någon av tunnlarna. För de varmförzinkade bergbultarna har vitrost konstaterats på utstickande delar. Korrosionshastigheten hos de varmförzinkade bergbultarna varierade mellan 6,1 och 10, 3 µm/år i Muskötunneln och mellan 5,8 och 9,4 µm/år i Äspötunneln Inga synliga defekter såsom blåsor, sprickor, flagning och rostutbredning under beläggning har inte konstaterats på någon av de epoxibelagda och varmförzinkade bergbultarna. Avsiktlig gjord beläggningsskada Bilden visar epoxibelagda och varmförzinkade bergbultar med beläggningsskada som exponerats delvis ingjuten i bergväggen i ett år. Inga synliga korrosionsangrepp i skada eller under beläggning har konstaterats efter ett års exponering i Muskö- och i Äspötunneln. 9

10 Avslutade projekt 2012 Observation och vibrationsmätning på sprutbetong i samband med sprängning Lamis Ahmed, KTH Med försök i modellskala har sprutbetongs förmåga att motstå vibrationer och stötvågor från sprängning undersökts. Projektet, som avslutades till sommaren 2012, var samordnat och integrerat med ett doktorandprojekt som finansierats av Formas i vilket Lamis Ahmed arbetat med datormodellering av vibrationsutsatt sprutbetong på hårt berg, främst med finita elementmetoden. Syftet var att öka mängden indata som kan användas vid dator modelleringsarbetet och har bidragit till att beräkningsresultaten kunnat kalibreras och utvärderats. Försöken genomfördes i KTH Betongbyggnads laboratorium och av säkerhetsskäl användes inte sprängämnen för generering av stötvågor. Istället skedde detta genom en mekanisk impuls från en hammare som anpassades så att tidsförlopp och frekvensinnehåll efterliknade det som tidigare mätts upp i fält. I modellskalan ersattes berget med volymkroppar av betong som anpassades så att de elastiska egenskaperna efterliknade berg av mycket god kvalitet. Doktorandprojektets målsättning har varit att öka det praktiska kunnandet om sprutbetong och vibrationer och ge underlag till bättre riktlinjer för sprutbetonganvändning i vibrationsutsatt miljö. Projektet har genomförts under handledning av professor Anders Ansell med delfinansiering av BeFo och resultaten har redovisats i en vetenskaplig artikel och i licentiatuppsatsen som lades fram i maj BeFo rapport nr. 116, Vidhäftningsbrott mellan provbalk och pågjuten sprutbetong (cementbruk). Modifikation av analytiska lösningar och dess användning för probabilistisk dimensionering av blockstabilitet Mehdi Bagheri, KTH Fokus i projektet har legat på vilka osäkerheter som är förknippade med blockstabilitetsanalys och vilka faktorer som bör närmare studeras för att minska osäkerheten i analysen och därmed minska behovet av bultning. Först studerades dagens metoder och dess osäkerheter att beräkna block- stabilitet. Eftersom stora osäkerheter är förknippade med dagens metoder har inom ramen för projektet en ny beräkningsmetod utvecklats som har en mindre modellosäkerhet. Möjligheten att använda sig av partialkoefficientmetoden för analys av blockstabiliteten har även studerats. Komplexiteten i en blockanalys gör att en generell användning av partialkoefficientmetoden kan vara tveksam. Handledare har varit Håkan Stille, KTH. Resultatet av arbetet har redovisats i en doktorsavhandling i december 2011, i flera tidskriftsartiklar, konferensbidrag och i BeFo rapport 113, Tunneldrivning med pumpemulsion Mats Olsson, EDZ-consulting, Bengt Niklassson, Geosigma Tunn sträng av emulsion. Foto EDZ-Consulting och Forcit Pumpemulsion används nästan uteslutande som sprängämne i tunneldrivning med borrning och sprängning. För att kunna uppnå ett bra och säkert sprängresultat måste man ha förståelse för de variabler som påverkar sprängresultatet. Dessa variabler och hur de samverkar har inte funnits sammanfattade på något bra sätt. I slutet av 2011 startade därför ett Be- Fo-projekt med målsättning att bl.a. sammanfatta tidigare erfarenheter kring sprängämnet, laddutrustningar och laddteknik och ta fram riktlinjer för laddning med pumpemulsion. Insamling av data från tillverkare och entreprenörer och studiebesök i ett antal tunnlar har utförts. Under 2012 har projektet fortsatt med bl.a. detaljerade samtal med leverantörer och entreprenörer. Viktiga frågor som leverantörernas kvalitetskontroll, utbildning och krav, miljö och utvecklingspotential har studerats. Vidare har i ett referensprojekt med pumpemulsionsladdning utbyggnaden av SKBs Äspö-laboratorium studerats närmare. SKB ställde där höga krav på såväl laddningsutförandet som slutkontur. Projektet som sponsrats av SKB och BeFo avslutades i november 2012 och resultatet redovisas i BeFo Rapport 115, 2012.

11 Effekter på grund- och ytvattenförhållanden vid grundvattenbortledning från berganläggningar förstudie Kent Werner, EmpTec, Joachim Onkenhout, SWECO Environment Kent Werner Joachim Onkenhout Syftet med förstudien är att samla in och sammanställa data och information rörande effekter på grund- och ytvattenförhållanden (såsom prognoser och mätdata på grundvattenavsänkning) till följd av grundvattenbortledning från svenska berganläggningar. Tanken är att en sådan sammanställning ska kunna användas som stöd vid planering, projektering och utförande av framtida berganläggningar. Förstudien har omfattat väg- och järnvägstunnlar, oljelager i bergrum, avfallsförvar, gruvor, forskningsanläggningar, tunnlar för överföring av el, tele och vatten samt kyl- och varmvattenlager. Förstudien visar att det för många, i synnerhet äldre, berganläggningar saknas prognoser och/eller mätdata, och att det i vissa fall är svårt att få fram de data och den information som finns. Dock finns det för ett antal berganläggningar dels mätdata av hög kvalitet från uppförande och/eller drift av berganläggningen, dels prognoser inför uppförandet och som kan jämföras med mätdata. Baserat på förstudien rekommenderas fortsatta studier för att ta fram en fördjupad redovisning av hydrogeologiska och hydrologiska effekter samt prognosmetoders tillämpbarhet. Den generellt goda tillgången till data och information innebär att fortsatta studier i första hand bör inriktas på väg- och järnvägstunnlar, bergrum som tidigare använts för beredskapslagring av olja samt anläggningar för mellan- eller slutförvaring av radioaktivt avfall. För att kunna generalisera slutsatserna rörande effekter och prognosmetoder behövs fortsatta analyser och jämförelser. Som stöd vid tolkningen av data och information behöver det även tas fram en metodik för att klassificera berganläggningar, till exempel ett anpassat system med hydrogeologiska typmiljöer. Förstudien genomfördes och har rapporteras i BeFo rapport 117, Grundvattenrör installerade i jord vid en planerad berganläggning Förundersökningsmetoders värde och nytta ur prognossynpunkt vid tunnelbyggande Per-Gunnar Alm, Peter Jonsson, Leif Bjelm/Lunds tekniska högskola, Lunds universitet Projektet har i ett antal olika tunnelprojekt identifierat vilka förundersökningsmetoder som använts och utvärderat vilka av dessa som kunnat ge relevant och nyttig information i planerings-, design- och genomförandefaserna. Resultatet syftar till att optimera arbetet med förundersökningar och stärka tilltron till resultaten. De tunnlar som valts ut för närmare studier är tunnlarna Citytunneln Malmö, Hallandsåstunneln, två tunnlar på Ådalsbanan samt tunnlar inom projekten Förbifart Stockholm, Tranebergstunneln samt Skrea Backe. Det treåriga projektarbetet inleddes i augusti Projektledare har varit prof. Leif Bjelm vid Teknisk geologi, LTH. Vidare ingår i projektgruppen Peter Jonsson och Per-Gunnar Alm och i ett tidigare skede även Berit Ensted Danielsen. Arbetet med kunskapsinhämtning har bedrivits i form av djupintervjuer kombinerat med skriftliga enkäter till de intervjuade. Under våren och sommaren 2012 genomfördes även en webbaserad enkät riktad till ett bredare urval av personer inom bergbyggarbranschen. Syftet var att få en mer nyanserad bild vad avser kunskapsläge och attityder till olika förundersökningsmetoder inom olika yrkesområden, samt över vilka metoder som i det praktiska arbetet anses vara av störst nytta. BeFo rapport 121, Diagram visande hur delar av bergbyggnadsbranschen uppfattar värdet kontra användbarheten av olika undersökningsmetoder. De metoder som hamnat långt upp i vänstra hörnet är de som uppfattas ha både hög tillgänglighet/stor nytta och stort värde, och skulle kunna klassas som de mest effektiva. 11

12 Avslutade projekt 2012 Tidseffektivt underhåll av trafiktunnlar Ulf Lindblom, Gecon På det svenska väg- och järnvägsnäten utförs ett omfattande transportarbete av gods och människor. Utvecklingen går mot en ständig ökning av dessa transporter. Systematisk och fortlöpande kontroll av tunnlarna måste ske, eftersom konsekvenserna av till exempel ett fallande bergblock framför ett tåg är så alarmerande stora. I utredningen föreslås förbättringar i den organisation och av den utrustning som används vid inspektion och underhåll av trafiktunnlar i berg. Rubriken på detta forskningsprojekt antyder vad som bör åstadkommas, men ytterst gäller det att öka säkerheten och tillgängligheten för trafikanterna. De underhållskampanjer som görs idag i trafiktunnlar går i princip ut på att okulärbesiktiga ett tunnelparti och att lokalisera eventuellt instabilt berg eller defekta bergförstärkningar. Samtidigt försöker man utnyttja den tillgängliga tiden i tunneln till att utföra vissa, extremt snabba underhållsinsatser, då entreprenören är på plats med utrustning och materiel. Större fel som kräver omfattande insatser får som regel planeras in ad hoc och kan bli mycket störande. Syftet med projektet var att undersöka om de tillämpade metoderna för inspektion och bergunderhåll kan effektiviseras och förbättras. Under arbetet togs fram en rad idéer om hur noggrannheten i bergkontrollen kan ökas samtidigt som kvaliteten i tunnelunderhållet bibehålls vid tidspressade förhållanden. Ny mätutrustning och nya mätmetoder föreslås, såväl för översiktlig som för fördjupad inspektion av trafiktunnlar. Detta blir inspektörernas möjlighet att åstadkomma högre kvalitet och objektivitet i sina rapporter och kommer att minska risken för olyckor i tunnlarna. Projektet presenterar beskrivningar av hur arbetena i tunneln kan praktiskt utföras samt idéer och förslag till nya utrustningar och förbättringar av befintlig maskinpark. De beskrivna lösningarna kräver tid för utveckling och produktion. Dessutom måste tunnelägare erbjuda entreprenörerna långa avtalsperioder med garanterade avrop för att finansiera investeringarna. I gengäld får kunden en större flexibilitet och snabbare insatser. En större andel funktionsupphandlingar än vad som idag tillämpas kan vara en lämplig modell för detta. Som slutresultat lämnar projektet förslag på vad som ytterligare behöver utredas inom fältet bergunderhåll i trafiktunnlar; hit hör utveckling av nya fältmetoder och instrument för berginspektion samt framtagning av effektiva maskiner och fordon för snabba underhållsinsatser Förslag till nytt upplägg av underhåll av trafiktunnlar. Medförfattare i rapporten är Lars- Olof Dahlström/NCC Teknik, Bengt Ludvig/Petro, Team Engineering och Tommy Ellison/Besab. BeFo Rapport 119, Underhåll av berganläggningar Ulf Lindblom, Gecon 12 Byggande av tunnlar medför ett långsiktigt underhållsansvar. Det är därför nödvändigt att val av lösningar och teknisk utrustning görs mot bakgrund av underhållsplanering, där underhållskostnaderna beaktas i ett livslängdsperspektiv. En eftersläpning i underhåll och skötsel kan leda till nedsatt livslängd och sänkt säkerhetsnivå för tunneln eller bergrummet. Projektet har drivits i tre etapper under åren och har studerat de processer som gör att tunnlar behöver underhållas, framförallt bergförstärkningar och vattenkontrollsystem: sprutbetong, betong, bultar, dräner, inklädnader och injekteringar. Genom experiment och observationer har målsättningen varit att bedöma den tekniska livslängden för dessa system och därmed underhållsfrekvensen. För undersökningarna har projektet anlitat forskningsinstitut (CBI, KIMAB) samt högskolor (CTH, GU). En beräkningsmodell för analyser av kostnader för byggande och underhåll av berganläggningar över anläggningens livslängd (LCC-analys) har tagits fram inom projektets ram och data från undersökningarna har använts som ingångsdata i modellen. LCC-beräkningar för olika underhållsscenarier i kända tunnlar har slutligen gjorts som en avslutning av projektet. Modellen, skriven i Excel-format, har sitt ursprung i ett examensarbete på CTH av Sebastian Almfeldt. Projektet har samfinansierats av Be- Fo, Svenska byggnadsentreprenörers utvecklingsfond SBUF (genom FoU Väst) samt genom bidrag från Göteborg Energi och TeliaSonera. Ulf Lindblom vid Gecon AB har varit projektledare och har till sin hjälp haft en referensgrupp som sammanträtt regelbundet under projektets gång. BeFo rapport nr. 120, 2012.

13 Tema: Rock engineering and technology for sustainable underground construction, ISRM international symposium Catharina Älmsäter-Svärd, Infrastrukturministern, Xia-Ting Feng, President, ISRM och Luís Lamas, Generalsekreterare, ISRM. Svenska Bergmekanikgruppen och BeFo arrangerade ISRMs (International Society for Rock Mechanics) internationella symposium Eurock 2012 som pågick maj 2012 i Stockholm. Ett hedrande uppdrag som med många engagerade personers hjälp, från hela bergbranschen, kunde ros i hamn som en lyckad konferens! Konferensanläggningen Elite Hotel Marina Tower i Nacka var en uppskattad plats att ha symposiet på, med överlag bekväma utrymmen, närhet till vattnet och vacker utsikt. En formell öppningsceremoni i enlighet med ISRMs föreskrifter öppnade den första dagen. Per Tengborg, ordförande i organisationskommittén öppnade symposiet och hälsade välkommen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd höll ett kort underhållande tal som väl knöt an till symposiet. ISRMs president Xiating Feng höll sitt öppningsanförande, följd av förra presidenten John A Hudson, som lanserade en nyutgiven bok med en summering av ISRMs 50-åriga verksamhet. Symposiet innehöll flera ISRM-aktiviteter: de årliga Board, Council och Commission meetings som hölls före själva symposiet, en Tecnical and Cultural Field Trip som ingår i alla Eurock-konferensers program, European Council Meeting samt represantation av ISRMs sekretariat på plats med en bemannad disk. Årliga priset av den hedersamma Rochamedaljen delades ut till Maria Teresa Zandarin från Chile för sin doktorsavhandling Mechanical Behaviour of Rock Joints under Shear Loading with Suction Control experimental and theoretical studies. Ett annat ISRM-pris utdelades to recognise a mid-career ISRM member who has made a significant contribution to a specific area of rock mechanics and/or rock engineering. ISRMs president delade ut utmärkelsen till José Muralha från the National Laboratory for Civil Engineering Portugal, som höll en ISRM-Lecture Rock joint shear tests. Methods, results and relevance for design. Fyra keynote-talare presenterade mycket uppskattade föredrag: Robert Sturk, Skanska-Vinci, Roger Flanagan, University of Reading i Storbritannien, Johan Andersson, SKB och Håkan Stille, KTH. Det tekniska programmet innehöll 125 muntliga presentationer i parallella sessioner som täckte nio teman: geologisk platsbeskrivning, berguttag, bergförstärkning, miljöaspekter, materialmodeller, bergmekanik i gruvor, laboratorietester, designmetoder av underjordskonstruktioner samt hydrologi och bergtätning. 31 posterpresentationer var strategiskt placerade och var välbesökta. Två workshops hölls dagen före symposiet: Bergmekanik vid konstruktion av djupa tunnlar i berg (45 deltagare) och Konstruktioners standardisering i praktiken (19 deltagare). En paneldiskussion under andra dagens eftermiddag Incorporation of structual Geology information into rock mechanics med John Hudson som ordförande var också välbesökt. Field Trip till Gällivare och Kiruna där Boliden och LKAB var värdar för besöken blev en exotisk och intressant resa för de 24 deltagarna. Ove Stephansson och Per Tengborg var uppskattade guider för gruppen. Även Esrange Space Center och den berömda kyrkan i Jukkasjärvi med Bror Hjorts altarmålningar besöktes. Galamiddag på Vasamuseet den 29 maj var mycket uppskattad med 180 personer som deltog. En mycket god tre rätters middag serverades i stil. Gästerna fick fortsätta kvällen med att lyssna och dansa till storbandsjazz med On Que. Frederic Pellet, Vice President för Europa delade ut Eurock Award (diplom och ett pris på Euro för bästa paper som presenterats av en ung forskare/ingenjör) till Md. Mashuqur Rahman från KTH. Föredragstiteln var: Grout pump characteristics evaluated with the Ultrasound Velocity Profiling. Pellet tackade de svenska arrangörerna för en väl genomförd konferens. Per Tengborg avslutade med att tacka alla författare, presentatörer och organisatörer. Totala antalet anmälda var 390 personer och 33 länder representerades i deltagarlistan. Sponsorer var LKAB, Trafikverket, BESAB, Sandvik Mining and Construction Sverige, SKB, Boliden Mineral, Golder Associates, Atlas Copco CMT Sweden, Bergteamet, Cementa och NCC. Formas bidrog med speciella anslag. Utställare var Golder Associates, Besab, Atlas Copco, SKB, Sandvik Mining and Construction, 3G Software & Measurement GmbH, Bekaert Svenska, Geosigma, Giertsen Tunnel, ITASCA Consultants, Maccaferri Deutschland, Rocscience Inc, GL Test Systems och MTS Systems Corporation. 13

14 14 Stiftelsen Bergteknisk Forskning Huvudmän 2013: Elforsk, SKB, SL, Trafikverket, Besab, Byggs Sprutbetong, NCC, Skanska, Strabag Sverige, Veidekke, Bergab, Gecon, Geosigma, Golder Associates, JLM Tunnelkonsult, Multimedia 3 D laser scan solution, Nitro Consult, Norconsult, Petro Team Engineering, Ramböll Sverige, Saanio & Riekkola, Statens Geotekniska Institut, Sweco, Tunnel Engineering, Tyréns, Pöyry SwedPower, Vectura Consulting, WSP Sverige, ÅF Infrastructure, Atlas Copco, Cementa, Sandvik Mining and Construction Sverige, Chalmers, KTH, Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet. Styrelse 2013: Ulf Lindblom/Gecon, ordförande, Lars- Olof Dahlström/NCC Teknik, Mats Ohlsson/SKB, Dick Karlsson/ Sweco, Maira Slokenbergs/ÅF Ljud och Vibration, Thomas Dalmalm/Trafikverket (ersätter Anna Andrén), Ulf Håkansson/ Skanska, Bo-Göran Johansson/ Atlas Copco CMT Sweden, Elisabeth Göransson/Formas, adjungerad Programråd 2013: Per Tengborg/BeFo, ordförande, Mattias Rosslin/Trafikverket, Thomas Sträng/SL, Henrik Jonsson/ Vattenfall, Rolf Christiansson,Isabelle Olofsson/SKB, Tommy Ellison/Besab, Marie von Matérn/WSP, Monika Sammelin/ NCC, Robert Srurk/Skanska-Vinci, Andrius Rimsa/Pöyry Swed- Power, Ann Emmelin/Golder Associates, Johannes Hansson/ Atlas Copco, Anna Engström/Bergab, Peder Thorsager/Ramböll, Carl-Olof Söder/Sweco, Bengt Niklasson,Martin Brantberger/Geosigma, Lars-O Ericson/Chalmers, Jenny Greberg/ LTU, Fredrik Johansson/KTH, Torleif Dahlin/LTH, Antti Öhberg/Saanio & Riekkola, Pia Söderlund,Thomas Janson/Tyréns, Erik Stål/Trafikverket, Hans-Åke Mattsson, Tomas Karlberg/ÅF, David Luterkort/SGI, Elisabeth Göransson/Formas, adjungerad Verkställande 2013: Per Tengborg, Forskningsdirektör (VD), Eva Friedman, administration Gunnar Gustafson-Hydrogeology for Rock Engineers Första utgåvan gavs ut 2009 genom gemensam finansiering av Be- Fo, Formas, SBUF och Sveriges Byggindustrier. Den engelska översättningen (gjord av Leslie Walke) kunde genomföras med anslag från SKB och Chalmers i BeFos administration. Boken lanserades under Eurock 2012 i Stockholm som var ett givet tillfälle att sprida den kunskap som har byggts upp under många år i vårt land, inte minst genom SKBs forskning och experiment i berglaboratoriet på Äspö. Efterfrågan har varit positiv både inom Sverige och internationellt. ISRM har bidragit med att sprida information om boken till sina medlemmar. Boken kan beställas genom BeFos hemsida. 295 kr exkl. moms och porto. 171 sidor, rikt illustrerad. Aktuella Publikationer Rapporter i BeFos egen serie Bagheri, M, Block stability analysis using deterministic and probabilistic methods, BeFo report 113, 2012 Olsson M, Niklasson B, Tunneldrivning med pumpemulsion. Erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddnings-arbete, BeFo rapport 115, 2012 Ahmed L, Laboratory simulation of blasting induced bond failure between rock and shotcrete, BeFo report 116, 2012 Werner K, Onkenhaut J, Löv Å, Effekter på grund- och ytvattenförhållanden vid grundvattenbortledning från berganläggningar, förstudie, BeFo rapport 117, 2012 Funehag J, Guide to grouting with silica sol for sealing in hard rock, BeFo report 118, 2012 Lindblom U, Tidseffektivt underhåll av trafiktunnlar, BeFo rapport 119, 2012 Lindblom U, Underhållskostnader för bergtunnlar i ett livslängdsperspektiv, BeFo rapport 120, 2012 Akademiska avhandlingar Ahmed L, Models for analysis of shotcrete on rock exposed to blasting. Licentiate Thesis. Stockholm, KTH Royal Institute of Technology; Trita-BKN. Bulletin, 114. Bagheri M, Block stability analysis using deterministic and probabilistic methods, Doctoral Thesis KTH, Stockholm, Institutionen för Byggvetenskap, avd. Jord- och Berg, 2011 Ensted, Danielsen, B, The Applicability of Geoelectrical Methods in Pre-Investigation for Construction in Rock, Doctoral Thesis, Lund University Faculty of Engineering, 2011 Lundman P, Cost Management for Underground Infrastructure Projects: A Case Study on Cost Increase and its Causes, Doctoral Thesis, Luleå tekniska universitet, 2011 Saiang C, Influence of heat on the physical and mechanical properties of selected rock types, Licentiate thesis, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, avdelning Geoteknologi, Luleå tekniska universitet, Övriga publikationer Bergmekanikdag 2013, Föredrag presenterade i Stockholm 11 mars 2013, BeFo Gustafson G, Hydrogeology for rock engineers, ISBN , BeFo, Eurock 2012 Proceedings, Rock engineering and technology for sustainable underground construction, ISRM international symposium, may, 2012, Stockholm, Sweden, BeFo and ISRM, 2012 Bidrag i konferenser, seminarier och tidskrifter Ahmed L, Ansell A, Laboratory investigation of stress waves in young shotcrete on rock, Magazine of Concrete Research, 2012;64(10): Ahmed L, Malm R, Ansell A, Finite element simulation of shotcrete exposed to underground explosions, Nordic Concrete Research, 2012;(45):59-74

15 Ahmed L, Ansell A, Structural dynamic and stress wave models for analysis of shotcrete on rock exposed to blasting, Engineering structures, 2012;35(1):11-17 Alm P-G, Jonsson P, Bjelm L, Svenska bergbyggares inställning till förundersökningar och förslag till förändring 2013 Alm P-G, Jonsson P, Bjelm L, The value of preinvestigation methods from a Swedish perspective, EUROCK 2013 Bagheri M, Stille H, Application of partial factors to block stability analysis, to be submitted. Bjelm L, Alm P-G, Jonsson P, Danielsen B, The value of pre investigation methods from a Swedish perspective, preliminary results, Eurock 2012, ISRM international symposium, May, 2012, Stockholm, Sweden Bryne L-E, Ansell A, Laboratory testing of the bond strength between young shotcrete and rock, Proceedings of fib Symposium - Concrete Structures for Sustainable Community, Stockholm, June Bryne L-E, Lagerblad B, Texture and bond at the interfacial zone between rock and sprayed concrete, Proceedings of fib Symposium - Concrete Structures for Sustainable Community, Stockholm, June Ensted Danielsen B, Dahlin T, The applicability of geoelectrical methods in pre-investigation for construction in rock, Eurock 2012, ISRM international symposium, May, 2012, Stockholm, Sweden Funehag J, Janson T, Granberg N, New frontier in tunnelling with post-grouting in hard rock, ASCE, 4th International conference on grouting and deep mixing, New Orleans, USA, February 16-18, 2012 Håkansson U, Rahman M, Wiklund J, In-line measurements of rheological properties of cement-based grouts Introducing the UVP+PD method, 4th International conference on grouting and deep mixing, New Orleans, USA, February 16-18, 2012 Kvartsberg S, Early engineering geological prognosis to identify implications for grouting design in tunnels: a case study of the Hallandsås project in Sweden, Engineering Geology, submitted for publication Kvartsberg S, Hydrogeological characterisation and basic modelling of the wáter-conductive fracture system surrounding horizontal circular drifts, Tunnelling and Underground Space Technology, submitted for publication Lindblom U, Almfeldt S, Planering av bergunderhåll med en LCC-modell, Bergmekanikdagen 2013 Rahman M, Håkansson U, Wiklund J, Grout pump characteristics evaluated with the ultrasound velocity profiling, Eurock 2012, ISRM international symposium, May, 2012, Stockholm, Sweden, Rahmanan M, HåkanssoN U, In-line rheometry of cement based grout Application of an ultrasound based non-invasive method, Bergmekanikdagen 2013 Olsson M, Niklasson B, Tunneldrivning medpumpemulsion, erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddningsarbete, Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte, 2013 Pellet F L, Thermal and mechanical damage to rocks under different loading conditions and consequences for behavior of underground openings, Bergmekanikdagen 2013 Pérez Hidalgo K, Nordlund E, Failure process analysis of spalling failure - Comparison of laboratory test and numerical modelling data. Tunnelling and Underground Space Technology 32 (2012) Pérez Hidalgo K, Nordlund E, Comparison between stress and strain quantities of the failure deformation process of fennoscandian hard rocks using geological information. Rock Mechanics and Rock Engineering (published online), 2012 Pérez Hidalgo K, Nordlund E, Deformation analysis in connection with bending and shear failure of a monitored stope in the Kristineberg mine in Sweden. Will be submitted for publication in International Journal of Mining and Mineral Engineering, 2013 Pérez Hidalgo K, 3D numerical modelling of a wedge failure in a drift at the Kiirunavaara mine. Submitted for publication in International Journal of Mining and Mineral Engineering, 2013 Perez K, Nordlund E, Aspects of deformation based failure criteria. Will be submitted for publication in an international journal during 2013 Rafi J Y, Stille H, Bagheri M, Applying real time grouting control method in sedimentary rock, 4th International conference on grouting and deep mixing, New Orleans, USA, February 16-18, 2012 Rafi J Y, Tsuji M, Stille H, Theoretical approaches in grouting design: estimation of penetration length and fracture deformation in real time, Bergmekanikdagen 2013 Spross J, Johansson F, Larsson S, Tillståndsbedömning av betongdammar grundlagda på berg med observationsmetoden,bygg & teknik, 1/13, 83-87, 2013 Tengborg P, Lindblom U, Going underground in Sweden, past-present-future, 13th World conference of the associated research centres for the urban underground space (ACUUS), 7-9 Nov 2012 Singapore Wiklund J, Rahman M, Håkansson U, In-line rheometry of micro cement based grouts - A promising new industrial application of the ultrasound based UVP+PD method. Applied Rheology, 22:42783, 2012 Zetterlund M, Ericsson L.O., Stigsson M, Fracture mapping for geological prognoses. Comparison of fractures from boreholes, tunnel and 3-D blocks, Eurock 2012, ISRM international symposium, May, 2012, Stockholm, Sweden 15

16 Välkommen till November 2013 Quality Hotel 11 Göteborg Info och anmälning: Stiftelsen Bergteknisk Forskning, Box 5501, Stockholm, Besöksadress: Storgatan 19

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo BeFo har verkat sedan 1970 som bred organisation för bergteknisk forskning Är ett center och samordnare för FoU inom bergteknik Representerar i olika sammanhang svensk

Läs mer

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns Beatrice Lindström, Golder Associates AB Thomas Dalmalm, Trafikverket Rolf

Läs mer

Verksamheten 2011. var året Stiftelsen BeFo firade 40-årsjubileum. Firandet skedde i samband med Berg-

Verksamheten 2011. var året Stiftelsen BeFo firade 40-årsjubileum. Firandet skedde i samband med Berg- Verksamheten 2011 Verksamheten 2011 var året Stiftelsen BeFo firade 40-årsjubileum. Firandet skedde i samband med Berg- 2011 mekanikdagen till vilken en rad av stiftelsens tidigare medarbetare var inbjudna.

Läs mer

SPÄNNARMERING INOM KRAFTINDUSTRIN SAMT KORROSIONSSTUDIE AV BERGBULTAR

SPÄNNARMERING INOM KRAFTINDUSTRIN SAMT KORROSIONSSTUDIE AV BERGBULTAR SPÄNNARMERING INOM KRAFTINDUSTRIN SAMT KORROSIONSSTUDIE AV BERGBULTAR Kraftindustrins betongdag 20170422 Peter Lundqvist Vattenfall/Energiforsk KÄRNKRAFT Spännarmering används främst i reaktorinneslutningar

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie

SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie SAMVERKAN MELLAN FÖRANKRINGSSTAG, BRUK OCH BERG BeFo-förstudie 1 Inledning Ingjutna bultar och spännkablar används vid anläggningar för att: Förankra konstruktioner som dammar, brooch vindkratsverksfundament,

Läs mer

DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BAKGRUND NATIONELLA REGLER OCH FÖRORDNINGAR STYRDE DIMENSIONERING AV TUNNLAR STANDARDISERAT

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN PÅLKOMMI SSI ON EN Grundades 1959 inom IVA Idag inte längre ansluten till IVA Medlemmar - entreprenörer, konsulter, tillverkare, myndigheter, högskolor och utländska företag Pålkommissionen är unik i Europa

Läs mer

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen Nova FoU Status 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen 17 projekt är godkända och engagerar ca 60 projektmedlemmar, varav flertalet är forskare Totalvärdet för pågående projekt

Läs mer

Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design

Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design 1(7) Utlysning Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design Bakgrund Vid anläggande av tunnlar i berg behöver berget i de flesta fall tätas genom förinjektering för att ge en

Läs mer

Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning. Rikard Hellgren

Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning. Rikard Hellgren Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning Rikard Hellgren Rikard Hellgren Doktorand vid avdelningen för betongbyggnad, KTH Vattenkraftskonsult, WSP

Läs mer

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid 1 (10) WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid Bergab/Trafikverket Joakim Karlsson 1201-1212 utförande av infrastrukturtunnlar Utökad studie Västlänken, AKF6 Bergab/Trafikverket

Läs mer

Verksamheten 2014 Stiftelsen bergteknisk forskning

Verksamheten 2014 Stiftelsen bergteknisk forskning Verksamheten 2014 Stiftelsen bergteknisk forskning 04 Programrådet på studiebesök P-wave velocity (m/s) L20 L19 L21 435KR Wireless Bedrock: 10. 4 m 21 L23 L24 Wireless 430KR Bedrock: 6. 2 m Tomo results

Läs mer

Inverkan från skala och passning på skjuvhållfastheten för bergsprickor

Inverkan från skala och passning på skjuvhållfastheten för bergsprickor Inverkan från skala och passning på skjuvhållfastheten för bergsprickor BeFo rapport nr. 128, 2013 Fredrik Johansson, Tekn Dr. KTH Jord och Bergmekanik / SWECO Grasselli G. Shear strength of rock joints

Läs mer

BeFo-projekt #350. Tunneldrivning i heterogena förhållanden. Översiktlig studie av styrande egenskaper avseende deformationer

BeFo-projekt #350. Tunneldrivning i heterogena förhållanden. Översiktlig studie av styrande egenskaper avseende deformationer BeFo-projekt #350 Tunneldrivning i heterogena förhållanden Översiktlig studie av styrande egenskaper avseende deformationer Magnus Eriksson, SGI (nuv. Trafikverket) Rebecca Bertilsson, SGI Jonny Sjöberg,

Läs mer

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Alexandra Krounis KTH/SWECO Handledare: Stefan Larsson KTH Fredrik Johansson KTH/SWECO Stockholm, 2014 Bakgrund I Sverige finns

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA GEO-FOU NÅGONSIN. Grundläggningsdagen,

SVERIGES STÖRSTA GEO-FOU NÅGONSIN. Grundläggningsdagen, SVERIGES STÖRSTA GEO-FOU NÅGONSIN Maria Ask (LTU), Håkan Rosqvist (Rosqvist Resurs/LU), Mats Svensson (Tyréns AB), & TRUST projektgrupp Grundläggningsdagen, 2014-03-13 TRansparent Underground STructure

Läs mer

Varför rostar armering i betong?

Varför rostar armering i betong? Licavhandling Johan Ahlström, populärvetenskaplig sammanfattning (JT 2014-08-28), sida 1 av 6. Varför rostar armering i betong? Armering ingjuten i betong har normalt sett en mycket låg korrosionshastighet.

Läs mer

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsarbete. Projekt inom betong och berg. Sara Sandberg/Marie Westberg Wilde 8 september 2016

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsarbete. Projekt inom betong och berg. Sara Sandberg/Marie Westberg Wilde 8 september 2016 Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsarbete Projekt inom betong och berg Sara Sandberg/Marie Westberg Wilde 8 september 2016 Information om arbetet Styrgrupp med representanter för de största kraftägarna +

Läs mer

Enhetlig modell för injektering

Enhetlig modell för injektering Enhetlig modell för injektering Webbinarium den 3:e november 2015 Presentation: Magnus Zetterlund, Norconsult Agenda Översiktlig presentation av hela uppdraget, bakgrund, mål och genomförande (ca 20 min)

Läs mer

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren PM T1-0802-0702-0122 Citybanan i Stockholm Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.................. Lars Rosengren Roberth Colliander, WSP Sverige Roberth Colliander, WSP Sverige

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

BeFos injekteringsprogram Kompetensuppbyggnad och forskning 2012 2022

BeFos injekteringsprogram Kompetensuppbyggnad och forskning 2012 2022 BeFos Injekteringsprogram 2012-2022 1(24) BeFos injekteringsprogram Kompetensuppbyggnad och forskning 2012 2022 Innehåll 1 Introduktion och sammanfattning... 2 2 Framtagning av programmet och prioriteringar...

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Riktlinjer för val av system för karaktärisering och klassificering av berg Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för val av system för karaktärisering och klassificering av berg Underlag för projektering av bygghandling Dokument Nr: 9564-13-025-002 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av system för karaktärisering och klassificering av berg Underlag för projektering av bygghandling Upprättad av Granskad av Godkänd

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013 Mikael Berglund VD DRILLCON - MISSION Drillcon skall erbjuda gruv- och anläggningsindustrin kostnadseffektiv: Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt

Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt ett samverkansprojekt mellan SLU och Trafikverket Sammanfattande projektbeskrivning [svenska] Projektet syftar till att kartlägga och utvärdera

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Malmö 9/11 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Applikation och provning av injekteringsbruk

Applikation och provning av injekteringsbruk Applikation och provning av injekteringsbruk Per-Erik Thorsell, Vattenfall Research & Development AB 2012-03-20 1 Title of presentation Author YYYY.MM.DD Civil Engineering at BU Engineering Consulting

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Resultat från beräkningar av brottsannolikhet för en utskovsdel

Resultat från beräkningar av brottsannolikhet för en utskovsdel Resultat från beräkningar av brottsannolikhet för en utskovsdel Marie Westberg Doktorand, Lunds Tekniska högskola & Vattenfall AB Vattenkraft Disposition Organisation Bakgrund Sannolikhetsbaserad utvärdering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag:

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag: Att konstruera med stål - Läromedel för konstruktörer omfattar: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Allmänna grunder Material och komponenter

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0 Öppen Rapport DokumentID 1492827 Författare Version 1.0 Fredrik Bultmark Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Claes Johansson (SG) Roger Ingvarsson (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg

Läs mer

R-14-27. Korrosionsprovning av ingjutna stålstänger i betongblock och ingjutna bergbultar. Fem års exponering i Äspölaboratoriet

R-14-27. Korrosionsprovning av ingjutna stålstänger i betongblock och ingjutna bergbultar. Fem års exponering i Äspölaboratoriet R-14-27 Korrosionsprovning av ingjutna stålstänger i betongblock och ingjutna bergbultar Fem års exponering i Äspölaboratoriet Behnaz Aghili, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2014 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt

Projektbeskrivning Effektivare varuförsörjning Etapp 2 med införande och pilotprojekt Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt 1 1. Bakgrund 1.1. Etapp 1 av projektet med standardisering Under 2013 har branschen inom ramarna för BEAst drivit

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING

CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING BRUKSSAMMANSÄTTNINGENS PÅVERKAN PÅ TUNNELDRIFTEN 10 APRIL 2014 TOMAS CEDERHAMMAR/PERNILLA PETERSÉN SIKA SVERIGE AB CEMENTBASERAD BERGSINJEKTERING Kort bakgrund- varför arbetar

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Kraftindustrins Betongdag 2014 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Bror Sederholm, Swerea KIMAB & Anders Selander, CBI Betonginstitutet Bror.Sederholm@swerea.se

Läs mer

Detta är Vattenbyggnad i SVC. Maria Bartsch, Svenska kraftnät SVC dagarna 2015 10 20

Detta är Vattenbyggnad i SVC. Maria Bartsch, Svenska kraftnät SVC dagarna 2015 10 20 Detta är Vattenbyggnad i SVC Maria Bartsch, Svenska kraftnät SVC dagarna 2015 10 20 Svenska kraftnäts utgångspunkter Främja dammsäkerheten i landet Framgångsfaktorer Hög kompetens, helhetssyn och samarbete

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

FRAMTAGANDE AV TYPFÖRSTÄRKNINGAR FÖR CITYBANAN. Design of standard reinforcement classes for a new commuter train tunnel in Stockholm

FRAMTAGANDE AV TYPFÖRSTÄRKNINGAR FÖR CITYBANAN. Design of standard reinforcement classes for a new commuter train tunnel in Stockholm FRAMTAGANDE AV TYPFÖRSTÄRKNINGAR FÖR CITYBANAN Design of standard reinforcement classes for a new commuter train tunnel in Stockholm Ulf Lindfors, Vattenfall Power Consultant AB Lars Rosengren, Rosengren

Läs mer

Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong - Fältförsök -

Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong - Fältförsök - Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong - Fältförsök - Sökande Godecke Blecken, tekn dr., forskarassistent Stadens vattensystem, Inst. f samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Bygglogistik vid Linköpings universitet

Bygglogistik vid Linköpings universitet Bygglogistik vid Linköpings universitet Andreas Ekeskär Doktorand i bygglogistik Institutionen för teknik och naturvetenskap LiU Norrköping andreas.ekeskar@liu.se 013-36 30 32 www.kts.itn.liu.se/bygglogistik

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik

Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik Ulf Ekdahl Ekdahl GeoDesign AB NCHRP Project 21-09 Intelligent Soil Compaction Systems FoU arbete sommaren 2008 i Dynapacs forskningshall Analytisk vägdimensionering

Läs mer

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 Huvudkurs i Geoteknik DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 DEL 2: Geokonstruktioner Park Inn Hotel, Arlandastad, 24-26 januari 2012 DEL 3: Jordförstärkning

Läs mer

Seismik. Nils Ryden, Peab / LTH. Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola

Seismik. Nils Ryden, Peab / LTH. Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola Seismik Nils Ryden, Peab / LTH Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola MetodgruppenVTI 091015 Nils Ryden, Peab / LTH Disposition VTI 091015 Bakgrund ljudvågor och styvhetsmodul Mätning i fält Mätning

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet

Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet Vad är grundforskning? Inom grundforskningen letar forskarna efter det okända. De ger oss

Läs mer

KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar.

KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 8 1998-04-03 KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Dam Safety Interest Group Ett forskningssamarbete över gränserna. Anders Isander, E.ON Vattenkraft Sverige AB/Elforsk

Dam Safety Interest Group Ett forskningssamarbete över gränserna. Anders Isander, E.ON Vattenkraft Sverige AB/Elforsk Dam Safety Interest Group Ett forskningssamarbete över gränserna Anders Isander, E.ON Vattenkraft Sverige AB/Elforsk SwedCOLD Temadag 29 Mars 2007 Dam Safety Interest Group, DSIG En av flera intressegrupper/samarbetsgrupper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet och de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande Forskningsrådet Formas Hållbart samhällsbyggande Conny Rolén Forskningssekreterare, Formas Svensk Vatten Utveckling 25 år, 2 november 2015 Forskningsrådet Formas Miljö Areella näringar Samhällsbyggande

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Injekteringssimulator Inlabb

Injekteringssimulator Inlabb ID: 13267 Injekteringssimulator Inlabb Ett virtuellt verktyg för praktisk utbildning Eric Odkrans och Tommy Ellison 2017-08-15 FÖRORD Projektet Injekteringssimulatorn Inlabb har drivits av projektgruppen

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande Mikael Creütz Golder Associates AB Entreprenörer, ca 20 st Beställare, ca 4 st Leverantörer, ca 8 st Konsulter, ca 12

Läs mer

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln Statusrapport 2012 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology Ny teknik för kvalitetssäkring av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner Thomas Holmstrand Instutitionen för Farkost och Flyg Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner Senior

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Utlysning. Projekt: Enhetlig modell för injektering. Bakgrund. Organisation och efterfrågad kompetens 1(2)

Utlysning. Projekt: Enhetlig modell för injektering. Bakgrund. Organisation och efterfrågad kompetens 1(2) 1(2) Utlysning Projekt: Enhetlig modell för injektering Trafikverket driver inom sitt effektiviseringsprogram PIA, Effektivisering Bergkonstruktioner, ett delprojekt som heter Enhetligt modell för injektering.

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2015-02-23 (Dnr

Läs mer

Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden

Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Mattias Gustafsson, Peter Dahlqvist & Helena Kjellson november 2017 SGUs diarie-nr: 314-1632/2017 Näringsdepartementets diarie-nr:

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande Rigmor Eklind, (s) vice

Läs mer