Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför sitt frivilliga arbete. Därför har Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett skydd som ger volontärer och förtroendevalda en bastrygghet. Det är en försäkring som ger ekonomiskt skydd vid olycksfall, som till exempel utslagna tänder, vårdkostnader, sönderslagna glasögon. Försäkringen, som även ger ersättning vid bestående men, ingår i medlemskapet i KFO från 1 januari Inom kort kommer en broschyr till samtliga KFO-medlemmar med mer information om försäkringen. Satsa på idéburet företagande När vi pratar med politiker är det viktigt att vara tydliga med vad vi vill, att vara konkreta. Därför har vi tagit fram det här materialet, säger Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på KFO, och visar en broschyr med titeln Program för ökat och utvecklat idéburet företagande. Det var KFO som tillsammans med Coompanion, Famna och Skoopi såg behovet av att idéburna organisationer formulerar sig gemensamt. Det som är självklart för de närmast berörda är det långt ifrån för alla, inte heller för de beslutsfattare som påverkar sektorn. Därför satte vi oss ned tillsammans och utformade riktlinjer för vad som behöver göras, framför allt näringspolitiskt, för att skapa likvärdiga förutsättningar för idéburna företag, säger Eva Nordström och berättar att man planerar ett seminarium på detta tema i Almedalen i sommar. Förhoppningen är nu att materialet ska spridas till så många politiker och andra berörda som möjligt och här hoppas Eva Nordström på stöd från företagen själva. Förutom broschyren finns en folder med en sammanfattning av programmet. Den bär titeln: Här kanske det döljer sig nya jobb genom ett ökat idéburet företagande och kan beställas direkt från Eva Nordström, Hela programmet finns att ladda ner från KFOs hemsida, Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på Arbetsgivarföreningen KFO.

2 Månadens KFO-profil/Lena Widman Ingen dag den andra lik Någon resa i månaden till lokalkontoret i Göteborg blir det, men för det mesta är hon på plats på kontoret. Just nu upptagen av en tvist på uppdrag av en stor medlem i försäkringsbranchen. Som ansvarig för KFOs kansli och dess personal är hon i hög grad engagerad i den pågående samordningen av administrationen med Arbetsgivaralliansen som KFO också delar lokaler med. Tillsammans med Sven Rosqvist, KFO, samarbetar Lena Widman även med Arbetsgivaralliansens processjurister. Det är det jag älskar mest med jobbet, variationen. Det är den stora utmaningen och glädjen, säger Lena Widman som berättar om sitt arbete från ett rum på Bosön utanför Stockholm, där hon tillbringar ett par dagar på en konferens arrangerad av Ideell arena och Vetenskapsrådet. Rubriken på konferensen är Arenan för civilsamhälle och vetenskap och är en del i regeringens satsning på forskning om civilsamhället. Här får de deltagande organisationerna ta del av pågående och planerad forskning och även ge sina synpunkter på inriktningen. En möjlighet både att påverka och att lära. Men det blir också längre resor än till Bosön, bland annat till Ukraina där föreningen Labour Market Dialogue driver flera framgångsrika projekt, finansierade av Sida, där KFO deltar tillsammans med bland andra LO och TCO. Senast i november var Lena Widman i Ukraina när ett framgångsrikt projekt, med syfte att stödja och stärka arbetsmarknadens parter i landet, skulle avslutas. Nu hoppas vi förstås att vårt arbete leder till att parterna fortsätter prata med varandra, säger Lena Widman som arbetat på KFO i sex år dit hon kom från en tjänst på LO-TCO Rättsskydd. Innan hon började med arbetsrätt hade hon även Lena Widman, vice VD och chefsjurist på Arbetsgivarföreningen KFO. hunnit med att arbeta som åklagare i många år i Luleå, Helsingborg och Stockholm. Juristutbildningen fick hon i hemstaden Göteborg, på Handelshögskolan där. Under den tid Lena Widman arbetat på KFO tycker hon att det hänt ganska mycket. Förutom att det skett en generationsväxling inom KFO syftar hon på det strategiska samarbetet med närstående Arbetsgivaralliansen och samordningen av administrationen mellan organisationerna. Samarbetet med andra organisationer är en spännande utveckling! Dit hör det nätverk kring förskolornas branschintressen som KFO startat tillsammans med Almega, som Nytt från KFO berättade om i nr 1. Det blir också en satsning på HVO-området (Hälsa, vård och omsorg) under året, men där är detaljerna inte klara ännu. Som sagt. KFOs kanslichef och chefsjurist Lena Widman har ett minst sagt omväxlande jobb. Ingen dag är den andra lik vi har väldigt bra medarbetare på KFO och det är en kick varje dag. Men trots välfyllda arbetsdagar och familj finns det ändå plats för en hobby. Hästar är mitt stora intresse och jag försöker hinna rida så mycket som möjligt. Foto: Gustaf Brundin Pilotsatsning på vård och omsorg För att uppmuntra innovationer inom vård och omsorg ska Tillväxtverket genomföra en pilotsatsning med utvecklingscheckar. Det kan röra sig om tillskapande av nya (eller utveckling av befintliga) tjänster, processer och produkter inom vård- och omsorgssektorn. Utvecklingscheckarna ska kunna användas för utveckling, rådgivning eller kommersialisering av innovativa idéer eller lösningar. Syftet med satsningen är att stimulera innovationskraften hos individer eller företag inom vård och omsorg, och bidra till fler innovativa entreprenörer. Mottagaren ska själv kunna välja utförare. Senast 30 mars 2011 ska Tillväxtverket redovisa till regeringen hur arbetet påbörjats och planeras fortsätta. En delrapport ska lämnas senast i augusti 2012 och en slutrapport ett år senare.

3 Reformer ska göra arbetsmarknaden bättre Ett förändrat anställningsskydd baserat på uppsägningsavgifter som ökar med anställningstiden. Det är ett av förslagen i Finansdepartementets långtidsutredning, som presenterades för några veckor sedan. Utredarna konstaterar att svensk arbetsmarknad i huvudsak fungerar väl, men också att det finns uppenbara brister. De föreslår därför ett stort antal reformer, till exempel att alla som har varit arbetslösa minst tre månader ska ha rätt till en arbetslöshetsersättning, som är högre än dagens försörjningsstöd (socialbidrag). Förutsättningen är att de deltar i ett garantiprogram. Därmed skulle ansvaret för arbetsmarknadspolitiken samlas hos Arbetsförmedlingen, vilket kan underlätta dokumentation, utvärdering och systematiska uppföljningar. Utredarna påpekar också att det tar alldeles för lång tid för arbetssökande med sämre meriter att få hjälp av Arbets förmedlingen, och att arbetat med de svaga grupperna på arbetsmarknaden måste förbättras. Långtidsutredningen har sedan 1948 fungerat som underlag för den ekonomiska politiken och den politiska debatten inom området. Utredningen görs av tjänstemän vid Finansdepartementet. Mer information på www. regeringen.se Foto: Björn Tesch Fråga Sven Mejla din fråga till KFOs förbundsjurist När kan man säga upp en tillsvidareanställd? De flesta arbetsgivare ställs förr eller senare inför en uppsägningssituation. Eftersom arbetsgivaren ofta är ovan och regelverket är strängt, är risken för fel stor. Jag vill därför råda alla KFO-medlemmar att så tidigt som möjligt ta kontakt med sin rådgivare på KFO. Lagen om anställningsskydd skiljer på uppsägning och avsked. Uppsägning kräver saklig grund i form av personliga skäl eller arbetsbrist och innebär att anställningen upphör efter viss uppsägningstid. Avsked används vid grövre fall av brott mot anställningsavtalet och innebär att anställningen avslutas utan någon uppsägningstid. Vad utgör då saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl? Många gånger rör det sig om upprepad misskötsamhet, men även en enstaka händelse kan leda till uppsägning. Några typfall är olovlig frånvaro, sen ankomst, dåliga arbetsprestationer, samarbetssvårigheter, brott mot interna regler, illojalitet, konkurrerande verksamhet och trakasserier. (Arbets- vägran, misshandel och hot på arbetsplatsen, brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren brukar leda till avsked men kan i lindrigare fall utgöra saklig grund för uppsägning.) Vid upprepad misskötsamhet måste arbetsgivaren först ha försökt förmå den anställde att bättra sig samt påtalat att anställningen är i fara. Bevissvårigheterna brukar vara stora, särskilt om inte arbetsgivaren löpande har dokumenterat skeendet. Framför allt dåliga arbetsprestationer och samarbetssvårigheter brukar vara svårbevisade eftersom misskötsamheten oftast visar sig i de dagliga detaljerna. En uppsägning på grund av personliga skäl får inte enbart grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. Innan en uppsägning sker, ska den enskilde underrättas och facket varslas två veckor före uppsägningsdagen (en vecka vid avsked). Under denna tid har den enskilde/facket rätt till en varselöverläggning om detta begärs inom en vecka. Efter att underrättelsetiden löpt ut och eventuell överläggning hållits, kan uppsägningen verkställas. Särskilda blanketter finns på KFOs hemsida. Vad gäller då vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Det tar vi nästa gång. Foto: Gustaf Brundin

4 Rektorers arbetsmiljö påverkar hela skolan Rektorernas höga arbetsbelastning påverkar hela skolans arbetsmiljöarbete. Men bara ett fåtal av de besökta förvaltningarna gör vad som krävs för att förebygga stressrelaterad och annan psykosocial ohälsa hos rektorerna. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som under två år har gjort 52 inspektioner i västsvenska kommuner. Rektorernas arbetsmiljörisker handlar bland annat om arbetsbelastning, arbetstid och arbetsområden, men också om psykiskt påfrestande moment i arbetet. Ny forskning om arbetsmiljö AFA Försäkring har anslagit 35 miljoner kronor till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa. Pengarna fördelas till arton olika projekt. I ett av dem ska man studera hur chefer inom vård och omsorg påverkas av hårdhänt behandling av medier och undersökande journalister. Ett annat ska undersöka hur öppna kontorslösningar påverkar hälsa och arbetstrivsel och ytterligare ett hur teamarbete påverkar effektivitet och kvalitet i vården. Andra projekt ska undersöka förskolepersonalens stressnivå och hur överorganisatorisk styrning påverkar chefers förutsättningar att skapa god arbetsmiljö. Mer information på afaforsakring.se/pressrum/nyheter. Arbetsmiljölagen ses över Nu ska regeringen undersöka om delar av arbetsmiljölagen kan förändras, så att den också kan gälla för förskolor och fritidshem. Uppdraget kommer från ett enigt utbildningsutskott och grundar sig på en motion till riksdagen. Översynen ska gälla både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, och kan komma att leda till lagkrav på bättre lokaler och mindre barngrupper. I dag gäller lagen förskoleklass, grundskola och gymnasium. Enklare regler för övertid Regeringen vill nu införa en ändring i arbetstidslagen, för att arbetsgivare ska slippa begära dispens för den övertid som överstiger de 200 timmar som lagen tillåter. Förslaget berör de ungefär arbetsgivare som inte har träffat avtal om avsteg från lagen, och som idag måste söka dispens hos Arbetsmiljöverket. Verket får in mellan 50 och 100 ansökningar varje år. Satsning mot buller Uppskattningsvis personer utsätts för vibrationer under minst en fjärdedel av sin arbetstid, och riskerar därför att få skador till exempel i muskler, nerver och cirkulationsorgan. Varje år anmäls ungefär fall av hörselnedsättning och tinnitus, orsakat av buller på arbetet. Siffrorna talar sitt tydliga språk om allvarliga arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöverket satsar därför på att öka kunskaperna om riskerna och hur man kan förebygga skadorna. Som ett led i det arbetet kommer man att besöka ungefär 400 arbetsplatser från Dalarna och norrut. När verket gjorde en motsvarande undersökning i södra Sverige förra året upptäcktes brister i arbetsmiljöarbetet hos 70 procent av 600 besökta arbetsplatser.

5 Låt handeln styra stadsplanering Bättre plats för handeln Shop outside the box är arbetsnamnet på en bok av forskaren Jerker Söderlind, som pläderar för att handelns behov ska vara vägledande för hur städer planeras och utvecklas. Han är bland annat kritisk mot att handeln ofta förvisas till leriga platser utanför städerna. I stället för politik och ideologi menar han att kommersiella intressen ska få leda utvecklingen. Då skulle städerna utformas efter hur invånarna vill ha det. Han efterlyser även en ny syn på bilen och menar att den måste få plats i stadskärnan. Jerker Söderholms bok är finansierad med bidrag från Handelns utvecklingsråd och Handelns utredningsinstitut. Stopp för fusk med ROT och RUT Skatteverket ska satsa på ökad kontroll för att förhindra fusk och bedrägerier med ROT- och RUT-avdrag. Därmed hoppas man att fusket, som under hela 2010 uppgick till drygt 100 miljoner kronor, ska minska väsentligt. En viktig del i granskningen blir att upptäcka och stoppa nya typer av bedrägerier, säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket och tillägger att även andra delar av företagens skatteredovisning kan komma att granskas under kontrollerna. Sammanlagt har 14 miljarder kronor betalats ut i ROT- och RUT-bidrag under De bedrägerier som upptäckts har ofta koppling till grov organiserad brottslighet och rena blufföretag. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Ledarskap för erfarna chefer Förskolor, fritidshem och fristående skolor mars, Göteborg Arbetsgivaransvaret Personlig assistans mars, Göteborg Styrelsearbete Förskolor, fritidshem och fristående skolor, Ideella organisationer, Kursgårdar och konferensanläggningar, Personlig assistans samt Hälsa, vård och övrig omsorg 24 mars, Stockholm Pensioner och försäkringar tjänstemannaavtal Samtliga med KTP-pension 29 mars, Stockholm Pensioner och försäkringar arbetaravtal Samtliga med KAP-pension 30 mars, Stockholm Varmt välkomna till KFO! Assistansportalen AB, Skummelövsstrand Björkmans Golv & Service HB, Rättvik Claras Assistanstjänst AB, Hultsfred DHR Halmstad-Laholmsavdelningen, Halmstad EM Kraftverket ek för, Eksjö FUB, (Projekt Kul med Trav), Halmstad Föreningen Kungabarn, Knäred Gymolek AB, Luleå Göta Finska Förening, Göta Höga kusten Assistans AB, Bjästa Individuell Assistans 1 AB, Sollentuna InfoKooperativet Malmö, Malmö Kvinnojouren Miranda, Katrineholm Lekland i Kalmar AB, Luleå Macken Växjö ek för, Växjö Mark Assistanshjälp Sverige AB, Skene Ek för Mat8, Huddinge Spark of Life Assistans AB, Södra Sunderbyn Stiftelsen Teskedsorden, Stockholm Storfors Central ek för, Storfors Unga Örnar Väst, Trollhättan Ängelns assistans AB, Norsborg

6 Den svenska modellen kräver jämnstarka parter Den svenska modellen är ett begrepp som handlar om att fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer gemensamt förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden för att undvika tvingande lagstiftning. Av Medlingsinstitutets årsrapport framgår att den svenska modellen fungerar rätt väl oavsett om det är hausse eller baisse i ekonomi eller konjunktur. Reallöneökning på 45 procent Löneökningstakten för år 2010 (januari oktober) uppgår till historiskt låga 2,4 procent för såväl hela ekonomin som näringslivet. De låga löneökningarna till trots ökade reallönerna med cirka 1 procent. Inte dåligt med tanke på de farhågor som krisen väckte. Räknat över en längre period, , har reallönerna stigit med 2, 5 procent per år. Med 1995 som basår har således reallönerna ökat med 45 procent! I årsrapporten framgår också att lönegapet mellan könen ligger på mellan 1 och 3 procent beroende på sektor. tjänstemannaområdet, där anslutningsgraden för första gången någonsin gått om arbetarområdet, är 73 procent. Oviss framtid Förutsättningarna för en fungerande modell för lönesättning är stabila styrkeförhållanden. När vi ser fackanslutningen minska har vi all anledning att från både arbetsgivar- och fackföreningshåll förbereda oss för de olika scenarier som båda parter har att förhålla sig till. Hur jämnstarka arbetsmarknadens parter kommer att vara i framtiden återstår att se; i vårt moderna snabba samhälle finns det ingen historik att dra några slutsatser ifrån. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Återhämtning i ekonomin Idag är bruttolöneskillnaden cirka 15 procent mellan könen. Efter korrigeringar där hänsyn tagits till ålder, yrke, arbetstid, erfarenhet och utbildning sjunker löneskillnaden mellan könen till cirka 6 procent. Återhämtningen i ekonomin är mycket kraftig och BNP beräknas ha ökat med cirka 5, 5 procent under 2010 och BNP förväntas öka ytterligare under Den kraftiga utvecklingen av svensk ekonomi kommer naturligtvis att ge näring till höga krav från fackförbunden kommande avtalsrörelse. Ändrade grundvillkor Den svenska modellen bygger som sagt på att förhållanden på arbetsmarknaden regleras i kollektivavtal mellan arbetsgivare och löntagare. Den höga anslutningsgraden på båda sidor ger kollektivavtalen dess normerande styrka. Vad vi ser nu är att dessa grundläggande villkor för en fungerande modell är på väg att förändras. Sedan ett antal år har anslutningsgraden på framförallt LO-området minskat dramatiskt. På arbetarområdet är endast 69 procent anslutna till ett fackförbund, och det är den lägsta anslutningsgraden sedan 1940-talet. Motsvarande tal på Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG Volontärsförsäkringen ingår i medlemskapet och omfattar frivilligarbetare,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! på Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning Mikael Jonasson, Almega Arbetsrätt = reglerna som styr anställningen Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivaren? Rättigheter och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare är alla företag,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Skyddsombud SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Handling 2015 nr 126 Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer