Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför sitt frivilliga arbete. Därför har Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett skydd som ger volontärer och förtroendevalda en bastrygghet. Det är en försäkring som ger ekonomiskt skydd vid olycksfall, som till exempel utslagna tänder, vårdkostnader, sönderslagna glasögon. Försäkringen, som även ger ersättning vid bestående men, ingår i medlemskapet i KFO från 1 januari Inom kort kommer en broschyr till samtliga KFO-medlemmar med mer information om försäkringen. Satsa på idéburet företagande När vi pratar med politiker är det viktigt att vara tydliga med vad vi vill, att vara konkreta. Därför har vi tagit fram det här materialet, säger Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på KFO, och visar en broschyr med titeln Program för ökat och utvecklat idéburet företagande. Det var KFO som tillsammans med Coompanion, Famna och Skoopi såg behovet av att idéburna organisationer formulerar sig gemensamt. Det som är självklart för de närmast berörda är det långt ifrån för alla, inte heller för de beslutsfattare som påverkar sektorn. Därför satte vi oss ned tillsammans och utformade riktlinjer för vad som behöver göras, framför allt näringspolitiskt, för att skapa likvärdiga förutsättningar för idéburna företag, säger Eva Nordström och berättar att man planerar ett seminarium på detta tema i Almedalen i sommar. Förhoppningen är nu att materialet ska spridas till så många politiker och andra berörda som möjligt och här hoppas Eva Nordström på stöd från företagen själva. Förutom broschyren finns en folder med en sammanfattning av programmet. Den bär titeln: Här kanske det döljer sig nya jobb genom ett ökat idéburet företagande och kan beställas direkt från Eva Nordström, Hela programmet finns att ladda ner från KFOs hemsida, Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på Arbetsgivarföreningen KFO.

2 Månadens KFO-profil/Lena Widman Ingen dag den andra lik Någon resa i månaden till lokalkontoret i Göteborg blir det, men för det mesta är hon på plats på kontoret. Just nu upptagen av en tvist på uppdrag av en stor medlem i försäkringsbranchen. Som ansvarig för KFOs kansli och dess personal är hon i hög grad engagerad i den pågående samordningen av administrationen med Arbetsgivaralliansen som KFO också delar lokaler med. Tillsammans med Sven Rosqvist, KFO, samarbetar Lena Widman även med Arbetsgivaralliansens processjurister. Det är det jag älskar mest med jobbet, variationen. Det är den stora utmaningen och glädjen, säger Lena Widman som berättar om sitt arbete från ett rum på Bosön utanför Stockholm, där hon tillbringar ett par dagar på en konferens arrangerad av Ideell arena och Vetenskapsrådet. Rubriken på konferensen är Arenan för civilsamhälle och vetenskap och är en del i regeringens satsning på forskning om civilsamhället. Här får de deltagande organisationerna ta del av pågående och planerad forskning och även ge sina synpunkter på inriktningen. En möjlighet både att påverka och att lära. Men det blir också längre resor än till Bosön, bland annat till Ukraina där föreningen Labour Market Dialogue driver flera framgångsrika projekt, finansierade av Sida, där KFO deltar tillsammans med bland andra LO och TCO. Senast i november var Lena Widman i Ukraina när ett framgångsrikt projekt, med syfte att stödja och stärka arbetsmarknadens parter i landet, skulle avslutas. Nu hoppas vi förstås att vårt arbete leder till att parterna fortsätter prata med varandra, säger Lena Widman som arbetat på KFO i sex år dit hon kom från en tjänst på LO-TCO Rättsskydd. Innan hon började med arbetsrätt hade hon även Lena Widman, vice VD och chefsjurist på Arbetsgivarföreningen KFO. hunnit med att arbeta som åklagare i många år i Luleå, Helsingborg och Stockholm. Juristutbildningen fick hon i hemstaden Göteborg, på Handelshögskolan där. Under den tid Lena Widman arbetat på KFO tycker hon att det hänt ganska mycket. Förutom att det skett en generationsväxling inom KFO syftar hon på det strategiska samarbetet med närstående Arbetsgivaralliansen och samordningen av administrationen mellan organisationerna. Samarbetet med andra organisationer är en spännande utveckling! Dit hör det nätverk kring förskolornas branschintressen som KFO startat tillsammans med Almega, som Nytt från KFO berättade om i nr 1. Det blir också en satsning på HVO-området (Hälsa, vård och omsorg) under året, men där är detaljerna inte klara ännu. Som sagt. KFOs kanslichef och chefsjurist Lena Widman har ett minst sagt omväxlande jobb. Ingen dag är den andra lik vi har väldigt bra medarbetare på KFO och det är en kick varje dag. Men trots välfyllda arbetsdagar och familj finns det ändå plats för en hobby. Hästar är mitt stora intresse och jag försöker hinna rida så mycket som möjligt. Foto: Gustaf Brundin Pilotsatsning på vård och omsorg För att uppmuntra innovationer inom vård och omsorg ska Tillväxtverket genomföra en pilotsatsning med utvecklingscheckar. Det kan röra sig om tillskapande av nya (eller utveckling av befintliga) tjänster, processer och produkter inom vård- och omsorgssektorn. Utvecklingscheckarna ska kunna användas för utveckling, rådgivning eller kommersialisering av innovativa idéer eller lösningar. Syftet med satsningen är att stimulera innovationskraften hos individer eller företag inom vård och omsorg, och bidra till fler innovativa entreprenörer. Mottagaren ska själv kunna välja utförare. Senast 30 mars 2011 ska Tillväxtverket redovisa till regeringen hur arbetet påbörjats och planeras fortsätta. En delrapport ska lämnas senast i augusti 2012 och en slutrapport ett år senare.

3 Reformer ska göra arbetsmarknaden bättre Ett förändrat anställningsskydd baserat på uppsägningsavgifter som ökar med anställningstiden. Det är ett av förslagen i Finansdepartementets långtidsutredning, som presenterades för några veckor sedan. Utredarna konstaterar att svensk arbetsmarknad i huvudsak fungerar väl, men också att det finns uppenbara brister. De föreslår därför ett stort antal reformer, till exempel att alla som har varit arbetslösa minst tre månader ska ha rätt till en arbetslöshetsersättning, som är högre än dagens försörjningsstöd (socialbidrag). Förutsättningen är att de deltar i ett garantiprogram. Därmed skulle ansvaret för arbetsmarknadspolitiken samlas hos Arbetsförmedlingen, vilket kan underlätta dokumentation, utvärdering och systematiska uppföljningar. Utredarna påpekar också att det tar alldeles för lång tid för arbetssökande med sämre meriter att få hjälp av Arbets förmedlingen, och att arbetat med de svaga grupperna på arbetsmarknaden måste förbättras. Långtidsutredningen har sedan 1948 fungerat som underlag för den ekonomiska politiken och den politiska debatten inom området. Utredningen görs av tjänstemän vid Finansdepartementet. Mer information på www. regeringen.se Foto: Björn Tesch Fråga Sven Mejla din fråga till KFOs förbundsjurist När kan man säga upp en tillsvidareanställd? De flesta arbetsgivare ställs förr eller senare inför en uppsägningssituation. Eftersom arbetsgivaren ofta är ovan och regelverket är strängt, är risken för fel stor. Jag vill därför råda alla KFO-medlemmar att så tidigt som möjligt ta kontakt med sin rådgivare på KFO. Lagen om anställningsskydd skiljer på uppsägning och avsked. Uppsägning kräver saklig grund i form av personliga skäl eller arbetsbrist och innebär att anställningen upphör efter viss uppsägningstid. Avsked används vid grövre fall av brott mot anställningsavtalet och innebär att anställningen avslutas utan någon uppsägningstid. Vad utgör då saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl? Många gånger rör det sig om upprepad misskötsamhet, men även en enstaka händelse kan leda till uppsägning. Några typfall är olovlig frånvaro, sen ankomst, dåliga arbetsprestationer, samarbetssvårigheter, brott mot interna regler, illojalitet, konkurrerande verksamhet och trakasserier. (Arbets- vägran, misshandel och hot på arbetsplatsen, brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren brukar leda till avsked men kan i lindrigare fall utgöra saklig grund för uppsägning.) Vid upprepad misskötsamhet måste arbetsgivaren först ha försökt förmå den anställde att bättra sig samt påtalat att anställningen är i fara. Bevissvårigheterna brukar vara stora, särskilt om inte arbetsgivaren löpande har dokumenterat skeendet. Framför allt dåliga arbetsprestationer och samarbetssvårigheter brukar vara svårbevisade eftersom misskötsamheten oftast visar sig i de dagliga detaljerna. En uppsägning på grund av personliga skäl får inte enbart grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. Innan en uppsägning sker, ska den enskilde underrättas och facket varslas två veckor före uppsägningsdagen (en vecka vid avsked). Under denna tid har den enskilde/facket rätt till en varselöverläggning om detta begärs inom en vecka. Efter att underrättelsetiden löpt ut och eventuell överläggning hållits, kan uppsägningen verkställas. Särskilda blanketter finns på KFOs hemsida. Vad gäller då vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Det tar vi nästa gång. Foto: Gustaf Brundin

4 Rektorers arbetsmiljö påverkar hela skolan Rektorernas höga arbetsbelastning påverkar hela skolans arbetsmiljöarbete. Men bara ett fåtal av de besökta förvaltningarna gör vad som krävs för att förebygga stressrelaterad och annan psykosocial ohälsa hos rektorerna. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som under två år har gjort 52 inspektioner i västsvenska kommuner. Rektorernas arbetsmiljörisker handlar bland annat om arbetsbelastning, arbetstid och arbetsområden, men också om psykiskt påfrestande moment i arbetet. Ny forskning om arbetsmiljö AFA Försäkring har anslagit 35 miljoner kronor till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa. Pengarna fördelas till arton olika projekt. I ett av dem ska man studera hur chefer inom vård och omsorg påverkas av hårdhänt behandling av medier och undersökande journalister. Ett annat ska undersöka hur öppna kontorslösningar påverkar hälsa och arbetstrivsel och ytterligare ett hur teamarbete påverkar effektivitet och kvalitet i vården. Andra projekt ska undersöka förskolepersonalens stressnivå och hur överorganisatorisk styrning påverkar chefers förutsättningar att skapa god arbetsmiljö. Mer information på afaforsakring.se/pressrum/nyheter. Arbetsmiljölagen ses över Nu ska regeringen undersöka om delar av arbetsmiljölagen kan förändras, så att den också kan gälla för förskolor och fritidshem. Uppdraget kommer från ett enigt utbildningsutskott och grundar sig på en motion till riksdagen. Översynen ska gälla både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, och kan komma att leda till lagkrav på bättre lokaler och mindre barngrupper. I dag gäller lagen förskoleklass, grundskola och gymnasium. Enklare regler för övertid Regeringen vill nu införa en ändring i arbetstidslagen, för att arbetsgivare ska slippa begära dispens för den övertid som överstiger de 200 timmar som lagen tillåter. Förslaget berör de ungefär arbetsgivare som inte har träffat avtal om avsteg från lagen, och som idag måste söka dispens hos Arbetsmiljöverket. Verket får in mellan 50 och 100 ansökningar varje år. Satsning mot buller Uppskattningsvis personer utsätts för vibrationer under minst en fjärdedel av sin arbetstid, och riskerar därför att få skador till exempel i muskler, nerver och cirkulationsorgan. Varje år anmäls ungefär fall av hörselnedsättning och tinnitus, orsakat av buller på arbetet. Siffrorna talar sitt tydliga språk om allvarliga arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöverket satsar därför på att öka kunskaperna om riskerna och hur man kan förebygga skadorna. Som ett led i det arbetet kommer man att besöka ungefär 400 arbetsplatser från Dalarna och norrut. När verket gjorde en motsvarande undersökning i södra Sverige förra året upptäcktes brister i arbetsmiljöarbetet hos 70 procent av 600 besökta arbetsplatser.

5 Låt handeln styra stadsplanering Bättre plats för handeln Shop outside the box är arbetsnamnet på en bok av forskaren Jerker Söderlind, som pläderar för att handelns behov ska vara vägledande för hur städer planeras och utvecklas. Han är bland annat kritisk mot att handeln ofta förvisas till leriga platser utanför städerna. I stället för politik och ideologi menar han att kommersiella intressen ska få leda utvecklingen. Då skulle städerna utformas efter hur invånarna vill ha det. Han efterlyser även en ny syn på bilen och menar att den måste få plats i stadskärnan. Jerker Söderholms bok är finansierad med bidrag från Handelns utvecklingsråd och Handelns utredningsinstitut. Stopp för fusk med ROT och RUT Skatteverket ska satsa på ökad kontroll för att förhindra fusk och bedrägerier med ROT- och RUT-avdrag. Därmed hoppas man att fusket, som under hela 2010 uppgick till drygt 100 miljoner kronor, ska minska väsentligt. En viktig del i granskningen blir att upptäcka och stoppa nya typer av bedrägerier, säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket och tillägger att även andra delar av företagens skatteredovisning kan komma att granskas under kontrollerna. Sammanlagt har 14 miljarder kronor betalats ut i ROT- och RUT-bidrag under De bedrägerier som upptäckts har ofta koppling till grov organiserad brottslighet och rena blufföretag. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Ledarskap för erfarna chefer Förskolor, fritidshem och fristående skolor mars, Göteborg Arbetsgivaransvaret Personlig assistans mars, Göteborg Styrelsearbete Förskolor, fritidshem och fristående skolor, Ideella organisationer, Kursgårdar och konferensanläggningar, Personlig assistans samt Hälsa, vård och övrig omsorg 24 mars, Stockholm Pensioner och försäkringar tjänstemannaavtal Samtliga med KTP-pension 29 mars, Stockholm Pensioner och försäkringar arbetaravtal Samtliga med KAP-pension 30 mars, Stockholm Varmt välkomna till KFO! Assistansportalen AB, Skummelövsstrand Björkmans Golv & Service HB, Rättvik Claras Assistanstjänst AB, Hultsfred DHR Halmstad-Laholmsavdelningen, Halmstad EM Kraftverket ek för, Eksjö FUB, (Projekt Kul med Trav), Halmstad Föreningen Kungabarn, Knäred Gymolek AB, Luleå Göta Finska Förening, Göta Höga kusten Assistans AB, Bjästa Individuell Assistans 1 AB, Sollentuna InfoKooperativet Malmö, Malmö Kvinnojouren Miranda, Katrineholm Lekland i Kalmar AB, Luleå Macken Växjö ek för, Växjö Mark Assistanshjälp Sverige AB, Skene Ek för Mat8, Huddinge Spark of Life Assistans AB, Södra Sunderbyn Stiftelsen Teskedsorden, Stockholm Storfors Central ek för, Storfors Unga Örnar Väst, Trollhättan Ängelns assistans AB, Norsborg

6 Den svenska modellen kräver jämnstarka parter Den svenska modellen är ett begrepp som handlar om att fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer gemensamt förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden för att undvika tvingande lagstiftning. Av Medlingsinstitutets årsrapport framgår att den svenska modellen fungerar rätt väl oavsett om det är hausse eller baisse i ekonomi eller konjunktur. Reallöneökning på 45 procent Löneökningstakten för år 2010 (januari oktober) uppgår till historiskt låga 2,4 procent för såväl hela ekonomin som näringslivet. De låga löneökningarna till trots ökade reallönerna med cirka 1 procent. Inte dåligt med tanke på de farhågor som krisen väckte. Räknat över en längre period, , har reallönerna stigit med 2, 5 procent per år. Med 1995 som basår har således reallönerna ökat med 45 procent! I årsrapporten framgår också att lönegapet mellan könen ligger på mellan 1 och 3 procent beroende på sektor. tjänstemannaområdet, där anslutningsgraden för första gången någonsin gått om arbetarområdet, är 73 procent. Oviss framtid Förutsättningarna för en fungerande modell för lönesättning är stabila styrkeförhållanden. När vi ser fackanslutningen minska har vi all anledning att från både arbetsgivar- och fackföreningshåll förbereda oss för de olika scenarier som båda parter har att förhålla sig till. Hur jämnstarka arbetsmarknadens parter kommer att vara i framtiden återstår att se; i vårt moderna snabba samhälle finns det ingen historik att dra några slutsatser ifrån. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Återhämtning i ekonomin Idag är bruttolöneskillnaden cirka 15 procent mellan könen. Efter korrigeringar där hänsyn tagits till ålder, yrke, arbetstid, erfarenhet och utbildning sjunker löneskillnaden mellan könen till cirka 6 procent. Återhämtningen i ekonomin är mycket kraftig och BNP beräknas ha ökat med cirka 5, 5 procent under 2010 och BNP förväntas öka ytterligare under Den kraftiga utvecklingen av svensk ekonomi kommer naturligtvis att ge näring till höga krav från fackförbunden kommande avtalsrörelse. Ändrade grundvillkor Den svenska modellen bygger som sagt på att förhållanden på arbetsmarknaden regleras i kollektivavtal mellan arbetsgivare och löntagare. Den höga anslutningsgraden på båda sidor ger kollektivavtalen dess normerande styrka. Vad vi ser nu är att dessa grundläggande villkor för en fungerande modell är på väg att förändras. Sedan ett antal år har anslutningsgraden på framförallt LO-området minskat dramatiskt. På arbetarområdet är endast 69 procent anslutna till ett fackförbund, och det är den lägsta anslutningsgraden sedan 1940-talet. Motsvarande tal på Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer