KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN"

Transkript

1 TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: Post MALMÖ Besök Drottningtorget Telefon Fax

2 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OBJEKTBESKRIVNING UTFÖRD GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PLANERAD BYGGNATION GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Jordlager Berg Grundvatten Radon GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER Rekommendationer avseende grundläggning Dimensionering av geokonstruktioner Schakt Länshållning Utfyllnad KONTROLL...7

3 2(7) 1. INLEDNING På uppdrag av Näringsutveckling i Strömstad AB har genomfört en geoteknisk undersökning inom fastigheten Krökersrud 1:206 i Melleruds kommun. Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att bestämma bergets överyta samt att undersöka om några större jordmäktigheter förekommer. Undersökningens resultat ska utgöra underlag vid bedömning av grundläggningsförhållanden inför en utbyggnad av en på fastigheten beläget hotell- och konferensanläggning. I denna Tekniska PM redovisas en beskrivning av de geotekniska förhållandena samt rekommendationer och restriktioner avseende markarbeten som innefattar grundläggning och schaktarbeten. Samtliga nivåer i denna PM är angivna i höjdsystemet RH OBJEKTBESKRIVNING Fastigheten Krökersrud 1:206 ligger öster om Håveruds tätort. Området är beläget på sjön Övre Upperudshöljens norra strand strax öster om Dalslands kanal och Håveruds akvedukt. För orientering se Figur 1. Undersökningsområde Figur 1. Orienteringsplan över undersökningsområdet (www.hitta.se)

4 3(7) Fastigheten avgränsas norrut av Upperudsvägen. Strax väster om området finns en bostadsfastighet medan det öster om området inte finns några grannfastigheter. I söder avgränsas fastigheten av sjön Övre Upperudshöljen. Hela fastigheten sluttar ner mot sjön. Inom den östra delen av området består marken i huvudsak av berg i dagen eller tunt jordtäcke överlagrande berg. Söder om hotellets huvudbyggnad är området till stora delar bevuxet med gräs samt träd och buskar. Strax väster om huvudbyggnaden finns en grusplan vars marknivå ligger kring nivån +54,8. Söder ut från grusplanen finns en slänt lagd med släntlutningen 1:1,5 ner till nivån +51,7. Huvudbyggnaden samt grusplanen ligger på ett upphöjt parti i förhållande till omgivande mark. Troligtvis är byggnaden grundlagd på fyllnadsmaterial alternativt på både fyllnadsmaterial och berg. I anslutning till huvudbyggnadens norra fasad finns en betongramp som ansluter byggnadens entré till Upperudsvägen. Från Upperudsvägen finns en mindre grusväg som leder in ner mot huvudbyggnadens östra fasad. Förutom hotellets huvudbyggnad, finns ytterligare två byggnader inom fastigheten, en bastu som ligger öster om huvudbyggnaden, vid sjön samt en byggnad vilken nyttjas som förråd/garage, nordöst om huvudbyggnaden. Den intilliggande bastun är med största sannolikhet grundlagd på direkt på berg. Marknivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan nivåerna +54,8 och +50,3. 3. UTFÖRD GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Den av genomförda geotekniska undersökningen utfördes under november månad Undersökningen har omfattat jord-bergsondering och störd provtagning (skruvprovtagning) samt mätningar av radonhalt. På grund av jordlagrens relativa fasthet kunde CPT-sondering ej utföras. En sammanställning av fältarbetena tillsammans med plan- och sektionsritningar finns redovisade i Krökersrud 1:206, Melleruds kommun, utbyggnad av hotellverksamhet, Rapport (RGeo), Geoteknisk undersökning, uppdragsnummer och daterad

5 4(7) Ovan nämnd rapport ligger till grund för denna Tekniska PM. Övrigt underlagsmaterial utgörs av: Detaljplan för Krökersrud 1:206, Melleruds kommun, Västra Götalands län, daterad , upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter Förhandskopia av situationsplan Krökersrud 1:206 daterad , tillhandahållen av Anna-Karin Sjölén Grundkarta över Krökersrud 1:206, Melleruds kommun, Västra Götalands län, daterad Mätningar av radon utfördes i samband med ett platsbesök PLANERAD BYGGNATION Inom fastighetens östra del planeras nybyggnation av lägenheter/hotellrum fördelade på fyra byggnader vilka planeras med ett färdigt golv på nivåerna +53,0, +56,0, +56,5, respektive +57,2. Huvudbyggnaden planeras att byggas ut mot väster med en hotell- och restaurangdel samt med en badavdelning mot söder. Färdigt golv i restaurangdelen ligger på nivån +55,4, medan badanläggningen planeras med färdigt golv på nivån +52,7. Utöver uppförandet av hotellbyggnaderna ska kör- och parkeringsytor anläggas. 5. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 5.1 Jordlager Utförda skruvprovtagningar har utförts ned till djup mellan 1,0 m och 2,0 m under markytan och visar i huvudsak på fyllning bestående av grusig sand som vilar på berg. Inom områdets södra delar täcks markytan av mulljord med inslag av sand och silt. Mulljordskiktet förekommer med en mäktighet som varierar mellan 0,1 och 0,2 m. Mulljorden underlagras inom detta delområde av fyllning som består av grusig sand med en mäktighet på ca 1,5 m. Under fyllningen kan det förekomma ett skikt av siltig grusig sand. Där under finns berg. Inom grusplanen väster om huvudbyggnaden finns överst fyllning av grusig sand. Fyllningens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan 1,0 och 1,5 m. Under fyllnadsmaterialet påträffas siltig grusig sand. Strax nordöst om huvudbyggnaden visar utförda skruvprovtagningar överst på fyllnadsmaterial som utgörs av grusig sand med en mäktighet på ca 1,5 m.

6 5(7) 5.2 Berg Utförda sonderingar inom området väster om huvudbygganden visar att berget faller från norr till söder och återfinns 1,5-2,5 m under markytan. Detta motsvarar bergnivåer från ca +53,5 i norr till ca +50,3 i söder. De utförda undersökningspunkterna nr 5 och 6, strax söder om huvudbyggnaden, visar en bergnivå på ca +51,5. Således täcks bergytan inom detta område av ett ca 2,5 m mäktigt jordlager. Öster om huvudbyggnaden i punkt 7 och 8 påträffades berg på nivåerna +52,5 respektive +53,5 vilket motsvarar 1,0-1,5 m under markytan. 5.3 Grundvatten Ingen förekomst av grundvatten har observerats. 5.4 Radon Radonmätning har inom området utförts på berghällar i tre punkter, benämnda R1-R3. Mätpunkternas lägen framgår av ritning G01. Mätningarna visade på radiumhalter av Bq/kg, vilket indikerar lågradon mark. 6. GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 6.1 Rekommendationer avseende grundläggning För utbyggnaden av huvudbyggnaden rekommenderas grundläggningen att ske direkt på berg efter att all fyllning schaktats bort eller på plintar som gjuts på berg. Alternativt kan grundläggningen ske på befintligt fyllnadsmaterial efter det att minst en meter av fyllningen schaktats bort och att terrassen packats väl med registrerande vält. Höjdsättningen och terrängförhållandena inom den östra delen av exploateringsområdet medför att de fyra planerade byggnaderna kan komma att grundläggas antingen direkt på berg eller i befintlig och/eller ny fyllning. Vid grundläggning direkt på berg kan detta utföras med sockel. Om grundläggningen av byggnaderna utförs på packad fyllning bör totalstabiliteten kontrolleras. För delar av byggnaderna kan bergsschakt komma att krävas. För att undvika uppkomst av differenssättningar bör en byggnad ej grundläggas på både berg och fyllnadsmaterial. Om detta inte kan undvikas bör undersprängning på minst 0,5 m utföras med efterföljande uppfyllning. Före grundläggning och eventuell uppfyllning ska all mulljord schaktas bort för både byggnads- och körytor samt för utläggning av ledningar.

7 6(7) All grundläggning ska utföras frostfritt och på torr, fast samt packad schaktbotten. Grundläggningen ska utföras med dränerande och kapillärbrytande skikt. Markytorna ska utformas med fall från byggnaderna. Dränering, fuktisolering samt fall från byggnaderna ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 07. Grundläggning av ledningar och dimensionering av hårdgjorda ytor ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 07. Bergschakt ska utföras enligt AMA Anläggning Dimensionering av geokonstruktioner Vid dimensionering kan en karakteristisk friktionsvinkel på 35 o tillämpas för det inom området förekommande fyllnadsmaterialet under förutsättning att fyllningen packats väl. Byggnaders och anläggningars geokonstruktioner rekommenderas att utföras i enlighet med geoteknisk klass 2, GK 2 och säkerhetsklass 2, SK 2 enligt Boverkets regelsamling för konstruktion, (Boverkets konstruktionsregler, BKR, byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen), regelsamling Schakt Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 07. Påträffade jordar bedöms som relativt lättschaktade. Förekommande jordlager bedöms tillhöra schaktbarhetsklasserna 2-3 (Byggforskningsrådets rapport R130:85). Under torra förhållanden kan schaktslänter utföras med en lutning på 1:1,5. Vid schakt under ogynnsamma förhållanden till exempel vid nederbörd kan de förekommande jordlagrens egenskaper förändras till det sämre. Schaktbotten ska hållas länsskyddad mot inläckande ytvatten och mot vattenansamling. Schakt och terrasseringsarbeten ska utföras vid torr väderlek. Om terrassen förstörts, luckrats upp eller förorenats i samband med schaktningsoch transportarbeten måste detta åtgärdas genom utskiftning av förstört material. 6.4 Länshållning För omhändertagande av inströmmande yt- och grundvatten ska schaktbottnen utföras med fall till diken som i sin tur leds till pumpbrunnar.

8

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 Dnr 2010.0270-214 Program till detaljplan för Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med programmet

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Säkerhet vid schaktning i jord Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst och

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper SVEN KNUTSSON ROLF LARSSON MARIUS TREMBLAY ANNA-LENA

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer