Drifttid: h. Förbrukad Pellets ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh"

Transkript

1 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: h Förbrukad Pellets ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Totalt producerad (avgiven): 92,8 GWh Svavel: SO 2 : NO X : CO 2 (fossilt): CO 2 (biogent): CO 2 (totalt): Stoft: Farligt avfall: 2,4 ton 4,8 ton 22,8 ton 848 ton ton ton 979 kg ton 1

2 Innehållsförteckning 1 GRUNDDEL UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN KONTAKTPERSONER FÖR ANLÄGGNINGEN ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE AV MILJÖRAPPORT VERKSAMHETSBESKRIVNING GÖTEBORG ENERGIS FJÄRRVÄRME ALLMÄNT OM RYA VÄRMECENTRAL GoBiGas LOKALISERING HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET GÄLLANDE BESLUT OCH FÖRESKRIFTER GÄLLANDE BESLUT OCH ANMÄLNINGAR TILLSTÅNDSGIVEN OCH INSTALLERAD EFFEKT EFTERLEVNAD AV VILLKOR OCH FÖRELÄGGANDEN Kommentarer till aktuella förelägganden NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER Kommentar om efterlevnaden av aktuella föreskrifter ÖVRIGA GÄLLANDE BESLUT Gällande beslut enligt lagen om brandfarlig vara Tillstånd till transport av farligt avfall Tillstånd till utsläpp av koldioxid ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER EGENKONTROLL Kontroll av utsläpp till vatten Kontroll av utsläpp till luft PERIODISK BESIKTNING KONTROLL AV EMISSIONER Kontroll av oljeavskiljare med larm Kontroll av kalibreringsfunktion (AST) Jämförande mätning ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA RISKER SAMMANFATTNING AV MILJÖPÅVERKAN DRIFTTID, BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH PRODUKTION DRIFTSTÖRNINGAR OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER UTSLÄPP TILL LUFT Kväveoxidutsläpp Svavelutsläpp Stoftutsläpp Koldioxidutsläpp BULLER KEMIKALIEHANTERING AVFALLSHANTERING Icke farligt avfall Farligt avfall ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI

3 Bilageförteckning Bilaga 1 Miljörapport för GoBiGas 2014 Bilaga 2 Kontroll av kalibrerfunktion AST, HP6 och HP7 Bilaga 3 Kemikalieredovisning

4 1 Grunddel 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Göteborg Energi AB Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Rya Värmecentral Fastighetsbeteckningar Sannegården 734:9 Besöksadress Ort Prövningsnivå Huvudbranschkod BAT- Referensdokument (BREF) - Tillsynsmyndighet enligt 9 kap MB Fågelrovägen 15, Ryahamnen Göteborg Miljöledningssystem ISO Koordinater enligt SWEREF99TM , Kontaktpersoner för anläggningen Kontaktperson miljöfrågor Helena Winsell Telefonnummer E-postadress Kontaktperson anläggningsfrågor B Anl för förbränning med en totalt installerad effekt av 50 MW - < 300 MW, anl för framställning av mer än m 3 gasformigt bränsle per år (GoBiGas) Miljö- och klimatnämnden i Göteborg Ingvar Palmdin/Hans Liljered (GoBiGas) Telefonnummer / E-postadress 1.4 Ansvarig för godkännande av miljörapport Namn Lena Lilienberg Telefonnummer E-postadress Adress Box 53, Göteborg 4

5 2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Göteborg Energis fjärrvärme En stor del av värmen i Göteborg Energis fjärrvärmesystem är tillvaratagen spillvärme. När utomhustemperaturen sjunker och spillvärmen inte räcker till tas produktionsanläggningar i drift. Vid biobränsle- och naturgaseldade kraftvärmeverk sker el- och värmeproduktion under stor del av vinterhalvåret. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som medger en flexibel produktion med olika typer av bränslen. Vid behov av ytterligare värme sker produktion i pellets-, naturgas- och oljeeldade spets- och reservanläggningar. I vissa anläggningar sker produktion av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion. 2.2 Allmänt om Rya värmecentral I Rya värmecentral finns två hetvattenpannor, HP6 och HP7, med en tillförd effekt på ca 55 MW vardera, vilket ger en maximal värmeeffekt om vardera 50 MW. Pannorna är undertryckseldade med luftfläktar, brännare samt rökgasfläktar. Pannornas huvudbränsle är fast biobränsle i form av träpellets som mals till träpulver. Start- och reservbränsle är naturgas. Rökgaserna passerar stoftreningsutrustning i form av elektrofilter före utsläpp genom en 100 meter hög skorsten. I skorstenen finns separata rökgaskanaler för varje panna. Vid eldning av träpulver ångsotas pannorna regelbundet, vilket innebär att vattensotning sällan krävs. Vattensotning görs i regel som mest en gång per år under sommarhalvåret. Sotvattnet samlas upp i sotvattentanken i källaren, som har volymen 28 m 3. Överfylls denna sotvattentank breddar den över till en bredvidliggande mindre tank med volymen 8 m 3. Tankarnas anslutningar till avlopp är numera förseglade då sotvattnet inte får släppas till avlopp utan ska tas omhand som farligt avfall. Rya värmecentral är under vintertid en av baslastanläggningarna i fjärrvärmesystemet. Under övrig tid utnyttjas anläggningen till reserv- och spetslast. Rya värmecentral är normalt obemannad och är utrustad med datoriserat styr- och övervakningssystem. Uppstart sker på plats vid pelletspulvereldning. Övervakning sker från ledningscentralen på Sävenäsverket. Tillsyn sker vid drift två gånger per dygn. Rya Värmecentral närmsta granne är GoBiGas vilken den delar tillstånd med. Övriga grannar är Rya KVV som levererar värme och el, Rya VP samt Shells raffinaderi som levererar spillvärme till fjärrvärmesystemet. Tillsammans utgör dessa anläggningar i Rya en stor och viktig del i fjärrvärmesystemet. En sammanfattande tabell över Rya värmecentrals pannor visas nedan: Tabell 1. Sammanfattning över Rya värmecentrals pannor. Pannor Tillförd bränsleeffekt, (MW) Huvudbränsle Reservbränsle HP 6 55 MW pellets naturgas HP 7 55 MW pellets naturgas Total effekt: 110 MW 5

6 2.2.1 GoBiGas Under 2010 beviljades ändring av tillståndet enligt miljöbalken då en ny förgasningsanläggning planeras uppföras intill värmecentralen. Tillståndet togs i anspråk i januari år 2011 och anläggningen togs i drift den 15 december Miljörapport för anläggningen GoBiGas läggs som bilaga till miljörapporten för Rya VC, enligt överenskommelse med miljöförvaltningen, se bilaga Lokalisering Rya värmecentral ligger i stadsdelen Rödjan, numera benämnd Sannegården 734:9. Norr om Rya värmecentral ligger Göteborgs avloppsreningsverk och i väster finns Rya skog. På övriga sidor om hetvattencentralen finns oljedepåer. Närmaste bostadsområde är Pölsebo småhusområde i Bräcke samt Västra Eriksberg, ca 700 meter nordost respektive ost om värmecentralen. Infart till området sker genom Energihamnens huvudport, Skarviksporten. Transporter med pellets kommer in via porten vid Fågelrovägen som i övrigt är stängd. Gällande planbeslut för Rya värmecentral är daterat den 21 juni Spillvatten från Rya släpps till det kommunala avloppsnätet, som är anslutet till Ryaverket. Figur 1. Karta över området där värmecentralen ligger. Rya VC är markerad med en ring på kartan. 6

7 2.4 Huvudsaklig miljöpåverkan Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft. Rökgaserna från eldning av pellets innehåller bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och stoft (partiklar). Påverkan på miljön blir därmed bidrag till klimatförändringar, försurning och övergödning av mark och vatten. Verksamheten bidrar i mindre omfattning till bildandet av marknära ozon samt nedsmutsning genom stoftutsläpp. Avfall uppkommer främst i form av sotvatten från sotning av pannorna. Inom bolagets miljöledningssystem har miljöpåverkan från produktionsanläggningarna tagits fram i form av miljöaspekter. För de betydande miljöaspekterna finns miljömål uppsatta. 2.5 Förändringar under året Inga större förändringar har skett under året. 3 Gällande beslut och föreskrifter 3.1 Gällande beslut och anmälningar Nedan listas de tillstånd, anmälningar och övriga beslut som verksamheten i dagsläget är berörd av samt en sammanfattning av vad besluten innebär. För tidigare, nu överspelade, förelägganden hänvisas till tidigare miljörapporter. Efterlevnaden av villkor och förelägganden redovisas under avsnitt 3.3 nedan. Tillsynsmyndighet för anläggningen är Miljö- och Klimatnämnden i Göteborg. Ärenden som berör endast Gobigas redovisas i bilagd miljörapport för GoBiGas. Tabell 2. Redovisning av gällande beslut som berör anläggningen. Datum Beslutande myndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Lst Dnr GE Dnr Länsstyrelsen Lst Dnr GE Dnr Tillståndsbeslut Tillståndsbeslut enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av Rya värmecentral. Tillståndet omfattar eldning av träbränslen, naturgas och olja i två pannor på sammanlagt 130 MW tillförd effekt. Ändring av villkor Länsstyrelsen ändrar villkorslydelsen av villkor 16 i beslut från

8 Datum Beslutande myndighet Beslutet avser Miljönämnden Dnr 04504/05 GE Dnr Miljönämnden Dnr /10 GE Dnr Miljöprövningsdelegationen Dnr Miljönämnden Dnr 05342/10 GE Dnr Miljönämnden Dnr 10936/10 GE Dnr Miljö- och klimatnämnden Dnr 06978/14 GE dnr Föreläggande Föreläggande att lagring av farligt avfall inte får ske så att det finns risk för utsläpp till golvavlopp och/eller dagvattennät. Krav på invallning om det finns golvavlopp eller otätheter. Vidare om att inkomma med uppgifter om avloppet. Tider för emissionsuppföljning Definition av start- och stopptider enligt NFS 2002:26. Tillfällen då pannan temporärt vid en driftstörning körs på enbart en brännare ska ses som en startprocedur eftersom effekten då snabbt hamnar under 18 MW och då en återstart av den andra brännaren inleds omgående Start- och stopptider får dock inte räknas bort vid emissionsuppföljningen enligt tillståndsvillkoren. Ändringstillstånd Ändringstillstånd meddelat av Miljöprövningsdelegationen. Ändringen avser att tillståndet även ska omfatta framställning av 18,5 miljoner Nm3 biometan per år och efterföljande förbränning vid anläggningen. Föreläggande Föreläggande att utföra undersökningar och kontroll av verksamheten enligt miljöbalken. Enligt beslutet ska periodisk besiktning utföras år 2010, 2011 och Svavelutsläpp ska kontrolleras genom analys av svavelinnehållet i bränslet minst 2 ggr/år (enligt NFS 2002:26). Tidigare föreläggande om kontroll genom mätning daterat upphävs. Svar ang tolkning av villkor Avser godtagande av Göteborg Energis tolkning av villkor 3 del 2 (elfiltrens funktion). Redovisning Redovisning av mät- och provtagningspunkter, Rya Värmecentral i enlighet med 34, förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar. 8

9 3.2 Tillståndsgiven och installerad effekt Tabell 3. Uppgifter om installerad tillförd effekt. Tillståndsgiven effekt Installerad effekt 130 MW 110 MW 3.3 Efterlevnad av villkor och förelägganden I samband med ianspråktagande av ändringstillståndet ändrades villkor 1, 2, 4, 7, 8, 14 samt 15. Övriga villkor härrör från Länsstyrelsens beslut Villkor nr 16 ändrades genom Länsstyrelsens beslut Villkor 10 och 12 gäller vid eldning och förvaring av eldningsolja. Olja är inte längre ett alternativt bränsle vid anläggningen och oljecisternen har tagits bort varför nämnda villkor inte är aktuella och har tagits bort från villkorslistan nedan. Även villkor 6 har tagits bort från villkorslistan då villkoret enbart gäller i det fall reningsutrustning för kväveoxider installeras och detta är inte aktuellt i dagsläget. I det följande redovisas aktuella villkor med kommentarer till villkorsefterlevnad. De villkor som ändrats i och med beslutet om ändringstillstånd från 2010 och vars textdel som endast berör förgasningsanläggningen är försatt inom parentes. Ianspråktagande av ändringstillståndet meddelades Länsstyrelsen den 7 januari Tabell 4. Redovisning av gällande villkor respektive efterlevnad. Tillståndsbeslut Beslut av Länsstyrselsen , samt ändringstillstånd Villkor Kommentar 1. Verksamheten vid Rya värmecentral (och förgasningsanläggningen) skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansöknings-handlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor. 2. Bränsletillförseln för Rya värmecentral (inklusive förgasningsanläggningen) får per år högst vara 500 GWh biobränslen och 50 GWh naturgas. Med biobränsle avses skogsflis och rent sågverksavfall (träflis, bark, sågspån och liknande) i form av Anläggningen bedrivs i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna. Totala bränsletillförseln för Rya VC och GoBiGas (i drift) var 105,5 GWh biobränsle (pellets) och 4,4 GWh naturgas. 9

10 Tillståndsbeslut Beslut av Länsstyrselsen , samt ändringstillstånd Villkor Kommentar pellets eller briketter. Vid haverier, andra liknande tekniska händelser eller vid brist på biobränsle kan biobränslen ersättas helt eller delvis med naturgas eller olja. Vid byte av bränslen skall tillsynsmyndigheten meddelas. Biobränsleeldning 3. Utsläpp av stoft från rökgaserna vid biobränsleeldning får som riktvärde fram till den 31 december 2006 inte överstiga 50 mg/m 3 normal torr gas vid 6 volymsprocent O 2. Därefter gäller 30 mg/m 3 normal torr gas vid 6 volymsprocent O 2. Vid driftsavbrott på elfiltret får biopannorna utnyttjas, om det kan ske utan olägenhet för omgivningen, utan filter högst 100 timmar per år och maximalt 48 timmar per enskilt tillfälle. 4. Utsläppen av kolmonoxid (CO) i utgående rökgaser får som rikt- och dygnsmedelvärde i respektive panna (och förbränningsreaktorn) inte överstiga 500 mg/nm 3 torr rökgas vid 6 % O 2 bränsle. Bränsle har även använts tidigare under året på Gobigas i samband med drifttagning. I kontrollprogrammet senaste utgåva ( ) har Göteborg Energi förtydligat sin definition av villkorets andra del (bränslebyte). Vid driftstopp i biobränslesystemet kopplas systemet om till naturgas, som används fram till nästkommande vardag då en bedömning görs av hur lång tid det tar att åtgärda felet. Om det beräknas ta mer än tre dagar informeras tillsynsmyndigheten om bränslebyte. Årsmedelvärde från den kontinuerliga mätningen var för HP6:an 9,0 mg/nm 3 och för HP7:an 7,6 mg/nm 3 vid 6 % O 2 -halt. Uppföljningen av elfiltrets drift görs i vecko- och månadsuppföljningen, se även avsnitt 4.3. Under år 2014 har elfiltren inte haft några driftsavbrott enligt villkor (0 h). Efter avstämning med tillsynsmyndigheten tolkas villkorets andra del enligt följande. Med driftavbrott menas den tid då båda sektionerna i något av elfilterna är ur drift samtidigt som pannan kopplad till aktuellt elfilter är i drift med biobränsleeldning, under förutsättning att första stycket i villkoret innehålls. Villkoret har följts med reservation för riktvärdesöverskridanden. Under år 2014 har riktvärdet för dygnsmedel överskridits 14 gånger på HP6 och 13 gånger HP7. Vid några tillfällen berodde överskridandena på trimning av pannorna och ett par gånger hade bränslet för hög fukthalt. För åtgärder, se avsnitt 0. 10

11 Biobränsleeldning 5. Utsläppen av kväveoxider (NO x ), beräknat som NO 2, får vid biobränsleeldning fram till den 31 december 2006 inte överstiga 130 mg per megajoule tillfört bränsle som riktvärde och årsmedelvärde. Därefter gäller 80 mg per megajoule tillfört bränsle som riktvärde och årsmedelvärde. 7. Pannorna (och förbränningsreaktorn) ska vara försedda med instrument som kontinuerligt mäter kolmonoxid (CO) i utgående rökgaser. 8. Handlingsplan för omhändertagande av filterstoft (flygaska) och bottenslagg som uppstår i värmecentralen (och förgasningsanläggningen) ska upprättas i samarbete med tillsynsmyndigheten. Aska och slagg skall i möjligaste mån nyttiggöras. Deponering av aska och slagg får endast ske på anläggning som erhållit tillstånd för sådan deponering. 9. Bränsle och aska skall vid lagring och hantering behandlas så att besvärande damning, lukt eller brandfara inte uppstår. För att hindra eventuell damning skall buskar och träd planteras runt anläggningen. Utsläppet till luft av kväveoxider, räknat som NO 2, har som årsmedelvärde uppgått till 62,5 mg/mj tillfört bränsle för HP6 och 68,5 mg/mj tillfört bränsle för HP7. Kontinuerlig mätning sker. Askan omhändertas av Ragnsells AB och går till deponering. Askan kan inte användas till jordförbättring såsom tidigare då för höga metallhalter (Cr) har uppmätts i askan. Krom härrör mest sannolikt från bränslet. Utredning pågår om askan har den kvaliteten att den kan nyttiggöras för exempelvis återföring till skogen. Damning vid hanteringen av biobränslet förhindras genom att porten till tippfickan är försedd med gummijalusier, neddragbara portar samt frånluftsventilation försedd med filter i samband med tippning. Åtgärderna har bedömts som effektivare mot damning än plantering av buskar och träd. Vid samrådsmöte i oktober 2012 delade Miljöförvaltningens Göteborg Energis syn att det går lika bra att vidta andra dammförebyggande åtgärder även utan att plantera buskar och träd. 11

12 Naturgas och olja 11. Utsläppen av kväveoxider (NO x ), beräknat som NO 2, får som rikt- och årsmedelvärde sammanlagt från pannorna inte överstiga 90 mg per megajoule tillfört bränsle vid oljeeldning och 60 mg per megajoule tillfört bränsle vid eldning av naturgas. Buller 13. Buller skall begränsas så att det, som riktvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än: 50 db(a) vardagar dagtid ( ) 40 db(a) nattetid ( ) 45 db(a) övrig tid Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 db(a). Villkoret endast aktuellt för naturgas. Utsläppet till luft av kväveoxider, räknat som NO 2, har som årsmedelvärde uppgått till 42,7 mg/mj tillfört bränsle för HP6 och 44,8 mg/mj tillfört bränsle för HP7. Värdena baseras på naturgaseldning. Naturgaseldningen har dock varit begränsad. Endast 4 % av värmeproduktionen utgjordes av naturgas. En bullermätning utfördes senast under våren Bullernivåer vid bostäder klarades och inga förändringar har vidtagits som bedöms ha förändrat bullersituationen vid anläggningen. I samband med projekteringen av GoBiGas har bullerberäkningar genomförts för att säkerställa att bullervillkoret kommer att innehållas även efter byggnationen av förgasningsanläggningen. Beräkningarna visar att villkoret kommer kunna innehållas men nya mätningar och beräkningar ska göras när anläggningen tagits i drift för att bekräfta gjorda beräkningar. 12

13 Övrigt 14. Rökgaserna skall från pannorna (och förgasningsanläggningen) släppas ut i en, från markplanet, minst 100 m hög skorsten. 15. Förslag till kontrollprogram med besiktningsprogram och driftinstruktion skall lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att värmecentralen har tagits i drift för träbränslen. (Förslag till tillägg till kontrollprogram, som särskilt avser förgasningsanläggningen, ska upprättas av bolaget och inges till tillsynsmyndigheten senast 3 månader innan verksamheten tas i drift.) 16. Vatten från sotning eller liknande får inte släppas till det kommunala avloppsreningsverket eller till recipient utan skall i första hand återanvändas i anläggningen och i andra hand lämnas som avfall. 17. Samtliga golvbrunnar skall anslutas till en oljeavskiljare på spillvattensystemet. 18. Transporter till och från anläggningen skall i huvudsak ske dagtid mellan 6.00 och Vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning som använder elström skall väljas komponenter med så låg elförbrukning som möjligt. Rökgaserna leds i den gemensamma centralskorstenen som är 100 m hög. Kontrollprogram finns upprättat, den senaste versionen är från september Miljöförvaltningen har tilldelats ett exemplar. Rengöring av pannorna har skett. Sotvattentanken tömdes i augusti och sotvattnet redovisas i avfallsmängderna för 2014, se avsnitt 5.6. En avloppsutredning utfördes under 2006 för att säkerställa att ingen golvbrunn leds förbi denna. Avloppsutredningen visade att de flesta golvbrunnar är anslutna till oljeavskiljare på spillvattennätet. Undantagna är golvbrunnar i kompressorrum, matarvattenrum samt verkstaden. I kompressorrummet är brunnen försedd med krage. Kondensvatten från kompressorerna passerar en separat oljeavskiljare. I matarvattenrummet förekommer endast rent vatten, varför ingen åtgärd har vidtagits. Brunnen i verkstaden har försetts med krage. Transporter samt lossning av bränsle sker i huvudsak under dagtid. Göteborg Energi har en teknisk standard för vilka elutrustningar som får köpas in. Där beskrivs det bland annat att energieffektiva lösningar ska väljas utifrån ett livscykelperspektiv. 13

14 Övrigt 20. Avfall från verksamheten skall sorteras och i första hand återvinnas. Mängden avfall skall begränsas så långt som möjligt. Detta gäller både vid löpande drift, reparation och underhåll samt vid eventuella om- och tillbyggnader. Samråd skall ske med tillsynsmyndigheten för att begränsa avfallsmängderna vid större ombyggnader. 21. Kemikalier skall förvaras i täta behållare under tak samt på tätt underlag som är invallat. Invallningen skall rymma den största behållaren plus 10 % av de övriga behållarnas volym. Avfall sorteras i för ändamålet avsedda behållare. Detta gör att återvinning av olika avfall underlättas. Samtliga kemikalier förvaras inomhus. Flytande kemikalier förvaras invallade på spilltråg. 14

15 3.3.1 Kommentarer till aktuella förelägganden Tabell 5. Redovisning av efterlevnaden av förelägganden. Datum Föreläggande Kommentar till efterlevnad Miljönämnden Miljönämnden Lagring av farligt avfall får inte ske så att det finns risk för utsläpp till golvavlopp och/eller dagvattennät. Om det finns golvavlopp eller otätheter i golv och väggar, skall det farliga avfallet vallas in. Alternativt kan avloppsbrunnar sättas igen eller förses med lock eller krage. Otätheter i väggar och golv skall tätas. 1. Periodisk besiktning utförs 2010, 2011 och Besiktningen utförs av extern opartisk besiktningsförrättare. Farligt avfall förvaras på spilltråg. Avfallsplatsen är försedd med en kant vilket ytterligare säkrar att avfallet är invallat. 1. Periodisk besiktning har utförts av 2010, 2011 och Miljö- och klimatnämnden Miljö- och klimatnämnden Svavelutsläpp från Rya VC ska kontrolleras genom analys av svavelinnehåll i bränslet minst 2 ggr per år. Analyserna ska genomföras av ackrediterat laboratorium. Miljöförvaltningen har inget att invända mot släckvattenutredningen för Rya Värmecentral/GoBiGas. I Länsstyrelsens bilagda yttrande förordas att släckvattenhanteringen samordnas med Göteborgs Hamn AB. Miljöförvaltningen har inget att invända mot utformningen av dagvattensystemet enligt anmälan. 2. Svavelinnehållet har analyserats vid fyra tillfällen under 2014, se avsnitt Analyserna utförs av Belab vilket är ett ackrediterat lab. Släckvattenåtgärder verkställs i enlighet med anmälan. Släckvattensystemet är färdigbyggt men finjusteringar kvarstår. En miljöinsatsplan kommer tas fram i samråd med Göteborgs Hamn och Räddningstjänst. Dagvattensystemet för Rya VC och GoBiGas är färdigställt. 15

16 3.4 Naturvårdsverkets föreskrifter Verksamheten omfattas enligt nedan av Naturvårdsverkets föreskrifter som ska redovisas i miljörapporten. Tabell 6. Föreskrifter från Naturvårdsverket som Rya VC berörs av. Naturvårdsverkets föreskrifter Aktuell Ej aktuell Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1990:14) Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2) Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (NFS 2001:11) Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer (NFS 2002:26) Förordningen om stora förbränningsanläggningar, SFS 2013:252 Förordningen om förbränning av avfall, SFS 2013:253 Avfallsförbränning (NFS 2002:28) Mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion NFS 2004: Kommentar om efterlevnaden av aktuella föreskrifter X X X X X X X X Efterlevnad av NFS 2002:26 NFS 2002:26 reglerar utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med tillförd effekt över 50 MW. Enligt den definition som finns i föreskriften är Rya Värmecentral en befintlig anläggning och kontinuerlig övervakning av kväveoxider och stoft sker enligt föreskriften. Mätutrustningen kontrolleras i enlighet med standarden SS-EN 14181:2004 genom mätning med ackrediterat mätlaboratorium. Kontinuerlig mätning av SO 2 krävs inte vid Rya Värmecentral enligt beslut från tillsynsmyndigheten. Svavelinnehållet i bränslet kontrolleras istället genom bränsleanalyser, se även avsnitt 0 nedan. Vid haveri av reningsutrustning som medför överskridande av utsläppsgränsvärden skall verksamhetsutövaren begränsa eller upphöra med driften, om inte normal drift kan återupptas inom 24 timmar. Tillsynsmyndigheten skall underrättas så snart det är möjligt och senast inom 48 timmar. Totalt får inte tiden för sådan onormal drift under en tolvmånadersperiod överskrida 120 timmar. Under 2014 har inga onormala driftförhållanden orsakade av haveri av reningsutrustningen inträffat vid Rya Värmecentral. 16

17 För uppfyllande av utsläppsvillkor gäller för befintliga anläggningar att under ett kalenderår och under den faktiska drifttiden: Inte något medelvärde för en kalendermånad överskrider utsläppsgränsvärdena i nedanstående tabell. Minst 97 % av samtliga 48-timmarsmedelvärden avseende utsläpp av stoft uppgår till högst 110 % av utsläppsgränsvärdena i nedanstående tabell. Minst 95 % av samtliga 48-timmarsmedelvärden avseende NO x uppgår till högst 110 % av utsläppsgränsvärdena i nedanstående tabell. Under år 2014 har endast 4,1 % av den tillförda energin kommit från naturgas. Uppföljningen görs därför endast mot kraven gällande fastbränsle. Tabell 7. Emissioner under 2014 jämfört med kraven enligt NFS 2002:26. Parameter Krav HP6 HP7 Stoft (mg/nm 3 vid 6 % O 2 ) Stoft (antal) Stoft (%) Svavel (g S/MJ bränsle) NO x (mg/nm 3 vid 6 % O 2 ) NO x (antal) Månadsmedelvärde 100 Antal månadsmedelvärden över utsläppsgränsvärdet Andel 48-h medelvärde <110 % av utsläppsgränsvärdet Månadsmedelvärde 600 Antal månadsmedelvärden över utsläppsgränsvärdet Maxvärde: 13 Maxvärde: Minst 97 % ,10 0,007 0,007 Maxvärde: 187 Maxvärde: NO x (%) 48-h medelvärde Minst 95 % Dygn då mer än tre timmedelvärden är felaktiga på grund av brister i mätsystemet skall inte medräknas i medelvärdet. Om mer än tio dygn på ett år måste borträknas av detta skäl skall verksamhetsutövaren vidta erforderliga åtgärder för att förbättra mätsystemets driftsäkerhet. Under 2014 har inga dygn räknats bort på grund av brister i mätsystemet. 17

18 SFS 2013:252 Enligt gällande övergångsbestämmelser i SFS 2013:252 behöver en förbränningsanläggning som vid ikraftträdandet är en 2013-anläggning 1 inte uppfylla andra krav i förordningen än de som anges i 34 förrän den 1 januari Förslag till provtagnings- och mätpunktenligt 34 är inlämnad till Klimat- och miljönämnden i Göteborg Efterlevnad av slutsatser om bästa möjliga teknik Det har ännu inte kommit något BAT-Referensdokument under industriutsläppsdirektivet 2010/75 för förbränningsanläggningar. Arbetet med revidering av BREF för stora förbränningsanläggningar (ofta benämnd BREF LCP), startade i april Om arbetet följer normal tidplan bör BAT-slutsatser offentliggöras 2015 eller Efterlevnad av NFS 2004:6 Jämförande mätning avseende NO x har skett på Rya Värmecentral i enlighet med 14. Resultatet visade att mätutrustningen uppfyller kraven enligt lagstiftningen. 3.5 Övriga gällande beslut Gällande beslut enligt lagen om brandfarlig vara Tillstånd avseende förvaring av brandfarlig vara är beviljat enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor till följande hantering: 540 liter gas, utomhus, gasolskåp 80 liter gas (acetylen), verkstad Tillståndet är tidsbegränsat till och med datum Tillstånd till transport av farligt avfall Göteborg Energi har tillstånd till transport på väg av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten, i enlighet med avfallsförordningen (SFS 2011:927). Tabell 8. Gällande tillstånd till transport av farligt avfall. Datum Beslutsmyndighet Beslut Länsstyrelsen Dnr Tillståndet omfattar styckegods av farligt avfall enligt följande avfallskoder i bilaga 2 till avfallsförordningen: , , , , , , , och Tillståndet gäller t.o.m Med 2013-anläggning avses i denna förordning en stor förbränningsanläggning som har tagits i drift före den 7 januari 2014, om anläggningen före den 7 januari 2013 omfattades av ett tillstånd eller av en fullgjord och fullständig ansökan om tillstånd. 18

19 Detta innebär att det finns möjlighet att transportera mindre mängder farligt avfall från Rya Värmecentral till Sävenäsverket, men så har inte skett under år Tillstånd till utsläpp av koldioxid Datum Beslutsmyndighet Beslut Länsstyrelsen Dnr Tillståndsnummer: SE Länsstyrelsen meddelar Göteborg Energi AB nytt tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Ersätter tidigare tillstånd meddelat Tillståndet gäller tills vidare. 4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner Under året har följande åtgärder vidtagits för att säkra drift och kontrollfunktioner: 4.1 Egenkontroll Anläggningen omfattas av förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Som verktyg använder Göteborg Energi AB bland annat ett integrerat kvalitetsoch miljöledningssystem för att säkerställa att förordningen följs. Detta bygger till stor del på gemensamma rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar men även specifika rutiner och instruktioner för Rya värmecentral. Relevanta parametrar redovisas i miljörapporten. Kontrollprogrammet reviderades under år 2013 och skickades efter det till tillsynsmyndigheten Kontroll av utsläpp till vatten Golvbrunnar under pannorna inne i anläggningen är kopplade till det kommunala avloppsnätet via en oljeavskiljare placerad på utsidan av byggnaden, mellan pannbyggnaden och skorstenen. Oljeavskiljaren kontrolleras två gånger per år varav en gång av extern besiktningsfirma (CleanPipe). Eventuell avskiljd oljemängd samt slammängd journalförs, se avsnitt Kondensvatten från kompressorer avleds via en liten oljeavskiljare och finns placerad inne i kompressorrummet. Denna kontrolleras av egen personal en gång i månaden Kontroll av utsläpp till luft För egenkontroll av emissionerna från hetvattenpannorna HP6 och HP7 finns kontinuerligt mätande instrument installerade för att mäta CO, NO, O 2 och stoft. Signalerna från mätinstrumenten går till mätdatorn. Där sker beräkning av utsläppen av kväveoxider och kolmonoxid i mg/mj bränsle samt summering av det totala utsläppet i kg. I 19

20 mätdatorn sker även en omräkning av uppmätta halter till normaliserade värden. Stoft mäts i mg/m 3 och NO mäts i ppm och räknas därefter om till mg/nm 3 vid 6 % O 2. Syre mäts i volym-% och används som underlag till ovan nämnda beräkningar. Utsläpp av svavel beräknas utifrån bränsleanalyser på huvudbränslet, pelletsen. 4.2 Periodisk besiktning Senaste periodisk besiktning genomfördes på Rya Värmecentral den 1 oktober Besiktningen resulterade i ett påpekande och en rekommendation vilka hanterats enligt gällande rutin. 4.3 Kontroll av emissioner Kontroll av oljeavskiljare med larm Enligt rutiner som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för, ska behörig extern besiktningsman årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer. Var femte år ska en mer omfattande besiktning göras av behörig besiktningspersonal, där hela avskiljaren töms och besiktningsmannen stiger ner i den för att kontrollera systemets täthet och skick. Utöver den externa besiktningen gör Göteborg Energi en intern kontroll två gånger om året av larm, nivåvakter etc. i oljeavskiljarna samt vid pumpgropar där oljelarm finns installerat. Tabell 9. Resultat från årets externa kontroll av oljeavskiljaren. Kontroll av oljeavskiljare (Extern besiktningsfirma) Benämning Senaste kontroll Kommentar R3.GE0.O5+LE Ytskikt: 2 cm ingen åtgärd Slamnivå: 20 cm tömning av slam. Oljelarm fungerade vid kontroll Kontroll av kalibreringsfunktion (AST) Under året har AST-kontroll för NOx utförts på HP6 Och HP7. Syftet med AST-kontrollen är att utvärdera om mätsystemets kalibreringsfunktion, som togs fram vid QAL2-kalibreringen 2013, fortfarande är giltig. QAL2-kalibrering utförs som regel vart femte år och däremellan görs årlig AST-mätning. Resultatet från kontrollen visar att de kalibreringsfunktioner som tagits fram är gällande. Mätrapporter bifogas miljörapporten i SMP (dock ej i den tryckta rapporten), se bilaga Jämförande mätning Under året har jämförande mätning enligt NFS 2004:6 utförts på HP6 och HP7. Syftet med jämförande mätning är att säkerställa att ingen systematisk skillnad föreligger mellan den fast installerade mätutrustningen för kvävedioxid och konsultens mobila mätsystem. Mätningarna 20

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Angered panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid 1 : Förbrukad bioolja:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Rosenlundsverket Diarienummer: 10-2015-0073

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Rosenlundsverket Diarienummer: 10-2015-0073 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rosenlundsverket under år 2014. En sammanfattning över drift och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid fjärrvärme produktion fjärrvärme:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Sävenäsverket Diarienummer 10-2015-0075

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Sävenäsverket Diarienummer 10-2015-0075 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Sävenäsverket under 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid pannor 1 : Förbrukad flis (fuktig):

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar;

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls Bilaga 1, villkor Villkor för Hässleholm Miljö AB, Beleverket, Hässleholm 87:10 1. Om inget annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

BESLUT Slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider från hetvattencentralen på fastigheten Källstalöt 1:3 i Eskilstuna kommun BESLUT Delegation

BESLUT  Slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider från hetvattencentralen på fastigheten Källstalöt 1:3 i Eskilstuna kommun BESLUT Delegation BESLUT 1 (9) Anl.nr: 0484-292 Eskilstuna Energi och Miljö AB Kungsgatan 86 631 86 ESKILSTUNA Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider från hetvattencentralen på fastigheten Källstalöt

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Årsrapport 2009. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2009. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2009 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

FÖRBRÄNNING, PANNOR. Miljöfrågor i samband med förbränning

FÖRBRÄNNING, PANNOR. Miljöfrågor i samband med förbränning FÖRBRÄNNING, PANNOR Miljöfrågor i samband med förbränning ENERGI BAKGRUNDSFAKTA Energi är någonting som kan användas för att utföra arbete: Energi mäts i J (Joule) 1 J = 1 kg*m 2 /s 2 (m*g*h) 1 kj = 1000

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Ångcentralen vid Kisa Pappersbruk

Ångcentralen vid Kisa Pappersbruk Miljörapport 2014 Ångcentralen vid Kisa Pappersbruk KISA Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Eassist Combustion Light

Eassist Combustion Light MILJÖLABORATORIET Eassist Combustion Light Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Telefon 0410-36 61 54 Fax 0410-36 61 94 Internet www.mlab.se Innehållsförteckning Eassist Combustion Light Inledning...3 Installation...5

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket Foto av Cozyta, flickr.com 1 BAT-slutsatserna och Miljöbalken (MB) BAT-slutsatserna ersätter inte villkor i tillstånd enligt

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Kiruna

Miljörapport Moräntäkt Kiruna Yttre Miljö 2014 Miljörapport Moräntäkt Kiruna Moräntäkt Kiruna västra UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-31 Vår beteckning: 15-761 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Linnea Sjölund

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2011 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm Avdelningschef Bränslehantering 2009-02-04 Söderenergi Samägt av kommunerna: Botkyrka 25 Huddinge 25% Södertälje 50% Kunder: Södertörns

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Skara. Är formellt ansvarig för drift, säkerhet och miljö på hela företaget.

Skara. Är formellt ansvarig för drift, säkerhet och miljö på hela företaget. Miljörapport 2010 PC Uddetorp, Skara Energi AB sid 1 (20) MILJÖRAPPORT för ENERGIANLÄGGNINGAR (vindkraftsverk har egen blankett) Anläggning: PC Uddetorp År: 2010 GRUNDDEL UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljo 2014 Miljörapport Luleå Uddebo hamn UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-13 Vår beteckning: 15-766 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren Hållbarhet/ Yttre Miljö

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Förbränningsanläggningar. Vägledning del 3. Regler som finns både i regelverken för avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar. Vägledning del 3. Regler som finns både i regelverken för avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar Förbränningsanläggningar Vägledning del 3 Regler som finns både i regelverken för avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5,

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power Meny Något om vad BAT och BREF är (4 bilder) Den svenska

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer