Bruksanvisning. Återströmningsskydd. typ AA - vätskekategori 5 Hydrotex AT 1162A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Återströmningsskydd. typ AA - vätskekategori 5 Hydrotex AT 1162A"

Transkript

1 Allmänt Återströmningsskyddet är av typ AA i enlighet med SS-EN Täcker riskerna t o m vätskekategori 5 vid inkoppling av dricksvatten. Dvs. "Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus". Uppfyller kraven vid inkoppling av dricksvatten till: renspolning vid avloppsanläggningar, lantbruk, spol- och reningsutrustning inom sjukhus eller vid andra applikationer där luftgap krävs för dricksvattenanslutning. Luftgapet i modulen följer standardens krav på 2xDN inlopp. Då inloppsdiametern i detta fall är 25 mm blir luftgapet 75 mm från inlopp till högsta teoretiska vätskenivå som är kärlets övre kant (funktionsbräddavlopp ej inräknat). Skyddsmodulen består av ett pumpenhet samt en "buffertkärl" med lock och bräddavlopp. Kärlet är försedd med ett funktionsbräddavlopp. Detta bräddavlopp är till som en extra säkerhet. Brädavloppet ansluts med dräneringsledning som leds till en golvbrunn. Pumpenheten består av magnetventil för påfyllning av kärlet, tryckhållningspump med ett tryckutjämningskärl för mjukare gång av pumpen samt en elektronisk styrenhet. På den mikrobaserade styrenheten visar på en display steglöst rådande drifttryck och vatteninnehåll i kärlet, vilket också kan fjärröverföras. Larm ges vid "överbräddning" och "torrkörning". Driftstryck kan justeras efter egna krav och behov. Tryckgivaren avkänner löpande förändringar i systemet vid t.ex. avtappning efter återströmningsskyddet och via styrenheten sker en tryckstegring av pumpen. Kärlet levereras funktionsklart och inställt. Justering av drifttrycket görs enkelt med styrenhetens knappsats. Via styrenheten sker påfyllning av kärlet via magnetventilen. Denna styrs av vatteninnehållet i kärlet. Magnetventilen är stängd i strömlöst läge. Hela utrustningen levereras som standard i utförande 1-fas 230V 50Hz och helt anslutningsfärdig med 5 meter jordad kabel med monterad stickpropp. Alternativt med 3-fas pump Detaljförteckning 1 Tank MD-Polyeten 5 mm. (Livsmedelsgodkänd) 2 Centrifugalpump Hus/pumphjul rostfritt stål Magnetventil (dold i bild) DZR 4 Styrenhet 5 Nivågivare 6 Tryckgivare 7 Tryckutjämningskärl Butylgummibälg Ankomstkontroll Kontrollera att återströmningsskyddet motsvarar beställningen och att det är fritt från skador samt att rätt bruksanvisning är medskickad. Hantering Iakttag stor försiktighet vid användning av lyftredskap. Kärlets bredd är anpassad Sid 1 (7)

2 för att kunna passera genom standarddörrar. Pumpenheten får inte läggas ner. Pumpen är avsedd pumpning av rent vatten, förbrukningsvatten, vattenlösningar, rengöringsvätskor eller tunnflytande oljor samt andra vätskor med samma densitet och viskositet som vatten och utan innehåll av slitande eller långfibriga beståndsdelar. Frostsäkring För att undvika skador på pumpen skall den vid frostrisk tömmas på vätska. Påfyllningsproppen och tömningsproppen avmonteras och påmonteras först när pumpen skall sättas i drift igen. Montering Kontrollera innan monteringen att återströmningsskyddets data stämmer mot anläggnningens kostruktion och driftsförhållande. Placera pumpenheten och kärlet på stabilt underlag samt lätt åtkomligt för service och underhåll. Justera de ställbara fötterna så att pumpenheten står vågrätt. Anslut pumpenheten till anläggningen och kärlet. För anslutning av kärlet använd den medlevererade anslutningsslangen med avstängningsventil. Tillse att anslutningsslangen inte har skarpa böjar som stryper flödet fram till pumpen. Anslut det medföljande påfyllningsröret mellan magnetventilen på pumpenheten (klämringskoppling) och kärlets lock. Påfyllningsröret träs igenom den gula gumminippeln på locket. Anslut volymgivaren i uttaget på kärlet (placerat nederst på kärlets nivåskala). Volymgivaren är färdigkopplad i styrenheten vid leverans. Funktionsbreddavloppet ansluts med dräneringsledning. Dräneringsledning leds ned till golvbrunn. Fyll kärlet med vattenslang från externt vattenuttag eller genom att manuellt öppna magnetventilen om kärlet är anslutet till inkommande vatten. Handmanöverrering kan göras efter intryckning av magnetventilens vred. Vattennivån skall fyllas upp till nivå så att funktionsbreddavloppet dränerar. Förbudsskyllt "EJ DRICKSVATTEN" (AT ) appliceras på eventuella tappställen efter skyddsmodulen för att förhindra konsumtion av dricksvatten i kontaminerad zon. Ögonduschar eller liknande får ej anslutas efter återströmningsskyddet. Elinkoppling Elanslutning och säkring utförs enligt lokalt gällande bestämmelser. Utför den elektriska anslutningen så som visas i kopplingsschemat. Vid varje ingrepp i pumpens kopplingsbox skall nätspänningen slås ifrån, se vidare separat bruksanvisning till pumpen. Enheten inkopplas elektriskt till 1-fas 230V 50Hz med medlevererad 5-meters jordad kabel och stickpropp alternativt fast installation, avsäkrat med 10 A. Alternativt 3-fas, 3 x D / Y V. Tillse att säkerhetsbrytare och motorskyddet är inkopplat. För ytterliggare information om elinkoppling, larm och fjärrindikering läs bifogat inkopplingsschema. Vid oklarheter kontakta Armatec. Sid 2 (7)

3 Kopplingsschema B Matningsspänning 3-fas, 3 x D/ Y V, med säkerhetsbrytare (Tillämplig med 3-fas pump, utgår vid 1-fas) F 1,2,3 Fas, 3~ N Nolla PE Jord A1 Matningsspänning 1-fas, 230V 50Hz (Vid 3-fas pump används A1 som intern matning från B) F Fas N Nolla J Jord A2 Relä-utgångar 1-2 Fas/nolla pump 3-4 Reserv 5-6 Fas/nolla automatisk fyllning magnetventil 7-8 Reserv 9-10 Larm, slutande potentialfritt - Max nivå tank Larm, slutande potentialfritt - Min nivå tank. A3 TG1 ingång tryckgivare A4 TG2 ingång volymgivare A5 Analog utsignal, standard, 4-20 ma ma tryckgivare 2 GND ma volymgivare 4 GND Inställning Editeringsläge Pumpenheten har en mikroprocessorbaserad styrenhet med display. Vid leverans är driftsvärdena inställda för användning tillsammans med tillhörande kärl. Vid användning av annan behållare eller volym måste justeringar på förinställda värden göras. Återströmningsskyddet är vid leveransen inställt på DRIFTTRYCK 4,5 bar. När styrenhetens strömbrytare sätts i ON-läge, visas först på displayen enhetens identitet och tillverkningsdatum. Efter 5 sek visas det rådande trycket i systemet. Samtidigt kommer pumpen att starta för att bygga upp trycket till inställt värde, DRIFTTRYCK. De förvalda värdet kan enkelt ändras. Detta sker med hjälp av styrenhetens s k knappsats. Sid 3 (7)

4 Gör följande: För att aktivera Editeringläge hålls Pil Upp och Pil Ned intryckta i ca 2 sekunder, sedan visar displayen PASSWORD 0000 tryck Set, ange password med piltangenterna och tryck sedan Set för att komma in i Editeringsläge. Om fel password anges eller om det tar längre tid än 1 minut att ange passwordet sker automatiskt återgång till Driftsläge. Behörighetsnivån anger vilka variabler som skall kunna editeras (ex. på nivå C kan man endast ändra på DRIFTTRYCK, de övriga parametrarna går bara att läsa). Password: 0000: Behörighets nivå C. (Endast ändra DRIFTTRYCK, läsa samtliga inställningar) 6789: Behörighets nivå A. (Full läs- och editeringsmöjlighet) 1111: Resett av larmen och dess räknare. För att "vandra runt" i menyn, tryck Pil Vänster eller Pil Höger. Justering av värden görs med Pil Upp (öka) eller Pil Ned (minska). OBS! Så länge som du är "inne" i menyträdet, är driftfunktionen (ingen reglering) bortkopplad. För att avsluta editering skall man befinna sig på root nivå d.v.s displayen skall visa något av de tre följande DRIFTINSTÄLLNING, LARMRÄKNARE eller SYSTEM och då hålls Pil Upp och Pil Ned intrycka i ca 2 sekunder. Automatiskt återhopp sker då man befinner sig i Editeringsläge och ej har tryckt på någon knapp inom 5 minuter. Menybeskrivning DRIFTINSTÄLLNINGAR LARMRÄKNARE SYSTEM DRIFTTRYCK PUMPSTART DIFF DECIMALER TRYCK LARM MIN NIVÅ LARM MAX NIVÅ TANK STORLEK TANK HÖJD LARM MAX TANKNIVÅ AUTOFYLL START AUTOFYLL STOPP MAXTRYCK GIVARE MAX VOLYM GIVARE DRIFTTR. OFFSET TANKTRYCK OFFSET SPRÅK LARMRELÄ Sid 4 (7)

5 DRIFTINSTÄLLNING Funktion Beskrivning Justeringsområde Defaultvärde DRIFTTRYCK Inställning av drifttrycket 0,20 till 24,00 bar 3,20 bar* PUMPSTART DIFF Inställning av hur mycket ÄR trycket får vara i -0,60 till -0,01 bar -0,50 bar förhållande till Drifttryck innan pumpen startar. DECIMALER TRYCK Inställning av antal decimaler som visas på Drifttryck i driftsläge. 1 till 2 1 *) Ställs in till 4,5 bar vid leverans. OBS! För att förhindra att pumpen går konstant, och spara pumpens livslängd, skall inställt DRIFTTRYCK ej överstiga pumpens kapacitet. SYSTEMINSTÄLLNING 3 Funktion Beskrivning Justeringsområde Defaultvärde Defaultvärde TANKSTORLEK Inställning av tankstorlek 0 till 2000 liter, i steg om 50 liter 200 liter 500 liter TANKHÖJD Inställning av höjden på tanken. 50 cm till 1200 cm 95 cm 1510 cm Obs! Volymgivaren placeras 4 cm ovan botten, mjukvaran kompenserar för detta. LARM MAXTANKNIVÅ Inställning av hur hög nivån i tanken 50 till 1100 cm 90 cm 140 cm maximalt får bli innan larm genereras. AUTOFYLL START Inställning av hur lågt nivån får sjunka 25 till 1080 cm 50 cm 85 cm i tanken innan automatisk fyllning startar. AUTOFYLL STOPP Inställning till vilken nivå man skall fylla 45 till 1090 cm 85 cm 135 cm vid automatisk fyllning. MAX TRYCKGIVARE Inställning av systemtryckgivarens 2 till 24 bar 10 bar 10 bar tryckområde (max tryck). MAX VOLYMGIVARE Inställning av tankvolymgivarens 0,05 till 1,00 bar 0,25 bar 0,25 bar tryckområde (maxtryck). DRIFTTRYCK OFFSET Inställning av offset på systemtryckgivaren. -1,0 till 1,0 bar 0,00 bar 0,00 bar TANKTRYCK OFFSET Inställning av offset på tanktryckgivaren. -0,015 till 0,002 bar 0,000 bar 0,000 bar SPRÅK Menyspråk Svenska, Engelska, Tyska, Danska Svenska Svenska LARMRELÄ Inställning om larmrelä skall sluta Slutande, Brytande Slutande Slutande eller bryta vid larm. Idrifttagning Tryckutjämningskärl Tryckutjämningskärlet har ett förtryck motsvarande 1 bar. Förtrycket kan behöva ändras om pumpen tvingas starta/stoppa ofta för att bibehålla valt drifttryck, t.ex. vid långsam, strypt avtappningar vid nedströms tappställen. Avluftning av pump Vid första igångkörningen, eller om pumpen är tom på vätska skall den vid uppstart fyllas med vätska och avluftas. Tillvägagångssätt: 1 Stäng ventilen på pumpens trycksida. 2 Skruva ur påfyllningsproppen G3/8 på pumphöljet (den övre skruven, den nedre är tömningspropp). 3 Öppna gradvis ventilen på sugsidan, tills en jämn vätskeström löper ur påfyllningshålet. 4 Sätt i påfyllningsproppen igen och dra åt. 5 Öppna ventilerna helt. Sid 5 (7)

6 Drift och skötsel Driftläge När eventuella justeringar i menyträdet är gjorda och återgång till driftläge, kommer utrustningen automatiskt att ta hand om anläggningens tryckhållning och påfyllning av kärlet. Aktuellt systemtryck och aktuell volym i kärlet visas i displayen. Med analog 4-20 ma som standard kan utsignal hämtas för både tryck och volym. Larmvisning Som säkerhet och övervakningskontroll är enheten utrustad med ett antal larmfunktioner enl följande: LARM MIN NIVÅ - Inträffar om kärlets vattennivå understiger 20 cm. Torrkörningsskydd vid en akut situation då pumpen är blockerad. Kontrollera avstängningsventiler placerade före återströmningsskyddet. Kontrollera magnetventilen. Kontrollera rätt Systeminställningar TANKHÖJD och AUTOFYLL START i styrenheten. Fyll på kärlet. LARM MAX NIVÅ - Inträffar om vattennivån överstiger angivet MAX TANKNIVÅ vid bräddavloppet (förinställt till 90 cm). Kontrollera magnetventilen. Kontrollera rätt Systeminställningar TANKHÖJD, LARM MAX TANKNIVÅ och AUTOFYLL STOPP i styrenheten. Obs! anläggningen fortsätter att reglera. I samtliga larmsituationer blinkar bakgrundsbelysningen och aktuellt larm presenteras. Genererade larm återgår automatiskt då vattennivån återgår till normalt. Larmräknare Vid varje larmtillfälle räknas en räknare upp för det specifika larmet (räknar upp till max 9999), detta för att få statistik på hur frekvent larmgenereringen är. LARMRÄKNARE nås med password under menyerna i Editeringsläget. Med password "1111" kan alla larm och dess räknare nollställas. Detta används innan återströmningsskyddet levereras till slutkund så att inga larm föreligger vid leverans. Då detta password aktiveras visas "LARM ÅTERSTÄLLDA, BRYT STRÖMMEN" i displayen. Service Om pumpen använts för en vätska som är hälsovådlig eller giftig klassificeras pumpen som förorenad. Om service önskas för en sådan pump skall leverantören kontaktas och upplysning lämnas om pumpvätskan mm. innan pumpen lämnas in för service. I annat fall kan leverantören neka att ta emot pumpen för service. Motionering av ingående ventiler skall ske minst var 6:e månad, vilket skall dokumenteras genom förda journaler, t.ex. genom löpande underhållssystem. Kontrollera regelbundet: att vattennivån är "rätt" att smutsfiltret ej är igensatt. Reservdelar Benämning Tryckhållningspump (xx=ange pumpens beteckning) Magnetventil (xx=ange dimension) Styrenhet Tryckgivare Volymgivare Artikelnummer PUMP-xx AT 8350L282Axx STYR-MP AT 8350TRYK-10 AT 8350VOLG Sid 6 (7)

7 Tekniska data 2 3 Anslutningar in/utlopp G1 G 11/2 Anslutning bräddavlopp R25 R25 Vätske temperatur 0 ºC till 90 ºC (kärlets arb. temp.) 0 ºC till 90 ºC (kärlets arb. temp.) Omgivningstemperatur 0 ºC till 40 ºC 0 ºC till 40 ºC Max. tillåtet driftstryck 10 bar 10 bar Pump: Typ Grundfos CHI8-25. Typ Grundfos CHI Horisontell, flerstegs, normalsugande, centrifugalpump. Mekanisk axeltätning enl. DIN och en gemensam motor/pump-axel. Alla pumpdelar som kommer i kontakt med den pumpande vätskan är i rostfritt stål. Motorn är av typen 1-fas. Motorn är av typen 3-fas. Beräknat flöde 7,5 m 3 /h 10 m 3 /h Beräknat tryck 32 m 50 m Elektriska data: Effekt (P1) 1860 W 3310 W Huvudfrekvens 50 Hz 50 Hz Märkspänning 1 x V 3 x D / Y V Beräknad ström 8,6-8,3 A 10.4 / 6 A Startström 26,5-29,0 A Skyddsklass IP55 IP55 Magnetventil: 230 V, 50 Hz, stängd i strömlöst läge, kan handmanövereras Tryckutjämningskärl: Standardförtryck 1,0 bar* Styrenhet: Mikroprocessorbaserad med display för tryck för tryck- och nivåvisning. Med säkerhetsbrytare, IP 55, med 5 m kabel och jordad stickkontakt, avsäkrad med 10 A. *) Anpassas efter rådande driftsförhållanden för mjukare gång av pump vid t.ex. små avtappningar. Försäkran om överenstämmelse enligt för produkten gällande EU-direktiv Skyddsmodul i utförande enligt SS-EN 13076:2003, samt SS-EN 1717 för vätskekategori 5. Ingående komponenter är erforderligt CE-märkta. Sid 7 (7)

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G SERVICE CE50/CE65/ECO Drift Installation Service CZ06030 ver G DRIFT Innehåll - Drift Innehåll - Drift 0 Panel och styrenhet 1 Inställningar under drift 2 Allmänt 2 Rumstemperatur 2 Varmvattentemperatur

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer